This page was last updated : 180503.
File size is: 772 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 8
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 11.0,
Muiden, 2017.
© Copyright 2018 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 8

128. REIJER WILLEMSEN, ged. Barneveld 12-1-1696, ovl. 1737 (beg. kosten Barneveld 4-4-1737 ƒ 2,10,-[1]), j.m. van Bitterschoten onder Voorthuijsen (ook buurschap Glinde onder Barneveld) (1722), woont op Burgsteeden (1737), otr./tr. Barneveld geref. 3/18-1-1722

129. WILLEM(IJN)TJE HENDRIKS, geb. vóór ca. 1700, ovl./beg. Barneveld 2/8-11-1766, j.d. van Koestapel onder Putten (1722), otr. 2o Barneveld geref. 12-3-1739 JAN TEUNISSEN, ovl./beg. Barneveld 31-10/5-11-1776, j.m. van Barneveld, bouwman op "Burgstede" in de buurschap Glinde (1739, 1740), waarsch. zn. van Teunis Jansen (ex patre Jan Toenissen, zie kw. nr. 1024 sub c).[2]

Jan Teunissen en vrouw op Burgstede in de buurschap Glinde, bouwman, betaalt ƒ 43,10,- (1747) en ƒ 32,17,-- (1748) hoofdgeld voor 2 personen, 4 knegts, 1 erf, 10 morgen zaailand, 5 specien.[3]
Op 5-2-1755 hebben Wouter Jansen x Wijmtje Jansen getransporteert aan Jan Teunissen de kamer met het hoffje van 't huijs van Jacob Berghuijs en de weduwe van G. van der Vliert staande in Barneveld bij de Wheem, voor een somma van ƒ 95 gulden.[4] Het is niet zeker dat het hier dezelfde Jan Teunissen als de bovenstaande betreft.
Op 16-4-1764 zijn Hendrik van der Horst x Neuleken Jans wegens ontfangen penningen schuldig aan Jan Teunissen en zijn erven eene somma van hondert gulden. Zij stellen tot onderpand haar huijs in Barneveld en sodaane twee campjes bouwland, gelegen op Rootseler, als haarlieden bij magescheijd in dato den 16-4-1764 uijt den boedel van eersten comparants moeder sijn ten deel gevallen.[5]

130. JAN GERRITSEN (VAN DE WETERING), geb. Ede (op de Weterinck), ovl./beg. Lunteren (Nederwoud) 24/30-11-1772,[10] bouwman op "Schothorst", woont in 't Wout (1714), huurt op 29-11-1735 de hofstede "De Schothorst" onder Ede van Hendrikus Otters, schout van het Ambt Ede voor 175 Caroli gld. 's jaars [11]. otr. 1o Lunteren 29-4-1714 als j.m. van de Weterinck PETERTJE JANSEN (VAN VELDHUIZEN), ovl. vóór 1723, j.d. van Velthuijsen, wonend in 't Wout (1714), dr. van Jan Maassen,(¥) otr. 2o Renswoude 31-1-1723 met attestatie van Lunteren [12]

131. GRIETJE AALBERTSEN ((VAN) RAVENHORST), geb. Emmikhuizen onder Renswoude, ged. Renswoude 12-3-1699, j.d. (1723), geref. lidmaat te Renswoude (ca. 1720).[13]

COMMENTAAR(¥) Is dit Jan Maassen x Jantje Hendricks, wier kinderen later van Veldhuijsen worden genoemd?.[14]

Op 28-4-1714 maken Jan Gerritsen van de Wetering en Petertje Jansen van Velthuijsen huwelijkse voorwaarden, waarbij hij ƒ 400,-- en zij ƒ 250,-- aanbrengt. Zij wordt geassisteerd door haar vader Jan Maassen en als bloedvriend treedt o.a. haar oom Aart Maassen op [15]. Deze laatste is rond 1700 pachter van het herengoed "Schothorst"[16], waarover ruim 30 Gld. verponding betaald moet worden. Opvolgende pachter is Jan Gerritsen, zijn aangetrouwde neef [17].
Op 29-11-1735 vernieuwt Jan Gerritsen zijn pachtcontract voor 175 Car. gld. per jaar met de toenmalige eigenaar Hendrik Otters,(¥) schout van Ede. In 1749 betaalt hij haardstedengeld over het door hem gepachte goed "Schothorst" met vier haardsteden en 19½ morgen bouwland, hij heeft een vrouw en een kind, en zijn personeel bestaat uit vier knechts en meiden. Een kamer behoort toe aan Juffrouw Suermond.(¥) Deze kamer is volgens overlevering in 1795 door langskomende Franse troepen gebruikt als slachthuis van paarden en koeien! [18].

COMMENTAAR(¥) Zie voor het geslacht Otters ref. [19].
Is zij mogelijk Anna Suermondt, dr. van Peter Suermondt en Wijnanda Otters[20]

132. HENDRIK WOUTERSEN (DECKER), ged. Lunteren 26-12-1685, ovl. Lunteren (De Valk),[22] otr. 2o Lunteren 6-2-1741 [23] of 4-2-1741 [24] WILLEMPJE JANS, ged. Lunteren 10-4-1698, dr. van Jan Jansen en Aaltje Wulven, wed.(¥) van Peel Aartsen,[25] boer "in de hogeveen" (Doesburgerveen) onder Lunteren, is nog lidmaat van de kerk te Ede, wonend in de Venen onder Doesburg (1763) [26], tr. 1o Ede 21-10-1724 [27]

133. MARIJTJE (MAARTJE) EVERTS, geb. Wekerom, ovl. Lunteren (De Valk) voor 1741,[28]

COMMENTAAR(¥) Peel Aartsen tr. Lunteren 1727 Willempje Jans, waarbij Peel zijn 40 jaar jongere bruid "uyt pure liefde en affectie 800 morgen gave" toezegt uit zijn gerede goederen[29].

Op 16-6-1729 krijgen Hendrik Woutersen en Marrijtje Everts de gehele gerede inboedel van Wouter Hendriksen en Aaltje Beertsen, bestaande in: "karren en een peerd met haer toebehoren, ploeg en eegden, koebeesten, koorn gedorst, ongedorst en te velde staende. Voorts allerhande huijs, bouw en deelgereetschap, alsmede de kast, niets van allen uitgesondert, als alleen behoud Aeltjen Beertsen voor haer een bedde met sijn toebehoren, daer sij op slaept, een spinnewiel ende alle het linnen" voor ƒ 160,--.

Op 13-3-1753 kopen Hendrik Woutersen Decker en Marritjen Evertsen van de fam. Brandt voor ƒ 90,-- een schepel in De Valk, genaamd "het kleyne haertje".

Op 24-12-1759 verkopen Frank Stevens, Aertje Stevens en Hendrikje Stevens aan Hendrik Woutersen Dekker en Marritjen Evers een vierde part in 7/4 maenland, gelegen onder den Ampte van Nijkerk in de Arke Mheent 't eijnde de Koesteegh, vrij allodiaal goed voor ƒ 180,--.

De boedel van Hendrik Woutersen en Marijtje Everts(¥) bestaat in 1784 o.a. uit een "erf en goetjen Steenbeek, het Heivelt, de haer en de melm en een hoekjen meenlandt".[30].

COMMENTAAR(¥) Hier klopt iets niet. Uit de bovenstaande acten zou blijken dat Marritje Evers in 1759 nog leeft, terwijl Hendrik Woutersen al in 1741 hertrouwt! Nader onderzoek!


Op 2-2-1741 richt Willempje Jans met haar twee dochters Jantje Peelen en Aartje Peelen een magescheid op [31].

134. RIJCK EVERTS (OP HET OUDE ERF), ged. Lunteren 4-10-1701[37], ovl. 1774, diaken te Lunteren (1746), tr. Lunteren 21-1-1735 (huw. voorw. 19-1-1735, hij brengt in ƒ 900,--, zij ƒ 450,-- [38])

135. WOUTERTJE WOUTERS BUIJTENHUIJS, ged. Lunteren 5-3-1713, ovl. na 1780,[39] tr. 2o voor 1774 GERRIT JANSEN, ovl. na 1780.

Herengoed Buitenhuis in het Ambt Apeldoorn :
Op 8-3-1774 krijgen Evert van Lijsselen x Lijsebeth Woutersen Buijtenhuijs, Gerrit Jansen x Woutertje Wouters Buijtenhuijs, Jantje Wouters Buijtenhuijs, wed. van Hessel Woutersen approbatie van een magescheid d.d. 7-3-1774 over de boedel van hun ouders Wouter Hendrick Buijtenhuijs x Dirkje Wouters. Aan Gerrit Jansen en Woutertje Wouters Buijtenhuijs, is toebedeeld een stuk bouwland in den Luntersen Enck groot 2½ schepel "den Hoppecamp" genaamd, een stuk bouland in den Houtcamper Eng groot 3 1/2 schepel, een stuk Hooyland "de Agterste Hooijkamp" genaamd, en een stuk Hooyland....etc. [40]
In 1780 zijn Woutertje Buijtenhuijs en Gerrit Jansen, echtelieden, en Jantje Buijtenhuijs, erfgenamen van Geurtje Haalboom.[41].

136. JAN (VAN BEEK), alleen bekend uit het patroniem van zijn vermoedelijke kinderen.

138. REIJNDER JANSEN (BUURMAN) MENSIN(C)K, ged. Apeldoorn 13-3-1692[49], ovl./beg. Apeldoorn 9/13-9-1758 (in de Nieuwen Moriaan, aangever Olof Jansen), ingezetene van Apeldoorn (1747) met 4 kinderen [50], wordt aangeslagen voor de cedulle voor ƒ 1,10,- (1722) [51], woont in de Nieuwe Moriaan (1758), tr. Voorst 20-3-1718

139. WENDELTJE(N) KRUIMER, ged. Voorst 8-3-1691, ovl./beg. Apeldoorn 15/19-8-1778 (de wed. van Rhijnder Mensink in de Nieuwe Moriaan, aangever Gerrit Ariens),[52] woont in de Nieuwe Moriaan (1758, 1778).

140. LUBBERT WOLTERS GOUDKUYL, ged. geref. Apeldoorn 4-8-1693 [59] , ovl./beg. Apeldoorn 2/6-10-1770 (Lubbert Goudkuijl te Noord Apeldoorn, aangever Hendrik Wegenaar [60] , woonde op 't "Ritbroek" [61], woont op den Goudkuijl onder 't Broeklant (1746), boerscholt van de Wonnumermark (1756),[62] tr. Apeldoorn 1722

141. LUBBERTIEN AALBERTS, ged. geref. Apeldoorn 24-11-1695 [63], ovl./beg. Apeldoorn 12/18-1-1746 (de huijsvrouw van Lubbert Wouters op den Goudkuijl onder 't Broeklant, aangever Lucas Roelofs).

Lubbert Wouters Goudkuyl, wednr., met 5 kinderen en 1 knecht, wonend in de buurschap Beemte, is ingezetene van Apeldoorn (dec. 1747) [64].
Het herengoed Ritbroeck of Ritbergh in het Ambt Apeldoorn, kerspel Apeldoorn, buurtschap Orden :[65]
11-11-1761 : Lubbert Goudkuijl x Lubbertje Alberts krijgen investiture en oprukking na transport d.d. 25-1-1743 door Lucretia Ensink, wed. van Gerrit Goutkuijl, met Reinder van Coutijs, als gemachtigde van Cornelis en Andries Goutkuijl, kinderen van Gerrit en Lucretia. N.B. Volgens een volmacht d.d. 8-6-1753 te 's Gravenhage is Gerrit Goutkuijl gehuwd met Wendelina Mechtelt Marinus.
22-8-1771 : Albert Goudkuijl x Jenneken Geurts, Wouterus Staal, wednr. van Aalje Goudkuijl, mede als voogd van zijn kinderen, Jan Willems x Jannetje Goudkuijl, Gerrit Stegeman, wednr. van Cornelia Goudkuijl, mede als voogd van zijn kinderen en Jan Hendriks Buitenhuis, minderjarige kindenen van wijlen voornoemde Cornelia, bij wijlen Henrik Buitenhuis en laatstelijk Jacobus Eckenhuis en Albert Goudkuijl als voogden over Johanna , Lubbert en Anthonetta Eckenhuis, kinderen van wijlen Peter Eckenhuis bij wijlen Janna Goudkuijl, tezamen (klein)kinderen en erfgenamen van Lubbert Goudkuijl en Lubbertje Alberts, approbatie van een magescheid d.d. 15-8-1771, waarbij dit herengoed aan eerstgenoemdem is toegevallen.
Een herengoed in het Ambt Apeldoorn, kerspel Apeldoorn, buurtschap Wenum, na 1771 Goedwil of Welgelegen genaamd: de saelweer 1 schepel, waerop een huijs staat van 3 gebondt, hebbende de volle gerechtigheijt in de Wenemer Enck, waartoe noch gehoeren 4 molder opte voorseide Enck in vier perceelen.
24-1-1731 : Approbatie van een magescheid.
24-1-1731: Lubbert Woutersen Goutkuijl c.s. investiture en oprukking.
13-5-1743 Lubbert Woutersen Goutkuijl x Lubbertje Aelberts oprukking.
7-9-1759 : Lubbert Woutersen Goutkuijl, wednr van Lubbertje Aelberts, oprukking.
22-8-1771 : Albert Goudkuijl x Jenneken Geurts, Wouterus Staal, wednr. van Aalje Goudkuijl, mede als voogd van zijn minderjarige kinderen, Jan Willems x Jannetje Goudkuijl, Gerrit Stegeman, wednr. van Cornelia Goudkuijl, mede als voogd van zijn minderjarige kinderen, Willem Blauwenoort en Gerrit Holterman als voogden over Anthonia en Jan Hendrik Buitenhuis, minderjarige kinderen van wijlen voornoemde Cornelia, bij wijlen Henrik Buitenhuis en laatstelijk Jacobus Eckenhuis en Albert Goudkuijl als voogden over Johanna , Lubbert en Anthonetta Eckenhuis, minderjarige kinderen van wijlen Peter Eckenhuis bij wijlen Janna Goudkuijl, tezamen (klein)kinderen en erfgenamen van Lubbert Goudkuijl en Lubbertje Alberts, approbatie van een magescheid d.d. 15-8-1771, waarbij dit herengoed aan Wouterus Staal en zijn kinderen, alsmede Gerrit Stegeman met zijn kinderen, is toegevallen (ieder voor de helft).[66]
Op 29-1-1774 legateert Anthony (Wouters) van Asselt aan de kinderen en kindskinderen van Lubbert Goudkuijl, wonende in Gelderland, f. 3.000,- .[67]

142. GEURT ARENDS (OP DE DIESBERG)(¥), ovl./beg. Appeldoorn 5/9-6-1795 (Geurd Arends op den Diesberg op de Beente, aangever Teunis Poelman), j.m. van Eerdbeek, woont op den Diesberg op de Beente (1768, 1795), otr. Hall 23-3-1733 (met attestatie naar Apeldoorn) [114]

143. GEERTJE PETERS BRINK [115], geb. 28-5-1704, ovl./beg. Apeldoorn 23/27-4-1768 (de -niet met name genoemde- huijsvrouw van Geurd Arends Diesberg op de Beente, aangever Lucas Roelofs), j.d. onder Apeldoorn.

COMMENTAAR(¥) Is er een verband met Willem Peters Hansen Diesbergh, ovl. voor 1730 [116] of met Anna Willems Diesberg, ovl. voor 1749, tr. Willem Derks, waaruit een dr. geb. Apeldoorn 1701 [117] of met Peter Diesbergen, wednr. wonend te Harderwijk, tr. ald. 1739. [118]
Marritje Willems Diesbergh, tr. Terwolde 1712 Jan Willems[119] ,[120] .
Wie is Jacomina Diesbergen, tr. Peter Jans, genoemd te Epe 1751[121] , en met een herengoed in de buurtschap Dijkhuizen, kerspel Epe, ambt Epe.[122]

144. HENDRIK HENDRIKSZ HOPSTER, ged. Vriezenveen 29-5-1710, ovl. Vriezenveen na 1748, tr. ca. 1739

145. GEERTJE JANS(EN), geb. ca. 1714, ovl. na 1748. In de volkstelling van Vriezenveen (1748) worden vermeld:[134] Hend. Henderix Hopster en zijn vrouw Geertje Jansen met vier kinderen onder de 10 jaar : Hinderik Hinderix, Jan Hinderix, Berent Hinderix en Janna Hinderix.

146. JAN LUCASSEN HULS(T) (HOLS), geb. ca. 1704, ovl. na 1748, vermeld in het register van boterpachtplichtigen te Vriezenveen (ca. 1735) met 3 akker land, bijgenaamd Croemen Lant, voor 4 ponden boter, en met 2 akker, voor 8 ponden boter, [147] tr. ca. 1729[148]

147. JENNEKEN BERENDS GROBBE, geb. ca. 1704, ovl. na 1748. In de volkstelling van Vriezenveen (1748) worden vermeld:[149] Jan Luicas Hols en zijn vrouw Jenneken Berents met twee kinderen boven de 10 jaar Geertjen Jansen en Jenneken Jansen en twee kinderen onder de 10 jaar Berendina Jansen en Janna Jansen.

148. LOOG (VAN GERDER) OF NN LOOGEN(¥).

COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met:
Op 13-4-1703 verleent Wessel Bosch procuratie aan Cost Aertsen van Garderen om 33 gulden te ontvangen van de weduwe van Aart Willemsz van Garderen [159]

152. AART MAASSEN (VAN SOMEREN)(¥), ged. Voorthuizen 23-7-1713[162], ovl. Garderen 1795, molenaar te Garderen (1747..1783), otr./tr. Garderen 2/25-4-1745[163]

153. HENDRIKJE JANS, geb. 1724/5, ovl. Garderen 1-10-1783 ("aan de Rode Loop" [164]), j.d. uit Garderbroek (1745).

COMMENTAAR(¥) Hoe is Maas Riksen wonend te Garderen, die 4-11-1812 te Barneveld de geslachtsnaam Van Zomeren aanneemt [165] verwant?

Aart Maassen en vrouw, molenaar te Garderen, betaalt ƒ 11,-- (1747) en ƒ 8,15,-- (1748) hoofdgeld voor 2 personen, ½ erf, 2 heerdsteden, 3 morgen, 5 specien.[166]
Op 10-5-1751 heeft Lubbert Willemsen uyt de hand verkogt en alnu getransporteert aan Aart Maassen de Moolen tot Garderen, neffens het Muldershuys hof en aangelegen land, gelegen tot Garderen, sijnde vrij allodiaal deylbaar thinsgoed. En sulx voor een somma van drie en twintig hondert guldens, waar van de comparanten bekende 1300 guldens te hebben ontfangen en de overige 1300 guldens in het selve goed bevestigt gehouden. Geerfden zijn Johan Walburgh, Fredrik van den Ham en Gerrit Noyen.[167]
Op 24-2-1768 hebben Gerrit Maasen x A.C. Nyenhuijs, Aart Maassen x Hendrikjen Jans, als mede Aart Evert Hoogland en Cornelis Sonnevelt als tijdelijke Diaconen van Barnevelt namens Evert Maassen, verkogt aan Hendrik Peterssen, mulder op Pureveen en sijnen erven, soodaane aandeel of portie als ieder van haar was hebbende aan de Pureveense windcoornmoolen, als mede van huys hoff bakhuys en verder opstal en onderhorige landerijen, houdtgewassen velden en slaagen, gelegen in de buurschap Cootwijkerbroek of soo en als het selve bij wijlen Wouter Otten gebruykt geweest is en beseeten heeft, zijnde vrij allodiaal niet beswaart erff en goed en wel voor de somma van neegen hondert caroly guldens. Geerfden zijn Hendrik Cortusm Hendrik Hendriksen Cortus.[168]
Op 25-5-1768 hebben Hendrik Rademaker x Marritje Derks, Rikje Derks, weduwe van Otto Maassen, Aart Maassen x Hendrikjen Jans, Gerrit Maassen x A.C. Nyenhuys, Claas Janssen x Gijsbertje Willems, Ot Janssen, Otje Janssen, Hendrik Peelen x Knelisje Gerrits, Willem Janssen x Hendrikjen Peelen, Wijn Hendriksen x Styntjen Peelen, Evertje Peelen, Gerritje Peelen, Gangolv Peelen als mede Hendrik Peelen en Aart Gijsbertsen, aangestelde momberen over Peeltjen Peelen, mitsgaders Aart Evert Hoogland en Cornelis Sonneveld als tijdelijke Diaconen van Barnevelt in plaatse van Evert Maassen x Marritje Willems, zamentlijke erffgenamen van Cornelisje Wouters, bij publicque veyling en toeslag vercogt en alnu gecedeert aan Hendrik Wouterssen en sijnen erven. 1/9 deel in erff de Bunt gelegen in 't Garderbroek, vervolgens xx deel van 1/9 deel, nog 1/8 deel van 1/9 deel ofte soo en als het selve bij Wouter Otten en sijn vrouw in eygendom is beseeten geweest, doende gemelde plaats in 't geheel in verpondinge f 24-4-, zijnde voorts vrij allodiaal erff en goedt niet beswaart als met Heerenverpondinge en andere lasten en wel voor de summa van negen hondert vijff en negentig gulden. Geerfden zijn Arent Vonck van Wolfswynkel, Hendrik Drost.[169]
Op 25-5-1768 hebben Hendrik Rademaker x Marritje Derks, Rikje Derks, weduwe van Otto Maassen, Aart Maassen x Hendrikjen Jans, Gerrit Maassen x A.C. Nyenhuys, Claas Janssen x Gijsbertje Willems, Ot Janssen, Otje Janssen, Hendrik Peelen x Knelisje Gerrits, Willem Janssen x Hendrikjen Peelen, Wijn Hendriksen x Styntjen Peelen, Evertje Peelen, Gerritje Peelen, Gangolv Peelen als mede Hendrik Peelen en Aart Gijsbertsen, aangestelde momberen over Peeltjen Peelen, mitsgaders Aart Evert Hoogland en Cornelis Sonneveld als tijdelijke Diaconen van Barnevelt in plaatse van Evert Maassen x Marritje Willems, zamentlijke erffgenamen van Cornelisje Wouters, bij publicque veyling en toeslag verkogt en alnu gecedeert en getransporteert aan Hendrik Wouterssen en sijn erven, een derde gedeelte van 't geheel en dan nog 1/16 deel van 1/9 deel in 't erff en goedt genaamt de Munt gelegen in de buurschap Kootwijkerbroek, beneffens sooveel gedeeltens in 't Mheenlandt gelegen in de Puttermheen als Wouter Otten en desselvs vrouw daarvan beseeten hebben, doende de geheele plaats in verpondinge f 25-13- en van 't geheele mheenland ƒ 8-9, zijnde voorts vrij allodiaal erff en goedt niet beswaaert als met 's Heeren verponding en wel voor de summa van een duysent vijffhondert en twintig guldens. Geerfden zijn Arent Vonck van Wolfswynkel , Hendrik Drost.[170]
Op 28-5-1768 hebben Hendrik Rademaker x Marritje Derks, Rikje Derks, weduwe van Otto Maassen, Aart Maassen x Hendrikjen Jans, Gerrit Maassen x A.C. Nyenhuys, Claas Janssen x Gijsbertje Willems, Ot Janssen, Otje Janssen, Hendrik Peelen x Knelisje Gerrits, Willem Janssen x Hendrikjen Peelen, Wijn Hendriksen x Styntjen Peelen, Evertje Peelen, Gerritje Peelen, Gangolv Peelen als mede Hendrik Peelen en Aart Gijsbertsen, aangestelde momberen over Peeltjen Peelen, mitsgaders Aart Evert Hoogland en Cornelis Sonneveld als tijdelijke Diaconen van Barnevelt in plaatse van Evert Maassen x Marritje Willems, zamentlijke erffgenamen van Cornelisje Wouters, in erffcoop vercogt en al nu getransporteert aan Hendrik Cortus x Lubbertje Lucassen de geregte halvscheijd van 't erff en goedt Bellemans goedt, geleegen in buurschap Swartebroek met sijn huysinge en vorder getimmer boomen en houdtgewassen hoff hoffsteede en onderhoorige landerijen vheenen en plaggevelden en sulx voor de summa van twee duysent drie hondert en vijfftig guldens. Geerfden zijn Teunis Woutersen, Hendrik Drost.[171]
Op 28-5-1768 hebben Hendrik Rademaker x Marritje Derks, Rikje Derks, weduwe van Ot Maassen, vercogt aan Claas Janssen x Gijsbertje Willems, Ot Janssen, Otje Janssen en haaren erven, soodaane aandeel off erffportie als ieder van haar was hebbende aan de Pureveense wind coornmoolen, als mede van huys hoff bakhuys en verder opstal en onderhorige landerijen houdtgewassen velden en slaagen, gelegen in buurschap Kootwijkerbroeck os soo en als het selve bij wijlen Wouter Otten gebruykt en beseeten is geweest, zijnde vrij allodiaal erff en goedt, niet beswaart als met 's Heerenverponding en wel voor de summa van drie hondert gulden ieder erffportie en dus te zamen ses hondert guldens. Geerfden zijn Derck Brouwer, Hendrik Drost.[172]
Op 2-6-1768 hebben Hendrik Rademaker x Marritje Derks, Rikje Derks, weduwe van Otto Maassen, Aart Maassen x Hendrikjen Jans, Gerrit Maassen x A.C. Nyenhuys, Claas Janssen x Gijsbertje Willems, Ot Janssen, Otje Janssen, Hendrik Peelen x Knelisje Gerrits, Willem Janssen x Hendrikjen Peelen, Wijn Hendriksen x Styntjen Peelen, Evertje Peelen, Gerritje Peelen, Gangolv Peelen als mede Hendrik Peelen en Aart Gijsbertsen, aangestelde momberen over Peeltjen Peelen, mitsgaders Aart Evert Hoogland en Cornelis Sonneveld als tijdelijke Diaconen van Barnevelt in plaatse van Evert Maassen x Marritje Willems, zamentlijke erffgenamen van Cornelisje Wouters, bij publicque veyling en toeslag vercogt en alnu gecedeert aan Willem Janssen x Hendrikje Peelen een geregt vierde part van een plaatsje te Drienhuysen in buurschap Garderbroek gelegen, doende in ordinaris verponding over het geheel ƒ 19-19- zijnde vrij allodiaal erff en goedt en sulx voor de summa van vier hondert en veertig gulden. Geerfden zijn Derk Brouwer, Hendrik Drost.[173]
Op 2-6-1768 hebben Hendrik Rademaker x Marritje Derks, Rikje Derks, weduwe van Otto Maassen, Aart Maassen x Hendrikjen Jans, Gerrit Maassen x A.C. Nyenhuys, Claas Janssen x Gijsbertje Willems, Ot Janssen, Otje Janssen, Hendrik Peelen x Knelisje Gerrits, Willem Janssen x Hendrikjen Peelen, Wijn Hendriksen x Styntjen Peelen, Evertje Peelen, Gerritje Peelen, Gangolv Peelen als mede Hendrik Peelen en Aart Gijsbertsen, aangestelde momberen over Peeltjen Peelen, mitsgaders Aart Evert Hoogland en Cornelis Sonneveld als tijdelijke Diaconen van Barnevelt in plaatse van Evert Maassen x Marritje Willems, verkogt en alnu gecedeert en getransporteert aan Willem Janssen x Hendrikjen Peelen, soodaane gedeelten als gemelde erffgenamen waaren hebbende aan een karpaardsplaatsje gelegen in buurschap Kootwijkerbroek en sulx voor de summa van sestien hondert guldens tegens het geheel gereekent, behoudende den onmundigen Peeltjen Peelen desselvs 15ee part in twee derde parten aan gemelde plaats, zijnde vrij allodiaal deylbaar erff en goed. Geerfden zijn Derk Brouwer, Hendrik Drost.[174]
Het herengoed "Beert Stevensgoedt", vanaf 1651 "Den Essenboom" of "Bart Stevensgoedt" genaamd, in het ambt Ede, kerspel Garderen, buurtschap Essen. In 1607 wordt er een bijzondere zaalweer afgesplitst.
1601: De grootte: seven mld. gesaijs inden Essenerenck, noch 1 mld. gesaijs haverland. Noch 1½ mld. gesaijs gnt. het Nijelandt. Noch 3 kampkens int Essenerbrouck wesende hoij en weijlandt groit 6 mrg., daer toe sijn gerechticheijt van plaggen ende schaepstraij int Essenervelt. Opte saelweer staende een huijs van 4 gebondt, enen berrich, schuurlen ende schaepschot. Daerbeneffens, dat die kinderen Lubbert en Henricxken Henricx aen desen goede noch hebben oer olders kints gedeelte, daer sij pro quota gerffven trecken. Item dat aen Wolter Jans als actie hebbende van Meeuws Stevenss verset sijn een stuck landt gnt. die Breeck groit 4 mid. gesaijs gelegen inden Enck ende 2 kempkens weijlandt daarop een huijsken staet mits betalende tot vollest vant heerengeldt 1 gld., 18 stv., 8 penningen. Noch aen Aeltgen Barts, de dochter van Bart Stevenss 2½ mld. gesaijs, gelegen aent Hoijbrouck daerop oock een huijsken staet betalende ten vollest vant heerengeldt 21 stv. Noch aen Steventgen Bartss 1½ mld. gesaijs gelegen inden Enck daerop oock een huijsken staet betalende int heerengeldt 11 stv. Item aen Jan Stevenss een ½ mld. mrg. hoijlandts betaelende ten vollest van heerengeidt 3_ stv. Aen Henrick Janss een mid. roggelants inden Enck mitsgaders het Rouweslach, betaelende ten vollest vant heerengeldt 21 stv., hebbende daerenboven de vss. onder hun allen inde Essener maelschap 25 off 26 schaer weijen ongeveerlick.[175]
28-9-1769 : Hendrik Rademaker x Marrijtje Derks, Rikje Derks, wed. van Otto Maessens, A.E. Hoogland, en Cornelis van Sonneveld, tijdelijk diaken van Barneveld namens Evert Maassens x Marritje Willems, Aart Maassen x Hendrikje Jans, Gerrit Maassen van Seumeren x A.L. Nijenhuis, Klaas Janssen x Gijsbertje Willems, Ot Jansen x Aartje Rademaker, Otje Jansen, tezamen ergenamen van Cornelisje Woutersen, dr. van wijlen Wouter Otten x Gerritje Gerritsen, de laatste dochter en voor de helft erfgename van haar ouders Gerrit Gerritsen x Hendrikje Pelen, approbatie van een transport aan Wijn Hendriks x Stijntje Pelen van 8/30 van een pandschap van een kamp met nog een hoekje bouwland.
Op 3-7-1768 hebben Hendrik Rademaker x Marritje Derks, Rikje Derks, weduwe van Otto Maassen, Aart Maassen x Hendrikjen Jans, Gerrit Maassen x A.C. Nyenhuys, Claas Janssen x Gysbertje Willems, Ot Janssen, Otje Janssen, Hendrik Peelen x Knelisje Gerrits, Willem Janssen x Hendrikje Peelen, Evertje Peelen, Gerritje Peelen, Gangolv Peelen, alsmede Hendrik Peelen en Aart Gysbertsen als aangestelde momberen over Peeltje Peelen, mitsgaders Aart Evert Hooglandt en Cornelis Sonneveldt als tijdelijke Diaconen van Barneveld in plaatse van Evert Maassen x Marritjen Willems, zamentlijke erffgenamen van Cornelisje Wouters, vercogt gecedeert en getransporteert aan Wyn Hendriksen x Styntjen Peelen, een camp hooyland gelegen aan 't lage end te Essen, groot ongeveer 2 scheepel gesaay, benevens 1/3 part van Knuytencamp doende in verponding enkele guldens -8-9 en wel voor de somma van vier hondert guldens. Geerfden zijn Arent Vonk, Hendrik Drost.[176]
Op 18-2-1771 zijn Christiaan Krijtsman (N.B. Krijgsman gewijzigd in Krijtsman) x Geertjen Klaasen wegens opgenomen en geleende penningen schuldig aan Aart Maassen x Hendrikjen Jans, een capitale summa van vijff en zeventig guldens Hollands gelt. Als onderpand dient aarlieder eygendommelijk huys staande op Malengrond binnen den dorpe van Garderen tussen de huysen van Frank Evertsen en dat van den armen daar Aart Kraaij woont, als mede een hoff met een kampjen lands daarbij en beneffens gelegen zijnde eygen en vrije grond van outs te zamen het Klooster genaamt. Geerfden zijn Claas van der Wiel en Steven van Spankeren.[177]
Op 5-12-1771 hebben Christiaan Krijtsman x Geertjen Klaassen uyt de hand verkogt en alnu getransporteert aan Aart Maassen x Hendrikjen Jans, een huys staande op Malengrond in den dorpe van Garderen tussen de huysen van Frank Evertsen en dat van den armen daar Lubbert Kraaij woont, als mede een hoff met een campje lands daarbij en beneffens gelegen, zijnde eygen en vrije grond, van outs te zamen het Klooster genaamt, betalende jaarlijks alleen maar aan Malenthins twee stuyvers en zulx alles voor de summa van een hondert en veertig caroly guldens. Geerfden zin G. van Coot en H. ten Ham.[178]
Op 17-8-1772 heeft L.B. Westenberg verkogt aan Aart Maassen en sijn erven sekere preetentie ter somma van een duysent guldens ten laste van den tegenswoordigen possesseur van de coornmolen gelegen onder den ampte van Barneveld carspel Garderen, de Gardersche Molen genaamt, in voegen ik ondergeschrevene deselve op den 28e july en 12 aug: deses jaars 1772 van de gesamentlijke eygenaren hebbe aangekofft en thans bij mij gepossideert word en zulx voor eene summa van agt hondert en vijftien gulden.[179]
In 1794 vindt de afrekening plaats van het begraven van Aalt Maassen (is hij dezelfde als Aart Maassen?) en in 1785 van Hendrikje Jans [180].

