This page was last updated : 200623.
File size is: 1076 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 7
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 11.0,
Muiden, 2017.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 7

64. JAN REYERSEN, ged. Barneveld 19-3-1730, ovl. Lunteren 20-11-1805, schaapherder op Koestapel onder Putten [1], boer, landman, NH ouderling te Lunteren (1804) [2], bouwman op de hofstede "Schothorst" in het Nederwoud onder Lunteren, die hij in 1762 huurt van Derk van der Hart, schout van het Ambt Ede, voor 193 Car. gld. en vier paar jonge hoenderen. Zijn kinderen huren de hofstede na zijn overlijden in 1805 voor ƒ 200,--. Hij tr. Lunteren 23-3-1757 als j.m. geboren en wonende onder Barneveld

65. PETERTJE JANSEN VAN DE WETERING, ged. Lunteren (Nederwoud) 7-9-1732, ovl. Lunteren 7-9-1794, j.d. wonend op "Schothorst" onder Lunteren.[3] ,[4]

Jan Reyersen, ongetrouwd, bouwman in de buurschap Vierhouten, met 4 knegts en 3 drielingerven, 9 morgen bezaaid land , 5 specien, betaalt ƒ 27,-- (1747) en ƒ 20,5,- (1748) hoofd en haardstedegeld. [5]

Op 2-8-1763 transporteren Jan Reyersen en zijn niet met name genoemde vrouw voor ƒ 500,-- aan Hendrik Reyersen, bouwman op "Burgstede", ten eerste : 1/4 part in iets minder dan 2/3 deel van het erf "Burgstede" in de buurtschap Glinde onder Barneveld, door koper bewoond (1/3 deel is van Geertje Reyers en een klein gedeelte van Evert Jansen), ten tweede : 1/4 part in 3/4 deel van twee kampjes meenland gelegen onder Nijkerk (1/4 deel is van Willen Hendriksen c.s.), ten derde : 1/4 part in 1/6 deel van de tiend uit het erf "Bitterschoten", bewoond door Jochem Jochemsen [6].

Op 28-8-1762 pachten Jan Reyersen en Petertje Jansen het herengoed "Schothorst" gelegen in het Nederwoud onder Lunteren, zoals Jan Gerritsen het in gebruik heeft gehad, van Derk van der Hart, schout van Ede, en zijn vrouw Anna Wijnanda Suermond voor 193 Caroli gld. en vier jonge hoenders, een half molder rogge aan de vicarie van Ede en het halve schoorsteengeld per jaar. Dit pachtcontract wordt vernieuwd op 10-9-1765, nadat de eigendom van het goed is overgegaan op Mr. H. Schievelberg Bekking, advocaat te Arnhem, en Alida Geertruid Jongbloed, echtelieden [7], [8] ,[9] .

In 1776 spannen Barruw en Jan Berendsen, boerenknechts, kleinzoons van Jan Gerritsen van de Wetering uit zijn eerste huwelijk met Petertje Jansen van Velthuysen een geding aan voor het gerecht van Ede tegen hun halftante Peterje Jansen van de Wetering, getrouwd met Jan Reijersen. Zij eisen ieder de 25 gld. op die hun ingevolge inventaris en boedelbeschrijving na het overlijden van hun grootmoeder, d.d. 26-5-1729 [10], bij akte van overdracht d.d. 3-10-1772 [11] had moeten worden uitbetaald. Partijen komen tot een akkoord en Jan Reijersen belooft namens zijn vrouw 20 gld. te betalen [12].

66. REIJER HENDRIKSEN DECKER (DEKKER), ged. Lunteren 29-9-1738, ovl. Lunteren (De Valk) 11-10-1822,[19] bouwman (1822) op "Vorstengeler (Singelaar)" in de Valk onder Lunteren, tr. Lunteren 25-10-1767 (huw. voorw. 1-10-1767, zij brengen ieder ƒ 1300,-- aan contant geld mee [20]).

67. HENDRIKJE RIJCKSEN (GERRITS), ged. Lunteren 23-9-1742, ovl. Ede 31-8-1818 (als Hendrikje Gerrits, oud 76 jaar, echtgenote van Reijer Dekker).

68. GERRIT JANSEN VAN BEEK, geb. Apeldoorn, ovl./beg. Apeldoorn 22/26-9-1785 (aangever Lambert de Wilde, pachter en papiermaker op de Westelijke Holtse molen aan de Geelmolense beek / Dorpse beek te Vaassen (1756-1768), [22] en op De Grote Slatsmolen aan de Loenensebeek te Loenen (1770-1773),[23] op de Copermolen (1785), tr. vóór 1757 (niet gevonden RK Vaassen ..., Beekbergen 1714-1768[24]) verm. te Apeldoorn, waarvan de trouwboeken uit die periode verloren zijn gegaan)

69. MARGARITHA (MARIA) MENSINK (MENSING, MENSEN), ged. geref. Apeldoorn 29-1-1730, ovl./beg. Apeldoorn 29-4-1788 (de wed. van Gerrit van Beek op de Copermolen, aangever Jan Kluppel), doopget. (1775). Gerrit Jansen en Margaretha Mensink echtelieden, worden geref. lidmaat te Vaassen 1757 (voor Kersmis) met attestatie van Apeldoorn, en krijgen 4-11-1768 weer attestatie naar Apeldoorn.[25]

70. AALBERT (LUBBERTS) GOUDKUIL(¥), ged. Apeldoorn 1-1-1734, ovl./beg. Apeldoorn 5/9-9-1808 (op "de Goudkuil", aangever Teunis Poelman)),[27] eigenaar en bewoner van het herengoed Ritbroek in de buurtschap Orden (1771-...), compareert 't Loo 20-12-1779 als voogd over de twee onmondige kinderen van Jan Willems bij zijn zuster Jannetje Goudkuijl,[28] voogd over de twee onmondige kinderen van Jan Willems bij zijn zuster Jannetje Goudkuijl (1783),[29] weerbare man in de buurtschap Beemte te Apeldoorn (1784),[30], woont op de Goudkuijl te Apeldoorn (1766..1808), tr. 1o voor 1766 NN, ovl./beg. Apeldoorn 29-5/2-6-1766 (de -niet met name genoemde- huijsvrouw van Aalbert Goudkuijl op de Goudkuijl, aangever Lucas Roelofs),[31], otr./tr. 3o Apeldoorn geref. 22-4/14-5-1775 ELSJE ABRAHAMS, ged. (Apeldoorn?) 8-3-1744, ovl./beg. Apeldoorn 8/14-4-1785 (de -niet met name genoemde- huijsvrouw Aalbert Goudkuijl op de Goudkuijl, aangever Harmen Janssen), woont te Apeldoorn (1775), dr. van Abraham Claassen en Grietje Aarts,[32] tr. 2o ca. 1766 (voor 1771)

71. JENNEKE GEURDS (DI(E)SBERG), ged. Apeldoorn 31-1-1740, ovl./beg. Apeldoorn 23/27-4-1774 (de huijsvrouw van Aalbert Goudkuijl op de Goudkuijl, aangever Wolterus Staal),[33].

COMMENTAAR(¥) ZOEK OP Boedelbeschrijving van Albert Goudkuil, RA Veluwe 1-7-1797.

Het erve Blijck groot 8 molder waarop een huijs van drie gebondt (1626) in Ambt Apeldoorn, het kerspel Heerde, buurtschap Markluiden.
Op 23-11-1784 krijgen Claas Abrahams x Reijntje Aalbers, Willem Gerrits Nijdeke x Grietje Gerrits, Albert Goudkuyl x Elsje Abrahams, Megtelt Gerrits, wed. van Beerend Gerrits, Willem Jacobs x Hendrina Teunis, ook voor haar minderjarige kinderen en Jentje Alberts wed. van Claas van Lohuysen investiture en oprukking als erfgenamen van Jelis Jans Lieve x Hendrikje Claassen.
Op dezelfde dag transporteren de erfgenamen het goed aan Egbert Hendrix.[34]
Het herengoed Ritbroeck of Ritbergh in het Ambt Apeldoorn, kerspel Apeldoorn, buurtschap Orden :
22-8-1771 : Albert Goudkuijl x Jenneken Geurts, Wouterus Staal, wednr. van Aalje Goudkuijl, mede als voogd van zijn kinderen, Jan Willems x Jannetje Goudkuijl, Gerrit Stegeman, wednr. van Cornelia Goudkuijl, mede als voogd van zijn kinderen en Jan Hendriks Buitenhuis, minderjarige kindenen van wijlen voornoemde Cornelia, bij wijlen Henrik Buitenhuis en laatstelijk Jacobus Eckenhuis en Albert Goudkuijl als voogden over Johanna , Lubbert en Anthonetta Eckenhuis, kinderen van wijlen Peter Eckenhuis bij wijlen Janna Goudkuijl, tezamen (klein)kinderen en erfgenamen van Lubbert Goudkuijl en Lubbertje Alberts, approbatie van een magescheid d.d. 15-8-1771, waarbij dit herengoed aan eerstgenoemden is toegevallen.
22-8-1771 : Albert Goudkuijl x Jenneken Geurts investiture en oprukking ingevolge een geapprobeerd magescheid.[35]
Een herengoed in het Ambt Apeldoorn, kerspel Apeldoorn, buurtschap Wenum, na 1771 Goedwil of Welgelegen genaamd: de saelweer 1 schepel, waerop een huijs staat van 3 gebondt, hebbende de volle gerechtigheijt in de Wenemer Enck, waartoe noch gehoeren 4 molder opte voorseide Enck in vier perceelen.
22-8-1771 : Albert Goudkuijl x Jenneken Geurts, Wouterus Staal, wednr. van Aalje Goudkuijl, mede als voogd van zijn minderjarige kinderen, Jan Willems x Jannetje Goudkuijl, Gerrit Stegeman, wednr. van Cornelia Goudkuijl, mede als voogd van zijn minderjarige kinderen, Willem Blauwenoort en Gerrit Holterman als voogden over Anthonia en Jan Hendrik Buitenhuis, minderjarige kinderen van wijlen voornoemde Cornelia, bij wijlen Henrik Buitenhuis en laatstelijk Jacobus Eckenhuis en Albert Goudkuijl als voogden over Johanna , Lubbert en Anthonetta Eckenhuis, minderjarige kinderen van wijlen Peter Eckenhuis bij wijlen Janna Goudkuijl, tezamen (klein)kinderen en erfgenamen van Lubbert Goudkuijl en Lubbertje Alberts, approbatie van een magescheid d.d. 15-8-1771, waarbij dit herengoed aan Wouterus Staal en zijn kinderen, alsmede Gerrit Stegeman met zijn kinderen, is toegevallen (ieder voor de helft).[36]

72. HENDRIK HENDRIKSZ HOPSTER, ged. Vriezenveen 7-2-1740, ovl. Vriezenveen 1774/75, koster. tr. 1o Vriezenveen kerk 14-4-1764 FENNIGJE HENDRIKSDR KOSTER, ged. Vriezenveen 1737[49], ovl. 1768/69, dr. van Hindrick Koster en Geertjen Jansen Bramer, tr. 2o Vriezenveen kerk 1769[50]

73. BERENDINA JANSEN HULST, geb. 1738-1748, ovl. 1777-1784, tr. 2o Vriezenveen kerk 17-9-1775 JAN HEKHUIJS, ged. Getelo (D) 1758[51] , ovl. Uelsen (D) 29-12-1829,[52] wonend onder Uelsen (1775), zn. van Hendrik Jansen Hekhuis en A(a)le Detert (Deters). Hij hertr. Uelsen (D) 4-3-1784 Zwenne Bouwman.

74. KOST LOOGEN (VAN GARDER, VAN DE FLIERT)(¥), geb. Nijkerk vóór ca. 1750, ovl./beg. Barneveld 28-1/3-2-1778,[82] diaken te Barneveld (1776), treedt als Cost van de Flier op als geërfde in Barneveld (1771, 1777),[83] otr./tr. Barneveld geref. 19-10/5-11-1769

75. EVERTJE JANSEN(¥), geb. Barneveld vóór ca. 1750, beg. Barneveld 10-6-1797 [84], otr./tr. 2o Barneveld 28-1/14-2-1779 HUI(J)BERT(US) LENS, beg. Barneveld 19-6-1795, is op 28-12-1778 met attestatie uit Utrecht naar Barneveld gekomen, j.m. van Utrecht (1779), belender aan 't zogenaamde Kerkhoffs Dijkje te Barneveld (1788).[85]

COMMENTAAR(¥) In een akte van 10-6-1771 treedt Cost van de Flier op als geërfde in Barneveld, terwijl indezelfde akte sprake is van Korst Logen als belender. Dit lijkt te suggereren dat Cost van de Flier en Ko(r)st Lo(o)gen niet een en dezelfde persoon zijn. [86]


COMMENTAAR(¥) Te Barneveld wonen achtereenvolgens in hetzelfde huis aan de Langstraat: [87]
Aart van Gerder (1758-1769) die het in 1758 koopt,
Kost Loogen (1769-1774), (in 1770: heet hij Kost van Garder),
diens weduwe (1774-1779),
Heubert Lens (1779-1794), (1780: Huijbert, 1782: Heuijbert)
diens weduwe (1794-1796)
Evert Van der Flier(t) (1796-1807), heeft zich verdronken in de beek. Welke Evert is dit? Blijkbaar niet onderstaande Evert x Grietje Romijn, die in 1815 nog een kind krijgen.
Hieruit valt wellicht voorzichtig te concluderen dat Aart van Gerder en Kost van Garder (Kost Loogen), broers zijn en mogelijk zoons van ene Loog (van Gerder) of NN Loogen. Voorts is Kost van de Fliert (Kost Loogen) vermoedelijk een broer van Jan van de Flier, die optreedt als voogd over de onmondige kinderen van Kost van de Fliert en Evertje Jansen. Deze Jan komt in de gegevens van Barneveld verder niet voor, zou hij uit Nijkerk komen? Zoek aldaar.
Verder nog te onderzoeken mogelijke verwantschap met:
Evert Janse van de Flier tr. Teuntje Coster, waaruit een dr. Antonia 3-3-1743 (Nijkerk?).
Aart Jansse otr. Nijkerk 22-10-1732[88] Gerritje Willemse, waaruit een zoon Cornelis Aartsen van de Fliert, ged. Nijkerk 9-9-1742.
Een Aalt van de Vliert is diaken en ouderling te Nijkerk (1747..1770)[89].
Anna, wed. van Aalt van de Vliert betaalt verponding voor een huis in het dorp Barneveld (1749)[90].
Zie voor diverse van der Fliert te Nijkerk ook [91] en [92] .
Aelt van de Vliert, bewoner van een huis in de Langstraat (1723)[93].
Voor Van der Flier zie ook [94].
Testamenten te Barneveld : 19-3-1746, Aelt van der Vliert, 7-2-1746, Aelt van der Vliert (lijftucht), 7-2-1746, Anna van der Vliert (lijftucht), 22-3-1755, Anna van de Vliert, 20-3-1758, Hendrikje van de Vliert, 20-3-1758, Teuntje van de Vliert.

5-3-1772 , geb. en won. Barneveld Kost Kornelissen (van Garderen?), otr./tr. Barneveld geref. 5/25-3-1772 Aaltje Japiks, geb. onder Otterloo. Zij zijn verm. identiek met
Costerus van Garderen, tr. vóór 1770 Aartje van Garderen.
  Uit dit huwelijk:
 • a. Celia (Ceetje, Zeeltje) Koste (van Garder(en)), geb. Barneveld 1769/70, ovl. Barneveld 7-7-1851 (oud 81 jaar), otr. Barneveld geref. 12-10-1798 Jan Willems (van R(h)ee), ovl. 1818(1829?)-1851, weever (1812, 1829), daghuurder (1816).
   Uit dit huwelijk (o.a.?) .
  • 1. Bart van Rhee, geb. Barneveld 1807/08, wagenmakersknegt (1829), tr. Barneveld 11-9-1829 Maria Hapen, geb. Barneveld 1811/12, werkster (1829), dr. van Hendrik Hermsen Hapen, daghuurder, en Gerritje Aarts van Rozelaar.
  • 2. Cornelisje van Ree, geb. Barneveld 1810/11, ovl. Barneveld 5-11-1812 (oud 1 jaar).
  • 3. Cornelia van Ree, geb. Barneveld 1815, ovl. Barneveld 5-4-1816 (oud 9 maanden).
  • 4. Aart van Ree, geb. 1818/19, ovl. Barneveld 11-2-1851, kleermaker (1851).
   Dit valt niet in overeensteming te brengen met Ref. [95]:
Jan Cornelissen van Garderen, geb. Stroe, ged. geref. Garderen 28-2-1740, otr. Barneveld 18-6-1773 Geesje Jacobs, geb. Harskamp, ged. geref. Otterlo 14-1-1753.
  Uit dit huwelijk:
 • a. Celia (Ceeltje, Seeltje, Zeeltje) van Garder(en), geb./ged. geref. Barneveld 19/21-11-1781, otr. Barneveld 12-10-1798 Jan Willems van R(h)ee, geb. Barneveld ca. 1770, landbouwer, zn. van Jan Willems en Willempje Jans.


COMMENTAAR(¥) Zij is mogelijk Evertje, ged. Barneveld 26-1-1749, als dr. van Jan Eersens en Bartje Peters.[96] Er zijn echter geen kinderen naar dezen vernoemd. Of zijn er nog meer kinderen?

Op 21-5-1779 vindt mageschijd plaats tussen Evertjen Jans, weduwe van Cost van de Flier en de voogden over haare minderjarige kinderen, waarbij de moeder haar halv huijs verbind voor het aan de kinderen bewesene vaders versterff. Tussen Evertjen Jans, weduwe van Cost van de Flier, geadsisteert als regtens met Huijbert Lens, als haare hier toe verkorene momboir ter eenre en Jan van de Flier en Evert van Norden als voogden over de drie minderjarige kinderen, met namen Aart, Hendrikjen en Evert van de Flier, bij gezijde Evertjen Jans door Cost van de Flier ehelijk verwekt ter anderen zijde een erfmagescheijdt opgerigt. De verdeling bestaat hieruit dat het ongereede goed, bestaande in een huijs en hoff in Barneveld gelegen al nog in het gemeen blijven sal, blijkende dat den zuijveren boedel (behalve het in gemeen gebleven ongereede) is overschietende, eene summa van ƒ 2400-8-11. En derhalve aan de drie onmundige kinderen te zamen voor hunlieder vaders versterff bij desen word toeerkent eene summa van ƒ 1200-4-6. Mageschijdsvrienden zijn : W. B. Blanken, Arent Vonck van Wolffswijnkel, Jacob Verschuur en Lubbert Jansen Cozijnsen.[97]
In een doorgehaalde (vanwege het royement op 3-5-1797) akte van 31-12-1782 staat dat Hermannus Vonck x Elisabeth van Romswinkel eene capitale summa van ses hondert caroly guldens schuldig zijn wegens geleende penningen aan Jan van de Flier en Evert van Norden als voogden over de drie minderjarige kinderen van Evertjen Jans in haar eerste huwelijk door Cost van de Flier ehelijk verwekt. Zij geven in onderpand hunlieder huijs en hoff in Barneveld in de Groote Straat, zooals bij hunlieden zelvs bewoont en gebruijkt wordt. (geroijeert den 3e meij 1797).[98]
Op 22-6-1784 cederen en transporteren Mr W. B. Blanken en C. Sonnevelt als gevolmagtigden van Derk van Spankeren weduwenaar en boedelhouder van Willemijntje Gijsberts pro se en als vader en voogd over zijn nog minderjarige kinderen aan Huijbert Lens x Evertjen Jans voor de summa van een hondert en agt guldens vrij gelt de geregte halvscheijd aan een hoff gelegen aan het Kerkhoffs Dijkje, tussen de hooven van Hermannus van der Kiefft en Jan Riksen Jets, waarvan de wederhelvt Anthony van Spankeren is toebehorende en wel de agterste helvt zo als afgebaakt is.[99]
Op 27-2-1790 transporteren Anthonij van Spankeren x Geurtjen Brands aan Huijbert Lens x Evertjen Jans voor de somma van tachentig guldens vrijgeld de geregte halvscheijd aan een hoff gelegen aan het Kerkhoffs Dijkje in Barneveld, tusschen de hoven van Hermannus van der Kieft en Jan Riksen Jets, waarvan de wederhelvte koperen bereets in eijgendom is toebehorende. [100]
Op 6-5-1797 transporteren Hendrik Besselsen x Aaltjen Aalten en Frans Besselsen x Geertjen Aalten aan Evertjen Janssen, weduwe van Huijbert Lens en haare erven voor een somma van vijffhondert en vijfftig guldens vrijgeld een huijs kamer en hoff in Barneveld in de Catharijne straat, tusschen de huijsinge van de weduwe van Gijsbert Groenesteijn en dat van Geurt Rademaker.[101]

76. MAAS AARTS (VAN ZOMEREN/MULDER), ged. Garderen 13-1-1754 (geb. Elspeet 9-1-1757 (sic!) [137] ), ovl. Elspeet 26-2-1810 [138] of 26-5-1810 [139] , j.m. wonend te Garderen (1783), Elspeet (1789), geërfde te Vierhouten (1790),[140] molenaar te Elspeet,[141], otr./tr. 1o Garderen 21-11/14-12-1783 (met attestatie naar Elspeet)[142] AALTJE JANS [143], geb. Garderen 1754/55, ovl. 1784-1789, wonend te Garderen (1783)[144], otr./tr. 2o Garderen/Elspeet 7-2/1-3-1789[145]

77. RIJNTJE JANS, ged. Nunspeet 26-12-1760, ovl. Elspeet na 1818 [146], j.d. van Nunspeet, woont te Elspeet (1785, 1789), tr. 1o Elspeet 30-5-1785 [147] (Nunspeet 29-5-1785 [148] ). DIRK OTTEN (MULDER), ged. Elspeet 26-1-1749 [149] , ovl. Elspeet 30-11-1788 [150] of 1-7-1788 [151] , zn. van Oth Maassen, molenaar in Elspeet, en Rijkje Dirks (zie kw. nr. 304 ).

Op 22-6-1775 hebben Barent Stevensz x Hendrikjen Aarts Drost, Willem Aartsen Drost x Geertjen Jansz, Jan Aartsen Drost x Rykjen Hendriks, Gerrits Aartsen Drost x Aaltje van der Woude, Evert Janssen x Aaltje Aartsen Drost, te zamen kinderen en erffgenamen van Aart Lubbertsen Drost en Geertjen Heymans, in leven ehelieden, publijk vercogt aan Jacob Jacobsen x Grietjen Otten en Dirk Otten, kinderen en erffgenamen van Rykje Dirks, weduwe van Otto Maassen en haren erven, een camp saayland kennelijk gelegen bij de Elspeter Moolen in kerspel Elspeet voor de summa van vijfftig guldens vrij geld. Geerfden zijn Jan Lutz, G. Winckels.[152]
Maas Aartsen, 30 jaar, mulder te Garderen, herstelt 6-10-1783 na zeven dagen van de "Rode Loop" epidemie. Aaltje Jans, 28 jaar, herstelt 1-10-1783 na vijf dagen van de "Rode Loop" epidemie.[153]

