This page was last updated : 190218.
File size is: 548 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 6
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 11.0,
Muiden, 2017.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 6

32. REIER JANSEN ((VAN) SCHOTHORST), geb./ged. Lunteren 24/29-9-1765, ovl. Lunteren 19-7-1848, bouwman op De Kreijenspraak in De Valk onder Lunteren, landbouwer (1827..1848), raadslid in de mairie Lunteren (1811-1818), neemt op 29-10-1812 te Ede de geslachtsnaam Schothorst aan, [1] . Hij is geboren op Schothorst in het Nederwoud onder Lunteren en bouwt rond 1830 een nieuwe boerderij "Kreijenspraok" in de Valk, tegenover de oude in het Heiveld die hij reeds bezat.[2] Hij tr. Lunteren 1-11-1801

33. MIA (MARIA) REIJERSEN (DEKKER), ged. Lunteren (De Valk) 11-11-1773, ovl. Lunteren (De Valk) 16-7-1836,[3]

Op 31-1-1817 verklaarde het Classicaal Bestuur te Arnhem, gezien hebbende het attest en voormalig afgelegd examen, Reijer Jansen van Schothorst, lidmaat van de kerk te Lunteren, bevoegd tot het voortzetten van het godsdienstig onderwijs [4].

Rond 1830 heeft Reijer Jansen naast de oude boerderij in De Valk onder Lunteren, waar hij vermoedelijk voor die tijd met zijn gezin woonde, een nieuwe boerderij met dwarshuis laten bouwen, die hij "De Kreijensprraak" noemde. Een gevelsteen boven de zijdeur vermeldt zijn initialen en het vermoedelijke jaar van voltooiing : "RJVS 1832".[5]
In 1840 werden Ds. O.G. Heldring en R. H. Graadt Jonkers bij de familie Van Schothorst op een honingmaaltijd genodigd. In hun "De Veluwe. Eene wandeling" uit 1841 beschrijven zij deze ontvangst (verkort samengevat) als volgt: "Vriendelijk naderde een der zonen des huizes 'Ik heet je welkom', zeide hij op zulk een' hartelijke toon, mij de hand schuddende als of hij mij bedanken wilde dat ik mede gekomen was, zoo deden allen. - De grijze vader kwam eindelijk ook thuis. 'Ook welkom', zeide hij, 'dat is de eerste maal, maar nu voortaan elk jaar vast op het honingfeest bij den bijman'. ...) Zoo vaak ik honing at, stond de vriendelijke gastvrouw, de dochter des huizes, want de moeder was gestorven, gereed om mij een fijn servet toe te reiken, opdat ik mij op de eene of andere wijze niet besmetten mogt. ...) Meer dan de gastvrijheid behaagde mij de echt wetenschappelijke vorming van onzen braven bijman en zijne kinderen. ...) Zij waren te huis in de vaderlandsche geschiedenis, zij kenden hun eigen volk. Zij waren te huis in hunnen Van Der Palm, en wisten den bijhel goed te lezen. Zij waren menschen, die de natuur met geene onverschillige oogen beschouwd hadden. Op eene wandeling wees mij de eene zoon vele planten aan met hare nuttige eigenschappen. Zij hadden een juisten zin voor werktuigkunde, zonnewijzers, thermometers, klokken en horologien werden hier gemaakt en hersteld, terwijl een der kinderen op de piano de zachte toonen van menig roerend volks-gezang speelde. ( ...) Ook de geruchten der jeneverwering waren tot de eenzame Valk afgedaald. En een der zonen zeide op eenen half weemoedigen toon: 'Ach! mijnheer, de verblinding was ook te groot geworden. Als een mensch zich dood dronk, zoude men immers een slokje genomen hebben voor den schrik?' ".[6]

Overlijdensadvertentie van Alida Roelofsen (1826-1916).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

34. EVERT GERRITSEN VAN BEEK, ged. Vaassen 15-1-1764[12], ovl. Barneveld 30-9-1840 (oud 76 jaar), woont te Apeldoorn (1792), Barneveld (1814), smit (1795-1840), grofsmid, hoefsmid (1812-1840), ijzersmit (1815-1840) en smidsbaas te Barneveld,[13] [14] komt op 9-6 1793 met echtgenote met attestatie uit Apeldoorn naar Barneveld,[15] woont aan het Moleneijnde (1794), woont (1795-1807) als smid in een huis ("Het Molentje"(¥)) te Barneveld,[16] treedt op als geërfde in de buurschappen Estvelt (1794, 1796, 1811) en Callenbroek (1802),[17] belender in de buurschap Esveld (1801, 1805), patentschuldig te Barneveld (1812-1840/41) als (hoef)smid, smid en bewoner van een huis in de Langstraat (1806, 1827),[18] betaalt als Evert van Beek, (hoef)smit (1825) ƒ 5.56, 7.16, 9.14, 6.01 Belasting op het gemaal te Barneveld (1825-1828) voor het malen van 7, 6, 9 en 6 mud graan,[19] otr./tr. Apeldoorn geref. 6/20-5-1792[20]

35. LUBBERTJE AALBERTS GOUDKUIL, ged. Apeldoorn 22-11-1767 [21], ovl. Barneveld 7-1-1833 (oud 65 jaar), woonde op het "Ritbroek" te Apeldoorn, geref. lidmaat te Apeldoorn 1-11-1791 op belijdenis[22].

COMMENTAAR(¥) Naschrift serie over uithangborden: "Ons vermoeden, dat 'het Molentje' niet zoo nieuw was, als algemeen in Barneveld wordt gemeend, is door nader verkregen inlichtingen bevestigd. Het huis toch, gelegen op den hoek van het veldwegje hetwelk de Langstraat verbindt met de Nieuwstraat, in welk perceel nu reeds langer dan eene halve eeuw eene smederij is gevestigd, was gedurende meer dan tweehonderd jaar het huis, waarin de pachters, latere eigenaars van den Dwangkmolen woonden. Wijlen de oude Van Beek, wiens kleinkinderen nog in onze gemeente wonen, was de laatste mulder, die er als zodanig verblijf hield. Het heette toen 'Het Muldershuis' en zal hoogstwaarschijnlijk wel een uithangteken, gelijk aan dat, hetwelk thans ons 'Molentje' heeft uithangen, aan gevel of luifel hebben gehad." [23]

Wapen Goudkuijl : In zilver een omgewende geklede (bruine rok, zwarte kuitbroek, hoge grijze geknoopte slobkopusen (zilveren beenkappen?), zwarte hoed met brede rand) man met beide handen een spade, waarvan het ijzer blauw is, in de grond stekende en daarop met zijn gebogen linker been drukkend. In de bruine grond een goudklop liggende ter hooget van de spade. Helmteken: een gouden vlucht. [24] ,[25]
Dit wapen komt voor in het Gelders Leenregister 1792 van Andrie Goudkuijl.
Evert van Beek, weerbare man (21 jaar) wonend in het huisgezin van Jan Dalhuijsen, buurschap Orden te Apeldoorn (1784) [26].
Evert van Beek, 40 jaar, smid, gehuwd, heeft 3 kinderen, wordt in 1798 vermeld als contribuabel op de lijst van Barneveldse ingezetenen van 18 jaar en ouder, die geschikt zijn om wapens te dragen.[27]
Op 4-5-1794 zijn Evert van Beek x Lubbertje Goudkuijl wegens ontfangen penningen schuldig aan Reijer Beertsen van Hurksvelt en zijne erven eene capitale summa van seshondert caroli guldens. Zij stellen als onderpand hunlieder huijs en hoff cum annexis in het dorp Barneveld aan het zoogenaamde Moleneijnde op het hoek van het steegje zo en als zij op den 2e november 1793 van de weduwe van Aalt van Maurik en haar kinderen aangekogt en daar van op heden transport in forma bekomen hebben. Geroijeert den 9-4-1799 (N.B. doorgehaald: Gemelde egtelieden koperen beswaren dat huijs en hoff ten behoeven van Reijer Beertsen van Hurksvelt met 600 gulden.) Geerfden zijn Teunis Voskuijl en Aart de Kruijff.[28]
Op 24-5-1794 cederen Evertje Jans van Koestapel, weduwe van Aalt van Maurik en haar kinderen aan Evert van Beek en Lubbertjen Goudkuil, egtelieden, hun huis en hoff in 't dorp Barneveld. Zij hebben het op 2-11-1793 uijt de hand verkogt voor ƒ 1000,-- en al nu getransporteert aan Evert van Beek en Lubbertjen Goudkuijl. Het betreft hun lieder eijgendommelijk huijs en hoff cum annexis in het dorp Barneveld aan het zogenaamde Moleneijnde op het hoek van het steegje, waarbij gehoord de gang, die oostwaarts langs het huijs en hoff gaat, tot aan de schouwgood of sloot die langs het huijs en hof gaat van Hendrik Schaap, gehorende verders de heggen om den hoff daarbij uijtgesondert de heg tusschen Gerrit Strik en der transportanten grond, die ieder halw en halv toebehoord, met Paaschen laatstteden bereeds door coperen aangevaard.[29]
Op 31-12-1800 compareren Dirk Hooglandt x Louiza Wilhelmina Abresch, voorts gemelde Dirk Hooglandt als gevolmagtigde van desselvs broeder en zuster Jan Daniel Hooglandt x Wilhelmina Palairet wonende te Amsterdam, luijd volmacht voor leden van 't Gemeente Bestuur des ambts Barneveld in dato den 8-8-1800 gepasseert, Susanna Elizabeth Hooglandt geassisteert met den secretaris W. van Bommel als haare in desen gekoren momboir, voorts Wilhelmina Carolina Palairet als in huwelijk gehad hebbende Wilhelmus Hooglandt als moeder en wettige voogdesse van haar minderjarige dochter Christina Elizabeth Hooglandt, bij wijlen haare genoemde man in echte verwekt, geassisteert als rechtens met haar broeder Dirk Hooglandt als haare in dezen gekoren momboir, gelijk mede genoemde Dirk Hooglandt als voogd over het genoemde minderjarige dochtertje van Wilhelmus Hooglandt, als daar toe bij testamentaire dispositie van wijlen A.E. Hooglandt en C.E. Laats in leven ehelieden aangesteld, dan nog Dirk Hooglandt als eerst aangestelde voogd over de kinderen van wijlen desselvs broeder Simon Hooglandt bij Alijda Noordink in echte verwekt voor zig in gezegde qualiteit mede namens desselvs broeder J.D. Hooglandt, als mede voogd over gemelde kinderen en eijndelijk Dirk Hooglandt als gemachtigde van Gerrit Noordink en Hendrik Olthaar, als laast aangestelde voogden over de meergemelde kinderen van wijlen Simon Hooglandt bij Alijda Noordink ehelijk geprocureert luijd volmacht voor Leden der Municipaliteit van Deventer in dato den 3-11-1800 gepasseert aan ons in originali vertoont en bij ons gelezen en ten opzichte van de minderjarige kinderen na verzoeke en bekomen permissie van de Gemeente Bestuuren van Doesburg, Deventer en Barneveld in dato den 17 januari 4e en 11e februari 1800 en verklaarden ingevolge conditien van publieke verkopinge in dato den 27-2-1800 te hebben verkocht en getransporteert aan Evert van Beek en zijn erven, een camp land met zijn houtgewassen gelegen bij de molen van 't dorp Barneveld, de Molenkamp genaamt. Zulks voor eene somma van negen hondert guldens vrijgeld. Geerfden zijn Geurt Rademaker en Aalbert Wilemars.[30]
Op 1-10-1805 transporteert A.P.R.C. van der Borch tot Verwolde pro se en mede voor zijn ehevrouw P.J.H.G. van der Borch geboren Sloet kragt volmagt voor den officier van Verwolde gepasseert, aan en ten erfelijken behoeve van Evert van Beek x Lubbertje van Beek geboren Goudkuil, een stuk vlogland in de amte van Barneveld, belend oostwaarts de Allee of Drostendijk, zuidwaards H. Paauw, westwaards beijde erven van den Ham, noordwaards het land in gebruik bij W. Gerrits, zo en in dier voege het aan verkoopers op den 1 julij 1800 bij erfmagescheid is toe en aanbedeelt en zulks voor een somma van zevenhondert vijf en zeventig guldens. Geerfden zijn D.W.A. Brandsen en A.A. Geijmans.[31]
Op 30-12-1805 hebben W. van Bommel en Jacob Pauw getransporteerd land onder de amte van Barneveld carspel van dien, buurtschap Estveld gelegen, gedeeltelijk aangekocht van de smit Evert van Beek, gesitueerd aan den Drostendijk en het land van de erven van den Ham.[32]
Op 31-12-1805 transporteren Evert van Beek x Lubbertje van Beek geboren Goudkuil aan en ten erfelijken behoeve van Hendrik Pauw x Maria Pauw geboren Romeijn, een stuk vlogland in de amte Barneveld, noordwaards de Allee of Drostendijk, zuidwaards de kooper H. Pauw, westwaarts de erve de Haam en noortwaarts desen koper Evert van Beek. En zulks voor de somma van vier hondert veif en twintig guldens zegge ƒ 425. [33]
Op 4-8-1814 vindt de openbare verpachting plaats van de oogst van 1814 van zes Tienden onder Barneveld en Lunteren. Verpachter is Gijsbert Wilhelm van Dedem, rentenier, wonende te Kessel bij Kleef. Onder de verpachte tienden is: C. de Burgelaarse tiend, de Butselaarse tiend en de Ramselaarse tiend, aan pachter Evert van Beek, smid, wonende te Barneveld [34]

Verslag in Het Centrum d.d. 21-9-1917 van het onverschrokken optreden van Gijsbert Cornelis van Versendaal (1902/03-1940) op vijftienjarige leeftijd.
klik op plaatje(s) om te vergroten

36. FRED(E)RIK HOPSTER, ged. Vriezenveen 14-10-1770, ovl. Apeldoorn 2-12-1845, zaadkremer, met att. d.d. 29-3-1800 uit Vriezeveen (1800), koopman (1811-1827), marskramer (1812-1837), wolkammer (1812-1837) en winkelier (1812-1837) te Barneveld, wordt geref. lidmaat te Barneveld als zaadkremer met attestatie van Vriezenveen (29-3-1800), woont (1799-1807) in een huis te Barneveld (stratenatlas nr. 161),[66] vermeld als belender te Barneveld in de Catharijnestraat (1801,1806,1807),[67] betaalt als Fredrik Hopster, koopman (1825) ƒ 5.56 Belasting op het gemaal te Barneveld voor het malen van 7 mud graan, en als winkelier (1826-1828) ƒ 7.16, 6.10 en 6.01 voor het malen van telkens 6 mud graan (1825),[68] patentschuldig te Barneveld (1812-1831) als marskramer, winkelier (in manufacturen) en wolkammer,[69] woont in huisnr 157 te Barneveld (1827), als koopman geboren te Vrieseveen,[70] tr. Barneveld 18-5-1800

37. HENDRIKA VAN DE(R) VLIERD (FLIER(T))[71], geb./ged. Barneveld 10/27-1-1772, ovl. Apeldoorn 11-8-1851, winkelierster (1819, 1837).

