This page was last updated : 161128.
File size is: 60 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 18
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 18

131168. AELT VAN DRONCKELER.

172212. MUYS MUYSZ (VAN DEN VELDEN(¥)), parentatie niet bewezen, vermeld (1322, 1329), pachter (1351-1377), tr. 2o voor 1369 ERMEGAERT NN, tr. 1o [4]

172213. MARGRIET YEWIJN HEYENDR, geb. vóór 1331.

COMMENTAAR(¥) ONGEPLAATSTE FRAGMENTEN VAN DEN VELDE
 • a. Boudijn van den Velde, ovl. vóór 1346, tr. vóór 1345 Arkenraet Enghebrecht Philipszoonsdochter, geb. vóór 1322, ovl. na 1346.
  Grafelijkheid nr. 41: 2 1/2 morgen in het ambacht van Schye te Overschie[5] in de Gheer tussen Janne van der Nesse en de kinderen van Kerstant van Baephorst en 3 1/2 morgen land aldaar gemeen met de heilige geest en Wouter de Witte, verbeurd door heer Hughe van Hekelinghe wegens boete.
  3-5-1322: Engebrecht Philipsz., te versterven op zijn dochter Erkenraet
  .-.-1345: Engebrecht Philipsz. met ledige hand
  .-.-1346: Arkenraet Enghebrecht Philipszoonsdochter, weduwe van Boudijn van den Velde
   Uit dit huwelijk mogelijk geboren:
  • 1. Jan van Groenenvelde, beleend (1369), die mogelijk dezelfde is als Jan van Groenevelt, leenheer (ca 1360) van de hofstad Groeneveld in 't Wout [6].
   Lek en Polanen nr. 16 : 6 morgen land in het ambacht van Rotte te Hillegersberg,[7] ten oosten (13..: ten noorden) van de Ommeerseweg.
   .-.-13..: Boudijn van der Velde na opdracht uit eigen
   .-.-13..: Jan van Groenevelde na zijn vader Boudijn
   14-11-1369: Aernt Hont van der Laen na overdracht door Jan van Groenevelde

   1369: Item Boudijn Muysz. (te Maesland) gaf Dirc van Zwieten van eenre leemte, die Jan van Groenevelde Boudynsz. dede Arnt Hont Willemsz. 20 pond goede ende die leemte was gheset 80 pond goede.[8]
   Vermeldingen Van den Velde in de 14e een 15e eeuw waarvan verband met bovenstaande kwartieren nog niet duidelijk is.

   Er bestaat een memorie in de Grote Kerk van Delft (lang?) vóór ca. 1530 voor Pieternelle, wed. van Boudijn Arentsz van Velde.[9].

   Graf van Jacob van den Velden (13..) en Hidde, zijn vrouw (1367).[10]

   Graven Grote kerk te Delft :
   Katryn van de Velde Jan Oemssweger, betaald door Jan Oem, een rode zerk (1367).[11]
   Muys die Potter van Velde, (voor 1470).[12]

   Willem van den Velde.[13]
   Floris van der Velde, wiens zoon Gerrit in 1358 zegelt met een eenhoorn? [14] en die mogelijk een dr. heeft Machteld Florensdr van den Velde, gehuwd met Jan Jonisz (voor 1344), beleend te Maasland [15].
   Hillegonde Hinricksdr van den Velde, genoemd in 1269 als kelindr. ?? van Vranke Stoep van Hildegerdberghe[16].
   Daniel van den Velde, vermeld 1336 met 8 morgen land [17]
   Boudijn van de Velde Boudijnsz, vermeld voor 1360 [18]
   Symon van den Velde compareert (1369) als ingezetene van Wateringhe.[19] Is hij verwant?
   In 1336 is sprake van land bij de molen van Boudijn van der Velde, waarop vroeger Outsierkyn woonde [20].