Maas Aartsen betaalt in 1785 aan de Diaconie van Garderen voor een begrafenis, waarschijnlijk die van Aaltje Jans.[154]
Op 9-5-1789 heeft Jacob Jacobsen Smit, weduwenaar van Grietjen Otten, pro se en als vader en voogd van zijne twee minder jarige kinderen verkogt, gecedeert en getransporteert aan Maas Aartsen x Reyntjen Jans, drie agtste minder een seeven en twintigste gedeelte in de molen, huys, hoff, houtgewasch, benevens in al het land als bij tweede getransporteerde en wijlen haar eerste man en voorzaaten en wijlen Beert Croes in pagt is gebruykt geweest en zulks voor eene summa van sestien hondert guldens vrijgeld. Zijnde vrij allodiaal goed niet beswaart dan met zijne ordinaire verpondinge en verdere lasten, coperen als voor een gelijk aandeel eygenaren zijnde en betaalt wordende. Geerfden zijn R. Reyniers, L. Bunskerken.[155]
Op 9-5-1789 hebben Mr. E.J. Ammon x vrouwe F.H. Pannecoek uyt de hand verkogt, gecedeert en getransporteert aan Maas Aartsen x Reyntjen Jans, ons geregte vierde part in de windkoornmoolen te Elspeet staande, benevens het huys en verder getimmer, hoff en molencampje met verdere land, soo en als de getransporteerders behoort of bij haar en pree decessuerens onder de molenpagt is gebruykt geweest ende zulks voor eene summa van dertien hondert en twintig guldens vrijgeld, zijnde vrij allodiaal goed, niet beswaart dan met sijne ordinaire lasten coperen als voor een groot gedeelte eygenaren zijnde bekend en door hen betaald. Geerfden zijn R. Reyniers, L. Bunskerken.[156]
Op 9-5-1789 hebben Hendrik en Lysbeth Gangolven pro se en als erfgenamen van wijlen haare broeders Beert en Jan, welke tusschen de koop en het transport overleden zijn, verkogt en kragt deses gecedeert en getransporteert aan Maas Aartsen x Reyntjen Jans, een vier en vijfftigste gedeelte in de Moolen, huys, hoff, houdgewassch, benevens al het land, als getransporteerders van haar in pagt hadden, als mede een negende part van 't land genaamt de buytenste Molenberg bij transportanten gebruykt geweest en zulks voor een summa van een hondert gulden vrijgeld. Zijnde vrij allodiaal goed, niet beswaart dan met zijn ordinaire verpondinge en verdere lasten koperen bekend. Geerfden zijn Beert Janssen Mouw, J.E. Frens.[157]
Op 13-5-1789 compareren Maas Aartsen weduwnaar van Aaltje Jans ter eenre en Merten Evers en Cornelis Aartsen voogden over zijn onmundig kind ter andere sijde een om een magescheyd op te richten. Het betreft de boedel soo dese ehelieden te samen hebben bezeten en door Aaltje Jans stervende nagelaten is.
De ongereede goederen deses boedels gewardeert op ƒ 2803-11-.
de gereede goederen op ƒ 306-8-.
Het gereede geld en obligatie bedragende ƒ 1008-.-.
samen ƒ 4171-19-.
Gedecorteert de schulden cap. 7 te zien ƒ 50-.-.
Rest zuijver ƒ 4121-19-.
Door rendant van inventaris was aangebragt ƒ 1600-.-.
En door de overledene ƒ 1560-.-.
samen ƒ 2150-.-.
Affgetrokken van de bovenstaande waarde des boedels gewonnen ƒ 1971-19-.
waar van de halvscheyd bedraagt ƒ 985-19-8.
Hierbij gerekent dat de moeder had aangebragt ad ƒ 1550-.-.
beloopt des kinds portie ƒ 2535-19-8.
maar vermits hetselve moet missen de donatie bij huwelijkse voorwaarden aan de vader besproken ad ƒ 400-.-.
blijvt 's kinds portie zuyver ƒ 2135-19-8.
Tot voldoeninge van welk montant aan het onmundige kragt deses worden gecedeert
Een derde in een erff onder Garderen bouwman Aart van Drie, getaxeeert op ƒ 367-.-.
Een vierde in een erff te Speulde onder Ermel, bruyker T. Derksen ad ƒ 500-.-.
En twee en een halve mergen Mehenland onder Nijkerk ad ƒ 1250-.-.
En neemt de vader aan bij meerderjarigheijt van het kind te zullen suppleren ƒ 18-19-8, uijtmakende des kinds portie ad ƒ 2135-19-8. Zijnde 's moeders klederen cap. 8 genoteert aan de voogden overgegeven, terwijl de vader aanneemt tegens genot der opkomsten het kind te zullen alimenteren en van de schulden te bevrijden. Het linnen is egaal gedeeld, soo zijn aan de vader overgelaten en worden gecedeert 1/16 in de Gardersche moolen, 1/5 in 't erf daar H. Janssen woond, 1/16 in het huys het Clooster alle onder Garderen, 1/9 in een erf te Drie bruyker G. Lubbers onder Ermel en 1/24 in een plaatsje bewoont door G. Hendriks onder Meerveld, voorts alle de gereede goederen, gelden en obligatien, blijvende ten sijnen laste de schulden deses boedels. Mageschydsvrinden zijn Hendrick Franken, Willem Woutersen, Wulf Riksen, B.C. Rasink.[158]
Op 13-5-1789 compareren Reyntjen Jans, weduwe van Derk Otten, geassisteert met Maas Aartsen ter eenre en Jacob Jacobsen en Ot Janssen voogden over haar eenig kind bij gezijde haar eheman verwekt ter anderen zijde om een mageschyd op te richten. Het betreft den boedel zoo die ehelieden samen hebben bezeten en de man stervende heeft nagelaten.
De ongereede goederen deses boedels bedragen volgens inventaris ƒ 2201-5-.
De gereede goederen zijn getaxeert op ƒ 577-6-.
Hier bij gerekent de contanten en inschulden ƒ 2152--.
En dus te zamen bedragende ƒ 4930-11-.
waarvan afgetrokken de schulden ƒ 151--.
het zuyvere moutant blijvt ƒ 4779-11-.
waar van een ieders helvte beloopt ƒ 2389-15-8.
Conform welke balance aan de eerste condividente gecedeert en overgelaten worden een vierde in de Elspeter Moolen en onderhorig land getaxeert op ƒ 1600--. gelijk mede alle de gereede goederen, contanten, obligatien en inschulden deses boedels, blijvende tot deses laste alle de uytschulden. En dewijl het linnen onderlings egaal verdeelt is, soo word bij dese aan het kind gecedeert anderhalv Lot in de Uddeler Heegden geschat op ƒ 376-5-. alsmede den Moolenhof ad 225--. En neemd de moeder aan, aan het kind meerderjarig geworden zijnde te zullen toegeven ƒ 1788-10-8, uytmakende also des boedels halvscheyd f 2389-15-8. Waartoe eerste condividente onder verband van haar perzoon sig verbind bij desen, ook om het kind tegens genot van de inkomsten te zullen alimenteren en van de schulden bevrijden. Terwijl des vaders kleederen en cleijnodien aan de voogden zijn overgegeven en daar tegens de moeder de haare behouden heeft. Mageschydsvrienden zijn H.H. van Asselt, Evert Hermsen, Jan Beertsen Mouw, Rick Gerritsen.[159]
Op 7-4-1792 verklaren Rutger Gerritsen x Merritjen Gerrits, Teunisjen Wouters, weduwe van Klaas Hesselsen, Gerrit Hendriksen x Gerritjen Hendriks, Aalt Hesselssen, Maas Aartsen x Reyntjen Jans, Willem Wouterssen x Aaltjen Willems, Wulff Riksen, Evert Klaassen en Emmetjen Klaassen op den 25e april des jaars 1790, uyt de hand verkogt te hebben en alnu getransporteert aan Jan Gerbertsen x Maartjen Klaassen, een hoekje hofland met een zaadbergge en eenige boomen om dat land, gehoort hebbende onder het erff en huys daar Hendrik Janssen laast in gewoond en dat gebruykt heeft en waar van het overige op den 2e september des gemelde jaars in verschijde parceelen aan de differente koperen in het openbaar is verkogt geworden, zijnde dit hoffland etc gelegen in den ampte van Barneveld kerspels en dorp Garderen en dat voor de summa van twee hondert guldens vrijgeld. Geerfden zijn Teunis Klaassen, Cornelis Aartsen.[160]
Op 7-4-1792 verklaren dezelfden op den 2e september des jaars 1791 verkogt te hebben en alnu getransporteert aan Aart Hesselsen en zijn erven. een huys, hoff en schuyr, staande en gelegen in dorp Garderen, thans in pagt gebruykt wordende bij Hendrik Janssen, doende jaarlijks in de ordinaris verpondinge ƒ 0-10-, en dat voor de summa van twee hondert en vijfftig guldens, mitsgaders een hoekje bouwland den langen akker genaamt N 8, doende jaarlijks in de ordinaris verpondinge ƒ 0-4-, gelegen als voren en dat voor vijfftig guldens en dus te zamen voor 300 guldens vrijgeld, zijnde vrij allodiaal goed. Geerfden zijn Teunis Klaassen, Cornelis Aartsen. [161]
Op 7-4-1792 verklaren dezelfden op den 2e september des jaars 1791 ingevolge conditien van publicque veylinge, verkogt te hebben en alnu getransporteert aan Maas Riksen en zijn erven een hoekje lands gelegen in den ampte van Barneveld, kerspels en dorp Garderen in de Westeneng, belend ten oosten de Pastorie en ten westen Hendrik Franken zijnde vrij allodiaal goed, doende jaarlijks in de ordinaris verpondinge ƒ 0-10 op de conditien vermelt en dat voor de summa van een hondert en eene gulden vrij geld. Geerfden zijn Teunis Klaassen, Cornelis Aartsen.[162]
Op 7-4-1792 verklaren dezelfden op in gevolge conditien van publique veylinge op den 2e september 1791 verkogt te hebben en alnu getransporteert aan Grietjen Aarts, weduwe van Hendrik Franken en haar erven, twee gewenden bouwland agter den boer zijn camp, gelegen in den ampte van Barneveld kerspels Garderen, zijnde vrij allodiaal goed, doende jaarlijks in de ordinaris verpondinge ƒ 0-10 en dat voor de summa van een hondert negen en dertig guldens vrij geld. Geerfden zijn Teunis Klaassen, Cornelis Aartsen.[163]
Op 7-4-1792 verklaren dezelfden in gevolge conditien van publique veylinge op den 2e september 1791 verkogt te hebben en alnu getransporteert aan Hendrikjen Hendriks, weduwe van Cornelis Damen, 1) ongeveer twee gewenden lands, gelegen in kerspel en dorp Garderen aan de Zollerweg, zuydwaarts aan 't land van Evert Klassen, zijnde vrij allodiaal goed doende dit perceel jaarlijks in de ordinaris verpondinge ƒ 0-4-. En dat voor de summa van twee en zeventig guldens. 2) Een hoek bouwland genaamt den Broodakker gelegen als voren, geland westwaarts Wulff Rikssen en oostwaarts Hendrik Franken, zijnde ook allodiaal goed, doende jaarlijks in de ordinaris verpondinge ƒ 0-4- en dat voor de summa van vijfftig guldens, en 3) Twee hoekjes lands, 't eene genaamt 't Geer langs de Meervelderweg en het andere het akkertje langs de Oudendorperweg, zijnde ook vrij allodiaal goed en gelegen als voren, niet beswaart en dat voor vier en zeventig guldens, dus te zamen voor een hondert en ses en negentig guldens vrijgeld. Geerfden zijn Teunis Klaassen, Cornelis Aartsen.[164]
Lijst van geleden schaden door plundering van in Engelse soldij staande Coren en bijzonder door die van den Prins Rouan geleden door de ingezetenen van het dorp en carspel Elspeet in den jare 1795 in de maant Jan(uar)i:[165]

Maas Aartsen
7000 lb. hooij a 16-10 d. voor 1000 lb. 115-10-:
een karre 50-:-:
den - touwerk van de corenmool, zelfden 3-:-:
totaal 168-10-:

78. DIRK (DERK) HENDRIKSEN DROST, geb. Nunspeet ca. 1746[181], ovl. Elspeet 9-1-1812, geërfde te Elspeet (1792, 1799),[182] winkelier te Elspeet, tr. Elspeet 30-5-1785[183]

79. JANNETJE ARENDS VAN ASSELT, ged. Elspeet 10-7-1757 [184], ovl. Elspeet 18-7-1820, woont op de Kijkover (1785), als wed. van Dirk Drost patentschuldig te Garderen, wonend te Elspeet (1812-1818) als vendeur de genièvre en detail, vendeur de genièvre en petit, slijtster, winkelierster in kruidenierswaren, zout, zeep, koffij, thee, tabak en snuif, roggebroodbakster. [185]

Op 12-5-1769 zijn Hendrik Evertsen x Evertjen Ryers wegens geleende penningen schuldig aan Rijkjen Dirks, weduwe van Otto Maassen, ƒ 75,--, als mede aan Derk Hendrikssen ƒ 75,--. Als onderpand dient: Een vierde part in een erff en goed genaamt Gerbregts goed, groot ongeveer thien schepel, soo als bij haar selven gebruykt word en van Dr. Jacobus Apeldorn als volmagtiger van Hendrik Klinkenberg aangekofft, als mede hondert boomen in de Elspeter Bos van den oud Burgermeester Hendrik Boonen x Hendrina Ravensberg aangekofft. Ingevolge vertoonde quitantie staande op de originele deses getekent door Derk Drost en Derk Otten, geroyeert den 15e july 1788.) [186]
Het herengoed Hullemanserve te Nunspeet :
Op 24-9-1784 krijgt Aart Hendriksen Drost investiture en oprukking na approbatie van een magescheid d.d. 6-4-1784 tussen hem en zijn huisvrouw Eijbertje Peters, Teunis Hendriks Drost en zijn huisvrouw Geertje Peters, Lambert Jochemsen en zijn huisvrouw Aaltje Hendriks, Derk Hendriks Drost, en Ot Jansen en zijn huisvrouw Aartje Hendriks, tesamen erfgenamen van Hendrik Aartsen Drost en Marritje Dirks, waarbij aan de eerste drie echtparen dit herengoed is toegedeeld. Het goed is in pacht bij de wed. Cornelia Boot.[187]
Op 2-5-1785 hebben Mr. Arend van Bommel ten eerste als executeur testamentair van den boedel en nalatenschap van wijlen Mr. Ellard Brouwer, voorts ten tweede als volmagtiger van zijn beyde meerderjarige zoons Bernard en Hendrik van Bommel en laastlijk ten derde als vader en legitime voogd van zijn jongste nog minderjarige dogter Maria Beatrix van Bommel en laastelijk nog Mr. Hendrik Willem van Meurs als volmagtiger van Aleyda Maria en Francyna Lucretia van Bommel, meerderjarige dogters te zamen kinderen van Mr. Arend van Bommel x Margaretha van Meurs, alle te zamen erffgenamen ex testamento van wijlen Mr. Ellard Brouwer, publicq verkogt en alnu getransporteert aan Derk Drost en zijn erven twee hondert boomen in de Elspeter Bos voor f 1446-- vrijgelt. Geerfden zijn Heymen van Bemmel, Bart van Lissel.[188]
Op 22-3-1790 hebben Derk Hendriksen Drost x Jannetjen Ariens, verkogt, gecedeert en getransporteert aan Jacob Gerrits en Cornelis Gerrits een akker zaayland ongeveer 3 schepel groot liggende in de buurschap Vierhouten, ofgedeylt onder mageschyd laast gesaayt door Jan van Straten en vrij van verpondinge ofte lasten en zulks voor een somma van 220 guldens. Geerfden zijn Maas Aartsen, Jan Otten en Helmert Hendriks van Asselt.[189]
Lijst van geleden schaden door plundering van in Engelse soldij staande Coren en bijzonder door die van den Prins Rouan geleden door de ingezetenen van het dorp en carspel Elspeet in den jare 1795 in de maant Jan(uar)i:[190]

Dirk Drost
5 immen 20-:-:
een partie zilvere knopen 7-14-:
een hertslere broek 5-:-:
een bereid hertevel 6-:-:
2000 pond hooij a 16-10 de 1000 pond 33-:-:
aan kousen en schoenen 4-5-:
4 pond krinten 1-4-:
aan kandij en coffijbonen 3-10-:
aan syet en winkelwaren 3-19-:
aan halsdoeken en vries 16-12-:
een jak en een beddeken 7-:-:
6 boezelaars een kap 9-4-:
een lap cartoen een dek 2-:-:
7 zilvere gespels 8-3-:
8 pond tabak 2-:-:
een pijstool 4-:-:
30 pond honing 6-:-:
4 pond spek a 3 st(uiver) per pond :-12-:
2 halsdoeken 1-:-:
aan wijn en contante penningen 3-8-:
totaal 141-11-:
Op 26-3-1798 hebben Dirk Daniel Tydeman x Hendrikjen Hendriks uyt de hand verkogt en alnu gecedeert en getransporteert aan Dirk Hendriksen Drost x Jannetjen Arends, hunlieder eygendommelijk land met omstaande houtgewas, bestaande in een camp zaayland genaamt de nieuwe camp groot 7 schepel met de hegge aan westzijde daar aan geland Evert Harmsen met de hegge aan de noord en oostkante scheyd aan de sloot daar aan geland Ammon aan 't zuydeynde aan 't veld, gelegen in dorp Elspeet, vrij allodiaal goed en dat voor een summa van seshondert guldens. Geerfden zijn J.H. Baverman, E.J. Frensz.[191]

80. HENDRIK VAN DER MEULEN, ged. Den Haag 22-2-1724 (get. Jacoba Zaer, "vader abzent na OostIndie"), ovl. Leiderdorp, beg. buiten Leiden geregistreerd 6-5-1805, lijfknecht (1755), poorter van Leiden (1755), koster van de Vrouwenkerk (Waalse Kerk) te Leiden (1756), is als Hendrik van der Meulen buurtheer van de buurt Mariënrijk te Leiden (benoemd 17-4-1783 tot 16-12-1790 wanneer hij ontslag verzoekt en verkrijgt wegens ouderdom),[195] doopget. (1781..1795), huw. get. (1795), woont aan de Vrouwekerk (1756, 1795), in de Haarlemstraat (1798), op de Varkenmarkt (1803), otr./tr. Leiden geref. 16-1/1-2-1756 (get. Jan de Nooij, zijn goede bekende, en Florentia van der Kelder, haar moeder)

81. FLORENTIA MARGOUW, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 25-4-1724 (get. Maria Baart), ovl. Leiderdorp, beg. buiten Leiden geregistreerd 17-3-1803 (Florencia Mergouw, vrouw van Hendrik van der Meulen wonend op de Varkenmarkt), woont in de Breedestraat (1756), doopget. (1781..1795). In 1756 zijn "Hendrik van der Meulen et Florentia Murgou passés de l'Eg. Flamande à l'Eg. Wallone" [196].

Waals-Hervormde gemeente Leiden: Stukken betreffende de vervanging van H. van der Meulen als koster, 1782, 1802. [197]
15-1-1754: Acte van accord, cessie en transport tussen Florentia van der Kelder, huijsvrouw van Abraham Mergouw ter eenre ende Florentia Mergouw, meerderjarige ongehuwde persoone ter ander zijde, beiden wonende te Leiden.
Zij geven te kennen dat sij eerste comparante, (na)dat omtrent dertigh jaeren geleeden en dus niet lange naer derselver trouwen haar comparantes gemelte man zig geabsenteert en haar comparante verlaaten heeft, seedert dien tijd tot nu toe met haer handen arbeijd zoo voor haar en derselver dogter de 2e comparante in deezen de kost hebbende moeten verdienen, (en dat) 't seedert eenigen tijd herrewaerts zoo door haar eerste comparantes naderende ouderdom als ten deele werkeloosheid zodanig ten agteren geraakt is dat daer door haere meubilen en kleederen merkelijk zijn versleeten ende vermindert waardoor zij eerste comparante zoo nu en dan door haer gemelte dogter de tweeede comparante met de uijtterste bereidwillighied is geadsisteert, maar ook als nu dagelijx door dezelve hare dogter moet werden geadsisteert ende geholpen, en off wel de natuurlijke billikheijt quame te vereijsschen dat haer comparantes meergezeijde dogter na haer overlijden in geenderleij gevallen 't zij door haar voornoemde geabsenteerde man, ofte iemand anders eene moejelijkheid werde aangedaan veelmin gemolesteert omme 't geene de eerste comparante zoude moogen koomen naer te laaten (om reedenen de gemelte hare dogter van geene dezelve is verdienende haer comparante is adsisteerende).
Ende dienvolgens van 't geene waerlijk haer eerste comparantes voornoemde dogter is toebehoorende van het haere eenigzints te werden ontbloot, so verklaarde zij comparante om zodanige onverhoopte gevallen voor te koomen conscientie halven zig genoodsaekt hadde gevonden met de tweede comparante hare dogter te accorderen en contracteeren gelijk zij comparanten respective verklaeren te accorderen bij deezen:
Namentlijk dat zij eerste comparante van nu af aan bij deezen wel ende wettelijk aan de meergenoemde hare dogter de tweede comparante in deesen is cedeerende ende in vollen vrijen eijgendomme overgeevende alle haar eerste comparantes geringe meubiltjes, huijsraad en inboedel, kleederen etc., zodanig die ten haren huijze bevonden werden (uijtgezondert alle 't geene haer comparantes dogter als dienstbaar zijnde, en particulierlijk toebehoorende, bij haer comparante ten haren huijze in bewaringe is hebbende).
Waer teegens de tweede comparante Florentia Mergouw belooft en aanneemt bij deezen omme, soo veel in haer vermoogen sal zijn, haer gemelte moeder niet alleen te zullen adsisteeren en alle behoorlijke handreikinge te doen, maar ook gehouden zal zijn, gelijk zij belooft bij deezen, ten haren privé lasten te neemen ende te sullen voldoen de schulden en lasten des boedels, 't zij van huijshuer als andersints, op haer eerste comparantes overlijden te betaalen staend, als meede de kosten van haer eerste comparantes begravenisse te vallen, ende waer omtrent zij eerste comparante uijt de continueele preuves van de gemelte hare dogters adsistentie ende behulpsaamheijt niet anders is verwagtende tot naarkoominge van 't geene voorschreeven staat, verbinden zij weederzijdse comparanten hunnen persoonen en goederen dezelve stellende ten bedwang en executie als na regten.
Aldus gedaan, verleeden ende gepasseert binne de stad Leijden ter presentie van Leonardus Johannis van Rouveroij en Jan Dibbetz als getuijgen ten deesen verzogt. W.g. Florentia Mergouw, de getuigen, een merk (+) gesteld bij Florentia van der Kelder. [198]

82. CORNELIS VAN DER BIE, ged. Nieuw Hellevoet 17-7-1740, ovl. Gouda, tr. 2o Waddinxveen 17-8-1783[215] HENDRIKA ZWAKEN, geb. Emmelercamp, graafschap Bentheim, otr./tr. 1o Waddinxveen 19-5/3-6-1764

83. ELISABETH VAN DER BEN, ged. Zuid-Waddinxveen 10-4-1735, beg. Zuid-Waddinxveen 23-10-1781 (impost ƒ 3,-- [216]).

84. WILLEM VAN DER JAGT, geb./ged. Maassluis 30-1/2-2-1727, ovl./beg. Maassluis Grote Kerk (graf nr. 141) 19/25-4-1805, controleur der Convooien en Licenten te Maassluis, dichter, als publicist van 1772 tot 1788 buitengewoon lid van verdienste van het letterkundig genootschap "Kunstliefde spaart geen vlijt"(¥) [224] tr. Maassluis 12-1-1749

85. NEELTJE RIDDERUS, geb. Maassluis 10-4-1727, ovl./beg. Maassluis Grote Kerk (graf nr. 141) 9/15-12-1803.

Het gedicht "De ware vereischten in een' Dichter" waarmee Willem van der Jagt (1727-1805) een' tweeden zilveren eerpenning verdiende, in 1774 uitgereikt door het Haagsche Dichtgenootschap "Kunstliefde spaart geen vlijt".(¥)
Bron: "Proeven van Poëtische Mengelstoffen", door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen, II Deel, bl. 298, Uitg. C. van Hoogeveen Jr, 1774. [225]

klik op plaatje(s) om te vergroten


COMMENTAAR(¥) Kunstliefde spaart geen vlijt, Haags dichtgenootschap van 1772-1818. Jacobus Bellamy werd er in 1779 'aankweekeling'. Staring werd in 1783 tot lid benoemd. Van 1774-1799 verschenen de genootschapsdichtbundels. De raadpensionaris Steyn was er de Maecenas. De leden waren verplicht tot jaarlijks 4 dichtstukjes, groter dan een sonnet, maar zij konden zich met een dukaat vrijkopen. Men vergaderde in het Mauritshuis. Bellamy had er reeds in 1783 genoeg van. [226] Ook Willem Bilderdijk, actief lid van maar liefst vier dichtgenootschappen, was lid van dit genootschap met een prinsgezind imago. [227]
Willem van der Jagt was een veelbesproken figuur in Maassluis. Zijn dichtstuk "De ware vereischte in een dichter" werd met een zilveren erepenning bekroond. Toen in 1763 een nieuwe kerkklok in gebruik werd genomen leverde Willem de volgende tekst ervoor :
Ik tel all' de uren / En roep het arbeidsvolk te werk
Verkondig rouwe en vreugde / En noodig elk ter kerk
In 1775 ontstond ruzie in de kerk over de "zangtoon" der nieuwe psalmberijming(¥). Willem en Ds. van Sprang werden ervan beschuldigd de uitvinders en doordrijvers van deze "Dans en Comediezang" te zijn. Het liep uit op handtastelijkheden, en Willem en zijn zoon Adriaan moesten beloven weer op de "oude toon" te zingen. In 1781 schrijft Willem nog een gedicht ter gelegenheid van het behouden terugkeren van de Maassluise en Vlaardingse vissersvloot na het uitbreken van de oorlog met Engeland [228].

COMMENTAAR(¥) In "Het psalmenoproer" [229] beschrijft Maarten 't Hart deze periode in de Maassluise geschiedenis in de vorm van een - mijns inziens meesterlijke - historische roman. De hoofdpersonen zijn fictief, de meeste andere personages en de gebeurtenissen historisch. Willem van der Jagt figureert herhaaldelijk als 'dichter(tje)' in de gebeurtenissen.


In 1795 komen de burgers W. van der Jagt, A. de Vos en J. Kaldeijer op tegen de gewoonte van de regenten van het Hervormd Weeshuis te Maassluis om rekening af te leggen tegenover Schout en Schepenen, zij wensen, als democraten, dat de regenten aftreden en dat er door de gereformeerde (sic!) burgers nieuwe regenten zouden worden gekozen en dat rekening zou worden afgelegd tegenover gecommitteerden uit de burgerij. Hun verzoek wordt niet ingewilligd [230].
In het familiearchief van Dam[231] bevinden zich o.a.
- een gedicht ophet huwelijk van Willem van Dam, schepen van den ambacht van Beukelsdijk, Oost- en West-Bloemersdijk, gen. Kool, enz., met Margaretha van der Kloot te Rotterdam 24-8-1746 (dichters Nicolaes Versteeg en W. van der Jagt).
- een lijkzang op 't ontijdig afsterven van Elisabeth Tamé, huisvrouw van Severijn van der Kloot, ob. buiten Rotterdam, oud 36 j., 6 m. en 9 d. op den llden dag na hare bevalling van eenen zoon en wel op den 23 Oct. 1765 (dichter Willem van der Jagt).

Bericht in Boekzaal der geleerde wereld[309] over de dankrede op 3-8-1806 door Ds. J Duijser t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum. Bericht in Boekzaal der geleerde wereld[310] over het overlijden op 5-4-1836 van Ds. J Duijser.
klik op plaatje(s) om te vergroten

86. ADRIANUS (ADRIAAN) VAN VOLKOM, ged. (geb?) Dordrecht 9-5-1751, ovl. Amsterdam 27-10-1834, woonde Voorstraat (ca. 1797) bij de Munt, in wijk C nr. 1042 (1796-1798)[319] in wijk C nr. 1338, (ca. 1800)[320] te Dordrecht, op de Achtergracht bij het Weesperplein te Amsterdam (1834), vermeld op de Lijst van leden, donateurs en donatrices van het Patriottisch exercitiegenootschap De vrijheid te Dordrecht (1783-1788),[321] ondertekent op 13-6-1798 de verklaring van burgers te Dordrecht tegen het Stadhouderlijk Bestuur, het Faederalismus, de Aristocratie en Regeeringloosheid,[322] vermeld als stemgerechtigde burger der stad Dordrecht behorend tot het Oost-einde, Zesde wijk, Vergaderende in de Augustijnen Kerk ca. 1797,[323] betaalt ƒ 1-- quotisatie klasse 40, (ca. 1800), huw.get. (1828), otr. Dordrecht 4-5-1776, otr./tr. Den Haag Grote Kerk 12-5/2-6-1776 als j.m. met attestatie van Dordrecht

87. MARIA KO(C)K (KOEK!, KOLK, KOOK), geb. Dordrecht 3-3-1751, ovl./beg. Amsterdam Westerkh. 23/27-3-1809, j.d. woonde Vriesestraat te Dordrecht (1776), woonde op de Amstel bij de Achtergracht, op de Lindengracht op 't Suijkerhoffie(¥) te Amsterdam (1809).

COMMENTAAR(¥) In het Suijkerhofje, gelegen aan de Lindengracht 149-163 te Amsterdam, en gesticht uit de nalatenschap van Jan Suijkerhof (ovl. 1667), werden protestantse vrouwen boven de 50 jaar gehuisvest [324].

Overlijdensadvertentie in de Dordrechtse Courant d.d. 4-11-1834 van Adrianus van Volkom (1751-1834).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Fragment Verboon

Ia. Pieter Verboon, ged. geref. Hillegersberg 27-2-1780 (get. Pieter Verboon en Cornelia Verboon geb. Van Logchum), ovl. Batavia 26-6-1833[345], zn. van Leendert Verboon en Alida Boogaard, j.m. van Hillegersberg (1806), woont op de Goudsche Weg (1806), Houttuin (1808), Hogendijk (1811) te Rotterdam, woont te Goenong Saharie (1831) bij Batavia (1830-1831),[346] werktuigkundige voor de Rijcksmolens op Java (1831), ambtenaar te NOI (1833),[347] otr./tr. Rotterdam schepenen 12-2/5-3-1806 Adriana de Hoog, ged. geref. Rotterdam 9-4-1780 (get. Cornelis Braaex en Adriana van Doeveren), ovl. Padang 27-6-1838[348], j.d. van Rotterdam (1806), dr. van Krijn de Hoog en Barbara Jacoba Braaex. Zij vertrekken kennelijk tussen 1811 en 1830 naar NOI.

IIa. Leendert Verboon, geb./ged. geref. Rotterdam 12/21-8-1806 (get. Leendert Verboon en Alida Boogaerdt né Verboon)[350] , ovl. Tagal 2-5-1862[351] j.m., woont te Goenong Saharie (1831-1836) bij Batavia (1830-1836), Aijer Bangies (1840-1841), te Madioen (1842-1846), Tagal (1848-1862), assistent werktuigkundige bij de Rijcksmolens op Java (1831),[352] adjunct eerste gezworen klerk (1832-1834) en eerste gezworen klerk (1835-1836) bij het Hoog Geregtshof voor NOI te Batavia, klerk bij het Hoog Militair Geregtshof voor NOI (1833-1836), griffier bij de Raad van Justitie te Padang (1837-1838), secretaris van de resident van Aijer Bangies (Padangsche Bovenlanden) (1840), fungerend notaris en vendumeester te Aijer Bangies (1840), secretaris van de residentie en landraad te Madioen (1842-1847), fungerend notaris en vendumeester en ambtenaar van de burgerlijke stand aldaar (1842-1846), secretaris en thesaurier bij de Subkommisie van Weldadigheid in de Residentie Madioen (1842-1846), secretaris der residentie Tagal (1847-1850) (op zijn verzoek daarvan ontheven 1850), griffier bij de landraad (1848-1850) en fungerend notaris en vendumeester (1848-1849) te Tagal, ouderling bij de protestanse gemeente te Tagal (1848-1849), secretaris en thesaurier bij de Subkommisie van Weldadigheid in de Residentie Tagal (1848-1850), heeft het Radicaal van Indisch Ambtenaar (1835-1858),[353] tr. 1o Batavia 24-7-1831(¥)[354] Apolonia Anna van Volkom, ged. Dordrecht 12-12-1804, ovl. Padang (NOI) 10-10-1838[355], voor wie een kerkelijke attestatie wordt opgesteld te Amsterdam 24-11-1831,[356] j.d. wonend te Goenong Saharie bij Batavia (1831), dr. van Pieter van Volkom, boekhouder, makelaar, commies, en Wilhelmina (Willemina) Briedé (zie hierboven kw.nr. 87 sub c), tr. 2o 1838-1840 vrouwe Wilhelmina Sophia Maria Welsman(¥), geb. 1819/20?, ovl. Madioen 14-6-1847, beg. Madioen. Hij begon na de dood van zijn tweede vrouw een relatie met de inlandse vrouw Sarinam bij wie nog minstens vijf kinderen. Sarinam is overleden na 1883, bij het huwelijk van haar zoon Frederik Verboon leefde zij nog en woonde te Batavia.

COMMENTAAR(¥) Getuigen bij het huwelijk van Leendert Verboon en Apolonia Anna van Volkom in 1831 te Batavia waren zijn vader Pieter Verboon oud 51 jaar, werktuigkundige voor rijksmolens op Java, wonende te Goenong Saharie, en de vrienden van de comparanten Adrianus van der Jagt, oud 31 jaar, hoofdkommies bij de ontvanger der Inkomende en Uitgaande Regten te Batavia, wonende te Weltevreden, en Johan Godhold Sweeebe, oud 57 jaar, (m..?) pakhuismeester te Batavia, wonende te Rijswijk.
De getuige Adrianus van der Jagt wordt in de akte vriend genoemd, hij is ook nog Apolonia's volle neef (zie kw. nr. 43 sub c), die in 1823 als tweede luitenant ter zee naar NOI komt. Zou hij zijn dan 19-jarige nicht Apolonia naar NOI hebben meegenomen? Haar ouders bleven in elk geval in Nederland. Of is zij met de familie Verboon (als verloofde van Leendert?) tussen 1811 en 1830 meegekomen naar NOI?