Op 16-5-1799 vindt plaats het erfmagescheijd opgerigt tusschen Evert van der Flier en Hendrikje van der Flier, in deeze zooveel noodig geassisteert als regtens met Evert van der Flier ter eenre en Aart van der Flier x Catharina Blom ter ander zijde. Het betreft de geheele boedel en nalatenschap van hunlieder moeder Evertje Jans, voormaals getrouwt geweest met Cost van der Flier en laast weduwe van Huijbert Lens. Er wordt bepaald dat ten eerste Evert en Hendrikje van der Flier met haar beijde in gemeenschap zullen hebben een huijs en hof in desen dorpe van Barneveld, door condividenten tans zelvs bewoont en gebruikt wordende, alsmede nog een hofje liggende aan het zoogenaamde Kerkhofsdijkje. Aan de tweede condividenten Aart van der Flier x Catharina Blom word bij desen toe en aangedeelt een huis en erv in de Catharijnestraat van Barneveld, bij haar zelve voor een gedeelt bewoont en gebruikt wordende. Magescheijdsvrienden zijn Willem van Bommel, Cornelis van Gortel, Evert van Norden en Gijsbert van Spankeren.[72]
Op 14-5-1800 transporteeren Jan Tuijnenberg en Maria Hendrina van Herwerden, Ehelieden een huijs en erve met een hof daar agter staande in dese dorpe van Barneveld in de Catharijnestraat naast de huijsinge van Hendrik Wollfertsen, ten noorden en ten westen naast de huijsinge van Aalbert Wilmars gelegen, aan Frederikus Hopster en Hendrina van der Flier, toekomende Ehelieden "als zijnde tans bereeds bruidegom en bruid", aan hun op den 6 Januarij 1800 uijt de hand verkogt voor ƒ 1050 gulden vrijgeld. Geerfden zijn Willem van Bommel en Aart van der Flier.[73]
Op 14-5-1800 beswaren gemelde toekomende echtelieden (Fredrikus Hopster en Hendrika van de Flier) dat huijs en erve met een hof daar agter ten behoeven van Jan Tuijnenberg en Maria Hendrina van Herwerden, Ehelieden, wonende alhier te Barneveld, met 600 Gulden. Als onderpand dient hunlieder aangekogte huis en erv met zijn hof daar agter, staande in Barneveld in de Catharijnestraat, zoo als zij zulks hebben aangekocht en aan henlieden op den 9e meij 1800 getransporteert is door Jan Tuijnenberg en Maria Hendrina van Herwerden. Geerfden zijn Aart van der Flier en Evert van Norden.[74]
Actereenvolgende eigenaars van het bovengenoemde huis in de Catharijnestraat zijn : Dirk van den Hoorn (1798 - 1799), Frederik Hopster (1799 - 1827), diens zoon Costerus Hopster (1870), diens scoondochter wed. Alice Fikkert-Hopster (1895), Middenstandsbank (1939), Moda, hoedenzaak (1988/'89)
Op 13-5-1802 hebben Fredrik Hopster en Hendrika van de Flier, Ehelieden, uit de hand verkocht en getransporteert aan haar Broeder Evert van de Flier, een halv hofje aan het zogenaamde Kerkhofs Dijkje in desen dorpe Barneveld, waarvan de wederhelfte aan den kooper in eijgendom toebehoort. En dat voor de somma van een hondert guldens vrijgeld. Geerfden zijn Evert van Norden en Lubbertus Romeijn.[75]

38. AART MAASSEN VAN ZOMEREN (MULDER), geb./ged. Elspeet 7-3-1790, ovl. Elspeet 5-6-1838, woont te Garderen wanneer hij de geslachtsnaam Van Zomeren aanneemt 4-11-1812,[77] molenaar te Elspeet (1822), korenmolenaar (1829..1838), patentschuldig [78] te Garderen, wonend te Elspeet (1812-1818) als meinier, korenmolenaar zonder balie,(¥) tr. Garderen 28-6-1817 (hij als Aart Maassen Mulder, zn. van Maas Aartsen Mulder, zij ook als Hendriksen

39. AALTJE (AARTJE) DERKSDR. DROST, ged. Elspeet 8-6-1798, ovl. Elspeet 16-11-1846[79], molenaarster (1839).

COMMENTAAR(¥) De balie van een molen is de zwichtstelling, die rondom de molen loopt, en vanwaar de molenaar de wieken op de wind kan draaien.

40. J(E)AN VAN DER MEULEN, geb./ged. Leiden Waalse K. 9/9?-10-1762, ovl. Hillegersberg 25-4-1824, mr. timmerman (1794), woont te Hazerswoude (1800), Gouda (1821), doopget. (1786), tr. 1o Leiden 30-3-1783 ANTJE ELSTHOUT, geb. Hazerswoude, ovl. Leiderdorp 27-10-1794 in de kraam van haar derde kind, beg. buiten Leiden geregistreerd 30-10-1794, dr. van Arie Elsthout en Treijntje van Zwiet, otr. 2o Hazerswoude 6-3-1795 SARA VAN RAFFEN (RAFTEN), ged. Rotterdam Rem. 13-9-1761 (get. Antje Horenweg, beg. Hazerswoude 22-1-1800 (impost ƒ 6,--, aangever J. v.d. Meulen)[80], wed. van Cornelis van der Vliet, dr. van Daniel van Raffen en Arentje van der Hoek, otr./tr. 3o Hazerswoude (gaarder)/Waddinxveen 31-5/15-6-1800

41. HENDRI(E)NA VAN DER BIE, ged. Waddinxveen 27-8-1769, ovl. Utrecht 14-4-1843, woont te Hillegersberg (1829), Gouda (1821).

Wapen Van der Bie : Gevierendeeld: I. in rood een zilveren leeuw, II. in goud een zwart huismerk, III. in goud een breed getande dwarsbalk vergezeld van 9 bijen (5,4), IV. in blauw een jager met geweer over de schouder gevolgd door een hond, beide op grasgrond. [81] [82]
Mr. Jan van der Meulen, kaptein der schutterij wonend te Leiden, wordt op 24-1-1786 lid, en is daarna honorair lid tot 1790/91, van Het taal- en dichtlievend genootschap "Kunst wordt door arbeid verkreegen" te Leiden (1766-1800). [83]

De vergaderzaal van 'Kunst wordt door arbeid verkreegen'. Schilderij uit 1774, gemaakt door het KWDAV lid Paulus Constantijn la Fargue. Het bevindt zich in het Stedelijk Museum de Lakenhal te Leiden.
Foto: Fotodienst Stedelijk Museum de Lakenhal. [84]
De vergaderzaal van 'Kunst wordt door arbeid verkreegen' . Schilderij uit 1780, gemaakt door het KWDAV lid Paulus Constantijn la Fargue. Het bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam, onder catalogusnummer A 3834.
Foto: Fotodienst Rijksmuseum. [85]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Vermeldingen in ONA Leiden (tekst nog opzoeken):
1785: Mr. Jan van der Meulen, Franse attestatie de vita [86]
1785: Mr. Jan van der Meulen, Franse procuratie [87]
1786: Jean van der Meulen, Attestatie de vita[88]
1786: Jean van der Meulen, Procuratie [89]
1787: Jean van der Meulen, Attestatie de vita[90]
1790: Jean van der Meulen, Attestatie de vita, en voor zijn vrouw [91]
1790: Jean van der Meulen, Procuratie [92]
1791: Jean van der Meulen, Attestatie de vita [93]
Volgens familieoverlevering zou Jan van der Meulen met Napoleon de barre tocht naar Rusland hebben gemaakt. Daarna zou hij voor de Prins der Nederlanden bij Waterloo gevochten hebben. [94]

42. PIETER WILLEMSZ VAN DER JAGT, geb./ged. geref. Maassluis Grote K 22/24-9-1762, ovl. Breukelen 17-9-1852, aanvankelijk opgeleid voor de koophandel ontvanger der directe belastingen te Dordrecht (1793), klerk en commies bij de Administratie der Domeinen (1798-1818),[109] klerk bij het Agentschap van Financiën (1-7-1800 t/m 1801), en klerk bij de Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën (1802- mei 1805),[110] geref. lidmaat te 's-Gravenhage, ontvanger der directe belastingen over Moordrecht, Nieuwenkerk aan den IJssel, Noord en Zuid Waddinxveen en Zevenhuizen (1818-1824), met pensioen 1824,[111] woont op de Achtergracht over de Ossemarkt te Amsterdam als gepensioneerd ambtenaar (1829), tr. Dordrecht 16-6-1793

43. GEERTRUY(DA) PIETERNELLA VAN VOLKOM, geb./ged. Dordrecht 23/28-2-1777, ovl. Breukelen 21-8-1855,[112] geref. lidmaat te 's-Gravenhage, woont op de Achtergracht over de Ossemarkt te Amsterdam (1829).

Pieter Willemsz van der Jagt (1762-1852) en Geertruy(da) Pieternella van Volkom (1777-1855). Tekeningen door een onbekende tekenaar, te dateren ca. 1840, thans nog in familiebezit.
klik op plaatje(s) om te vergroten
ONA Dordrecht Tekst nog opzoeken:
Testament van Pieter Willemsz van der Jagt en Geertruij Pieternella van Volkom echtelieden. ONA Dordrecht Inv. nr. 1251, akte nr. 96.
Contract en dissolutie: Pieter van Volkom. ONA Dordrecht Inv. nr. 1115, akte nr. 144.

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 7-5-1941 van Di(e)derika Maria van Walch(e)ren (1864-1941). Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 11-5-1929 van Albert Marius Eliza Houtman (..-1929).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Bericht in Het Vaderland d.d. 29-4-1938 over het 40-jarig ambtsjubileum van Jan Rudolf de Bruïne Groeneveldt (1872-1942), en verslag in Het Vaderland d.d. 1-5-1938 van de huldiging in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Leiden.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Jan Rudolf de Bruïne Groeneveldt (1872-1942).
Tekening door de schilder, tekenaar, etser en houtsnijder Jan Boon.
Datering : 1930.
Bron : Ref. [239]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties in Het Vaderland d.d. 16-2-1942 van Jan Rudolf de Bruïne Groeneveldt (1872-1942). Bericht in Het Vaderland d.d. 16-2-1942 over het overlijden van Jan Rudolf de Bruïne Groeneveldt (1872-1942) en verslag in Het Vaderland d.d. 19-2-1942 over diens teraardebestelling.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Verzoek d.d. nov. 1859 tot naamswijziging van Jan Willem Stous (Sloot) (1839?-1896), en ondertrouw- en trouwannonces van zijn huwelijk met Wilhelmina Adriana van der Jagt (1840-1911).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Overlijdensadvertenties van twee kort na elkaar in jan. 1875 gestorven dochters van Jan Willem Stous Sloot en Wilhelmina Adriana van der Jagt.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie en dankbericht van Jan Willem Stous Sloot (1839-1896).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties van Jan Willem Stous Sloot (1864-1936) en van diens zoon Pieter Stous Sloot (1892-1915).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Hun beider grafsteen op de begraafplaats Berkenweg te Baarn.
Bron: Groenegraf.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Pieter Stous Sloot (1866-1889).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Cornelis Mensink (1866-1916).
Foto: F. Reissig, Utrecht, ca. 1910-1915.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.
Overlijdensadvertentie en dankbericht van Cornelis Mensink (1866-1916).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Hermina Stous Sloot (1867-1948).
Foto: Jac. Schotel en Zn te Den Haag, 1909
Bron: Jeannette Fehres, 2009.
Hermina Stous Sloot (1867-1948) en haar tweede echtgenoot Gerardus 't Hooft (1867-1935).
Foto: Italië, ca. 1925.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Wilhelmina Adriana Mensink (1894-1956).
Foto: ca. 1925.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.
William Christian Fehres (1898-..) en Wilhelmina Adriana Mensink (1894-1956), met (links) haar moeder Hermina Stous Sloot (1867-1948).
Foto: Italië ca. 1920?
Bron: Jeannette Fehres, 2009.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Eduard Harold ("Eddy") Fehres (1921-ca.1990) in zijn appartement te Genève.
Foto: Genève, 1980.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Joyce Hermine ("Bobby") Fehres (1922-1928).
Foto: ca. 1927/28.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.
Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 22-1-1928 van Joyce Hermine Fehres (1922/23-1928).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Lydia Anette Fehres (1924-2006).
Foto: ca. 1950.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Gerald William Fehres (1925-1989) tijdens de Tweede Politionele Actie (1948/49) in NOI.
Foto: Malang (NOI), 1949.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Anna Maria Mensink (1896-..) en haar zuster Wilhelmina Adriana Mensink (1894-1956).
Foto: ca. 1898.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Hermina Mensink (1901-..).
Foto: ca. 1930-1935.
Bron: Jeannette Fehres, 2009.
Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 24-1-1934 van Gerhardus Frederikus Jacobus Kervel (1895/96-1934).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 20-3-1939 van Henry Kepper (1871-1939). Overlijdensadvertentie van Johanna Cornelia Stous Sloot (1871-1947).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorteannonce van een dochter van het echtpaar Jan Willem Stous Sloot en Wilhelmina Adriana van der Jagt. Gezien de datum moet dit wel de dochter Wilhelmina Adriana Stous Sloot betreffen. Deze is dus niet te Bandoeng geboren zoals in de ovl. akte staat (Arnhem 15-12-1940).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Overlijdensadvertentie van Wilhelmina Adriana Stous Sloot (1877-1940).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafsteen van Godfried Giuseppe Beer op het Nederlands ereveld te Loenen (Apeldoorn). [360]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 15-5-1930 van Elizabeth van Praag (1855-1930).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties in de NRC d.d. 18-10-1914 en 20-10-1914 van Rose Leonide van der Jagt (1879-1914).
klik op plaatje(s) om te vergroten
J.S. Lotsy met echtgenote en 2 kinderen reist van Java naar Nederland op het schip Ophir dat op 5-10-1912 te Marseille is aangekomen.[374]
J. Lotsy en mevr. Lotsy en 3 kinderen reizen van Amsterdam naar Batavia op het schip Prinses Juliana dat 5-7-1913 van Amsterdam naar Batavia vertrekt.[375] Dit zal wel J.S. Lotsy en familie zijn (met een kind erbij?). Hij ondertekent de overlijdensadvertentie van zijn moeder ook met J. Lotsy.
Mevr. J.S. Lotsy en kind reizen van Batavia naar Amsterdam op het schip Rembrandt dat op 4-6-1924 van Batavia naar Amsterdam is vertrokken, en 30-6-1924 te Genua is aangekomen.[376] Betreft het hier mogelijk Lotsy's tweede echtgenote?
J.S. Lotsy reist van Batavia naar Rotterdam op het schip Rindjani dat op 20-8-1924 naar Rotterdam is vertrokken.[377]
De familie J.S. Lotsy reist van Batavia naar Amsterdam op het schip Pieter Cornelisz Hooft dat op 27-5-1927 te Genua is aangekomen.[378]