154. JAN JANSEN, geb. Nunspeet[204], ovl. na 1760, tr. Nunspeet 27-6-1755[205]

155. JANNETJE PETERS, geb. Hierden[206], ovl. na 1760.

156. HENDRIK AARTSEN (DROST, RADEMAKER), ged. Nunspeet 6-11-1712[211](¥), ovl./beg. Nunspeet 11/15-10-1779 (laat 5 kinderen na, in het dorp, de kinderen zijn schuldig ƒ 2-12-), j.m. van Nunspeet (1731), wagenmaker, rademaker en landbouwer (1754) te Nunspeet,[212] tr. Elspeet (huw. commissarissen) 2-9-1731[213]

157. MARIJ (MAARTJE) DIRKS (DE MULDER), ged. Elspeet 1-5-1711 [214] , 1712 volgens [215] , ovl./beg. Nunspeet 28-9/2-10-1772 (laat 5 kinderen na, in het dorp, de Ramaker is schuldig ƒ 2-12-) [216] , j.d. van Elspeet (1731).

COMMENTAAR(¥) Dus blijkbaar niet 13-3-1701 zoals vermeld in Ref. [217].

In 1774 vindt de afrekening plaats van het begraven van Mary Dirksen en in 1780 van Hendrik Aartsen.[218].
Het herengoed "Beert Stevensgoedt", vanaf 1651 "Den Essenboom" of "Bart Stevensgoedt" genaamd, in het ambt Ede, kerspel Garderen, buurtschap Essen. De grootte :... etc. [219]
28-9-1769 : Hendrik Rademaker x Marrijtje Derks, Rikje Derks, wed. van Otto Maessens, A.E. Hoogland, en Cornelis van Sonneveld, tijdelijk diaken van Barneveld namens Evert Maassens x Marritje Willems, Aart Maassen x Hendrikje Jans, Gerrit Maassen van Seumeren x A.L. Nijenhuis, Klaas Janssen x Gijsbertje Willems, Ot Jansen x Aartje Rademaker, Otje Jansen, tezamen ergenamen van Cornelisje Woutersen, dr. van wijlen Wouter Otten x Gerritje Gerritsen, de laatste dochter en voor de helft erfgename van haar ouders Gerrit Gerritsen x Hendrikje Pelen, approbatie van een transport aan Wijn Hendriks x Stijntje Pelen van 8/30 van een pandschap van een kamp met nog een hoekje bouwland.
Goederen behorende tot Hein Velicken goed te Nunspeet:
Op 14-4-1758 krijgt Aeltje Driessen, wed. van Aert Hendriksen approbatie van een verpanding aan Hendrik Aartsen Drost van een hof (belend zuid: de armen van Nunspeet en de erfgenamen van Marritjen Hendriks, west : Pele Jacobs en Reijndert Gerritsen, oost : Aelt Hendriksens kinderen), een hoekje weiland of haverland (belend zuid : Eijbert Teunissens erfgenamen, west Juffr. Hagen, noord Hendrikje Hullemans, wed. Peter Driessen).[220]
Op 6-11-1765 krijgt Hendrik Aartsen Drost approbatie van een pandschap ten behoeve van Hendrikje Hullemans, wed. Peter Driessen, van een stuk land achter Jan Eijberts Enck (belend zuid: Jan Eijberts, west: Juffr. Hagen, oost: Pangelersbeck).[221]
Hullemanserve te Nunspeet :
Op 1-7-1765 krijgt Hendrik Aartsen Drost investiture en oprukking als erfgenaam van zijn broer Peter Aartsen Drost.[222]
Op 6-12-1768 krijgt Hendrik Aartsen Drost consent voor het houwen van bomen.[223]
Op 30-5-1771 krijgt Hendrik Aartsen Drost oprukking.[224]
Op 24-9-1784 krijgt Aart Hendriksen Drost investiture en oprukking na approbatie van een magescheid d.d. 6-4-1784 tussen hem en zijn huisvrouw Eijbertje Peters, Teunis Hendriks Drost en zijn huisvrouw Geertje Peters, Lambert Jochemsen en zijn huisvrouw Aaltje Hendriks, Derk Hendriks Drost, en Ot Jansen en zijn huisvrouw Aartje Hendriks, tesamen erfgenamen van Hendrik Aartsen Drost en Marritje Dirks, waarbij aan de eerste drie echtparen dit herengoed is toegedeeld. Het goed is in pacht bij de wed. Cornelia Boot.[225]

158. ARENT JANSEN (VAN ASSELT), ged. Elspeet 7-3-1725 [253], ovl./beg. Epe 4/10-2-1802, wagenmaker te Epe, landbouwer op de bouwhof "Kijkover" onder Elspeet. woont op de Kijkover (1753), tr. Elspeet 1751 (niet gevonden te Elspeet [254])

159. GERRITJE (GEERTJE) HENDRIKS VAN GALEN, geb. vóór ca. 1735, ovl. Elspeet ca. 1790.

Op 30-7-1753 hebben Jan Helmertsen, Jan Janssen x Rijkjen Christiaensen, Arent Jansen x Gerritjen Hendriks, als meede Geertjen Janss en Jannetjen Janss geassisteert met Jan Helmertsen als haeren momboir, verkogt en alnu gecedeert en getransporteert aan Jan ten Caate x Grietjen Wouters, een geregte halfscheyd van huys, hoff en onderhorige landerijen van olts genaemt den Kijkover, gelegen in buurschap Uddel, soo het selve bij Arent Janssen thans nogh bewoont en gebruykt wort en dat voor een somma van 300 caroli guldens. Geerfden zijn Arent Gerritsen, Beert Mouw.[255]

160. HENDRIK VAN DER MEULEN(¥), ged. geref. 's-Gravenhage Grote Kerk 28-8-1689 (get. Jakob, Kornelia en Anna Hogeboom), beg. Den Haag ca. 27-4-1740, parentatie niet bewezen. tr. 2o? 's-Gravenhage 11-11-1736[257] HEL(L)ENA (LENA) VAN DER STAR, geb. (ged?) 's-Gravenhage 8-1-1700, dr. van Cornelis van der Star en Hendrica Arissen, tr. 1?)(of heeft een relatie met)[258]

161. DOROTHEA VAN DER MEULEN, ged. 's-Gravenhage 6-8-1698, beg. aang. 's-Gravenhage 22-5-1736, kousenverkoopster.

COMMENTAAR(¥) Bij de doop van zijn (eerste?) kind in 1724 wordt van Hendrik van der Meulen geschreven "vader abzent na Oost Indie". Daarheen zou hij dus in 1723/24 vertrokken moeten zijn. Bij geen van de voor de VOC in de periode 1715-1725 naar NOI vertrokken schepen is echter een Hendrik van der Meulen/Molen uit 's-Gravenhage te vinden.

Volgens Ref. [259] is er een Hendrik van der Meulen, ged. Den Haag Grote K. 28-8-1689 als zn. van Pieter van der Meulen en Catharina Hoogenboom, tr. Wateringen ca. 1713 Elisabeth van der Speck, geb. verm Wateringen, ovl. na 1719. Is deze Hendrik dezelfde als kwartier nr. 160 en betreft het hier een eerder huwelijk?

162. ABRA(HA)M MERGOUW (MORGAUW), ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 2-12-1696, ovl./beg. Leiden 21/28-6-1770, verlaat ca. 1724 ("niet lange naer derselver trouwen") zijn echtgenote, koopt (1728) en verkoopt (1732) een huis in de Eerste Tweelingstraat OZ te Leiden, erft een huis op Levendaal OZ van zijn broer Pieter en verkoopt dit in 1768, otr. Leiden 24-4-1723

163. FLORENTI(N)A VAN DER KELDER, ged. Leiden Mare K. 30-8-1693 (get. Margriet Kukler, Roeland Kukler en Anna van Schage), ovl. Leiderdorp, beg. buiten Leiden geregistreerd 26-3-1773, voedt na het vertrek van haar echtgenoot ca. 1724 haar enige dochter alleen op, waarvoor zij "met haer handen arbeijd zoo voor haar en derselver dogter .. de kost hebbende moeten verdienen", wordt op latere leeftijd "ten deel werkeloos" en door "haar dochter met de uijtterste bereidwillighied .. geadsisteert", waarna zij in 1754 haar bezittingen aan haar dochter overdraagt enerzijds uit dankbaarheid, anderzijds om te verkomen dat doorhaar weggelopen echtgenoot na haar overlijden haar dochter "eene moejelijkheid werde aangedaan, veelmin gemolesteert", doopget. (1723..1735), huw. get. (1756), wonende in de Brandewijnsteeg (1773).

Bonboeken Leiden: Een huis in de Eerste Tweelingstraat OZ bon Zijloord:[260]
8-6-1728: Is volgens de selfde qualitijt als hier vooren folio 120 bij dese stadt vercoft aen Abraham Mergouw vrij om 135 gld. gereet gelt.
5-1-1732: Is bij hem (=Abraham Mergouw) verkogt aan Joost Persijn, vrij om 125 gld. gereed geld.
Bonboeken Leiden: Een huis op Levendaal OZ bon Oost-Nieuwland :[261]
7-1-1734: Is bij de voogden over het minderjarige kind van Cornelis Vennekool verkogt aan Pieter Murgouw, vrij om 45 gld gereed geld.
Op den 29-9-1768 is alhier overgelevert een onderhandse attestatie getekent bij Jan Langhorst en Jan van Hille op den 29-9-1762 waar bij zij hebben gedeposeert dat Pieter Murgouw tot zijne eenige erfgename ab intestato heeft nagelaten zijn broeder Abraham Murgouw.
6-10-1768 Is bij hem (=Abraham Murgouw) verkogt aan Leendert Houweling, vrij om 40 gld gereed geld.
15-1-1754: Acte van accord, cessie en transport tussen Florentia van der Kelder, huijsvrouw van Abraham Mergouw ter eenre ende Florentia Mergouw, meerderjarige ongehuwde persoone ter ander zijde, beiden wonende te Leiden.
Zij geven te kennen dat sij eerste comparante, (na)dat omtrent dertigh jaeren geleeden en dus niet lange naer derselver trouwen haar comparantes gemelte man zig geabsenteert en haar comparante verlaaten heeft, seedert dien tijd tot nu toe met haer handen arbeijd zoo voor haar en derselver dogter de 2e comparante in deezen de kost hebbende moeten verdienen, (en dat) 't seedert eenigen tijd herrewaerts zoo door haar eerste comparantes naderende ouderdom als ten deele werkeloosheid zodanig ten agteren geraakt is dat daer door haere meubilen en kleederen merkelijk zijn versleeten ende vermindert waardoor zij eerste comparante zoo nu en dan door haer gemelte dogter de tweeede comparante met de uijtterste bereidwillighied is geadsisteert, maar ook als nu dagelijx door dezelve hare dogter moet werden geadsisteert ende geholpen, en off wel de natuurlijke billikheijt quame te vereijsschen dat haer comparantes meergezeijde dogter na haer overlijden in geenderleij gevallen 't zij door haar voornoemde geabsenteerde man, ofte iemand anders eene moejelijkheid werde aangedaan veelmin gemolesteert omme 't geene de eerste comparante zoude moogen koomen naer te laaten (om reedenen de gemelte hare dogter van geene dezelve is verdienende haer comparante is adsisteerende).
Ende dienvolgens van 't geene waerlijk haer eerste comparantes voornoemde dogter is toebehoorende van het haere eenigzints te werden ontbloot, so verklaarde zij comparante om zodanige onverhoopte gevallen voor te koomen conscientie halven zig genoodsaekt hadde gevonden met de tweede comparante hare dogter te accorderen en contracteeren gelijk zij comparanten respective verklaeren te accorderen bij deezen:
Namentlijk dat zij eerste comparante van nu af aan bij deezen wel ende wettelijk aan de meergenoemde hare dogter de tweede comparante in deesen is cedeerende ende in vollen vrijen eijgendomme overgeevende alle haar eerste comparantes geringe meubiltjes, huijsraad en inboedel, kleederen etc., zodanig die ten haren huijze bevonden werden (uijtgezondert alle 't geene haer comparantes dogter als dienstbaar zijnde, en particulierlijk toebehoorende, bij haer comparante ten haren huijze in bewaringe is hebbende).
Waer teegens de tweede comparante Florentia Mergouw belooft en aanneemt bij deezen omme, soo veel in haer vermoogen sal zijn, haer gemelte moeder niet alleen te zullen adsisteeren en alle behoorlijke handreikinge te doen, maar ook gehouden zal zijn, gelijk zij belooft bij deezen, ten haren privé lasten te neemen ende te sullen voldoen de schulden en lasten des boedels, 't zij van huijshuer als andersints, op haer eerste comparantes overlijden te betaalen staend, als meede de kosten van haer eerste comparantes begravenisse te vallen, ende waer omtrent zij eerste comparante uijt de continueele preuves van de gemelte hare dogters adsistentie ende behulpsaamheijt niet anders is verwagtende tot naarkoominge van 't geene voorschreeven staat, verbinden zij weederzijdse comparanten hunnen persoonen en goederen dezelve stellende ten bedwang en executie als na regten.
Aldus gedaan, verleeden ende gepasseert binne de stad Leijden ter presentie van Leonardus Johannis van Rouveroij en Jan Dibbetz als getuijgen ten deesen verzogt. W.g. Florentia Mergouw, de getuigen, een merk (+) gesteld bij Florentia van der Kelder. [262]

164. CORNELIS JANSZ VAN DER BIE, ged. Goudswaard 29-6-1710, ovl. Goudswaard 22-12-1785 ouderling te Goudswaard, volgens het lidmatenregister 15 mei of juni 1744 met attestatie ingekomen van Nieuw-Helvoet,[263] otr. Goudswaard kerkelijk 30-5-1735

165. JAPHIE (JOPPIE, JOBJE) CORNELIS HOOG(H)VLIET, ged. Goudswaard 17-7-1712, ovl. na 1756.

Op 11-6-1740 maken Kornelis Jans van der Bie en Jobje Kornelis Hoogvliet, echtelieden te Nieuw Helvoet een mutueel testament van. Het erfdeel voor de kinderen is een zilveren dukaat voor elk, verstervend via aasdomsrecht. Naast elkaar over en weer stellen ze tot voogden aan Jan Kornelis van der Bie, Arie van der Bie, Jan Hoogvliet en Jacob Hoogvliet onder uitsluiting van de weesmeesters. Getuige Hugo Bos. [264]
Op 16-2-1751 brengt Ds. Cornelius van Oosterwijk, predikant te Goudswaard aan de kerkeraad aldaar ter kennis dat Cornelis vander Bie en Arij Boender, de gedeporteerde (=afgezette) ouderlingen, zich als appelanten in de Classicale vergadering hebben gesteld. Deze vroegere ouderlingen wilden pertinent niet dat zondag 5-4-1750 het Heilig Avondmaal bediend zou worden, en een van hen, Cornelis van der Bie, bracht tijdens de morgen-godsdienstoefening van die dag uit protest grote beroering teweeg. [265] In de vergadering van zondag 9-8-1750 wordt hij afgezet en onder de censuur geplaatst.[266]

Uit de Classicale Acta d.d. 7-10-1750 blijkt dat voor de vergadering van de Classis te Brielle zijn verschenen "Cornelis Jansz van der Bie en Arij Boender, gedeporteerde ouderlingen in de Koorndijk, dewelke betuigden dat zij zich bezwaard vonden, omdat de kerkenraad in de Koorndijk hun hadde gedeporteerd van derzelver bedieninge als ouderlingen, versoekende dat de E. Classis hun van dat opgeleyde deportement geliefde te ontheffen en weder in hun regt van ouderlingschap herstellen." De vergadering benoemt een commissie die hun verzoek afwijst omdat zij "veele omwegen en drayingen" gebruiken en "blijven weigeren openbaar voor de gemeente belydenisse te doen."

Uit de kerkeraadsnotulen blijkt voorts dat de predikant verklaart "dat in diezelve Classicale Vergadering door Cornelis van der Bie en Arij Boender zijn ingelevert twee Certificatien behelsende eene beschuldiging dat de Predikant gedurende de tijd zijner bedieninge veelmaal nalatig is geweest in het doen der huisbezoeking tegen de bedieninge van het Heilig Avondmaal." Deze Certificatien zijn getekend door A. Sijdervelt, schout en secretaris van de Coorndijk en Jacob de Jong, oud-ouderling, Job van der Waal, oud "Diacon", en een aantal lidmaten. De predikant heeft hiertegen ingebracht een Certificatie getekend door alle leden van de kerkeraad op 6-10-1750. Hoe deze zaak afloopt wordt niet vermeld. Wel blijkt dat schout en schepenen van Goudswaard ontevreden blijven over hun predikant [267].

166. HENDRIK ARIENSZ VAN DER BEN, ged. Waddinxveen 4-7-1688, beg. Waddinxveen Oude Kerk 30-5-1743, otr. Waddinxveen kerkelijk 13-3-1722

167. PIETERNELLA VAN DER HEIJDEN, ged. Waddinxveen 2-5-1700, beg. Zuid-Waddinxveen 8-10-1790.

168. GERRIT VAN DER JAGT, geb. Maassluis 24-5-1698, ovl./beg. Maassluis Grote Kerk 22/28-3-1748, j.m., wonend in de Schans aldaar (1722), binnenvader van het weeshuis te Maassluis (1719, 1725-1733).[286] koopman (1722),[287] reeder, schepen (1728-1730) en burgemeester (1737-1739, 1742-1744) te Maassluis, regent van het Hervormd Weeshuis aldaar (1740-1743),[288], erft 20-9-1725 graf nr. N344 in de Grote Kerk aldaar,[289] tr. 2o Maassluis 19-6-1729 ARIJAANTJE KNAPPERT, geb./ged. Maassluis 7/10-7-1697 [290], beg. Maassluis Grote Kerk 9-11-1759, wed. van Pieter van der Meer, gecommitteerde van de visserij te Maassluis (1721-1724),[291], dr. van Cornelis Knappert, procureur, regent van het Hervormd Weeshuis te Maassluis [292] en Maria Jacobs Denick(s), otr. 1o Maassluis geref. 13-12-1722 (met attestatie naar Maasland 27-12-1722) en (gaarder)/Maasland 24/27-12-1722

169. JO(H)ANNA BREUR, geb./ged. Den Haag Remonstrantse Kerk 17/18-4-1696, ovl./beg. Maassluis Grote Kerk (graf nr. N344) 26-6/1-7-1728, j.d. van Maasland (1722), vermeld (1722) als lidmaat der Rem. Gemeente te Maasland.[293], [294].

Wapen Breur : In zilver een zwart anker, daardoorheen twee gouden pijlen en daarboven een hart.
Op 12-8-1729 testeren te Schiedam Gerrit van der Jagt en zijn vrouw Adriana Knappert. Zij maken een langstlevende testament, tevens wordt de langstlevende gesteld tot voogd of voogdesse. [295]
In 1755 verschijnt[296] "Morgengroet aan Antony Menssendyk, en Adriana Knappert, na 't voltrekken van hun ed: huwelyk." door Willem van der Jagt. Zou het hier een derde huwelijk van Willems stiefmoeder betreffen?

170. ADRIAAN (ADRIANUS) RIDDERUS (REEDERIJS), ged. Maassluis 19-8-1694, beg. Maassluis Grote Kerk (graf nr. 141) 11-12-1781 [297], j.m., wonend in de Schans aldaar (1724), schepen (1750-1758) en burgemeester (1758-1763) te Maassluis, erft samen met Ary Pietersz Valck graf nr. 52 in de Grote Kerk te Maassluis bij vererving van Corn. D. van der Meer, en eveneens graf nr. 364 dat hij op 27-8-1763 als medeerfgenaam en gemachtigde van Jan Willemz Schim verkoopt aan Jacobus Steur,[298] otr./tr. Maassluis geref. 13/27-8-1724

171. TRIJNTJE BOOGERT (BOOGAART), ged. geref. Maassluis 4-5-1687, beg. Maassluis Grote Kerk (graf nr. 141) 31-10-1776, j.d., wonend in de Schans aldaar (1724).

Wapen Boogert : Een boom op grond [299](¥).


COMMENTAAR(¥) herzien !
Is er verband met Mr. Nicolaas Adriaansz Boogaert etc. die hetzelfde wapen voert.? Zie Kron. 6(1997)281.

172. ABR(AH)AM VAN VOLKOM (VOLKUM, VOLCOM), geb. Dordrecht 25-1-1710, ovl. Dordrecht 13-11-1761, belender in de Steegoversloot (1760), otr./tr. 1o Dordrecht 17-4/4-5-1738 ANNA MARIA KARLE, geb. Dordrecht, ovl. (beg?) Dordrecht 10-9-1743, dr. van Blans Karle en Marijke de Laet, woonde Nieuwstraat. otr./tr. 2o Dordrecht 14-11/1-12-1743

173. GEERTRUY TARGIER (TERGIER), geb. Doopsgez. Dordrecht, beg. Dordrecht 16-11-1781, woonde Lindegracht. otr./tr. 1o Dordrecht 29-4/14-5-1734 ABRAHAM (VAN) MAARSEVEEN(¥), ovl. Dordrecht 28-3-1741 [301], bakker (1736..1741), belender in de Marienbornstraat (1738).

COMMENTAAR(¥) Is er verband met Reijnier van Maarsseveen, otr/tr. Veenendaal 19/19-3-1713 [302] (sic!) Margaretha van Broeckhuysen. Hij is een zn. van Hermannus van Maarsseveen, betaalt ƒ 12-8- haardstedegeld voor 4 haarsteden te Veenendaal (1703-1711), [303] en Neeltje van Huyssum, allen Vlaamse Mennonnieten.[304]

Op 27-3-1736 verkoopt Maaijken Wijken, weduwe, aan Abraham Marceveen, bakker, voor ƒ 500,-- een pand in de Marienbornstraat, belend door Pieter Pleijsier en Hendrik van der Vorm. Overige personen Cornelis Vermeer (overleden). [305]
Op 24-4-1736 verleent Abraham Bosselaar, metselaar, hypotheek van ƒ 500,-- aan Abraham Marceveen, bakker, met bovenstaand pand als onderpand. [306]
Op 8-9-1740 verleent Jacob van den Camp, koopman, hypotheek van ƒ 600,-- aan Abraham Marceveen, bakker, met bovenstaand pand als onderpand. [307]
Op 16-5-1741 verkoopt Geertruij Targier, weduwe van de erflater Abraham Maarseveen (overleden), bakker, voor ƒ 900,-- het bovenstaande pand aan de Marienbornstraat te Dordrecht, belend door Hendrik van der Vorm, aan Pieter Plaijsier. Het pand is belast met een hypotheek t.b.v. Jacob van den Camp, koopman. [308]
Op 26-10-1758 verkopen Lodewijk Groeneman en Geertruij Kemp aan Abram Van Volcom voor ƒ 1000,-- een pand in de Steegoversloot te Dordrecht, belend door de weduwe Frackin en Jacobus van Welsenes. Schuldeiser is Lambert de Jong. Erflater is Sacharias Kemp (overleden). [309]
Index ONA Schiedam: (tekst nog opzoeken):
1760: Geertruij Anthonij'sdr Targier maakt een testament.[310] Hierin voorts genoemd NN wed. van Anthonij Targier.