COMMENTAAR(¥) Over de herkomst van Leenderts tweede echtgenote vrouwe(?) Wilhelmina Sophia Maria Welsman kon niets worden gevonden. Haar geboorte viel in NOI niet te vinden en vooralsnog ook niet te Nederland. De op 28-8-1859 te Indramajoe (NOI) overleden Arij Antoine Welsman (militair), zou haar broer of vader kunnen zijn.

Grafsteen op de Begraafplaats te Madioen:[357]
nr. ll. Hier rust / Vrouwe Wilhelmina / Sophia Maria Welsman / echtgenoote van / Leendert Verboon / secretaris der res. / Madioen / overl. 14-6-1847 / oud 27 jaar (24?)

Handtekeningen van de echtelieden Leendert Verboon en Apolonia Anna van Volkom, en van Leenderts vader Pieter Verboon, onder hun huwelijksakte te Batavia 24-7-1831. Overlijdensadvertentie in de Dordrechtse Courant d.d. 28-3-1839 van Apolonia Anna van Volkom (1804-1838).
klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit zijn eerste huwelijk (Verboon-van Volkom):[358] (van deze kinderen zijn er in 1838 bij het overlijden van de moeder nog twee in leven, kennelijk Willemina Maria en Adriana)
 • a. Adriana Wilhelmina Verboon, geb. Batavia 3-6-1832, ovl. Batavia 11-12-1834.
 • b. Willemina Maria Verboon(¥), geb. Batavia 14-6-1833, ovl. Batavia 16-5-1896, beg. Batavia begraafplaats Tanahabang.

  COMMENTAAR(¥) In de marge van de geb. akte is op 21-10-18.. (jaar gedeeltelijk onleesbaar) aangetekend dat haar voornaam gewijzigd is in Willemina Maria.
  Grafsteen op de begraafplaats Tanahabang te Batavia:[359]
  nr. 215. Rustplaats / van onze geliefde / zuster en tante / Wi1helmina Alida / Verboon / geb. 14-6-1833 / overl. 16-5-1896.
 • c. Pieter Verboon, geb. Batavia 4-8-1834, ovl. Batavia 4-8-1835.
 • d. Adriana Verboon, geb. Batavia (Goenong Saharie) 18-8-1835(¥), ovl. na 1838, (overlijden niet gevonden te NOI, op 21-3-1845 krijgt Leendert Verboon een dochter die hij weer Adriana noemt, zodat deze eerste Adriana vermoedelijk is overleden tussen 1838 en 1845).

  COMMENTAAR(¥) In de geb. akte staat als geboortedatum 18-8-1835 (akte opgemaakt 20-8-1835), in de Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië staat 28-8-1835.
 • e. Pieter Verboon, geb. Batavia (Goenong Saharie) 20-8-1836(¥), ovl. Batavia 1-3-1838.

  COMMENTAAR(¥) In de geb. akte staat als geboortedatum 20-8-1836 (akte opgemaakt 22-8-1836), in de Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië staat 22-8-1835.
 • f. Geertruida Petronella Verboon, geb. Batavia 4-11-1837, ovl. Batavia 23-2-1838.
  Uit zijn tweede huwelijk (Verboon-Welsman):
 • h. Leendert Verboon, geb. Aijer Bangis 25-3-1842[367], ovl. na 1918, woont te Tagal (1857-1859), Batavia (1863-1867, 1872-1893),[368] te Semarang (1895-1897),[369] te Makasser prins Hendrikspad (1897-1899),[370] derde kommies bij het hoofdbureau der directie der Middelen en Domeinen te NOI (1862),[371] Oost-Indisch ambtenaar (1870), hoofdkommies (benoemd 30-5-1881) bij de Algemeene Rekenkamer te NOI (1881-1888, 1892-1893),[372] heeft het notaris-examen afgelegd (1882),[373] ambtenaar met verlof (8-5-1890), op non-activiteit (1-11-1892), waarnemend adjunct secretaris (benoemd 18-6-1894) van de wees- en boedelkamer te Semarang (1894), waarnemend bestuurslid (benoemd 5-11-1897) van de wees- en boedelkamer te Makasser (1897-1899),[374] bestuurslid (benoemd 15-8-1901) van de wees- en boedelkamer te Soerabaja (1901),[375] bestuurslid van de Solosche Fröbelschool te Soerakarta (1904-1906),[376] wijkmeester van wijk no. 1 van de Afdeeling Soerakarta van het Gewestelijk Bestuur (1905),[377] gepensioneerd lid van de Weeskamer (1902-1918), tr. Alkmaar 17-11-1870 Margaretha Susanna Boom, geb. Alkmaar 1843/44, ovl. na 1918, dr. van Johannes Petrus Boom en Barbara Margaretha Schoenmaker, winkelierster. Zij wonen te Soerabaja, Blaoeran (1900-1904), Lawang (1906-1911), Weltevreden, Marinelaan 7 (1912-1917), Weltevreden, Gg. Halkema 11 (1918).[378]
   Uit dit huwelijk wellicht:[379]
  • 1. Leendert Verboon, geb. Cheribon 10-9-1871[380] tweede luitenant (benoemd 12-12-1896) bij de Militaire Administratie van het KNIL (1896-1899),[381] tweede luitenant-kwartiermeester bij het 16e Bataljon Infanterie tevens garnizoen te Padang Pandjang (1900),[382] eerste luitenant-kwartiermeester (benoemd 26-9-1901) bij het Subsistentenkader te Padang (1901-1903).[383]

De officieren van het 19de Bataljon Infanterie in het bivak te Watampone.
Staand vijfde van links: eerste luitenant-kwartiermeester Verboon.
Foto: Watampone (Celebes), op de foto staat met potlood 1906 (dit kan slaan op de opname- of publikatiedatum).
Bron: Fotocollectie CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
  • 2. Wilhelmina Margaretha Verboon, geb. Batavia 23-7-1873[384], ovl. 1908-1924?, tr. Soerakarta 27-7-1904[385] Willem van Leewen, adjunct-commies (benoemd 17-3-1881), commies derde klasse (bevorderd 19-6-1884), tweede klasse (bevorderd 1-3-1894), eerste klasse (bevorderd 28-10-1902) der Post en Telegraafdienst in NOI [386] kantoorchef te Tjilatjap (1900-1902), te Kraksaan (1904-1909) te Samarinda (benoemd 6-3-1911),[387] met verlof 5-10-1909,[388] woont te Soerakarta (1883-1888), Bengkalis (1889-1890), Soerakarta (1899), Banjoemas ((1901).[389] Zij wonen te Kraksaan (1904-1908).[390] Hij woont als gepensioneerd kantoorchef eerste klasse te Tegal (1924-1933).[391]
  • 3. Johanna Petronella Verboon, geb. Benkoelen 20-6-1875,[392] filiatie niet bewezen, tr. Semarang 3-2-1897[393] Johann Reinier von Nordheim, administrateur van de Onderneming Tjolo Madoe (1903-1911),[394] bestuurslid van de afdeling Soerakarta van het Algemeen Syndicaat van suikerfabrikanten op Java en Zijne Departementen (1909),[395] bestuurslid van de Solosche Landhuurdersvereeniging te Soerakarta (1911).[396] Zij wonen te Klaten (1903-1904), Soerakarta (1905), Solo (1908-1911).[397]
  • 4. Adriene Marie Verboon, geb. Batavia 18-11-1877,[398]
  • 5. Maria Wilhelmina Verboon, geb. Batavia 7-11-1885[399] , ovl. wellicht Djokjakarta 5-11-1914,[400] filiatie niet bewezen.
 • i. Willem Verboon, geb. Madioen 19-4-1843[401] , ovl. Tagal 1849[402] .
 • j. Adriana Verboon, geb. Madioen 21-3-1845[403] , ovl. wellicht Djokjakarta 18-11-1912,[404]
 • k. Maria Wilhelmina (ook W.M.) Verboon, geb. Madioen 18-5-1846[405], ovl. na 1924, binnen-regentes van het Verzorgingsgesticht "Pamoeridan Wolanda" te Djokjakarta (1883-1888),[406] woont als wed. te Djokjakarta (1902-1924),[407] tr. Ambarawa 6-10-1874[408] Pieter Hobbelaar, geb. vóór ca. 1850(¥), ovl. Djokjakarta 11-1-1902,[409] woont te Ambarawa (1882),[410] te Djokjakarta (1883-1902),[411] binnen-regent van het Verzorgingsgesticht "Pamoeridan Wolanda" te Djokjakarta (1883-88)[412] directeur van de societeit "Vereeniging" te Djokjakarta (1887),[413] gepensioneerd kapitein (1898).

  COMMENTAAR(¥) De geboorte van Pieter Hobbelaar viel in NOI niet te vinden. Mogelijk is hij (voor 1874) uit Nederland naar NOI gekomen. Hij is mogelijk de Pieter Hobbelaar, die wordt geb. Ritthem (Zeeland) 27-11-1835 als zn. van Johanna Hobbelaar en een onbekende vader. Een andere mogelijkheid is dat hij een zn. is van Adriaan Johannes Hobbelaar, provoost aan boord Z.M. korvet de Ajax, en Wilhelmina Fritz, echter noch in Nederland noch in NOI is daarvan een geboorteakte gevonden.
  Uit de relatie van Leendert Verboon met de inlandse vrouw Sarinam:[414]
 • l. Pieter Verboon, geb. Tagal 14-4-1853[415], ovl. na 1929, woont te Batavia (1876-1877),[416] te Soerabaja (1888-1890),[417] te Batavia (1891-1899),[418] te Batavia-Kwitang (1898-1902),[419] Buitenzorg Lelongok (1903-1929),[420] kommies (benoemd 12-5-1881) bij het Marine-établissement te Onrust (1881-1887),[421] derde commies (benoemd 29-6-1888) bij de Magazijnen en stapelplaatsen van het Marine-établissement te Onrust (1888-1889),[422] ambtenaar op non-activiteit (16-7-1890) te Soerabaja,[423] derde commies (benoemd 27-4-1891) en tweede commies (benoemd 3-6-1898) bij de vierde afdeeling (Comptabiliteit) van het Departement der Marine te NOI,[424] gepensioneerd tweede commies (1902-1929),[425] tr. Buitenzorg 14-4-1904 met de Inlandsche vrouw[426] Mina.
   Uit deze relatie wellicht:
  • 1. Wilhelmina Alida Verboon, geb. Batavia 16-5-1896,[427]
 • m. Hendrik Verboon(¥), geb. Tagal 25-4-1854[428] , ovl. Soerabaja 14-10-1888[429] beg. begraafplaats Peneleh, woont te Batavia (1877-1882),[430] Buitenzorg (1883-1888),[431] tijdelijk onder-commies der derde klasse (benoemd 12-8-1887) bij de Algemene Dienst der Spoor en Tramwegen te NOI (1887).[432]
  Grafsteen op de begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja:[433]
  nr. E6119 Hier rust / H. Verboon / overl. te Soerabaia / in den ouderdom / van / 35 jaren.
  Hij heeft vermoedelijk een relatie met een inlandse vrouw, waaruit:
  • 1. Johanna Suzanna Verboon, erkend Batavia 25-3-1882[434], tr. Soerabaja 12-8-1909[435] Wilhelmus Philippus de Haas, employé van scheepsagentuur Ruhaak en Co. (1911-1923).[436] Zij wonen te Soerabaja Oedjong (1911-1931).[437] Hieruit verm. nageslacht.
  • 2. Justien Antonette Verboon, geb. Buitenzorg 1-4-1885, ovl. 's-Gravenhage 10-1-1969,[438] erkend Batavia 1-4-1884 (sic!),[439] woont als wed. te Solo (1916-1929),[440] tr. Batavia 14-1-1905[441] Paul Legand, geb. St. Gilles (Brussel) 27-7-1875, ovl. Soerakarta 30-3-1916, sergeant-majoor-stafhoornblazer der Infanterie in het KNIL.[442] Hieruit verder nageslacht bekend.[443]
 • n. Johanna Verboon, geb. Tagal 28-2-1855[444], ovl. na 1931, woont als wed. te Buitenzorg (1898), Soerabaja, Embong Malang (1900), Buitenzorg (1903-1904), Soerabaja (1906-1908), tijdelijk in Europa (1908), Weltevreden (1909-1918), Bandoeng (1919-1931),[445] tr. Sumatra's Westkust (Padangsche Benedenlanden) 20-7-1878[446] Henri Johan Bierstedt, ovl. Groot-Atjeh 20-2-1888,[447] eerste luitenant (benoemd 28-5-1880) der Infanterie bij het KNIL (1880-1885).[448]
 • o. Frederik Verboon, geb. Tagal 24-10-1857[449], beg. Soerabaja begraafplaats Peneleh 13-8-1907, loods derde klasse (benoemd 14-3-1883), tweede klasse (bevorderd 24-9-1887), eerste klasse (bevorderd 1-1-1904) bij het Loodswezen te Soerabaja (1883-1906),[450] [451] woont te Soerabaja Dapoean (1885-1901),[452] [453] tr. Soerabaja 22-12-1883[454] Marie Siermans, geb. Pasoeroean 1866/67, ovl. na 1929, woont als meisje te Soerabaja (1883), als wed. te Soerabaja Dapoean (1909-1929),[455] natuurlijke dr. van Johan(nes) Albert(us) Siermans(¥) en de inlandse vrouw T(rinia?). Zij wonen te Soerabaja, Dapoean (1902-1906).[456]

  COMMENTAAR(¥) Johan(nes) Albert(us) Siermans, geb. Hellevoetsluis 28-9-1849 als zn. van Gerrit Siermans en Jannettje Adriana Kloesman, vertrekt kennelijk op jeugdige leeftijd naar NOI en verwekt daar ca. 1867 bij de inlandse vrouw T(rinia?) een dochter Marie Siermans die in 1867 te Passaroean wordt geboren en die hij op 16-9-1877 te Soerabaja erkent.[457] In 1876 woont hij te Batavia, in 1882 te Soerabaja.[458] Hij sterft te Soerabaja 4-12-1885[459] en wordt begraven 3-12-1885 (sic!) op de begraafplaats "Peneleh" aldaar.[460] .
  
  Grafsteen op de begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja:[461]
  nr. B2169: Maria Adriana Verboon, begr. 9 sept. 1893.
  Willem Leendert Verboon, begr. 30-1-1901.
  Hendrik Maximiliaan Verboon, begr. 27-4-1902.
  Anton Bernard Verboon, begr. 15 sept. 1904.
  Frederik Verboon, begr. 13-8-1907.
  Martine Adolphine Verboon, begr. 2-8-1911.
  Cornelia Wilhelmina Verboon, begr. 23-12-1919.
  Jan Verboon, begr. 16-10-1921.
  
   Uit dit huwelijk:[462] [463]
  • 1. Margaretha Anthoinetta Verboon, geb. Soerabaja 12-12-1884, woont als wed. te Soerabaja (1917-1929),[464] tr. Soerabaja 13-2-1904 Johannes Hagelaars(¥), ovl. 1916/17, employé bij de Uitvoer en Commissiehandel (1902-1909), boekhouder bij Hoppenstedt en Co. (1915-1916),[465] woont te Soerabaja (1900-1901), Soerabaja Deventerlaan (1902-1903).[466] [467] Zij wonen te Soerabaja Dapoean (1904-1909), te Kediri (1911-1915), Soerabaja (1916-1916).[468]

   COMMENTAAR(¥) Op 6-1-1886 trouwt te Soerabaja[469] Johannes Hagelaars, waarnemend tweede sleuteldrager (benoemd 30-6-1884) bij de gevangenis te Soerabaja,[470] met de Inlandsche vrouw Samina. Hij woont van 1884-1901 te Soerabaja [471] . In 1901 wordt er tweemaal een J. Hagelaars vermeld als inwoner van Soerabaja. Vermoedelijk zijn zij vader en zoon.
  • 2. Marinus Fredricus Verboon, geb. Soerabaja 12-1-1888, employé van de Dordtsche Petrol. Mij., wonend te Soerabaja (1917),[472] tr. Djokjakarta hervomd 23-4-1910 (zijn nicht?)[473] (huwelijk door echtscheiding ontbonden Djokjakarta 2-4-1911),[474] Maria Wilhelmina Verboon, geb. Batavia 7-11-1885?[475] , ovl. verm. Djokjakarta 5-11-1914,[476] verm. dr. van Leendert Verboon en Margaretha Susanna Boom.

   COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met :
   Batavia 13-4-1915 Ontbonden het huwelijk bestaan hebbende tusschen Willem Mollet en Maria Wilhelmina Verboon.[477]

Brief, gedateerd 9-9-1908 te S.f. (suikerfabriek) Ngelom, van M.F. Verboon aan een onbekende ontvanger, betreffende zijn betalingsverplichtingen.
Bron: Oost-Indische Bronnen CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
  • 3. Marie Anne Verboon, geb. Soerabaja 30-1-1889.
  • 4. Mathilda Agatha Verboon, geb. Soerabaja 14-4-1890.
  • 5. Martina Adolfina Verboon, geb. Soerabaja 17-12-1891, beg. Soerabaja begraafplaats Peneleh 2-8-1911.
  • 6. Martha (Maria) Adriana Verboon, geb. Soerabaja 7-5-1893, ovl./beg. Soerabaja begraafplaats Peneleh 8/9-9-1893.
  • 7. Cornelia Wilhelmina Verboon, geb. Soerabaja 17-6-1894, beg. Soerabaja begraafplaats Peneleh 23-12-1919.
  • 8. Johanna Josephine Verboon, geb. Soerabaja 29-4-1898.
  • 9. Willem Leendert Verboon, geb. Soerabaja 29-1-1901, beg. Soerabaja begraafplaats Peneleh 30-1-1901.
  • 10. Hendrik Maximiliaan Verboon, geb. Soerabaja 23-11-1901[478], beg. Soerabaja begraafplaats Peneleh 27-4-1902.
  • 11. Anton Bernard Verboon, geb. Soerabaja 7-8-1904, ovl./beg. Soerabaja begraafplaats Peneleh 14/15-9-1904,[479]
  • 12. Jan Verboon, ovl./beg. Soerabaja begraafplaats Peneleh 15/16-10-1921,[480] filiatie niet bewezen.
 • p. Adolf Verboon, geb. Tagal 29-5-1859[481] , ovl. Batavia 20-3-1872[482]

Fragment Schram

Ia. Arie Schram, geb. Sliedrecht 29-8-1800, ovl. Terneuzen 19-10-1866, opzichter bij Rijkswaterstaat, tr. Sliedrecht 28-1-1819[483] Adriana de Jong, geb. Sliedrecht 27-6-1799, ovl. Terneuzen 9-1-1876.

IIa. Ir. Martinus Johannis Schram, geb. Sliedrecht 7-12-1827, ovl. Teteringen 22-4-1903,[485] doorloopt een carrière bij het Departement der Burgerlijke Openbare Werken te NOI in de rangen: adspirant-ingenieur en opzigter der eerste klasse (benoemd 20-10-1855) te Padang (1856-1857), ingenieur derde klasse te Padang (1858) en te Cheribon (1858), ingenieur tweede klasse te Soerabaja (1860-1862), ingenieur eerste klasse (1863), hoofdingenieur der eerste klasse (bevorderd 30-3-1874)(1882-83). Hij is rooimeester en landmeter te Cheribon (1858-1859), lid van de Kommissie voor het beheer der begraafplaatsen voor lijken van Europeanen en daarmede gelijkgestelde Personen te Cheribon (1859), lid van de afd. Oostelijk Java van het Kon. Instituut voor Ingenieurs te NOI (1859-1860), chef der achtste waterstaats afdeeling te Makasser (1860), chef der afdeling tevens eerstaanwezend ingenieur in de residentie Tagal (1862), algemeene brandspuitmeester te Tagal (1862), lid van de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië (benoemd 2-8-1862), rooimeester te Cheribon (1863), ridder in de orde van de Ned. Leeuw (1882),[486] gepensioneerd hoofdambtenaar (1886), tr. Sint Maartensdijk 26-7-1855 Lina Cornelia van der Burcht van Lichtenbergh, geb. Sint Maartensdijk 1835/36, woont te Breda (1886), dr. van Willem Frederik van der Burcht van Lichtenbergh en Grietje Goudzwaard. Zij wonen te Padang (1856-1858), Cheribon (1858-1859), Makasser (1860), Soerabaja (1860-1862), Tagal (1862-1863), Cheribon (1863-1867), zijn kennelijk in de periode 1867-1871 terug in Nederland geweest waar in 1869 te Terneuzen hun tiende kind wordt geboren, en wonen vervolgens te Buitenzorg (1871), Batavia (1879-1875), Breda (1886..1899)[487].

IIb. Pieter Adrianus Schram, geb. Terneuzen 27-11-1839, ovl. Bandoeng 27-5-1902, beg. Weltevreden begraafplaats Tanahabang,[517] [518] gouvernements gezworen landmeter te Tagal (1862-1863), en pompier bij spuit no. 2 te Tagal (1862-1863),[519] landmeter en rooimeester te Cheribon (1882),[520] rooimeester voor Sindanglaoet en Ploembon (1882), voor de Afdeeling Madjalengka (1882-1885), voor de Afdeeling Cheribon (1886-1901) [521] woont te Tjiandjoer (1880-1881), te Cheribon (1881-1901),[522] tr. Tagal 24-12-1863[523] Alida Verboon, geb. Padang 2-2-1840[524] , ovl. Batavia 11-2-1906,[525] beg. Weltevreden begraafplaats Tanahabang, dr. van Leendert Verboon en Wilhelmina Sophia Maria Welsman (zie Fragment Verboon ). Zij wonen te Tagal (1863-1866), Cheribon (1868-1879), te Tjiandjoer (1879-1881), te Cheribon (1881-1901).[526]

Grafsteen op de Begraafplaats Tanahabang te Weltevreden:[527]
nr. 286. Rustplaats / van onze geliefde ouders / Pieter Adrianus / Schram / geb. 27-11-1839 / overl. 27-5-1902 / en zijne echtgenoote / Alida Schram / geb. Verboon / geb. 2-2-1840 / overl. 11-2-1906 / Diep betreurd door / hunne kinderen.
  Uit dit huwelijk:[528] [529]
 • a. Arie Pieter Adrianus Schram, geb. Tagal 10-10-1865, ovl. 1901-1910, beg. egraafplaats Tanahabang te Weltevreden, verificateur der vijfde klasse (benoemd 28-9-1892) bij de dienst In- en Uitvoerrechten en Accijnzen te Batavia (1892-1895),[530] agent te Kalianda van Scheepsagentuur voorheen J. Daendels & Co (1907-1909),[531] woont te Cheribon (1885-1888), Grisee (1890), Soerabaja (1891), Batavia (1895-1896), Bandoeng (1898), Banjoemas (1899-1900), Batavia (1901) .[532]
  Grafsteen op de Begraafplaats Tanahabang te Weltevreden:[533]
  nr. 288. A.P.A. Schram / Rustplaats / van / onzen geliefden broeder / Theodoor Anton / August Schram /geb. te Cheribon / 25-9-1873 / overl. 19-10-1910 / Bernardine Agnes / geb. den 2en Mei 1915 / overl. den 3-11-1917 / Martinus Johannes / geb. den 2en Januari 1877 / overl. den 3-4-1919 / Diep betreurd door de familie.
 • b. Martinus Johannes Schram, geb./ged. NH Tagal/Cheribon 1-10-1866/16-6-1867, ovl. Cheribon 19-8-1874[534].
 • c. Leendert (Adrianus) Wilhelm Schram, geb./ged. Cheribon 22-4-1868/11-10-1874, ovl. Pekalongan 19-7-1907[535], woont te Cheribon (1886), Batavia (1894-1895), Padang (1895-1896), Soerabaja (1897) Batavia (1899-1901)[536] verificateur der 5de kl. (benoemd 28-9-1891) te Batavia (1891-1893),[537] ontvanger (benoemd 14-9-1894) te Bandar Chalipah (Oostkust van Sumatra), verificateur der 4de kl. (benoemd 13-9-1897) te Soerabaja (1897-1899),[538] met verlof 25-3-1898,[539] verificateur der 4de kl. te Batavia (benoemd 13-9-1899) (1899-1904),[540] der 3e kl. (benoemd 30-12-1904) te Batavia (1905), ontvanger te Pekalongan (benoemd 7-8-1906), bij de dienst In- en Uitvoerrechten (1894..1906),[541] tr. Pekalongan 24-4-1907 de Chineesche vrouw[542] Njong.
 • d. Theodoor Anton August Schram, geb./ged. Cheribon 25-9-1873/11-10-1874, ovl. 19-10-1910, beg. begraafplaats Tanahabang te Weltevreden, commies voor de stationsdienst (benoemd 12-2-1903) bij de Spoor en Tramwegen in NOI (1903-1909),[543] woont te Batavia (1892-1893), Tasikmalaja (1893-1896), Bandoeng (1897-1899), Banjoemas (1899-1900), Batavia (1901-1902).[544]
 • e. Hubertus Paulus Schram, ovl. Cheribon 17-8-1874, filiatie niet bewezen.
 • f. NN Schram, geb./ovl. Batavia 4-10-1876 (levenloos geboren kind)[545] CHECK!
 • g. Martienus Johannes Schram, geb./ged. Cheribon 2-1-1877/7-7-1878, ovl. 3-4-1919, beg. begraafplaats Tanahabang te Weltevreden. NIET GOED: ovl Buitenzorg 28-9-1904[546]. woont te Batavia (1894-1899).[547]
 • h. Arie Adrianus Schram, ovl. Tjiandjoer 15-5-1879.
 • i. Alida Henriette Marie Schram, geb. Cheribon 22-12-1879, ovl. Ambarawa (Semarang) 3-9-1944, wordt NH gedoopt "op hare belijdenis" te Cheribon 13-9-1896,[548] tr. Cheribon 18-8-1898 haar volle neef Pieter Adrianus Schram, geb. Cheribon 7-9-1858, ovl. Breda 10-7-1924, commies bij de Post- en Tel. dienst in NOI, later vendumr. te Batavia, zn. van Ir. Martinus Johannis Schram en Lina Cornelia van der Burcht van Lichtenbergh (zie IIa). Hieruit verder nageslacht bekend.

88. GEURT VAN LEEUWEN [549], ged. Barneveld geref. 30-1-1735, ovl./beg. Barneveld 11/16-8-1799, woont te Barneveld (1761-1781) in een huis (camer) waar het "Wapen van Gelderland" uithangt, (1784-1788) in een huis in Barneveld, (1788-1791) in een huis in Barneveld, (1792-1794) in een huis in Barneveld, (1794-1798) als kuijper in een huis in de Langstraat, waarna (1798-1800) zijn kinderen er wonen, [550] treedt op als geerfde aldaar (1768, 1772, 1776, 1779),[551] heeft ƒ 132,--,-- schade geleden "zo door de gevlekte Bondgenooten, als door de rampen des oorlogs" in 1795,[552] kuiper (1795, 1798), otr./tr. 1o Barneveld geref. 16-6/5-7-1759 [553] BEERTJE STEVENS VAN DE POL, ged. Voorthuizen geref. 14-1-1725, ovl. 1762-1768(¥), afkomstig "van Voorthuijsen nu (=1759) wonend te Nijkerk", dr. van Steven Peters en Hendrikje Herberts, otr. Barneveld geref. 15-7-1768[554] otr./tr. 2o Voorthuizen 17/31-7-1768 [555]

89. HENDRIKJE HENDRIKS, ged. Voorthuizen geref. 12-3-1747, ovl./beg. Barneveld 13/17-7-1799, j.d. onder Voorthuizen (1768). In juni 1759 krijgen Geurt van Leeuwen en Beertje Stevens attestatie van Nijkerk naar Barneveld.[556]

COMMENTAAR(¥) De in VG 9(1984)132 vermelde beg. datum 1799 moet dus fout zijn.