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 13-1-1932 van Cornelia Wouterina van der Jagt (1853/54-1932).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 20-8-1928 van Johanna Adriana van der Jagt (1863/64-1928).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Feest van de Indologen Vereniging te Leiden, met o.a. Charles Theodoor Weidner
Foto: H. Jonker & Zoon, Leiden 5-11-1915.
Bron: origineel is te vinden op KITLV

klik op plaatje(s) om te vergroten

44. WILLEM VAN LEEUWEN, geb./ged. Barneveld 19/26-12-1786, ovl. Raamsdonkveer 16-1-1869,[495] woont te Cuijk (1810), te Sambeek (1814..1848) in de Dorpsstraat (1817), tapper, kuiper (1814, 1843), koopman (1817..1848) te Sambeek, otr./tr. Sambeek (schepenen/geref.) 17-2/11-3-1810 (get. Theodorus Hermense en Maria Schirmer, zij met consent van haar ouders), (volgens [496] 4-3-1810)

45. GEERTRUIDA JOHANNA SCHIRMER, geb. Venlo 7-11-1792, ovl. Woerden 9-7-1871, geref. lidmate te Sambeek op belijdenis 23-6-1807, vertrokken met attestatie naar Gennip 11-6-1810, woont te Sambeek (1810), koopvrouw. Het echtpaar Van Leeuwen - Schirmer vertrekt 22-1-1865 (29-4-1865 [497]) naar Rotterdam, vervolgens op 22-11-1866 vandaar naar Geertruidenberg, op 5-7-1867 naar Raamsdonk, waar zij zich vestigen met hun dr. Gerardine Henriette, inmiddels weduwe van Marinus de Borst, bij hun kleinzoon Govert de Borst, winkelier aldaar. Na het overlijden van haar echtgenoot vertrekt Geertruida Johanna op 27-5-1869 van Raamsdonkveer naar Elden, hierna is zij spoorloos.[498]

Op 24-9-1814 verkoopt Hubert Johan Schirmer, notaris te Boxmeer, namens Frederik Schröder, rentenier te Schernbeek, kanton Reijnenberg, departement van de Lippe, voor 185 gld aan Willem van Leeuwen, kuiper te Sambeek, een huis met moeshof te Sambeek. Volmacht is bijgesloten. [499]
Op 22-7-1820 vermaakt Johanna Catharina Wagter, ongehuwd, wonend ten huize van Johan Casper Weijdtman, gepensioneerd sergeant, aan de Landstraat te Sambeek, een legaat aan Geertruida Schirmer, echtgenote van Willem van Leeuwen, koopman te Sambeek. Universele erfgenamen zijn Catharina, Clara en Elisabeth, drs. van J.C. Weijdtman [500].
Op 6-6-1822 legateert Christina Jacoba Walraven, rentenierster te Sambeek, weduwe van Johan Martien Schirmer, overleden te Sambeek, ƒ 1.050,-- aan haar dochter Geertruda Johanna Schirmer gehuwd met Willem van Leeuwen, koopman te Sambeek, bij wie zij inwoont. Zij legateert alle kleding aan haar kleindochter Christina Jacoba van Leeuwen, dochter van voornoemde ouders. [501]
Op 31-1-1828 verkopen Willem van Leeuwen, koopman te Sambeek en zijn vrouw Gertruda Johanna Schirmer, voor ƒ 3.000,-- aan Antoon van Leeuwen, lid van de gemeenteraad Cuijk, en diens vrouw Charlotta Agneta Geistman, een bouwhof bestaande uit een huis met schuur, bakhuis, schaapskooi, moeshof, boomgaard, bouw- en weiland te Mullem en nog twee percelen weiland aldaar. [502]
Op 8-1-1829 verklaart Geertruijda Johanna Schirmer, vrouw van Willem Jan van Leeuwen (sic!), koopman, 35 j. (sic!), te Sambeek, dat de arrestante Anna Wergert bij haar was komen bedelen. [503]

Een koninklijke bastaard?
Johanna Regina van Soest

In de families Van Soest, Van der Meulen, en Gijsberti Hodenpijl, en de de aangetrouwde families Hendriks, Schild, Mondeel, Cuijle, Dejaen, Hahn, Warnar, van Rossum, Marijs, Potter en Ross, gaat de overlevering dat Johanna Regina van Soest, geb. Haarlem 22-11-1851, de buitenechtelijke dochter zou zijn van Willem III koning der Nederlanden en Johanna Martina van Leeuwen. Als voornaamste bronnen van deze bewering worden aangewezen:[532]
- de oudere zuster ("tante Mien") Wilhelmina Geertruida van Soest (1845-1927) van Johanna Regina van Soest (zie hierboven nr. 3),
- de dochter van tante Mien: Didrika Johanna van Essen (1873-1954) ("tante Diet"),
- Piet(er) Hendriks (1879-..), echtgenoot van Johanna Martina van der Meulen (zie kw. nr. 21 sub f/2) - en daarmee schoonzoon van Johanna Regina van Soest - die een en ander schriftelijk heeft opgetekend in een genealogie.

Vanzelfsprekend valt van deze bewering in de akten van de burgerlijke stand weinig terug te vinden. In de geboorte-, huwelijks-, en overlijdensakten van Johanna Regina van Soest heet zij telkens dochter van Agardus Marinus van Soest en Johanna Martina van Leeuwen. In de geboorteakte staat zij aangeduid als Johanna Regina van Soest en verschijnt Agardus Marinus van Soest als de aangever. Aan de geboorteakte (zie hieronder) vallen geen onregelmatigheden te constateren. De voornaam Regina (!) komt verder niet voor in de eerdere generaties Van Soest en Van Leeuwen.

Met de onlangs ter beschikking gekomen foto van het echtpaar Johanna Regina van Soest x Hendrik Adrianus van der Meulen (zie hieronder) lijkt iets aan de hand. De echtgenoten verschillen slechts anderhalf jaar in leeftijd, maar op de foto lijkt het leeftijdsverschil aanzienlijk groter.

Indien de beweerde afstamming juist is dan zouden Willem III en Johanna Martina van Leeuwen elkaar in het voorjaar van 1851 moeten hebben getroffen. Waar laatstgenoemde met haar echtgenoot Agardus Marinus van Soest in dat voorjaar van 1851 woonde is (vooralsnog) onzeker: in december 1849 bij de geboorte van hun zoon Anthonius Marinus nog in 's-Gravenhage, in november 1851 bij de geboorte van de (buitenechtelijke?) dochter Johanna Regina in Haarlem: Koudenhorn Wijk 1 No. 423. Willem III woonde toentertijd in Den Haag, gescheiden van tafel en bed van zijn echtgenote Sophie van Württemberg. Het was bekend dat hij veel buitenechtelijke contacten en bastaarden had.[533] Of Johanna Regina van Soest werkelijk zijn buitenechtelijk kind is blijft vooralsnog onbewezen.

Geboorteakte van Johanna Regina van Soest (1851-1918). Johanna Regina van Soest (1851-1918).
Foto: locatie onbekend, datering geschat 1890-1900.
Bron: C. Paul Ross, 2012.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Hendrik Adrianus van der Meulen (1850-1898) en echtgenote Johanna Regina van Soest (1851-1918).
Foto: datum en locatie onbekend.
Bron: C. Paul Ross, 2010.
De foto is afkomstig uit de fam. Van der Meulen. De indruk bestaat dat de foto is samengesteld uit twee afzonderlijke portretten die niet in dezelfde tijd zijn genomen. De echtgenoten verschillen immers slechts anderhalf jaar in leeftijd, maar op de foto lijkt het leeftijdsverschil aanzienlijk groter.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Hendrik Copijn (1842-1923).
Foto: locatie en datum onbekend.
Bron: A.W.J. de Jonge, 'Copijn, Hendrik (1842-1923)', in Biografisch Woordenboek van Nederland, waar ook een uitvoerige bografie.
Door Hendrik Copijn aangelegde tuinen van kasteel De Haar in Haarzuilens. Rechts de Romeinse tuin, links daarboven de kapel, linksonder de baroktuin en rechts daarvan de rozentuin.
Foto: Kasteel de Haar
Bron: Cultuurwijs.

klik op plaatje(s) om te vergroten

46. PETER HEIJSIN(C)K, geb. Elden 7-3-1784, ged. Arnhem 7-3-1784 (sic!)[541], ovl. Elden (Elst) 20-1-1848, wordt te Arnhem ingeschreven voor de Nationale Militie onder nr. 281, maar is tot 1823 niet opgeroepen, j.m., slager wonend te Arnhem (1823, 1824), rentenier (1848), woont te Arnhem (1824, 1828), Elden (1843), tr. Arnhem 14-1-1824 (huwelijk tussen oom en nicht met Koninklijke Dispensatie d.d. 17-12-1823)

47. WILLEMINA GERHARDINA (GRADA) VAN DER WIEL, geb. Köln (D) 11-6-1802 (22 Prairial jaar X) (get. Catherine Pütz geb. Schlingman, 58 jaar, en Catherine Fliessem, geb. Arens, 57 jaar), ovl. Arnhem 27-3-1828, j.d., particulier, woont te Arnhem (1824, 1828).

Op 13-1-1824 wordt het voornemen van het huwelijk van Wilhelmina Gerhardina van der Wiel namens haar aangegeven door Johan Nicolaas Koch, gepensioneerd sloeproeijer wonende te Arnhem, die haar zijn nicht noemt. Hij maakt van de gelegenheid gebruik een groot aantal foute schrijfwijzen van namen in vooral Duitse akten te corrigeren, en laat een en ander bevestigen door de comparanten: Johannes Bierhuijs, 67 jaar, meesterschoenmaker wonende in de Oeverstraat, Hendrik Waltman, 70 jaar, mandemaker wonende in de Hooghstraat, Adriana Hofkens, 73 jaar, particulier, wed. van Gerrit Strengen en volle nicht van de moeder van de bruid, en Anna Catharina Krudens, 76 jaar, particulier, wed. van Hendrik Tiering, allen wonend te Arnhem. Zij hebben allen de ouders van de aanstaande bruid goed gekend terwijl de laatste drie getuigen ook haar grootouders hebben gekend.[542]

Overlijdensadvertentie van Peter Heijsink (1784-1848).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

48. HARMEN (HERMAN) JAN REI(J)NDERS, ged. Wijhe 26-7-1767, ovl. Deventer 7-8-1822 (oud 56 jaar, sic!) [543], is mogelijk na het overlijden van zijn vader te Wijhe in 1781 met zijn oudere broer Johan Ledeboer meegegaan (naar Zwolle?) en vandaar (als tuinman?) naar Heemstede vertrokken, wordt geref. lidmaat te Dalfsen 26-6-1791 op attestatie van Heemstede d.d. 21-3-1791, j.m. van Langeveldsloo in de buurtschap Hees onder Wijhe, thans dienende op den huijze Berg gehoorende onder Dalfsen (1794), hovenier op de havezathe Den Berg in de buurtschap Millingen bij Dalfsen (1795), krijgt attestatie van Dalfsen naar Zwolle 23-3-1797, cipier te Deventer, wonend in de Walstraat 478 aldaar (1822), otr. Dalfsen/Zwolle 10/11-1-1794 (met attestatie op 26-1-1794 om te Dalfsen te trouwen), otr./tr. civiel Dalfsen 10/20-1-1794 (na vertoon van attestatie van Zwolle, "beiden thans dienende op den huijze Berg")

49. J(OH)ANNA WERFF (WERFS), ged. geref. Zwolle Groote Kerk 22-9-1771, ovl. Zwolle 8-11-1842, j.d. van Zwolle wonende op den Huijse den Berg onder Dalfsen, thans dienende op den huijze Berg(1794), wordt als Johanna Reijnders geb. Werf wonend te Millingen, geref. lidmaat te Dalfsen op belijdenis 24-4-1795, krijgt attestatie van Dalfsen naar Zwolle 23-5-1797, woont te Deventer (1831).

Havezathe Den Berg in de buurtschap Millingen bij Dalfsen, waar Hermen Jan Reijnders in 1795 hovenier was.
Foto: ca. 1920
Bron: Wikipedia
Handtekening van Janna Werff (1771-1842) onder het brevet d.d. 22-3-1831 waarmee zij toestemming geeft voor het huwelijk van haar zoon Pieter Reinders.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van P(i)eter Willem Werff (1791-1832), geboorteannanonce van diens postuum geboren zoon Peter Willem (Tegelaar) Werff (1832-1860), en overlijdensadvertentie van zijn zoon Egbert Roelof Werff (1830-1835).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 19-5-1840 verklaren Adriaan Mathijs Pieter Temminck, en zijn echtgenote Anna Christina Engela Charlotta Degenhardt, wonend te Kampen, schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar, gepensioneerd majoor, en Zwaantje Reinders, wonend te Harderwijk, een bedrag van ƒ 3000,-- tegen 5 procent jaars. Pieter Hillebrand Werff, koopman te Kampen, treedt op als gevolmachtigde van de schuldeisers. Als speciaal onderpand stellen zij 1. enig hooi- en rietland te Kampen, in de polder van Dronthen, sectie H nummer 581 t/m 586, huis, erf en where te Kampen, hoek Groenestraat wijk 3 nummer 237, sectie F nummer 1288. Het huis moet in een brandverzekering worden opgenomen. [545]
Op 6-6-1840 verklaren Lubbert van der Kamp, bleker, en zijn echtgenote Vos, Trijntje, wonend te IJsselmuiden, schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar, gepensioneerd majoor, en Zwaantje Reinders, wonend te Harderwijk, een bedrag van ƒ 1000,-- tegen 5 procent jaars. Pieter Hillebrand Werff, koopman te Kampen, treedt op als gevolmachtigde van de schuldeisers. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis in IJsselmuiden, waarvan de grond afkomstig is uit de ouderlijke boedel van comparant. [546]
Op 2-8-1842 verklaren Coendert van Velsen, veehouder, en zijn echtgenote Dirkje Stolte, wonend te Kampen, schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar, gepensioneerd majoor, en Zwaantje Reinders, wonend te Harderwijk, een bedrag van ƒ 700,-- tegen 5 procent jaars. Pieter Hillebrand Werff, koopman te Kampen, treedt op als gevolmachtigde van de schuldeisers. Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Vloeddijk, gekocht van de weduwe van Warnar Wielink, waarvoor een brandverzekering moet worden afgesloten. [547]
Op 12-8-1842 verklaren Jacob Gerrits Stuurop, veehouder, en zijn echtgenote Geertje Westera, wonend te Brunnepe, schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar, gepensioneerd majoor, en Zwaantje Reinders, wonend te Harderwijk, een bedrag van ƒ 500,-- tegen 5 procent jaars. Pieter Hillebrand Werff, koopman te Kampen, treedt op als gevolmachtigde van de schuldeisers. Als speciaal onderpand geldt hun huis in Brunnepe, gekocht van de erven van Wienold Eugenius Reuijl. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde. [548]

50. AREND (JANSSEN) LO(O)SEMAN(¥), geb. Wijhe (aan de Ossenweide bij den Vellenaar), ged. Raalte 12-8-1759, ovl. Deventer 4-3-1826,[562] aangesteld als Staten-bode van Overijssel met als standplaats Deventer 23-1-1784, deurwaarder bij de rechtbank te Deventer (1826),[563] treedt op als volmacht van Geertje Egberts (1794) en haar zoon Jan Jansen (1797)[564], wordt geref. lidmaat te Raalte 25-9-1801 op attestatie van Deventer, woont op de Brink nr. 478 te Deventer (1826), tr. vóór 1807

51. HENDRIKJE TEN HO(O)VE, geb. Raalte 1779/80, ovl. Deventer 2-1-1860, wordt geref. lidmaat op belijdenis te Raalte 13-4-1798, en krijgt vandaar attestatie naar Deventer 16-12-1816, rentenierster (1832), gerechtigde in de Raalterwoold met een stuk land genaamd Die Braeck (1835).