20-8-1322: De graaf oorkondt dat er geschillen zijn tussen Ghizekyn Jansz, Florijs van den Velde en Aernout Rotemuyl enerzijds, en Mouwerijn Diericsz, Jan Gheredsz en Jan van den Hofdijc anderzijds en dat beide partijen 200 pond hollands als borgsom voor het nakomen van zijn uitspraak moeten geven. Mouwerijn Diericxz, Jan Gherijtsz en Jan van den Hofdike zullen met 50 man zweren, dat zij Hughe van Putte niet geslagen of gestoken hebben, zodat hij stierf. Ghizekine Jansz zal met 10 man zweren dat hij Mouwerijn Diericsz niet heeft gekwetst voor de poort van Pieter van Rode. Mouwerijn Diericsz zal met 50 man zweren, dat hij geen vredebreuk heeft gepleegd tegenover Florijs van den Velde en hij moet met zijn helpers aan Florijs 8 pond Tornoys betalen, omdat hij hem dwong om over de watering te zwemmen, welk geld hij aan Arnoud van den Dorpe, baljuw van Delflant, ter hand moet stellen. Jacob Hannenz moet moet 10 man zweren dat hij geen vredebreuk heeft begaan tegenover Muus van den Velde, noch hem gestoken of geslagen heeft. Mouwerijn Diericsz moet met 5 man zweren dat hij Ghisekyn Jansz geen hinderlaag heeft gelegd, toen deze naar Antworpen voer. Jan van Rosenburch en Arnoud van den Dorpe zullen voor 15 augustus naar Maeslant gaan om in de twist tussen Arnout Rotemuyl, Mouwerijn Diericsz en Jan Gherytsz over het voorofferen en paesnemen uitspraak te doen. Jan Gherijtsz en zijn zoon Jacob zullen zweren dat zij niet gezegd hebben dat Arnout Rotemuyl een onvrije was. Ghisekyen Jansz zal zweren dat hij de knecht van Mouweryn Diericsz niet geslagen heeft in de kerk in de Liere, dat Ghisekyn Jansz met een aantal vergaderden naar het huis van Jan Gherijtsz kwam, geschiedde buiten vrede en wordt hem niet aangerekend. De baljuw van Delflant en Scielant zal een en ander bekend maken in de kerk van Sciplede.[21]
Muys van den Velde pacht (6?) morgen land te Maasland van de de Graaf:[22]
1351 : 3 penningen.
1354-1362 : 5 penningen.
1364-1377 : 5 penningen.
Muus van den Velde, belender te Maeslant (1329) [23].

172232. DIRK CLAAS (VAN BRONKHORST), geb. ca. 1410, op 9-5-1446 door baljuw en vierschaar van Delfland als welgeboren man van Delfland erkend, tr.

172233. NN JACOBSDR.

Op 9-4-1446 verklaart Heer Otto van Bronkhorst dat zowel Jacob Jacobszoon, als Philips Willemszoon en Dirck Claeszoon zijn magen zijn. Zij stammen(¥) in mannelijke lijn van Bronckhorst, en hij bekrachtigt dit door middel van zijn zegel. Deze erkenning is bevestigd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie in 1458. De Attestatie uit 1446 en de bevestiging uit 1458 worden aangehaald in een sententie van het Hof van Holland van 17-12-1468, waarin bij de uitspraak van het Hof bovengenoemde Dirck Claesz als welgeboren man uit het geslacht van Bronckhorst erkend wordt.[37] [38] [39] [40]

COMMENTAAR(¥) In een genealogie van de heren en graven van Bronckhorst in Ref. [41] kan niet worden gevonden hoe deze afstamming (via een bastaard?) dan zou lopen.


COMMENTAAR(¥) Vul aan copie Thoentertijd.

172240. DIRC POLS, vermeld in 1417[42], tr.[43]

172241. DIEDEWAER NN, vermeld 23-3-1439

==== BELENINGEN ====
Capelle aan de IJssel nr. 47: 4 morgen land te Hillgersberg,[44] belend ten westen: Jan Tyemansz, ten oosten: Engebrecht Heynricxsz, ten noorden: de Broeckse watering, ten zuiden: de hoefsloot. (1472/1474: in Berchpolre.)
27-3-1365: Jan Arentsz na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn zusters zoon Dirck Treveysz
23-3-1439: Diedewair Dirck Pols.
.-1473: Dirck Pols Vranckenz (als leenmannen voor o.a. dit leen worden 1472/74 vermeld Pieter Vrancken en Dirck zijn broer).
27-2-1502: Jacob van Dorp, baljuw van Schielant, kriigt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 52.[45]