Geurt van Leeuwen, 64 jaar, kuijper, gehuwd, heeft 8 kinderen, wordt in 1798 vermeld als onvermogend op de lijst van Barneveldse ingezetenen van 18 jaar en ouder, die geschikt zijn om wapens te dragen.[557]
Op 8-4-1760 transporteren Juffrouw Maria van Koot geassisteert met Tymen van Koot als haar momber aan en ten erffelijken behoeve van Geurt van Leuwen x Beertje Stevens, een half huijs in Barneveld tans door Jan Bloemendael gebruijkt wordende uijtgesondert het agterhuijs nevens twee camers daar naast aan door transportanten gebruijkt wordende, alsmede het niuwe kookhuisje daaragter en de plaats ten eujnde dat huijsje gelegen welke egter soo verre gemeen blijft. (getekent door Maria van Coot weduwe van Aalt van der Hoef en Tijmen van Koot)[558]
Op 4-6-1761 compareren Metje Evers van Velthuijzen, wed. en boedelhoudster van wijlen Wijnand van Leeuwen, geassisteerd met haar zoon Geurt van Leeuwen, voor zich en namens haar onmondige kinderen, Evert van Leeuwen, voor zich en namens zijn echtgenote Eva Hiens, Geurt van Leeuwen voor zich en namens zijn echtgenote Beertje Stevens, Cornelia van Leeuwen, geassisteerd met haar broeder Jan van Leeuwen, voorstaande comparanten mede voor Maria van Leeuwen, "en bekende verkogt te hebben Een Huys en Hoff met twee bergen staande in den Dorpe barnevelt voor de somma van ses hondert gulden" [559].
Op 11-12-1762 hebben Metje Evers van Veldhuijsen weduwe en boedelhouderse van Wijnand van Leeuwen in desen geassisteert met haar zoon E. van Leeuwen en pro se en noch namens haar onmundigen hiertoe geautoriseert, Gerrit van Leeuwen x Beertje Stevens, Evert van Leeuwen x Eva Herms, Jan van Leeuwen, Cornelia en Maria van Leeuwen, verkogt aan Jan Tuijnenbergh en sijn huijsvrouw en erven voor eene somma van agt hondert en vijfftig guldens een huijs en hoff staande en gelegen in den dorpe van Barneveld over de kerk tussen de behuijsinge van Lubbert Janssen Cousijnsen en Hermanus van der Kieft.[560]
Op 20-12-1762 hebben Metje Evers van Veldhuijsen, weduwe van Wijnand van Leeuwen, Cornelia van Leeuwen in dese geadsisteert met Evert van Leeuwen, de weduwe hiertoe geautoriseert namens haar onmundige kinderen, Geurt van Leeuwen, Evert van Leeuwen, Jan van Leeuwen en Maria van Leeuwen vercoft aan en ten behoeve van Gijsbertje van den Ham weduwe van Frederick van den Ham en haare erven een huijsje in de Catharinastraat staande, voor een somma van ƒ 136,-,-. [561]
Op 13-4-1768 vindt plaats het magescheidt tussen Geurt van Leeuwen, weduwenaar van Beertjen Stevens ter eenre en Evert van Leeuwen en Hermannus van der Kiefft momberen over de onmundige kinderen van gemelde Geurt van Leeuwen bij sijne gemelde overleedene huijsvrouw ehelijk verwekt met namen Steven en Wijnant van Leeuwen ter andere zijden, betreffende den boedel van Geurt van Leeuwen en wijlen sijn huijsvrouw Beertjen Stevens. Aan de vader Geurt van Leeuwen wordt toegedeelt den geheelen boedel soo gereedt als ongereedt met de inkomende en lastige schulden soo als alles in 't brede op den inventaris te sien. Waartegens door de vader aan sijn twee minderjarige kinderen voor haar moeders versterff wordt beweesen en toegedeelt een summa van een duijsend ses en sestig gulde vier stuijvers en dertien penningen en dus aan ieder kindt ƒ 533-2-6 1/2, welke summa door de vader aan sijn onmundige kinderen soo ras deselve meerderjarig geworden sullen sijn sal worden uijtgerijkt. Tot onderpand dient desselvs huijs hoff en bergh staande en gelegen in der dorpe van Barneveldt. Het portie van Wijnand van Leeuwen op den 26e maij 1779 voor de halvscheijdt. Geheel geroijeert den 19e maij 1785. Was getekend Geurt van Leeuwen, Evert van Leeuwen als voogt, Hermannus van der Kieft als voogt, W.B. Blanken als magescheijdsvriendt, J.H. Bloemendaal, Jan van Leeuwen, Pieter Budding.[562]
In 1772 is sprake van een akte van overeenkomst tussen Geurt van Leeuwen en Cornelis Sonnevelt over de bouw van een achterhuis tegen de muur van Sonnevelts huis. [563]
In 1774 beswaaren Geurt van Leeuwen et uxor haar huijs cum annexis de twee campjes land de Geer en 't Kleijne Campje en 7/8e parten van den Dove ten behoeve van Jan Tuijnenberg en vrouw met 600 gulden. Voorts beswaren zij al het voorgemelde beneffens den geheelen camp den Dove ten behoeve van deselve egtelieden nog met 200 gulden. Vide in 't prothocol van de buurschap Esveld op folio 392 verso en 393 recto en op folio 405 verso en 406 recto.[564]
Op 26-5-1779 compareren Geurt van Leeuwen en Hendrikje Hendriks, echtelieden, en "bezwaren haar Huys en Hoff in Barneveld mitsgaders de Landerijen in de buurschap Estveld ten behoeve van Jan Tuijnenburg met 300 gld." Op vertoon van quitantie vindt op 26-3-1781 royement plaats [565].
Op 27-5-1779 zijn Geurt van Leeuwen x Hendrikjen Hendriks wegens geleende penningen schuldig aan Jan Tuijnenberg, weduwenaar van Petertjen Westendorp eene capitale summa van drie hondert caroly guldens. Zij stellen tot onderpand 1) hunlieder eijgendommelijk huijs en hoff cum annexis staande midden in Barneveld, bij hunlieden zelvs bewoont en gebruijkt wordende, 2) twee campjes bouwland gelegen in den ampte Barneveld buurschap Estvelt, de Geer en het Kleijne Campje genaamt, alsmede 3) hunne thans geheele eijgendommelijke camp lands genaamt Den Dove gelegen als vooren (geroijeert den 28e maart 1781).[566]
Deze akte wordt nog eens (doorgehaald) herhaald in [567].
In een doorgehaalde (blijkbaar vanwege het royement op 30-3-1781) akte staat dat op 14-12-1780 Geurt van Leeuwen x Hendrikjen Hendriks wegens geleende penningen schuldig zijn aan de Heer Scholtis van Scherpenzeel G.M. van Seumeren x J.C. Nijenhuis eene capitale summa van hondert en vijff en twintig guldens. Zij stellen dezelfde goederen als hierboven tot onderpand (geroijeert den 30e maart 1781).[568]
In een doorgehaalde (blijkbaar vanwege het royement op 24-2-1781) akte staat dat op 14-12-1780 Geurt van Leeuwen x Hendrikjen Hendriks wegens geleende penningen schuldig zijn aan Jan Teunissen, bouwman op Lankeren en Aaltjen Hendriks, egtelieden, eene capitale summa van een hondert en vijfftig caroly guldens. Zij stellen dezelfde goederen als hierboven tot onderpand (geroijeert den 24e februari 1781).[569]
In een doorgehaalde (blijkbaar vanwege het royement op 10-4-1781) akte staat dat op 15-12-1780 Geurt van Leeuwen x Hendrikjen Hendriks wegens geleende penningen schuldig zijn aan het Edesche Hooge en Lohe bosch de summa van vier hondert en vier guldens wegens gekogte ses percelen boomen verschuld. Zij stellen tot onderpand speciaal derselver huijs en hoff gelegen in den dorpe van Barneveld met de schuurberg en verder toe behoren, voorts drie campen lands, waar van twee aan de Arnhemseweg even buijten dit dorp en een aan de Rootzeler weg op de Coot gelegen. (geroijeert den 10e april 1781).[570]
Op 26-3-1781 hebben Geurt van Leeuwen x Hendrikjen Hendriks getransporteert voor de summa van een duijsent en seeven hondert guldens vrijgelt aan Paulus Schut x Geertjen Franssen hun huijs hoff en schuurberg cum annexis in Barneveld midden in de Groote Straat tussen de behuijsingen van Cornelis Sonnevelt en Breunis Aalbertsen cum suis, bij verkoperen tot Paaschen aanstaande bewoont en gebruijkt wordende, alwaar het "Wapen van Gelderland" is uijthangende.[571]
Gezien het vrijwel gelijktijdig overlijden van Geurt van Leeuwen en Hendrikje Hendriks in 1799 zou verwacht mogen worden dat er rond deze tijd een boedelscheiding zou plaats vinden. Deze in niet aangetroffen in Ref. [572].
Uit het oud Barneveldsarchief: Repertoire op de resolutien van het Ambtsbestuur: Besluit: Cornelis en Anthony van Leeuwen mogen het lijk van hun vader Geurt begraven, zonder daardoor als erfgenamen te worden beschouwd. Dat zij de zich in het sterfhuis bevindende kuipergereedschap mogen gebruiken en dat Anthony van Leeuwen (oom?) en Willem cornelissen van Corler (vermoedelijk een oom van moederszijde Hendriks) worden aangesteld als voogden over hun minderjarige broer en zuster (Willem en Marie?).[573] [574]

Evert Stoffels (1809-1901) en Metta Everarda van Leeuwen (1802-1876).
Datering: 1867
Bron: Ref. [586]

klik op plaatje(s) om te vergroten

90. JOHANN (HANS) MARTIN SCHIRMER, ged. "in 't vlek Herisau" (Appenzell, CH) 18-9-1747[612], ovl. Sambeek 13-4-1822 (of 12-4?), aangesteld 20-10-1770 tot vaandrig bij het Regiment Zwitsers van Bouquet, 2de Battaillon 5de Compagnie in garnizoen te Grave (1770-1771), 1ste Battaillon 6de Compagnie (van kapt. Sohenssonder) te Grave (1772-1777), bevorderd 25-7-1777 tot Sous-Lieut., 1ste Battaillon 5de Compagnie te Veere (1778), 1ste Battaillon 6de Compagnie te Venlo (1779-1780), 2de Battaillon 5de Compagnie (van Maj. Nänny) te Leiden (1781-1783), bevorderd 1-3-1784 tot Lieut. bij het Regiment Zwitsers van Marty, 2de Battaillon 4de Compagnie te Venlo (1784-1785), 2de Battaillon 3de Compagnie (van maj. Nänny) te Bergen op Zoom (1786) (nu Regiment Stockar de Neuforn), 1ste Battaillon 3de Compagnie te Veere (1787-1789), bevorderd 5-6-1789 tot Capt. Lieut., 1ste Battaillon 3de Compagnie te Breda (1790), 2de Battaillon 6de Compagnie te Breda (1791), 2de Battaillon 6de Compagnie te Venlo (1792), 2de Battaillon 5de Compagnie te Breda (1792),[613] [614] kapitein-luitenant (1789..1802),[615] dient herhaaldelijk requesten in voor zijn militair pensioen, dat op 17-7-1799 wordt vastgesteld bij besluit der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks ("Johan Martyn Schirmer, oud 51 jaaren, gediend 28 jaaren, Capitein-Lieutenant Effectief, ƒ 600,-- pensioen in de Republiek, in Zwitserland ƒ 375,--),[616] belender te Sambeek (1805), vermeld als geref. lidmaat te Sambeek (1806), gepensioneerd kapitein (1815, 1816) en rentenier (1822) te Sambeek, huwelijksget. (1796), doopget. (1797..1811), woont te Mullem (gem. Sambeek) (1782, 1797), Sambeek (1810..1822), otr./tr. Sambeek/Grave 17-5/2-6-1775 ("den 17 may tot Grave van den Garnisoenspredikant in ondertrouw opgenomen")

91. CHRISTINA JACOBA (VAN?) WALRAVEN (VAN SANDBECK), geb./ged. Sambeek 4/5-3-1758 (get. Mevr. Vanass, née Petronella Geertruide La Palma de Sint Fuentes), ovl. Sambeek 2-1-1823, woont te Mullem (gem. Sambeek) (1782), Sambeek (1775..1823), doopget. (1798, 1802), huwelijksget. (1796), geref. lidmaat te Sambeek op belijdenis (als "Jacoba Christina"!) 1-4-1774, is nog lidmaat aldaar in 1806, woont na de dood van haar echtgenoot bij haar dochter Geertruda Johanna Schirmer x Willem van Leeuwen te Sambeek (1822-1823).

COMMENTAAR(¥) Het Regiment Zwitsers (o.l.v Sturler (1748), Bouquet (1756), Marty (1784), Stockar (1786), opgeheven 1796) is aanvankelijk in verschillende plaatsen in de zuidelijke Nederlanden gelegerd, vanaf 1770 te Veere/Vlissingen, daarna Venlo (1779), Leiden (1781), Venlo (1784), Bergen op Zoom (1786), Veere/Vlissingen (1787), Breda (1790), Venlo(1792), Amersfoort (1793) en Breda (1794) [617].

Op 28-7-1794 transporteert Johannes Dirx weduwnaar Hermina van Keulen zalr. geassisteerd door zijn meerder-jarige kind Marianus Dirx & Johanna Lamers echtelieden, aan J.M. Schirmer, Captein ten diensten deezer landen & Christina Jacoba Walraven echtelieden, een uitterwaart op de Maaze en geweegt over de waard van de weduwe Peeter Peeters, groot 6 morgen 88 roeden, belast met ½ malder garst Heijense maat aan de kerk van Afferden, 1 sleijke sester garst aan de Gild Sinte Anthonius tot Sambeeck, 3 stuiver 6 duit chijns aan Grave en 5 stuiver 3 duit aan Geijsteren, voorts vrij allodiaal erf. Coopspenning: ƒ 4000,0,0; ½ malder garst ƒ 60,0.0; 1 sl. sester garst 7,10,0; 1½ st. chijns 4,13,12; 5 st. 3 d. chijns 6,14,6; 4078,18,2. [618]
Op 11-6-1796 transporteert Eva Cornelia Smitz met volmacht van haar man F. Schroeder (Schernbeeck, Westphalen d.d. 2-6-1796), aan J.M. Schirmer & Christina J. Walraven echtelieden, * een huis, klein huisje, hof en bongaard aan de Duijster Steeg, groot 102 roeden, belast met 34\ha, f stuiver chijns aan Geijsteren; * de chijns uit diverse goederen onder Sambeeck gelegen, alles vrij allodiaal goed. Coopspenning: ƒ 265,0,0; 5 stuiver chijns ƒ 1,5,0. [619]
Op 11-4-1802 doen de twee dochters Maria Johanna en Anna Maria Schirmer, geref. belijdenis voor "de gemeente der kerk die in 't huys van den heer Capitein luitenant Schirmer" gehouden wordt. Blijkbaar worden in diens huis geregeld diensten gehouden, zulks tengevolge van een conflict dat eind 1800 speelt over de eigendom van de kerk te Sambeek tussen de RK en de geref. gemeente, waarbij de laatstgenoemde uiteindelijk verliest. Volgens de predikant "vergunde de heer Capitein Schirmer als eigenaar en de lieut. von Bulow als tegenwoordige bewoonder van het huys Steenhuysen(¥) genaamd aan de linkerhand van den ingang van genoemd huys eene Christelijke behangene Kamer met Tafel en Stoelen gratis tot aenstaende Paaschfeest ter godsdienstoefening in gebruyk te nemen waar wij den H. Dienst den 21 november (1802) begonnen hebben" [620].

COMMENTAAR(¥) Dit huis heeft gestaan op de plaats van het huidige Redemptoristinneklooster [621].
Op 19-1-1805 transporteren M. Schirmer & Jacoba Walraven echtelieden, * heijgrond groot 469 roeden, belend oost nr 8, zuid nr 6; * heijgrond groot 1 morgen 200 roeden, belend zuid nr 8; * heijgrond groot 77 roeden, belend west aan den Bullem, noord Francis Stiphoudt; * heijgrond groot 100 roeden; * heijgrond groot 569 roeden, belend west nr 27, noord nr 28 ; * heijgrond groot 173 roeden, belend oost nr 32, west Gradus Tiegelaars, zuid R. Huibers, totaal 3 morgen 488 roeden, vrij allodiaal erf. Coopspenning: ƒ 57,19,0; 30 hoogen ƒ 60,0,0. [622]
Op 29-10-1805 transporteren Elisabeth Jacobs weduwe Ernst Huigen zalr., Lambertus Huugen als bloedmomboir over de twee minderjarige kinderen en zich tevens sterk makende voor de absente Willem en Agnes Huugen, Willem Jansen & Sara Fransen echtelieden, Martinus van Emerik & Johanna Jansen echtelieden, Maria van Eisteren weduwe Johannes Jansen zalr. geassisteerd met Gradus de Hoog tevens momboir over haar twee minderjarige kinderen, Thomas Elbers & Getruda Janse echtelieden, Johanna Janse meerderjarige jonge dochter geassisteerd met Renier Dijnssen, allen kinderen en erfgenamen van Jacob Jans Juriens & Maria Schoonhoven zalr., aan J.H. Schirmer & C.J. Walraven echtelieden, een huis, hof, bouwland en houtgewas te Mullem, groot 1 morgen 93 roeden, vrij erf behalve de chijns aan beider Heeren, een nieuw erf an de Mullemse heide, groot 1 morgen 18 roeden, vrij erf behalve de chijns aan beider Heeren. Kooprijs + kosten ƒ 293,8 12. [623]
Op 10-5-1806 staat J.M. Schirmer, wonende te Sambeek borg voor H.J. Schirmer als gaarder der onbeschreven middelen over Sambeek en Boxmeer ten behoeve van de Bataafse republiek voor ƒ 2200,--. [624]
Op 25-1-1812 vindt verzegeling plaats van de nalatenschap van kolonel Christiaan van Bijland, overleden Nijmegen op 17-1-1811. Op verzoek van kapitein Schirmer, te Sambeek, die enkele kamers aan de overledene verhuurd had. Tot de bezittingen behoorden o.a. 9 dubbelloops geweren en 3 pruiken. Verder zijn aanwezig de vrouw en dochter van kapitein Schirmer, welke zegelbewaarder wordt. (Zie akte 84.) [625]
Op 14-3-1815 wordt op verzoek en ten woonhuize van kapitein Schirmer, openbaar verkocht: roerende goederen, waaronder huisraad, voor een totaalbedrag van ƒ 92,--. [626]
Op 17-2-1816 verleent De heer kapitein Schirmer te Sambeek cum sua machtiging aan de heer H. Nierstrasz, notaris te Maastricht. NB beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris. De originele akte is niet aangetroffen. [627]
Op 21-1-1818 bekennen Johan Marten Schirmer, gepensioneerd kapitein en Christina Jacoba Walraven echtelieden te Sambeek schuldig te zijn aan Maria Johanna Schirmer, zonder beroep te Sambeek 12000 gulden. Waarborg: een hofstede, schuur, schaapstal, bakhuis en bouw en weiland te Mullem. [628]
Op 6-6-1822 legateert Christina Jacoba Walraven, rentenierster te Sambeek, weduwe van Johan Martien Schirmer, overleden te Sambeek, ƒ 1.050,-- aan haar dochter Geertruda Johanna Schirmer gehuwd met Willem van Leeuwen, koopman te Sambeek, bij wie zij inwoont. Zij legateert alle kleding aan haar kleindochter Christina Jacoba van Leeuwen, dochter van voornoemde ouders. [629]
Op 2-9-1822 wordt op verzoek van de weduwe Schirmer, particuliere te Sambeek, openbaar verkocht : roerende goederen, waaronder huisraad en gereedschap, voor een totaalbedrag van ƒ 233,70. [630]
Op 23-5-1823 gaan Willem van Leeuwen, koopman te Sambeek, gehuwd met Geertruda Johanna Schirmer, Jan van Walsem, Frans kostschoolhouder te Buuren, gehuwd met Arnolda Johanna Schirmer, Hubertus Johannes Schirmer, notaris te Schimmert bij Maastricht, Andries Johannes Pfeiffer, kapitein in garnizoen te Groningen, gehuwd met Maria Johanna Schirmer, Catharina Petronella Schirmer, gehuwd met Caspar van Schindler, kapitein in garnizoen te Antwerpen, Anna Maria Schirmer gehuwd met Andries Petrus Neuijts, belastingontvanger te Bergeijk, over tot scheiding en deling van de nalatenschap van hun ouders Johan Martien Schirmer, overleden te Sambeek op 12-4-1822 (!) en Christina Jacoba van Walraven, overleden te Sambeek op 2-1-1823. Het betreft een huis met schuur, moestuin en boomgaard te Sambeek, met drie percelen land en een dennenbos, alsmede een bouwhof bestaande uit een huis met schuur, bakhuis, schaapskooi, moeshof, boomgaard en aangelegen bouw- en weiland, gelegen te Mullem en nog een dennenbos aldaar. Totaal getaxeerd op ƒ 12.000,--. [631]

Inschrijving van de zusters Maria Johanna Schirmer (1787-1862) en Anna Maria Schirmer (1789-1862) als geref. lidmaten te Sambeek in een dienst gehouden in hun ouderlijk huis d.d. 11-4-1802.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Majoor Johan Hendrik Meiss (1808/09-1886).
Foto: ca. 1875.
Bron: Fotocollectie CBG
Joanna Catharina Müller (1823-1896).
Foto: ca, 1875
Bron: Mevr. Karla Mulder, 2008 Genealogie KJJM

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 27-10-1928 van Ursele Catharina Meiss (1856-1928).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 26-3-1924 van Dr. Mr. Johan Hendrik Meiss (1858-1924). Overlijdensadvertentie van Maria Andriette Schoorel (1866/67-1963).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het echtpaar Meiss-Schoorel met drie van hun vier kinderen: v.l.n.r. Willem Cornelis Meiss (1896-1983), Maria Andriette Schoorel (1867-1963), Johanna Catharina Meiss (1893-??), Maria Johanna Meiss (1887-??), Johan Hendrik Meiss (1858-1924). De tweede zoon Johan Hendrik Sijlvester Meiss (1888-??) ontbreekt hier omdat hij voor school al naar Nederland gestuurd was.[656]
Foto: Ned.-Indië, ca. 1901
Bron: Genealogie KJJM
In memoriam van Dr. Mr. Johan Hendrik Meiss in Het Vaderland d.d. 26-3-1924.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Ir. Marie Cornelis van den Broeke (1878/79-1967).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Edine Gertrude Nederburgh (1880-1952).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Huwelijksannonce van Johan Hendrik Meiss en Geertruida A. Mathies. Waar het huwelijk gesloten wordt is vooralsnog onduidelijk, zij woont blijkbaar in Hamburg, hij in Djember (NOI), terwijl de huwelijksafkondiging in nov. 1933 in de Haagse krant Het Vaderland staat.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Mr. Emilie Caroline Henriette ("Lily") Eversdijk Smulders (1903-1994).
Foto: datum onbekend (ca. 1935?)
Bron: Stichting Lily
Collage van portrettekeningen door Lily Eversdijk Smulders vervaardigd tijdens haar reizen in elf verschillende landen.
Bron: Stichting Lily
Op de website van The British Museum worden 61 door haar gemaakte tekeningen geëxposeerd.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Huwelijksannonce van Johan Hendrik Kern en Maria Conradina von Schindler, en overlijdensadvertentie van Johan Hendrik Kern (1798/99-1863).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Prof. Dr. Johan Hendrik Caspar Kern (1833-1917).
Foto: Van der Stok, Leiden
Bron: De Prins d.d. 6-3-1903
Collectie Veenhuijzen CBG
Buste van Prof. Dr. Johan Hendrik Caspar Kern door de beeldhouwer Charles van Wijk. De buste werd door Prof. Speyer in 1913 aangeboden aan Kern ter gelegenheid van diens 80ste verjaardag. Recent werd de buste in opdracht van het Universitair Historisch Museum Leiden gerestaureerd door Restauratie Studio Peter Willemse in Leiden.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Prof. Dr. Johan Hendrik Kern (1867-1933).
Foto: 1916
Bron: Collectie Veenhuijzen CBG
Prof. Dr. Johan Hendrik Kern (1867-1933) ter gelegenheid van zijn 25-jarig doctoraat.
Bron: De Prins, d.d. 29-7-1916

klik op plaatje(s) om te vergroten

Huwelijksannonce van Prof. Dr. Johan Hendrik Kern en Susanna Wilhelmine Petronella Salomons.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Overlijdensadvertentie van Susanna Wilhelmine Petronella Salomons (1874-1952).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Dr. Willem Kern (1908-1946).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Rudolfine Jantine Kern (1868-1947).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Huwelijksannonce van Maria Conradia Hilda Kern en Willem Joachim Pieter Suringar.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Overlijdensadvertentie van Willem Joachim Pieter Suringar (1876-1955).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Berta Kern (1872-1965).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
In memoriam van Dr. Hendrik Herman Juynboll (1867-1945) door Robert Heine-Geldern.
Bron: The Far Eastern Quarterly 5(1946)216 JSTOR

klik op plaatje(s) om te vergroten

Verlovings- en huwelijksannonce van Rudolf Arnoud Kern en Romelia Rutgers van der Loeff.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Overlijdensadvertentie van Rudolf Arnoud Kern (1875-1958).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Huwelijksannonce van Johan Hendrik Caspar Kern en J.L. Esbach.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Herman Egbert Kern (1879-1960).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Foto van Ds. Johan Martin van Walsem (1810-1896).
Datering: onbekend.
Bron : Ref. [787]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Doopinschrijving d.d. 17-3-1782 van Huybert Johannes Jean Schirmer (1782-..).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Ondertrouwannonce van Maria Johanna Schirmer en Andreas Johannes Pfeiffer, overlijdensadvertentie van Maria Johanna Schirmer (1787-1862), en geboorteannonce van Antoinetta Catharina Petronella Pfeiffer.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Andreas Petrus Joannes Nuyts
Het volgende fragment[816] betreft de broer van Andreas Peter Nuijts
Andreas Petrus Joannes Nuyts, ged. RK 's-Hertogenbosch 18-12-1786, als zoon van Joannes Antonius Nuyts en Joanna Francisca Beckers, garde d'honneur van Napoleon, verdrinkt op 20-7-1813 in de Moesel, naar het schijnt bij het baden van de paarden ("d'Neux pieces qui constatent la mort de Mr. Nuyts, trouvé noyé dans la rivière de Moselle le 20 juillet"). Hij wordt beschreven als "Taille élevée, bon pour le service, bonne conduite, son père négociant estimé", met een inkomen van 8000 frs. Het verzoek van zijn vader om teruggave van het paard van zijn zoon wordt doorgezonden aan de regiments commandant.
Het Staatkundig Dagblad van de Rijnmonden bericht hier onder andere over op 15-2-1814:
"Onder het getal der jammerlijk omgekomen en voor den dwingeland opgeofferde jongelingen dezer stad, welkers lot wij beklagen, behoren Andries Nuits en Antoni Laurens Colen. Deze hebben alzoo hunne bedrukte ouders, vrienden en Vaderland niet kunnen of mogen te gemoed snellen."
Op 19-2-1848 verklaren Adrianus de Wilt, smid te Uden en zijn vrouw Anna Maria van de Kamp, ƒ 400,-- schuldig te zijn aan Josephus Martinus Nuijts, r.k. priester te Geldrop, Christina Jacoba Nuijts ongehuwd te Uden, Maria Theresia Nuijts, vrouw van Martinus Frix, fabrikant te Uden, Johanna Helena Nuijts te Uden en Petrus Lambertus Nuijts, leerleerlooier te Liempde. [817]
Op 9-1-1849 verklaren Hendrik Antonij van Dijk en zijn vrouw Petronella Huibers van den Akker, landbouwers te Uden, ƒ 300,-- schuldig te zijn aan Maria Theresia Nuijts vrouw van Martinus Trix, fabrikant te Uden, Christina Jacoba Nuijts, zonder beroep te Uden, Josephus Martinus Nuijts, kapelaan te Geldrop, Johanna Helena Nuijts, zonder beroep te Uden, Hubertus Jacobus Nuijts, religieuze bij de kruisheren te Uden, Petrus Lambertus Nuijts, leerlooier te Uden. [818]

92. HENDRIK HEYS(S)INK (HEIJSINGH), ged. Arnhem 4-8-1737, ovl./beg. Arnhem 31-3/4-4-1808 (laat kinderen na), slager te Arnhem,[833] belender in de Bakkerstraat ("naast het huis van de slager Hijsing") (1766), woont in de Turfstraat aldaar (1805), tr. Mülheim aan de Rijn (D) 24-6-1770[834]

93. EVA MARIA SCHAAP, geb. Mülheim aan de Rijn (D) vóór ca. 1748, beg. Arnhem 9-11-1797 (Eva Maria Schaap, laat kinderen na).