Bij de vergaderingen van de erfgenamen van het Raalterwoold [565] is Arend Loseman frequent aanwezig. Zo treffen we hem aan op de vergaderingen van 1797 den 30 October, 1798 den 1 October, 1800 den 3 Maart, Den 14 Maij 1804, 1804 den 29 Augustus, Den 18-3-1805, Den 26-8-1806, den 27-8-1810, den 9-8-1824, den 22-8-1825.
Op de vergadering van 3-3-1800 stellen A. Loseman en A. Bonschotte voor "dat den duijker leggende in de gemeene weg in Tijenraan, ten spoedigsten mogte vernieuwd worden". ... Het is goedgevonden "de gecommitteerdens te qualificeeren om die plaats in ogenschijn te neemen en te handelen na bevind van zaken, 't selve is goedgevonden omtrent Avermarsch en Berend Derks".
Op de vergadering van 14-5-1804 verzoekt Lozeman "dat op de minst kostbaarste wijze voor een spik, genoegsaem om over te varen, door de markte mogte gesorgt worden". Dit "is in advis gehouden. Op ingekoomene klagten dat de Sondergeltsbrug behoorde gerepareert te worden, in soo ver maer alleen dat deselve bruijkbaar wierde om over te varen, is goedgevonden deselve in soo verre te laten opmaken dat deselve bruijkbaar worde en de gecommitteerdens versogt sulks te besorgen".
Op de vergadering van 19-3-1835 te Raalte wordt een lijst opgemaakt van gewaarden in de Raalterwoold. Hierop staat de Weduwe Loseman. Op de vergadering van 15-9-1840 staat op een dergelijke lijst onder nr. 37 de Weduwe A. Loseman, met "Die Braeck", groot een halve (??).

Geschilderd portret van Arend Lo(o)seman (1759-1826) als statenbode van Overijssel. Het schilderij is in 1956 door zijn achterkleindochter Daniella Johanna Reinders (1868-1965) geschonken aan het Ned. Postmuseum (thans Ned. Museum voor Communicatie) te 's-Gravenhage, waar het thans (2004) nog in de collectie aanwezig is (inventarisnr.23033). [566] [567]
Schilder onbekend. Materiaal: olieverf op doek. Afmeting: 61 cm x 51 cm.
Overlijdensadvertentie van Arend Loseman (1759-1826) en Hendrikjen ten Hove (1779-1860).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten


COMMENTAAR(¥) Omschrijving van het portret van Arend Lo(o)seman: ten halven lijve, frontaal, het gezicht de beschouwer toegewend. Hij is gekleed in een bruin lakense jas met een klein kantje bij de pols, aan de hals een wit overhemd met een soort kanten jabot, zwart vest. Op de jas, ter linkerzijde, een verguld insigne (bodenbus) met twee wapens. Bovenaan het wapen van Willem V en onderaan dat van Overijsel met twee leeuwen als schildhouders. In de hand draagt de bode een charter of brief. Het haar is grijs gepoederd en opgemaakt met een krul halverwege het oor. Blauwe ogen, zwarte wenkbrauwen en stijf gesloten lippen. Verdoekt, schoongemaakt en bijgewerkt in 1954 door dhr. Korteling, Deventer. [568]
Op 10-6-1856 wordt de boerderij "de Ossenweide" in de buurtschap Tongeren onder Wijhe in veiling gebracht. Eigenaars zijn Hendrikje ten Hove, wed. van Arend Loseman, en haar kinderen. De veiling wordt aangehouden. [569]
Op 31-5-1862 komt de boerderij, dan inmiddels deel uitmakend van de boedel van Arend Loseman, opnieuw in veiling en wordt dan verkocht voor ƒ 2500,-- aan Gerrit Nijboer, landbouwer te Wijhe. [570]
Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[571]
Hendrikjen ten Hove, beg. 5-1-1860, ouderdom niet vermeld, wed. van R. Roseman (sic!) in graf nr. 702, waarvan de eigenaar is H. Reinders.

Overlijdensadvertentie van Everdina Johanna Loseman (1810-1861).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[574]
Everdina Johanna Loseman, beg. 4-11-1861, oud 51 jaren, echtgenote van J. Zomerdijk Bussink, in graf nr. 704, waarvan de eigenaar is J. Zomerdijk Bussink.
Jacob Zomerdijk Bussink, beg. 24-11-1884, oud 74 jaren, wednr. van E.J. Loserman (sic!) in graf nr. 704, waarvan de eigenaar is J. Zomerdijk Bussink.

Overlijdensadvertentie van Berendina Gerharda Johanna Loseman (1812/13-1887).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[579]
Jan ter Horst, beg. 15-9-1845, oud 34 jaren, in graf nr. 282, waarvan de eigenaar is H. Reindersc.s. .
Henrietta Fredrika Johanna ter Horst, beg. 5-1-1860, oud ? jaren, in graf nr. 702, waarvan de eigenaar is H. Reinders.
levenloos kind van het echtpaar ter Horst-Loseman, beg. 3-8-1839, in graf nr. 282, waarvan de eigenaar is H. Reinders c.s.

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 27-1-1922 van Barendina Geertruida Niggebrugge (1856/57-1922).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties van Wiechert Werff en zijn echtgenote Berendina Antonia Loseman, (1814/15-1900).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 31-5-1843 verklaren Jan Daniel Treep, winkelier en veehouder te Kampen, en diens zuster Anna Henrica Treep koopvrouw in boter te Kampen, Comparanten schuldig te zijn aan Wichert Werff, koopman te Kampen, een bedrag van ƒ 2500 tegen 5 procent per jaar. Als onderpand gelden 1. huis, erf en where te Kampen, Hofstraat, wijk 2 nummer 211, 2. huis, erf en where te Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 301, deels afkomstig uit de ouderlijke boedel en deels gekocht van Gerrit Schreurs en Jentje Herms Dekker. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde. [597]

Overlijdensadvertentie van Arend Evert Jan Werff (1845/46-1908), en een oproep aan debiteuren en crediteuren om zich bij de notaris te melden.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Wilhelm Emil Werff (1880/83-1957).
Bron: Vriezenveners.nl
Emma Wilhelmina Ramondt (1890/91-??).
Bron: Vriezenveners.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

Huwelijksannonce van Evert Jan Overweg Loseman (1816/17-1882) en Johanna Catharina ter Horst (1821-1908).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Hendrika Antonia Loseman (1820-1879).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[642]
Hendrika Antonia Loseman, beg. 20-12-1879, oud 57 jaren, in graf nr. 922 (overgebracht uit 702), waarvan de eigenaar is Loseman.
Jan Samuel Meerburg, beg. 6-11-1880, oud 55 jaren, wednr. van H.A. Loseman in graf nr. 922 (overgebracht uit 702), waarvan de eigenaar is Loseman.

Overlijdensadvertenties van Doedo Jan Hendrik Lamberts (1821/22-1848) en Aleida Loseman (1822/23-1849)
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 11-8-1848 verkoopt Aleida Loseman, wed. van Doedo Jan Hendrik Lamberts wonende te Deventer, voor ƒ 1400,-- het 1e en 2e perceel van de boerderij "Klein Boerkamp" in de buurtschap Tjoene onder Diepenveen (in hun eigendom sinds 1827), aan Jan Willem Brinkman, schoenmaker wonend te Diepenveen. Hij was schoenmaker. [643]
Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[644]
Aleida Loseman, beg. 5-9-1849, oud 26 jaren, echtgenote van D.J.H. Lamberts, in graf nr. 632, waarvan de eigenaar is S.H. Lamberts en zuster.

52. LAMBERTUS JOHANNES WEERMAN, geb. Delden (volgens Ref. [645] Enschede Stad) 7-6-1766 (volgens Ref. [646] ) 8-6-1766) , ovl. Delden 24-3-1844, cadet by het tweede Bataillon Onderwater, van 12 tot 20 Sept. 1787 te Naarden, van 26 Sept. tot 1-11-1787 te Bergen op den Zoom, en vandaar als Cadet naar Vrankryk vertrokken voor twee maanden, aangesteld 8-7-1795 als 2de Lieutenant bij de 4de Halve Brigade Infanterie 3de Bataillon Fuseliers Compagnien No. 6 (1795-1799), bevorderd 1-10-1799 als 1e Lieutenant, 3de Bataillon Fuseliers Compagnien No. 7 (1800-1803), 12de Bataillon (1804) en op verzoek uit 's Lands dienst gedimitteerd (1804),[647] koopman in granen, woonde Delden Langestraat 19, koopman, ingezetene van Delden Stad (1811),[648] woont te Delden (1811..1835), otr./tr. Enschede/Losser 11/26-6-1803

53. JOHANNA LASONDER, geb. Enschede 9-6-1784, ovl. Delden 16-2-1835,[649]

Stad Enschede, 18-3-1791. Overeenkomst tusschen Jacob Termeulen en Laurens Jurgenszn Lasonder als voogd van de minderjarige dochter van Gerrit Egb.zn. Lasonder en Gerritdina Bussier, inzake het plaatsen van een schutting max. vier voeten hoog. [650]
Anthony Martinus Gulden en zijn huisvrouw Mechtelda Johanna Coninck Westenberg, 21-7-1802.[651] , samen met Lambertus Johannes Weerman en zijn huisvrouw wonend onder Delden, 2-1-1805.[652] .
Herman Joachim Thomasson, gevolmachtigde van de heer Lambertus Johannes Weerman (volmacht stadsgericht Delden 2-6-1810), 2-7-1810. Het verband van 2-1-1805 wordt geroyeerd, Anthony Martinus Gulden en zijn huisvrouw Mechtelda Johanna Coninck Westenberg.[653]
Op 15-5-1820 worden Lambertus Johannes Weerman en H.J. van Heek aangesteld als "aanwijzers", die de landmeter behulpzaam moeten zijn bij de kadastering van het grondgebied en percelen in de gemeente Delden. [654] Lambertus Johannes Weerman, koopman, wordt later zelf in het kadaster van Stad Delden (1832) [655] vermeld als eigenaar van diverse percelen aldaar (zie kaart).

Annonces betreffende de ondertrouw en het overlijden van Lambertus Johannes Weerman en Johanna Lasonder, benevens de geboorteannonce van hun enige zoon Gerrit Weerman.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Fragment kadasterkaart[656] van Stad Delden (1832) met daarop de percelen, waarvan Lambertus Johannes Weerman als eigenaar wordt vermeld : een tuin (714), een huis, erf en spinnerij (779), een huis, erf en verwerij (780), een huis en erf (781), een huis en erf (825), een tuin (826), een huis en erf (914). De nummers tussen haakjes verwijzen naar de perceelnummers (zie pijlen op de kaart).
klik op plaatje(s) om te vergroten

54. JAN REERINK, ged. geref. Lochem 15-5-1772, ovl. Lochem 7-5-1819, woont op de hoek van het Ei-Hoogestraatje te Lochem,[657] leerlooier (1811), gemeenteraadslid (1819), tr. Delden 16-12-1807

55. BERNARD(IN)A CONINCK WESTENBERG, geb./ged. Delden 5/12-3-1780, ovl. Delden 20-6-1860 [658]. geref. lidmaat te Neede 27-12-1804 op attestatie van Ds. Westenberg van Delden ingekomen.

Wapen Coninck Westenberg : Gevierendeeld: I en IV in groen een zilveren dwarsbalk (Westenberg). II en III in rood een gouden rechterschuinbalk, beladen met drie groene klaverbladen, geplaatst in de richting van de balk (Westenberg). Twee gekroonde helmen. 1. Helmteeken: een omgewende zilveren hondekop, rood getongd, dekkleden: zilver en groen. 2. Helmteeken: een zwarte pijl met de punt naar boven tussen een vlucht, waarvan de rechter vleugel van goud, beladen met een rode linkerschuinbalk, de linker vleugel van rood, beladen met een gouden rechterschuinbalk, de balken beladen met drie groene klaverbladen, dekkleeden goud en rood. Schildhouders: rechts een hond, links een leeuw. Wapenspreuk: Fortiter et prudenter. [659] ,[660]
Jan Rerink en zijn huisvrouw Bernarda Coninck Westenberg (23-3-1808).[661]

56. ANTO(O)NI VEEN, geb. Sneek 25-12-1792, ovl. Sneek 17-8-1872, vestigt zich in 1816 als tabakskerver en winkelier, later grossier in "Koloniale Waren" in een daartoe gekocht huis en erf bij De Waag te Sneek. In 1827 koopt hij er nog twee belendende percelen bij, waarop later een herenhuis en een chocoladefabriek zullen verrijzen, en in 1833 begint hij met zijn zwager Jentje Wybrandi (zie kw. nr. 114 sub b) uit Leeuwarden een olieslagerij in de oliemolen "De Monnik" aan de Franekervaart. Hij is lid van de Gemeenteraad van Sneek, boekhouder (1839-1852) en diaken (1819-1822, 1826-1829) van de Doopsgezinde Gemeente aldaar, voogd van de Stads Algemene armen van Sneek (1834-1837). [663] Hij tr. 2o Sneek 30-9-1846 TITIA W. TJOMMES STAM, geb. Sneek 15-10-1804, ovl. Sneek 18-9-1871, wed. van Dr. Johannes Antonius Endtz te Sneek. Hij tr. 1o Sneek 6-3-1816

57. GERRITJE SCHEPEL, geb. Leeuwarden 1-6-1794, ovl./beg. Leeuwarden/Sneek 3-10-1843/.., woonde te Leeuwarden (1816) en Sneek(1843).

Foto van een portret (waarschijnlijk crayon) van Antonie Veen (1792-1872).
Voorstelling: man, ten halve lijve, entroi quarts (kijkens over linker schouder). Donkere jas, licht hemd, donkere das, geeen snor of baard. In de linkerhand een opgerold stuk papier. Onder de foto is geschreven: 'Antonie Veen Hzn'. De foto is ingelijst.
Schilder onbekend.
Bron: Fries Scheepvaartmuseum te Sneek. Er staat bij datum 1875, dat zal dus wel de datum zijn waarop de foto is gemaakt?