173440. AERNT TOUWE CLAES TOUWENSZ, geb. ca. 1375[46] , ovl. vóór aug. 1419[47] ,[48] beleend met 3,5 hond land in 's Gravenzande 1393, 24-10-1393 in 't Woud,[49] op 24-10-1393 beleend met twee morgen land onder De Lier, koopt 5 morgen land bij Delft ten behoeve van Jacob Aernt Toude Aerntskinderen [50]. tr.[51]

173441. MACHTELT NN, geb.

173472. JAN KERSTANTSZ, geb. ca. 1405[52] , ovl. op zaterdag na St. Geertruyd 1425 (24-3-1425)[53] ,[54] beleend met 5 1/2 morgen land in 't Wout,[55] tr. ca. 1425[56]

173473. KATRIJN NN, ovl. na St. Geertruiddag 1425[57] ,[58]

Register van het kapittel van St. Adriaen te Naaldwijk: 23-3-1395 : Jan Coppart Kerstansz verkoopt aan het kapitttel van St Adriaan te Naaldwijk 1/12 deel van een weer van 12 morgen, waarop het kapittel van oudsher een rente heeft van 10 pond, gelegen in Wateringen, hem aanbestorven van zijn moeder[59].

173480. BERTELMEUS TYMANSZ (VAN DORP)[60], geb. ca. 1360, ovl. na 1396, beleend met 5 hond land in de Noordinge te Naaldwijk 13-12-1390, leenroerig aan de hofstad Hontshol. koopt een morgen land in de Noordbroek te Naaldwijk 1396, tr. voor 1390

173481. PIETERNELLE HEYNRIC KERSTANTSZOONDR[61].

COMMENTAAR(¥) vul aan ZH Gen. 1986, p83

174272. GIJSBERT VAN LANGERAK, geb. ca. 1340-1350, ovl. vóór 1400,[62] heer van Langerak en half~Nieuwpoort (1371-1398), volgde zijn vader heer Jan van Langheraeck op in Langheraeck en in Nypoort, ridder, tr. 1o volgens Ref. [63] Bertha van Blois, een bastaarddochter van Johan van Chatillon en van Sophia van Dalen, of tr. 1o volgens Ref. [64] vrou Margariete van Chastillon gravinne van Bloys, tr. 2o [65]

174273. JOHANNA VAN HEUSDEN EN DRONGELEN.

In 1362 vergunt Jan van Blois aan heer Jan van Langerak, dat een jaarrente van 100 pond "comen sellen op Ghiselbrecht van Langheraec, sinen soen, dien hi hadde bi sheren suster van Hueclem, die sine ghesellinne was".[66]
Op 20-7-1395 geeft Gijsbert heere van Langerak aan de buren en onderzaten van Langerak eenige rechten.[67]

174296. ZUERMONT VAN WYCKERSLOOTH, leefde in de 14de eeuw.

"Wyckersloot was een Ridderhofstede onder Wyck anno 1350 bekend, welke kwam aan het geslacht Proeys en daarna aan het geslacht Van Zyll, welk geslacht daarna den naam Van Wyckersloot zou hebben aangenomen". (Van Buchell).[71]

175490. = 344426. YEWIJN HEIJEN.

175491. = 344427. LIZEBETTE (JACOB WILLEMSDR).

177288. JAN VAN CLEVE [74], vermeld (1432) met vier meerderjarige kinderen .[75]

186368. GODERT (GODFRIED) VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1400, heer van van Bellinghoven, vom Niederrhein, vermeld ca. 1430,[76] tr. 2o [77] [78] NN VAN HIESFELD, tr. 1o 21-04-1419[79] [80] [81]

186369. MARGRET VON STREITHAGEN.

Wapen Van Streithagen: [82]

186370. NN HORST, HEER VAN OSSENBROICK (OSSENBROECK), tr.[96]

186371. SOPHIE VAN PALLANT.

Wapen Van Palant: [97]

192544. BAEN DIRCXSZ, geb. Sliedrecht ca. 1420, tr. Sliedrecht ca. 1445[99] NN.

192560. = 192544. BAEN DIRCXSZ, geb.