174. PIETER KOK, ged. Dordrecht 28-11-1721, beg. Dordrecht 29-6-1801, scheepstimmerman (1760), otr. Dordrecht 9-4-1750

175. GEERTRUY NIEUWENHUYSEN, ged. Dordrecht 22-8-1728, beg. Dordrecht 25-11-1784.

Op 29-7-1760 verkoopt Dirkje de Gester aan Pieter Kock, scheepstimmerman, voor ƒ 400 een pand aan de Vriesestraat te Dordrecht, belend door Arij van Driel en Willem Nieuwenhuijsen [331]
Op 7-9-1762 verkoopt Pieter Kok aan Lambert Ramoe, kleermaker, voor ƒ 400 een pand aan de Vriesestraat te Dordrecht, belend door Arij van Driel en de weduwe Nieuwenhuijse. [332]

176. WIJNAND(T) VAN LEEUWEN, ged. geref. Barneveld 7-9-1704, ovl. 1759 (beg. kosten Barneveld 20-10-1759 ƒ 4,10,-- [333]), woont te Barneveld (1728), kuiper en bewoner van een huis in de Langstraat (1730-1759),[334] [335] kuiper te Barneveld (1747/48), belender te Barneveld (1740, 1741), geërfde te Barneveld (1744..1753), te Kootwijkerbroek (1744..1754), treedt op als gevolmachtigde (1750), otr. Barneveld geref. 1-11-1728[336] en otr./tr. Veenendaal geref. 1/16-11-1728,

177. METJE EVERS VAN VELTHUIJZEN (alias VAN DEN HEUVEL), ged. geref. Veenendaal 18-4-1706, ovl. na 1762 [337], j.d., wonend "in 't Veen" (Veenendaal) (1728), woont als wed. van Wijnand van Leeuwen in een huis te Barneveld (1758-1761), in de Langstraat te Barneveld (1761-1763), vervolgens (1763-1764) in een camer aldaar.[338]

Op 6-9-1738 doet Maria van Westrhenen weduwe van Cornelis Boelhouwer peijnding op de ongerede goederen van Willem Aersen van Reemst. Inhoud akte: gerigtsluijden: Bessel Jansen en Jooste Hendriksen. personen: Derk de Jongh als volmagtiger van Maria van Westrhenen weduwe boedelhouders er tughtenaerse van Cornelis Boelholder ingevolge volmagt den dato 28 junij voor Scholt en Schepenen van Amersfoort gepasseert doet peijnden aen alle gerede en ongerede goederen te Barnevelt toecomende Willem Aersen Reemst. Betreft: een huijs en hoff staende in den Dorpe van Barnevelt over de Kerk tusschen de behuijsingen van wijlen Rijk Aertsen Jeths en Willem Pothoven althans in eijgendom immers bewoont bij Wijnant van Leuwen om intresse te verhalen van een capitael van 450- - 'sjaers ad 18 gl. jaerlijks verschenen den 28-9-1729,1730,1731, 1732, 1733, 1734,1735,1736,1737 en verdere te verschijnen jaren.[339]
Wijnand van Leeuwen en vrouw, kuiper in het dorp Barneveld betalen ƒ 6,-- (1747) en ƒ 4,10,-- (1748) hoofdgeld voor 2 personen, 2 kinderen (5-10 jr), 3 kinderen (10-15 jr), 2 haardsteden, 5 specien. [340]
Op 5-3-1756 verbinden Maria van Coot weduwe van Aalt van der Hoeff geassisteert met Wijnand van Leeuwen een stuk landt 'op de Coot' onder Barneveld om te stellen tot een genoegsaame reele contra voor 't aanstaande gewijsde insodaane saeke als tusschen Frederik Beijrink als impetrant.[341]
Op 17-4-1758 cedeeren Maghiel Heerecamp en Eva Heerecamp aan Wijnand van Leeuwen een huijs en hoff in de Catharinastraat. Inhoud akte: Michiel Heerecamp en Eva Heerecamp, broeder en suster, hebben getransporteert aan Wijnand van Leuwen en sijn huijsvrouw. een huijs en hoff te Barneveld in de Catharinestraat voor een somma van twee hondert en tien guldens. Geerfden zijn Jan Carel Lugtigh en Klaas van der Waal.[342]
Op 15-9-1758 sijn Wijnand Geurtse van Leuwen x Metje Everts van Velthuysen wegens opgenomen penningen schuldig aan de burger weesen binnen Harderwijk, een capitaele somma van agt hondert guldens. Onderpand: haerlieden huijs in Barneveld staande over de kerk soo thans bewoond door comparants soon, 2-de een veldtje van juffer Van der Hoeff aangecoft, 3-de een huijs hoff brouwerij en twee bergen soo van de arffgenaamen van Willem Peterse Breuren heeft aangecoft staande in Barneveld aan 't Beeken Eynde, 4-de een huijs en hoff in de Bagijne Straat tot Barneveld soo door Peel van Lijsel bewoond word en aangecofft hebbende van de kinderen Heerecamp (akte is doorgehaald wegens roijement op 4-12-1761).[343]
Op 4-10-1758 verkopen Wijnand van Leeuwen en Metje Evers van Velthuijzen "een seker hofje Gelegen tussen de Catrinastraat en de Groene Steegh tussen Harmen Beernts en Hannis Derkse, Lubbert Cornelisse en den Cooper" te Barneveld voor ƒ 42,--, aan Aart Cornelissen en Ariaantje Claassen [344]
Op 1-6-1759 transporteren Wijnand Geurtse van Leuwen x Metje Evers van Veldhuijsen aan en ten erffelijken behoeven van Klaas van der Wiel x Neulchen Gijsberts van Ede een camer met hetgeen daarbij behoort met een hoekje van den hoff soo is afgepaalt, soo het oude Steventje thans bewoond. In diervoege de comparanten hetselve van den erffgenamen van Willem Petersen Breuren hebben aangecoft, met beding dat de solder boven de camer tot gebruijk des vercooperen blijft. En sulks voor een somma van twee hondert guldens.[345]
Op 1-6-1759 transporteren Geurtje Derks Bakkenes weduwe en Boedelhoudere van Willem Petersen Breuren geassisteert met G. van Stryp als volmagtiger van de erffgenaamen van wijlen haar man aan ten erffelijken behoeve van Wijnand van Leuwen en sijn erven, een huijs hoff met annexe brouwerie, twee bergen en annexe camer daar de oude Steventje woond, staande in Barneveld aan 't Beeken Eijnd. En sulks voor een somma van veertien hondert en vijfftigh guldens.[346]
Op 28-1-1760 doet Arisje Brantsen weduwe en boedelhouderse van Goosen Janssen Peijnden op alle gerede en ongerede goederen van Wijnand van Leuwen om betalinge te erlangen van een somma van ƒ 50:19:-. (geroijeert den 14-3-1760).[347]
Op 4-6-1761 verkopen Methe Evers van Veldhuijsen, weduwe van Wijnand van Leeuwen en haar kinderen huis, of en twee bergen aan 't Beeken Eijnde, bewoond door de koper, aan Jan Hendrik Bloemendal en Geurtje Jans, voor f. 600,-. [348]
Op 4-6-1761 compareren Metje Evers van Velthuijzen, wed. en boedelhoudster van wijlen Wijnand van Leeuwen, geassisteerd met haar zoon Geurt van Leeuwen, voor zich en namens haar onmondige kinderen, Evert van Leeuwen, voor zich en namens zijn echtgenote Eva Hiens, Geurt van Leeuwen voor zich en namens zijn echtgenote Beertje Stevens, Cornelia van Leeuwen, geassisteerd met haar broeder Jan van Leeuwen, voorstaande comparanten mede voor Maria van Leeuwen, "en bekende verkogt te hebben Een Huys en Hoff met twee bergen staande in den Dorpe barnevelt voor de somma van ses hondert gulden" [349].
Op 11-12-1762 hebben Metje Evers van Veldhuijsen weduwe en boedelhouderse van Wijnand van Leeuwen in desen geassisteert met haar zoon E. van Leeuwen en pro se en noch namens haar onmundigen hiertoe geautoriseert, Gerrit van Leeuwen x Beertje Stevens, Evert van Leeuwen x Eva Herms, Jan van Leeuwen, Cornelia en Maria van Leeuwen, verkogt aan Jan Tuijnenbergh en sijn huijsvrouw en erven voor eene somma van agt hondert en vijfftig guldens een huijs en hoff staande en gelegen in den dorpe van Barneveld over de kerk tussen de behuijsinge van Lubbert Janssen Cousijnsen en Hermanus van der Kieft.[350]
Op 20-12-1762 hebben Metje Evers van Veldhuijsen, weduwe van Wijnand van Leeuwen, Cornelia van Leeuwen in dese geadsisteert met Evert van Leeuwen, de weduwe hiertoe geautoriseert namens haar onmundige kinderen, Geurt van Leeuwen, Evert van Leeuwen, Jan van Leeuwen en Maria van Leeuwen vercoft aan en ten behoeve van Gijsbertje van den Ham weduwe van Frederick van den Ham en haare erven een huijsje in de Catharinastraat staande, voor een somma van ƒ 136,-,-. [351]

178. HENDRIK HENDRIKSEN, j.m. (1744), daghuurder te Voorthuizen (1747/48). otr. Voorthuizen 9-2-1744 [375]

179. MARRETJE JANS, zij wonen in het Zwartebroek onder Voorthuizen (1744), en te Voorthuizen (1747).

Hendrik Hendriksen, daghuurder in het dorp Voorthuizen, en vrouw, betalen ƒ 3,-- (1747), ƒ 2,5,- (1748) voor 2 personen, 1 caterstede, 5 specien.[376]

180. Mr. JOHANNES SCHIRMER, geb. vóór ca. 1715, ovl. vóór 1822, tr. Herisau (Appenzell, CH) 29-5-1739[380]

181. CATHARINA GRÖBLIN (GRÖBEIN, GRÜB(ER)LIN), geb. vóór ca. 1720, ovl. vóór 1822.

182. ARNOLD(US) CORNELIS WALRAVEN, geb. 1712-1714 (doop niet te Sambeek gevonden), ovl. na 1782, wordt als Arnoldus Walravens geref. lidmaat te Grave 4-4-1732 komend van Sambeek, en vertrekt (op niet vermelde datum) naar Hoorn, wordt als Arnoldus Cornelisz Walravens geref. lidmaat te Hoorn in 1742 op attestatie van Groningen, betaalt op 25-4-1743 ƒ 3,-- impost op het begraven van Anna Sibilla Lucretia Frens overleden te Hoorn (zij was in 1743 geref. lidmaat te Hoorn geworden op attestatie van Groningen), is bij huwelijk te Hoorn in 1744 Arnoldus Cornelis Walraven, j.m., "wachtmeester in het regiment van de Hr. Collonel Buijs in de comp. van de Hr. Ritmeester Baron van Dorp, leggende hier (te Hoorn) in guarnisoen" wachtmeester ten dienste deser Landen te Hoorn (1743, 1744) in het regiment van kolonel Buijs (1743), bevorderd tot Cornet 3-6-1745 bij het Regiment Cavallerie Buys, 6de Compagnie in Holland (1745),[382] wordt in 1746 als Aarnoud Cornelis Walraven wederom geref. lidmaat te Hoorn op attestatie van Mons in Heneg(ouwen), gepensioneert cornet ten dienste der Verenigde Nederlanden (bij de otr. inschrijving te Sambeek 1754), "cornet ten dienste der Verenigde Nederlanden, geboortig en woonende te Zambeek in den lande van Kuik, zijnde weduwenaar van Christina Geertruida Frenz, overleden in Middelaar a(nn)o 1747", (1754, bij de otr. inschrijving te Eijsden), vermeld als geref. lidmaat te Sambeek als cornet ("aangenomen") (lijst van 1756), cornet(1768), doopget. (1775..1782), vermeld als renteheffer te Nijmegen 1755-1758 (A.C. Walraven), cornet ten diensten deeser Landen (1780), otr./tr. 1o Hoorn geref. 7/22-3-1744 CHRISTINA GEERTRUID(A) FREN(T)S (FRENZ)(¥), ovl. Middelaar 1747 (beg. aldaar RK niet gevonden, er zijn geen geref. DTB van Middelaar, ook niet te Boxmeer, wellicht omringende plaatsen?), wordt in 1743 geref. lidmaat te Hoorn op attestatie van Groningen, j.d. wonend te Hoorn (1744), wordt in 1746 wederom geref. lidmaat te Hoorn op attestatie van Mons, otr./tr. 2o Sambeek geref. 23-11/15-12-1754 ("sijn tot Eijsden in ondertrouw opgenomen") otr. 2o Eijsden geref. 23-11-1754 ("deese zijn met een losbrief naer Zambeek vertrokken, dog van den voltrokken trouw is geen attestatie teruggesonden")

183. PETRONELLA (PITERNELLA) NOLENS, ged. geref. Eijsden 29-6-1727, ovl. na 1782 (beg. niet gevonden RK Boxmeer tot 1811), vermeld als geref. lidmaat te Sambeek met attestatie van Eijsden (1756), doopget. (1776, 1779, 1782). Zij wonen te Sambeek (1755).

COMMENTAAR(¥) Is zij mogelijk verwant aan
a) Johanna Lucretia Magdalena Freints geb. Klimmen, won. Meerssen, otr./tr. Meerssen 14-9/10-12-1764 Louis Frangois Baroijer, geboren te Taicour resonerende onder Noijon sous-lieutenant onder de mineurs thans in garnizoen te Maastricht.[383]
b) Johanna Freints, geboren en wonende te Itteren, tr. Meerssen 7-3-1771 Johan Hendrik Allen, sergeant in het 2e bataljon van generaalmajoor Hertell in garnizoen liggende te Namen. [384]
c) Maria Catharina Frijns, doopget. 1785 Brunssum [385],
d) Johan Georg Willem Frens, ovl. 1742, schepen te Oost 1737-1742[386]
e) Christiaen Frijns, ged. Nuth 25-2-1714, ovl. Schimmert 31-10-1781, tr. Maria Janssens. Hieruit zn. Nicolaus (1748) etc. [387]
f) In 1735-1736 wordt door de Maastr. Brabantse hoogschout geprocedeerd tegen Johannes Frents. De aanklacht luidt dat Frents in concubinaat leeft met Maria Kleijn en twee kinderen bij haar heeft verwekt. De eis is een behoorlijke boete of straf. [388]

Op 18-7-1743 compareert te Oploo Leonora Walravens, weduwe van Ludolph Walravens en thans gehuwd met Willem Smits en voor zover nodig door laatstgenoemde geasisteerd, als gevolmachtigde van haar zoon Arnoldus Cornelis Walravens, wachtmeester in het regiment van kolonel Buijs. Volmacht is opgemaakt te Hoorn op 18-2-1743. Comparante verkoopt voor 840 gulden aan Jorden Peters en zijn vrouw Elisabeth Jans, een perceel bouwland, genaamd den Bremheuvel, gelegen binnen Oploo en ongeveer 10 kleine morgen groot. In het noorden grenzend aan Pouwel Willems, in het westen aan de weduwe Antonij Aben en in het oosten aan de gemeente. Het goed is leenroerig aan het Huijs Oploo. Koopsom ƒ 840,--. Zij ondertekent Johanna Walraven. [389]
Op 30-7-1744 transporteren Willem Cornelis Smits & Johanna Eleonora Walravens echtelieden, tevens als Vader & Voogd van haar onmondige kinderen verwekt door wijlen Ludolph Walraven en zij met volmacht van haar mondige soone Arnoldus Cornelis Walraven Wachtmeester ten dienste deser Landen (volmacht Notaris te Hoorn d.d. 19-3-1744), alsook Cornelis & Eleonora Walraven ende de voornoemde comparenten mede 'de rato caverende' voor Albertina Walraven resp. dochter en zuster (alhier niet present), mitsgaders vermogens octroij (voor soo veel het Leen concerneert) van Sijn Doorleuchtigste Hooghweerdigheijt den Heere Bisschop van Ruremonde, Primaet van Gelderlandt Testamentaire Vooght en administrateur van 't Hooghgraeffelijck Huijs Bergh, aan Albert Vinck & Christina Havens echtelieden een huis, schuur, bakhuis, moeshoeven, boomgaard met aangelegen bouwland, groot 8 morgen, de maat onbegrepen maar waarvan ongeveer 3½ morgen leenroerig is aan de Vrije Boxmeersche Leencamer, gelegen 'rontsomme' aan de wegen en het Broeck, belast met 1 malder rogge Graeffsche maete aan Caspar Lhoo tot Boxmeer, item 5 sester garst Sambeekse maat aan de Heer van Afferden.. Coopspenning: ƒ 1130,0,0; 35 hoogen ƒ 105,0,0; 1 mld, rogge Gr. ƒ 175,0,0; 5 sester garst ƒ 50,0,0; ½ bier: ƒ 1,0,0; 2 kan wijn ƒ 0,12,0 , totaal ƒ 1461,12,0. [390]
Op 5-3-1751 transporteert Anthoon Peters Vande Vrijthoff met volmacht van Piro Vande Vrijthoff & Anna Francisca Sauvin echtelieden, (volmacht Gelre, 2-3-1751) en van Peter en Barte Vande Vrijthoff (volmacht Boxmeer, 4-4-1739), aan Arnoldus Walraven een kamp hoij- ofte weijlandt, gelegen onder de Dinghbancke van Sambeeck, groot ongeveer 4 kleine morgen 26 roeden, daaronder begrepen ZW de geheele hegh en NW de geheele hegh nevens de erve van Roeloff van Els als mede de halve hegh nevens de erve van Jenneken Bouwmans ZW, belend nevens de erve van de erfgen. van de heer Drossart van Bocmeer en de wed. Peter van Waters erve, NW Roeloff van Els en Jenneken Bouwmans en uijtschietende van de gemeijne straet tot op Albert van Els erve, waarvan 3½ kleine morgen leenroerig aan het Huijs Boxmeer, belast met 6 duit chijns aan Geijsteren. Coopspenning: ƒ 600,0,0; 12 p. chijns ƒ 0,18,12, totaal ƒ 600,18,12. [391]
Op 21-7-1753 verklaren Jan Theussen en Johanna Pouwels echtelieden geld schuldig te zijn aan Arnold Cornelis Walraven met als onderpand een perceel weiland den Dingelaer genaamd, grenzend aan het erf van Pouwel Lietiens, een perceel weiland groot ongeveer driekwart kleine morgen den Leues genaamd, grenzend aan het erf van Pouwel Lietiens en Steven Reinders. [392]
Op 28-5-1755 testeert Petronella Nolens ten woonhuijse van Arnold Cornelis Walraven, "cornet ten dienste dezer landen", haar echtgenoot. De testatrice is "kranck ende onpasselijk" en wordt voor zover nodig geassiteerd door Rudolf Giesen, haar vooght ende momboir. Haar moeder Christina Nolens krijgt een legitieme portie en ze benoemt haar man tot universeel erfgenaam. [393] [394]
Op 3-6-1761 transporteren Jacobus Remmen & Thijske Peeters echtelieden, Jacobus tevens als bloodoom en momboir over 2 onmondige kinderen van wijlen Antoon Remmen (octrooi van beide Heeren d.d. 20 en 21-5-1761, plus Venray d.d. 19-5-1761), aan Arnoldus Cornelis Walraven & Petronella Nolens echtelieden, een nieuw erf tot Mullem, groot 1½ kleine morgen, belend OZ Johannes van Meer, ZZ de gemeene straet, WZ De Heijde, NZ de erven van Tunnis Thijssen, belast met 1 stuiver 4 duit aan beide Heeren. Coopspenning: ƒ 58,0,0; 1 st.4 d. chijns ƒ 1,17,8, totaal ƒ 59,17,8. [395]
Cornet Arnoldus Cornelis Walraven treedt op als gevolmachtigde voor juffr. Maria Catharina Becks te Sambeek in een magescheid te Boxmeer (14-12-1767) tussen haar en Joannes Dercks en Hermina van Keulen, echtelieden[396].
Op 24-8-1780 transporteert Arnoldus Cornelis Walraven cornet ten diensten deeser Landen met volmacht van Frederigh Schroder & mej. Eva Cornelia Smits echtelieden, (volmacht Cranenburgh en Cleve d.d. 25-7-1780), aan Reinier, Joannes, Elisabeth en Hermina Melsen, Hees Crouwers & Joanna Melsen echtelieden, Peeter Martens & Hendrina Melsen echtelieden, bouwland op den Oirling aan de Slender, groot 1 kleine morgen, vrij allodiaal erf. Coopspenning: ƒ 187,0,0. [397]

184. JAN (JOHANNES) HEYSINK (HEISEIN, H(E)IJSING, HISSINCK)(¥), ged. geref. Arnhem 3-11-1705 (als Johannes Heisein), beg. Arnhem 8-4-1788 Jan Heijsing, laat kinderen na), j.m. wonend te Arnhem (1730), belender in de Oeverstraat te Arnhem (1735), otr./tr. Arnhem geref. 14-10/7-11-1730 ("gezien de schriftel. toestemming van bruidegoms vader Herman Hijsing", get. "bruids vader Johannes Hanssen")

185. (JOH)ANNA CATHARINA HANS(S)EN (HANSZ)(¥), ged. geref. Arnhem 22-4-1705, beg. Arnhem 22-7-1783 (Anna Catharina Hansen, vrouw van Jan Heijsing, laat kinderen na), bij huwelijk (Cathrina Hanssen, j.d. wonend te Arnhem (1730).

COMMENTAAR(¥) Is er verband met Hendrick Heisen, kerkmr. van de Stevenskerk te Nijmegen (1666-1668) en diverse andere vermeldingen Heisen te Nijmegen 17e eeuw. [400]
Een familie Heisen in Nijmegen, ca. 1800.[401]
Herman Heijsen, schepen te Nijmegen 1700.[402]

Op 4-2-1734 verklaren Johanna Catharina Ruger, weduwe en boedelhouderse van wijlen Reynder Hanssen, alsmede Peter Hanssen, Anna Maria Hanssen, Hendrica Hanssen, Joost Hansen, Daniel van Hulsteyn en Helena Hansen e.l., Albertus Hansen, predikant te Barneveld, Adrianus Hansen en Geertruyd Crol e.l., Coenradus Hendricus Hansen, Johanna Catharina Hansen, Geertruyd Hanssen en Elysabeth Hansen, in een eeuwige en onverbrekelijke erfkoop te hebben verkocht en mits dezen te cederen, te transporteren en in volle eigendom op te dragen en over te geven aan en ten behoeve van Benjamin Italiaender Mordechaijen hun, comparanten, erve en pakhuis, vanouds den Swarten ruyter genaamd, staande omtrent de Velperpoort, den Beer ter eenre- en het erf van Roedolph van Olden ter andere zijde, en zulks om en voor een somma van 2500 Caroli gl., welke somma de transportanten bekennen de eerste met de laatste penning ontvangen te hebben en daarvan ten genoegen voldaan en betaald te wezen. [403]
Op 12-9-1737 compareert de luitenant Hermannus Harpenslaegen. Hij cedeert, transporteert en geeft over aan en ten erfelijke behoeve van Jan Hissinck (!) en Catharina Hanssen e.l. een huis met deszelfs achterhuisje, staande en gelegen alhier binnen Arnhem in de Oeverstraat tussen de behuizingen van de weduwe van Hal ter eenre- en Gerhardus Middeldorp ter andere zijde, en zulks voor een summa van 1240 gl., waarvan de comparant bekent voldaan en betaald te zijn. [404]
Op 11-10-1766 verklaren Jan van Middeldorp, Anneke van Middeldorp en Mietje van Middeldorp, kinderen en erfgenamen van wijlen Abraham van Middeldorp bij Susanna Blom in echt verwekt, Gradus van Middeldorp, enige zoon en erfgenaam van wijlen Wander van Middeldorp bij Margarita Raadgevers geprocreerd, mitsgaders de proc(ureu)r Giilis van de Wall in kwaliteit van gemachtigde van Jacobus de Rooij en Gerarda van Middeldorp echtelieden en Clasina Uurling, weduwe van wijlen Joannes van Middeldorp, als moeder en legitime voogdesse van haar minderjarige dochter Elisabeth van Middeldorp luid volmacht, op 28-8-1766 voor schepenen der stad Rotterdam gepasseerd, bij publieke veiling ingevolge condities alnu te cederen, te transporteren en in een volle eigendom op te dragen en over te geven aan Jan Heijsink en Catharina Hanssen echtelieden, een huis en erve, staande te Arnhem in de Oeverstraat, de verver Brands ter eenre- en kopers e.l. ter andere zijde, bekennende van de volle kooppenningen ter somma van 1105 gl. voldaan en betaald te zijn. [405]
Op 19-5-1788 verklaren Allard Boonzajer en Elisabeth Boonsajer e.l. oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan Juffrouw Johanna Catharina Hansen een kapitale summa van 3000 gl. Hollands, herkomende wegens een restant der kooppenningen van het hierna te melden huis en erve, door comparanten e.l. op 3-3-1788 aangekocht en op heden door de Juffrouw creditrice aan hun getransporteerd, belovende vnd. summa dankbaarlijk te voldoen en af te lossen op 1-7-1789 met de interesse van dien ad 4 percent, tot securiteit van welk kapitaal, daarop te verlopen interessen en aan te wenden kosten e.l. debiteuren in het generaal verbinden hun personen en goederen en bovendien tot een speciaal onderpand stellen een huis en erf, staande hier onderaan in de Bakkerstraat, vanouds de Pelekaen genaamd en door de Juffrouw creditrice aan hun verkocht en getransporteerd, (...) en is wijders mede gecompareerd Martheijn Boonzaaier, broeder van de eerste comparant, die verklaart tot meerder securiteit voor het gezegde kapitaal, interessen en aan te wenden kosten zich te stellen tot borg en principaal debiteur met verband van zijn persoon, gerede en ongerede goederen. [406]
Op 16-5-1788 verklaart Juffrouw Johanna Catharina Hansen(¥), geassisteerd met haar neef Joh. de Rooij als haar gekozen momber, verkocht te hebben en mitsdien in een vaste en onverbrekelijke eigendom te cederen, te transporteren en op te dragen aan en ten erfelijke behoeve van Allard Boonzajer en Elisabeth Boonsayer e.l. een huis en erve, staande alhier onderaan in de Bakkerstraat, vanouds de Pelikaen genaamd en laatst door de heer majoor Esvelt in huur bewoond geweest, en zulks voor een summa van 3590 gl. Hollands. [407]
Op 3-12-1792 verklaart Mejuffrouw Johanna Catharina Hanssen(¥), geassisteerd met de klerk R. van Hulsteijn als haar gekozen momber, verkocht te hebben en alnu te transporteren en in volle en vrije eigendom over te geven aan de procureur Isaac Nijhoff en Anna de Gast e.l. een hof met een huisje daarin, gelegen op 't stadswaardje naast de hof van F. Wijleman, en wel tegen een betaalde koopsom van 850 gl. [408]

COMMENTAAR(¥) Dat klopt niet als zij al in 1783 begraven is. CHECK!
Op 21-2-1797 verklaren Lambertus Lenting en Helena de Rooy e.l. overgegeven en gecedeerd te hebben aan de tijdelijke administrateuren van St. Petersgasthuis alhier een obligatie, groot 2500 gl., ten laste van de luitenant-kolonel J.C. Pieper, op 9-1-1788 van wijlen Johanna Catharina Hanssen genegotieerd en in deszelfs huis, hoven, boomgaarden, de Kleyne Sluis genaamd, in den ambte van Overbetuwe, kerspel Elden, gelegen, gevestigd, welke obligatie aan comparanten bij een provisionele verdeling van de boedel van gemelde J.C. Hanssen was toe- en aanbedeeld. [409]

186. JOHANN HENRICH SCHAAP, ged. Arnhem 8-7-1710 (als Henricus Johannes Schaep)[460], ovl. Iserlohn 11-10-1767 (na "eenige dagen tevooren hier aangekomen en aan eene beslootene breuck bedlegerig geworden" te zijn), burger en koopman in Mülheim a/d Rijn (D) (1761, 1767), tr. vóór ca. 1748

187. ANNA MARGARETHA STEIGERS, geb. Mülheim? 20-4-1710, ovl. Mülheim (D) 25-5-1761.

188. J(OH)AN VAN DER WIEL, ged. geref. Sliedrecht 26-11-1738 (get. Teunis Jansz van der Wiel en Marijckje Jansdr van der Wiel), ovl./beg. Arnhem 7/10-7-1805 ("laat vrouw en kinderen na"), schipper te Arnhem, tr. vóór ca. 1770

189. DOROTHEA LOUISA SCHWALBE, beg. Arnhem 3-9-1778 ("de vrouw van Jan van der Wiel, laat kinderen na").

Op 12-3-1794 beklagen gildebroeder J. van der Wiel c.s. zich bij de vroedschap van Arnhem over het beheer van de financien van het schippersgilde aldaar. Op 5-10-1798 toen de gilden werden ontbonden werd hij provisioneel commissaris.[461]

190. = 92. HENDRIK HEYSINK.