Op 26-4-1771 en 27-4-1771 verklaren de heren Over- en onderhuismeesters van het Burgerweeshuis binnen Arnhem na voorgaande publieke veiling vervolgens uit de hand verkocht te hebben en mits dezen te cederen, te transporteren en in een volle eigendom op te dragen aan en ten behoeve van Hendrick Hysink en Eva Maria Schaap echtelieden een huis en erf, de Zas genaamd, met de hof daarachter staande en gelegen, alhier vooraan achter Rodenburg, zo en in dier voege als hetzelve door verkopers of vnd. weeshuis op 14-1-1691 gerichtelijk is aangekocht en aan hetzelve door de heren van de Magistraat dezer stad is opgedragen volgens verwinsbrief d.d. 10-12-1770 en ook door verkopers tot nog toe is bezeten en gebruikt, en bekennen van de kooppenningen van dien ter summa van 1900 gl. vrij geld voldaan en betaald te zijn. [835]
Op 30-11-1785 verklaart Vrouwe Johanna Wilbrenninck, weduwe van wijlen de heer en Mr Gijsbert Tulleken, in leven burgemeester der stad Arnhem, geassisteerd als rechtens met haar oudste zoon Willem Christoffel Tulleken, oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan Mr Hendrik Heijssink en Maria Schaap echtelieden een kapitale somma van 1400 gl., heenkomende wegens aangetelde en ter dank ontvangen penningen, welk kapitaal comparante belooft te zullen verrenten met 3 percent alle jaren, voor welk kapitaal en daarop te verlopen renten en aan te wenden kosten comparante verbindt haar persoon en goederen en bovendien stelt tot een speciaal hypotheek en onderpand een weide, de Borrewyde genaamd, in het Arnhemsche Broek gelegen en door Pauwel Beernts in pacht gebruikt wordende. [836]
Op 28-11-1788 verklaren Hendrik Heysink en Eva Maria Schaep echtelieden ingevolge condities van publieke verkoping van 24-7-1788 verkocht te hebben en dienvolgens alnu kracht dezes te cederen en te transporteren aan Jacob Rikken en Everdina Benninks echtelieden een huisje, te Arnhem in de Trompetsteeg naast het hoekhuisje staande en bekennnen de volle kooppenningen ad 600 gl. vrij geld ontvangen te hebben. [837]
Op 26-7-1790 verklaren Willem Hendriks en Maria van Hees echtelieden te hebben verkocht en alnu uit hoofde van dien te cederen, te transporteren en in een volle en privative eigendom op te dragen aan en ten erfelijke behoeve van Hendrik Heijsink en Eva Maria Schaap echtelieden 2 huizen, te Arnhem in de Turfstraat naast de andere staande, en zulks voor een somma van 3442 gl. [838]
Op 1-5-1797 verklaren Hendrik Heijssink en Eva Maria Schaap echtelieden, verkocht te hebben en alnu op te dragen en over te geven aan en ten erfelijke behoeve van Steven van Bronkhorst en Lijsbeth van Dam echtelieden, een huis en erve, staande binnen Arnhem achter Rodenburg, vanouds het Zas genaamd, zoals hetzelve door comparanten van de Burgerwezen tevoren is aangekocht, en bekennen van de volle kooppenningen ad 2400 gl. tot genoegen gedeeltelijk in comtanten en gedeeltelijk door een op heden door kopers te hunnen behoeve te passeren obligatie, voldaan en betaald te zijn. [839]
Op 1-5-1797 verklaren Hendrik Heijssing en Eva Maria Schaap echtelieden, mitsgaders Hendrik van Varssevelt, weduwnaar van Catharina Heijssing, voor zich zelf en als vader en legitime voogd van zijn minderjarige kinderen bij dezelve Catharina Heijssing in echt verwekt, voorts Fredrika van Varsevelt, geassisteerd met haar vader, en Jan van Varsevelt, meerderjarige kinderen van Heijssing, de comparanten zich sterk makende en de rato caverende voor Berend van Aalst en Catharina van Varsevelt, Anthonij Rookmaker en Aaltje van Versevelt en Adrianus Frans Meijer en Arnolda van Varssevelt, insgelijks meerderjarige kinderen van dezelve Hendrik van Varsevelt en wijlen Catharina Heijssing, verkocht te hebben en alnu te cederen, te transporteren en in volle en vrije eigendom op te dragen en over te geven aan en ten erfelijke behoeve van Lamert Holsboer en Gerharda Jordens echtelieden een huis en erve, staande binnen deze stad in de Oeverstraat en in de Langestraat met een huisje uitkomende, en bekennen van de volle kooppenningen ad 3500 gl. tot genoegen voldaan en betaald te wezen. [840]
Op 1-5-1797 verklaren Steven Bronkhorst en Elizabeth van Dam echtelieden, oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik Heijssink en Eva Maria Schaap echtelieden, een somme van 2000 gl. Hollands, zijnde het restant der kooppenningen van een huis en erve, staande binnen deze stad achter Rodenburg, het Zas genaamd, zoals hetzelve op heden aan comparanten is getransporteerd, tegen een rente van 3½ gl. van ieder honderd, en verklaren voor het vnd. kapitaal, interessen en aan te wenden kosten te verbinden hun personen en goederen en daarvoor bovendien tot een speciaal hypotheek en onderpand te stellen het hiervoor gemelde huis. [841]
Op 5-11-1799 compareren Hendrik Heijsing, weduwenaar en boedelhouder van wijlen Eva Maria Schaap, voor zich zelf en in kwaliteit van vader en legitime voogd over zijn minderjarige kinderen bij dezelve ehelijk verwekt, met name: Peter Hendrik Heijssing, Maria Heijssing, Hendrika Heijssing en Maria Theresia Heijssing, voorts Joseph Wiel en Eva Maria Heijssing echtelieden en eindelijk Catharina Heijssing, doordien - schoon meerderjarig - de ouderdom van 25 jaren nog niet heeft bereikt, bij app. van het gemeentebestuur der stad Arnhem d.d. 29-10-1799 geautorisseerd, alle voor zich en tezamen zich sterk makende en de rato caverende voor Willem Derk van der Wiel en Anna Margaretha Heijssing echtelieden, kinderen en met voorgemelde minderjarige (!) enige en universele erfgenamen van wijlen hun moeder Eva Maria Schaap voornoemd. Zij verklaren te cederen en over te dragen aan Jan Heijnen en Derkje van der Kluis echtelieden, een obligatie, groot in kapitaal 2000 gl., provenierende wegens resterende kooppenningen van een huis en erve, achter Rodenburg staande, ten laste van Steven Bronkhorst en Elisabeth van Dam echtelieden, bij schepenacte d.d. 1-5-1797 door dezelve echtelieden schuldig. [842]
Op 1-11-1805 verklaren Hendrik Heijssing pro se en als weduwnaar van Eva Maria Schaap, voorts als vader en voogd van zijn 2 minderjarige kinderen bij dezelve in echt verwekt, met name: Hendrika en Theresia Heissing, mitsgaders J. Weijl en Eva Heijssing echtelieden, en Peter Heissing en Maria Elizabeth Heijssing met en neffens Anna Catharina Heijssing, getrouwd met W. van der Wiel, en Catharina Heijssing, getrouwd met G.B. Brand, voor welke beide echtelieden comparanten verklaren in te staan en de rato te caveren, deugdelijk schuldig te zijn aan Isaac Nijhoff en Anna de Gast echtelieden een somme van 800 gl., heenkomende wegens ter aflossing van een kapitaal, op 1-11-1790 bij onderhandse obligatie van de eerste comparant en zijn overleden vrouw aan wijlen Juffrouw A.J. van Rhede schuldig beleden, opgenomen en op heden ter leen ontvangen penningen, belovende daarvan te betalen interesse ad 5 percent, en verklaren voor hetzelfve kapitaal en interesse te verbinden hun personen en goederen en daarvoor bovendien tot speciaal hypotheek en onderpand te stellen der comparanten gemeenschappelijke huizen in de Turfstraat, door eerste comparant zelf en door Muis bewoond, met de annexen achter Rodenburg, mitsgaders die in de Trompetsteeg en Oeverstraat staande. [843]


COMMENTAAR(¥) Een mogelijk eerder huwelijk van kw. nr. 92 is Jan Heijsink, tr. vóór 1764? Aeltje Fikken, ovl. mogelijk bij de gebooorte van de tweeling?
  Uit dit huwelijk (o.a.?): een tweeling
 • a. Joanna Heijsink, ged. geref. Arnhem 8-9-1768 ("de eerste").
 • b. Alijda Heijsink, ged. geref. Arnhem 8-9-1768 ("de tweede")
 • c. Catharina Heisink, geb. 1763/64, ovl. Arnhem 27-7-1849 (oud 85 jaar, ouders niet vermeld), filiatie niet bewezen, baker (1823), dagloonster (1833), tr. vóór 1796 Got(t)fried (Godfried, Godefridus) Kann, geb. 1756/57, ovl. Arnhem 31-1-1813, tamboer (1813). Zou zij identiek zijn aan Catharina Heijsink geref. lidmaat te Nijmegen (St. Stevenskerk) 30-3-1774 op attestatie van Neerbosch, krijgt attestatie naar Sluijs of elders 14-4-1776?
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Johan Fredrik Kan(n), geb. Arnhem 1795/96, ovl. Arnhem 20-8-1887, tabakskerver (1819), arbeider (1833), tr. 1o Arnhem 14-7-1819 Christina Freriks, geb. Arnhem 1791, ovl. Arnhem 17-7-1833, dr. van Gerardus Freriks en Anna Willemsen, tr. 2o Arnhem 23-10-1833 Joanna van Dillen, geb. Bergh 1810, ovl. Arnhem 11-9-1870, dienstmeid (1833), dr. van Bernardus van Dillen, klompenmaker, en Hendrina Hebings. Uit zijn eerste huwelijk nageslacht bekend.
  • 2. Johannes Kan(n), geb. Arnhem 1799/1800, ovl. Arnhem 20-7-1861, tabakskerver (1823, 1861), arbeider (1828), dagloner (1831), winkelknecht (1850, 1859), winkelbediende (1852, 1855), tr. Arnhem 14-5-1823 Steventje Masselink, geb./ged. Doetinchem 1790/91, ovl. Arnhem 5-6-1866, dienstmeid (1823), dr. van Hendrik Masselink, voerman, en Elske Ansink (Aasink). Hieruit verder nageslacht bekend.
  • 3. Coenraad Christiaan Kann, geb. Arnhem 1802/03, dagloner (1823, 1829), opperman (1851 1890?), militair (1859), arbeider (1862), tr. Arnhem 13-8-1823 Geertruida Kroes, geb. Elden 1798/99, dienstmeid (1823), dr. van Joannes Kroes, kleermaker, en Joanna Houthuijzen. Hieruit verder nageslacht bekend.
  • 4. Alijda Kann, geb. 1805/06, ged. Arnhem, ovl. 's-Hertogenbosch 8-2-1840, tr. Hubertus Houtappels, ged. Sutendael 1796/97, ovl. Doetinchem Stad 24-5-1860, militair (1857, 1860), zn. van Cornelis Houtappels en Barbara Keurvorst. Hieruit verder nageslacht bekend. Hij hertr. verm. Gerarda van Haagen.

Briefje van de 13-jarige Eva Adriana Brand (1807-1833) aan haar tante Anna Margaretha van der Wiel-Heysink (1771-1822).
Gedateerd : Arnhem, 29-7-1820.
In particulier bezit.[846]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Nelida Maria Elisabetha van Gorkum (1813-1904) in Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 19-1-1904.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Derk Gijsbertus Brand (1840-1925) in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant d.d. 26-11-1925 Column in het Nieuws van den Dag d.d. 20-2-1945 betreffende Hendrik Karel ("Henk") Smit en diens bijzondere relatie met zijn commandant Derk Gijsbertus Brand.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Schilderij van de aanval op 27-4-1941 in de Middellandse Zee door Stukas van de Duitse Luftwaffe op het ss. Slamat van de Rotterdamsche Lloyd en op de begeleidende D-class destroyer HMS Diamond van de British Royal Navy. De Slamat was omgebouwd als troepentransportschip en evacueerde geallieerde militairen vanuit de haven van Nauplion op de Pelopponesos met bestemming Egypte. Bij de aanval kwamen 983 personen om, onder wie George Hendrik Brand (1880-1941).
Datering: 2011 (van de aanval zijn geen foto's beschikbaar).
Locatie: Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, Rotterdam
Bron: Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

klik op plaatje(s) om te vergroten

94. WILLEM DIRK (DERK) VAN DER WIEL, geb. Orsau (Orsoije) 1768/69, ovl. Köln (D) 27-9-1811 (oud 42 jaar), hollandsch schipper wonende te Keulen (1802, 1811), zetschipper, woont te Köln in de Himmelreichstr. nr. 1087 (1811), otr./tr. Arnhem 12/29-7/1792[860]

95. ANNA MARGARETHA (MARGRITA) HEYSINK (HEIJSINGH, HIJS(S)INK), ged. Arnhem 10-7-1771, ovl. Köln (D) 3-1-1822 ("oud 49 jaar", sic!), winkelierster wonende te Keulen op het Hemelrijk nr. 8 (1822). Zij wonen te te Köln Thurnmarkt nr. 1151 (1802).

96. RO(E)LOF RHIJNDERS (REIJNDS, REIJNDERS, REINERS)(¥), geb. vóór ca. 1730, beg. Wijhe 30-10-1781, j.m. wonende te Raalte (1751), tuinier op het Nijenhuis te Heino (1753..1759), vermeld in protocollen te Oldebroek (1796-1803, 1807-1811) als Roelof Reijnders,[861] otr./tr. Amsterdam/Raalte 26-11-1751/.. ("dese personen sijn alhier op de acte van Ds. G. van Hoorn. predikant te Raalte ingetekent", akte verleend 12-12-1751 om te Raalte te trouwen);(¥)

97. SOPHIA MAGDALENA ELSABEE BEUDEKERS (BEUTEKERS, BOETTEKERS)(¥), geb. vóór ca. 1730, ovl./beg. Wijhe 29-3-1768, wordt geref. lidmaat te Raalte "op Kerstijd 1748" als Sophia Magdalena Elsabee Beudekers dienende op den Huize Schoonheeten, j.d. wonende te Raalte (1751). . De echtelieden Roelof Rhijnders en Sophia Magdalena Beudekers, afkomstig uit Hees (dit is Heeze in Noord-Brabant) worden geref. lidmaat te Wijhe op St. Jan (24 juni [862] ) 1767 [863] .

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [864] zouden Roelof Reinders en Sophia Magdalena Elsabee Beudekers getrouwd zijn te Hees. Hiermee is vermoedelijk Heeze in Noord-Brabant bedoeld, doch aldaar is geen huwelijk te vinden (wel de doop van dochter Maria Elisabeth Reijnders).

Een Magdalena Reinders wordt geref. lidmaat te Deventer 24-6-1772, komend uit Delden, vertrekt in 1774 naar Enschede en komt in 1778 weer van Delden naar Deventer.[865] Is zij wellicht Sophia Magdalena Elsabee Beudekers?

Kasteel Het Nijenhuis te Heino, waar Roelof Reijnders tuinier was. Havezate Schoonheten te Raalte, waar Sophia Magdalena Elsabee Beudekers dienstmeisje was.
Aquarel door J. Snebbelie
Datering: 1807
Bron: Wikipedia

klik op plaatje(s) om te vergroten

98. WI(E)CHER(T) (WIJGER) WERF(F), ged. geref. Zwolle 3-12-1749, ovl. Kampen 1809 (oud 60 jaar), j.m. in de Luttekestraat (1771), huw. get. (1773), schipper, bolkhouwer, visafslager, herbergier in Het Huurpaart,[886] otr./tr. Zwolle geref. 2/18-3-1771 (get. voor hem: Jacob Haagswoude, voor haar: Aaltje Velsinks)

99. ZWAANTJE VELSINK, ged. geref. Zwolle 30-9-1748, ovl. Kampen 3-5-1814 (oud 66 jaar), j.d. op den Nieustadt (1771), doopget. (1778..1794), woont op 't water bij de Steenpoort te Zwolle (1780), is geref. lidmaat te Zwolle (1787).


Overlijdensadvertentie van Pieter Hillebrand Werff (1778/79-1857).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 23-12-1805 melden Pieter Werf en Alberdina van Hulsen dat zij eigenaar zijn geworden van een huis in de Melksteeg te Kampen, tussen Vincent en Brandhof, dat Dirk Lamberts en zijn vrouw Aleida Bakker in 1801 als onderpand hadden gegeven aan de de voogden over de kinderen van Willem Willems en Trijntje Velthuis. [910]
Amsterdam, Protocol der processen-verbaal van bëdiging ter bekoming van zeebrieven : [911]
Kopie Rederijcedulle d.d. 23-2-1826 Wij ondergeteekenden Wiggert Casper Schoon wonende te Amsterdam boekhouder en voor de helft eigenaar en reeder en Pieter Hillebrand Werff wonende te Kampen doch thans present alhier voor de wederhelft eigenaar en reder van het Hek-Tjalkschip genaamd de Dankbaarheid gebouwd te Heerenwal in Friesland hebbende een dek en een mast zijnde groot 63 tonnen of 33 lasten thans liggende te Amsterdam en gevoerd wordende door schipper Wiggert Casper Schoon, verklaren dat wij zijn de eenige eigenaren van het voorschreven schip en zulks voorieder de helft als achter elks naam zal worden uitgedrukt. Amsterdam 23-2-1826 w.g. beiden "voor de helft". [912]

Op 23-2-1826 compareert voor de Rechtbank van Eersten Aanleg te Amsterdam Wiggert Casper Schoon, koopman wonend Warmoesstraat n° 5 voor hem zelf en als speciale gemachtigde van Pieter Hillebrand Werff, koopman wonend te Kampen. Hij overhandigt de laatste koopbrief van het boven omschreven schip, en het origineel van de bovenstaande rederijcedulle. Hij legt een eed af waarin hij verklaart dat hij zelf en Pieter Hillebrand Werff de enige eigenaren van dit schip zijn, dat zij het gaaf en ongeclausuleerd hebben gekocht en dat zij beiden zijn" onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden, bezittende de vereischten, bij de vigeerende wet op de Zeebrieven en Turksche Paspoorten omschreven, en eindelijk dat ook op het voorzeide schip door geen buitenlander eenig geld is geschoten."
Op 9-1-1839 compareren te Kampen Pieter Hillebrand Werff, koopman te Kampen, en Wicher Werff, koopman te Kampen. Zij verklaren samen een compagnieschap op te richten onder de firmanaam van P. H. Werff en Zoon. Beide contractanten hebben tekeningsbevoegdheid. De handel zal bestaan uit het maken en verkopen van olie, pel enz. in de runmolen buiten de Hagenpoort te Kampen. [913]
Op 19-9-1839 verkoopt Pieter Hilbrand Werff, koopman te Kampen, aan Richardus van Romunde, wethouder te Kampen, drie stukken grond in Brunnepe waarop twee huizen hebben gestaan, indertijd aangekocht van de erven van Jan van Hulzen, voor een bedrag van ƒ 400,--. [914]
Op 24-12-1840 verkopen Jan van der Veen, Pieter Hilbrand Werff, Hector Jans Swart, Willem Jan Swart, allen kooplieden te Kampen, een huisje, erf en where met schuur, hofgrond en bokkinghang te Brunnepe, letter C nummer 85, sectie F nummer 39, gekocht van de erven van Gerrit van der Werf en Klaasje Albers Boeze, aan Peter Mence Sellis, landman te Kampen, voor een bedrag van ƒ 600,--. [915]
Op 25-9-1841 verklaren Jan van der Beek, winkelier, en zijn echtgenote Hermpje Musjes, wonend te Kampen, schuldig te zijn Pieter Hilbrand Werff en Wichert Werff, kooplieden te Kampen handelend onder firmanaam P. H. Werff en Zoon, een bedrag van ƒ 468,97½ tegen 5 procent jaars wegens onbetaalde koopwaar. Als onderpand geldt hun huis in Brunnepe, nieuw gebouwd op een stukje grond gekocht van Johannes Sprée. Op dit onderpand rust nog een verplichting ten behoeve van Hendrik Idema te Kampen. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde. [916]
Op 12-4-1842 verklaren Peter Hillebrand Werff, schuldeiser, eerst schipper, thans koopman te Kampen, en Amelia Elisabeth Rill, erfgename, winkelierster te Kampen en weduwe van Evert Eikelenboom, hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Jan Engelen, bakker, en diens echtgenote Anna Maria Polman, groot ƒ 800,-- en gevestigd op een huis, erf en where te Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 68. [917]

100. JAN JAN(NE)S(SEN) LOSEMAN (LOZEMANS), geb. op Schuilenburg, ged. geref. Hellendoorn 21-9-1727, ovl. 1773-1811, j.m. dienende aan de borgmolen onder Raalte (1753), landbouwer in de buurtschap Linderte, otr. Wijhe 1-2-1753 (derde proclamatie, "zijn met attestatie derwaarts gegaan")

101. WILLEMI(J)NA JANS(EN), geb. Wijhe (in de Ossenweide), ged. Raalte 25-11-1731, ovl. 1773-1811, woont in 1748 (Volkstelling Wijhe) nog bij haar ouders op de Ossenweide in de boerschap Tongeren onder Wijhe, j.d. van de Ossenweijde in Tongeren (1753), landbouwster in de buurtschap Linderte. Zij wonen aan de Ossenweijde bij de Vellenaer (1754..1761), aan de Vuist Mate onder den Vellenaar (1766..1773) onder Wijhe.

Willemtje Jans en Jan Loseman, wonend op de Ossenweide in de buurschap Vellenerhoek worden vermeld als geref. lidmaat te Raalte (in 1745 !?).

Wouter Bouhuijs (1837-1882).
Bron: Ref. [945]

klik op plaatje(s) om te vergroten

102. HARMEN (HERME) TEN HOVE, geb. sept. 1741, ovl. na 1811, wordt geref. lidmaat te Raalte op belijdenis Paeschen 1762, bouwman, ingezetene van Raalte 1811, wonend in het dorp bij zijn zoon Berend Hendrik, tr. vóór 1779

103. ANTONIA (TEUNTJE) OVERWEG, ged. geref. Raalte 28-7-1743, ovl. vóór 1811, wordt geref. lidmaat te Raalte op belijdenis Paeschen 1762 (NB op Paeschen 1758 staat ook al een Teuntje Overweg!), bouwvrouw. Zij wonen in het dorp (1779).

Op Paeschen 1762 worden geref. lidmaat op belijdenis te Raalte : Harmen ten Hove en Teuntje Overweg. Zij had op Paeschen 1758 ook al belijdenis gedaan!

104. GABRIEL WEERMAN, ged. geref. Denekamp 26-7-1716, ovl. Delden 29-3-1779, geref. lidmaat te Diepenheim 12-6-1738 met attestatie van Denecamp, afkomstig van Denekamp (1751), wonend te Delden (1761), koopman te Delden, burgemeester van Delden (1767), otr./tr. 1o Delden geref. 14-1/21-2-1751 CATHARINA JOHANNA (DE) TRAVEST(¥), geb. Brussel (??), ovl. 7-8-1759 [952], afkomstig van Delden (1751), otr. 2o Delden geref. 25-11-1761 (attestatie verleend om te Hengelo te trouwen 30-12-1761) otr. 2o Leiden 4-12-1761

105. JOHANNA CHRISTINA WE(E)RNIN(C)K, geb. Nordhorn (D) 1725 [953], ovl. Delden 10-8-1779, wonend te Delden, onlangs te Leiden (1761), krijgt 20-12-1761 attestatie van Leiden, wonende Steenschuur, om te Delden te trouwen.[954]

COMMENTAAR(¥) Brussel als geboorteplaats lijkt niet erg waarschijnlijk, in Twente komt wel de naam der Avest voor

In 1767 procedeert Burgemeester Gabriel Weerman, excipient, voor het Stadgericht Delden, contra, Procr. J. Schutte, als gevolmachtigde van Hendrik Siemerink en zijn vrouw, geexcipieerde. "Exceptions schrift" met bijlagen exhib. 21-5-1767 in zake de exceptie in qualificatie en "conditien" en voorwaarden "waarop de burgemeester van Delden ter instantie van excipient 12-3-1767 verkoopt de goederen van Hendrik Siemerink en vrouw. [955]

Ondertrouw en trouwannonces t.g.v. het huwelijk van Hermanus Johannes Weerman en Catharina Wilhelmina Ett en overlijdensadvertentie van Johannes Hermanus Weerman(1828/29-1880).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Overlijdensadvertentie van Catharina Wilhelmina Ett (1844/45-1932).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Johanna Christina Weerman(1834/35-1919).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

106. GERRIT LASONDER (alias Sr.), ged. Enschede 15-3-1752[975], ovl. Enschede 20-5-1785, fabrikeur, gemeensman te Enschede,[976] tr. Enschede (volgens Ref. [977] Gronau) 26-9-1783 [978] .

107. GERRITDINA (GER(H)ARDINA) BUSSIER, ged. Enschede 20-4-1754 [979] , ovl. Enschede 18-11-1786,[980]

Stad Enschede, 18-3-1791. Overeenkomst tusschen Jacob Termeulen en Laurens Jurgenszn Lasonder als voogd van de minderjarige dochter van Gerrit Egb.zn. Lasonder en Gerritdina Bussier, inzake het plaatsen van een schutting max. vier voeten hoog. [981]

108. HARMEN RERINK, geb./ged. Lochem 22-2/21-8-1740 (get. Jan Middelboer en zijn huisvrouw Wilmina Rerink), ovl. Lochem 24-9-1815,[982] woont te Lochem (1768), op huisnummer 17 (1795), in de Molenstraat met 11 personen waarvan 3 meerderj. mannen (19-10-1795),[983] ondertekenaar van de gildebrief van het schoenmakersgilde,[984] representant (1796..1806) en borg (1808),[985] legt een looierij aan te Lochem aan de Berkel, vraagt op 16-12-1771 aan de magistraat vergunning om daarnaast "een lijmerie, soo als sulkx behoort" aan te leggen ter verwerking van het afval van de looierij, welke vergunning hem voor 25 jaar wordt verleend, dient op 15-4-1771 met zijn drie broers en hun achterneef Harmen Hendrik Brabender een bezwaarschrift in tegen de huns inziens te hoge waagrechten voor de ruwe huiden,[986] is tijdens de laatste jaren van het stadhouderlijk bewind patriot, lid van de municipaliteit van Lochem (1796),[987] na 1800 samen met B.J. Haytink een der eersten die de registers van de BS bijhielden,[988] looier (1815), koopman, otr./tr. Amsterdam (op attestatie van Ds. Bernardus Westenberg te Lochem)/Lochem geref. 11-11/4-12-1768 (met huwelijksdispensatie voor de Landag van het Hof van Gelderland, 26-10-1768, als broeder en zusterskinderen[989])

109. GERRITJE BRETHOUWER (BRETHOUDER), geb. Aalten (volgens ovl. akte Dinxperlo) 5-2-1748, ovl. Zutphen 2-5-1831[990] [991] , j.d. van wijlen Garrit Brethouwer, onlangs wonend te Amsterdam, woont te Lochem (1768).

