This page was last updated : 161128.
File size is: 44 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 19
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 19

262336. GOSEN VAN DRONCKELAER.

344426. YEWIJN HEIJEN, ovl. tussen 1324[2] en 1331[3] ,[4] vermeld 1316-1324,[5] leenman van de hofstad van der Wateringe (1320),[6] stamvader van een geslacht van Coudenhouven, tr. vóór 1324

344427. LIZEBETTE (JACOB WILLEMSDR), ovl. na 1-4-1331[7] ,[8] vermeld 1324, koopt op 1-4-1331 een grafelijk leen in Maasland.[9]

25-9-1324: De graaf doet uitspraak tussen Florens van den Velde en Yewijn Heye over de voorrang tijdens de dienst in de kerk van Maseland: De vrouw van Florys zal het eerst offeren en daarna die van Yewijn, maar de laatste zal het eerst de paes nemen en daarna de eerste. Deze volgorde geldt ook voor de vrouwen van de broers van beide partijen.[10].

344466. JACOB JACOBSZOON.

Op 9-4-1446 verklaart Heer Otto van Bronkhorst dat zowel Jacob Jacobszoon, als Philips Willemszoon en Dirck Claeszoon zijn magen zijn. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, en hij bekrachtigt dit door middel van zijn zegel. Deze erkenning is bevestigd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie in 1458. De Attestatie uit 1446 en de bevestiging uit 1458 worden aangehaald in een sententie van het Hof van Holland van 17-12-1468, waarin bij de uitspraak van het Hof bovengenoemde Dirck Claesz als welgeboren man uit het geslacht van Bronckhorst erkend wordt.[22]

346880. CLAES TOUDE (DOUDE) AERNTSZ, geb. ca. 1345 [23] , beg. Delft Oude K. (graf vermeld tussen 1420 en 1470 : "dit waren Claes Touwenkinderen oude vader")[24] (¥),[25] samen met Jan Doude vermeld als pachter van grafelijke goederen te Dixhorne (Dijkshoorn) en op Woutharnas (1354-1356),[26] [27] inwoner van 't Woudt/Harnas (1367..1372),[28] ,[29] betaalt als Clays Toude voor een graf in de Grote Kerk van Delft (1367),[30] beleend in 1392,[31] tr. verm.[32] ca. 1370[33] .

346881. (ANE?) HEYN ALLERTSZDR[34], geb. Maasland ca. 1350, vermeld 6-4-1390[35].

COMMENTAAR(¥) Het is niet zeker of deze grafvermelding wel dezelfde Claes Toude betreft.


COMMENTAAR(¥) vul aan Kron. 6(1997)152, Kron. 3(1994)52

Wapen Allart : Twee naast elkaar geplaatste vissen.[36] Dit wapen komt voor op een grafzerk in 't Woudt.
14-1-1388: Kerstant van Alcmade en Louwerijs Jansz schepenen te Delf, oorkonden dat Clais Toude Aerndsz, koopt van Zibrant Post de in de volgende brief vermelde rente. Volgt de tekst van de rente brief uit 1383.[37]
10-1-1385 : Buekel Arndsz en Jan Hughe Starkenz, schepenen te Delf oorkonden dat Heynric Buekel en Heynric Beyn Splintersz verkopen aan Clais Toude ten behoeve van het gasthuis aldaar de in de volgende acte vermelde rente. Volgt de tekst van de rentebrief uit 1349.[38]
13-11-1380: Boudijn Ruter en Jan Aebbaernsz, schepenen te Delf oorkonden dat Pieter Everoutsz verkoopt aan Aernt Toude Aerntsz een jaarrente van 14 sc. hollands, verzekerd op het erf, breed 2 gaarde, in de steeg van Jacob Boudijnsz naast het erf van Claes Helmer aan de westzijde.[39]


COMMENTAAR(¥) vul aan OV 1980p355, 1983p3, 1984p412

346944. KERSTANT COPPAERTSZ, geb. De Lier[91] ca. 1380[92] , ovl. De Lier 1424,[93] welgeborene in De Lier (1424)[94] , Heilige Geestmr. te Naaldwijk (1402)[95] , betaalt in 1424 als welgeborene in De Lier 1 gulden 100e penning.[96]

346960. THYEMAN BERTOLOMEUSZ (VAN DORP) , geb. ca. 1330[102] [103] , ovl. na 1376, beleend met 1,5 morgen land te Rijswijk 27-7-1364, leenroerig aan de hofstad Binckhorst. tr.