191. = 93. EVA MARIA SCHAAP.

194. NN (BEUDEKERS, BEUTEKERS, BOETTEKERS)(¥), (zie Fragment Boddekers voor mogelijk verwanten van hem).


Boddeker te Tubbergen
De ouders van Sophia Magdalena Elsabee Beudekers (Beutekers, Boettekers) (kw. nr. 97) zijn vooralsnog niet achterhaald. Misschien is zij verwant aan een familie Bod(d)eker(s) te Tubbergen waarvan drie generaties hieronder worden beschreven, gevolgd door eeen aantal - ongetwijfeld hieraan verwante maar niet in te passen - Boddekers te Tubbergen.

Ia. NN Bodekker, mogelijk identiek met Salomon Bodeker keurnoot van het gerecht te Oethmarsen (1650).[463] of met Johan Boedeker, onderrichter te Tubberghe (1618).[464]

IIa. Lambert Bodekker, geb. vóór ca. 1650, belender in het dorp Tubbergen (1688),[466] schoolmr.? (1699), ouderling van de geref. kerk te Tubbergen (1702), onderrichter genoemd in de Prothocollen van het Landgericht Ootmarsum (ca. 1690-1710), tr. vóór 1676 Catharina NN, vóór ca. 1680, wordt als "Lambert Bodekker onder-Wiesers(?) uxor" (echtgenote van de schoolmr. Lambert Bodekker?) vermeld in de lijst van geref. lidmaten te Tubbergen opgemaakt in 1699 (later bijgeschreven "obiit")

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Gerrit Jan ten Thij, ged. geref. Tubbergen 9-4-1745 (geen moedersnaam genoemd).
  • 2. Janna Getruij ten Thij, ged. geref. Tubbergen 20-7-1746 (geen moedersnaam genoemd).
  • 3. Mense Margrete ten Thij, ged. geref. Tubbergen 4-4-1749 (geen moedersnaam genoemd).
  • 4. Harmijna Ten Thij, ged. geref. Tubbergen 13-8-1752.

IIIa. Lambert Bo(e)deker (Boediker), geb. vóór ca. 1710, wordt als j.m. uit het dorp geref. lidmaat te Tubbergen 24-12-1729 op belijdenis, vermeld in de lijst van geref. lidmaten te Tubbergen opgemaakt in 1756 (later bijgeschreven "obiit", inschrijving doorgehaald), tr. vóór 1749 Stijne Legtenberg, wordt als Christina Lichtenberg, huis-vrou van Lambert Beudeker, tegens het kers-feest 1743 geref. lidmaat te Tubbergen met attestatie van Amsterdam, vermeld in de lijst van geref. lidmaten te Tubbergen opgemaakt in 1756.

   Uit haar eerste huwelijk (Leestemaker-Beudeker):
  • 1. Christiaan Leestemaker, ged. geref. Tubbergen 3-2-1771, ovl. Tubbergen 1838, wordt geref. lidmaat te Tubbergen tegens het Feest van Paasschen 26-3-1792 op belijdenis, landbouwer (1823), schoenmaker (1830), tr. vóór 1800 Gesina Knottenbeld, ovl. Tubbergen 1828, landbouwster (1823). Hieruit verder nageslacht bekend.
   Uit haar derde huwelijk (Pisers-Beudeker):
  • 2. Egbert Pisers (Pijffers, Pi(e)ffers), ged. geref. Tubbergen 16-5-1776, ovl. Rijssen 25-1-1842, landbouwer (1832), bakker (1838), boerwerker (1842), tr. vóór 1813 Margaretha ter Harmsel, geb. Rijssen 1781/82, ovl. Rijssen 25-10-1861, landbouwster (1832), dr. van Abraham ter Harmsel en Antje Stam. Hieruit verder nageslacht bekend.
  • 3. Tonia Pisers, ged. geref. Tubbergen 24-5-1778.
  • 4. Lambert Beudeker Pisers (Piffers), ged. geref. Tubbergen 6-8-1789 ("en de naam van 't kint is Lambert Beudeker" (sic!)) schoenmaker wonende te Hellendoorn (1815), tr. Hellendoorn 10-6-1815 (als Lambert Piffers) Cooradine Baron, geb. 1794/95, boeremeid wonende te Hellendoorn (1815), dr. van Gerrit Baron, schoenmaker, en Hendrine Baron.
  • 5. Gerridine Pessers, ged. geref. Tubbergen 21-9-1783.
 • b. Jan Hendrik Boediker, ged. geref. Tubbergen 17-8-1749.


Ongeplaatste Boddekers

Johanna Catharina Bodekkers, vóór ca. 1680, als j.d. vermeld in de lijst van geref. lidmaten te Tubbergen opgemaakt in 1699 (later bijgeschreven "obiit")
Carel Bodekker, wordt geref. lidmaat te Tubbergen 29-3-1700 (later bijgeschreven "mortues" en inschrijving is doorgehaald) op belijdenis,
Maria Bodekkers. wordt als j.d. geref. lidmaat te Tubbergen tegen 't Paas-feest 29-3-1700 (later bijgeschreven "mortua") op belijdenis,
Hendrina Bodekkers, wordt als j.d. geref. lidmaat te Tubbergen tegen 't Paasfeest 23-3-1701 (later bijgeschreven "obiit") op belijdenis,
Henricus Bodekker, wordt als j.m. geref. lidmaat te Tubbergen tegens 't Paasch-feest 1705 (later bijgeschreven "obiit", inschrijving is doorgehaald) op belijdenis,
Jannes Bodekker, wordt als jonkman geref. lidmaat te Tubbergen tegen 't kers-feest 23-12-1707 op belijdenis, diaken (1709-1710) en ouderling (1713, 1728) van de geref. kerk te Tubbergen (1709-1710),
Janna Bodekkers, wordt als j.d. geref. lidmaat te Tubbergen tegen 't kers-feest 23-12-1707 op belijdenis, is te Tubbergen een van de "Ledematen deser gemeente, dewelke door wonderlijke[468] kivagien[469] en scheldwoorden elkanderen (helaas) te jammerlijk haden beledigd" (1713).
Salomon Bodekker, wordt als j.m. geref. lidmaat te Tubbergen tegen 't kersfeest 23-12-1713 (later bijgeschreven "obiit") op belijdenis,

196. PETER HIL(LE)BRAND WERF, ged. geref. Zwolle 30-8-1714, ovl. na 1782, woont buiten d' Steenpoort te Zwolle (1748), huw. get. 1782), otr./tr. Zwolle geref. 9-12-1747/8-1-1748 (get. voor hem Jonas van Hasselt, voor haar de wed. van Gerrit Marsman)

197. JANNA MARSMAN(S), ged. geref. Zwolle 19-10-1732, wonend in Assenderp (1748), huw. get. (1754 Janna Masman vrou van Peter Werf).

198. JAN VELSINK (VELSING), geb. (Heemse?) voor 1708, ovl. (Zwolle?) na 1748, otr./tr. Zwolle greref. 23-11/15-12-1726 (get. Harmen Hendriks, haar moeder, met consent van zijn vader ingekomen den 29-8-1726),[470]

199. CORNELIA VAN BRUGGEN, geb. (Zwolle?) voor 1710, ovl. na 1747, geref. lidmaat op belijdenis te Zwolle (Paschen 1729), wonend in de Nieustad.

200. J(OH)ANNES LOSEMAN, geb. vóór ca. 1690, ovl. 1727-1748, wordt als Johannes Loseman aan den Schulenborgh op 8-4-1710 geref. lidmaat te Hellendoorn op attestatie van Zwolle, krijgt op 8-4-1713 als Johannes Loseman van den Schulenborgh attestatie voor vertrek naar Zwolle, wordt als Johannes Loseman aan den Schulenborgh op 17-5-1716 weer geref. lidmaat te Hellendoorn op attestatie van Zwolle, j.m. te Schulenborg (1722), tr. Hellendoorn geref. 18-5-1722

201. HENDRIKJE JANSEN, geb. vóór ca. 1705, ovl. na 1759, j.d. te Schulenborg (1722), wordt vermeld in de volkstelling Hellendoorn van 1748 als zijn weduwe in de buurtschap Elen & Rhaan, alleen wonend zonder kinderen of personeel. Zij wonen op Schuijlenburg (1722..1727).


De havezate Rhaan, waar Jan Hendrik Nagel poortwachter was. Het huis werd in 1841 gesloopt.
Penseeltekening toegeschreven aan Cornelis Pronk (1691-1759).
Datering: onbekend (mogelijk 1732 wanneer Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen door Overijssel, Drente en Friesland reizen).[506]

klik op plaatje(s) om te vergroten

202. JAN JANSZ, geb. vóór ca. 1700, ovl. na 1748, tr. vóór 1723[511]

203. WILLEMKEN JANS, geb. vóór ca. 1705, ovl. na 1748. Zij wonen op de Ossenweide in de boerschap Tongeren(¥) onder Wijhe (1723-1748).

COMMENTAAR(¥) De hieronder genoemde boerderijen Ossenweide, Laanbroek, Vasmate (=Vuistmaat, Woeste Maat, etc.) en Kotterman worden in de registers van Volkstelling van het schoutambt Wijhe, boerschap Tongeren, direct na elkaar genoemd, en zullen dus wel in elkaars directe nabijheid hebben gelegen.
Blijkbaar zijn deze boederijen al ouder want in de Registers van het Vuurstedengeld Wijhe (1682) vinden we in de buurschap Tongeren eveneens direct achter elkaar genoemd, elk met 1 vuurstede: Jan Cotterman, Lubbert Osseweijde, Jan Lamberts Post, Vuijstmate. Onder hen zullen wellicht ook de (groot)ouders van Jan Jansz en Willemken Jans zijn.

In de Volkstelling van het schoutambt Wijhe 1748 worden vermeld: in de boerschap Tongeren: Jan in de Ossenweide en Willemijna zijn vrouw, met 1 kind ouder dan 10 jaar genaamd Willemijna.

204. HENDRIK (HENRIJK) TEN HOVE, geb. vóór ca. 1720, ovl. vóór 1811, bouwman te Raalte, vermeld op de lijst van geref. lidmaten te Raalte 1745, vermeld als Hendrik ten Hove, wonend in het "Cerkdorp van Raalte" met 3 volwassenen, 4 kinderen onder de tien jaar en 2 dienstboden (Volkstelling Raalte 1748), tr. vóór 1741

205. JANNA BRAAKMAN(S), ged. geref. Raalte 31-1-1717, ovl. vóór 1811, bouwvrouw te Raalte, vermeld op de lijst van geref. lidmaten te Raalte 1745. Zij wonen te Raalte in het dorp (1741..1754).

Op de lijst van geref. lidmaten te Raalte 1745 worden vermeld in het dorp Hendrik ten Hove en Janna Braakman, echtelieden met (hun kind) Harmen ten Hove.

206. BERENT OVERWEG, ged. verm. geref. Raalte 27-3-1705, ovl. vóór 1811 (na 1779?), brouwer te Raalte, geref. lidmaat te Raalte (1745), vermeld als Berent Averweg(!), wonend in het "Cerkdorp van Raalte" met 2 volwassenen, 3 kinderen onder de tien jaar en 2 dienstboden (Volkstelling Raalte 1748), tr. vóór 1743

207. HENDRIKJE SMIT(S), ged. geref. Raalte 7-10-1714, ovl. vóór 1811, geref. lidmaat te Raalte (1745). Zij wonen te Raalte in het dorp (1743, 1745).

Op de lijst van geref. lidmaten te Raalte 1745 worden vermeld in het dorp Berend Overweg en Hendrikje Smits, echtelieden, met (hun kinderen) Teuntje Overweg en Henrika Overweg.
Berent Overweg is als een van de "Heren Erfgenamen van het Raalter Woolt" aanwezig op de vergaderingen van 11-8-1768 en 30-5-1779.[516]

208. Ds. JO(H)ANNES HEN(D)RICUS WEERMAN, geb. Almelo 30-6-1679, ovl. Denekamp 19-3-1738, ingeschreven als student theologie 11-9-1696 te Franeker,[517], beroepen als predikant te Denekamp (1703) na het overlijden van zijn schoonvader, kopieert een deel van het door zijn voorganger J. Palthe aangelegd, verscheurd aangetroffen en thans niet meer aanwezig doop- en trouwboek [518], j.m. te Almelo (1704), is als rentmeester beheerder van de havezate Noorddeurningen (ca. 1715), [519] heeft een geschil met de kerkeraad betreffende de administratie van de kerkelijke goederen en de aanstelling van kerkelijke functionarissen,[520] otr. Almelo 25-5-1704 (als j.m tot Almelo, predikant tot Deijnekamp) otr./tr. Denekamp 25-5/2-7-1704 ("in den houwelijken staat bevestigt door Ds. Henr. Palthe S.S.M. candidaat" (haar oom) [521])

209. ALEIDA PALTHE, ged. geref. Denekamp 14-11-1675 [522] , ovl. Denekamp dec. 1748 [523] ,[524] j.d. van Denekamp (1704).

Wapen Palthe : In goud een omgewende kop van een romeins veldheer in natuurlijke kleur, roodgekleed. Helmteken : een blauw-zilveren vlucht. Dekkleden : zilver en blauw.[525]
Oude zegels en portretten vertonen in plaats van de kop van een romeins veldheer een Minervakop.[526]
In een ongedateerd voorbericht schrijft Ds. Johannes Henricus Weerman welke maatregelen hij heeft genomen om het doopboek met hiaten te completeren dat hij bij zijn aantreden als predikant te Denekamp heeft ontvangen van zijn voorganger en schoonvader Ds. Johannes Palthe. Ook het trouwboek en doodboek wordt door heem van een voorwoord voorzien. De teksten luiden als volgt:[527]

DOOPBOEK
Voorbericht an de leeser

Johannes Henricus Weerman Predicant tot Denekamp, wenscht van herten , die geene, die in dit doopboek leesen sal, alle segen, van den God der Segeningen!

Beminde Leser, Alhoewel uijt mijn Eerw- Ante(ce)ssor Do. Joh. Palthe sijn doopboek verscheijden bladeren sijn afgescheurt, en bij gevolge verseheijdene jaren gemist sijn, gelijk in't vervolg blijken sal, soo hebb' ik evenwel, hebbende nu al meermaals ondervonden bij het ansoek om Attestatien des ouderdoms dat nog die over geblevene anteeckeningen van gedoopt kinderen, mij in't attesteren sijn behulpsaam en voordeelig geweest, en even daarop mijn Eerw- Successeur te sijner tijd souden konnen baaten, ter dier oorsaake in dit goote boek goed gevonden uijt te schrijven, op dat die ook niet verscheurt, versmeten of vermist mogten worden, nemaar behouden, en bewaart blijven, konnende mijn Eerw: Successeur sig daar van, gelijk als ik nu, ten allen tijden nog bedienen.

TROUWBOEK
Voor-berigt an de leeser

Johannes Henricus Weerman predicant van Denekamp wenscht hertelijk allen den geenen, die in dit trouweboek leesen sullen, welvaaren, en saligheid, van de Drie-eenige, en Salige God!

Beminde Leeser, Alheewel het seer selden gebeurt, dat men versogt word om attestatien van d'ingegaane en bekragtigde trouw te geeven an, of van wegen Luijden, die al voor veele jaaren wettelijk in en Houwelijken staat bevestigt sijn, Soo hebb' ik evenwel, wetende en hebbende albereijds bij ervaringe ondervonden, dat het wegens 'd een of 'd andere oorsaak veeltijds gebeuren kan, dat sodane attestatien versocht worden, raadsaam geoordeelt, en goedgevonden, om ook al dat geene, twelk nog in mijn Eerw: antecessor sijn verscheurde boek van getrouwde persoonen voorhanden was, in dit groote boek uit te schrijven, en te bewaren, op dat ook mijn Eerw: Successeur sig, des nodig sijnde, daar van nog enigsins te sij tijd moge bedienen, gelijk mij ook die weijnige overgeblevene annotatien nog veeltijds sijn te passe gekomen.

DOODBOEK
Voor-berigt an den leeser

Johannces Henricus Weerman, Pastor tot Denekamp, wenscht den geenen, die in dit doodenboek leesen sal, saligheid en heijl, Van Onsen Saligmaker, en Rotsteen Des Heijls, wiens werk Volkomen is, namelijk, Onsen Heere, Jusu, Christus.

Beminde Leeser. Alhoewel het in Veele, Of bijna in alle onse Gereformeerde Kerken Van Twenthe, niet meer word gepractiseert, Dat de Doden worden angeteekent, gelijk ook in alle kerken van Twenthe de Lijk-preedicatien sijn afgeschaft, uijt-genomen alleen deese Kerke van Denekamp en Losser. Soo hebb' ik evenwel niet ondienstig, maar goedgevonden bij het oude gebruijk van Anteeckeninge der Dooden te blijven, en alle de Dooden van mijnen tijd te boek te brengen, dewijl' ook veeltijds attestatien angaande de Dooden ge-eijssoht worden, en te meer, dewijl' men soo doende, geduijrig kan sien, hoe de Gemeente in't getal heeft van tijd tot tijd an en afgenoomen. Op gelijke wijse ben ik ook gebleven bij het gebruijk van lijk-predicatien, ( die ik, daartoe versogt sijnde doe, over Gereformeerde en Paapsche) dewijle die merkelijk sijn tot beweginge, en stigtinge van den levendigen.
In het kerkenraadsboek van Ootmarsum staat op 9-5-1706 genoteerd:[528]
"Bevestigt NN Weeerman, pred. tot Denecamp, Henrick Dagter tot pred. te Ootmarsum"
Denekamp: 14-5-1704. Afrekening tussen Johannes Henricus Weerman, predikant te Denekamp en zijn schoonmoeder Janna van Ulsen wed. Johannes Palten, inzake haar genade-jaar als predikantsweduwe. Met nadere afrekening 14-2-1710. [529]

Denekamp 26-3-1714. Liquidatie en afrekening tussen ds. Joannes Henricus Weerman, predikant te Denekamp, en zijn schoonmoeder Johanna van Ulsen, wed. Palthe, over het tijdvak sedert 14-2-1710. Met nadere gelijktijdige acte, waarbij Johanna van Ulsen haar schuld afdoet met meubelen en boeken. [530]
In 1708 is er in Denekamp een conflict over het betalen van het lijkpredicatiegeld. Ds. Joh. Henr. Weerman schrijft daarover in 1708 in het Doodboek:[531]

Doordien er veele of de meeste papisten sig hebben laten voor-staan dat dewijle de beijde Heeren preedicanten tot Ootmarsum, namelijk Do. Drachter, en van Rhee aldaar de lijk-preedicatien hadden afgeschaft, ook alsoo alhijr te Denekamp deselve van d'Heeren waaren vernietigt, en ingevolge van die valsche meijningen en verkeert concept, sij weijgerig sijn gevallen, om het lijk-preedicatiengeld, of versterf-geld langer te beta-len, Soo hebb' ik, om dat oude regt des te beter te doen agtervolgt worden, door de paape Peeze alhijr voor de paapsehe gemeente laaten afkondigen deese volgende publicatie.

Also 'er enige onder onse kerke van Denekarnp gehorig haar hebben laten voorstaan, en openlijk voorgegeven, als dat het lijk-preedicatien-geld of versterf-geld alhijr soude sijn afgesehaft, en ujt dien hoofde vermeijnen niet mier verpligt te sijn het selve te betalen, soo word hijrmede een iegelijk te kennen gegeven, als dat sulks vals, en onwaar is, en dat ter contrarij het versterf-geld gelijk ook het leen-brood voor de tijdlijke preedicant, koster, en armen van Denekamp sullen voortaan, en moeten gegeven worden, gelijk van ouds, alsoo sulks altoos onder het pastorale tractament gehoort heeft, en nog behoort, gelijk ook al soo lange jaaren de geruste Possessie daar van geweest is. En, omdat oude recht des te beter, en veerdiger te doen agtervolgt worden, soo word hijrmede insgelijks van Do. Weerman Pastor te Denekamp, alle die geene, die onder onse Kerke van Denekamp gehooren, 't sij in de Boerschap Beuninge, Noort-Deuringe, de Boerschap Denekamp, of in't Dorp Denekamp, bekent gemaakt, en gewaarschouwt, dat van nu voortaan alhijr of begaven worden, voor en al eer het schuldige versterf-geld, en leen-brood an Do. Weerman voord. betaalt sij, en de koster Gijsbert Fox sijn verluij-geld gegeven. En worden boven dien alle, die nog het versterf-geld schuldig sijn, gewaarschouwt dat sij van deese weeke moeten koomen, en het selve betalen, of sullen bij manquement van dien haaren schaden moeten afwagten.
Denekamp den 28en Octob' 1708

Publicatum den 28en Octob' 1708 Joh. Henr. Weerman Pastor Denekamp.
In gevolge van dien hebb' ik Ds. Weerman niet toegelaaten, niet tegenstaande daarom seer versogt sijnde, dat Steffen van Besten Salig' alhijr d'eerste doode na deese publicatie, op't vorig blad den 22en novemb' l708 gemeld, soude voor de laatste veluijd of begraven worden, Vo. en al eer mij het versterfgeld daarvan betaalt was, gelijk sij mij het selve ook voort hebben gegeven en betaalt, en sal sulks voortaan gepractezeert worden.
Denekamp 14-2-1710. Kwitantie door Johanna van Ulsen, weduwe Palthen, aan ds. Joh. Henr. Weerman, predikant te Denekamp, voor de voldoening van 4 schepel rogge uit het huis te Noord-Deurningen, en een schepel miskoren uit her erf Tijman, verschenen op st. Maarten 1709. [532]
In de periode 1723-1724 verzoeken Johannes Hendrikus Weerman, predikant te Denekamp, zijn zoon Gerrit Jan Hendrik Weerman en een aantal leden van de kerkeraad van Denekamp voor het drostengericht van Twente bevestiging van G.J.H. Weerman voornoemd in het ambt van organist en schoolmeester te Denekamp benevens een bevel aan Frederik Troon om Weerman jr. tot de school toe te laten. Bij Troon voegen zich een aantal goedsheren en bezitters van havezaten in de omgeving van Denekamp, die zich als collatoren van de kerk aldaar tegen de benoeming van Weerman verzetten. De stukken zijn incompleet, er is geen vonnis bij. [533]
In 1725 worden Aleida Palthe, echtgenote van de predikant Weerman te Denekamp, haar zoon Gerrit Jan Hendrik Weerman en hun dienstmeid Griete Buters vervolgd voor het drostengericht van Twente wegens inbraak en diefstal in de kerk te Denekamp. Zij hadden een aantal pijpen uit het orgel weggehaald om de organist Broeke te verhinderen het orgel te bespelen. [534]
Denekamp, Archief St. Cat. Vic. 22-4-1734. Rekening van ds. Weerman predikant te Denekamp, aan de heer de Raet van den Beugelscamp, wegens de jaarlijkse uitgang uit de Beugelscamp ad. 6 spint rogge aan de pastorie, en wegens miskoren uit de erven Zeggerink en Oelerink. [535]

Resolutie van de Staaten van Holland d.d. 1-7-1780 betreffende het pensioen van Ds. Daniel Weerman (1705-1785).
Bron: Kerkelyk Placaat-Boek, dl. 5, Den Haag 1807, earlydutchbooksonline

klik op plaatje(s) om te vergroten

Recensie in de "Vaderlandsche letter-oefeningen" (1762)[548] van de "Korte Verhandeling over de Leere van Gods vrye Genade ..." door J.F. Hadorn, uitg. 1761.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Willem Weerman (1741-1818).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Weerman in Indie
Een fragment van enkele laat achttiende-eeuwse Weermannen in Voor-Indie en Nederlands Oost Indie, waarvan het verband met bovenstaande kwartieren Weerman (nog) niet duidelijk is.

J(oh)an Willem Weerman (ook Wehrman), geb. vóór ca. 1745, ovl. Ceylon 1799, doorloopt een militaire loopbaan bij de Fuseliers en Grenadiers in NOI, vaandrig (1766), luitenant (bevorderd 1774) te Colombo (1774-1788), capitein-luitenant (bevorderd 1788) op de Recruten Wagt te Colombo (1788-1789), en capitein in commando (bevorderd 1790) naar Mallabaar (1790) te Colombo (1791-1793), capitein der Fuseliers te Trincomale (1797-1798), capitein der Infanterie overleden op Ceilon 1799, [600], [601] wordt belegerd in Fort Oostenburg op Trincomale door de Engelsen (1795),[602] waarna de overgave volgt op 31-8-1795, waarbij "de Kapitein Weerman en de Ingenieur Zellmann ter bereddering hunner eige zaken en die van andere Officieren een genoegzamen tyd in het Fort konden agterblyven",[603] krijgsgevangene (1797), tr. vóór 1772[604] Anna Maria Bernard.
Dutch Officers and Prisoners of War from Madras permitted to reside at Jaffnapatam and to draw their pay there (1797):[605]
... Joan Willem Weerman, Second-Lieutenant ... J. A. Weerman, Cadet ... Joan Godfried Weerman.
  Uit dit huwelijk:[606]
 • a. Johannes Abraham Archibald Weerman, ged. Colombo 26-7-1772, tweede luitenant (1797).
 • b. Maria Elizabeth Weerman, ged. Colombo 29-9-1776, tr. 1o Colombo 25-1-1795[607] Johannes Barent Kofferman, ged. Colombo 15-9-1771, assistent, zn. van Harmanns Frederick Kofferman, assistent, en Johanna Rodriguez, tr. 2o Colombo 2-12-1798[608] Pieter Adolph Loffman, vermeld als soldaat in de VOC,[609] van Gotenburg, assistent der VOC, wednr. van Mariana Johanna Heupner, tr. 3o Colombo 11-5-1805[610] [611] Carl Lodewyk Veenekam, vaandrig (1792) en luitenant, afkomstig van Mecklenburg, wednr. van Anna Engeltina Theunisse. Uit alle huwelijken nageslacht bekend.
 • c. Johan Godfried Weerman, ged. Colombo 12-7-1778, cadet militair (1797), tr. 1o Colombo 20-9-1798[612] Helena Magdalena Adriaansz, van Colombo, tr. 2o Colombo 12-2-1809[613] Amarantia Elizabeth Staats, wed. Francke.
   Uit zijn tweede huwelijk:[614]
  • 1. Johanna Elizabeth Weerman, geb. 17-2-1810.
  • 3. Johanna Wilhelmina Weerman, geb. 25-9-1812.
 • d. Elias Theodorus Weerman, ged. Colombo 23-7-1786.
 • e. Clara Johanna Weerman, ged. Colombo 1-1-1788.
 • f. Willem Elias Weerman, ged. Colombo 14-3-1790.