214016. BERTOLD PALTE, raadsman der kerk te Ootmarsum, vermeld in 1350.[103] [104] [105]

Corpus van 14e en 15e eeuwse oorkonden ... Twente:[106]

nr. 1350b: Ootmarsum 6-9-1350

TRANSCRIPTIE: Ich her Werner kerchere tod odmersem . ludiken goseninc . ende bertold palte / raetlude der kerken vorghenoemt . doen kvndich allen luden de dessen breef / svn zeen ofte horen lesen . dat vor vns quam tod odmersem Eckbert Tackinc / de tho der tijt meyger was in den houe tod odmersem . ende gaf daer vor / vns als in de kerken tod odmersem achtyen sceppel rogghen . vet den hues / dat gheheten is dat hulscote ende leget inder bŭrscap tho roetmen . ende / inden kerspele van odmersem alse tho der lampen behoef de in der kerken / hanghet also dat se daer van nachtes ende daghes ewelike ende vmmer/meer bernen sal . Ende de achtyen sceppel vorghenoemt heeft he ghegheuen / vor sine zijlen . lůcken sines wiues zijlen ende erre kindere zijlen willen . / Vortmer vor sinen vader en(de) sir moder sin zustere ende sir brodere zijlen / willen wo se ghenoemt sin . Ende de achtyen sceppel rogghen Jaerlikes tho ghevene / in de kerken tod odmersem also alse se sin weren en(de) ewelike ende vmmer meer / Jn eyn orku(n)ne ende vestnisse deser dinch vorghescreuen so heb ich her W(er)ner / kerchere tod odmersem vor ghenoemt dessen breef beseghelt med minen / seghele vmme bede willen bi beyden zijden . Ghegheuen Jnt Jaer vnses h(er)en / Dusent . drehondert . en(de) vieftich . des manendaghes na svnte Egidius da/ghe enes heylighen abbats .

REGEST: Heer Werner, pastoor van Odmersem (Ootmarsum), Ludiken Goseninc en Bertold Palte, kerkmeesters aldaar, verklaren dat Eckbert Tackinc, meier in de hof te Odmersem, een rente van 18 schepel rogge uit het erve het Hulscote, gelegen in de buurschap Roetmen (Reutem) en het kerspel Odmersem, ten behoeve van de ziel van hem en van zijn vrouw en kinderen evenals voor de ziel van zijn vader en moeder en van zijn broers en zusters, aan de kerk van Odmersem heeft geschonken voor de verlichting van de kerk.

216322. EVERT HEER VAN MIDDACHTEN, vermeld 1299-1331, draagt in 1315 het huis Middachten aan den graaf van Gelre op, en ontvangt het van deze weer in leen terug, [107] tr.[108]

216323. MEYNE NN.

Wapen Van Middachten: In rood een zilveren getand kruis, vergezeld van vier zilveren droogscheerdersscharen met de punten naar beneden. Een aanziend-gestelde zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden koord, waaraan een gouden medaillon, gekroond met een vijfbladige kroon. Helmteeken: Een roode stappende vos. Helmkleeden: Rood en zilver. [109]
Bij besluit van den Souvereinen Vorst d.d. 28 Aug. 1814, nr. 14 werd Reinier Willem van Middachten tot Vrieswijk en Oldhagen benoemd in de Ridderschap van Overijssel, met dit wapen.

216352. GERRIT VAN ARNHEM HEER WYNANDSZOON, ovl. na 29-5-1391, ridder, vermeld 1353-1392, knape 1368, ridder 1382, schepen van Arnhem 1353..1372, richter 1358, ook van Rheden, Brummen en Veluwezoom 1359, burgemeester van Arnhem 1359-1360, 1388, bezegelt de Veluws-Betuwse landvrede 1377, tr. 1379[112]