346961. KAT(E)RIJN (NN) (TYEMANS), ovl. na 1376,[104] [105] parentatie niet bewezen, vermeld 15-5-1376[106].

COMMENTAAR(¥) vul aan ZHG 86/82

346962. HEYNRIC KERSTANTSZ[107].

348544. JAN HEER VAN LANGERAECK, geb. ca. 1320, ovl. tussen 25 april en 4 nov. 1378, jongste nagelaten zoon van Gijsbert van Langheraeck en van verm. een dochter uit den huize van Teylinghen,[108] tr. 2o volgens Ref. [109] JUTTA DE COCK VAN OPIJNEN, of tr. 2o volgens Ref. [110] vrou ELISABETH VAN WADENOY, tr. 1o [111]

348545. NN VAN HEUCLUM, zuster van den heer van Heuclum.

In 1362 vergunt Jan van Blois aan heer Jan van Langerak, dat een jaarrente van 100 pond "comen sellen op Ghiselbrecht van Langheraec, sinen soen, dien hi hadde bi sheren suster van Hueclem, die sine ghesellinne was".[112]
Wapen Van Wadenoy: in zilver twee zwarte dwarsbalken.[113]
Op 25-4-1378 was Jan van Langheraec, ridder, nog in leven, maar op 4-11-1378 was hij overlieden en wordt er gesproken van de heredes Domini Johannis de Langreke militis (erfgenamen van Heer Johannes van Langerak, ridder), wier land ligt in de jurisdictie van Vaudric (Varik).[114]
Akten AANVULLEN NL 67(1950)219

350982. = 688854. JACOB WILLEMSZ.

372736. GODFRIED (GODERT) VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1380, ovl. 08-03-1406, beg. Reesz in het hoge koor, ridder, Heer van Bellinckhoven,[117] tr. na 1386 (vóór ca. 1400)[118] [119]

372737. AGNES ARNOLDSDR VON WACHTENDONCK, geb. vóór ca. 1380.

Wapen Van Wachtendon(c)k: In goud een rode lelie.[120]
Die Ehepacten sind geschrieben worden 1386 auf St. Gertrudis Abend, dabei Zeugen waren Costen von Steenhuis, Wolff von Rijndorp, Herman von Mittelen, Wensel von Boetzelaer, Carselis von Palant, Arnt von Beuningen, Godert von Eijll, Rutger sijn Bruder, Paschier von Ossenburch (andere sehen Ossenbrock) und Jancken? von Resdorp, Rittere.[121] (NB Het Ehepact kan gesloten zijn terwijl de beoogde huwelijkspartners nog zeer jong waren, het huwelijk kan dus ruim na 1386 gesloten zijn.)

385088. DIRC WOUTERSZ, geb. Sliedrecht ca. 1395, tr. Sliedrecht ca. 1420[126] NN.

385120. = 385088. DIRC WOUTERSZ.

432704. WIJNAND DIEDERIKSZOON VAN ARNHEM (WYNAND TIKE), ovl. na 9-4-1351, vermeld 1313-1351, meermaals schepen van Arnhem tussen 1317 en 1332, krijgt de helft van het veer op de Praets in erfpacht 1323, knape 1324, ridder 1335, tr.[128]