210. LAMBERT EVERTSZ WERNINCK(¥), geb. 6-3-1679[615], burgemeester van Gildehaus, tr. 4-7-1703

211. HENRICA BRIX.

COMMENTAAR(¥) Mogelijk verwant aan
de erfdochter Maria Wernink, eigenares van de Bauernhof Wernink te Veltrup (Bentheim) [616].
Metje Wernink, ged. Gildehaus 4-11-1722, dr. van Bernd Wernink en Fenna Rouse [617] , otr. Amsterdam 13-4-1759 (zij met consent van haar moeder de wed. Barent Wernick te Gildehaus) Johannes ter Haar, 31 jaar, van Arnhem, koopman. [618]
Johan Werninck, ged. geref. Gildehaus 18-7-1694 "auf der Kuhle", ovl. Gildehaus 26-1-1731, zn. van Arend Werninck en Christine Becking, etc.[619]
Op 22-3-1761 krijgt Christina Wernink, wonend op de Steenschuur te Leiden, attestatie naar Ootmarsum [620]. Zij wordt geref. lidmaat te Ootmarsum 26-6-1761 op attestatie van Leiden,[621]
Lubertus Werninck, burgemr. van Nordhorn (1721, 1724).[622]
Blijkens het Renunc. boek van Deventer kocht op 24-6-1675 Berend Wernink van Peter van Anraed het "Suykerhuis" te Deventer. Vorsterman v. Oyen gewaagt in zijn bekend Wapenboek (deel 1 bl. 335 noot) van een brief, in 1582 geschreven door Gerhard Wernink van Reine. De moeder van prof. Johannes Wesselus Westenberg te Bentheim was Maria Elisabeth Wernink.

212. ENG(EL)BERT LASONDER (Jr.), ged. Enschede 4-8-1725, ovl. Enschede 1797-1801, grutmolenaar, diaken,[669] erft op 31-12-1760 van zijn schoonzuster Geertruijt Bekker [670], dient een verzoek in bij de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, om een Genever-Stookery te Enschede te mogen oprichten (21-9-1798 en herhaald 2-11-1798), en om deze te mogen continueren (21-11-1800), [671] tr. Enschede 1749[672]

213. FENNEKE(N) BEKKER, ged. Enschede 11-3-1725, ovl. Enschede 6-3-1804.

Gericht Enschede - Marke Eschmarke, 30-5-1770. Acte, waarbij Engbert Lasonder en Hendrikus Wolters (of Wolterink) een maat (in den Laaresch), afkomstig uit den boedel van Jan Lazonder, verdeelen. [673]
Gericht Enschede - Marke Eschmarke, 21-5-1797. Hypothecaire obligatie, verleden voor W.P.C. Greve, richter van het landgericht Enschede, waarbij Derk Tiggelere en zijn vrouw Hermken Bos erkennen, een kapitaal van ƒ 2000,-- wegens aan Jan Cost betaalde schuld schuldig te zijn aan Engbert Lazonder, waarvoor zij verbinden het Tiggelwerk, een stuk land op het Bentrot en een stuk land bij de Creemersmaaten. [674]

214. TOBIAS BUSSIER, geb. 1716/17, ovl. 1790[681], "liefhebber van jagen" te Enschede (1748),[682] jager in de Esmarke te Enschede,[683] bezit een graf(steen) in de Grote kerk te Enschede (1775),[684] woont in de Stads Straat te Enschede (1778), genoemd als een der kooplieden en fabricquers te Enschede (1779/1780),[685] tr. Enschede Stad 17-9-1752[686]

215. JANNA T(R)(E)IJLERS, geb. Enschede Stad 18-6-1724, ovl. Enschede Stad 9-3-1762,[687]

Stad Enschede, 5-10-1778. Overeenkomst in een geschil tusschen Zwaantjen Stenvors, wed. Hermen Schouwink (koper Hendrik ten Cate S.Z.zo) en Tobias Bussier over een put tusschen hun huizen (langs de Stads Straat en geslagen aan de Hoekpost) en over een daar geplaatste heining met deur te sluiten door Tobias Bussier. Put blijft toegankelijk en wordt savonds' niet afgesloten voordat het gezin te bed gaat. [688]
Op 4-10-1782 worden drie personen onder ede gehoord door het Landgerigt van Endscheide over een kwestie betreffende het ijken van maten en gewichten De gehoorden zijn Hermannus Stroink "ruim 70 jaer oud en aan eenigen Heeren Burgemeesteren van verren bevrind", Tobias Bussier "in zijn 65ste jaar oud en aan eenigen Heeren Burgemeesteren der Stad Endscheide van verren bevrind:, Hermen Hesselink ongeveer 49 jaren oud en alleenlyk aan de Heer Burgermeester Weddelink van verreen bevrindt". [689]

216. JAN RE(E)RINK, ged. Lochem 30-9-1703, ovl. 1754-1762, j.m. van Lochem (1732), borg (1742),[694] ondertekenaar van de gildebrief van het schoenmakersgilde,[695] aangesteld tot putmeester van de put op de markt te Lochem 4-3-1754,[696] tr. Lochem geref. 16-3-1732

217. MECHTELD (MEGTELT) SMIDS (SMITS), geb. Geesteren 1705[697], ovl. 1749-(1759?), j.d. van wijlen Lambert Smits onder Geesteren (1732).

Jan Rerink en zijn huisvrouw (22-3-1745).[698]
Jan Rerink en zijn huisvrouw Mechtelt Smits (28-6-1747).[699]
Jan Rerinck en zijn erven (7-12-1759).[700]
Jan Rerink (3-3-1760).[701]
Jan Rerink als gevolmachtigde van Hendrik Leverdink (10-11-1760).[702]

218. GERRIT (JAN) BRETHOUWER(S), ged. Aalten 6-10-1715, ovl. vóór mei 1753 (wanneer de kerkeraad wegens zijn ovl. een nieuwe ouderling kiest), j.m. van Aalten, wonend te Zutphen (1743), verkozen tot diaken (20-5-1743) en tot ouderling (12-5-1751) van de geref. kerk te Aalten, rotmeester in het dorp Aalten (1749),[789] otr./tr. Zutphen geref. Grote K. 3/17-3-1743[790]

219. GEULTJEN REERINK, ged. geref. Lochem 29-4-1706. j.d. van Lochem, wonend te Zutphen (1743).

220. Ds. BERNARDUS WESTENBERG, ged. geref. Zutphen 5-4-1697, ovl. Lochem 1777. ingeschreven als student theologie 13-9-1713 te Franeker,[792], predikant te Lochem sinds 28-8-1722,[793] (zijn aantekeningen in het doopboek beginnen 7-11-1723), otr./tr. Neede geref. [794] 18-9/9-10-1727 (huwelijk tussen neef en nicht met dispensatie bij het Hof van Gelderland 22-8-1727 [795] ).

221. MECHTELT TEN CATE, ged. Neede geref. 18-10-1705, ovl. Lochem,[796] als Meghtelda ten Kaete, geref. lidmaat te Neede 24-6-1723 ("op S. Jan") op belijdenis.

Wapen Ten Cate : In een groen schild een linkerschuinbalk in bruin, beladen met drie vijfbladige rode bloemen, vergezeld van twee zespuntige sterren in zilver.
Jan Hasebroek, rentmr. van de G.G. der Graafschap Zutphen transporteert aan de Magistraat der stad Lochem het huis binnen de stad Lochem, dat laatst door Ds. Bernardus Westenberg, in leven oudste predikant aldaar, is bewoond en gebruikt geweest, 10-11-1777[797]

222. JAN GERRITSEN SMIT(H) (SMID), geb. Lochem vóór ca. 1700, ovl. 1761-1784, vermeld als Jan Smijt, burger van Lochem in het rot van de Mollenstrate 21-2-1725, woont te Lochem (1727, 1743), doopget. (1732), borg te Lochem (1757),[828] vermeld als Jan Gerritsen Smit in het putregister Lochem d.d. 4-5-1761 van degenen die "onder den putte voor het Velthoen staende, gehoren", otr./tr. 1o Lochem 10-4/9-5-1723 (als Jan Garritsen Smit, z.v. wijlen Jan Garritsen Smit) J(OH)ANNA KERCKHOFF, ged. geref. Lochem 15-1-1693 (get. Jeles van Duijn, coopman tot Amsterdam, en Marijtien van Duijn), ovl. 1736-1743, j.d., dr. van Henrick Kerckhoff(¥), tr. 2o Lochem geref. 30-10-1743 (als wednr. van Johanna Kerkhof)

223. JENNEKEN LUUNKS, ged. Lochem 16-12-1703, ovl. 1755-1784, j.d., dr. van wijlen Hendrik Luunk in Lochem (1743), doopget. (1724).

COMMENTAAR(¥) (mogelijk Hendrik Kerkhoff alias te Berenpas en Grietje Arents, te Hogeweide 1703)[829] of Henrick Kerckhoff, die hovenierse uijt Nettelhorst (1692).


COMMENTAAR(¥) Er is mogelijk nog een Jenneken Luunk :
JENNEKEN LUUNKS, ovl. na 1744, tr. 1o Lochem geref. 23-2-1727 (als j.d. van Aexel, dr. van Hendrik Luunck) JAN GERRITSEN (LUUNK/LEUNK), ovl. na 1744, als j.g. zn. van Garrijt in 't Grevenslag, onder 't schependom. Zij wonen te Barchem (1728..1744) op Groot Luunk (1738).
  Uit dit huwelijk (Luunk-Leunk) geref. gedoopt te Lochem :
 • a. Maria Leunk, ged. 18-7-1728 (get. Trijne Prijsers, Willem Leunk, en Harmken Egelink), (hier heet de vader Jan Leunk te Barchem, geen moedersnaam genoemd).
 • b. Janna Leunk, ged. 2-4-1730 (hier heet de vader Jan Leunk te Barchem, geen moedersnaam genoemd), ovl. jong?
 • c. Jan Willem Leunk (heet later Smit(s)?), ged. 28-10-1731 (get. Derk Schonevelt, Rijkelt Egelink en Jenneken Hagenbeek), (hier heten de ouders Jan Leunk en Jenneke Leunk te Barchem), ovl. na 1811, tr. vóór 1781 Johanna Megtilda (Mechteld) van Campen (Kampen), ged. geref. Lochem 21-7-1743, ovl. Eibergen 15-9-1811, dr. van Gerhard (Gerrit) van Campen, rentenier, en Aleida van Eps, rentenierse.
  Op 5-7-1792 compareren de Heer Jan Willem Smit en zijn huisvrouw Johanna Mechtelda van Campen. [830]
  De besloten dispositie van wijlen Garrit Jan van Eps en zijn h.v. Johanna Elisabeth Thomasson, d.d. Lochem 20-3-1783 en Lochem 22-12-1788, voor dit stadsgericht gepasseerd resp. 24-3-1783 en op dato, geopend 2-7-1798 ten verzoeke van de weduwe. De huw. voorwaarden zijn van 1-11-1764, het tweede testament alleen van hem, het houdt het eerste in kracht. Hij vermaakt de helft van zijn goederen aan zijn zr. Aleida van Eps, wed. van wijlen Gerhard van Campen, en bij vooroverlijden aan haar kinderen met namen Gerharda Catharina van Campen, h.v. van Albert Thomasson , Johanna Megtilda van Campen, h.v. van Jan Willem Smit en Anna Elisabeth van Campen, h.v. van Laurens Leen.[831]
   Uit dit huwelijk (o.a.?) :
  • 1. Gerrit Smits, geb. (Eijbergen) 1780/81, tr. 1o Elisabeth Schoete, tr. 2o Groenlo 21-1-1819 Elisabeth Catharina Huijskes, geb. (Groenlo) 1790/91, dr. van Egbert Harmanus Huijskes en Anna Roelof Kraijenhorst.
 • d. Tonnis Leunk, ged. 6-12-1733 (hier heten de ouders Jan Leunk en Jenneke Leunk te Barchem).
 • e. Jan Leunk, ged. 22-1-1736 (hier heten de ouders Jan Leunk en Jenneke Leunk te Barchem).
 • f. Janna Leunk, ged. 25-5-1738 (hier heet de vader Jan Luunk, op Groot Luunk te Barchem), ovl. jong?
 • g. Janna Luunk, ged. 26-4-1744 (hier heten de ouders Jan Luunk en Jenneken Luunk te Barchem).

Dispositie van Jan Gerritsen en zijn h.v. Janna Kerkhoff, 2-1-1725, de huw. voorwaarden zijn van 10-4-1723.[832]

Arent Wilmerink, halve broeder van wijlen Henrick Jan Kerkhoff, voor zich zelf, Bernhardt Kerkhoff, mede voor zich zelf, Janna Kerkhoff, in deze geast. met haar eheman Jan Gerritsen Smitt, Aleijda Kerkhoff, geast. met voors. haar broeder Bernhardt Kerkhoff, en Jenneken Kerkhoff, geast. met haar eheman Jan Haijtink, samen nevens hun hieronder genoemden broeder Warner Kerkhoff eenige en universele erfgenamen ab intestato van wijlen hun broeder Henrick Jan Kerkhoff, in leven geweezen wijnkoper in maatschappij met Sr. Gerhardt Smitt binnen Amsterdam, volmachtigen hun broeder en mede erfgenaam Warner Kerkhoff, koopman tot Utrecht, 28-1-1729.[833]

Jenneken Amptink, in deze geast. met haar zoon Jan Amptink, voorts Jan Amptink en zijn h.v. Christina Kraijvenger. Jan Gerritsen Smitt en zijn h.v. Johanna Kerkhoff, 7-11-1736.[834]

Jan Gerritsen Smith, als gevolmachtigde van den Heer Gerhard Dapper, burgemr. der stad Deventer, en zijn h.v. Rijkmanna Christina Podt, voorts van zijn broeder de Heer Jan Dapper (volm. Deventer 9-7-1755), 4-8-1755.[835]
Op 30-8-1751 verkopen Jan Leunk en Henrica Hasselo, Wolter Leunk en Christina Rensink, Teunis te Hasselo en Geultjen Leunk, Jan Gerritsen Smith en Jenneken Leunk, Cornelia Leunk en Henders Leunk, kinderen van Hendrik Leunk en Cornelia Lobberigen aan Hendrik Bergman, bode van Lochem en Aaltje Gozens Nijkamp, echtelieden, "hun eigentdommelijk huys en where staande binnen Lochem in de Bierstraet naest het huys van Anthony en de begraafplaats op den kerkhof binnen Lochem".[836]

224. WILLEM VEEN, geb. Zuidveen 1716, ovl. Purmerend 24-4-1795, was volgens overlevering mank en dus niet geschikt voor het veenderij- of boerenbedrijf van zijn vaderen, werd daarom bestemd voor het schoenmakersbedrijf en in de leer gedaan bij een zekere Couwenhoven te Haarlem, is vanaf 1770 kaashandelaar te Purmerend, eerst lid der Oud Vlaamsche Doopsgezinde Gemeente,[849] later der Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente aldaar,[850] tr. 1o Landsmeer 8(6?)-12-1744 GRIETJE JACOBS VEEN, geb. Heer Hugowaard, ovl. Landsmeer 18-8-1757, zijn nicht, dr. van Jacob Veen, landbouwer te Heer Hugowaard en Jannetje Klaaszes (zie kw. nr. 897 sub d/1), tr. 2o Steenwijk geref. 21-5-1758 ("beijde mennoniten") zijn achternicht

225. HILLEGONDA EINDHOVEN, geb. Zuidveen 6-5-1736, ovl. Purmerend 24-11-1820, j.d. van Zuidveen (1758), lid der Oud Vlaamsche Doopsgezinden,[851] lid der Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend,[852]

Wapen Eindhoven : Een hof in zilver met een ovale vijver, waarin een eend ("Eind") [853].

Inschrijving van de kinderen van Willem Veen en Hillegonda Eindhoven in het Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.[854]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Dr. Mr. Bern(h)ard Cornelis Johannes Loder (1849-1935).
Bron: Ref. [890]

klik op plaatje(s) om te vergroten

226. TEUNIS (BERENDS) TEN CATE, geb. Sneek 29-12-1728, ovl./beg. Sneek 8/13-4-1787, woont te Sneek (1757), ingeschreven als lidmaat van de Oud Vlaamsche Doopgesinde Gemeente te Sneek (1768) met attestatie van Groningen [908], gedoopt bij de Oude Vlamingen 5-6-1768 [909], leerlooier (1749), koopman (1758..1787) en bontreeder te Sneek, diaken van de Doopgsgezinde Gemeente te Sneek (1773-..), [910] otr. Sneek geref. 12-3-1757, tr. Groningen 4-4-1757

227. FENNIGJE JACOBS HESSELINK [911], geb. Groningen 26-5-1731, ovl. Sneek 5-5-1814, woont te Groningen (1757), ingeschreven als lidmaat van de Oud Vlaamsche Doopgesinde Gemeente te Sneek (1768) met attestatie van Groningen, [912] rentenierster te Sneek (1813).

Wapen Hesselink : Gedeeld : A. in rood een zilveren handmerk, B. in zilver een groene boom op grasgrond. Helmteken : een pronkende pauw van natuurlijke kleur. Dekkleden : rechts rood gevoerd van zilver, links groen gevoerd van zilver. [913]
Theunis ten Cate, leerlooier, vrijgezel, betaalt ƒ 14,15,-- Personele Quotisatie voor een huis op het Kleinzand te Sneek (1749) [914].

Op 10-3-1758 kopen Theunis Adams ten Cate, mr. leerlooier en schoenmaker en Baukjen Jansdr. ten Cate, egteluiden, een huis met winkel op het Kleinzand aan de Noordkant, belend Melchior Helledoorn ten oosten en Bauk Gosma ten westen, van Gerrit Jansz ten Cate, als vader van zijn minderjarige zoon Jan Gerritsz ten Cate, voor de ene helft en van Theunis Beerns ten Cate, koopman, voor de ander helft, voor 2125 Car. gld. [915].

Op 19-12-1766 kopen Beernt en Teunis ten Cate, cooplieden binnen Sneek, een huis met bleek aan de Stadswal, voor 2998 Car. gld en 16 st. [916].

Op 23-1-1767 procedeert "De coopman Theunis ten Cate contra Jan Pyterse Brandenburg, om syn bewoonde camer te verlaten" [917].

Op 30-1-1767 procedeert de old-schepen Looxma, contra Beernt en Theunis ten Cate, cooplieden, om libel(¥) te ontvangen, termijn dienende [918], en op 13-2-1767 om te antwoorden, termijn dienende [919].

COMMENTAAR(¥) libel = op schrift gestelde bij het gerecht ingediende eis om gedaagde te dagvaarden.


Op 13-2-1767 procedeert Symen de Lover, regeerende schepen te Sneek, contra Beernt en Theunis ten Cate, cooplieden te Sneek, om libel te ontvangen [920].

Van 1773 tot 1783 wordt Teunis Berends ten Cate herhaaldelijk genoemd in het Kasboek van de Oude Vlamingen te Sneek [921], wegens betalingen door of aan hem verricht in zijn functie als diaken.

Op 11-6-1784 wordt Teunis Berensz ten Cate, koopman, curator van een erfenis, op 9-6-1787 in die hoedanigheid vervangen door Jan ten Cate [922].

Op 14-11-1788 koopt Hoitse Jans, mr. metselaar te Sneek een huis en erf in het Zuideind van Sneek van Fennigje J. Hesselink, wed. van T. ten Cate, voor 218 Car. gld. [923].

Op 20-2-1789 koopt Hendrik Weening een huis op de Oosterdijk, waarvan de helft in bezit is van Trijntje Teunisdr ten Cate met haar man, en de andere helft eigendom is van de wed. van de koopman Theunis Berends ten Cate te Sneek, voor 1075 Car. gld. [924].

Fennigje Hesselink, de wed. van Theunis Berends ten Cate, neemt het beheer van de haar nagelaten goederen blijkbaar krachtig ter hand. Van 1788 tot 1806 procedeert zij vele malen tegen haar huurders en pachters :
 • Op 18-1-1788 tegen Jan Langsum, om zijn woning te verlaten [925].
 • Op 12-2-1790 tegen Beernt Jans, om zijn kamer en weefwinkel per 12 mei te verlaten [926].
 • Op 21-1-1790 tegen Gerben Panboer, om zijn bewoonde kamer per 12-5-1791 te verlaaten in vridom [927].
 • Op 20-1-1792 samen met P. Mastenbroek en Auke Hendriks tegen Nolke Jacobs om zijn huurgebruik van schip en veer met 1-1-1792 in vridom te verlaten [928].
 • Op 23-1-1795 tegen Hendrik Storm om zijn huis te verlaten per ult. 12 mei 1795 [929].
 • Op 6-1-1797 tegen Auke Hendriks, schipper van Sneek op De Joure en vice versa, om zijn in huur hebbend half-veer van Sneek op De Joure en v.v. op den verschijndag in feb. 1797 in vrijdom te verlaten [930].
 • Op 20-12-1799 tegen Hans Mensing om zijn bewoonde kamer op 12-5-1800 te verlaten en dito tegen Eeltje Unicus [931].
 • Op 23-1-1801 tegen de wed. van Auke Hendriks om't bij haar in huurgebruik zijnde halve Jouwster veer op ultimo jan. 1801 in vrijdom te verlaten en een man aan te stellen ter taxatie van het huurcontract, om te kunnen scheiden [932].
 • Op 21-1-1803 tegen Staring Petrus, om zijn woning en weefwinkel te verlaten [933].
 • Op 24-1-1806 tegen Reinskjen Freerks te Sneek om haar bewoonde kamer op 12 mei 1806 in vrijdom te verlaten [934].
In 1813 testeert Fennigje Hesselink, rentenierster, wed. van Teunis Berendsz ten Kate, in leven koopman te Sneek op het Kleinzand, ten gunste van haar dochters Janneke ten Cate gehuwd met Pieter Mastenbroek, houtkoper, en Trijntje ten Kate gehuwd met Hendrik Veen, de kinderen van Sake Hofstra, chirurgijn te Sneek, en wijlen haar dochter Jacoba ten Kate(¥) [935].

COMMENTAAR(¥) ZOEK OP tekst van dit testament

Geschilderd portret van Fenna Mastenbroek (1808-1826). Schilder onbekend. [943] Vermoedelijk afkomstig uit het boek "Met en zonder lauwerkrans". [944] Getekend portret van Fenna Mastenbroek (1808-1826), door P. Velyn. [945]
klik op plaatje(s) om te vergroten

228. GEERT EGBERTS (SCHEPEL)(¥), ged. Groningen 24-1-1726, ovl. 1783-1786, afkomstig van Groningen (1759), "eerzame coopman" (1783),[946] otr./tr. Groningen/Noordbroek geref. 20-10/18-11-1759

229. ELISABETH (LIJSBETH) BARTELS, ged. geref. Noordbroek 24-3-1737, ovl. Noordbroek 13-1-1812 (als Elizabet Bartels Schepel oud 74 jaar), wordt als Betje Barthols geref. lidmaat te Noordbroek op belijdenis 6-6-1756, afkomstig van Noordbroek (1759, 1786), "koopmansche" te Noordbroek (1812), tr. 2o Noordbroek geref. 28-5-1786 (huw. contract niet gevonden) RINDELD BEERENDS, ovl. 1797-1807, van Scheemderswaag.

Op 16-11-1759 wordt te Noordbroek een huwelijkscontract gesloten tussen enerzijds Geert Egberts bruidegom, voor wie getuigen Jantje Teunis, zijn moeder, Harm Pieters, zijn zwager, en Trijntje Egberts, zijn volle zuster, en anderzijds Elisabeth Bartels, bruid voor wie getuigen Bartelt Harms en Aaltje Alberts, haar vader en moeder, Trijntje Bartels, haar zuster, en Hindrik Alberts, haar volle oom.


COMMENTAAR(¥) Is hij mogelijk verwant aan hopman Jannes Schepel en Johanna Petronella Somberg, die 1731 te Groningen een huis verkopen?[947]

Jan Schepel (1833-1909).
Bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief).[960]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Mr. Arnold Frederik Schepel (1908-1992).
Bron: Beeldbank Nationaal Archief.[967]

klik op plaatje(s) om te vergroten

230. KLAAS JOHANNES (BOORNSTRA), geb. vóór ca. 1730, ovl. na 1769, woont te Grouw (1749, 1759), mr. timmerman te Grouw, die in een koopacte de naam Boornstra bezigt, huurt te Grouw "een huijs met timmerhuijs" van Jetse Meinderts, een andere timmerzaak in 1762 van Yge Klases voor 20 Car. gld, en koopt deze zaak op 1-10-1771 voor 1550 Car. gld.,[975] tr. 1o Grouw geref. 12-10-1749[976] KNELISKE JENTIES (JINTJES), ovl. Grouw 12-9-1758, woont te Grouw (1749), tr. 2o Grouw geref. 27-5-1759

231. GE(E)RTJE JELLES, geb. 1732, ovl. Grouw 9-1-1806,[977]. woont te Grouw (1759).

Claas Jans, gemeen timmerknegt te Grouw, betaalt ƒ 11-9- personele quotisatie (1749) voor een gezin met 2 volwassenen.

Overlijdensannonce in de Leeuwarder Courant d.d. 21-4-1804 van Johannes Klazes Boonstra (1760-1804.[980]
klik op plaatje(s) om te vergroten

232. MARCUS ADEMA, ged. geref. Leeuwarden 28-2-1706, beg. Leeuwarden Jacobynerkerk 3-9-1772, landschaps-deurwaarder, wonend te Leeuwarden (1738), betaalt als deurwaarder in 't espel Keimpema te Leeuwarden f 41-3- voor een gezin met 3 volwassenen en 3 kinderen jonger dan 12 jaar (1749),[982] otr./tr. Leeuwarden Galileeër kerk 1/16-11-1738

233. ANTJE PIETERS, ovl. na 1743, mogelijk identiek met Antje Pieters, geref. lidmaat te Leeuwarden 7-2-1731 op belijdenis, woont te Leeuwarden (1738).

In 1737 verkoopt P. Hoeke aan M. Adema een huis op het Herenwaltje te Leeuwarden.[983]
In 1741 verkoopt P.J. Zijlstra aan M. Adama een huis op de Ossekop hoek Waeze te Leeuwarden.[984]
In 1745 verkoopt G. J. Tjeerds aan M. Adema een huis op het Zwitserswaltje te Leeuwarden.[985]
In 1746 verkoopt J. van Altena van-Glinstra aan M. Adema een huis op het Blokhuisplein te Leeuwarden.[986]
In 1747 verkoopt J. IJdes aan M. Adema een huis op de Keizersgracht in een steeg bij de Druifspijp te Leeuwarden (Niaarnemer: H. de Blauw).[987] [988]
In 1754 verkoopt H. Rijsinga-Sierds aan M. Adema een huis bij de Blokhuispijp, te Leeuwarden.[989]
In 1755 verkoopt Cl. Veenstra aan M. Adema een huis aan de Stadswal Oz. bij de Tuinen te Leeuwarden.[990]
In 1756 verkoopt R. M. Viglius aan M. Adema een huis in de Oldegalileen w.z. te Leeuwarden (Niaarnemer: J. Teijes).[991]
In 1756 verkoopt S. de Jongh-Harmens aan M. Adema een huis in de Weaze noordhoek over de Blokhuissteeg te Leeuwarden.[992]
In 1757 verkoopt H. Zijlstra aan H. M. Adema (CHECK!) een huis op het Blokhuisplein te Leeuwarden.[993]
In 1757 verkoopt H. Zijlstra aan M. Adema een huis op de Keizersgracht hoek Kruisstraat te Leeuwarden.[994]
In 1758 verkoopt M. Adema aan S.P. Mellema een huis op de Keizersgracht hoek Kruisstraat te Leeuwarden.[995]
In 1762 verkoopt E. Wendt aan M. Adama een huis in de Wijde Gasthuissteeg te Leeuwarden (Niaarnemer: J. de Pool).[996] [997]
In 1762 verkoopt E. Wendt aan M. Adema een huis in de Wijde Gasthuissteeg te Leeuwarden.[998]
In 1763 verkoopt M. Adema aan J. de Sward een huis in de Oude Oosterstraat te Leeuwarden.[999]
In 1763 verkoopt S. Vries de-Wopkes aan M. Adema een huis op het Noordvliet te Leeuwarden.[1000]
In 1770 verkoopt M. Adema aan J. de Pool een huis in de Wijde Gasthuissteeg te Leeuwarden.[1001]

234. NN VAN HATTEM, geb. vóór ca. 1725.

NN van Hattem, statebode in 't espel Keimpema te Leeuwarden, betaalt f 2,7,-- voor een gezin met 2 volwassenen en 1 kind jonger dan 12 jaar (1749) [1016]. Hij is mogelijk haar vader.