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 11-8-1806 houden "de jongelingen A. Veen, T. Jorritsma en G.J. de Roock aanspraken in het Frans en Engels na de openbare les van J. Winkel te Sneek.[664]
Uit het vele dat Antonie Veen als koopman en handelaar verrichtte kan worden vermeld [665] :
 • 1809/10 wint ƒ 500,-- in de loterij en andere negoties (16 jaar oud!).
 • 1815 koopt een kerfbank voor tabak en bijbehorende winkeluitrusting.
 • 1820 exploiteert een "Corintekas" (krenten) samen met zijn zwager J. Wybrandi.
 • 1822 speculeert samen met J. Wybrandi in olie, hetgeen nadelig afloopt.
 • 1825 bouwt met zwager Bauke Haga en D. Veen een "huis aan de trekvaart bij de Molen".
 • 1826 legt ƒ 500,-- in in een Compagnieschap onder de fa. Veen & Co. ter bereiding van zeemleer.
 • 1829 leent ƒ 500,-- aan zijn jonste broer Lambertus Veen, die daarmee deelneemt in de chocoladefabriek van Jan Veen te Koog aan de Zaan.
 • 1838 koopt een pakhuis op 't Kleinzand te Sneek, waarin zijn broers Willem en Lambertus Veen een wijnfirma vestigen.
Op 28-9-1846 compareren te Sneek ten huize Kronenburg bij de Waag 1) Antonie Veen, koopman, voor zich als deelgenoot in de gemeenschap van goederen tussen hem en wijlen zijn echtgenote Gerritje Schepel en als geinstitueerde erfgenaam in het vruchtgebruik van haar nalatenschap ab intestato(¥) en als vader en voogd over hun drie minderjarige kinderen Egbert, Hillegonda en Fenna Veen, alle drie bij hem in huis woonachtig, 2) Akke Veen, echtgenote van en geassisteerd door Wybo Bleeker, 3) Catharina Veen, echtgenote van en geassisteerd door Petrus Tjallings Plantinga, 4) Elisabeth Veen, echtgenote van en geassisteerd door Hendrik Adama, en 5) Hendrik Ant.zn Veen, koopman wonende te Sneek, voor zich en als benoemd toeziend voogd over bovengenoemde drie minderjarige kinderen. De vier laatste comparanten en de drie kinderen zijn ieder voor 1/7 deel gerechtigd in de nalatenschap van hun moeder, voorzover bij voornoemd testament niet anders is beschikt ten behoeve van de vader. De boedel is na het overlijden van Gerritje Schepel nog vooruitgegaan van ƒ 115378,-- tot f 136546,-- en bestond op 16-9-1846 uit :
 • "Fonds der affaire, op handel en fabryk in tabak, koffy, thee en kruidenierswaren onder de fa. A. Veen & Zoon", getaxeerd door Willem Brunings, fabrykant en koopman te Sneek, op ƒ 56000,--.
 • Fonds der Olieslagerij 'De Monnik' in compagnie met Jentje Wybrandi te Leeuwarden ƒ 13787,--.
 • "Vastigheden", getaxeerd door Uiltje Ekema, kastelein, Oene Aukes Bonsma, koopman en Meinte Molenaar, stadsarchitect, allen te Sneek : Huis en tuin, "Kronenburg" ƒ 12300,--.
  Het Pakhuis daarachter ƒ 1700,--.
  Het Pakhuis Kleinzand ƒ 3600,--.
  De helft in de oliemolen met daartoe behorende oliebakken, koek- en zaadhokken, turf en bergschuren, drie knechtswoningen, erf, tuin en zomerhuis ƒ 5750,--.
 • Hypothecaire schuldvorderingen (10 x), in totaal ƒ 11650,--.
 • Niet hypothecaire schuldvorderingen (11 x), in totaal ƒ 13014,--.
 • Publieke effecten ƒ 11064,--.
 • Diversen (inboedel, kontanten, gereedschappen, huur en rente, en een bijenstal) ƒ 4682,--.


Getuigen zijn Engelbartus Piebenga, stadsbode en Halbo Wilbers, kantoorbediende.[666]


COMMENTAAR(¥) ZOEK OP Nots. J. Albarda Hor.zn., Leeuwarden, d.d. 30-9-1843.

Lambertus Jacobus Veen (1863-1919).
Foto: 1919?
Bron: Fotocollectie CBG
Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 21-9-1919 van Lambertus Jacobus Veen (1863-1919).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Recensie in de NRC d.d. 19-7-1921 van het boek "Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw" van Dr. Jan Feenstra Kuiper (1890-1927). Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 25-4-1927 van Dr. Jan Feenstra Kuiper (1890-1927).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Fenna Feenstra Kuiper (1892-1983).
Foto: datum en plaats onbekend.
Bron: Ref. [770]
Verslag in Het Vaderland d.d. 5-7-1930 over een adres gericht aan H.M. de Koningin, waarin mevr. F. Bottema-Feenstra Kuiper, namens het Huisvrouwen Comité voor AVRO-actie in Den Helder, bezwaren tegen een ministerieel zendtijdbesluit uitbrengt.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Fenna Bottema-Feenstra Kuiper publiceerde onder de naam Fenna Feenstra bij Van Holkema & Warendorff te Amsterdam de volgende kinderboeken :[771]
"Een zomer op Heidehoeve" (1941)
de trilogie : "Nelleke's opvoeding" (1941), "Maar die vlag verlaten.....nooit!" (1946), "Terug in het vaderland" (1951).
"Langs eigen wegen" (1953)
"Er verandert niet zo veel" (1956) en het vervolg daarop : "Het recht van de ander" (1959).
Voorts nog de herinneringen : "Wij vrouwen van Nederland" (1947).

Voorpagina van de roman "Een zomer op Heidehoeve" (1941), door Fenna Feenstra (1892-1983),[772] en de recensie van dit boek in Het Vaderland d.d. 11-12-1941.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Voorpaginaas van de trilogie
Nelleke's opvoeding (1941),
Maar die vlag verlaten.....nooit! (1946),
Terug in het vaderland (1951),
door Fenna Feenstra (1892-1983). [773]

klik op plaatje(s) om te vergrotenVoorpaginaas van
Langs eigen wegen (1953),
Er verandert niet zo veel (1956),
Het recht van de ander (1959),
door Fenna Feenstra (1892-1983). [774]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Julia Jan Woutersstichting te Oudeschoot, waar Neeltje Feenstra Kuiper (1864-1936) directrice was. Oorspronkelijk het buiten Veenwijk, in 1763 gebouwd door Fokke van Bienema, apotheker aan de "Lindegracht" te Heerenveen. Door erfenis kwam het in het bezit van Tjalling Menno Watse Baron van Asbeck, die het in 1847 publiek verkocht aan de rijke koopman Jan Berends Wouters. Op 24-5-1892 overleed op 63-jarige leeftijd op het buiten "Veenwijk" te Oudeschoot, mevrouw Julia Anna Margaretha Wouters, gehuwd met Renaud Charles van Marselis Hartsinck, dochter van Jan Beerends Wouters en Antoinetta Margaretha Brasker. Bij laatste wilsbeschikking legateerde zij het landgoed Veenwijk, met nog enkele andere bezittingen, aan een stichting, welke bejaarde ongehuwde dames van Friese afkomst een veilig en gezellig tehuis voor het leven zou moeten bieden. Zij was de laatste telg uit een uit Noord-Holland stammend koopmansgeslacht, dat later naar Friesland kwam. Onder haar meisjesnaam Julia Jan Wouters was ze te Oudeschoot zeer populair. In 1901 werd het oude landhuis verbouwd en in het volgend jaar werden de eerste bewoonsters opgenomen. Later (in 1927) is het gebouw met een vleugel vergroot. [781]
klik op plaatje(s) om te vergroten

58. HARMANUS JONGERS ADAMA, geb./ged. Leeuwarden 10/31-10-1783, ovl. Leeuwarden 16-11-1861, afkomstig van Leeuwarden (1807), goud- en zilversmid (mr. proef in 1807) te Leeuwarden, ingeschreven in het Franse stamboek 15-7-1812, [782] als zilversmid te Leeuwarden vermeld (1832) in het kadaster van Leeuwarden[783] met een huis en erf (Lwd G746), huis en erf en tuin (Lwd B959), otr./tr. Leeuwarden geref. Westerk. 12-12-1806/1-1-1807

59. GEERTRUIDA (VAN) TEMMING, geb./ged. Leeuwarden 27-10/17-11-1786, ovl. na 1861,[784] afkomstig van Leeuwarden (1807), geref. lidmaat op belijdenis te Leeuwarden 9-12-1803.

Wapen Van Temming : In zilver een van terzijde geziene mansbuste met baard en snor van natuurlijke kleur en met staartpruik, gekleed in blauw met een zilveren jabot. Helmteken : een antieke vlucht van zilver en blauw. Dekkleden : zilver en blauw [785].
Bron: Ongearceerde zegels van het schild op een ongeopend codicil uit 1818 [786] van Hendrik Wanders van Temming (1743-1821) Mr. verver, kunstschilder en kunstverlakker te Leeuwarden. Op de omslagakte van het codicil komt bovendien de zinsnede voor: "de Heer Hendrik Wanders van Temming welke aan den Notaris, en de getuigen heeft aangeboden een pakket, door hem in omslag gesloten, welke omslag op vier plaatsen met zwart lak is toegezegeld, waarop staat het afdruksel van een cachet, hetwelk de comparant gezegd heeft gewoonlijk te gebruiken, hebbende in het wapen een mans-kop ...".
H. Jongers wonend in op de Berlikumermarkt wijk C nr. 2810, betaalt personele quotisatie (1808).
Harmanus Jongers Adama, zilversmid, oud 40 jaar, is stemgerechtigde te Leeuwarden (1824). [787]
Hermanus Jongers Adama, orfevre, geb. in 1783, wonend in wijk C, is stemgerechtigde ingezetene te Leeuwarden (1811), [788] en patentplichtig aldaar (1815). [789]
Een groot aantal kinderen en kleinkinderen (zie hieronder) uit het huwelijk (Adama-van Temming) neemt deel in een scheepsverband :
Op 18-6-1874 passeert te Leeuwarden een akte van royement en opheffing, betreffende een scheepsverband. Comparanten zijn Pieter Adama te Leeuwarden, Dirkje Adama te Leeuwarden, weduwe van Hermanus van Assen, Wytske van Assen te Leeuwarden, gehuwd met Haijo Ferdinand Alings, Geertruida van Assen te Doesborg, gehuwd met Jan Pieter Jonxis Pieter van Assen te Oost Indië Barendina Janna van der Heuvel te Leeuwarden, weduwe van Antoon van Assen als moeder van en voogd over Hermanus van Assen en Geertruida Metje van Assen, Hendrik Adama te Amsterdam, Hubertus Adama te Arnhem, Warner van Temming Adama te Leeuwarden, Helena Noteboom Adama te Sneek, gehuwd met Hendrik Veen, Hendrik Willem Alma te Berlikum, Hermanus Alma te Leeuwarden, Jacobina Alma te Heerenveen, gehuwd met Jan van der Sluis, Ytje Borgrink te Leeuwarden, gehuwd met Joost Pieter Brandt, Albertus Meursinge te Leeuwarden als voogd over Hendrik Meursinge. [790]

60. RUDOLPHUS JACOBS FEENSTRA, geb. Sneek 20-7-1783, ovl. Sneek 10-11-1875, goud- en zilversmid te Sneek (1810..1841), doet zijn meester proef 10-9-1810, ingeschreven in het Franse Stamboek 15-7-1812[796] lid van de gemeenteraad van Sneek, voogd van de Stads Algemene armen van Sneek (1827-1831), [797] beklaagt zich in een handgeschreven brief bij het Provinciaal Bestuur tegen de naar zijns inziens te hoge belasting aanslag (1841),[798] tr. Sneek 2-9-1810

61. AURELIA JANS RIENSTRA, geb./ged. geref. Sneek 22-1/17-2-1780, ovl. Sneek 14-12-1837,[799]. zilversmid,[800] vervaardigt voor Koning Lodewijk Napoleon een paar degens met zilveren gevest (te zien in Scheepvaartmuseum te Sneek).[801]

Wapen Rienstra : Gedeeld : I. de halve Friese adelaar, II. doorsneden : a. in blauw een gaande zilveren zwaan, b. in rood een zilveren handmerk bestaande uit het cijfer vier en een omgekeerde letter V. [802] [803]
In 1811 neemt Rudolphus Feenstra te Sneek voor zichzelf en zijn kind Jacob de achternaam Feenstra aan.
Op 2-2-1874 worden in het kader van een boedelscheiding twee huizen te Sneek gescheiden, tussen Dieuwke Feenstra te Leeuwarden, gehuwd met Age Theodorus Haagsma, Jacob Rudolphus Feenstra te Sneek, Johannes Feenstra te Sneek, en Jacob Rudolphus Feenstra te Leeuwarden. (NB dit zal wel een verschijving zijn, bedoeld zal zijn de andere broer Jan Feenstra te Leeuwarden) [804]

Graf op de oude begraafplaats Leeuwarden van het echtpaar Rudolphus Feenstra (1849-1916) x Geertruida Katharina Staude (1845-1897).
Bron en copyright: http://graftombe.nl/

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties in de NRC d.d. 15 en 16-1-1916 van Ir. Sjoerd Epco Haagsma (1852-1916).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Levensbeschrijving van Sjoerd Epco Haagsma door A.J. Veenendaal jr. in Biografisch Woordenboek van Nederland 2 ('s-Gravenhage 1985). [842]

Haagsma ging, na het doorlopen van de HBS te Leeuwarden waar hij opviel door zijn aanleg voor wis- en natuurkunde, naar de Polytechnische School te Delft, waar hij in 1877 het diploma van werktuigkundig ingenieur behaalde. Aansluitend deed hij nog een jaar praktisch werk als metaalbewerker in Engeland en Duitsland. Terug in Nederland werkte hij korte tijd bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, maar in 1879 stapte hij over naar de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) als adjunct-ingenieur, waar hij geplaatst werd aan het centraal bureau in Utrecht en in 1881 aan de centrale werkplaats, te Zwolle. Na een kort verblijf aan de andere centrale werkplaats te Tilburg, werd hij in 1890 teruggeroepen naar Utrecht als chef van de technische afdeling en werd hij daarmee de eerste assistent van de chef van tractie J.W. Stous Sloot (zie kw. nr. 43 sub f8). Het SS-net kende in die dagen een grote uitbreiding door het overnemen van de lijnen van de Rijnspoor. Veel materieel moest worden aangeschaft, waarvoor Stous Sloot de ontwerpen maakte, maar waarbij hij het detailwerk steeds meer overliet aan zijn assistent.
Toen Stous Sloot in 1896 gepensioneerd werd, was Haagsma zijn aangewezen opvolger. Met de titel hoofdingenieur-werktuigkundige, chef van tractie en materieel, was hij nu verantwoordelijk voor alle rollend materieel, werkplaatsen en machines van de SS. In hetzelfde jaar werd hij ook commissaris van Werkspoor. De sneltreinlocomotieven die Haagsma in 1898-1899 samen met Beyer, Peacock & Co te Manchester ontwierp, volgden uiterlijk de lijnen van die van zijn voorganger, maar waren aanmerkelijk zwaarder en sterker om te kunnen voldoen aan de hogere eisen die het spoorwegverkeer stelde. Een volgend, nog sterker en groter type, dat in 1900 op de baan kwam, was echter geen succes door de onrustige loop. Deze machines waren ontworpen voor de mailtreinen Vlissingen-Berlijn, die door de SS tot Boxtel gereden werden. Deze, en de andere internationale treinen via Venlo en Emmerik, werden voortdurend zwaarder, en ook de snelheid waarmee gereden moest worden, werd steeds hoger gesteld, zodat een sterkere locomotief dringend nodig was. Daarom stelde Haagsma in 1909 de specificatie op voor een sneltreinmachine met drie gekoppelde assen en vier cilinders, het detailwerk werd gedaan door zijn assistent F. Westendorp. Zo ontstond het SS-type 700 (NS serie 3700), de 'standaard'-locomotief van de Nederlandse Spoorwegen (NS) tot na de Tweede Wereldoorlog. Door de uitrusting van deze machines met vier cilinders werd een zodanig uitgebalanceerd drijfwerk verkregen dat de op het spoor uitgeoefende krachten aanmerkelijk minder waren dan bij locomotieven met twee cilinders. Zo kon de statische asbelasting verhoogd worden, waardoor de trekkracht aanzienlijk groter werd. Ook voor het op gang komende Limburgse kolenvervoer waren zeer sterke machines nodig, die onder Haagsma's supervisie werden ontworpen. Het forensenverkeer maakte eveneens locomotieven van een nieuw type nodig. Al deze machines waren zeer succesvol en bleven tot het einde van het stoomtijdperk bij de NS in dienst. Waar mogelijk plaatste Haagsma zijn orders bij de Nederlandse industrie, zo werd Werkspoor al vrijwel direct betrokken bij de bouw van de serie 700 en bouwde de Machinefabriek 'Breda' een aantal kleine rangeerlocomotieven. De werkplaatsen hadden zijn bijzondere aandacht, grote uitbreidingen kwamen in Tilburg voor 1914 tot stand, en op zijn initiatief werden aldaar sinds 1898 ook locomotieven nieuw gebouwd. Het wagenpark van de SS werd in de jaren van zijn bewind vrijwel verdubbeld, terwijl vele nieuwe types werden ingevoerd. Ook bij het ontwerpen en bouwen van een nieuwe koninklijke trein was hij actief betrokken.
Haagsma was een bescheiden, nuchtere Fries, kalm blijvend onder alle omstandigheden. Hij bezat de gave veel aan zijn ondergeschikten te delegeren en hun een grote vrijheid van handelen toe te staan, zonder daarbij echter zelf het overzicht te verliezen. Kort voor zijn pensionering overleed hij.
Publicaties: "Proeven met remmen, genomen in 1899 bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen", in De Ingenieur 15 (1900) 735-741.
Literatuur: G. van Egmond, ibidem 31 (1916) 203-205.