Op 25-6-1770 verkoopt Harmen Reerink Janszn pro se en namens zijn absente huisvrouw Gerritjen Brethouwer(s) een stuk grond aan de Koppelstege aan Gerard Olthof en zijn vrouw Johanna Lonneman.[992]
Op 29-5-1774 koopt Harmen Reerink Janszn een halve hof in de Molenstraat [993] , en op 27-5-1782 een huis en tuin in de Molenstraat.[994]
Harmen Reerink en zijn huisvrouw Gerritjen Brethouwer (11-5-1801)[995] en (30-8-1802).[996]
Op 15-12-1777 verkopen Harmen Reerink en zijn huisvrouw Gerritjen Brethouwer een halve hof voor de Walderpoort aan Harmen Bolt en zijn vrouw Geesken Puiters.[997]
De heeren Arend en Hendrik Jan Raad, mede gevolmachtigden van hun zrs. Juffr. en de wed. Spankers, geb. Raad, G. Raad en L.C. Hein, geb. Raad, transporteren hun huis en wheere bewoond tot aan haar dood door wijlen de Juffr. wed. Hendrik Arendse, staande binnen Lochem in de Molenstraat, aan Harmen Rerink en zijn huisvrouw Gerritjen Brethouwer (koopbrief d.d. 15-3-1781) (27-5-1782).[998]
H. Reerink koopt op een veiling te Lochem een geel koopere aaker (ƒ 189,--) een roode koopere ketel (ƒ 12,12,0) en een schenkketel (ƒ 6,6,0). [999]
Jan Harmen Heijligersig transporteert aan Harmen Reerink en zijn huisvrouw Garritjen Brethouwer (15-4-1793).[1000]
De burger representant Harmen Reerink en zijn huisvrouw Gerritjen Brethouwer (14-3-1796).[1001]
De stadsschoolmr. Gerrit Helmus Snel wordt aangesteld tot werkelijke Stadsrentmr.. Borg is Harmen Reerink representant hier ter stede (17-10-1796).[1002]
Mr. Johan Bernardus Haaijtink, als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Johanna Margaretha van de Graav transporteert aan de mederaadsvriend Harmen Reerink en zijn huisvrouw Gerritjen Brethouwer (16-1-1797).[1003]

Overlijdensadvertenties van Vrouwe Elisabeth Maria Wilhelmina Menne (1853-1922) in de NRC d.d. 8-9-1922. Overlijdensadvertentie van Mr. Joost Bernhard Sölner (1851-1926) in de NRC d.d. 22-7-1926.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Korte necrologie in de NRC d.d. 30-5-1926 van Mr. Joost Bernhard Sölner (1851-1926).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in de NRC d.d. 29-2-1916, waarin Willem Hendrik Haverkorn van Rijsewijk een grote inventaris te koop aanbiedt. Het betreft mogelijk het sanatorium Dennenrust te Renkum, waarvan zijn broer Dr. Carel Theodoor Haverkorn van Rijsewijk oprichter en geneesheer-directeur is. Advertentie in de NRC d.d. 1-3-1921, waarin Willem Hendrik Haverkorn van Rijsewijk zich presenteert als vertegenwoordiger voor Holland van de fa. Aquila GmbH te Wenen.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Interview in de NRC d.d. 30-1-1923 met Carl Adolph Rothe Bech (1879-1928) naar aanleiding van diens benoeming met ingang van Feb. 1923 tot consul-generaal van Denemarken te Batavia. Overlijdensadvertenties van Ir. Carl Adolph Rothe Bech (1879-1928) in de NRC d.d. 27-6-1928.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Verslag in Het Vaderland d.d. 26-6-1930 van de aanbieding van een borstbeeld van Hippocrates (vervaardigd door de beeldhouwer Ludwig Oswald Wenckebach) door Paulus Wildervanck de Blécourt (1905-2000), praeses van het Medisch Studentengezelschap Hippocrates te Leiden, aan het Nieuw Academisch Ziekenhuis te Leiden. Huwelijksannonce in Het Vaderland d.d. 26-1-1934, van Paulus Wildervanck de Blécourt (1905-2000) en Elisabeth Maria Wilhelma Bech (1912-..).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Charles Henri Marin (1845-1926) in de NRC d.d. 22-7-1926.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Amelia Tutertien (1865-1939 in Het Vaderland d.d. 13-2-1939.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Gerrit Reerink (1858/59-1929) in de NRC d.d. 4-3-1929.
klik op plaatje(s) om te vergroten

110. Ds. DANIEL WESTENBERG, ged. Lochem 12-4-1744, ovl. Lochem 31-8-1818 (akte ook te Stad Delden), ingeschreven als student theologie te Harderwijk 25-10-1766, [1095] als student theologie ingeschreven als geref. lidmaat te Harderwijk op attestatie van Lochum (1769, sedert 1766 aldaar lidmaat), en als student theologie uitgeschreven met attestatie naar (de Classis van) Zutphen (1770), wordt in de volkstelling van 1795 vermeld als dominee wonend met 5 personen (onder wie zijn vrouw die de aangifte doet) in het St-Annenbrinkvierdel te Delden Stad, predikant te Delden (1777..1798), otr. Delden geref. 4-5-1777 (attestatie verleend naar Lochem 18-5-1777), otr./tr. Lochem geref. 4/19-5-1777 (met attestatie van Delden)

111. J(OH)ANNA SMIT, ged. Lochem 27-6-1745, ovl. Delden 23-1-1815, j.d. van wijlen Jan Smit te Lochem (1777).

Wapen Westenberg : In rood een zilveren rechterschuinbalk, beladen met drie groene klaverbladen, geplaatst in de richting van de balk. Helmteken : een vlucht waarvan de rechtervleugel van rood, beladen met een zilveren linkerschuinbalk, de linkervleugel van goud, beladen met een zilveren rechterschuinbalk, de balken beladen met drie groene klaverbladen. Dekkleden : goud en rood [1096].
Op 22-5-1798 transporteren Herm. Joachim Thomasson als volmachthebber van W. te Hasselo Tz, Engele te Hasselo, wed. van wijlen Jan Soerink, Hendrik Smit, Jan Smit, Daniel Westenberg en zijn huisvrouw Johanna Smit en Anna Cornelia Smit, wed. van wijlen Willem Slatboom (volm. Stad Lochem 8-5-1798) de helft van 't erve Groot Lansink, buurschap Barchem, aan Albert Thomasson en zijn erven (koopced. 6-2-1798). [1097]
Op 1-8-1798 compareren Derck Jan Carel Sebastiaan van Keppel, volmachthebber van zijn ouders Derk Jan van Keppel en Charlotta Clara Elisabeth Dorothea van Heeckeren tot Oolde (volm. Oolde 24-8-1795), en Ds. Daniel Westenberg, predikant te Delden, en zijn huisvrouw Johanna Smit. Verband (=hypotheek?). [1098]

Overlijdensadvertenties van Christophora Henrica E. G. Lichtenbelt (1849-1923) in de NRC d.d. 2-7-1923.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Vrouwe Catharina van der Voet (1856-1936) in Het Vaderland d.d. 24-2-1936.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in de NRC d.d. 30-12-1909 voor het vierdelige handboek "Het Scheepsstoomwerktuig" door Prof. August Daniel Frederik Willem Lichtenbelt.
klik op plaatje(s) om te vergroten

De havezathe Backenhagen in Deldenerbroek. In 1841 kocht de gepensioeneerde kapitein der artillerie Antony August Dull de havezathe voor ƒ 76.379,-- van de erven van Henricus Civati. Antony breekt in 1848 het Oude Huis af en laat er een nieuwe woning op bouwen. De familie Dull verkoopt de havezathe in 1905 voor ƒ 85,500,--. [1167]
Foto : datum onbekend. Bron [1168].

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Anna Theodora Dull (1845-1913) in de NRC d.d. 8-11-1913.
klik op plaatje(s) om te vergroten

112. HENDRIK VEEN, geb. Landsmeer 11-12-1763, ovl. Sneek 25-12-1846, tot 1788 kaashandelaar in de zaak van zijn vader te Purmerend,[1177] wordt in september 1788 ingeschreven als burger van Sneek afkomstig van Purmerend daarna "wollen fabrikant" in het bedrijf van zijn schoonvader te Sneek, later "looyer en zeemtouwer" en koopman (1816) aldaar, te Haarlem lid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen volgens de lijst van 1796 en idem te Monnickendam, [1178] lid van de Provisionele Municipaliteit (feb.-juni 1796) te Sneek, medeoprichter van het Departement Sneek van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, diaken (1815-1818) van de Doopsgezinde Gemeente te Sneek, als koopman te Sneek vermeld (1832) in het kadaster van Sneek[1179] met twee huizen (Snk A68, A69), een leermolen (Snk A65) en een leertouwerij (Snk A70), tr. Sneek 23-4-1788

113. TRIJNTJE TEN CATE, geb. Sneek 5-12-1768, ovl. Sneek 14-2-1848, stamt af van het doopsgezinde geslacht Ten Cate uit Borne. [1180]. Het echtpaar Veen-ten Cate was aanvankelijk lid der Vlaamse-, later van de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente. Op 23-4-1838 vierde het paar zijn gouden bruiloft [1181].

Wapen Ten Cate : In goud een springend hert van natuurlijke kleur op groene grasgrond. Helmteken : een uitkomend hert. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
Oudst bekende voerder van dit wapen is Berend Hendriksz ten Cate te Borne blijkens zijn lakzegel (zonder kleuraanduidingen) d.d. 29-11-1645 ( [1182]. Als variant komt het hert ook gaand of springend voor.
Op 12-9-1788 kopen Trijntje Teunisdr. ten Cate en haar man Hendrik Veen een leerlooierij in de Wijde Noordhoorn binnen Sneek, grenzend aan een leerlooierij dezelfde dag gekocht door Jan ten Cate [1183].

Op 15-6-1792 kopen Trijntje Teunisdr. ten Cate en haar man Hendrik Veen, koopman, een huis met molen, geschikt tot zeemleer touwen aan de Leeuwarder trekvaart buiten Sneek, voor ƒ 1180,-- [1184].
In 1811 neemt Hendrik Veen te Sneek voor zichzelf en zijn kinderen Anthoon (19) te Leeuwarden, Willem (14), Jan (12), Pieter (7), Lambertus (2), Hillegonda (22), Fenna (20) en Janneke (4) de achternaam Veen aan.
Op 27-2-1821 verklaren Hendrik Veen en mej. Trijntje ten Cate, beiden te Sneek, hun eek- en zeemtouwmolen, genaamd "De Hoop", te willen verkopen [1185], hetgeen op 13-3-1821 gebeurt aan Steven Teunisz ten Cate [1186].

Foto's van schilderijen voorstellende Hillegonda Veen (1789-1865) en haar echtgenoot Mr. Bauke Haga (1786-1874).
Datum : ca. 1850.
Schilder : onbekend.
Bron : Fries Scheepvaartmuseum Sneek, inv. nrs. FSM001005137 FSM001005138.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Het echtpaar Haga-Veen viert in 1860 zijn gouden bruiloft. Daarvan is een boek verschenen: "De gouden bruiloft van Mr. Bauke Haga en Hillegonda Veen, den 19-9-1860 gevierd te Sneek". (Arnhem, G.W. van der Wiel, 1861). Het bevat bijdragen (proza en poezie) van leden der families Haga, Pyttersen, Blijdesteyn, Veen. Mastenbroek, Ds. Moens, Ds. van Limmik.

Overlijdensadvertentie van Ds. Bauke Haga (1849-1937) in het Algemeen Handelsblad d.d. 31-3-1937. Necrologie en verslag van de begrafenis van Ds. Bauke Haga (1849-1937) in het Algemeen Handelsblad d.d. 31-3-1937 en 4-4-1937.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Prof. Dr. Hermannus Haga (1852-1936).
Foto: Universiteitsmuseum Groningen
Datering: onbekend
Bron: Ref. [1232]
Datering: 1916
Foto: Collectie Veenhuijzen
Bron: CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Necrologie van Hermannus Haga (1852-1936) in het Nieuwsblad van het Noorden d.d. 12-9-1936. Overlijdensadvertentie van Hermannus Haga (1852-1936) in het Nieuwsblad van het Noorden d.d. 12-9-1936, en van Cornelia Adriana Vellekoop (1860/61-1942) in het Nieuwsblad van het Noorden d.d. 24-2-1942.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Verslag in Het Vaderland d.d. 15-9-1936 van de begrafenis van Hermannus Haga (1852-1936) en beschouwing over diens natuurkundig onderzoek.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Trouwfoto van Bauke Jan Haga (1890-1943) en Neeltje Grietje van Witzenburg (1898-1943).
Batavia 20-12-1925
Bron: Een leven verloren - het verhaal bewaard.
Op deze site wordt de levensloop en geschiedenis van dit echtpaar uitvoerig beschreven en met foto's gedocumenteerd.
Vergadering van alle Indische Gouverneurs te Batavia ter bespreking van de Bestuurshervorming in de Buitengewesten (jan. 1939). V.1.n.r.: F. A. E. Drossaers, dir. B.B.. W. Rissink, secr. B.B., mr. C. J. v. Hasselt, Pers. Zaken B.B., dr. W. Haven, hoofd afd. Bestuurszaken der Buitenbezittingen B.B.. C. H. ter Laag, wnd.-gouverneur van de Groote Oost. A. I. Spits, gouverneur Sumatra. Ch. O. v. d. Plas, gouverneur Oost-Java. L. G. C. A. v. d. Hoek, gouverneur W. Java. R. X. A. Bertsch, gouverneur Midden-Java. K. J. A. Orie, gouverneur Soerakarta en, op den achtergrond staande, dr. B. J. Haga, gouverneur van Borneo.
Bron: Algemeen Handelsblad d.d. 24-1-1939.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Graf op de algemene begraafplaats Sneek van het echtpaar Bauke Haga (1786-1874) x Hillegonda Veen (1789-1865), en hun dochter Maria Haga (1819-1840).
Bron en copyright: http://graftombe.nl/

klik op plaatje(s) om te vergroten

Luit.-Generaal Antonie Haga (1834-1902).
Datering: 1887-1902
Foto: Collectie Veenhuijzen
Bron: CBG

Bron: Collectie Veenhuijzen CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Verslag in de NRC d.d. 22-12-1914 van de openingsrede door Mr. W. Polman Kruseman van een tentoonstelling te Middelburg ten voordele van het nationaal steuncomité, waarbij hij in den breede de vraag beantwoordde "Wat is kunst?".
klik op plaatje(s) om te vergroten

Brief van Nicolaas Beets aan Ko Kruseman (januari 1833), waarin een onuitgegeven Byroniaans gedicht, waarvan de aanhef luidt: "Vaarwel, mijn Vriend, het Noodlot roept, / Zijn roepen is bevel / En schoon zich 't vriendenhart verzet / 't Moet bukken voor diens ijzren wet / Vaarwel, mijn vriend, Vaarwel! [1325]". [1326]
Toelichting : In 1833 werd Jacobus Philip Kruseman, een Haarlemse jeugdvriend van Nicolaas Beets, onder de wapenen geroepen, het Nederlands-Belgische conflict duurde nog voort. Als Hollandse jager was Kruseman gelegerd in Boxtel en Dussen. Gedurende dat jaar stuurde Beets vanuit Haarlem acht brieven naar diens legerkamp. Deze vroege brieven zijn in 1999 door een nazaat van Kruseman aan de Bibliotheek van de Maatschappij geschonken.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 28-4-1939 van Titia Bleeker (1855-1939.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Jacob Philip Kruseman (1887-??)
Foto : Den Haag? na 1934? [1342]
Wat onze kinderen zingen, een bloemlezing uit onze beste kinderliedjes, bijeengebracht door Philip Kruseman en van pianobegeleiding voorzien, met medewerking van Sam Schuyer.
Uitgave 's-Gravenhage, 1916.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Recensie in Het Vaderland d.d. 22-11-1932 van het "Geïllustreerd Muzieklexicon" door Dr. Gerard Keller en Jacob Philip Kruseman.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Simon Veen (ca. 1817-1883), regent van het Zuiderhofje (1868-1883).
Foto : Haarlem? ca. 1875? [1348]
Het Zuiderhofje van de Doopsgezinde gemeente in de Zuiderstraat te Haarlem.
Het Zuiderhofje werd gesticht in 1640 door Jacques van Damme en diens vrouw Elisabeth Blenckvliet. De huidige huisjes dateren uit 1892. Het hofje was (en is nog steeds) bestemd ter huisvesting van alleenstaande bejaarde doopsgezinde vrouwen en wordt van oudsher bestuurd door een College van regenten en regentessen. De drie regenten bepalen het beleid, beheren het kapitaal en zorgen voor het onderhoud van de huisjes. De drie regentessen bemoeien zich vooral met het wel en wee van de bewoonsters. De regenten en regentessen waren afkomstig uit vooraanstaande doopsgezinde families. [1349]
Foto ??

klik op plaatje(s) om te vergroten

Thee- of koffietijd aan dek van de Jan Pieterszoon Coen.
De familie Klaassen-Veen reisde in 1922 met dit schip van Batavia naar Amsterdam.
Tekening van Willy Sluiter.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Brief d.d. 16-2-1944 van Fonger Veen (1855-..) uit Bordeaux aan zijn verwanten in Nederland.[1448]
klik op plaatje(s) om te vergroten

114. EGBERT GEERTS SCHEPEL(S), ged. geref. Noordbroek 2-11-1760, ovl. Leeuwarden 3-6-1816, afkomstig van Leeuwarden (1783), grutter (1816) en koopman in granen (1816) te Leeuwarden, vandaar wellicht de naamsaanneming Schepel, doopsgezind lidmaat te Leeuwarden 29-10-1802,[1453] otr./tr. Leeuwarden geref. Westerk. 3/19-5-1793

115. AKKE KLAASES BOONSTRA, ged. Grouw 1769[1454], ovl. Leeuwarden 14-2-1823, afkomstig van: Leeuwarden (1783), doopsgezind lidmaat te Leeuwarden 3-11-1802, haar nagelaten boedel bestaat uit de helft van een herenhuis, huisraad, meubilair en zilvergoed, en effecten, in totaal ca. ƒ 4600,-- [1455].

In 1805 verkoopt J. Lentz aan E.G. Schepel een huis bij de Brol o.z. te Leeuwarden.[1456]
Egbert Schepels, marchand, geb. in 1760, wonend in wijk C, is stemgerechtigde ingezetene te Leeuwarden (1811). [1457]

116. PIETER ADEMA, ged. geref. Leeuwarden 29-10-1741, ovl. 1795-1810, koopman, afkomstig van Leeuwarden (1768), deurwaarder (1787), otr./tr. Leeuwarden geref. Jacobijnerk. 2/18-12-1768

117. DIRKJE VAN HATTUM (HATTEM)(¥), geb. 1749/50, ovl. Leeuwarden 25-7-1818 (oud 68 jaar, weduwe), afkomstig van Leeuwarden (1768), geref. lidmaat op belijdenis te Leeuwarden 9-3-1810.

In 1774 verkoopt P. Adema aan J. van Dijk een huis in de Blokhuissteeg te Leeuwarden.[1461]
In 1778 verkoopt Chr. Tophuisen aan P. Adama een huis bij het Blokhuis te Leeuwarden.[1462]
In 1783 verkoopt P. Adema aan C. Blok een huis op het Noordvliet bij de Poppebrug te Leeuwarden.[1463]
In 1806 verkoopt R. M. Cloppenburg aan D. Adema-van Hattem een huis op het Zwitserswaltje te Leeuwarden.[1464]
In 1808 verkoopt Dirkje Adema-van Hattem aan Theodorus Kleurda Wierdsma een huis op het Zwitserswaltje te Leeuwarden.[1465]
De wed. P. Adema wonend in de Ossekop Z.Z. wijk C nr. 2730, betaalt personele quotisatie (1808).

118. HENDRIK WANDERS VAN TEMMING (THEMMEN, TEMMINK), ged. geref. Leeuwarden 17-8-1743, ovl. Leeuwarden 16-3-1821, mr. schilder, afkomstig van Leeuwarden (1769), poorter van Leeuwarden 23-6-1769 (betaalt 6 goudgulden),[1470] mr. schilder en verver, konstschilder en konstverlakker ald. en te Haarlem, ontvangt de gouden medaille van de "Oeconomische Tak" van Haarlem (1780), woonde in 1818 Nieuwstad E35 te Leeuwarden,[1471] tr. Leeuwarden geref. Jacobijnerkerk 24-2/12-3-1769[1472]

119. GRIETJE THOMAS ROUKES, ged. geref. Leeuwarden 20-2-1746, ovl. Leeuwarden 25-6-1817, afkomstig van Leeuwarden (1769), geref. lidmaat op belijdenis te Leeuwarden 9-3-1792.

COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met
Elizabeth van Temming, geref. lidmaat op belijdenis te Leeuwarden 5-6-1825, krijgt attestatie naar Sneek 8-3-1830, tr. Sneek 1829 NN.

In 1781 verkoopt Dus. Th. Wielandt aan H. van Temming een huis in Achter de Hoven te Leeuwarden.[1473]
In 1783 verkoopt Gr. Temminga-Roukes aan F. Heslinga een huis in de Tuinen te Leeuwarden.[1474]
In 1783 verkoopt H. Huinja aan H. van Temming een huis aan de Wirdumerdijk o.z. te Leeuwarden (Niaarnemer: I. Sloterdijk-Bourboom).[1475] [1476]
In 1783 verkoopt J. Bartoldi-Jellema aan H. van Themmen een huis in de Molensteeg te Leeuwarden.[1477]
In 1783 verkoopt Th. Roukes aan F. Brouwer-Claases een huis in de Tuinen n.z. te Leeuwarden (Niaarnemer: H. van Themmen).[1478]
In 1783 verkoopt Th. Roukes aan F. Claases-Brouwer een huis in de Reigerstraat te Leeuwarden (Niaarnemer: H. van Themmen).[1479]
In 1788 verkoopt H. van Themmen aan Kl. Posthumus een huis in de Molensteeg te Leeuwarden.[1480]
In 1789 verkoopt P. Zeeper aan H. van Temming een huis genaamd "'t Turks Hoofd" in de Nieuwestad Zz. te Leeuwarden.[1481]
In 1789 verkoopt P. Zeeper aan H. van Temming een huis in het Ruiterskwartier te Leeuwarden.[1482]
In 1796 verkoopt H. van Temming aan F. G. Heslinga een huis in de Reigerstraat te Leeuwarden.[1483]
In 1808 verkoopt H. W. van Temming aan J. Schaap een huis op het Zaailand te Leeuwarden.[1484]
Hendrik van Temming wonend op de Nieuwestad Z.Z. wijk E nr. 350, betaalt personele quotisatie (1808).
Hendrik (van) Temming, vernisseur, geb. in 1743, wonend in wijk E, is stemgerechtigde ingezetene te Leeuwarden (1811). [1485]

120. JACOB BAUKES FEENSTRA, geb./ged. geref. Sneek 10/11-9-1735, ovl. Sneek 25-8-1796, steenkoopman, vroedschap te Sneek (1781),[1504] otr./tr. Sneek gerecht en geref. 6/15-9-1765

121. DIEUWKE (DUIKE) TITUS STAAK, geb. Sneek 22-4-1745, ovl. Sneek 11-6-1796.

122. JAN PIETERS RIENSTRA, geb./ged. geref. Sneek 8/9-5-1745, ovl. Sneek 19-2-1832,[1515] mr. goud- en zilversmid, van wie edelsmeedwerk bekend in de periode 1773-1815, doet zijn mr. proef (1771), is burgersergeant (1772), vroedscap (1779, 1780),[1516] [1517] wordt in maart 1784 ingeschreven als burger van Sneek als Jan Rienstra burger sergeant afkomstig van Rien, wordt tijdens de Rebellie te Friesland in augustus en september 1787 in de nacht van 16 en 17 sept. 1787 thuis in Sneek overvallen door gewapende vry-corporisten gezonden door personen te Franeker, die zich "onwettig qualificeeren als Staaten dezer Provincie", en moet 1000 Car. Gls. die hij als Collecteur van 's Lands Middelen en Imposten had geïnd aan hen afstaan, [1518] ingeschreven als goud- en zilversmid in het Register van de Keurkamer Sneek (1807),[1519], lid van de Gemeenteraad (1832) te Sneek,[1520] is namens de stedelijke stand van Sneek lid van de Provinciale Staten van Friesland (5-7-1825 t/m 1827) als plaatsvervanger van B. Alring,[1521] tr. 2o Sneek 26-11-1786[1522] AKKE (ACKE) JURJENS NIJLAND, ged. geref. Sneek 8-2-1743, ovl. Sneek 19-7-1803. dr. van Jurjen Hoytes Nijlant, vroedschap van Sneek[1523] , en Imkjen Jans Poelstra,[1524] tr. 1o Sneek geref. 24-10-1771 (door Ds. Petrus Wijgeri)[1525]

123. IMKE B(O)UMA, ged. geref. Sneek 1-4-1750, ovl./beg. Sneek 24/29-1-1784,[1526].

In de kanselbijbel, zich destijds (1933) bevindende in de NH kerk te Emmen, stonden familieaantekeningen van Jan Rienstra en zijn nageslacht [1527]. Deze bijbel is daar vermoedelijk terecht gekomen via Ds. Jan Marinus Rienstra, predikant te Emmen (zie hieronder).

Wapen Buma : Gedeeld : I. in rood op een zwarte rechthoekige steen, die op een groen, plat, naar de schildpunt schuinaflopend bergje rust, een zilveren ooievaar met de snavel omhoog, II. tweemaal doorsneden : a. in blauw een gouden rechtsgewende aangezichtswassenaar, b. in zilver een groene naar links liggende boomstronk met takken, c. in blauw drie gouden klavers naast elkaar. Het schild is bedekt met een eigenerfdekroon, d.w.z. op een gouden holle band ingelegd met rode ruitvormige robijnen, drie gouden bladen zichtbaar en daartussen twee parelstiften [1528]. Dit wapen komt voor op een zilveren suikerstrooier in 1773 gemaakt door Jan Pieters Rienstra [1529], het is het wapen van de Abbega'ster Buma's, voor het eerst vermeld in 1584 [1530].

Oefenplaatje voor graveerwerk met Bijbelse voorstellingen, gemaakt in 1759 door zilversmidsleerling Jan Pieters Rienstra (1745-1832).
Locatie: Fries Museum, Inv. nr. M1951-225
Foto: Louk Lapikás, 2007

klik op plaatje(s) om te vergroten

Zilveren suikerstrooiers in Lodewijk XV stijl gemaakt door de Sneker zilversmid Jan Pieters Rienstra (1745-1832). [1531]
Foto : Jan Rienstra, 1995.
Details van de achterkant van de suikerstrooiers. Rechts de wapens Rienstra en Buma, links de inscripties J.R. en I.B. 1773.
Foto : Jan Rienstra, 1995.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 22-1-1773 kopen Jan Rienstra, mr. zilversmid en burgersergeant, en Imke Bouma, zijn huisvrouw, een huisinge in de Potstraat te Sneek tegen betaling van "een duisent en sestien gold guldens en seven stuivers te betalen met klinkende munte. " [1532].

Op 19-10-1798 stelt de Raad van Sneek A. Jorritsma, J. Rienstra en A. Wagenaar aan tot provisioneel commissarissen, die moeten zorgen voor de ontbinding van het goud- en zilversmedengilde [1533].

Op 15-11-1799 kopen Jan Rienstra en Akke Jurjens Nijland een deftige welbetimmerde huisinge gelegen op de Cingel van Jan Tjesfema tegen de somma van twee duisent agthondert twe en tagtig cgl. en elf stuivers te betalen met klinkend gangbaar geld.[1534]

In 1800 worden Petrus Rienstra, Stephen de Haan en Albert Rodenburg gekozen tot keurmeester voor het goud en zilver [1535].
In 1811 neemt Jan P. Rienstra te Sneek voor zichzelf en zijn kinderen Petrus (38), IJsbrand (36), Johannes (30) te Leeuwarden, Aurelia (32) en zijn kleinkinderen (van Petrus) Imk (12), Jan (10), Sjutje (7), Beernt (4), (van IJsbrand) Jan (11), Akke (9), Ate (4), Sjoerd (1), (van wijlen Eelke) Albert (9), Ymke (6), Hendrikje (4), de achternaam Rienstra aan.

Pand met trapgevel aan het Kleinzand 1 te Sneek dat in 1815 eigendom is van de zilversmid Petrus Rienstra (1773-1855).
Bron: Ref. [1539]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Brief van Petrus Rienstra aan zijn kleinzoon Petrus Jan Rienstra.[1540]

"Sneek de Maart 1855
Veel geliefde Kleinzoon
Aangenaam waren ons uwe lettren, ik had reeds lang plannen eens te schrijven de dag uwer verjaring was wel bij ons gedagt omdat de zelve ons de dag herinnnert van de ter aardbestelling van uwe overgrootvader, ik was op dat tijdstip niet regt lustig de koude had mij geheel in de magt, zoo dat ik door hoest en koude op de borst den docter heb moeten gebruiken en dat is de reden dat uwe jaardag er bij is vergeten, het is dan bij deze gelegenheid dat wij uw feliciteeren met uwe 23ste verjaardag, onze wensch en bede zij dat de algoede uw bij het leven in de gezondheid moge bewaren en uwe eerlang bekwame tot eene verkondiger van het evangelie van onze Heer de geest van Christus woone rijkelijk in uw op dat gij veele moge toebrenge tot zijn Koningrijk.
De roering in onze Hervormde Kerk en de scheuring daardoor ontstaan moet een ieder die opregt belangsteld vreeze aanbrenge wat zal tog het einde wezen van die woeling, wat is het in onze dagen zoo een grote ijver te toonen voor de dordze vaderen zoo als vele predikanten zich op de voorgrond stellen in hunnen leer onfeilbaar en zoover de ortodoxze leer te strijden of is het om menschen te behagen of om zoo een beste standplaats te bekomen er loopt zeker veel eigen belang onder, de grote Koning der Kerk geve uw een verligt verstand op dat gij zijn Evangelie moge verkondigen in zijner geest, bij ons is de plaats van Dr Vinke zeer goed vervuld door Dr Volgaard, die met zijn collegaas in eene volkomen harmonie leeft, een heel aardig mensch maar die in zijne prediking aan de ortodoxze partij ook geen zielevoedsel geven kan, en die dat nu elders gaan zoeken, wat uwe overkomst betreft zult gij ons wanneer de Heer wil en wij leven ons wel nader bevrijten het zal ons aangenaam zijn uw eens weder te ontmoeten, vader heeft ons ook al geschreven om als het hem mogelijk was ons eens te bezoeken dat wij ook zien verlangend na zijn, of was het dan te zamen, wat de toestand van een gedeelte van ons vaderland betreft door den winter veroorzaakt is beklagenswaardig zoo veel ongelukkigen, wie zal de rampen tellen bij ons heeft de collecte opgebragt groot ƒ 2200,= er komt veel geld maar er is ook grote behoefte de Koning heeft zig uitmuntend in deze gedragen met zoo veel deelneming, bij Hayo gaat het bij uitstek goed zij hebben een allerliefst en voordeelig kind, oom v d Meulen is weer gehuwd, Karst is ook geangeeerd en zal ook spoedig zijn eigen zaken beginnen, en gij wanneer gij kandidaat zijt een goede standplaats moge erlangen dat zijt gij ook spoedig in de huishouding en dan een juffrouw er bij met wat splint er bij dan kan het, zie daar eenige regels van ons en hope dat ze in welstand ontvangen moge worden, en tante en IJnske verzoeken haar groete bij welke wij de onze voegen en teken mij een liefhebbende en in een geluk veel belangstellende
Grootvader,
Petrus Rienstra"

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 20-5-1922 van Imke Rienstra (1844/45-1922).
klik op plaatje(s) om te vergroten

124. THIJS FEDDESZ RISSELADA, geb./ged. geref. (Lutjelollum)/Franeker 14-4/1-5-1765[1711] [1712] , ovl. Franeker 13-11-1836, landbouwer en eigenerfde boer te Lutjelollum (tot 1800) en te Arkens (vanaf 1800),[1713] [1714] curator over de geabandonnneerde boedels van Lammert Hendriks en Doetje Harmens (1805)[1715] en over de gerepudieerde boedel van wijlen Mayke Jacobs, wed. van Lolle Kok (1806),[1716] koopman in granen (1806..1824), olijslager, fabrikeur in serment en rum (1800, 1815) op het Vliet te Leeuwarden, landeigenaar (1825) te Franeker, reken- en wiskundige,[1717] [1718] , wonend te Franeker vermeld (1832) in het kadaster van Leeuwarden[1719] als eigenaar van een huis (Lwd A552), otr./tr. Franeker gerecht/geref. 12/27-10-1793

125. ANNA MARIA HAITSMA (HAYTSMA), ged. geref. Franeker 17-10-1770 [1720], ovl. Sneek 25-12-1845, geref. lidmaat te Leeuwarden 1801 met attestatie van Franeker, krijgt attestatie naar Franeker 7-3-1825.