236. W(A)ANDER (WARNER) HENDRIKS (VAN TEMMING)(¥), geb. vóór ca. 1705, ovl. na 1749, afkomstig van Leeuwarden (1725), soldaat van de garde, wonend in het espel Keimpema te Leeuwarden, betaalt ƒ 18,17,-- personele quotisatie voor een gezin met 4 volwassenen en 2 kinderen onder de 12 jaar (1749) [1017], otr./tr. Leeuwarden geref. Gal.k. 12/27-5-1725

237. GEERTRUID JANSDR (KRAMER), geb. vóór ca. 1705, ovl. na 1746, afkomstig van Leeuwarden (1725).

COMMENTAAR(¥) is hij mogelijk verwant aan Hendrick Temminck, mr. glaasemacker tot Sneek (1742) [1018]?

238. THOMAS OEGES ROUKES(¥), geb. De Knijpe vóór ca. 1715, beg. Leeuwarden Jacobijnerkerkhof 8-5-1795, wordt op 24-12-1746 met zijn zonen Oege, Gerrijt en Aucke, burger van Leeuwarden (betaalt 10 goudgulden),[1019] compagniewinkelier in 't espel West Hoekster te Leeuwarden, betaalt f 60,3,-- personele quotisatie voor een gezin van 5 volwassenen en 4 kinderen onder de 12 jaar (1749) [1020], tr. 2?) NN, beg. Leeuwarden Jacobijnerkerkhof 13-9-1800 (als de echtgenote van Thomas Oeges Roukes);(¥) tr. 1o vóór ca. 1735 (de echtgenote van Thomas Oeges)

239. HENDRIKJE PIETERS, geb. vóór ca. 1715, beg. Leeuwarden bij de Jacobijnerkerk 30-10-1757, geref. lidmaat op belijdenis te Leeuwarden 22-2-1747, als echtgenote van Thomas Oeges Roukes.

COMMENTAAR(¥) Is dit werkelijk de (tweede?) vrouw van Thomas Oeges Roukes of betreft het hier een kleinzoon?


COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met:
Thomas Roukes, tr. Leeuwarden 10-7-1813 Iedske Wassenbergh, echts. Leeuwarden 22-7-1828. Thomas Roukes wonend in de Munnikemuurstraat wijk B nr. 16, betaalt personele quotisatie (1808).
Geertie Oeges Roukes, geref. lidmaat op belijdenis te Leeuwarden 7-3-1794.

In 1752 verkoopt M. Feikes aan Th.O. Roukes een huis in de Tuinen n.z. te Leeuwarden.[1021]
In 1761 verkoopt M. Feijkes aan Th. O. Roukes een huis in de Tuinen te Leeuwarden.[1022]
In 1770 verkoopt Tj. H. Hiemstra aan Th. Roukes een huis in de Heerestraat o.z. te Leeuwarden.[1023]
In 1773 verkoopt P. Algra aan G. Roukes een huis in de Schoenmakersperk te Leeuwarden.[1024]
In 1774 verkoopt G.A. Hellinga aan Th. Roukes een huis op de Grachtswal te Leeuwarden.[1025]
In 1774 verkoopt Kl. Wijbrens-Hendriks aan Th. Roukes een huis in de Nieuwestad Zz. bij de Vrouwenpoort te Leeuwarden.[1026]
In 1775 verkoopt Dns. E. Viglius aan Th. Roukes een huis in de Bagijnestraat te Leeuwarden.[1027]
In 1779 verkoopt D. Bonnema aan Th. Roukes een huis op de Oostersingel bij de Weerklank te Leeuwarden (Niaarnemer: Tj. N. Suringar).[1028] [1029]
In 1779 verkoopt J.C. de la Houssaije aan Th. Roukes een huis op de Oostersingel bij de Weerklank te Leeuwarden.[1030]
In 1780 verkoopt G. Piers-Jans aan Th. Roukes een huis in de Reigerstraat tussen Waeze en Wirdumerpoort te Leeuwarden.[1031]
In 1780 verkoopt Th. Roukes aan F. Wijngaarden een huis in de Heerestraat te Leeuwarden (Niaarnemer: M. Nauta).[1032] [1033]
In 1783 verkoopt Th. Roukes aan F. Brouwer-Claases een huis in de Tuinen n.z. te Leeuwarden (Niaarnemer: H. van Themmen).[1034]
In 1783 verkoopt Th. Roukes aan F. Claases-Brouwer een huis in de Reigerstraat te Leeuwarden (Niaarnemer: H. van Themmen).[1035]
In 1794 verkoopt Th. O. Roukes aan J. Ploegsma een huis op de Oostersingel bij de Weerklank te Leeuwarden.[1036]

COMMENTAAR(¥) Nog bekijken welke Th. Roukes dit is:
In 1797 verkoopt Th. Roukes aan D. Ynses een huis op de Grachtswal hoek Zuidvliet te Leeuwarden.[1037]
In 1798 verkoopt J. Swart aan Th. Roukes een huis in de Monnikemuurstraat te Leeuwarden.[1038]
In 1800 verkoopt Th. Roukes aan J. Jansen een huis in de Nieuwestad Zz. bij de Vrouwenpoort te Leeuwarden.[1039]
In 1800 verkoopt Thr. (Th?) Roukes aan Th. Eijsma een huis in de Bagijnestraat te Leeuwarden.[1040]
In 1803 verkoopt E. Groenia-Ferwerda aan Th. Roukes een huis in de Bollemanssteeg te Leeuwarden.[1041]
In 1803 verkoopt P. Kramer aan Th. Roukes een huis in de Minnemastraat te Leeuwarden.[1042]
In 1803 verkoopt Sj. van der Groenewoud-Bles aan Th. Roukes een huis in de Nieuwestad Zz. te Leeuwarden.[1043]
In 1804 verkoopt P. Frank aan Th. Roukes een huis in de Bollemanssteeg o.z.uitgang Hofstraatje te Leeuwarden.[1044]
In 1804 verkoopt Th. Roukes aan A. v.d. Bogaard een huis in de Bollemanssteeg te Leeuwarden.[1045]
In 1804 verkoopt U. Schuurmans-van der Veer aan Th. Roukes een huis in de Wolvesteeg hoek Messenmakerssteeg te Leeuwarden.[1046]
In 1805 verkoopt A. Appelhof aan Th. Roukes een huis bij de Put te Leeuwarden.[1047]
In 1805 verkoopt v. Burmania Schratenbach aan Th. Roukes een huis in de Beijerstraat te Leeuwarden.[1048]
In 1806 verkoopt J. Dijkmans aan Th. Roukes een huis aan de Pottebakkersplaats te Leeuwarden.[1049]
In 1806 verkoopt Kl. Posthumus aan Th. Roukes een huis aan de Pottebakkersplaats te Leeuwarden.[1050]
In 1807 verkoopt Th. Roukes aan G. de Jong een huis in de Minnemastraat te Leeuwarden.[1051]
In 1807 verkoopt Th. Roukes aan P. T. Reneman een huis in de Wolvesteeg te Leeuwarden.[1052]
In 1807 verkoopt Th. Roukes aan R. Ruitenschild een huis in de Bollemanssteeg o.z.hoek Hofstraatje te Leeuwarden.[1053]
In 1807 verkoopt Th. Roukes aan Y. Heimans een huis in de Wolvesteeg te Leeuwarden.[1054]
In 1808 verkoopt Johannes Kouwenhoven aan Thomas Roukes een huis in de Monnikemuurstraat te Leeuwarden.[1055]
In 1809 verkoopt F.W. Boomsma aan Th. Roukes een huis op het Noordvliet te Leeuwarden.[1056]
In 1809 verkoopt G. Fortuin aan T. Roukes een huis in de Oldegalileen te Leeuwarden.[1057]
In 1809 verkoopt J. J. Meijer aan T. Roukes een huis in de Nieuweburen te Leeuwarden.[1058]
In 1810 verkoopt E. Fritz-Pelter aan Th. Roukes een huis in de Sint Frederikssteeg te Leeuwarden.[1059]
In 1810 verkoopt J. Albarda-Looxma aan Th. Roukes een huis in de Nieuweburen te Leeuwarden.[1060]
In 1810 verkoopt Th. Roukes aan S. Sjoerds een huis in de Noordvliet te Leeuwarden.[1061]
In 1810 verkoopt W. Berends-Ulbes aan Th. Roukes een huis in de Oldegalileen te Leeuwarden.[1062]

240. BAUKE JACOBS FEENSTRA(¥), geb./ged. Sneek 27-2/6-3-1698 [1087], ovl. Sneek dec. 1751(53?), steenkoper, vroedsman en schepen te Sneek. tr. Sneek 27-12-1733

241. ELISABETH BORN, ged. Sneek 28-8-1709, ovl. Sneek 28-2-1780.

COMMENTAAR(¥) Zijn Y. Feenstra, stadsbode, en Johannes Feenstra, distelateur, [1088], broers of zoons ?

B. Feenstra, vroedsman, steencoper, betaalt ƒ 40,-,- Personele Quotisatie voor een huis op het Grootzand te Sneek met 4 volwassenen en 1 kind onder de 12 jaar (1749) [1089].

242. Ds. TITUS RUDOLFZ STAAK, geb. Minnertsga 14-8-1700, ovl. St. Jacobiparochie 4-6-1759,[1090] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Franeker 15-9-1721 ("F. Staak (leesfout!), Minderscha Frisius, theol"),[1091] predikant te Scherpenzeel, Spanga, Monnikeburen en Nijetrine(Fr.) (1723-1736), bevestigd aldaar 24-10-1723, afscheidsrede 21-10-1736 aldaar, en te St. Jacobiparochie (1736-1759), intreerede aldaar 28-6-1759,[1092], betaalt ƒ 58-16- personele belasting te St. Jacobiparochie voor een gezin met drie volwassenen en twee kinderen jonger dan 12 jaar in 1749, [1093] tr. Vrouwenparochie geref. 23-9-1731

243. TRIJNTJE GERBENS (VERLAAN), geb. Vrouwenparochie 1712.

244. PYTER JANS (RIENSTRA), geb./ged. geref. Rien/Lutkewierum 22-1-1717, ovl. Sneek 26-8-1751, te Sneek op belijdenis aangenomen op 1-12-1745, burger van Sneek, komende van Rien, op 6-5-1746,[1096] betaalt als Piter Jans, uurwerkmaker, ƒ 25,-,- Personele Quotisatie voor een huis in de Merkstraat te Sneek met 2 volwassenen en 3 kinderen onder de 12 jaar (1749),[1097] otr./tr. Sneek geref. 5/20-5-1742

245. EE(L)KJEN YPESDR BRAUNIUS, geb. Sneek vóór ca. 1720, ovl. Sneek 9-3-1769, te Sneek op 1-12-1745 op belijdenis aangenomen,[1098] tr. 2o JACOB STEVEN DE HAAN.

246. YSBRAND FREERKS B(O)UMA, ged. geref. Sneek 19-7-1716, ovl. Sneek ca. 1759, gerechtsbode, meesterbakker, tr. 1o Sneek 17-4-1740 HINKE WIERSMA, ovl. Sneek 27-9-1743, tr. 3o Sneek 23-1-1752 GRIETJE PIETERS NANNINGA, tr. 4o Sneek 8-5-1757 GRIETJE SCHELSTRATEN, van Makkum. otr./tr. 2o Sneek 19/23-2-1746

246. AURELIA JOHANNESDR WIGERI, ged. geref Leeuwarden 21-2-1717, ovl. vóór 1752, geref. lidmaat te Sneek op belijdenis 18-11-1744.

Ysbrandt Bouwma, backer, betaalt ƒ 45,-,- Personele Quotisatie voor een huis op het Scharn te Sneek met 4 volwassenen en 1 kind onder de 12 jaar (1749) [1106].

248. FEDDE HEERES, ged. geref. Franeker 18-4-1709, ovl. Lutjelollum 22-3-1784,[1109] huisman (1747) en erfgezetene (1756) te Lutjelollum, bezitter van het goed Risselada aldaar, otr./tr. 1o Franeker gerecht/ Baard 6/22-5-1747 (met attestatie van Franeker 22-5-1747) TRIJNTJE JOBS, geb. Weidum, ovl. Lutjelollum 26-1-1754[1110], otr./tr. 2o Franeker gerecht 10/27-1-1756

249. DIEUWKE ROMKES, ged. Welsrijp 8-1-1736[1111].


Overlijdensannonce in de Leeuwarder Courant d.d. 17-5-1806 van Romke Risselada (1758/59-1806).[1116]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Schilderij van Hessel Feddes Risselada (1762-1823) door Willem Bartel van der Kooi.
Datering: onbekend.
Foto: Ton Kruithof, Kampen.
In particulier bezit.
Bron: Ref. [1118].
Overlijdensannonce in de Leeuwarder Courant d.d. 3-5-1811 van Antje Hessels Risselada (1753/54-1811).[1119]
klik op plaatje(s) om te vergroten

250. PAULUS HAITSMA, ged. Franeker 5-4-1740, ovl. Franeker 8-6-1814 na een langzaam verval van krachten, (mede)vroedschap afkomstig van Franeker (1768), burgmr. en vroedschap te Franeker (1795-1814), looier (1814), voogd van het Klaarkampsterweeshuis aldaar (1795-1814), otr. Franeker gerecht 14-5-1768 (met attestatie van Franeker 2-5-1768) otr./tr. Leeuwarden geref. Jacobijner Kerk 13/29-5-1768

251. JANNEKE PIETERS VAN DER M(E)ULEN, ged. Leeuwarden 13-7-1746, beg. Franeker 20-1-1808,[1120]. afkomstig van Leeuwarden (1768).


Portretten van Antje Haitsma (1778-1820) en Bouwe van der Meulen (1768-1822).
Datering: onbekend.
In particulier bezit.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 12-11-1964.

klik op plaatje(s) om te vergroten
In 1802 verkoopt P. Jacobs aan B. v.d. Meulen een huis op het Noordvliet te Leeuwarden.[1122]
In 1805 verkoopt IJ. Jans-Jarigs aan B. van der Meulen een huis op het Noordvliet te Leeuwarden.[1123]
In 1809 verkoopt B. v. der Meulen aan C. Westenburg een huis bij de Jacobijnen naast het Gabbema gasthuis te Leeuwarden.[1124]
Bouwe v.d. Meulen wonend op het Noordvliet wijk M nr. 800, betaalt personele quotisatie (1808).
Bouwe van der Meulen, fabriqueur de genevre, geb. in 1763 (sic!), wonend in wijk M, is stemgerechtigde ingezetene te Leeuwarden (1811), [1125] en als mouter en brander, tapper in wijnen, patentplichtig aldaar (1815). [1126]
In de periode 1801-1807 worden processen wegens belastingfraude en ambtsmisbruik gevoerd tgen Bouwe van der Meulen, koopman en distillateur op het Vliet bij Leeuwarden. [1127]

Huwelijksfoto van Rudolf MacLeod (1856-1928) en Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917).
Amsterdam 11-7-1895
Bron: NPO
Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), alias Mata Hari.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Norma Macleod (1909-1935).
Bron: CBG
en van haar moeder Elisabeth Martine Christina van der Mast (1994-1936)
Bron: CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Mr. Addick Adrianus Land (1850-1910).
Bron: Ref. [1213]

klik op plaatje(s) om te vergroten

252. WILLEM OENES HOGENBRUGH, ged. geref. Sneek 20-12-1744, ovl. 1791-1795,[1218] ,[1219] monstercommissaris, vroedschap te Sneek (1781..1785),[1220] lid van de Staten van Friesland (1787), was een van de leiders van de Patriotse Party in Friesland, neemt deel aan de Rebellie te Friesland in augustus en september 1787, waarbij de leden van de Patriotse Party te Franeker een Statenvergadering belegden en zichzelf uitriepen tot de rechtmatige Staten van Vriesland, wordt voor het Hof van Friesland gedaagd, krijgt geen amnestie, en vlucht, verblijft als gevlucht patriot te St. Omaars jan. tot juni 1788, Duinkerken mei 1791, ontvangt 24 (1788) en 80 (1789) livres per week als vluchteling nr. 510,[1221] otr. Sneek gerecht 31-7-1767 otr./tr. Sneek geref. 31-7/9-8-1767

253. METTJE OENES DE JONG, ged. geref. Sneek 12-3-1747, ovl. na 1796, woont te Sneek (1767).

Op 17-11-1787 wordt Willem Hogenbrugh, gewezene volmacht ten Landsdage voor Sneek, bij edictaale citatie voor de criminele rolle van den Hove van Friesland gedaagd.
De beschuldiging luidt dat hij tekent als volmacht van Sneek, de Missive waar by eene Staatsvergadering te Franeker wordt uitgeschreven, 3 Sept. 1787, Insgelyks zeker Declaratoir Uitschryvings-Missive enz., 3 Sept. 1787. En hij heeft als lid van de Statenvergadering detachementen van gewapende manschappen naar diverse Friese steden gestuurd om zich van 's Lands Penningen meester te maken. Hij wordt door de Staten van Friesland buiten de amnestie geslooten, 10 Octob. 1787, inhabiel verklaard om ooit tot eenig ambt of officiaat in Friesland te worden gekoren, en teffens onbevoegd, om wegens zyne stemdragende goederen in eenige lands-, grietenyes-, dyks- of dorps-zaaken te stemmen, 16-10-1787. [1222]
Op 28-3-1789 vindt een curatorenbenoeming plaats inzake verbeurdverklaarde goederen van voortvluchtige patriotten, o.a. Broer Feenstra te Sneek, en Willem Hogebrug te Sneek.[1223]
Op 20-1-1796 vergaderen de Representanten des Vrijen Volks van Vriesland: "De Vergadering na gewoonte met het resumeeren der notulen en resolutien, en het doen van het appel nominal geopend zijnde, wierd geleezen een rapport van de Commissie van 18 op het request voor - Metje Oenes de Jong, Wed. Hogenbrug - verzoekende om het tractement aan wijlen haar man nog als geweezen Monster Commissaris competeerende - waarop gedelibereerd zijnde, is aan de supp. geaccordeerd de somma van ƒ 370-6-4 conform het rapport." [1224]
In het nieuwe dagblad Heraclyt en Democryt wordt in nr. 49 op 7-11-1797 gepubliceerd een Opgave Notificatie en Tauxatie wegens geleedene schaden en verliezen, door de vervolging van de Jare 1787 veroorzaakt. Hierin geeft de wed. Hogenbrug te Sneek een schade aan van ƒ 7813,-- waarvan zij ƒ 2500,-- vergoed krijgt.[1225]