216353. JUTTE NN, ovl. kort voor 19-4-1382, dr. van Willem Gruter?[113].

216354. AREND (ARNT) VAN DEN GRUYTHUYS, geb. vóór ca. 1345.

Wapen Van den Gruythuys: Op zilver een roode blauwgebekte en gepoote adelaar met een zilver schildje op den borst, beladen met een blauwen dwarsbalk. [115]

216356. HERMAN I graaf en heer VAN KUINRE, ovl. 1376 (gedood). vermeld 1331, tr.[117]

216357. MECHTELT VAN DER ESE.

216360. FREDERIK VAN HEKEREN genaamd VAN DER ESE, ovl. 2-11-1386 of 1387, ridder, vermeld 1351-1377, wordt als hoofd van de partij der Hekeren's met Hertog Reinoud van Gelre bij Tiel gevangen genomen 1361, drost van Salland, stichter eener kapel te Rechteren, geeft zijn goed te Hekeren (bij Doesburg) in leen uit aan Heilwich, dochter van Evert de Rode van Heker (gehuwd met Herman van Eyl) 25-11-1375,[118] houdt verdeling zijner goederen 1377, tr. vóór 1345-1347[119] [120] [121]

216361. LUITGARDIS VAN RECHTEREN of VAN VOERST genaamd RECHTEREN.

216362. ZEGER VAN GROESBEECK, heer van Heumen.

216364. DIRK VAN POLANEN, ovl. na 30-8-1412; 2e heer van Asperen, drost van Heusden, zn. van Jan van Duivenvoorde I, Heer van Polanen en van Catharina van Brederode, tr. vóór 1377[125]

216365. ELBURG VAN ASPEREN, ovl. na 1401, vrouwe van Asperen, ontvangt de heerlijkheid Asperen 9-5-1366 van haar vader.

216366. WOLTER VAN VOORST, stamt af van Suederus van Voerst (zie kw. nr. 1730852 ). tr.

216367. KUNIGUNDA VAN MEURS.

221184. NN (REDERING?).

Beleningen van het goed Rederinck te Hengelo (Gld) :[130]
Dat gued "to Redering", in groten : die hofstat ende 35 maldersaets hoges lants, to gueder maten. Item een weidemait, schiit an Mennynck, geheiten "Rederinx-weidemait". Item 1 stuck beneven Widenstraet, geheiten "Rederinx slach". Item 1 slageken in den Ongevoirde. Ende 1 1/2 slegekijn in den Eketghoir, myt al des gudes tobehoir, als dat leget in den kirspel van Hengel, to 5 marcken.
Oct. 1417 : Ailbert Redering. Hulder is Henric Redering.
11-12-1420 : Ailbert Redering, mondig, doet zelf den eed, na doode van zijn oom en hulder Henric.
27-5-1468 : Johan Rederinck Aelbertsz.
23-1-1495 : Derick Rederinck na doode van zijn vader Johan.
12-12-1517 : Johan Rederinck, onmondig, na doode van zijn vader Derick, en na verzuim. Derick Putzeller, rentmr. van het land van den Berge, is hulder.
30-1-1560 : Idem doet zelf den eed, en lijftocht zijn vrouw Elisabeth Ridders.
11-4-1570 : Derick Rerinck, na doode van zijn vader Johan.