432705. MECHTELD PUNDER.

432712. JOHAN I HEER VAN KUINRE, ovl. 1337, ridder, vermeld 1317, tr. vermoedelijk[130]

432713. NN VAN VOERST, parentatie niet bewezen.

432714. BOLDEWIJN HEER VAN DE EEZE.

432720. FREDERIK VAN HEKEREN genaamd VAN DER ESE, ovl. 6-4-1357, ridder, schout van Twenthe 19-8-1327, woont 1345 "ter Eze", vermeld als "scultetus Zallandie" 1346, 1348, als "scultetus Zallandie et Twenthie" 1352, hoofd van de partij der Hekeren's in de Geldersche twisten, testeert 3-11-1349 met medewerking van zijn oudste zoon Frederik,[132] tr.[133] [134] [135]

432721. NN (VAN HONNEPEL?).

432722. SWEDER VAN RECHTEREN of VAN VOERST genaamd RECHTEREN, tr.

432723. MARGARETHA VAN RECHTEREN.

432730. OTTO II VAN ARKEL-HEUKELOM, ovl. Stavoren 26-9-1345 (gesneuveld) heer van Asperen en Hagestein, ridder, zn. van Otto I van Arkel-Heukelom, en NN, (zie Kwartierstaat Lapikas nr. 3625281 ), tr. vóór 29-11-1316[139]

432731. ALEID VAN AVESNES(¥), ovl. na 19-3-1347, dr. van Guy van Avesnes X NN.

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [140] is ALEID VAN AVESNES(¥), ovl. na 19-3-1347, weduwe van Wolfert II van Borselle 1312 (van wie 6 voorkinderen: 1. Wolfert III, 2. Aleid en Elburg, 3. Dirk, Hebert en Willem). Zij hertrouwt 1327 Jan van Foreest. Volgens Ref. [141] moet dit zijn Aleid van Avesnes x Otto van Buren.