Door Willem Hogenbrugh (1744-ca.1795) namens Sneek medeondertekende oproep d.d. 3-9-1787 van een aantal Friese Volmachten om op 7-9-1787 te Franeker een Statenvergadering te houden omdat zij zich in Leeuwarden niet meer velig voelen en om de "Constitutie der geschonden Volksrechten" te herstellen. [1226]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 8 ( 1226 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Begraafboek Barneveld
 2. Bijblad NL 7(1981)183
 3. Crebolder et al., l.c., Kohier ..Barneveld
 4. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 139v, dd. 05-02-1755, gecit. in Caudron, l.c.
 5. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 12, dd. 16-04-1764, gecit. in Caudron, l.c.
 6. Ref. ?
 7. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Glinde, folio 689v, 690, dd. 23-11-1767.
 8. ORA Barneveld, 0203, boek 842, Buurtschap Glinde, folio 6, dd. 01-05-1773
 9. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 10. Mededeling hr. Wolleswinkel te Den Haag
 11. Kroniek van Schothorst, l.c.
 12. Eemlandse Klappers, l.c., dl. 18
 13. S. Laansma, Lidmaten register der Hervormde Kerk van Renswoude van 1652-1721
 14. VG 22(1997)201
 15. RAG, RA Veluwe inv. nr. 493, nr. 80
 16. zie ook GN 46(1991)258
 17. GA Ede, inv. nr. 43 f183v
 18. ref ....
 19. GN 42(1987)501
 20. HV dl. 1, p 53
 21. Eemlandse Klappers, l.c., dl. 18
 22. Mededeling hr. Wolleswinkel te Den Haag
 23. VG 8(1983)218, VG10(1985)39
 24. VG 9(1984)49
 25. VG14(1989)80
 26. zie VG 8(1983)218 ook voor verdere bijzonderheden over Peel Aartsen
 27. Pub. VG 38, Kw. VG, p83
 28. Mededeling hr. Wolleswinkel te Den Haag
 29. VG 15(1990)152
 30. Fam. arch. Wigman, Lunteren
 31. RAG, RA Veluwe 501, Inventarissen Onmondigen, acte 23 d.d. 2-2-1741
 32. VG 3 (1978)45 en 7(1982)224
 33. Kw. VG
 34. Kw. VG
 35. Mededeling Henry van Wagensveld, 2006
 36. Mededeling Henry van Wagensveld, 2006
 37. Mededeling hr. Wolleswinkel te Den Haag
 38. R.A. Veluwe inv. nr. 503 f314
 39. zie voor haar kwartieren VG 3(1978)249, 4(1979)62-63, en 4(1979)124-125
 40. Herengoederen Veluwe dl. 1, p34
 41. RAGld, RA Ede, inv. nr. 803 f129v
 42. Mededeling hr. Wolleswinkel te Den Haag
 43. ⇒ vaassen.html
 44. ⇒ vaassen.html
 45. J.J. Hooft van Huysduynen, Trouwboek van Vaassen 1709-1792, Pub. VG 18, en VG 17(1992)33
 46. ⇒ www.hattem.nl
 47. ⇒ familienamen.html
 48. ⇒ www.hattem.nl
 49. VG 15(1990)37
 50. Pub. VG 20, l.c.
 51. Pub. VG 20
 52. zie ook VG 15(1990)37
 53. Pub. VG 153, p8
 54. VG 15(1990)34
 55. VG 15(1990)34
 56. zie ook VG 15(1990)34
 57. ⇒ familienamen.html
 58. ⇒ familienamen.html
 59. Pub. VG 8, l.c.
 60. zie VG 11(1986)199
 61. Mededeling J. van Asselt te Hamilton
 62. R. Hardonk, Koornmullenaers, pampiermaeckers en coperslaghers, Apeldoorn, 1968
 63. Pub. VG 8, l.c.
 64. E. de Jonge, Ingezetenen in den Ampte Apeldoorn in dec. 1747, Pub. VG 20
 65. H.Vel, dl. 4, p632
 66. Herengoederen Veluwe dl. 4 ,p 672
 67. Inv. 4027(219) dd 29-1-1774
 68. VG 11(1986)199
 69. GN 46(1991)298
 70. Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 71. Mededeling J. van Asselt te Hamilton (CDN)
 72. Jb. CBG 12(1958)152
 73. B.J.van den Enk, Doopboek van Apeldoorn, Pub. VG 8
 74. Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 75. Pub. VG 20, Lijst van ingezetenen Apeldoorn, l.c.
 76. GN 46(1991)298
 77. Herengoederen Veluwe dl. 4, p 698
 78. Mededeling J. van Asselt te Hamilton
 79. Mededeling J. van Asselt te Hamilton
 80. Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 81. ⇒ familienamen.html
 82. ⇒ orden.html
 83. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 84. Mededeling J. van Asselt te Hamilton
 85. zie ook GN 46(1991)298
 86. GN 46(1991)298
 87. GN 46(1991)298
 88. VG 11(1986)199
 89. GN 35(1980)319
 90. Jb. CBG 13(1959)73
 91. VG 1(1976)136
 92. GN 35(1980)319
 93. GN 35(1980)319
 94. GN 35(1980)319
 95. GN 35(1980)319
 96. GN 35(1980)319
 97. VG 11(1986)199
 98. VG 11(1986)199
 99. Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 100. Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 101. Pub. VG 20, Ingezetenen van Apeldoorn, l.c.
 102. Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 103. VG 11(1986)199
 104. VG 11(1986)199
 105. ⇒ ugchelen.html
 106. VG 9(1984)105
 107. Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 108. ⇒ familienamen.html
 109. VG 11(1986)199
 110. VG 11(1986)199
 111. Pub. VG 8, l.c.
 112. zie ook VG 11(1986)199
 113. VG 11(1986)199
 114. Pub. VG 54
 115. zie ook VG 4(1979)2
 116. VG 11(1986)283, Kw. VG, p211,212
 117. VG 12(1987)7
 118. Pub. VG 54
 119. VG 17(1992)80
 120. Pub. VG 54
 121. VG 15(1990)125
 122. Herengoederen Veluwe dl4, p596
 123. Mededeling R. Beernink te Eefde en bibl. NGV, docum 5482
 124. zie ook VG 17(1992)215
 125. zie ook VG 13(1988)178, VG 17(1992)215
 126. VG 17(1992)215
 127. Reg. Civ. Apeldoorn en Het Loo
 128. VG 17(1992)215
 129. zie ook VG 11(1986)201
 130. Pub. VG 54
 131. ⇒ familienamen.html
 132. ⇒ familienamen.html
 133. ⇒ ugchelen.html
 134. ⇒ www.vriezenveners.nl
 135. zie ook ⇒ www.vriezenveners.nl
 136. ⇒ www.vriezenveners.nl
 137. ⇒ www.vriezenveners.nl
 138. ⇒ digitaal_archief
 139. ⇒ www.vriezenveners.nl
 140. ⇒ www.vriezenveners.nl
 141. ⇒ digitaal_archief
 142. ⇒ www.onweersberkhof.com
 143. ⇒ www.onweersberkhof.com
 144. ⇒ www.vriezenveners.nl
 145. ⇒ www.vriezenveners.nl
 146. ⇒ digitaal_archief
 147. ⇒ digitaal_archief
 148. ⇒ www.vriezenveners.nl
 149. ⇒ www.vriezenveners.nl
 150. ⇒ www.vriezenveners.nl
 151. ⇒ www.vriezenveners.nl
 152. ⇒ digitaal_archief
 153. ⇒ digitaal_archief
 154. Registre Civique
 155. ⇒ www.vriezenveners.nl
 156. GN 52(1997)315
 157. ⇒ www.vriezenveners.nl
 158. ⇒ www.vriezenveners.nl
 159. GA Asd, Not. archief, inv.nr. 7273, blz. 435.
 160. ORA Barneveld 0203, boek 836, fol. 183v, d.d. 27-8-1759
 161. Med. A. van Marle te Amsterdam, 1978
 162. VG 15(1990)223
 163. VG 15(1990)223, Pub VG 129
 164. VG 5(1980)43
 165. Crebolder, l.c.
 166. Crebolder et al., l.c., Kohier ..Barneveld
 167. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 10v, dd. 10-05-1751
 168. ORA 0203, boek 848, buurschap Cootwijkerbroek, folio 144v, 145, dd. 24-02-1768
 169. ORA 0203, boek 846, buurschap Garderbroek, folio 149, 149v, 150, dd. 25-05-1768.
 170. ORA 0203, boek 848, buurschap Cootwijkerbroek, folio 146v t/m 148, dd. 25-05-1768.
 171. ORA 0203, boek 845, buurschap Swartebroek, folio 33v, 34, dd. 28-05-1768
 172. ORA 0203, boek 848, buurschap Cootwijkerbroek, folio148, 148v,149, dd. 28-05-1768.
 173. ORA 0203, boek 846, buurschap Garderbroek, folio 150v, 151, dd. 02-06-1768.
 174. ORA 0203, boek 848, buurschap Cootwijkerbroek, folio 149, 149v, 150, dd. 02-06-1768.
 175. Herengoederen Veluwe dl1, p187
 176. ORA 0203, boek 846, buurschap Essen, folio 294, 294v, dd. 03-07-1768
 177. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 28v, 29, dd. 18-02-1771
 178. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 29v, 30, dd. 05-12-1771
 179. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 31, 31v, dd. 17-08-1772
 180. Knevel, l.c.
 181. GA Barneveld, Schadelijsten 1795
 182. VG 30(2005)4/26
 183. VG 30(2005)4/26
 184. ORA Barneveld 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 26 en 26E, dd. 23-06-1792.
 185. VG 30(2005)4/26
 186. VG 30(2005)4/26
 187. VG 30(2005)4/26
 188. VG 30(2005)4/26
 189. VG 30(2005)4/26
 190. VG 30(2005)4/26
 191. zie ook VG 32(2007)#4, p44
 192. ORA Barneveld 0203, boek 846, buurschap Stroe, folio 253v, 254, dd. 12-03-1803
 193. ORA Barneveld 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 48 t/m 49, dd. 12-03-1803
 194. VG 32(2007)nr. 4, p44
 195. VG 32(2007)nr. 4, p41
 196. GA Barneveld, Schadelijsten 1795
 197. Crebolder, l.c.
 198. GA Barneveld, Gemaallijst 1825-1828, ⇒ www.barneveld.nl
 199. ⇒ www.barneveld.nl
 200. ORA Barneveld 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 48 t/m 49, dd. 12-03-1803
 201. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 50v, 51, dd. 09-07-1803
 202. Crebolder et al., l.c.
 203. VG 36(2011)#5, p67
 204. Pub VG 92
 205. Pub VG 92, Kw. VG, p61
 206. Pub VG 92
 207. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 208. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 209. zie ook Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 210. VG 12(1987)77
 211. VG 23(1998)179
 212. VG 22(1997)244
 213. Pub. VG 92
 214. Pub. VG 137
 215. VG 22(1997)244 en 23(1998)179
 216. zie ook VG 18(1993)154 en VG 22(1997)244
 217. VG 22(1997)244
 218. Knevel, l.c.
 219. Herengoederen Veluwe dl1, p187
 220. Herengoederen Veluwe, l.c., p306
 221. Herengoederen Veluwe, l.c., p306
 222. Herengoederen Veluwe, l.c., p334
 223. Herengoederen Veluwe, l.c., p334
 224. Herengoederen Veluwe, l.c., p334
 225. Herengoederen Veluwe, l.c., p334
 226. VG 3(1978)162
 227. Pub. VG 117
 228. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 229. Pub. VG 117
 230. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 231. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 232. VG 3(1978)162
 233. VG 3(1978)162
 234. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 235. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 236. Pub. VG 117
 237. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 238. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 239. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 240. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 241. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 242. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 243. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 244. Volkstelling 1797 kerspel Nunspeet, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 245. VG 18(1993)152
 246. VG 18(1993)152
 247. VG 22(1997)243
 248. VG 18(1993)152
 249. VG 22(1997)243
 250. VG 22(1997)243
 251. VG 22(1997)243
 252. GA Barneveld, Schadelijsten 1795
 253. pub. VG 137, kwartieren van Arent van Asselt volgens Mededeling van J. van Asselt te Hamilton
 254. Pub VG ...
 255. ORA 0203, boek 849, Buurschap Uddel, folio 153v, 154, dd. 30-07-1753.
 256. Mededeling J. van Asselt te Hamilton (CDN)
 257. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 258. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 259. Onze Voorouders IV, p139
 260. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6630, f256
 261. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6617, 332v
 262. RAL, ONA Leiden, Nots. Albertus Kleynenbergh, Archiefnr. 506, inv. nr. 2043, akte nr. 007
 263. Mededeling T. van der Bie, 1998
 264. ONA Brielle, Nots. Pieter de Graeff Isaaksz, Toegangsnummer 110, inv. nr. 1049
 265. MvV 2(1974)225
 266. ⇒ ~tonvdbie
 267. MvV 2(1974)225
 268. Mededeling T. van der Bie, 1998
 269. Mededeling T. van der Bie, 1998
 270. Mededeling T. van der Bie, 1998
 271. Mededeling T. van der Bie, 1998
 272. Mededeling T. van der Bie, 1998
 273. Mededeling T. van der Bie, 1998
 274. Mededeling T. van der Bie, 1998
 275. Mededeling T. van der Bie, 1998
 276. ⇒ ~tonvdbie
 277. Mededeling T. van der Bie, 1998
 278. ⇒ ~tonvdbie
 279. ⇒ ~tonvdbie
 280. ⇒ ~tonvdbie
 281. ⇒ ~tonvdbie
 282. ⇒ ~tonvdbie
 283. ⇒ ~tonvdbie
 284. Mededeling T. van der Bie, 1998
 285. Mededeling T. van der Bie, 1998
 286. Keukenmeester, l.c., p176
 287. NL 85(1968)337
 288. Keukenmeester, l.c.
 289. A. Bijl Mz., Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis
 290. H.A.M. Roelants Jr., Gulden boek van Schiedam dl. I, Amsterdam, 1900
 291. NAGH 6(1948)231 en 7(1949)9,23
 292. Keukenmeester, l.c.
 293. NL 85(1968)337
 294. zie W.A. Blijdorp Lz., Genealogie Familie Breure 1614-heden (1973), bibl. NGV, voor gegevens Breur(e)
 295. GA Schiedam, ONA, inv. nr. 898, blz. 477
 296. Kon. Bib. 's-Gravenhage
 297. Bijl, l.c.
 298. Bijl, l.c.
 299. Bijl, l.c.
 300. Bijl, l.c.
 301. Kwartieren van Her en Der II, Nijmegen, 1983
 302. zie ook VG 26(2001)20
 303. Oud Archief Rhenen, inventarisnummer 425, Achterstallige haardstedegelden 1703 - 1711, ⇒ www.gemeentearchief.veenendaal.nl
 304. VG 14(1989)253) en 15(1990)312 en 17(1992)224 en 20(1995)86
 305. GA Dordrecht, Akten van hypotheek, inv. nr 818, f. 85
 306. GA Dordrecht, Akten van hypotheek, inv. nr 818, f. 92
 307. GA Dordrecht, Akten van hypotheek, inv. nr 819, f. 212
 308. GA Dordrecht, Akten van hypotheek, inv. nr 820, f. 32
 309. GA Dordrecht, Akten van hypotheek, inv. nr 826, f. 130v
 310. GA Schiedam, ONA, Nots. Jan van Lijcken, inv.nr.: 886 blz.: 355
 311. Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1973
 312. GA Dordrecht, inv. nr. SAD 4-128b
 313. GA Dordrecht, inv. nr. SAD 4-128b
 314. Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1973
 315. GA Dordrecht, inv. nr. SAD 4-128b
 316. GA Dordrecht, Archiefnummer 34, Registers van eigendomsovergang, Inventarisnummer 7, Folionummer 236, Aktenummer 5
 317. SAD, Archief 5, inv. nr. 855, belasting op personeel en meubilair, 1818
 318. SAD, Archief 5, inv. nr. 855, belasting op personeel en meubilair, 1818
 319. E. van Dooremalen, Lijst Dienst- en Werkboden volgens de belastingkohiers 1808, Dordrecht
 320. SAD, Archief 5, inv. nr. 855, belasting op personeel en meubilair, 1818
 321. GA Dordrecht, inv. nr. SAD 4-128b
 322. GA Dordrecht, Archief 4, inv. nrs. 375 en 893, Quotisatie
 323. GA Dordrecht, Patriottisch exercitiegenootschap 'De vrijheid, inv. nr. 325
 324. GA Dordrecht, inv. nr. SAD 4-128b
 325. Stadsarchief Dordrecht, Toegangsnummer: 128, Archieftitel: Firma 'Jacob van Wageningen', akte nr. 91
 326. Stadsarchief Dordrecht, Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang, inv. nr. 2, f75, akte nr. 1
 327. ⇒ listdord1813.html
 328. GA Dordrecht, inv. nr. SAD 4-128b
 329. GA Dordrecht, Archief 4, inv. nrs. 375 en 893, Quotisatie
 330. GA Dordrecht, inv. nr. SAD 4-128b
 331. GA Dordrecht, Akten van overdracht, inv. nr 827, f. 44
 332. GA Dordrecht, Akten van overdracht, inv. nr 827, f. 185
 333. Begraafboek Barneveld
 334. Crebolder, Als eene stadt..., l.c., p15
 335. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 336. zie ook VG 18(1993)158
 337. zie ook VG 9(1984)202
 338. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 339. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 46v en 47, dd. 06-09-1738, gecit. Caudron, l.c.
 340. Crebolder et al., l.c., Kohier ..Barneveld
 341. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 149, dd 05.03.1756, gecit. door P. Kuiperi
 342. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, f0110 1650, dd. 17-04-1758., gecit. in Caudron, l.c.
 343. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 171v en 172, dd. 15.09.1758
 344. ORA Barneveld 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 172v, dd. 04-10-1758.
 345. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 180v en 181, dd. 01.06.1759, gecit. door P. Kuiperi
 346. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 179v en 180, dd. 01.06.1759, gecit. door P. Kuiperi
 347. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 186, dd. 28.01.1760, gecit. door P. Kuiperi
 348. ORA 0203, boek 836, fol. 198, 198v, d.d. 4 juni 1761
 349. RAGl Scholtambt Barneveld, Protokol van bezwaar, RA 836 f198
 350. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 20, dd. 11-12-1762, gecit. in Caudron, l.c.
 351. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 3, dd. 20-12-1762, gecit. in Caudron, l.c.
 352. zie ook Wormsbecher, l.c.
 353. E. Draaisma-van Engelenburgh et al., Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812, Veenendaal, 1999
 354. zie ook Wormsbecher, l.c.
 355. Draaisma, l.c.
 356. home.tiscali.nl/~gwslok
 357. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio (N.B.: staat alleen in register), gecit. in Caudron, l.c.
 358. Draaisma, l.c.
 359. ⇒ ~gwslok
 360. ⇒ ~gwslok
 361. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 362. zie ook Wormsbecher, l.c.
 363. GAU, Notaris W. van Vloten, Utrecht, inv.nr.U217a12, aktenr. 69, d.d. 05-10-1769
 364. VG 18(1993)155
 365. Pub. VG 63
 366. VG 18(1993)156
 367. ⇒ j.l.kuiperi
 368. ⇒ j.l.kuiperi
 369. Blaffert van Amersfoort, l.c.
 370. Blaffert van Amersfoort, l.c.
 371. ⇒ j.l.kuiperi
 372. ⇒ j.l.kuiperi
 373. ⇒ j.l.kuiperi
 374. ⇒ j.l.kuiperi
 375. Pub. VG 63
 376. Crebolder et al., l.c., Kohier ..Barneveld
 377. VG 18(1993)156
 378. Pub. VG 63
 379. VG 18(1993)155
 380. Kuipéri, l.c.
 381. Mededeling J.L. Kuipéri te Amsterdam, 1999
 382. ⇒ www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
 383. GN 46(1991)197
 384. GN 46(1991)198
 385. GN 46(1991)215
 386. Pub. Limbourg, tome C, 1964, p114 e.v.
 387. B. Grothues, Peusens, Genealogie van een familie uit Eijsden, 1644-1994, Hoensbroek, 1994, p66 e.v.
 388. Archief van de Brabantse Commissarissen-Deciseurs, 359 Jaar 1736, Rol 22, ⇒ Index.htm
 389. BHIC, Schepenprotocol Oploo, Toegangsnummer:7044, inv. nr. 14, blz. 164
 390. BHIC, Schepenprotocol Sambeek, Toegangsnummer:7040, inv. nr. 337, blz. 064
 391. BHIC, Schepenprotocol Sambeek, Toegangsnummer:7040, inv. nr. 337, blz. 153
 392. BHIC, Index schepenprotocol Vierlingsbeek, Toeg. nr. 7040, inv. nr. 289. akte nr. 58
 393. ORA Land van Cuyk, inv. 342 f98v of f38v? of f47v?, gecit. in GTOB 2 (1987)63
 394. BHIC, Index schepenprotocol Sambeek, Toeg. nr. 7040, inv. nr. 342. akte nr. 22
 395. BHIC, Schepenprotocol Sambeek, Toegangsnummer:7040, inv. nr. 337, blz. 307
 396. RANB, ORA Land van Cuyk, Protocollen van allerhande gerichtelijke Actens, inv. nr. 342 f47
 397. BHIC, Schepenprotocol Sambeek, Toegangsnummer:7040, inv. nr. 338, blz. 286
 398. J.N. Leget, Repertorium huwelijken Vierlingsbeek (1687-1902), Oss, 1984
 399. NL 2(1884)32
 400. N.A. Hamers et al., Zoeklicht bij zilver, Nijmegen, 1995
 401. GN 54(1999)674
 402. GN 55(2000)160
 403. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 425, nr. 127, f112v-113r
 404. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 426, nr. 34, f20v-21r
 405. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 429, f381v-382r
 406. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 439, nr. 32, f131r-132r
 407. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 439, nr. 31, f128r-128v
 408. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 443, nr. 55, f297r-297v
 409. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 447, nr. 7, f34r-34v
 1. zie ook Klapper Doopboek Arnhem, bibl. NGV
 2. VG 43(2018)52
 3. VG 43(2018)52
 4. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 430, f121r-121v
 5. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 433, f109r-110r
 6. VG 43(2018)52
 7. VG 25(2000)339
 8. ORA Barneveld, passim
 9. Pub. VG, nr. 213
 10. zie ook VG 43(2018)52
 11. VG 25(2000)339
 12. Pub. VG, nr. 213
 13. zie ook VG 43(2018)52
 14. zie GA, 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 439, f. 192
 15. VG 43(2018)52
 16. VG 43(2018)52
 17. zie C.B. Roest, 'Een rooms-katholieke staak van het Gelderse geslacht Roest', in Veluwse Geslachten 4 (1979), p. 86
 18. VG 2(1979)86
 19. VG 43(2018)52
 20. VG 43(2018)52
 21. Kwartierstatenboek Amsterdam, Deel 3, Amsterda, 1995
 22. VG 43(2018)52
 23. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 430, f222r-223v
 24. RAG, Toegangsnr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 447, akte.nr. 28, blz. 126r-127r
 25. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 450, f316r-317r
 26. Mem. van Successie, Brabant Toegangnr: 021.13, inv. nr. 11, mem. 20
 27. Mededeling Don McArthur, Zuid-Afrika, 2011
 28. Mededeling Don McArthur, Zuid-Afrika, 2011
 29. Mededeling Don McArthur, Zuid-Afrika, 2011
 30. Mededeling Don McArthur, Zuid-Afrika, 2011
 31. Utrecht voorheen en thans, dl 1, Utrecht, 1835
 32. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1863-195
 33. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1863-1900
 34. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1898-1907
 35. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 3
 36. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. II, Batavia, 1935
 37. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1868-1887
 38. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1868-1887
 39. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916
 40. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1880
 41. Mededeling Marian Scheper, 2008
 42. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1906
 43. NP 75(1991)66
 44. ⇒ stamboom-verkerke-jaspers
 45. ⇒ stamboom-verkerke-jaspers
 46. NA 13(1915)318
 47. NA 13(1915)318
 48. NA 13(1915)318
 49. NA 13(1915)318
 50. NA 13(1915)318
 51. Klapper Doopboek Arnhem, bibl. NGV
 52. M.C. Sigal Jr., Het schippersgilde te Arnhem, BM Gelre 29(1926)133
 53. Opregte Haarlemsche Courant d.d. 18-05-1824
 54. Gericht Ootmarsum - Marke Tubbergen - Huis Eschede, charter, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 55. Dr. W. J. Formsma, De Archivalia van de Oldenzaalsche Oudheidkamer, 1940
 56. NL 99(1982)351
 57. NL 99(1982)351
 58. ⇒ ~bruggencate
 59. ?
 60. ?
 61. ⇒ www.brouwertree.com
 62. zie ook ⇒ www.brouwertree.com
 63. zie ook ⇒ www.brouwertree.com
 64. ⇒ www.brouwertree.com
 65. ⇒ www.brouwertree.com
 66. Archief Gemeente Gramsbergen, 21 mei 1813, dossier 57
 67. ⇒ www.brouwertree.com
 68. ⇒ www.brouwertree.com
 69. ⇒ www.brouwertree.com
 70. ⇒ www.brouwertree.com
 71. ⇒ www.brouwertree.com
 72. NP 39(1953)71
 73. Wap. 24(1920)225
 74. ⇒ www.brouwertree.com
 75. ⇒ www.brouwertree.com
 76. ⇒ www.brouwertree.com
 77. ⇒ www.brouwertree.com
 78. ⇒ www.brouwertree.com
 79. ⇒ www.brouwertree.com
 80. ⇒ www.brouwertree.com
 81. ⇒ www.brouwertree.com
 82. ⇒ www.brouwertree.com
 83. zie ook Mededeling Bob Luttenberg, 2007
 84. zie ook ⇒ www.brouwertree.com
 85. Mededeling Bob Luttenberg, 2007
 86. RA Zwolle RSBO 800-19-20
 87. Mededeling Bob Luttenberg, 2011
 88. ⇒ 2007-01?&&hl=nl
 89. Verslag van Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt aangaande de verrigtingen van hem, als Maire der stad Amsterdam, in Dr. P. Scheltema, Aemstel's,Oudheid, dl. 2, Amsterdam, 1856
 90. zie ook ⇒ www.brouwertree.com
 91. GN 58(2003)291
 92. GN 58(2003)291
 93. Twente Genealogisch 17(2001)21
 94. GN 58(2003)291
 95. GN 58(2003)291
 96. GN 58(2003)291
 97. A.J. Gevers en A.J. Mensema, Over de hobbelde bobbelde Heyde. Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen op reis door Overijssel, Drente en Friesland in 1732. Alphen a.d.Rijn, 1985
 98. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 99. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 100. ⇒ Parenteel%20Willem%20Beumer%202008.htm
 101. Zwolle, ORA inv. nr. 120, blz. 164, d.d. 14-05-1754, gecit. in ⇒ Parenteel%20Willem%20Beumer%202008.htm
 102. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 103. zie ook Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 104. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 105. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 106. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 107. Markeboek van Raalterwoold
 108. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 109. RAO, DTB nr. 104
 110. A.J. Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude,Inventaris van het huisarchief Almelo 1236 - 1917(1933). Zwolle, Rijksarchief in Overijssel, 1993.3 delen, nr. 2406
 111. A.J. Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude,Inventaris van het huisarchief Almelo 1236 - 1917(1933). Zwolle, Rijksarchief in Overijssel, 1993.3 delen, nr. 3504
 112. zie ook NL 32(1914)147
 113. NL 32(1914)147
 114. Huw. Boek RV, l.c.
 115. zie NP 4(1913)272, NL 46(1928)146, en NL 32(1914)51,147 voor genealogie en wapen Palthe
 116. zie NP 4(1913)272, NL 46(1928)146, en NL 32(1914)51,147 voor genealogie en wapen Palthe
 117. NP 4(1913)272
 118. G.F. Lutters, Transcriptie Doopboek, Trouwboek, Begraafboek Denekamp, Denekamp, 2001
 119. F.J.M. Agterbosch, Kerkenraedsboek Ootmarsum 1632-1786 en Ledematenboek Ootmarsum 1652-1776, Hengelo 2001
 120. Oudheidkamer Twente, OmG-012, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 121. Oudheidkamer Twente, OmG-071, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 122. G.F. Lutters, Transcriptie Doopboek, Trouwboek, Begraafboek Denekamp, Denekamp, 2001
 123. Oudheidkamer Twente, OmG-072, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 124. E.D. Eijken, Inventaris van het archief van het Drostambt Twente, 1610 - 1811. Zwolle, Rijksarchiefin Overijssel, 1993, Stukken betreffende civiele procedures, gevoerd voor het drostengericht, nr. 212, ⇒ www.archieven.nl
 125. E.D. Eijken, Inventaris van het archief van het Drostambt Twente, 1610 - 1811. Zwolle, Rijksarchiefin Overijssel, 1993, Stukken betreffende criminele procedures, gevoerd voor het drostengericht, nr. 666, ⇒ www.archieven.nl
 126. Vereniging Oudheidkamer Twente, OmG-067, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 127. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 128. ⇒ familie_brands.htm
 129. Kerkelyk Placaat-Boek, dl. 5, Den Haag 1807, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 130. geref. Doopboek Denekamp, ⇒ www.lutters.info
 131. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. III, Utrecht, 1929
 132. Geref. Doopboek Urk
 133. ⇒ enkh-ondertrouw-1750-1761.htm
 134. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 135. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 136. Steven Adriaan Buddingh, Proeve eener chronologisch-historische schets van de lotgevallen der protestantsche kerk in Nederlands Oost-Indië, van 1615-1857, Arnhem, 1857
 137. Taxandria 2(1895)206
 138. Genlias
 139. Vaderlandsche letter-oefeningen, dl. II, 2de stuk, Amsterdam, 1762
 140. ⇒ familienamen.htm
 141. VG 3(1976)114
 142. Jacques Alexandre de Chalmot, Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ..., Amsterdam, 1788
 143. Martinus Stuart, Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Deel 1, Amsterdam
 144. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 145. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 146. geref. Doopboek Denekamp, ⇒ www.lutters.info
 147. Vereniging Oudheidkamer Twente, OmG-047, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 148. E.D. Eijken, Inventaris van het archief van het Drostambt Twente, 1610 - 1811. Zwolle, Rijksarchiefin Overijssel, 1993, Stukken betreffende civiele procedures, gevoerd voor het drostengericht, nr. 212, ⇒ www.archieven.nl
 149. E.D. Eijken, Inventaris van het archief van het Drostambt Twente, 1610 - 1811. Zwolle, Rijksarchiefin Overijssel, 1993, Stukken betreffende criminele procedures, gevoerd voor het drostengericht, nr. 666, ⇒ www.archieven.nl
 150. ⇒ www.historischcentrumoverijssel.nl
 151. Vereniging Oudheidkamer Twente, DdG14, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 152. E.D. Eijken, Inventaris van het archief van het Drostambt Twente, 1610 - 1811. Zwolle, Rijksarchiefin Overijssel, 1993, Stukken betreffende civiele procedures, gevoerd voor het drostengericht, nr. 535, ⇒ www.archieven.nl
 153. E.D. Eijken, Inventaris van het archief van het Drostambt Twente, 1610 - 1811. Zwolle, Rijksarchiefin Overijssel, 1993, Stukken betreffende civiele procedures, gevoerd voor het drostengericht, nr. 565, ⇒ www.archieven.nl
 154. Vereniging Oudheidkamer Twente, SG24, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 155. ⇒ accijns
 156. zie ook NL 44(1926)317
 157. geref. Doopboek Denekamp, ⇒ www.lutters.info
 158. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 159. J. Kok, Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V), Amsterdam, 1790, sub voce Valkenier, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 160. geref. Doopboek Denekamp, ⇒ www.lutters.info
 161. Database van VOC documenten, ⇒ obp.tanap.net
 162. NA, 1.04.02, 2555, Batavia Justitie, 201 - 206
 163. NA, 1.04.02, 2731, Batavia Justitie, 1344 - 1345
 164. NA, 1.04.02, 2753, Batavia Justitie, 1329 - 1331
 165. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 166. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 167. zie ook NL 12(1894)182
 168. Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, Cape Town Archives Repository, South Africa, ⇒ cgh
 169. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 170. Steven Adriaan Buddingh, Proeve eener chronologisch-historische schets van de lotgevallen der protestantsche kerk in Nederlands Oost-Indië, van 1615-1857, Arnhem, 1857
 171. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 172. geref. Doopboek Denekamp, ⇒ www.lutters.info
 173. ⇒ kerke6.htm
 174. Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, Cape Town Archives Repository, South Africa, ⇒ cgh
 175. Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa, ⇒ mooc
 176. geref. Doopboek Denekamp, ⇒ www.lutters.info
 177. F.J.M. Agterbosch et al., Volkstelling van stad en gerigt Ootmarsum 1748, Hengelo 1998
 178. Oudheidkamer Twente, OmG-055, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 179. E.D. Eijken, Inventaris van het archief van het Drostambt Twente, 1610 - 1811. Zwolle, Rijksarchiefin Overijssel, 1993, Stukken betreffende civiele procedures, gevoerd voor het drostengericht, nr. 541, ⇒ www.archieven.nl