Berichten in Het Vaderland d.d. 21 en 28-10-1932 betreffende de vervolging en vrijspraak van Age Theodorus Haagsma wegens meineed. In welke eerdere zaak deze meineed gepleegd is, was vooralsnog niet te achterhalen.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 23-11-1927 van Aurelia Haagsma (1853-1927).
klik op plaatje(s) om te vergroten

62. PIETER RISSELADA(¥), geb./ged. Leeuwarden 7/31-8-1803, ovl. Sneek 13-9-1891, ingeschreven als student aan de Universiteit van Groningen 26-8-1821,[859] chirurgijnsleerling (1825), vroedmr. (1825) en chirurgijn (1825, 1861) te Sneek, woont te Sneek (1875), tr. 2o Sneek 8-10-1840 GRIETJE JANS TIGGELAAR (TICHELAAR), geb. Makkum 17-11-1802, ovl. Sneek 31-12-1889, wed. van Doede Wytes Boersma, woont te Sneek (1875), dr. van Jan Pieters, die in 1811 te Makkum de geslachtsnaam Tichelaar aannneemt voor hemzelf en 3 kinderen (Grietje 9 jaar, Feykje 5 jaar, Petronella 4 jaar)[860], tr. 1o Sneek 16-3-1825

63. METTJE OENESDR HOGENBRUG(H), geb./ged. Sneek geref. 1/7-4-1800, ovl. Sneek 30-7-1833.

COMMENTAAR(¥) Signalement van Pieter Risselada (1825) : lengte 1 el en 700 strepen (= 1,70 m), aangezigt lang, voorhoofd rond, oogen ligtblauw, neus dik, mond groot, kin spits, haar en wenkbrauwen bruin.


COMMENTAAR(¥) In de huwelijksakte van zijn zoon heet hij Doctor Pieter Risselada. Is hij gepromoveerd?

Geschilderd portret van Grietje Jans Tichelaar (1802-1889) door J.A.M. Haak.
Datering: onbekend.
Pastel 58 x 45 cm.
In particulier bezit.
Bron: Ref. [861].
Geschilderd portret van Pieter Risselada (1803-1891) door J.A.M. Haak.
Datering: onbekend.
Pastel 58 x 45 cm.
In particulier bezit.
Bron: Ref. [862].

klik op plaatje(s) om te vergroten

Zilveren geboortelepel van Mettje Oenes Hogenbrug (1800-1833). Oorspronkelijk een gildelepel met eivormige bak en platte steel met accoladevormig einde, met dubbel lof aan de bak bevestigd. Op de steel (achter): "Uitgedeeld voor 't Bakkers Gild te Sneek / 1779". Vervaardigd door Philippus Roorda (1757). De lepel is later gebruikt als geboortelepel. Op de bak de tekst "Mettje Oenes Hogenbrug is Geboren de 1-4-1800".
Bron: Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 28-9-1891 wordt inventaris opgemaakt (kennelijk na het overlijden van Pieter Risselada op 13-9-1891) ten behoeve van Thijs Fedde Risselada te Sneek, Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Egbert Veen te Sneek, Gerben van der Zijl te Sneek, en Johannes Feenstra te Sneek. [863]

Op 9-11-1891 passeert een akte van boelgoed, betreffende roerende goederen (kennelijk van Pieter Risselada overleden op 13-9-1891) met een opbrengst van ƒ 1.505 ten behoeve van Thijs Fedde Risselada te Sneek, Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Egbert Veen te Sneek, Frederik Stokhuyzen te Leiden, Jan Voogd te Vlaardingen, en Jacobus Marie van Benten te 's-Gravenhage. [864]

