ONDERZOEKSCHOOL SUBATOMAIRE FYSICA

De onderzoekschool subatomaire fysica coördineert het opleidingsprogramma van promovendi in Particle- en Astroparticle Physics

Algemene Informatie

Opleiding en Begeleiding van AIO’s en OIO’s in de Onderzoekschool Subatomaire Fysica 

Aio’s/oio’s wonen twee opeenvolgende jaren de ‘Joint (Belgian-Dutch-German) Annual Graduate School of Particle Physics‘ bij, indien mogelijk gedurende de eerste twee jaren van hun aanstelling.

Aio’s/oio’s volgen de ’topical lectures’ die drie keer per jaar worden aangeboden. Er wordt naar gestreefd thematisch samenhangende blokken colleges in 3 dagen per blok aan te bieden, gegroepeerd rond het weekend. Aldus moet het mogelijk zijn dat ook bij CERN gestationneerde promovendi deze colleges bijwonen. Zo’n blok wordt, inclusief ‘huiswerk’, begroot op 1 studiepunt (sp). Aio’s/oio’s volgen deze blokken gedurende twee opeenvolgende jaren, liefst gedurende de eerste twee jaren van hun contract.

De rest van het onderwijsprogramma bestaat uit een keuze uit het reguliere collegeprogramma van de diverse participerende universiteiten en uit seminaria, colloquia, CERN School of vergelijkbaar, conferentie en/of workshop, etc.

De begeleidingscommissie C3
Aan elke aio/oio wordt een commissie (‘C3′) toegevoegd, bestaande uit drie personen en als volgt samengesteld: promotor, tweede begeleider, lid van de Onderwijscommissie (OWC) van de Onderzoekschool (OZS) (niet direct betrokken bij het onderzoek van de aio/oio). De bedoeling is dat de C3 6, 12, 24 en 36 maanden na de aanstellingsdatum een gesprek heeft met de aio/oio. In dit gesprek komen aan de orde: het gevolgde onderwijs (inhoudelijk, zo wordt o.a. terugkoppeling verkregen over de ’topical lectures’), de voortgang van het onderzoek en wat verder van belang geacht wordt (door aio/oio of C3). Het onafhankelijke lid zit voor en notuleert. Initiatief tot het instellen van C3 neemt de Onderwijscommissie van de OZS. De onderwijscommissie kan de in te vullen formulieren vinden via deze link.

Onderwijscommissie 
De OWC van de OZS bestaat uit de volgende personen. Zij zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en houden zich graag aanbevolen voor verdere suggesties betreffende aio/oio opleiding en begeleiding en uiteraard ook voor kritiek.

Website PhD council