Referenties van de gegevens van generatie 18 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 18 ( 130 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 2. RAG, Hertogelijk arch. nr.RAG, Arch. Kelnarij van Putten, regest nr. 16a, Dr. B.H. Slicher van Bath.
 3. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 4. Prom. 13, p81
 5. OV 41 (1986) 164
 6. OV 28(1973) passim
 7. OV 37(1982)140
 8. OV 38(1983) 4
 9. OV 49(1994)391
 10. OV 49(1994)271,272,275 en 283
 11. OV 49(1994)331
 12. OV 49(1994)341
 13. OV 49(1994)277
 14. OV 21(1966)515
 15. OV 40(1985)660
 16. OV 41 (1986) 153
 17. OV 44 (1989) 452
 18. OV 44 (1989) 452
 19. OV 44 (1989) 529
 20. OV 46 (1991) 221
 21. OV 46(1991)207
 22. OV 41(1986)704
 23. OV 46 (1991) 207
 24. OV 46 (1991) 213
 25. OV 46 (1991)48
 26. Jb. CBG 48(1994)67
 27. OV 41(1986)672
 28. OV 41(1986)710
 29. OV 41(1986)710
 30. OV 20(1965)225 en 44(1989)405
 31. OV 2791972)235
 32. OV 41(1986)683
 33. OV 41(1986)713
 34. OV 41(1986)714
 35. ref ....
 36. OV 27(1972)234
 37. OV 48(1993)206
 38. Thoentertijd 25(1990)11
 39. Prom. 14, p344
 40. OV 48(1993)205
 41. NL 741957)67
 42. Engelbrecht, l.c.
 43. Engelbrecht, l.c.
 44. OV 19(1963)100
 1. OV 19(1963)100
 2. Prom. VII
 3. Prom. VII
 4. Prom. IX, Prom. 12, p348, Kron 6(1997)149
 5. Prom. IX, p319
 6. Prom. X, p79
 7. Prom. 17, p117
 8. Herlevend Verleden, l.c.
 9. Onze Voorouders III, p6
 10. Prom. IX, Kron. 6(1997)149
 11. Prom. 17, p117
 12. Herlevend Verleden
 13. Prom. X, p79, Prom. 17, p117
 14. Prom. IX
 15. OV 46(1991)288
 16. Prom. IX, Herlevend Verleden, l.c.,Prom II/2e. dr p223, Kron. 6(1997)149
 17. Prom. IX, Prom II/2e. dr p223
 18. NL 67(1950)221
 19. De Geer, gecit. in NL 67(1950)221
 20. Booth, gecit. in NL 67(1950)221
 21. NL 67(1950)221
 22. NL 67(1950)221
 23. NL 67(1950)221
 24. NL 67(1950)221
 25. NL 67(1950)221
 26. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p19
 27. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 28. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 29. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 30. Jb. CBG 1 (1947)39
 31. Tiel Schepen Signaten 1423-1433 f50
 32. NL 30(1912)142
 33. Eur-Stam-VIII
 34. Steinen1749
 35. Herckenrode1865
 36. Eur-Stam-VIII
 37. Steinen1749
 38. ⇒ Nederlande.htm
 39. Herckenrode1865
 40. Eur-Stam-VIII
 41. Steinen1749
 42. Steinen1749
 43. Steinen1749
 44. Her. Bib. 10(1883)50
 1. Her. Bib. 10(1883)50
 2. Her. Bib. 10(1883)50
 3. .NL 47(1929)234
 4. Her. Bib. 10(1883)50
 5. Steinen1749
 6. NL 30(1912)142
 7. Steinen1749
 8. Schmelzer2014, ref. 15
 9. ⇒ Nederlande.htm
 10. Schmelzer2014, ref. 15
 11. ⇒ bertdelange
 12. ⇒ bertdelange
 13. ⇒ bertdelange
 14. ⇒ bertdelange
 15. zie ook NP 8(1973)129, e.v.
 16. zie ook Van Wimersma Greidanus, l.c., p 141
 17. zie ook W.J. Formsma, Het oud-archief der gemeente Ootmarsum, inv. nr. 21
 18. Gerard Seyger, De Geboorte en Bloei van het Twents, proefschrift, Universiteit Groningen, 2002
 19. Wap. 16(1912)139
 20. NA 42(1949)141
 21. NA 42(1949)141
 22. NA 42(1949)141
 23. Wap. 16(1912)139
 24. NL 113(1996)17
 25. 1 4 0
 26. NL 113(1996)17
 27. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Overijssel, Utrecht, 1925
 28. NL 113(1996)17
 29. NL 84(1967)272
 30. NA 46(1953)127
 31. NA 3(1905)572
 32. NA 7(1909)553
 33. NA 46(1953)127
 34. NA 3(1905)572
 35. NA 3(1905)572
 36. NA 7(1909)554
 37. GN 23(1968)346
 38. GN 23(1968)346
 39. NA 7(1909)554
 40. GN 23(1968)346
 41. NL 69(1952)371
 42. A.P. Van Schilfgaarde, Register lenen Huis Bergh, Arnhem, 1929, p168-169

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 19
Back to previous
generation 17
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56