Dr. Thijs Fedde Risselada (1843-1918).
Foto: 1911.
Bron: Fotocollectie CBG
Overlijdensadvertenties in het Algemeen Handelsblad d.d. 25-9-1918 van Dr. Thijs Fedde Risselada (1843-1918).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook
hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 6 ( 911 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. zie ook Hendrik van Schothorst Azn., De geschiedenis of kroniek van Schothorst, ongepubliceerd stencil, 1926/27
 2. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 3. med. heer Wolleswinkel te 's-Gravenhage
 4. Fam. Arch. Ds. H. van Schothorst te Utrecht
 5. Bijblad NL 7(1981)193
 6. Bijblad NL 7(1981)193
 7. RAG, Toeg. nr. 0301 Tiendcommissie in het tweede Tienddistrict te Arnhem, inv. nr. 153
 8. Bijblad NL 7(1981)206
 9. Bijblad NL 7(1981)207
 10. Bijblad NL 7(1981)210
 11. RAG, Toeg. nr. 0301 Tiendcommissie in het tweede Tienddistrict te Arnhem, inv. nr. 226
 12. VG 11(1986)200
 13. Caudron, l.c. passim
 14. Crebolder et al, l.c.
 15. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 16. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 17. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, passim
 18. Crebolder, Als eene stadt, l.c., p27
 19. GA Barneveld, Gemaallijst 1825-1828, ⇒ www.barneveld.nl
 20. zie ookVG 11(1986)200
 21. VG 11(1986)200
 22. VG 11(1986)200
 23. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 24. GN 15(1960)108
 25. VG 11(1986)200
 26. E. de Jonge, Weerbare mannen Apeldoorn, 1784, Pub. VG 20
 27. ⇒ www.barneveld.nl
 28. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 40v en 41, dd. 04-05-1794.
 29. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 39', 40, dd. 24-05-1794, gecit. in Caudron, l.c.
 30. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio, 110 t/m 111, dd. 31-12-1800
 31. ORA 0203, boek 840, Buurtschap Estvelt, folio 109, 109v, dd. 01-10-1805
 32. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 195v, 196, dd. 16-12-1806, gecit. in Caudron, l.c.
 33. ORA 0203, boek 840, Buurtschap Estvelt, folio 110, 110v, dd. 31-12-1805.
 34. GA Barneveld, NA, Nots. H. Mey Mettenbrinck, MET1814/44
 35. Crebolder et al, l.c.
 36. Bev. Register Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 37. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 38. GA Barneveld, Gemaallijst 1825-1828, ⇒ www.barneveld.nl
 39. Crebolder, Als eene stadt, l.c., p 17
 40. Crebolder et al., l.c.
 41. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 42. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 43. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY3
 44. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY4
 45. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 46. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1242
 47. Crebolder et al, l.c.
 48. Crebolder, Als eene stadt, l.c., p27
 49. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 50. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU195
 51. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 52. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 53. zie ook Het Vaderland 5-6-1931
 54. het Vaderland 4-2-1932
 55. GA Barneveld, NA, Nots. D. La Grappe Dominicus, GRA1880/57
 56. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7055
 57. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM3300
 58. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1737
 59. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1869
 60. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK2304
 61. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK3130
 62. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 63. GA Barneveld, NA, D. van Heuven, HEU7242
 64. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7298
 65. Crebolder et al, l.c.
 66. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 67. Caudron, l.c., p 387,417,418,419,420
 68. GA Barneveld, Gemaallijst 1825-1828, ⇒ www.barneveld.nl
 69. Crebolder et al, l.c.
 70. Bev. Register Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 71. voor kwartieren v.d. Fliert, zie ook Mededeling A. van Marle te Amsterdam
 72. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 88, 880 en 89, dd. 16-05-1799, gecit. in Caudron, l.c.
 73. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveid, folio 93 en 99, dd. 14-05-1800, gecit. in Caudron, l.c. p378
 74. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 99, 99v en 100, dd. 14-05-1800 gecit. in Caudron, l.c. p378
 75. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 142v, 143, dd. 13-05-1802, gecit. in Caudron, l.c.
 76. Crebolder et al, l.c.
 77. G. Crebolder, Aangeomen geslachtsnamen te Barneveld 1812-1826, Barneveld 1977
 78. Crebolder et al, l.c.
 79. Mededeling J. van Beek te Soest
 80. Mededeling Marian Scheper, 2006
 81. ⇒ ~tonvdbie
 82. CBG, collectie Steenkamp/Damstra
 83. ⇒ thob001taal01_0012.htm
 84. ⇒ thob001taal01
 85. ⇒ thob001taal01
 86. RAL, ONA Leiden, Nots. Josu l'Ange Josuz, Archiefnr. 506, inv. nr. 2222, akte nr. 046
 87. RAL, ONA Leiden, Nots. Josu l'Ange Josuz, Archiefnr. 506, inv. nr. 2222, akte nr. 106
 88. RAL, ONA Leiden, Nots. Josu l'Ange Josuz, Archiefnr. 506, inv. nr. 2223, akte nr. 031
 89. RAL, ONA Leiden, Nots. Josu l'Ange Josuz, Archiefnr. 506, inv. nr. 2223, akte nr. 087
 90. RAL, ONA Leiden, Nots. Josu l'Ange Josuz, Archiefnr. 506, inv. nr. 2224, akte nr. 052
 91. RAL, ONA Leiden, Nots. Josu l'Ange Josuz, Archiefnr. 506, inv. nr. 2228, akte nr. 005
 92. RAL, ONA Leiden, Nots. Josu l'Ange Josuz, Archiefnr. 506, inv. nr. 2228, akte nr. 052
 93. RAL, ONA Leiden, Nots. Josu l'Ange Josuz, Archiefnr. 506, inv. nr. 2230, akte nr. 028
 94. Mededeling Marian Scheper, 2005
 95. Mededeling Marian Scheper, 2005
 96. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2005
 97. zie ook Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 98. Mededeling Marian Scheper, 2006
 99. Mededeling Marian Scheper, 2006
 100. Mededeling Marian Scheper, 2006
 101. Mededeling Marian Scheper, 2006
 102. Mededeling Marian Scheper, 2006
 103. Mededeling Marian Scheper, 2006
 104. Mededeling Marian Scheper, 2006
 105. Mededeling Marian Scheper, 2006
 106. Mededeling Marian Scheper, 2006
 107. Mededeling Marian Scheper, 2006
 108. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 109. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 110. ⇒ personen
 111. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 112. stamreeks van Volkom, volgens Mededeling mej. M. van Volkom te Haarlem
 113. zie ook Gen. Van der Meulen, l.c.
 114. zie ook ⇒ www.famvanderjagt.nl
 115. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 116. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 117. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 118. Residentie- en Stadsalmanak 1846-1863
 119. Residentie- en Stadsalmanak 1846-1863
 120. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 121. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1824..30
 122. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1825-28
 123. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1826-1828
 124. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1829
 125. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1831
 126. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1832
 127. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1832-1837
 128. 36
 129. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1833-1838
 130. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1836-1838
 131. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 36..1858
 132. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1847
 133. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1847-1855
 134. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1851-1852
 135. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1854-1857
 136. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 36..1858
 137. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 138. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië,1831-1857
 139. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1830
 140. Ind. Nav. 6(1993)133
 141. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1848
 142. Ind. Nav. 6(1993)133
 143. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1854
 144. Mededeling Marian Scheper, 2006
 145. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1854-1855
 146. ⇒ bruijn
 147. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1850
 148. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 149. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1852
 150. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1844
 151. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1846-1847
 152. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1848-1851
 153. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1854
 154. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 9, Huwelijksregister van Banda, 's-Gravenhage 1998
 155. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1865
 156. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1843-1846
 157. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1852
 158. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1857-1858
 159. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1860-1864
 160. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1861
 161. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1863-1864
 162. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1864
 163. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 9, Huwelijksregister van Banda, 's-Gravenhage 1998
 164. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. II, Batavia, 1935
 165. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1852
 166. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1883-1903
 167. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1902-1905
 168. ⇒ bruijn
 169. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1875-1900
 170. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1899-1905
 171. ⇒ Brocx-Terheijden.html
 172. ⇒ bruijn
 173. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, 1876
 174. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, 1902
 175. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1903
 176. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1896-1903
 177. Ind. Nav. 15(2002)31
 178. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, 1901-1906
 179. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, 1877
 180. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1895
 181. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-256
 182. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1925
 183. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1855-1861
 184. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 185. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1899
 186. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1883..1898
 187. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1880-1898
 188. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1833, 1835
 189. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1835
 190. NP 22(1935)415
 191. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1899
 192. NP 22(1935)415
 193. NP 22(1935)415
 194. NP 22(1935)415
 195. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 196. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1849-1870
 197. KB 30-7-1848
 198. Javaansche Courant d.d. 16-7-1853
 199. Staats Courant 15-9-1859
 200. Staats Courant 26-2-1867
 201. Javaansche Courant 22-2-1870
 202. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 203. Handelsblad d.d. 22-11-1851
 204. Javaansche Courant d.d. 16-7-1853
 205. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1855-1863
 206. brief van A. van der Jagt van 7-3-1856
 207. Staats Courant 26-2-1867
 208. NP 22(1935)415
 209. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 1878-1880
 210. NP 22(1935)415
 211. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1855-1878
 212. NP 22(1935)415
 213. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1857
 214. zie ook NP 22(1935)421
 215. NP 22(1935)421
 216. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1867
 217. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1855-1860
 218. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1856-1864
 219. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1858
 220. zie ook NP 22(1935)421
 221. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 1885-1890
 222. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1865
 223. NP 22(1935)421
 224. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1880-1901
 225. Het Centrum d.d. 10-3-1911
 226. Het Vaderland d.d.25-2-1941
 227. NRC d.d. 7-9-1926, en andere kranten passim
 228. Het Vaderland d.d. 25-5-1935
 229. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 230. ⇒ tel1915
 231. Het Centrum d.d. 27-11-1918
 232. Jb. Amstelodamum 1918-1924
 233. Het Vaderland d.d. 6-5-1945
 234. Het Vaderland d.d. 5-11-1931
 235. Het Vaderland, d.d. 14-2-1933
 236. Het Vaderland, d.d. 3-5-1938
 237. L. de Kromme, J.R. de Bruine Groeneveldt, Leiden: Stenfert Kroese, 1939
 238. Het Vaderland d.d. 26-4-1942
 239. Swillens, P.T.A., Jan Boon, schilder, teekenaar, etser, houtsnijder , N.V. Leiter-Nypels, Maastricht, z.jr., Swillens, P.T.A., Nederland in de prentkunst (Heemschut reeks), geciteerd in ⇒ home.html
 240. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1842
 241. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1878
 242. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 243. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 244. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1901
 245. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 246. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 247. zie ook ⇒ www.famvanderjagt.nl
 248. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 249. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 250. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 251. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 252. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 253. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 254. Mededeling Marian Scheper, 2006
 255. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 256. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1861-1897
 257. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 258. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 259. ⇒ www.famvanderjagt.nl
 260. Mededeling Marian Scheper, 2008
 261. ⇒ personenregister.htm
 262. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1859-1896
 263. ⇒ Machinefabriek_Breda
 264. Zandvoortse badcourant d.d. 3-8-1895
 265. Mededeling Marian Scheper, 2008
 266. ⇒ www.begraafplaats-baarn.nl
 267. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1890..1896
 268. Mededeling Carla van Beers, 2013
 269. ⇒ www.bonas.nl
 270. ⇒ www.begraafplaats-baarn.nl
 271. R. Baay, De njai, Amsterdam, 2008
 272. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1898
 273. ⇒ www.begraafplaats-baarn.nl
 274. Mededeling Carla van Beers, 2013
 275. De Gooi- en Eemlander, d.d. 26-07-1911
 276. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1889-1890
 277. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 6, Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch Indië, 's-Gravenhage 1993
 278. Mededeling Marian Scheper, 2008
 279. zie ook Het Vaderland d.d. 8-4-1924
 280. ⇒ Genealogie.htm
 281. Mededeling Marian Scheper, 2008
 282. zie ook Mededeling Jeannette Fehres, 2009
 283. Mededeling Jeannete Fehres, 2009
 284. Het Vaderland 26-1-1933
 285. Mededeling Jeannette Fehres, 2009
 286. Mededeling Jeannette Fehres, 2009
 287. ⇒ www.buiter.com
 288. Mededeling Jeannette Fehres, 2009
 289. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië 1913-1941
 290. NRC, d.d. 13-3-1928
 291. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1892
 292. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 293. Jb. der Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam
 294. Ind. Nav. 9(1996)113
 295. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1897
 296. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1923
 297. NRC, d.d. 13-1-1924
 298. Het Vaderland 17-12-1936
 299. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 300. NRC 20-5-1924
 301. NRC d.d.13-1-1924
 302. ⇒ forum_posts.asp?TID=911
 303. Ind. Nav. 12(1999)34
 304. ⇒ 52_SOMOBITO.pdf
 1. zie ook Het Vaderland 27-5-1926
 2. ⇒ pierrecrommelingkdesc1475-9.htm
 3. zie ook Het Vaderland 19-4-1930
 4. zie ook Het Vaderland 19-4-1930
 5. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1901
 6. Mededeling Carla van Beers, 2013
 7. Het nieuws van den dag : kleine courant, 05-07-1899
 8. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903..1932
 9. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1901-1939
 10. Het Vaderland, d.d. 5-6-1928
 11. Mededeling Marian Scheper, 2008
 12. ⇒ www.dbnl.org
 13. ⇒ www.dbnl.org
 14. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1908..1932
 15. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2008
 16. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 17. UB Leiden
 18. NRC d.d. 13-1-1924
 19. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1925-1939
 20. Mededeling Marian Scheper, 2008
 21. Mededeling Marian Scheper, 2008
 22. NRC d.d. 26-8-1914
 23. Mededeling Marian Scheper, 2005
 24. Mededeling Marian Scheper, 2008
 25. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903..1924
 26. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1920-1924
 27. Mededeling Marian Scheper, 2008
 28. ⇒ www.dbnl.org
 29. ⇒ www.dbnl.org
 30. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1908..1914
 31. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1917
 32. Mededeling Marian Scheper, 2008
 33. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1908..1924
 34. Mededeling Marian Scheper, 2008
 35. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1929, 1930
 36. Mededeling Marian Scheper, 2005
 37. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1880
 38. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1929, 1930
 39. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1902-1933
 40. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912..1930
 41. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912..1930
 42. NP 11(1920)259
 43. Mededeling Marian Scheper, 2008
 44. NP 11(1920)259
 45. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903
 46. NRC 28-12-1928
 47. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1935-1942
 48. Het Vaderland, d.d. 28-12-1934
 49. NP 11(1920)259
 50. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1904
 51. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1934-1941
 52. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912
 53. E. Beer-Sieburgh, Utrecht in letters, 1980; Het Spectrum, Utrecht, 1980
 54. ⇒ www.meertens.knaw.nl
 55. Het Vaderland, d.d. 28-9-1935
 56. Oorlogsgravenstichting, ⇒ www.ogs.nl
 57. Mededeling Marian Scheper, 2008
 58. Mededeling Marian Scheper, 2008
 59. NRC 9-5-1917
 60. Mededeling Marian Scheper, 2008
 61. Het Vaderland 4-8-1938
 62. zie ook ⇒ www.famvanderjagt.nl
 63. Mededeling Marian Scheper, 2006
 64. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1890
 65. ⇒ k.mulder39
 66. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916
 67. Mededeling Marian Scheper, 2006
 68. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1905-1920
 69. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1907-1938
 70. ⇒ d-compu.dyndns.org
 71. ⇒ d-compu.dyndns.org
 72. ⇒ d-compu.dyndns.org
 73. ⇒ d-compu.dyndns.org
 74. ⇒ d-compu.dyndns.org
 75. zie ook ⇒ k.mulder39
 76. Het Vaderland d.d. 25-11-1930
 77. ⇒ k.mulder39
 78. ⇒ www.roosjeroos.nl
 79. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1930-1938
 80. ⇒ d-compu.dyndns.org
 81. ⇒ d-compu.dyndns.org
 82. Kleian, Nieuw Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912
 83. Kleian, Nieuw Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1915
 84. Het Vaderland 13-01-1932
 85. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 5, Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch Indië, 's-Gravenhage 1993
 86. Mededeling Marian Scheper, 2008
 87. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1883-1911
 88. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1887-1901
 89. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1883-1900
 90. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1910-1912
 91. Mededeling Marian Scheper, 2008
 92. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1883
 93. NRC d.d. 16-12-1915
 94. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1928-1938
 95. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1924-1938
 96. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, 1884, 1890
 97. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1886
 98. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1924-1938
 99. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1925-1940
 100. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1920
 101. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1889
 102. Mededeling Marian Scheper, 2008
 103. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1913
 104. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912-1932
 105. NRC 25-10-1923
 106. NRC 28-3-1924
 107. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912-1932
 108. Het Vaderland 8-5-1931
 109. Mededeling Marian Scheper, 2008
 110. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916
 111. Mededeling Marian Scheper, 2008
 112. Het Vaderland 8-5-1931
 113. Mededeling Marian Scheper, 2008
 114. Mededeling Marian Scheper, 2008
 115. ⇒ vanhulten.htm
 116. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1919