 180. Oudheidkamer Twente, OmG-053, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 181. Vereniging Oudheidkamer Twente, OmG-124, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 182. Reg. Civ. Ootmarsum-Gericht
 183. Vereniging Oudheidkamer Twente, OmG-119, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 184. Reg. Civ. Ootmarsum-Stad
 185. zie ook NP 4(1913)279
 186. zie ook NP 4(1913)279
 187. Reg. Civ. Ootmarsum-Gericht
 188. geref. Doopboek Denekamp, ⇒ www.lutters.info
 189. Kwartierstatenboek NGV Afd. Amsterdam, dl. 4, p 204, Amsterdam 1998
 190. F.J.M. Agterbosch et al., Volkstelling van stad en gerigt Ootmarsum 1748, Hengelo 1998
 191. Nav. 53(1903)191
 192. Naamboekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe ... op Batavia ... zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785, Amsterdam, 1786 e.v., ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 193. JDBU 11(1918)22
 194. Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien .... dl. 31. 1796, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 195. Nav. 53(1903)191
 196. JDBU 1(1908)95
 197. Nav. 53(1903)191
 198. Nav. 53(1903)191
 199. Nav. 53(1903)191
 200. ⇒ military.html
 201. JDBU 57(1967)36
 202. Nav. 52(1902)623
 203. ref 2
 204. ref 2
 205. Nav. 55(1905)423
 206. NL 90(1973)229
 207. Jb. CBG 8(1954)46
 208. Kwartierstatenboek KNGGW 1983, l.c., Prom. IX
 209. NL 37(1919)343
 210. B. Zuidema, Kwartierstaat Y.O., E.T. en M.R. Zuidema, Santpoort-Zuid, 1989
 211. Nav. 51(1901)575
 212. F.J.M. Agterbosch, Kerkenraedsboek Ootmarsum 1632-1786 en Ledematenboek Ootmarsum 1652-1776, Hengelo 2001
 213. Jb. Bentheim (1997) p. 83 e.v.
 214. NL 52(1934)109
 215. volgens aantekeningen in een familieboek, gecit. in Nav. 51(1901)575
 216. NL 83(1966)232
 217. NL 80(1963)40
 218. NL 80(1963)40
 219. NL 80(1963)118
 220. Her. Bib. 9(1882)255
 221. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 222. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 223. Her. Bib. 9(1882)255
 224. NL 80(1963)40
 225. NL 83(1966)232
 226. NL 80(1963)40
 227. Her. Bib. 9(1882)255
 228. NL 80(1963)118
 229. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 230. NL 80(1963)118
 231. NL 80(1963)118
 232. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 233. zie ook Her. Bib. 9(1882)5
 234. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 235. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 236. NL 80(1963)118
 237. NL 83(1966)232
 238. NL 80(1963)40
 239. NL 80(1963)40
 240. NL 83(1966)232
 241. NL 84(1967)392
 242. NL 80(1963)118
 243. Her. Bib. 9(1882)255
 244. NL 52(1934)109
 245. NL 52(1934)109
 246. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878. 's-Gravenhage, 1916
 247. NL 52(1934)109
 248. NL 52(1934)112
 249. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Overijssel, Utrecht, 1925
 250. Nav. 51(1901)575
 251. Nav. 51(1901)575
 252. GN 6(1951)139
 253. Wap. 3(1899)167
 254. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 255. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 256. Wap. 1(1897)169
 257. GN 6(1951)139
 258. Wap. 1(1897)169
 259. GN 6(1951)139
 260. Zorn, l.c.
 261. Reg. 50e penning Enschede NL.....
 262. Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 1798, 1800, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 263. Zorn, l.c.
 264. Vereniging Oudheidkamer Twente, GEE194, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 265. Vereniging Oudheidkamer Twente, GEE188, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 266. kwartieren Lasonder volgens Mededeling wijlen J.H. Bruijn te Den Haag
 267. Zorn, l.c.
 268. ⇒ twentebestand
 269. ⇒ twentebestand
 270. ⇒ twentebestand
 271. Scholtampt van Lochem 20(1990)85
 272. ⇒ twentebestand
 273. Dr. A. Benthem Gz., Geschiedenis van Enschede en omgeving, Enschede, 1895, herdruk Zaltbommel, 1971
 274. J.J. van Deinse, Uit het land van katoen en heide, Enschede, 1975
 275. van Deinse, l.c.
 276. van Deinse, l.c.
 277. ⇒ twentebestand
 278. ⇒ twentebestand
 279. Vereniging Oudheidkamer Twente, SE156, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 280. J.W. Racer Overysselsche gedenkstukken, (EERSTE STUK). Leiden 1781, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 281. zie ook Bruijn, l.c.
 282. zie ook ⇒ twentebestand
 283. ⇒ need-nee-000501-pframeset.htm?need-nee-000501-p.htm
 284. Scholtampt van Lochem 20(1990)85
 285. Burgerboek Lochem, l.c.
 286. Scholtampt van Lochem 20(1990)18
 287. RAZ, Lochem, Putregisters, 1761, inv.nr. 1.001-247
 288. ⇒ www.esveld.net
 289. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 259 f167
 290. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 260 f18
 291. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 261 f37
 292. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 261 f44
 293. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 261 f67
 294. Burgerboek Lochem, l.c.
 295. Scholtampt van Lochem 20(1990)18
 296. Scholtampt van Lochem 20(1990)18
 297. Scholtampt van Lochem 20(1990)50
 298. Scholtampt van Lochem 20(1990)50
 299. Scholtampt van Lochem 20(1990)51
 300. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 301. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 262 f49
 302. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f61, en Scholtampt van Lochem 20(1990)51
 303. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f133
 304. Scholtampt van Lochem 20(1990)51
 305. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 306. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f188
 307. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f188
 308. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f191v
 309. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f199
 310. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f241, 243v
 311. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 f 111v e.v.
 312. zie ook Mededeling A. Esveld, 2004
 313. Scholtampt van Lochem 20(1990)51
 314. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f69v
 315. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. f 94v
 316. Mededeling A. Esveld, 2004
 317. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 318. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 319. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 320. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 321. ⇒ www.esveld.net
 322. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f248
 323. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 324. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 325. Scholtampt van Lochem 20(1990)52
 326. Scholtampt van Lochem 20(1990)53
 327. ⇒ www.esveld.net
 328. ⇒ www.esveld.net
 329. ⇒ www.esveld.net
 330. Scholtampt van Lochem 20(1990)53
 331. ⇒ www.esveld.net
 332. ⇒ www.esveld.net
 333. Scholtampt van Lochem 20(1990)53
 334. Scholtampt van Lochem 20(1990)53
 335. Scholtampt van Lochem 20(1990)53
 336. Scholtampt van Lochem 20(1990)53
 337. Burgerboek Lochem, l.c.
 338. zie copie 18
 339. zie copie 50
 340. Scholtampt van Lochem 9(1986)11
 341. Scholtampt van Lochem 25(1992)7
 342. zie lb 1863
 343. Scholtampt van Lochem 20(1990)56
 344. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f88v
 345. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f62, 62v
 346. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f33v
 347. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f156
 348. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f161v
 349. Scholtampt van Lochem 9(1986)11
 350. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f259v
 351. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 262 f 213v
 352. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f121
 353. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f19v,20v, en Scholtampt van Lochem 20(1990)56
 354. ORA Lochem, Archiefblok: 0177 - Inventarisnummer 145, f39
 355. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263, 219v, 220v, 221
 356. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f225
 357. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f241, 243v
 358. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f188
 359. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f188
 360. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f199
 361. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f245v
 362. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f289v, 290, 292v, 293v
 363. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 f 111v e.v.
 364. Scholtampt van Lochem 25(1992)7
 365. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 264v
 366. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f232v
 367. ⇒ www.esveld.net
 368. ⇒ www.esveld.net
 369. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. f 94v
 370. ⇒ www.militieregisters.nl
 371. zie ook Scholtampt van Lochem 20(1990)57
 372. Leeuwarden, Registre Civique
 373. Leeuwarden, Register van Patentplichtigen
 374. Scholtampt van Lochem 20(1990)57
 375. Scholtampt van Lochem 20(1990)57
 376. Scholtampt van Lochem 20(1990)50
 377. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f86
 378. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f276
 379. Scholtampt van Lochem 20(1990)58
 380. Acta Consistorij Altensis ab Anno 1645, transcriptie, Hans Ligterink, 2011
 381. zie ook Scholtampt van Lochem 19(1990)18
 382. zie ook ⇒ www.esveld.net
 383. van Epen, l.c.
 384. Nav. 14(1864)211
 385. zie ook NP 31(1945)321
 386. Jb. CBG 12(1958)134
 387. zie Fam. blad Ten Cate, passim, voor genealogie Ten Cate
 388. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f58v
 389. zie ook NP 31(1945)321
 390. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 391. Nav. 14(1864)211
 392. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 393. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 394. ORA Lochem, passim
 395. Eijken, Rep. Overstichtse Leenprot., l.c.
 396. ⇒ need-nee-000501-pframeset.htm?need-nee-000501-p.htm
 397. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 398. www.dehofmarken.nl
 399. Familieblad Ten Cate, l.c., p 117
 400. zie ook Nav. 14(1864)211
 401. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 402. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 403. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage 1916, p138
 404. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 405. ⇒ www.dbnl.org
 406. ⇒ www.dbnl.org
 407. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 408. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 409. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 1. ⇒ index.htm
 2. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1893, 1894
 3. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1906, 1907
 4. ⇒ index.htm
 5. Mededeling Nick Posthumus, Castricum, 2006
 6. ⇒ inventarisatie_old.html
 7. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 8. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 9. RAG, ORA Scholtambt Lochem, Vrijwillige Rechtspraak / Protocol van Opdrachten en Vestenissen, Inventarisnummer 144,fol. 87
 10. Burgerboek Lochem, l.c.
 11. J.H. Hoitingh, Families uit Oost Nederland, Naarden, 1995
 12. ORA Scholtambt Lochem, Protocol van Opdrachten en Vestenissen, inv. 146, f. 99v
 13. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 f 172
 14. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 258 f 47v
 15. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 258 f 114
 16. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 259 f 44v
 17. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 260 f 135v
 18. RA stad Lochem, d.d. 30-8-1751, geciteerd in GN 37(1982)138
 19. zie ook Mededeling A.J. Nijkamp te Holten, zie ook GN 37(1982)133,138
 20. ORA Scholtambt Lochem, Protocol van Opdrachten en Vestenissen, inv. 146, f. 183v
 21. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 1v
 22. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 51v
 23. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 79
 24. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 163v
 25. ORA Scholtambt Lochem, Protocol van Opdrachten en Vestenissen, inv. 146, f. 183v
 26. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 126v
 27. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f155v
 28. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 f 164v
 29. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 f 167v
 30. ORA Scholtambt Lochem, Protocol van Opdrachten en Vestenissen, inv. 146, f. 183v
 31. Veen, l.c.
 32. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 33. Veen, l.c.
 34. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 35. Veen, l.c.
 36. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1
 37. ⇒ societies1800
 38. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 39. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 40. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 41. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 42. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 43. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 44. ⇒ stamboom-cardinaal
 45. ⇒ stamboom-cardinaal
 46. zie ook Veen, l.c.
 47. zie ook ⇒ stamboom-cardinaal
 48. ⇒ stamboom-cardinaal
 49. ⇒ stamboom-cardinaal
 50. ⇒ www.militieregisters.nl
 51. ⇒ stamboom-cardinaal
 52. ⇒ stamboom-cardinaal
 53. ⇒ www.militieregisters.nl
 54. ⇒ stamboom-cardinaal
 55. ⇒ www.militieregisters.nl
 56. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1883-1908
 57. ⇒ stamboom-cardinaal
 58. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1876
 59. ⇒ stamboom-cardinaal
 60. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1908-1930
 61. ⇒ stamboom-cardinaal
 62. ⇒ stamboom-cardinaal
 63. ⇒ www.inghist.nl
 64. ⇒ www.inghist.nl
 65. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 66. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 67. ⇒ www.militieregisters.nl
 68. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 69. ⇒ www.inghist.nl
 70. Jb. der Ned. Handelshogeschool, diverse jaren
 71. NP 80(1997)169
 72. ⇒ www.inghist.nl
 73. ⇒ stamboom-cardinaal
 74. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 75. ⇒ stamboom-cardinaal
 76. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 77. ⇒ stamboom-cardinaal
 78. ⇒ stamboom-cardinaal
 79. ⇒ stamboom-cardinaal
 80. ⇒ stamboom-cardinaal
 81. ⇒ www.militieregisters.nl
 82. ⇒ stamboom-cardinaal
 83. zie ook ⇒ stamboom-cardinaal
 84. TH Delft, Bibliografie van de dissertaties ter verkrijging van de titel van doctor in de technische wetenschappen en lijst van de promoties honoris causa 1905-1966, 's-Gravenhage 1967
 85. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 86. ⇒ katerstede.nl
 87. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 88. Arch. Doopsgezinde Gemeente Beemster, B1, Geboorteboek van kinderen van lidmaten van de Verenigde Friese en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Purmerend, begonnen 1-1-1800.
 89. Veen, l.c.
 90. RAF, arch. nr. 271, inv. nr. 42, Kasboek der Oude Vlamingen, gecit. in Ten Cate, l.c.
 91. RAF, arch. nr. 271, inv. nr. 42, Kasboek der Oude Vlamingen, gecit. in Ten Cate, l.c.
 92. Ten Cate, l.c.
 93. zie Mennonite Encyclopaedia en Suppl., sub voce Hesselink
 94. RAF, arch. nr. 271, inv. nr. 42, gecit. in Ten Cate, l.c.
 95. GN 42(1987)107,221 en Vorsterman van Oyen, l.c., dl. III plaat 100 t.o. blz. 416
 96. van Dalfsen, l.c.
 97. RAF, Nedergerecht Sneek, inv. nr. X-18, Proclamatieboek 1753-1762, deze en volgende referenties alle geciteerd in Ten Cate, l.c.
 98. idem, Proclamatie boek 1763-1771
 99. idem, inv. nr. D-50, Recesboek 1761-1767
 100. idem
 101. idem
 102. idem
 103. idem, inv. nr. 271, Kasboek der Oude Vlamingen
 104. idem, inv. nr. R-3, Authorisatieboek 1725-1810
 105. idem, inv. nr. X-21, Proclamatieboek 1783-1800
 106. idem
 107. idem, inv. nr. D-52, Recesboek 1775-1789
 108. idem, inv. nr. D-53, Recesboek 1789-1797
 109. idem
 110. idem
 111. idem
 112. idem
 113. idem, inv. nr. D-54, Recesboek 1797-1802
 114. idem, inv. nr. D-55, Recesboek 1802-1807
 115. idem
 116. idem
 117. RAF, NA Sneek, inv. nr. 122.001, nr. 1, 1813
 118. Veen, l.c.
 119. zie ook Nav. 47(1897)537
 120. Index uit het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (de Staten) 1813-1924, ⇒ altijdstrijdvaardig.nl
 121. Nav. 47(1897)537
 122. Nav. 47(1897)537
 123. ⇒ bran038biog01_2657.htm
 124. ⇒ bran038biog01_2657.htm
 125. ⇒ maart.htm
 126. M.A. Schenkeveld-van der Dussen et al., Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar, Amsterdam, 1997
 127. ⇒ auteur.php3?id=mast002
 128. NL 71(1954)385
 129. GN 54(1989)104
 130. NL 71(1954)385
 131. zie ook NL 71(1954)385
 132. NL 71(1954)385
 133. NL 71(1954)385
 134. Gronings Kwartierstatenboek, dl. 1, 1988, Groningen
 135. NL 71(1954)386
 136. NL 71(1954)386
 137. NL 71(1954)386
 138. NL 71(1954)386
 139. ⇒ 01191
 140. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 141. ⇒ 01191
 142. ⇒ 01191
 143. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 144. NL 71(1954)386
 145. ⇒ 17750
 146. NL 71(1954)386
 147. ⇒ 17750
 148. ⇒ 17750
 149. ⇒ 17750
 150. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 151. E.J. Jonkers et al., Gymnasium Winschotanum, Winschoten, 1957
 152. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 153. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 154. E.J. Jonkers et al., Gymnasium Winschotanum, Winschoten, 1957
 155. zie ook NL 71(1954)385
 156. ⇒ ~duifjes2
 157. Boonstra, l.c., en Het geslacht Boonstra, 1e verantwoording, 1979
 158. zie ook Boonstra, l.c.
 159. Boonstra, l.c.
 160. zie ook Boonstra, l.c.
 161. zie ook GN 25(1970)383
 162. Leeuwarder Courant d.d. 21-4-1804, ⇒ www.archiefleeuwardercourant.nl
 163. zie ook Boonstra, l.c.
 164. van Dalfsen, Quotisatiekohieren, l.c.
 165. GA Leeuwarden, 1737 Groot-Consentboek Folio: 70
 166. GA Leeuwarden, 1741 Groot-Consentboek Folio: 56
 167. GA Leeuwarden, 1745 Klein-Consentboek Folio: 19
 168. GA Leeuwarden, 1746 Groot-Consentboek Folio: 129
 169. GA Leeuwarden, 1747 Proclamatieboek Folio: 171
 170. GA Leeuwarden, 1747 Klein-Consentboek Folio: 159
 171. GA Leeuwarden, 1754 Klein-Consentboek Folio: 27
 172. GA Leeuwarden, 1755 Klein-Consentboek Folio: 106
 173. GA Leeuwarden, 1756 Proclamatieboek Folio: 141
 174. GA Leeuwarden, 1756 Groot-Consentboek Folio: 17
 175. GA Leeuwarden, 1757 Groot-Consentboek Folio: 86
 176. GA Leeuwarden, 1757 Klein-Consentboek Folio: 8
 177. GA Leeuwarden, 1758 Klein-Consentboek Folio: 93
 178. GA Leeuwarden, 1762 Proclamatieboek Folio: 209
 179. GA Leeuwarden, 1762 Klein-Consentboek Folio: 42
 180. GA Leeuwarden, 1762 Klein-Consentboek Folio: 88
 181. GA Leeuwarden, 1763 Groot-Consentboek Folio: 160
 182. GA Leeuwarden, 1763 Groot-Consentboek Folio: 151
 183. GA Leeuwarden, 1770 Klein-Consentboek Folio: 154
 184. Collectie Pieter Nieuwland, ⇒ www2.tresoar.nl
 185. Collectie Pieter Nieuwland, ⇒ www2.tresoar.nl
 186. Collectie Pieter Nieuwland, ⇒ www2.tresoar.nl
 187. GA Leeuwarden, 1781 Groot-Consentboek Folio: 33
 188. Collectie Pieter Nieuwland, ⇒ www2.tresoar.nl
 189. Collectie Pieter Nieuwland, ⇒ www2.tresoar.nl
 190. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 191. Romein, l.c.
 192. ⇒ www.dbnl.org
 193. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 194. KB Den Haag, UB's Groningen, Utrecht, Amsterdam, Leiden
 195. Romein, l.c.
 196. Romein, l.c.
 197. GA Leeuwarden, 1806 Groot-Consentboek Folio: 136
 198. van Dalfsen, Quotisatiekohieren, dl. 4, l.c.
 199. van Dalfsen, l.c.
 200. Ten Cate, l.c.
 201. ⇒ burgerboeken
 202. van Dalfsen, l.c.
 203. GA Leeuwarden, 1752 Groot-Consentboek Folio: 142
 204. GA Leeuwarden, 1761 Hypotheekboek Folio: 110
 205. GA Leeuwarden, 1770 Groot-Consentboek Folio: 74
 206. GA Leeuwarden, 1773 Groot-Consentboek Folio: 81
 207. GA Leeuwarden, 1774 Groot-Consentboek Folio: 162
 208. GA Leeuwarden, 1774 Groot-Consentboek Folio: 36
 209. GA Leeuwarden, 1775 Groot-Consentboek Folio: 95
 210. GA Leeuwarden, 1779 Proclamatieboek Folio: 74
 211. GA Leeuwarden, 1779 Klein-Consentboek Folio: 143
 212. GA Leeuwarden, 1779 Groot-Consentboek Folio: 47
 213. GA Leeuwarden, 1780 Klein-Consentboek Folio: 159
 214. GA Leeuwarden, 1780 Proclamatieboek Folio: 227
 215. GA Leeuwarden, 1780 Groot-Consentboek Folio: 137
 216. GA Leeuwarden, 1783 Proclamatieboek Folio: 256
 217. GA Leeuwarden, 1783 Proclamatieboek Folio: 256
 218. GA Leeuwarden, 1794 Groot-Consentboek Folio: 185
 219. GA Leeuwarden, 1797 Hypotheekboek Folio: 12
 220. GA Leeuwarden, 1798 Groot-Consentboek Folio: 139
 221. GA Leeuwarden, 1800 Groot-Consentboek Folio: 33
 222. GA Leeuwarden, 1800 Groot-Consentboek Folio: 34
 223. GA Leeuwarden, 1803 Klein-Consentboek Folio: 161
 224. GA Leeuwarden, 1803 Klein-Consentboek Folio: 134
 225. GA Leeuwarden, 1803 Groot-Consentboek Folio: 46
 226. GA Leeuwarden, 1804 Klein-Consentboek Folio: 7
 227. GA Leeuwarden, 1804 Klein-Consentboek Folio: 1
 228. GA Leeuwarden, 1804 Klein-Consentboek Folio: 21
 229. GA Leeuwarden, 1805 Groot-Consentboek Folio: 29
 230. GA Leeuwarden, 1805 Groot-Consentboek Folio: 27
 231. GA Leeuwarden, 1806 Klein-Consentboek Folio: 112
 232. GA Leeuwarden, 1806 Klein-Consentboek Folio: 93
 233. GA Leeuwarden, 1807 Groot-Consentboek Folio: 57
 234. GA Leeuwarden, 1807 Groot-Consentboek Folio: 58
 235. GA Leeuwarden, 1807 Klein-Consentboek Folio: 137
 236. GA Leeuwarden, 1807 Klein-Consentboek Folio: 131
 237. GA Leeuwarden, 1808 Groot-Consentboek Folio: 39
 238. GA Leeuwarden, 1809 Klein-Consentboek Folio: 66
 239. GA Leeuwarden, 1809 Groot-Consentboek Folio: 37
 240. GA Leeuwarden, 1809 Klein-Consentboek Folio: 90
 241. GA Leeuwarden, 1810 Hypotheekboek Folio: 100
 242. GA Leeuwarden, 1810 Groot-Consentboek Folio: 8
 243. GA Leeuwarden, 1810 Klein-Consentboek Folio: 121
 244. GA Leeuwarden, 1810 Groot-Consentboek Folio: 70
 245. GA Leeuwarden, 1762 Proclamatieboek Folio: 181
 246. GA Leeuwarden, 1762 Groot-Consentboek Folio: 126
 247. GA Leeuwarden, 1773 Groot-Consentboek Folio: 81
 248. GA Leeuwarden, 1784 Groot-Consentboek Folio: 112
 249. GA Leeuwarden, 1787 Klein-Consentboek Folio: 7
 250. GA Leeuwarden, 1787 Klein-Consentboek Folio: 15
 251. GA Leeuwarden, 1787 Proclamatieboek Folio: 276
 252. GA Leeuwarden, 1787 Klein-Consentboek Folio: 19
 253. GA Leeuwarden, 1788 Klein-Consentboek Folio: 41
 254. GA Leeuwarden, 1790 Klein-Consentboek Folio: 127
 255. GA Leeuwarden, 1790 Klein-Consentboek Folio: 122
 256. GA Leeuwarden, 1790 Klein-Consentboek Folio: 123
 257. GA Leeuwarden, 1791 Klein-Consentboek Folio: 144
 258. GA Leeuwarden, 1791 Klein-Consentboek Folio: 160
 259. GA Leeuwarden, 1791 Groot-Consentboek Folio: 145
 260. GA Leeuwarden, Klein-Consentboek Folio: 14
 261. GA Leeuwarden, 1794 Klein-Consentboek Folio: 94n
 262. GA Leeuwarden, 1795 Klein-Consentboek Folio: 164
 263. GA Leeuwarden, 1796 Klein-Consentboek Folio: 17
 264. GA Leeuwarden, 1804 Groot-Consentboek Folio: 132
 265. GA Leeuwarden, 1804 Groot-Consentboek Folio: 155
 266. GA Leeuwarden, 1805 Klein-Consentboek Folio: 53
 267. GA Leeuwarden, 1808 Klein-Consentboek Folio: 56
 268. GA Leeuwarden, 1810 Groot-Consentboek Folio: 54
 269. Huw. Boek RV, l.c.
 270. van Dalfsen l.c.
 271. van Dalfsen, l.c.
 272. Romein, l.c.
 273. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 274. Romein, l.c.
 275. P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren, namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749, dl I, Leeuwarden, 1980
 276. ⇒ burgerboeken
 277. GA Leeuwarden, 1810 Groot-Consentboek Folio: 20
 278. Mededeling J. Rienstra, 1998
 279. van Dalfsen, l.c.
 280. Mededeling J. Rienstra, 1998
 281. ⇒ rienstra.html
 282. Mededeling J. Rienstra, 1998
 283. Mededeling J. Rienstra, 1998
 284. ⇒ rienstra.html
 285. ⇒ rienstra.html
 286. Mededeling J. Rienstra, 1998
 287. ⇒ rienstra.html
 288. van Dalfsen, l.c.
 289. GN 32(1977)13
 290. GN 32(1977)13
 291. NP 86(2005)366
 292. NP 86(2005)366
 293. NP 86(2005)366
 294. Prometheus VII
 295. Nieuwland, Rep. dl. 8, l.c.
 296. Prometheus VII
 297. ⇒ index.htm
 298. Leeuwarder Courant d.d. 17-5-1806, ⇒ www.archiefleeuwardercourant.nl
 299. Leeuwarder Courant d.d. 13-6-1807, ⇒ www.archiefleeuwardercourant.nl
 300. NP 86(2005)366
 301. Leeuwarder Courant d.d. 3-5-1811, ⇒ www.archiefleeuwardercourant.nl
 302. zie Gen. Rep. en Nav. 92(1951)175, 93(1952)1, voor fouten hierin : Mededeling wijlen Mevr. M.A. Haitsma te Voorburg
 303. zie ook Nav. 92(1951)175
 304. GA Leeuwarden, 1802 Klein-Consentboek Folio: 103
 305. GA Leeuwarden, 1805 Groot-Consentboek Folio: 61
 306. GA Leeuwarden, 1809 Klein-Consentboek Folio: 109
 307. Leeuwarden, Registre Civique
 308. Leeuwarden, Register van Patentplichtigen
 309. Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd, procesdossiers nr. 1080 en 2762
 310. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2008
 311. Mededeling Marian Scheper, 2008
 312. Mededeling Marian Scheper, 2008
 313. ⇒ www.historischcentrumleeuwarden.nl
 314. Mededeling Marian Scheper, 2008
 315. Mededeling Marian Scheper, 2008
 316. Mededeling Marian Scheper, 2008
 317. Mededeling Marian Scheper, 2008
 318. ⇒ www.historischcentrumleeuwarden.nl
 319. ⇒ www.historischcentrumleeuwarden.nl
 320. Mededeling Marian Scheper, 2008
 321. ⇒ www.historischcentrumleeuwarden.nl
 322. Mededeling Marian Scheper, 2008
 323. Mededeling Marian Scheper, 2008
 324. Mededeling Marian Scheper, 2008
 325. ⇒ www.historischcentrumleeuwarden.nl
 326. Mededeling Marian Scheper, 2008
 327. Mededeling Marian Scheper, 2008
 328. Mededeling Marian Scheper, 2008
 329. Mededeling Marian Scheper, 2008
 330. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 331. Mededeling Marian Scheper, 2008
 332. Mededeling Marian Scheper, 2008
 333. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 334. J. Vree, Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872), DNK 66(2007)17-53.
 335. Mededeling Marian Scheper, 2008
 336. ⇒ archief_view.asp?ds=&doc_id=28904
 337. Mededeling Marian Scheper, 2008
 338. Mededeling Marian Scheper, 2008
 339. ⇒ archief_view.asp?ds=&doc_id=28904
 340. Mededeling Marian Scheper, 2008
 341. Mededeling Marian Scheper, 2008
 342. ⇒ Mata%20Hari.htm
 343. Nav. 92(1951)175
 344. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2008
 345. Mededeling Marian Scheper, 2008
 346. Nav. 92(1951)175
 347. Mededeling Marian Scheper, 2008
 348. ⇒ www.historischcentrumleeuwarden.nl
 349. Nav. 92(1951)175
 350. Nav. 92(1951)175
 351. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1883-1900
 352. zie ook NP 59(1973)201
 353. zie ook NP 59(1973)201
 354. ⇒ de-weduwe-van-rudolf-macleod-1ste-echtgenoot-van-mata-hari-in
 355. zie ook Nav. 92(1951)180
 356. zie ook NP 59(1973)202
 357. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1899
 358. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1900
 359. ⇒ 1259759
 360. ⇒ de-weduwe-van-rudolf-macleod-1ste-echtgenoot-van-mata-hari-in
 361. zie ook NP 59(1973)201
 362. Nieuwsblad van het Noorden d.d. 18-12-1980
 363. Algemeen Handelsblad d.d. 23-06-1935
 364. Staatscourant 13-10-1950
 365. NP 59(1973)201
 366. Nieuwsblad van het Noorden, 30-09-1972
 367. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 14-10-1950
 368. Persoonskaarten Amsterdam
 369. Indisch Militair Tijdschrift, 01/07/1903; v. 10/697
 370. Mededeling Marian Scheper, 2008
 371. ⇒ www.militieregisters.nl
 372. Mededeling Marian Scheper, 2008
 373. ⇒ www.militieregisters.nl
 374. Mededeling Marian Scheper, 2008
 375. Mededeling Marian Scheper, 2008
 376. ⇒ www.militieregisters.nl
 377. Mededeling Marian Scheper, 2008
 378. Mededeling Marian Scheper, 2008
 379. Mededeling Marian Scheper, 2008
 380. Mededeling Marian Scheper, 2008
 381. Mededeling Marian Scheper, 2008
 382. Mededeling Marian Scheper, 2008
 383. ⇒ www.nederlandsmuziekinstituut.nl
 384. ⇒ www.henstraweb.com
 385. ⇒ jb_schuil.htm
 386. ⇒ www.henstraweb.com
 387. ⇒ www.henstraweb.com
 388. NP 51(1965)162
 389. Mededeling Marian Scheper, 2008
 390. ⇒ www.parlement.com
 391. zie ook NP 51(1965)162
 392. ⇒ www.parlement.com
 393. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 394. NP 51(1965)164
 395. NP 51(1965)164
 396. NP 51(1965)163
 397. NP 51(1965)163
 398. NP 51(1965)163
 399. Wumkes, l.c.
 400. voor kwartieren Hogenbrugh zie ook Bibl. NGV, Docum-1, p. 78 e.v.
 401. stamreeks Hogenbrugh volgens Mededeling Y. van der Honing te Oudeschoot
 402. Naamregister der leeden, steeden en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van ... de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat ... Voor den jare 1785, Alkmaar 1785, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 403. Jb CBG 49(1995)132
 404. Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen, Campen, 1794, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 405. Wumkes, l.c.
 406. Dagverhaal der handelingen van de representanten des vrijen volks van Vriesland, 1795, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 407. Heraclyt en Democryt, 1796 e.v., ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 408. Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien (...). Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII, 1787, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56