Referenties van de gegevens van generatie 19 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 19 ( 144 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 2. OV 46(1991)206
 3. Prom. 4, p106
 4. Prom 13, p82
 5. Prom. 4, p106
 6. Prom II/2e. dr, p 232, Prom. 12, p349
 7. Prom. 13, p82
 8. OV 34(1979)456 en Prometheus VI, l.c. en OV 49(1994)280
 9. Prom. 4, p106
 10. OV 46(1991)206
 11. Prom II/2e. dr, p 236, Prom. 12, p313
 12. Prom. 4, p105
 13. Prom. 15, p336
 14. Prom. 4, p105
 15. Prom. 4, p105
 16. Prom II/2e. dr, p 26, Prom. 4, p105
 17. Prom II/2e. dr, p 236
 18. Prom. 15, p336
 19. Prom. 4, p105
 20. Prom. 14, p 404
 21. Prom II/2e. dr, p 234
 22. OV 48(1993)206
 23. Prom. X, p79
 24. OV 49(1994)200
 25. Prom. IX, Prom. 12, p349 en Kron. 3(1991)52, Kron. 6(1997)152
 26. Kron. 3(1991)52 en Prom. 13, p263, Prom. 14, p105, Van Wimersma Greidanus, l.c., p443
 27. HSN, p35 e.v.
 28. Prom II/2e. dr, p 232, Prom. 14, p105, Van Wimersma Greidanus, l.c., p443
 29. HSN, p35 e.v.
 30. OV 49(1994)281
 31. Onze Voorouders III, p6
 32. Van Wimersma Greidanus, l.c., p443
 33. Prom. X, p79
 34. Prom. IX, kron. 6(1997)152
 35. Prom. IX, p321 en Kron. 3(1991)52
 36. Van Wimersma Greidanus, l.c., p443
 37. OV 45 (1990) 227
 38. OV 45 (1990) 228
 39. OV 46(1991)45
 40. OV 35(1980)355
 41. Prom. IX
 42. OV 46(1991)45
 43. Prom. 12, p348
 44. Prom. 17, p120
 45. Van Wimersma Greidanus, l.c., p 443
 46. Prom. IX, Prom II/2e. dr, p 230
 47. Prom. VI, p79, Prom II/2e. dr, p 230
 48. Prom. 12, p348
 49. OV 35(1980)355
 1. Prom. IX, Prom II/2e. dr, p 230
 2. Prom. IX
 3. Prom. IX, p323
 4. H.A. van Foreest, Het oude geslacht Van Foreest, 1250-1750, Assen, 1991
 5. Kron. 3(1991)52
 6. OV 45 (1990)48, VWG
 7. OV 49(1994)376
 8. OV 45 (1990)48, VWG
 9. ARA, Arch. Nassause domeinraad 6525 f332, gecit in Van Wimersma Greidanus, l.c., p 443
 10. HSN, p35 e.v.
 11. Kasboek Oude Kerk Delft 1417, GA Delft Arch. Kerken , kloosters, staties, bisdom Haarlem 459, p19, gecit in Van Wimersma Greidanus, l.c., p 443
 12. Prom II/2e. dr, p 228, Prom. 12, p348
 13. Prom II/2e. dr, p 228, Van Wimersma Greidanus, l.c., p 444
 14. OV 45 (1990)46 en Kron. 3 (1994)51
 15. OV 45 (1990)46 en Kron. 3 (1994)51
 16. Prom. VI, p157, Prom. IX, p320
 17. Prom. 12, p348
 18. HSN, p35 e.v.
 19. VWG
 20. Prom II/2e. dr, p 228
 21. Prom. 12, p348
 22. OV 45 (1990)46 en Kron. 3 (1994)51
 23. HSN, p35 e.v.
 24. Van Wimersma Greidanus, l.c., p 444
 25. Prom. 12, p348 en Kron. 3 (1994)51
 26. HSN, p35 e.v.
 27. Van Wimersma Greidanus, l.c., p 444
 28. HSN, p35 e.v.
 29. Arch. Nassause Domeinraad 6525 f332,359, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p 444
 30. OV 35(1980)355
 31. HSN, p35 e.v.
 32. HSN, p35 e.v.
 33. HSN, p35 e.v.
 34. HSN, p35 e.v.
 35. HSN, p35 e.v.
 36. HSN, p35 e.v.
 37. HSN, p35 e.v.
 38. HSN, p35 e.v.
 39. HSN, p35 e.v.
 40. OV 35(1980)355
 41. HSN, p35 e.v.
 42. Prom. X, p79
 43. Prom. 12, p349
 44. Prom. IX, Prom. 12, p349, Kron. 6(1997)152
 45. NL 70(1953)208
 46. Prom. VII
 47. OV 52(1997)636
 48. Prom. IX
 49. Herlevend Verleden, l.c.
 1. Prom. VI, p 236
 2. Prom II/2e. dr, p 236
 3. Prom II/2e. dr, p 236
 4. Prom. 14, p105
 5. Prom. IX, Prom II/2e. dr p223
 6. Prom. 12, p348
 7. Prom. IX
 8. Prom. X, p197
 9. Prom. IX, p321
 10. NL 67(1950)219
 11. De Geer, gecit. in NL 67(1950)219
 12. Booth, gecit. in NL 67(1950)219
 13. NL 67(1950)219
 14. NL 67(1950)221
 15. NL 67(1950)219
 16. NL 67(1950)219
 17. NL 67(1950)221
 18. NL 67(1950)221
 19. Wap. 1(1897)121
 20. Eur-Stam-VIII
 21. Steinen1749
 22. NL 123(2006)167
 23. Steinen1749
 24. Steinen1749
 25. Steinen1749
 26. Steinen1749
 27. Steinen1749
 28. ⇒ bertdelange
 29. ⇒ bertdelange
 30. NL 113(1996)6
 31. NL 113(1996)6
 32. NL 84(1967)268
 33. NL 84(1967)272
 34. NA 46(1953)127
 35. NA 3(1905)572
 36. NA 7(1909)553
 37. NA 46(1953)127
 38. NA 3(1905)572
 39. NA 3(1905)572
 40. NA 7(1909)553
 41. GN 23(1968)346
 42. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 43. ⇒ gen20.htm
 44. zie ook Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 45. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 46. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 20
Back to previous
generation 18
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56