Wapen Haitsma : Gedeeld : I. de Friese adelaar (zwart op goud), II. in blauw een zilveren roos en een gouden klaverblad boven elkaar. Helmteken : drie struisveren, goud en groen en zilver. Dekkleden : rechts zilver en blauw, links goud en blauw. [1721] ,[1722] Dit wapen werd gevoerd door Johannes Hayes Haitsma (1763-1827).

Bedrijfsadvertentie in de Leeuwarder Courant d.d. 6-9-1800 van Thys Risselada (1765-1836).[1723]
klik op plaatje(s) om te vergroten
In 1801 verkoopt H. P. Hajonides-van der Meulen aan Th. Risselada een huis op het Zuidvliet te Leeuwarden.[1724]
Tijs Risselade wonend op de Korenmarkt wijk I nr. 20, betaalt personele quotisatie (1808).
Thys Risselada, marchand, geb. in 1766, wonend in wijk I, is stemgerechtigde ingezetene te Leeuwarden (1811), [1725] en als olijslager, fabrikeur in serment en rum patentplichtig aldaar (1815). [1726]
T. Risselada, koopman, is stemgerechtigde te Leeuwarden (1824), wonend I002 (eigenaar Thijs Risselada, huurwaarde ƒ 217,--) [1727]
De kinderen van Thijs Feddes Risselada wonend te Joure en Franeker, worden vermeld (1832) in het kadaster van Franeker[1728] met een huis en erf (Fra B333), huis (Fra C517) en schuurtje (Fra C518) te Franeker.

Sjoukje Wijtema (1810-1877).
Foto: datum en locatie onbekend.
In particulier bezit.
Bron: Ref. [1732].

klik op plaatje(s) om te vergroten
Paulus Risselada, apotheker, oud 28 jaar, is stemgerechtigde te Leeuwarden (1824), wonend B081 (eigenaar Paulus Risselada, huurwaarde ƒ 250,--). [1733]
De wed. P. Risselade, geb. S. Wijtema, wordt vermeld in het Leeuwarder adresboek (1872), wonend in de Tuinen wijk B nr. 81.

Bedrijfsadvertenties in de Leeuwarder Courant d.d. 5-5-1820 (boven) en 4-1-1822 (onder) van Paulus Risselada (1795-1855).[1734] Overlijdensadvertenties van Hendrina van Wicheren (1795-1828) in de Leeuwarder Courant d.d. 29-8-1828, en van Paulus Risselada (1795-1855) in de Leeuwarder Courant d.d. 18-5-1828.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensbericht van Thijs Risselada (1825-1850) in de Leeuwarder Courant d.d. 12-4-1850.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Anna Suzanna Methorst (1857-1890).
Foto: Hisgen Bros, datum en locatie onbekend.
Bron: Ref. [1748].

klik op plaatje(s) om te vergroten

Deurwaardersoproep in Het Vaderland d.d. 15-1-1923 voor Anton Hendrik Karel Milo (1876-1925), dan journalist zonder bekende woon- of verblijfplaats. Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 20-10-1925 van Anton Hendrik Karel Milo (1876-1925).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in NRC d.d. 3-12-1920 van Petronella Wilhelmina Wilhelmina ("Ella") Muller (1891/92-1920).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant d.d. 15-10-1841 van Christina Louisa Christoffels Wilhelms Closs (1807/07-1841). Graf op de algemene begraafplaats Sneek van Fedde Risselada (1800-1875) en zijn dochter Anna Maria Risselada (1828-1917).
Bron en copyright: Graftombe.nl .

klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorteannonce (boven) in de Leeuwarder Courant d.d. 1-1-1806 en overlijdensannonce in de Leeuwarder Courant d.d. 2-7-1806 van Janneke Risselada (1805-1806).[1773]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Johannes Theodorus Furstner (1887-1970). Voor een utivoerige biografie van hem zie Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Foto's: datum en locatie onbekend.
Bron: Ref. [1784] en Ref. [1785]

klik op plaatje(s) om te vergroten

126. OENE HOGENBRUGH (HOOGENBURG), geb./ged. geref. Sneek 1/7-5-1772, ovl. Sneek 16-11-1822,[1809] wordt op 8-7-1796 verkozen als Commies van 's Lands gemeene middelen, voor Zevenwouden, te Oudeberkoop,[1810] woont te Heerenveen (1799), bezoekt op 6-10-1810 de herberg "De Zon" in Sneek tesamen met enige anderen, onder wie de stadsfiscaal Jan Spandauw die na het bezoek in een paardenwed verdronk,[1811] neemt de naam Hogenbrugh aan te Sneek 1811/12 (met 1 kind Metje, 11 jaar),[1812] tr.eedt samen met Sjoerd Haagsma op als Sequesters der Boedel van Jouke Minks Tibma, ontvanger van het Arrondissement Sneek, die zich onaangenaam heeft gedragen en een greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent, en tevens is gesuspendeerd (1814), heeft de kooppenningen van een gekocht huis nog niet voldaan (1817), wordt voorgedragen voor de post van vrederechter bij het Vredegerecht Sneek i.p.v. Pier Douwes Bouwman die de functie niet accepteert (1818),[1813] zetter der belastingen (1822),[1814] otr. Sneek 6-7-1799 (hij uit Heerenveen, zij uit Sneek) otr. Heerenveen geref. 30-7-1799

127. ELISABETH PIETERSEN, ovl. na 1825 niet te Sneek, woont te Sneek (1799), renteniersche (1825) te Sneek.

In het kadaster van Jorwerd (1832)[1815] komen herhaaldelijk voor de erven van Oene Hogenbrug. Zou het hier bovenstaande Oene betreffen?