 117. ⇒ www.kampamersfoort.nl
 118. Het Vaderland 8-5-1931
 119. Mededeling Marian Scheper, 2008
 120. Mededeling Marian Scheper, 2008
 121. Mededeling Marian Scheper, 2008
 122. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1880
 123. Mededeling Marian Scheper, 2008
 124. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1910-1932
 125. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1910
 126. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916
 127. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1884
 128. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, 1891
 129. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 130. NRC d.d. 29-12-1927
 131. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1922-1934
 132. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1924-1941
 133. Mededeling Marian Scheper, 2008
 134. ⇒ www.japanseburgerkampen.nl
 135. Mededeling Marian Scheper, 2008
 136. Mededeling Marian Scheper, 2008
 137. Mededeling Marian Scheper, 2006
 138. Mededeling Marian Scheper, 2006
 139. ⇒ Bakkerharmen
 140. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 141. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1885-1903
 142. ⇒ Bakkerharmen
 143. ⇒ Bakkerharmen
 144. ⇒ Bakkerharmen
 145. ⇒ Bakkerharmen
 146. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 147. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1914-1930
 148. ⇒ www.roosjeroos.nl
 149. Mededeling Marian Scheper, 2006
 150. ⇒ d-compu.dyndns.org
 151. E.J. Jonkers et al., Gymnasium Winschotanum, Winschoten, 1957
 152. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1883-1896
 153. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1883-1895
 154. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1890-1892
 155. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1896-1902
 156. ⇒ tel1915
 157. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2006
 158. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1890-1895
 159. ⇒ Bakkerharmen
 160. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 161. zie ook ⇒ Bakkerharmen
 162. ⇒ Bakkerharmen
 163. NP 14(1924)218
 164. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 165. UB Leiden
 166. Het Centrum, d.d. 08-09-1917
 167. NRC d.d. 20-09-1929
 168. ⇒ d-compu.dyndns.org
 169. NP 14(1924)218
 170. ⇒ www.nierstrasz.org
 171. ⇒ www.nierstrasz.org
 172. ⇒ www.nierstrasz.org
 173. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 174. NRC, passim
 175. NRC d.d. 18-09-1916
 176. NRC d.d. 30-11-1929
 177. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1921-1942
 178. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1920-1941
 179. zie ook ⇒ www.oudzoeterwoude.nl
 180. NRC passim
 181. NRC d.d. 30-11-1929
 182. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1920-1941
 183. ⇒ www.rkd.nl
 184. ⇒ gen1.pl?action=artikel&id=9155
 185. ⇒ d-compu.dyndns.org
 186. ⇒ d-compu.dyndns.org
 187. ⇒ d-compu.dyndns.org
 188. ⇒ d-compu.dyndns.org
 189. ⇒ d-compu.dyndns.org
 190. NRC d.d. 18-5-1930
 191. voor stamreeks Van Leeuwen zie ook Mededeling W. van Leeuwen te IJmuiden
 192. Kuiperi, l.c.
 193. Wormsbecher, l.c.
 194. Mededeling W. Stoll te Den Helder
 195. BHIC, notarieel protocol Wanroij Toeg. nr. 7133, inv. nr. 3, akte nr. 141
 196. NA Vierlingsbeek, inv. N8235 acte 84, geciteerd in P.L. Leget-Kuylen en J.N. Leget, Testamenten gepasseerd voor notarissen te Vierlingsbeek, 1815-1842, Oss, 1983
 197. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 31, akte nr. 243
 198. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 40, akte nr. 13
 199. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1308, d.d. 8-1-1829
 200. zie ook Mededeling W. Stoll te Den Helder, Wormsbecher l.c.
 201. zie ook Mededeling P. Kuiperi, 2000
 202. Stoll, l.c.
 203. ⇒ ~emhabben
 204. Mededeling Yvonna Both-Brusik (CDN), 2008
 205. ⇒ ~emhabben
 206. ⇒ ~emhabben
 207. zie ook Mededeling Yvonna Both-Brusik (CDN), 2008
 208. ⇒ ~emhabben
 209. ⇒ ~emhabben
 210. ⇒ ~emhabben
 211. ⇒ ~emhabben
 212. ⇒ ~emhabben
 213. ⇒ ~emhabben
 214. ⇒ ~emhabben
 215. ⇒ ~emhabben
 216. Mededeling P. Kuiperi, 2000
 217. ⇒ j.l.kuiperi
 218. ⇒ j.l.kuiperi
 219. Mededeling Marian Scheper, 2005
 220. Mededeling Marian Scheper, 2005
 221. Mededeling Marian Scheper, 2006
 222. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2006
 223. Mededeling Marian Scheper, 2006
 224. Mededeling Marian Scheper, 2006
 225. Mededeling Marian Scheper, 2006
 226. Mededeling C. Paul Ross, 2009
 227. Mededeling Marian Scheper, 2005
 228. Mededeling C. Paul Ross, 2010
 229. Dorine Hermans & Daniela Hooghiemstra, Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren, uitg. Bert Bakker, 2007
 230. Kuiperi, l.c.
 231. Mededeling P. Kuiperi, 2000
 232. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1883-1901
 233. A.W.J. de Jonge, 'Copijn, Hendrik (1842-1923)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:⇒ copijn
 234. Mededeling P. Kuiperi, 2000
 235. ⇒ j.l.kuiperi
 236. ⇒ j.l.kuiperi
 237. Kuiperi, l.c.
 238. Nots. G. van Eck, Arnhem
 239. zie ook Huw. Boek RV, l.c.
 240. zie ook Huw. Boek RV, l.c.
 241. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-558b, akte nr. 3651, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 242. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-558b, akte nr. 3664, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 243. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-558b, akte nr. 4077, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 244. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-558b, akte nr. 4077, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 245. A.C. Zeven Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen, Wageningen 2013
 246. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 247. zie ook Mededeling H. van Aalderen te Meppel, 2003
 248. zie ook Mededeling H. van Aalderen te Meppel, 2003
 249. Mededeling H. van Aalderen te Meppel, 2003
 250. zie ook Mededeling H. van Aalderen te Meppel, 2003
 251. zie ook Mededeling H. van Aalderen te Meppel, 2003
 252. zie ook Mededeling H. van Aalderen te Meppel, 2003
 253. zie ook Mededeling H. van Aalderen te Meppel, 2003
 254. Huw. boek RV
 255. Huw. boek RV
 256. Sharon Warr, Report on Reinders/Lane/Erskine Research, 2015
 257. Sharon Warr, Report on Reinders/Lane/Erskine Research, 2015
 258. zie ook Med. Museum voor Communicatie, 's-Gravenhage, 2004
 259. Med. Museum voor Communicatie, 's-Gravenhage, 2004
 260. Mensema, Repertoria op de leen en hofhorige goederen van de Proosdij St. Lebuinus te Deventer, 1408-1809, Zwolle, 1988
 261. Markeboek van Raalterwoold
 262. Mededeling Ned. Museum voor Communicatie, 2004
 263. zie ook Jb. CBG 20(1966)227
 264. Mededeling Ned. Museum voor Communicatie, 2004
 265. GA Deventer, Nots. M.E.Houck, akte 5214, Inv.nr 481.
 266. GA Deventer, Nots. H.Houck, akte 84, 94, 104, Inv.nr 493.
 267. ⇒ sob_s.asp
 268. Eijken, Rep. op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen, 1379-1805, Zwolle, 1995?
 269. ⇒ sob_s.asp
 270. ⇒ sob_s.asp
 271. ⇒ mgd_allemaalfamilie.php?pageid=4292&langid=1
 272. ⇒ willemdesiree
 273. ⇒ willemdesiree
 274. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 275. ⇒ sob_s.asp
 276. NRC d.d. 9-10-1911
 277. NRC
 278. WUR, Bibliotheek
 279. NRC
 280. Het Vaderland d.d. 3-12-1921
 281. Het Vaderland 31-8-1923
 282. Het Centrum, 7-9-1926
 283. Het Vaderland d.d. 3-10-1928
 284. NRC d.d. 14-12-1928
 285. WUR, Bibliotheek
 286. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1909
 287. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1910-1913
 288. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1913-1941
 289. Het Vaderland 15-2-1920
 290. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1927-1931
 291. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1930-1941
 292. zie ook VG 11(1986)304
 293. ONA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. II-399a, akte nr. 4284
 294. zie ook VG 11(1986)304
 295. Telefoongids 1915
 296. zie ook VG 11(1986)304
 297. zie ook VG 11(1986)304
 298. VG 11(1986)304
 299. ⇒ henderikusmeijering.htm
 300. NRC d.d. 22-6-1923
 301. Het Vaderland d.d. 18-6-1924
 302. Het Vaderland 11-5-1925
 303. NRC 19-8-1927 en 24-8-1927
 304. NRC 26-8-1927
 1. NRC 10-9-1927
 2. Het Vaderland d.d. 13-8-1930
 3. Het Vaderland 22-6-1933
 4. Het Vaderland 2-9-1933
 5. Het Vaderland 10-9-1933
 6. Het Vaderland 14-6-1939
 7. Het Vaderland 31-8-1939
 8. Het Vaderland 15-9-1939
 9. Het Vaderland 12-11-1939
 10. Geref. Jaarboek 1949
 11. ⇒ geref.htm
 12. geciteerd in ⇒ ar-204.html
 13. ⇒ parenteelmaartenminne.htm
 14. ⇒ parenteelmaartenminne.htm
 15. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 16. Utrechts Nieuwsblad d.d.05-04-1909
 17. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1914
 18. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1913-1925
 19. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1934
 20. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,1913-1934
 21. HCO, Landverhuizers 1847-1908
 22. Jelena Sergejevna van Wijngaarden-Xiounina, Van assimilatie tot segregatie : de Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg. 1856-1917, proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 2007, ⇒ 303294035
 23. ⇒ www.vriezenveners.nl
 24. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1909-1924
 25. Jelena Sergejevna van Wijngaarden-Xiounina, Van assimilatie tot segregatie : de Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg. 1856-1917, proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 2007, ⇒ 303294035
 26. NRC 21-1-1916
 27. Persoonskaart Amsterdam
 28. zie ook NRC 21-8-1925, Het Vaderland 22-8-1925
 29. ⇒ I273.php
 30. Deventer Dagblad d.d. 3-2-1904
 31. zie ook ⇒ willemdesiree
 32. zie ook NL 79(1962)300
 33. Deventer Dagblad d.d. 3-2-1904
 34. ⇒ sob_s.asp
 35. GA Deventer, Nots. D.J.R.Jordens, akte 155/ 157, Inv.nr 211.
 36. ⇒ sob_s.asp
 37. ⇒ twentebestand
 38. Reg. Civ. Delden Stad
 39. ⇒ www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
 40. Reg. Civ. Delden Stad
 41. H.C. Zorn en E.A. Baarsma, De familie Lasonder in Enschede en elders, Enschede, 1997
 42. Vereniging Oudheidkamer Twente, SE158, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 43. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 62v
 44. Regesten van Protocollen van de Vrijwillige Rechtspraak uit het Oud Rechterlijk Archief der Stad Lochem, J.B. Baneman en H. te Hasseloo, Deventer 1990, met verwijzingen naar RA Gelderland, hierna Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 119
 45. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 266 f 5
 46. ⇒ index.cfm
 47. ⇒ index.cfm
 48. ⇒ index.cfm
 49. Scholtampt van Lochem 20(1990)56
 50. zie NP 31(1945)321 en 47(1961)388 voor genealogie Westenberg, en Jahrbuch des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim 75(1972)28 voor correcties hierop
 51. zie ook GN 36(1981)263
 52. NP 31(1945)321
 53. Regesten van Protocollen van de Vrijwillige Rechtspraak uit het Oud Rechterlijk Archief der Stad Lochem, J.B. Baneman en H. te Hasseloo, Deventer 1990, met verwijzingen naar RA Gelderland, hierna Regesten Lochem RAGld, 265 f 212v
 54. zie ook Scholtampt van Lochem 20(1990)55
 55. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 56. G.A. Wumkes, Stads en dorpskroniek van Friesland, Leeuwarden, 1930/34
 57. zie Veen, l.c. voor een uitgebreidere beschrijving
 58. NA Sneek, Nots. A. Haagsma, d.d. 28-9-1846
 59. Veen, l.c.
 60. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 61. Veen, l.c.
 62. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 63. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 64. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1894
 65. Dokkum, Nots. Johan Menno Goslings, Rep. nr. 023/033, 1882, gecit. in Genealogieverzameling van Co Pomstra
 66. zie ook NP 21(1933)108
 67. NRC 26-9-1924, ed. 2, blad 11/16
 68. Het Vaderland 11-3-1931, editie 1, blad 6
 69. NP 21(1933)108
 70. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1914
 71. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1913-1923
 72. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1914
 73. NRC 27-7-1915, editie 2, blad 3
 74. NRC 16-3-1916, editie 1, blad 8
 75. Het Vaderland 23-4-1930, editie 1, blad 8
 76. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1911-1924
 77. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1941
 78. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1880
 79. NP 40(1954)250
 80. Jb. Amstelodamum 1(1902)98
 81. zie ook Veen, l.c.
 82. Veen, l.c.
 83. ⇒ www.historischcentrumoverijssel.nl
 84. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 85. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 86. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1896-1897
 87. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1888-1903
 88. zie ook Veen, l.c.
 89. Veen, l.c.
 90. zie ook Veen, l.c.
 91. zie ook Mededeling R. Plantinga, 2002
 92. Veen, l.c.
 93. ⇒ www.historischcentrumoverijssel.nl
 94. Veen, l.c.
 95. Mededeling R. Plantinga, 2002
 96. Veen, l.c.
 97. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 98. RAF, Rolboeken, Tg. 18-03 Inv.nr. 39 rolnr. 1484: 7-10-1852
 99. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119095 repertoire nr. 44 d.d. 1 mei 1893
 100. RAF, NA Jorwerd, Nots. T. IJ. Kingma Boltjes, Inv. nr. 067082 repertoire nr. 129 d.d. 14 augustus 1903
 101. RAF, NA Sneek, Nots. H. Fennema, Inv. nr. 120133 repertoirenrs. 180 en 188 d.d. 22 juli 1907
 102. Nav. 87(1938)244
 103. Nav. 87(1938)244
 104. Veen, l.c.
 105. ⇒ www.militieregisters.nl
 106. ⇒ www.militieregisters.nl
 107. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1880
 108. Veen, l.c.
 109. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 110. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 111. NEHA, Nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar, ⇒ struve
 112. Veen, l.c.
 113. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1891-1896
 114. Mededeling Ted Brouwer, 2017
 115. Rotterdamsch nieuwsblad 02-12-1902
 116. huwelijksbijlage, Arnhem, 1902, geciteerd door Ted Brouwer, 2017
 117. Mededeling Ted Brouwer, 2017
 118. Mededeling Ted Brouwer, 2017
 119. Algemeen Handelsblad 07-07-1901
 120. De Gooi- en Eemlander 12-06-1907
 121. Arnhemsche courant 16-12-1907
 122. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 123. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 124. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 125. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 126. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1856-1891
 127. NP 46(1960)227
 128. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 129. RAF, NA Heeg, Nots. P. J. Tadema, Inv. nr. 054046 repertoire nr. 42 d.d. 26 juni 1866
 130. Veen, l.c.
 131. NP 46(1960)227
 132. BS Sneek
 133. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 134. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 135. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1890
 136. Jb. Amstelodamum 3(1905)42
 137. zie ook NP 46(1960)227
 138. NRC, 24-9-1927
 139. ⇒ komr001verz01_0015.htm
 140. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 141. ⇒ dap.library.uu.nl
 142. NP 46(1960)228
 143. NP 46(1960)228
 144. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 145. NP 46(1960)228
 146. NP 46(1960)228
 147. NP 46(1960)228
 148. NP 46(1960)228
 149. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 150. NRC 2-6-1924, ed. 2, blad 11/16
 151. NP 46(1960)228
 152. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 153. NP 46(1960)228
 154. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 155. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1918..1926
 156. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 157. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1924-1926
 158. NP 46(1960)228
 159. ⇒ fenna.html
 160. ⇒ passagiers
 161. Het Vaderland 11-12-1936, editie 2, blad 10
 162. ⇒ fenna.html
 163. ⇒ jeugdboeken
 164. ⇒ jeugdboeken
 165. ⇒ jeugdboeken
 166. ⇒ jeugdboeken
 167. ⇒ ronalddijkstra
 168. ⇒ fenna.html
 169. ⇒ Hans-Bottema
 170. ⇒ Hans-Bottema
 171. NP 46(1960)227
 172. NP 46(1960)227
 173. ⇒ www.heerenveen.nl
 174. E. Voet Jr., Merken van Friese Goud- en Zilversmeden, 2e. druk, 's-Gravenhage, 1974
 175. ⇒ index.htm
 176. zie ook GN 27(1972)154 voor kwartieren en wapen Van Temming
 177. NA Friesland, inv. nr. 90, akte 165
 178. not. arch. R.A. Friesland, inv. 1090, akte 165
 179. ⇒ www.friesarchiefnet.nl
 180. Leeuwarden, Registre Civique
 181. Leeuwarden, Register van Patentplichtigen
 182. RAF, NA Leeuwarden, Nots. H. Albarda, Inv. nr. 078107 repertoire nr. 188 d.d. 18 juni 1874
 183. zie ook Veen, l.c.
 184. zie ook Veen, l.c.
 185. NL 102(1985)349
 186. NL102(1985)349
 187. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 188. Voet, l.c.
 189. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 190. Index uit het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (de Staten) 1813-1924, ⇒ altijdstrijdvaardig.nl
 191. zie Nav 82(1933)170 en GN 32(1977)13, Mededeling J. Rienstra, 1998
 192. Mededeling J. Rienstra, 1998
 193. Mededeling J. Rienstra, 1997
 194. ⇒ ~j.rienstra2@kpnplanet.nl
 195. GN 32(1977)13
 196. RAF, NA Leeuwarden, Nots. J. de Wal, Inv. nr. 076117 repertoire nr. 1481 d.d. 2 februari 1874
 197. ⇒ ~j.rienstra2@kpnplanet.nl
 198. ⇒ index.htm
 199. Mededeling Marian scheper, 2006
 200. Nots. Ph.J. van der Werf, Inv. nr. 068108 repertoire nr. 1365 d.d. 1 maart 1919
 201. Nots. Ph.J. van der Werf, Inv. nr. 068108 repertoire nr. 1383 d.d. 8 april 1919
 202. Nots. Ph.J. van der Werf, Inv. nr. 068113 repertoire nr. 2022 d.d. 13 juli 1921
 203. Het Vaderland, d.d. 5-7-1933
 204. zie ook NP 55(1969)190
 205. Het Vaderland, 17-07-1924
 206. ⇒ index.htm
 207. zie ook ⇒ ~j.rienstra2@kpnplanet.nl
 208. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 209. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1903
 210. La Haye Diplomatique et Mondain 1927-1939
 211. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 212. NRC 28-10-1912, editie 0, blad 2
 213. NRC 28-2-1913, editie 2, blad 3
 214. zie ook ⇒ ~j.rienstra2@kpnplanet.nl
 215. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1904-1922
 216. NRC 21-3-1921, ed. 2, blad 3/18
 217. NRC 17-6-1921, ed. 1, blad 4/10
 218. NRC 6-1-1922, ed. 2, blad 10/14
 219. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1923-26
 220. Het Vaderland 28-7-1926, editie 2, blad 3/12
 221. NRC 26-8-1926, editie 1, blad 8
 222. Het Vaderland 14-2-1931, editie 1, blad 3
 223. ⇒ ~j.rienstra2@kpnplanet.nl
 224. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1915
 225. ⇒ ~j.rienstra2@kpnplanet.nl
 226. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1855-1887
 227. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 228. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 229. ⇒ haagsma
 230. 1892-1903
 231. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden1901
 232. Het Centrum d.d. 24-11-1911
 233. ⇒ Persoonskaarten
 234. ⇒ haagsma
 235. ⇒ Persoonskaarten
 236. ⇒ d-compu.dyndns.org
 237. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1930..1934
 238. ⇒ d-compu.dyndns.org
 239. ⇒ d-compu.dyndns.org
 240. ⇒ d-compu.dyndns.org
 241. ⇒ d-compu.dyndns.org
 242. ⇒ berend_sytzes_nijdam2.htm
 243. ⇒ www.roosjeroos.nl
 244. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1930..1934
 245. ⇒ Persoonskaarten
 246. ⇒ Persoonskaarten
 247. ⇒ Persoonskaarten
 248. Het Vaderland d.d. 21-4-1938 en 27-4-1938
 249. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1886-1902
 250. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 251. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 252. Rep. Fam. Frl. dl. 8
 253. NP 86(2005)366
 254. NP 86(2005)366
 255. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 130 d.d. 28 september 1891
 256. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 154 d.d. 9 november 1891
 257. zie ook Mededeling J. Risselade te Bussum
 258. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 259. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 260. zie ook NP 55(1969)190
 261. zie ook NP 55(1969)190
 262. ⇒ mijn_stamboom-009220-pframeset.htm?mijn_stamboom-009220-p.htm
 263. ⇒ index.htm
 264. NHA, inv.nr. 3893 Dinsdagavondgezelschap (DAG) te Haarlem
 265. ⇒ mijn_stamboom-009220-pframeset.htm?mijn_stamboom-009220-p.htm
 266. Het Vaderland 22-08-1930
 267. Utrechts Nieuwsblad 03-09-1959
 268. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 269. NRC, passim
 270. Het Centrum, passim
 271. Het Vaderland, 12-11-1932
 272. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 273. Nieuw van de Dag 2-10-1907
 274. NVF 1-6-1910
 275. Algemeen Handeslblad 11-8-1912
 276. TC 15-2-1926
 277. Het nieuws van den dag, 15-7-1912
 278. Algemeen Handelsblad 2-8-1912
 279. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1887
 280. Nieuws van den Dag 4-8-1903
 281. Nieuw van de Dag 23-8-1904
 282. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 283. Nieuwsblad van het Noorden 18-6-1938
 284. Algemeen Handeslblad 17-12-1938
 285. HV 23-12-1939
 286. Nieuwsblad van het Noorden 16-6-1941
 287. NP 55(1969)103
 288. Algemeen Handeslblad 11-7-1934
 289. NRC 9-2-1919
 290. ⇒ Dirk%20Lucus%20Asjes%20-%20Laga%20gouden%20tijden!.htm
 291. Nieuwsblad van het Noorden 16-05-1938
 292. Algemeen Handeslblad 28-3-1939
 293. Algemeen Handeslblad 5-2-1939
 294. Delftsche courant, 15-04-1940
 295. Delftsche courant, 25-04-1940
 296. Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 28-10-1941
 297. Delftsche courant 07-07-1942
 298. ⇒ Centrale_commissie_in_de_oorlog.pdf
 299. ⇒ wwww.wikipedia.nl
 300. ⇒ Instituutserepenning.html
 301. ⇒ d104.htm
 302. ⇒ familytreemaker.genealogy.com
 303. Algemeen Handeslblad 31-5-1928

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56