Doelstelling van het virtueel laboratorium is het realiseren van een infrastructuur waarin de resultaten van wetenschappelijke meetinstrumenten, databases en simulatiemodellen eenvoudig gecombineerd kunnen worden. Deze infrastructuur is met name geschikt voor (wetenschappelijke) analyse van complexe data, sluit aan bij de moderne (vierde generatie) internet ontwikkelingen en bouwt voort op de reeds rond WTCW aanwezige infrastructuur (Gigabit, Surfnet). Daarmee kan het op een plaatsonafhankelijke wijze toegang te geven tot grootschalige (wetenschappelijke) meetinstrumenten, databases en resultaten van modelsimulaties. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica van de UvA Instituut voor Informatica (tevens penvoerder)en SILS, het NIKHEF en AMOLF.

Als illustratie dat de data van meerdere meetapparaten kan worden gecombineerd teneinde meer informatie over het probleem onder studie te verkrijgen worden twee fysiche meetapparaten een op de VUA en een bij AMOLF samengevoegd tot een VL materialen laboratorium. De afnemers zijn in eerste instantie de onderzoekers bij AMOLF en NIKHEF.
Op basis van de meting van identieke verf samples van het schilderij “de anatomische les van dr. Tulp van Rembrandt” is aangetoond dat de combinatie van metingen extra informatie bevat.

Ontwikkeling van middleware

De mogelijkheid daartoe ontstaat dank zij snelle geavanceerde Internetverbindingen (multi-Gigabit per seconde). Door verschillende gegevensbronnen op een transparante wijze te combineren worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de analyse van complexe en gedistribueerde gegevens. Het VL is daarmee een essentiële schakel tussen gebruiker, explosief in omvang toenemende gegevensstromen en het (Giga) Internet. Concreet beoogt dit project de noodzakelijke middleware te ontwikkelen en via enkele demonstratieprojecten de bruikbaarheid van het Virtueel Lab voor een breed palet van toepassingen aan te tonen. Deze demonstratieprojecten zijn geselecteerd op basis van een concrete, wetenschappelijke en/of maatschappelijke vraag. De wetenschappelijke wereld fungeert als drijvende kracht voor de realisering van een VL, waarbij zich ogenblikkelijk toepassingen aandienen bij kennisintensieve bedrijven (o.a. farmaceutische industrie en voedselindustrie).

Met het VL project wordt een gebruikersomgeving gerealiseerd die gemakkelijk te transponeren is naar andere toepassingsgebieden waar gebruikers op afstand toegang zoeken tot grote databestanden. Het VL is bovendien een belangrijke eerste stap op weg naar GRIDs, na het World Wide Web de volgende wereldwijde ontwikkeling in de exploitatie van het Internet.

Uitgaande van bovenstaande doelstelling zijn de volgende vier subdoelen gedefinieërd.

  1. Realisatie van de basis software functionaliteit (middleware).
  2. Realisatie van de noodzakelijke parallelle en gedistribueerde hardware- en software infrastructuur.
  3. Realisatie van vier demonstratieprojecten, gebaseerd op de functionaliteit van het Virtuele Laboratorium.
  4. Migratie van VL technologie en methodiek naar marktpartijen.

Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer - WTCW

Het WTCW is met zijn concentratie van kennis, zowel op het gebied van ICT als de natuurwetenschappen en zijn unieke hoogwaardige infrastructuur (Gigaport/ Surfnet, HPC,AMSIX) bij uitstek de plaats waar deze ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Daarmee wordt tevens de basis gelegd voor een belangrijke Nederlandse rol bij de ontwikkeling van GRIDs. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen het Instituut voor Informatica (tevens penvoerder) en het Swammerdam Institute for Life Science (SILS) van de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica van de UvA, de (FOM)-instituten NIKHEF en AMOLF en met een aantal externe (markt)partijen.

WTCW VL en de start van de Nikhef PDP “Grid” groep

Het WTCW Virtual Lab project lag, met EUDataGrid, aan de basis van het nieuwe PDP programma van Nikhef. Het was de grondslag voor het DutchGrid platform en de koppeling met de DAS-2 infrastructuur, en de directe aanzet to de DutchGrid Medium Security CA die nog steeds operationeel is. Het succes van het VL deel-project is door Bob Hertzberger voorgezet in het sleutelproject Virtual Laboratory for e-Science, VL-e, waarin application pull en technology push effectief en efficient gecombineerd werden. De resultaten van het VL en van VL-e zijn nog steeds zichtbaar: in BiG Grid, the Dutch e-Science Grid, en haar opvolgers, in de structuur van SURF, en in de koppeling van computer systems research en concrete applicaties - een blijvend resultaat van het Virtueel Laboratorium.