Referenties van de gegevens van generatie 7 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 7 ( 1815 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Kroniek van Schothorst, l.c.
 2. Geschiedenis van Ede, l.c.
 3. Mededeling E.J. Wolleswinkel te Den Haag
 4. RAGld, RA Veluwe, inv. nr. 161
 5. G. Crebolder en D. Veldhuizen, Kohier hoofd- en haardstedegeld 1749 voor het ambt Barneveld, Barneveld, 1989
 6. RAGld, RA Veluwe, inv. nr. 836 f768
 7. E. de Jonge en B.J. van den Enk, De herengoederen op de Veluwe, dl. 1, hierna Her. Vel.1, Barneveld, 1990, p53
 8. Fam. Arch. J. van Schothorst, Lunteren
 9. GN 46(1991)258
 10. RAGld, RA Veluwe, inv. nr. 493 nr. 80
 11. RAGld, RA Veluwe, protocollen Ede, Veldhuizen f47, d.d. 3-10-1772
 12. RAGld, RA Veluwe, inv. nr. 161
 13. Mededeling Henry van Wagensveld, 2006
 14. Mededeling Henry van Wagensveld, 2006
 15. NL 50(1932)380
 16. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY20
 17. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY42
 18. Bijblad NL 1(1987)213
 19. zie ook Mededeling heer Wolleswinkel te Den Haag
 20. Fam. arch. Wigman, Lunteren
 21. med. heer Wolleswinkel te Den Haag
 22. ⇒ vaassen.html
 23. ⇒ loenen.html
 24. Pub. VG 69,79
 25. Pub. VG ....
 26. Pub. VG 173
 27. zie ook VG 11(1986)200
 28. VG 22(1997)17
 29. H. Vel. dl. 4., p700
 30. E. de Jonge, Weerbare Mannen Apeldoorn 1784, Pub. VG 20
 31. zie ook VG 11(1986)200
 32. VG 11(1986)200
 33. zie ook VG 11(1986)200
 34. E. de Jonge et al., De Herengoederen op de Veluwe (hierna H.Vel), dl. 3, p468, Barneveld, 1993
 35. H.Vel, dl. 4, p632
 36. H. Vel. dl. 4 ,p 672
 37. VG 11(1986)200
 38. zie ook Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 39. zie ook Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 40. Mededeling Desiree Vermaes, 2012
 41. ⇒ familienamen.html
 42. ⇒ beekbergen.html
 43. ⇒ familienamen.html
 44. VG 11(1986)200
 45. Reg. Civ. Apeldoorn en Het Loo
 46. VG 11(1986)201
 47. VG 11(1986)201
 48. zie ook Mededeling Mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, 1998
 49. ⇒ www.vriezenveners.nl
 50. ⇒ www.vriezenveners.nl
 51. Ortsfamilienbuch Uelsen, ⇒ www.online-ofb.de
 52. ⇒ www.vriezenveners.nl
 53. ⇒ www.vriezenveners.nl
 54. ⇒ digitaal_archief
 55. ⇒ digitaal_archief
 56. ⇒ digitaal_archief
 57. ⇒ www.vriezenveners.nl
 58. ⇒ www.vriezenveners.nl
 59. ⇒ digitaal_archief
 60. ⇒ digitaal_archief
 61. ⇒ www.vriezenveners.nl
 62. ⇒ digitaal_archief
 63. ⇒ digitaal_archief
 64. ⇒ www.vriezenveners.nl
 65. ⇒ www.vriezenveners.nl
 66. ⇒ www.vriezenveners.nl
 67. ⇒ digitaal_archief
 68. ⇒ digitaal_archief
 69. ⇒ digitaal_archief
 70. ⇒ www.vriezenveners.nl
 71. ⇒ digitaal_archief
 72. ⇒ digitaal_archief
 73. ⇒ www.vriezenveners.nl
 74. ⇒ digitaal_archief
 75. Reg. Civ. Vriezenveen
 76. ⇒ digitaal_archief
 77. ⇒ www.vriezenveners.nl
 78. web zoek op
 79. ⇒ digitaal_archief
 80. ⇒ digitaal_archief
 81. ⇒ digitaal_archief
 82. Med. A. van Marle te Amsterdam, 1978
 83. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, passim
 84. mededeling A. van Marle te Amsterdam
 85. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, passim
 86. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 112E, 113, dd. 10-06-1771
 87. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 88. mededeling A. van Marle te Amsterdam
 89. Pub. VG ...
 90. J.C. Klessen, Het dorp Scherpenzeel, Scherpenzeel, 1991
 91. Kw. VG, passim
 92. VG 19(1994)215
 93. Crebolder, Als eene stadt.., l.c., p20
 94. G.A. van der Flier, Familiearchief Van der Flier, Doorn, 1981
 95. VG 33(2008)#2,9
 96. mededeling A. van Marle te Amsterdam
 97. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, f0110 221 t/m 222, dd. 21-05-1779, gecit. in Caudron, l.c.
 98. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 2570, 258, dd. 31-12-1782, gecit. in Caudron, l.c.
 99. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 273 tim 274, dd. 22-06-1784, gecit. in Caudron, l.c.
 100. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 110 en 12, dd. 27-02-1790, gecit in Caudron, l.c.
 101. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 60v en 61, dd. 06-05-1797, gecit. in Caudron, l.c.
 102. mededeling A. van Marle te Amsterdam
 103. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 104. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, passim
 105. Crebolder et al., l.c.
 106. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, passim
 107. GA Barneveld, Gemaallijst 1825-1828, ⇒ www.barneveld.nl
 108. Bev. Register Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 109. ⇒ www.barneveld.nl
 110. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 88, 880 en 89, dd. 16-05-1799, gecit. in Caudron, l.c.
 111. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 89, 890, 90, dd. 22-05-1799, gecit. in Caudron, l.c.
 112. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 128 t/m 129, gecit. in Caudron, l.c.
 113. mededeling A. van Marle te Amsterdam
 114. mededeling A. van Marle te Amsterdam
 115. mededeling A. van Marle te Amsterdam
 116. zie ook Mededeling Hr. van der Flier, Noordwijkerhout, 2000
 117. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, passim
 118. Crebolder et al., l.c.
 119. Mededeling Hr. van der Flier, Noordwijkerhout, 2000
 120. Crebolder, Als eene stadt.., l.c., p14
 121. ⇒ r-barneveld.htm
 122. Mededeling Hr. van der Flier, Noordwijkerhout, 2000
 123. GA Barneveld, Gemaallijst 1825-1828, ⇒ www.barneveld.nl
 124. Bev. Register Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 125. ⇒ www.barneveld.nl
 126. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 142v, 143, dd. 13-05-1802, gecit. in Caudron, l.c.
 127. ORA 0203, boek 838, dorp Barneveld, folio 182, 182v, dd. 19-03-1805, gecit. in Caudron
 128. ORA Barneveld 0203, boek 841, Buurtschap Callenbroek, folio 125v
 129. Mededeling Hr. van der Flier, Noordwijkerhout, 2000
 130. Crebolder et al., l.c.
 131. Crebolder et al., l.c.
 132. Mededeling Hr. van der Flier, Noordwijkerhout, 2000
 133. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 134. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 135. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES711
 136. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7231
 137. VG 7(1982)262
 138. VG 12(1987)77
 139. Kw. VG, p...
 140. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, passim
 141. VG 7(1982)262
 142. Kw. VG, Pub. VG 129
 143. VG 7(1982)262
 144. Pub. VG 129
 145. zie ook VG 7(1982)262
 146. VG 12(1987)77
 147. VG 7(1982)262
 148. VG 12(1987)77
 149. VG 7(1982)262
 150. VG 7(1982)262
 151. VG 12(1987)77, Kw. VG, p...
 152. ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 64, dd. 22-06-1775
 153. VG 5(1980)44
 154. H. Knevel, Overledenen Garderen 1700-1810, Abbekerk, 1979
 155. ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 104, dd. 09-05-1789
 156. ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 104v, dd. 09-05-1789
 157. ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 105, dd. 09-05-1789
 158. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 41, 41v, dd. 13-05-1789
 159. ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 105v, 106, dd. 13-05-1789
 160. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 42, 42v, dd. 07-04-1792.
 161. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 42v, 43, dd. 07-04-1792.
 162. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 43v, 44, dd. 07-04-1792
 163. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 45v, 46, dd. 07-04-1792
 164. ORA 0203, boek 846, dorp Garderen, folio 46, 46v, dd. 07-04-1792
 165. GA Barneveld, Schadelijsten 1795
 166. Pub. VG 143
 167. GA Barneveld, Schadelijsten 1795
 168. VG 7(1982)262
 169. Crebolder et al., l.c.
 170. VG 15(1990)220
 171. VG 15(1990)220
 172. VG 15(1990)220
 173. VG 30(2005)4/26
 174. VG 12(1987)77
 175. VG 7(1982)42
 176. Pub. VG 92
 177. Pub. VG 137
 178. VG 12(1987)77
 179. Pub. VG 137 en VG 7(1982)42
 180. ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 135v, 136, dd. 19-09-1801.
 181. Mededeling K. Drost te Utrecht
 182. ORA Barneveld, Civiel-rechtelijk archief Barneveld, passim
 183. Pub. VG 92
 184. Mededeling J. van Asselt te Hamilton (CDN)
 185. Crebolder et al., l.c.
 186. ORA Barneveld 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 51, 51v, 52, dd. 12-05-1769.
 187. Herengoederen Veluwe, l.c., p334
 188. ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 94v, 95, 95v, dd. 02-05-1785.
 189. ORA 0203, boek 849, Buurschap Vierhouten, folio 225, dd. 22-03-1790
 190. GA Barneveld, Schadelijsten 1795
 191. ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 120, 120v, dd. 26-03-1798
 192. Mededeling K. Drost te Utrecht
 193. zie ook NL 74(1957)298
 194. zie VG 7(1982)268
 195. ⇒ walle
 196. GA Leiden, Livres de Membres recues par Témoignage à la Cène 1672-1772
 197. Regionaal Archief Leiden, Waals-Hervormde gemeente, , nummer toegang 535, inventarisnummer 251
 198. RAL, ONA Leiden, Nots. Albertus Kleynenbergh, Archiefnr. 506, inv. nr. 2043, akte nr. 007
 199. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 200. Regionaal Archief Leiden, Weeskamer van Leiden, (1343) 1397-1860 (1866), nummer toegang 518, inventarisnummer 2995d
 201. GA Leiden, gezinskaarten
 202. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6613, f386
 203. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 204. RAL, ONA Leiden, Nots. Albertus Kleynenbergh Jansz., Archiefnr. 506, inv. nr. 2551, akte nr. 227
 205. RAL, ONA Leiden, Nots. Pierre Benezet, Archiefnr. 506, inv. nr. 2679, akte nr. 273
 206. RAL, ONA Leiden, Nots. Frans van Stipriaan Jacobuszoon, Archiefnr. 506, inv. nr. 2623, akte nr. 158
 207. Gen. Her. Bl. 1908, p398
 208. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 209. GA Leiden, gezinskaarten
 210. NL 79(1962)330
 211. GA Leiden, gezinskaarten
 212. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 213. RAL, ONA Leiden, Nots. Frans van Stipriaan Jacobuszoon, Archiefnr. 506, inv. nr. 2616, akte nr. 082
 214. RAL, ONA Leiden, Nots. Frans van Stipriaan Jacobuszoon, Archiefnr. 506, inv. nr. 2620, akte nr. 062
 215. Mededeling T. Van der Bie, 1997
 216. Reg. van Overledenen, Zuid-Waddinxveen
 217. Mededeling T. Van der Bie, 1997
 218. Mededeling T. Van der Bie, 1997
 219. SAMH, oud-archief Rijnland, inv.nr. OAR 7971
 220. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 221. SAMH, oud-archief Rijnland, inv.nr. OAR 7971
 222. Mededeling T. Van der Bie, 1997
 223. Mededeling T. Van der Bie, 1997
 224. ⇒ societies1800
 225. ⇒ www.dbnl.org
 226. H.A. Höweler, Over Kunstliefde, 1937, gecit. in ⇒ laan005lett01_4072.htm
 227. ⇒ bilderdijk_bio2.htm
 228. S. Blom, De Geschiedenis van Maassluis, Utrecht, 1948
 229. Maarten 't Hart, Het psalmenoproer, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2006
 230. N.M. Keukenmeester en S. Blom, Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormden te Maassluis, Maassluis, 1937
 231. NL 21(1903)26
 232. ⇒ bran038biog01_2094.htm
 233. NP 41(1955)194
 234. ⇒ bran038biog01_2094.htm
 235. NP 41(1955)194
 236. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 237. Residentie- en Stadsalmanak 1823-1834
 238. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 239. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 240. Residentie- en Stadsalmanak 1827-1858
 241. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1859-1898
 242. Ind. Nav. 5(1992)179
 243. Ind. Nav. 5(1992)179
 244. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1851
 245. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 246. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1840
 247. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1840
 248. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1841
 249. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1841-1844
 250. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1843-1844
 251. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1845-1846
 252. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1848
 253. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1846, 1848
 254. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1848-1850
 255. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1849-1850
 256. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1842..1850
 257. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1840-1850
 258. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1843
 259. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1879
 260. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. III, Batavia, 1938
 261. Testtamenten Reg. Batavia 1850 fol. 114
 262. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. III, Batavia, 1938
 263. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1842
 264. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1844, 184545
 265. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1846
 266. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 267. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 1871-1896
 268. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1881-1896
 269. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 1871-1896
 270. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1884-1886
 271. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1881-1896
 272. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1871-1877
 273. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1895-1902
 274. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1902-1938
 275. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1901
 276. Ind. Nav. 16(2003)31
 277. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1882
 278. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. II, Batavia, 1935
 279. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1902-1938
 280. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1873
 281. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1891
 282. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1864
 283. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1918
 284. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 285. AD 1899-1916
 286. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1887-1901
 287. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1899-1916
 288. UB Utrecht
 289. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. III, Batavia, 1938
 290. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1847
 291. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1849, 1850
 292. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1851
 293. NP 41(1955)194
 294. NP 41(1955)194
 295. ⇒ www.antiqbook.nl
 296. ⇒ personen
 297. ⇒ societies1800
 298. Jb. CBG 4(1950)130
 299. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 300. zie ook ⇒ genbraat.htm
 301. ⇒ genbraat.htm
 302. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 303. zie ook ⇒ monster-doop-1755-1811.htm
 304. Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, jan. 1798, p557
 305. Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, mei 1804, p580
 306. NP 41(1955)194
 307. Wap. 1(1897)172
 308. Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, jan. 1818, p557
 309. Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, juli 1806, p255
 310. Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, juli 1836, p388
 311. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 312. ⇒ www.dominees.nl
 313. Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, 1817 en 1818
 314. Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, juli 1823, p110
 315. Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden, juli 1829, p415
 316. ANF 11(1894)75
 317. KB, Staat der verstorven en vrijgevallen pensioenen betreffende de Eerediensten, behalve de Roomsch-katholijke, waarvan opgave is ontvangen sedert het opmaken van de Staatsbegrooting voor 1874
 318. NP 41(1955)194
 319. GA Dordreecht, Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797), ⇒ gensearch
 320. GA Dordrecht, Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800), ⇒ gensearch
 321. GA Dordrecht, Patriottisch exercitiegenootschap 'De vrijheid, inv. nr. 325
 322. GA Dordrecht, inv. nr. SAD 4-128b
 323. Regionaal Archief Dordrecht, toegang 489 (bibliotheek), inventarisnr. 23.334
 324. J.H. Kruizinga en J.A. Banning, Amsterdam van A tot Z, Amsterdam, 1966
 325. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1842-1846
 326. GA Dordrecht, Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797), ⇒ gensearch
 327. GA Dordrecht, Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
 328. GA Dordrecht, Registers houdende aantekening van de quotisatie verm. ca eind 1808
 329. Dordrecht, Registre Civique
 330. SAD, Archief 5, inv. nr. 855, belasting op personeel en meubilair, 1818
 331. Dordrechtsche Courant, 1815-1817 passim
 332. Residentie- en Stadsalmanak 1834-1847
 333. GA Dordrecht, Archiefnummer 34, Registers van eigendomsovergang, Inventarisnummer 2, Folionummer 22, Aktenummer 2
 334. GA Dordrecht, Archiefnummer 34, Registers van eigendomsovergang, Inventarisnummer 7, Folionummer 19, Aktenummer 1
 335. GA Dordrecht, Archiefnummer 34, Registers van eigendomsovergang, Inventarisnummer 7, Folionummer 79, Aktenummer 4
 336. ⇒ 338.htm
 337. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1839
 338. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1832
 339. zie ook Mededeling H.T.A. van Dijk te Gouda, 2009
 340. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1863
 341. Dordrechtsche Courant d.d. 9-7-1818
 342. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 343. Residentie- en Stadsalmanak 1829-1833
 344. zie voor hem D. Nauta, Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, dl. I, Kampen, 1983
 345. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1834
 346. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1831-32
 347. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1834
 348. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1839
 349. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1839
 350. zie ook Mededeling H.T.A. van Dijk te Gouda, 2009
 351. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1863
 352. Mededeling H.T.A. van Dijk te Gouda, 2009
 353. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1830-1863
 354. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1832
 355. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1839
 356. CBG, Collectie Oost-Indische bronnen
 357. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. III, Batavia, 1938
 358. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1833-1839
 359. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. III, Batavia, 1938
 360. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1841
 361. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,07
 362. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1865
 363. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903
 364. NP 48(1962)378
 365. NP 48(1962)378
 366. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. II, Batavia, 1935
 367. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1843
 368. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 64-68 73-94
 369. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1896-98
 370. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1899-1900, AD99
 371. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1863
 372. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 83-94
 373. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 83
 374. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1895-1900
 375. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 02
 376. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 05-07
 377. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 06
 378. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 03-19
 379. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1872..1898
 380. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1872-1898
 381. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1898-1900
 382. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 01
 383. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 02-04
 384. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 74
 385. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1905
 386. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 83-03
 387. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 01-12
 388. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 11
 389. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1884-01
 390. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 05-09
 391. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 25-34
 392. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 77
 393. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 98
 394. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 04-12
 395. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 10
 396. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 12
 397. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 04-12
 398. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 78
 399. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 01
 400. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916
 401. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1844
 402. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1850
 403. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1846
 404. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 14
 405. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1847
 406. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 84-89
 407. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1925
 408. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1876
 409. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903
 410. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 83
 411. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 84-02
 412. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 84-89
 413. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1888
 414. Mededeling H.T.A. van Dijk te Gouda, 2009
 415. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1857 blz. 503
 416. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1877-78
 417. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 89-91
 418. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1892-1900
 419. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1899-03
 420. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,04-30
 421. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 83-88
 422. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 89-90
 423. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 91
 424. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1892-1900
 425. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,03
 426. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,05
 427. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 97
 428. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1858
 429. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1889
 430. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1878-83
 431. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 84-88
 432. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 88
 433. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 10, De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja, 's-Gravenhage 1999
 434. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1886
 435. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 10
 436. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912-32
 437. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912-32
 438. Ind. Nav. 12(1999)40
 439. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1886
 440. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916-30
 441. Ind. Nav. 12(1999)40
 442. Ind. Nav. 12(1999)40
 443. Ind. Nav. 12(1999)40
 444. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1857
 445. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1899-32
 446. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 79
 447. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1889
 448. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 83-86
 449. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1860
 450. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 84-1900
 451. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 03-07
 452. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 86-02
 453. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1899
 454. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1885
 455. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1910-30
 456. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1907
 457. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1884
 458. NA 77,83
 459. NA1887
 460. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 12, De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja, 's-Gravenhage 1999
 461. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 12, De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja, 's-Gravenhage 1999
 462. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 85..99
 463. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,00-05
 464. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1918-30
 465. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,07 17
 466. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 01 2
 467. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,03 4
 468. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,07-17
 469. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 87
 470. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 86
 471. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 85-01
 472. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1918
 473. Ind. Nav. 12(1999)13
 474. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1912
 475. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 01
 476. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916
 477. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1915
 478. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,03
 479. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,05
 480. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1923
 481. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1861
 482. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1873
 483. NP 48(1962)378
 484. NP 48(1962)378
 485. NP 48(1962)378
 486. RA 1857-1883
 487. NA 1868..00
 488. NP 48(1962)378
 489. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 1, Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon, 's-Gravenhage 1992
 490. RA 1857-..
 491. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, Batavia, 1934
 492. NA 1881, 1882
 493. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 1, Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon, 's-Gravenhage 1992
 494. RA 89 -07
 495. RA 1909-1918
 496. NA 1890-1902
 497. NA 1899
 498. AD1902-1919
 499. NP 48(1962)378
 500. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 10, De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja, 's-Gravenhage 1999
 501. NP 48(1962)378
 502. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 1, Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon, 's-Gravenhage 1992
 503. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 1, Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon, 's-Gravenhage 1992
 504. Ind. Nav. 5(1992)84
 505. NP 48(1962)378
 506. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, Batavia, 1934
 507. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1865
 508. zie ook NP 48(1962)378
 509. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1895-1901
 510. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1896
 511. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1894-1900
 512. NP 48(1962)378
 513. NP 48(1962)378
 514. zie ook NP 48(1962)378
 515. NP 48(1962)378
 516. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 10, De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja, 's-Gravenhage 1999
 517. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903
 518. NP 48(1962)378
 519. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1863-1864
 520. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 83
 521. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 83-02
 522. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1881 - 1902
 523. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1865
 524. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1841
 525. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,07
 526. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1881 - 1902
 527. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. II, Batavia, 1935
 528. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 1, Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon, 's-Gravenhage 1992
 529. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 67-80
 530. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1893-96
 531. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 08-10
 532. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 86-02
 533. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. II, Batavia, 1935
 534. NA1875
 535. RA 1909
 536. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1897-02
 537. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 92-94
 538. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1898 00
 539. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1899
 540. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 01-05
 541. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1895, 07
 542. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië,08
 543. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 04-10
 544. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1893-NA02
 545. RA 1878
 546. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 12
 547. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1895-1900
 548. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 1, Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon, 's-Gravenhage 1992
 549. zie ook Kwartierstatenboek Den Helder, Den Helder, 1981, voor kwartieren Van Leeuwen, en Wormsbecher, l.c.
 550. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 551. Caudron, l.c., p 225, 243, 246, 265, 286
 552. GA Barneveld, Schadelijsten 1795
 553. zie ook Wormsbecher, l.c.
 554. zie ook Wormsbecher, l.c.
 555. Pub. VG 63
 556. Pub. VG 41
 557. ⇒ www.barneveld.nl
 558. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 186v en 187, dd 08.04.1760, gecit. door P. Kuipéri
 559. RAGl Scholtambt Barneveld, Protokol van bezwaar, RA 836 f198
 560. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 20, dd. 11-12-1762, gecit. in Caudron, l.c.
 561. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 3, dd. 20-12-1762, gecit. in Caudron, l.c.
 562. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 610, 62, dd. 13-04-1768, gecit. in Caudron
 563. GA Barneveld, Collectie (losse) akten
 564. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, 1774, gecit. in Caudron, l.c., p 255
 565. RAGld, Scholtambt Barneveld, Protokol van bezwaar, RA 837/222v
 566. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 222v, 223, dd. 27-05-1779, gecit. in Caudron, l.c.
 567. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 232, dd. 12-6-1779, gecit. in Caudron, l.c.
 568. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 236, 236v, dd. 14-12-1780, gecit. in Caudron, l.c.
 569. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 238, 238v, dd. 06-01-1781, gecit. in Caudron, l.c.
 570. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 2360, 237, dd. 15-12-1780, gecit. in Caudron, l.c.
 571. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 241v, 242, dd. 26-03-1781, gecit. in Caudron, l.c.
 572. Caudron, l.c.
 573. Mededeling P. Kuipéri, 2000
 574. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 575. Mededeling P. Kuipéri, 2000
 576. ⇒ kwartierstaatfrits.htm
 577. ⇒ j.l.Kuipéri
 578. ⇒ j.l.Kuipéri
 579. ⇒ j.l.Kuipéri
 580. ⇒ j.l.Kuipéri
 581. ⇒ kwartierstaatfrits.htm
 582. ⇒ j.l.Kuipéri
 583. ⇒ kwartierstaatfrits.htm
 584. ⇒ j.l.Kuipéri
 585. ⇒ j.l.Kuipéri
 586. VG 21(2016)#2, p21
 587. ⇒ j.l.Kuipéri
 588. ⇒ j.l.Kuipéri
 589. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 590. Crebolder, Als eene stadt.., l.c., p32
 591. GA Barneveld, Gemaallijst 1825-1828, ⇒ www.barneveld.nl
 592. zie ook ⇒ j.l.Kuipéri
 593. ⇒ j.l.Kuipéri
 594. ⇒ www.barneveld.nl
 595. ⇒ j.l.Kuipéri
 596. ⇒ j.l.Kuipéri
 597. Wormsbecher, l.c.
 598. Mededeling P. Kuipéri, 2000
 599. GA Barneveld, Schadelijsten 1795
 600. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 601. Crebolder, Als eene stadt.., l.c., p33
 602. GA Barneveld, Gemaallijst 1825-1828, ⇒ www.barneveld.nl
 603. ⇒ j.l.Kuipéri
 604. ⇒ www.barneveld.nl
 605. ⇒ j.l.Kuipéri
 606. ⇒ j.l.Kuipéri
 1. ⇒ j.l.Kuipéri
 2. ⇒ j.l.Kuipéri
 3. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 40, akte nr. 13
 4. ⇒ www.barneveld.nl
 5. Kadaster gem. Cuijk, ⇒ www.dkranen.net
 6. Kuipéri, l.c.
 7. ⇒ www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
 8. Naamregister der heeren militaire officieren ... in dienst der Vereenigde Provintien ..., 's-Gravenhage, Leiden 1781-1794, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 9. zie ook J.M. van Walsem, Genealogie van Walsem, Nijmegen, 1967
 10. Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 's-Gravenhage, 1798, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 11. H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, Den Haag, 1980
 12. BHIC, Schepenprotocol Sambeek, Toegangsnummer:7040, inv. nr. 338, blz. 474
 13. BHIC, Schepenprotocol Sambeek, Toegangsnummer:7040, inv. nr. 338, blz. 484
 14. RANB, Aantekeningen achterin het Geref. Trouwboek van Sambeek
 15. R. van den Brand, Sambeek-Zannebeke, Sambeek 1986
 16. BHIC, Schepenprotocol Sambeek, Toegangsnummer:7040, inv. nr. 339, blz 054
 17. BHIC, Schepenprotocol Sambeek, Toegangsnummer:7040, inv. nr. 339, blz 182
 18. BHIC, ORA Schepenbanken, Index schepenprotocol Sambeek, toeg. nr. 7040 , inv. nr. 95, d.d. 10-5-1806, volgnr. 24, blz 64-66
 19. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1288, d.d. 25-1-1812, volgnr. 69
 20. BHIC, notarieel protocol Wanroij Toeg. nr. 7133, inv. nr. 4, akte nr. 57
 21. BHIC, ONA , Index notarieel protocol Vierlingsbeek , toeg. nr. 7130 , inv. nr. 2, d.d. 17-2-1816, volgnr. 7, blz
 22. BHIC, Notarissen, Index notarieel protocol Vierlingsbeek, toeg. nr. 7130 , inv. nr. 4, d.d. 21-1-1818, volgnr. 1, blz
 23. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 31, akte nr. 243
 24. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 31, akte nr. 287
 25. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 33, akte nr. 87
 26. N.A. Hamers et al., Zoeklicht Kwartier van Nijmegen, Nijmegen, 1985
 27. GN 42(1987)271
 28. ⇒ www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
 29. Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 's-Gravenhage, 1798, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 30. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1291, d.d. 18-1-1827, volgnr. 92
 31. BHIC, ORA Notarissen, 7130.35 Index notarieel protocol Vierlingsbeek (7130.35) , toeg. nr. 7130 , inv. nr. 35, d.d. 4-4-1842, volgnr. 32, blz
 32. Mededeling Marian Scheper, 2008
 33. Mededeling Marian Scheper, 2008
 34. familiedrukwerk Meiss 1, CBG
 35. Mededeling Marian Scheper, 2008
 36. Mededeling Marian Scheper, 2008
 37. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1838-1854
 38. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1852
 39. Mededeling Marian Scheper, 2008
 40. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 41. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 42. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1884-1915
 43. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia 1885-1895
 44. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia 1887
 45. ⇒ index.htm
 46. Mededeling Marian Scheper, 2008
 47. Mededeling Marian Scheper, 2008
 48. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia 1885-1895
 49. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1922
 50. Mededeling Karla Mulder, 2009}
 51. Mededeling Marian Scheper, 2008
 52. NA 1888-1895
 53. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1913
 54. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1909-1928
 55. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1913-1927
 56. ⇒ Nageslacht%20Meiss1725.jpg
 57. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1914
 58. Het Vaderland 4-6-1928
 59. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1919
 60. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 61. RA 1913-1939
 62. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1914-1941
 63. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1914-1941
 64. Mededeling Marian Scheper, 2008
 65. NA, Inventaris van het archief van S.C. Nederburgh, Nummer Toegang: 1.10.59
 66. Het Vaderland, 24-8-1924
 67. Mededeling Marian Scheper, 2008
 68. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 69. NRC d.d. 29-3-1929
 70. RA 1927-1931
 71. AD 1932-1934
 72. Mededeling Marian Scheper, 2008
 73. Het Vaderland d.d. 25-11-1933
 74. Mededeling Karla Mulder, 2009
 75. NA, Inventaris van het archief van S.C. Nederburgh, Nummer Toegang: 1.10.59
 76. Mededeling Marian Scheper, 2008
 77. Mededeling Marian Scheper, 2008
 78. ⇒ www.japanseburgerkampen.nl
 79. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1940-1942
 80. ⇒ genealogie.kjjm.nl
 81. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 82. Mededeling Karla Mulder, 2008
 83. ⇒ www.annafonds.nl
 84. ⇒ vvm2.html
 85. Het Vaderland, 23-3-1935
 86. Het Vaderland 15-3-1940
 87. Het Vaderland 27-11-1940
 88. Mededeling Karla Mulder, 2008
 89. ⇒ genealogie.kjjm.nl
 90. NRC d.d. 24-6-1916
 91. Het Centrum, d.d. 10-6-1918
 92. NRC d.d. 25-12-1921
 93. ⇒ msg00237.html
 94. ⇒ genealogie.kjjm.nl
 95. Digitaal Album Promotorum Utrecht, ⇒ dap.library.uu.nl
 96. NA 74(1983)283
 97. Collectie Familieadvertenties CBG
 98. ⇒ Nageslacht%20Meiss1725.jpg
 99. Mededeling Marian Scheper, 2008
 100. Mededeling Marian Scheper, 2008
 101. Mededeling Marian Scheper, 2008
 102. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1824-1840
 103. BHIC, notarieel protocol Boxmeer Toeg. nr. 7048, inv. nr. 26, akte nr. 6
 104. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1292, d.d. 17-10-1829, volgnr. 65
 105. BHIC, notarieel protocol Boxmeer Toeg. nr. 7048, inv. nr. 26, akte nr. 188
 106. Mededeling Marian Scheper, 2008
 107. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 108. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 109. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 110. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 111. Mededeling Marian Scheper, 2008
 112. CBG, Collectie Veenhuijzen
 113. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 114. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 115. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 116. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 117. Mededeling Marian Scheper, 2008
 118. UB, Leiden
 119. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1936-1942
 120. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1938-1941
 121. NP 17(1927)332
 122. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 123. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 124. Mededeling Marian Scheper, 2008
 125. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 126. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1905-1927
 127. ANF 5(1988)137
 128. KB, 's-Gravenhage
 129. Mededeling Marian Scheper, 2008
 130. NP 27(1941)245
 131. UB Leiden
 132. NP 22(1935)433
 133. ⇒ www.dbnl.org
 134. NP 22(1935)433
 135. UB Leiden, KB Den Haag, Bibl. Rijksmuseum Amsterdam
 136. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1896
 137. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1898-1931
 138. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1899
 139. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1900-1908
 140. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1915
 141. NP 40(1954)294
 142. NP 40(1954)294
 143. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1915-1925
 144. NRC 27-3-1914
 145. UB, Leiden
 146. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1832-1843
 147. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1838
 148. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1823 geeft alleen het geboortejaar, haar tweede huwelijksakte de datum
 149. Residentie- en Stadsalmanak 1843-1848
 150. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1291, d.d. 18-1-1827, volgnr. 91
 151. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1292, d.d. 17-10-1829, volgnr. 65
 152. Mededeling Marian Scheper, 2008
 153. Mededeling Marian Scheper, 2008
 154. Mededeling Marian Scheper, 2008
 155. Mededeling Marian Scheper, 2008
 156. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1901-1903
 157. Mededeling Marian Scheper, 2008
 158. Mededeling Marian Scheper, 2008
 159. van Walsem, l.c.
 160. Mededeling P. Kuipéri te Amsterdam, 1999
 161. NP 58(1972)269
 162. zie ook GN 41(1986)233
 163. NP 58(1972)269
 164. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1293, d.d. 18-7-1834, volgnr. 55
 165. Wijnaendts van Resandt, l.c.
 166. NP 58(1972)269
 167. NP 58(1972)269
 168. NP 58(1972)269
 169. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 170. NP 58(1972)269
 171. NP 58(1972)269
 172. NP 58(1972)269
 173. NP 58(1972)269
 174. NP 58(1972)275
 175. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 176. NP 58(1972)269
 177. NP 58(1972)269
 178. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 179. NP 58(1972)269
 180. NP 58(1972)269
 181. NP 58(1972)283
 182. Van den Brand, l.c.
 183. BHIC, Toegangsnummer: 7036, Gemeentebestuur Sambeek, 1811-1942
 184. RANB, Aantekeningen achterin het Geref. Trouwboek van Sambeek
 185. R. van den Brand, Sambeek-Zannebeke, Sambeek 1986
 186. BHIC, ORA Schepenbanken, Index schepenprotocol Sambeek, toeg. nr. 7040 , inv. nr. 95, d.d. 10-5-1806, volgnr. 24, blz 64-66
 187. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1288, d.d. 29-8-1812, volgnr. 133
 188. BHIC, notarieel protocol Wanroij Toeg. nr. 7133, inv. nr. 1, akte nr. 209
 189. BHIC, Vredegerecht Gemert, inv. nr. 1398, nr. 2
 190. BHIC, notarieel protocol Wanroij Toeg. nr. 7133, inv. nr. 3, akte nr. 49
 191. BHIC, notarieel protocol Wanroij Toeg. nr. 7133, inv. nr. 5, akte nr. 27
 192. Mededeling Marian Scheper, 2008
 193. Mededeling Marian Scheper, 2008
 194. ⇒ www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
 195. BHIC, Notarissen, Index notarieel protocol Vierlingsbeek, toeg. nr. 7130 , inv. nr. 4, d.d. 21-1-1818, volgnr. 1, blz
 196. BHIC, Boxmeer, ORA, Vredegerecht, toeg. nr. 21 , inv. nr. 1290, d.d. 12-2-1818, volgnr. 553
 197. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 37, akte nr. 154
 198. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 37, akte nr. 182
 199. BHIC, notarieel protocol Boxmeer Toeg. nr. 7048, inv. nr. 51, akte nr. 51
 200. www.pfeifferstamboom.nl
 201. zie ook Vorsterman van Oyen, Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familien, Groningen, 1885-1890
 202. zie ook Mededeling P. Kuipéri te Amsterdam, 1999
 203. zie ook ⇒ prentjesBrabant.htm
 204. Mededeling P. Kuipéri te Amsterdam, 1999
 205. BHIC, notarieel protocol Cuijk Toeg. nr. 7127, inv. nr. 34, akte nr. 12
 206. Toegangnr: 036.03.09, Inventarisnr: 81 Kantoorplaats: Sint-Oedenrode, Memorienr: 126, Datum: 01-04-1862
 207. Toegangnr: 036.03.04, Inventarisnr: 10 Kantoorplaats: Eindhoven, Memorienr: 305, Datum: 08-06-1827
 208. BHIC, Not. Prot. Toeg. nr. 7654 inv. nr. 78, akte nr. 169
 209. BHIC, Index notarieel protocol Uden, Toeg. nr. 7654, inv. nr. 92. akte nr. 105
 210. Jb. CBG 39(1985)240
 211. BHIC, Index notarieel protocol Uden, Toeg. nr. 7654, inv. nr. 76. akte nr. 78
 212. BHIC, Index notarieel protocol Uden, Toeg. nr. 7654, inv. nr. 77. akte nr. 6
 213. BHIC, Index notarieel protocol Uden, Toeg. nr. 7654, inv. nr. 94. akte nr. 126
 214. NA 74(1983)518
 215. GA Amsterdam, persoonskaart
 216. NA 74(1983)518
 217. NA 74(1983)518
 218. NA 74(1983)518
 219. NA 74(1983)518
 220. NA 74(1983)518
 221. zie ook NA 74(1983)518
 222. NA 41(1948)222
 223. NA 74(1983)518
 224. NA 74(1983)518
 225. Stoll, l.c., Wormsbecher, l.c.
 226. Mededeling P. Kuipéri te Amsterdam, 1999
 227. Kuipéri, l.c.
 228. Kuipéri, l.c.
 229. RAG, Toegangsnr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 430, akte.nr. 237, blz. 355v-356r
 230. RAG, Toegangsnr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 437, akte.nr. 123, blz. 550r-550v
 231. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 439, f230r
 232. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 441, f220r-220v
 233. RAG, Toegangsnr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 447, akte.nr. 27, blz. 124r
 234. RAG, Toegangsnr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 447, akte.nr. 28, blz. 126r-127r
 235. RAG, Toegangsnr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 447, akte.nr. 29, blz. 132r-132v
 236. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 448, f228r-229r
 237. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 451, f293r-294r
 238. zie ook ⇒ j.l.kuiperi
 239. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 240. kopie ontvangen van J.L. Kuipéri, Amsterdam, 2005
 241. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 242. zie ook J. Vree, Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872)
 243. BHIC, toegangsnummer nr. 258
 244. zie ook Nav. 51(1991)293
 245. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1863-1895
 246. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië 1885-1886
 247. Mededeling Ludmilla van Santen, 2017
 248. ⇒ srs.ogs.nl
 249. ⇒ www.militieregisters.nl
 250. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 251. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1920-1925
 252. ⇒ slamat.htm
 253. De Telegraaf, d.d. 02-11-1935
 254. Mededeling P. Kuipéri, 2006
 255. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 256. W. Wijnaendts van Resandt, Dagen, maanden, jaren, CB-reeks nr. 7, Den Haag, 1979
 257. J.G.J. van Booma, Lijst van ingekomen lidmaten bij de Hervormde Gemeente te Wijhe, 1763-1812, bibl. NGV, Naarden
 258. Huw. boek RV
 259. Ref...
 260. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 261. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 262. Oldebroek, Reg. Civ., ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 263. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 264. Oldebroek Nots. Van Spaen 1812-1816, akte nr. 187, 190, 191
 265. Oldebroek Nots. Van Spaen 1812-1816, akte nr. 260
 266. Oldebroek Nots. Van Spaen 1812-1816, akte nr. 347
 267. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1816-1820, 60
 268. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1816-1820, 82
 269. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1821-1825, 378
 270. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1821-1825, 379
 271. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1821-1825, 754
 272. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1826-1830, 865
 273. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1826-1830,1079
 274. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1826-1830, 1087
 275. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1826-1830, 1329
 276. Elburg, Nots. G.A. Hoefhamer, akte 2806
 277. ORA Doornspijk, protocol van bezwaar 1803-1810, kerspel Oosterwolde, d.d. 30 dec 1793
 278. Elburg, protocollen van vrijwillige rechtspraak, 1806-1810, inv. nr. 137 Folio 46
 279. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 280. ⇒ www.brouwertree.com
 281. zie ook ⇒ www.brouwertree.com
 282. zie ook ⇒ www.brouwertree.com
 283. ⇒ www.brouwertree.com
 284. ⇒ www.brouwertree.com
 285. ⇒ www.brouwertree.com
 286. ⇒ www.brouwertree.com
 287. ⇒ www.brouwertree.com
 288. ⇒ www.brouwertree.com
 289. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-555c, akte nr. 3512 en 3529, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 290. ⇒ www.brouwertree.com
 291. ⇒ www.brouwertree.com
 292. ⇒ www.brouwertree.com
 293. ⇒ www.brouwertree.com
 294. ⇒ www.brouwertree.com
 295. ⇒ www.brouwertree.com
 296. ⇒ www.brouwertree.com
 297. ⇒ www.brouwertree.com
 298. ⇒ www.brouwertree.com
 299. ⇒ www.brouwertree.com
 300. ⇒ www.brouwertree.com
 301. ⇒ www.brouwertree.com
 302. ⇒ www.brouwertree.com
 303. ⇒ surnames.htm
 304. GA Kampen, RAK 105, f99, d.d. 30-04-1801
 305. SAA, 5074 Inventaris van het Archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg en Rechtbank van Koophandel, inv.nr. 1416 ⇒ 10
 306. Deel II f 109v Case S
 307. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-555a, akte nr. 3300, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 308. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-555c, akte nr. 3455, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 309. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-556b, akte nr. 3755, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 310. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-557b, akte nr. 3919, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 311. GA Kampen, Nots. Mr F. Rambonnet, inv. nr. I-558a, akte nr. 4012, ⇒ www.kampennotarieel.nl
 312. zie ook VG 11(1986)304
 313. zie ook Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 314. Naamlijst der ingezetenen van de Gemeente Raalte Augustus 1811, ⇒ www.raalte-historie.nl.nu
 315. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 316. ⇒ index.php3?b=eerde
 317. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 318. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 319. ⇒ index.php3?b=eerde
 320. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 321. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 322. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 323. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 324. ⇒ parentelen
 325. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 326. Naamlijst der ingezetenen van de Gemeente Raalte Augustus 1811, ⇒ www.raalte-historie.nl.nu
 327. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 328. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 329. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 330. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 331. Naamlijst der ingezetenen van de Gemeente Raalte Augustus 1811, ⇒ www.raalte-historie.nl.nu
 332. Naamlijst der ingezetenen van de Gemeente Raalte Augustus 1811, ⇒ www.raalte-historie.nl.nu
 333. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 334. Twente Genealogisch 17(2001)21
 335. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 336. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 337. zie ook GN 24(1969)273
 338. GN 24(1969)273
 339. GN 24(1969)273
 340. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 341. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 342. ⇒ parentelen
 343. Naamlijst der ingezetenen van de Gemeente Raalte Augustus 1811, ⇒ www.raalte-historie.nl.nu
 344. Mededeling Arda Vossebeld-Dijkhuizen, 2008
 345. Naamlijst der ingezetenen van de Gemeente Raalte Augustus 1811, ⇒ www.raalte-historie.nl.nu
 346. Huw. Boek RV, l.c.
 347. volgens aantekeningen in een familieboek, gecit. in Nav. 51(1901)575
 348. Nav. 51(1901)575
 349. HCO, Toeg. nr. 0045.2 Stadgericht Delden, nr. 181
 350. ⇒ twentebestand
 351. Vereniging Oudheidkamer Twente, GDdD07, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 352. Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, aug. 1800, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 353. Stroink, Stad en Land, l.c. p229
 354. Reg. Civ. Delden Stad
 355. HCO, Toeg. nr. 0045.2 Stadgericht Delden, nr. 206
 356. ⇒ z-o3.htm
 357. ⇒ z-o3.htm
 358. zie ook NP 3(1912)237
 359. NP 3(1912)237
 360. Vereniging Oudheidkamer Twente, OmG-124, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 361. Reg. Civ. Ootmarsum-Gericht
 362. Vereniging Oudheidkamer Twente, OmG-119, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 363. Nav. 51(1901)575
 364. Jb. CBG 49(1995)147
 365. F.J.M. Agterbosch et al., Volkstelling van ambt en stad Oldenzaal 1748, Hengelo 1995
 366. Reg. Civ. Almelo-Ambt
 367. Reg. Civ. Ootmarsum-Gericht
 368. Reg. Civ. Ootmarsum-Gericht
 369. Scholtampt van Lochem 20(1990)85
 370. Zorn, l.c.
 371. ⇒ twentebestand
 372. Zorn, l.c.
 373. Scholtampt van Lochem 20(1990)85
 374. Zorn, l.c.
 375. Vereniging Oudheidkamer Twente, SE158, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 376. zie ook Scholtampt van Lochem 20(1990)54
 377. Volkstelling Lochem 1795
 378. Scholtampt van Lochem 20(1990)18
 379. Burgerboek Lochem, l.c.
 380. Scholtampt van Lochem 20(1990)54
 381. Naamregister van alle de leden der regeering in de provincien van Nederland, voor den jaare 1796, Amsterdam, 1796, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 382. Scholtampt van Lochem 20(1990)55
 383. Jb. CBG 14(1960)143
 384. zie ook Scholtampt van Lochem 20(1990)57
 385. zie ook GN 64(2009)300
 386. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 262 f 113v, en Scholtampt van Lochem 20(1990)54
 387. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 262 f211v en Scholtampt van Lochem 20(1990)54
 388. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f8v en Scholtampt van Lochem 20(1990)54
 389. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 22
 390. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 265 f 63v, 64
 391. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 f 61v en Scholtampt van Lochem 20(1990)54
 392. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 263 144v
 393. Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen, Campen, 1793, ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 394. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 f 62
 395. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 f 106v
 396. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 127v
 397. Regesten Lochem RAGld, inv. nr. 264 f 134v
 398. zie ook NL 42(1924)204
 399. Scholtampt van Lochem 20(1990)55
 400. NL 42(1924)204
 401. Scholtampt van Lochem 20(1990)55
 402. ORA Scholtambt Lochem, Protocol van Opdrachten en Vestenissen, inv. 147, f. 189
 403. Scholtampt van Lochem 20(1990)55
 404. zie ook Scholtampt van Lochem 20(1990)56
 405. GN 64(2009)300
 406. GN 64(2009)300
 407. GN 64(2009)300
 408. GN 64(2009)300
 409. GN 64(2009)300
 410. GN 64(2009)300
 411. GN 64(2009)300
 412. zie ook NL 41(1923)112
 413. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 414. NL 41(1923)112
 415. NRC 22-07-1926
 416. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 417. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 418. KB, Krantencollectie, passim, ⇒ kranten.kb.nl
 419. ⇒ tel1915
 420. NRC d.d. 21-4-1910
 421. Het Volk d.d. 8-7-1913
 422. NRC d.d. 25-6-1921
 423. ⇒ d-compu.dyndns.org
 424. NRC d.d. 23-5-1925
 425. NRC d.d. 9-9-1924
 426. NRC d.d. 25-5-1926
 427. NL 41(1923)112
 428. NRC 22-07-1926
 429. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 430. KB, Krantencollectie, passim, ⇒ kranten.kb.nl
 431. NL 41(1923)112
 432. NRC d.d. 25-6-1921
 433. Het Vaderland, 20-1-1935
 434. 05
 435. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1905..1922
 436. ⇒ d-compu.dyndns.org
 437. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1915
 438. ⇒ d-compu.dyndns.org
 439. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1921, 1922
 440. ⇒ d-compu.dyndns.org
 441. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1905..1927
 442. KB, Krantencollectie, passim, ⇒ kranten.kb.nl
 443. NRC d.d. 2-2-1928
 444. NL 41(1923)112
 445. ⇒ d-compu.dyndns.org
 446. NRC d.d. 12-6-1912
 447. Het Vaderland d.d. 12-10-1924
 448. NRC d.d. 27-5-1926
 449. Het Vaderland d.d. 28-5-1926
 450. Het Vaderland d.d. 24-3-1928
 451. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1905
 452. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1918
 453. ⇒ www.nvvk.nl
 454. ⇒ tel1915
 455. ⇒ www.dbnl.org
 456. Het Vaderland d.d. 31-8-1928
 457. ⇒ genealogy
 458. ⇒ d-compu.dyndns.org
 459. NRC 25-10-1923
 460. Het Vaderland 27-10-1923
 461. ⇒ genealogy
 462. ⇒ genealogy
 463. ⇒ genealogy
 464. ⇒ genealogy
 465. ⇒ genealogy
 466. Mededeling P.J. Schultheiss, 2006
 467. ⇒ genealogy
 468. Mededeling P.J. Schultheiss, 2006
 469. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 470. Het Vaderland, d.d. 25-10-1925
 471. NRC d.d. 14-10-1926
 472. NRC d.d. 21-12-1928
 473. ⇒ genealogy
 474. ⇒ genealogy
 475. Huisartsenbulletin december 2001, ⇒ nieuwsinzicht.asp?gID=5391&NieuwsNr=5826
 476. ⇒ genealogy
 477. NRC 22-07-1926
 478. Scholtampt van Lochem 20(1990)85
 479. zie ook Nav. 67(1918)445 die abusievelijk Ruurlo als geb. plaats geeft
 480. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 481. zie ook NP 14(1924)163
 482. NP 14(1924)163
 483. NP 14(1924)163
 484. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 485. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 486. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 487. Het Vaderland 13-02-1939
 488. zie ook Scholtampt van Lochem 20(1990)87
 489. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 490. zie ook GN 36(1981)263
 491. ORA Scholtambt Lochem, Protocol van Opdrachten en Vestenissen, inv. 146, f. 183v
 492. ORA Scholtambt Lochem, Protocol van Opdrachten en Vestenissen, inv. 146, f. 186v
 493. zie ook NP 31(1945)321
 494. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 495. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 496. ⇒ le-02.htm
 497. OTGB 10(1993)38
 498. zie ook ⇒ lichtenbelt.com
 499. Kwartierstatenboek KNGGW, dl. I
 500. ⇒ www.archeologienet.nl
 501. zie ook ⇒ lichtenbelt.com
 502. zie ook Mededeling mevr. W.J. Bitter te Lochem
 503. ⇒ lichtenbelt.com
 504. ⇒ lichtenbelt.com
 505. zie ook