This page was last updated : 200402.
File size is: 116 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 4
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 11.0,
Muiden, 2017.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 4

8. EVERT VAN SCHOTHORST, geb. Barneveld 17-4-1845, ovl. Barneveld 4-10-1906, onderwijzer te Hoogeveen, Deventer, Leeuwarden,[1] leidt op 29-1-1872 een openbare zangoefening van de zangvereniging te Barneveld, [2] behaalt het diploma voor hoofdonderwijzer mei 1873,[3] koster-schoolmeester en hoofdonderwijzer te Lunteren (1873-1886),[4] onderwijzer wonend te Ede (1881), te Lunteren (1875, 1885, 1886), wordt in okt. 1885 benoemd tot directeur van de zangvereniging Concordia te Barneveld,[5] wordt in okt. 1886 benoemd tot hoofd van de school voor betalenden (?) te Barneveld[6] is van 1-8-1887 tot 1-8-1905 hoofd van de Openbare Lagere School nr. 1 te Barneveld, houdt op 27-1-1888 een spreekbeurt voor de Maatschappij tot Nut van het Algemeen,[7] is een geboren bestuurder: mededirekteur van de Spaarbank 1845, voorzitter van het Groene Kruis, penningmeester van het departement Barneveld van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, bestuurslid van de VVV, voorzitter van de commissie tot wering van schoolverzuim, voorzitter van het Onderwijzersgezelschap, bestuurslid van de avondtekenschool, bestuurslid van de Cornelia Bewaarschool en lid van het Kerkvoogdijcollege der NH-kerk [8], Hij is huw. get. (1881), tr. Barneveld 31-10-1873

9. ALBERTA HOPSTER, geb. Barneveld 18-4-1850, ovl. Barneveld 12-8-1919[9] woont te Lunteren (1875).

Wapen Van Schothorst : In zilver een rode hoofdletter S.[10]. Wapen Hopster (von Hopseten) : In blauw vijf aanstotende zilveren ruiten schuinrechts geplaatst, een dunne rode linkerschuinstaak over alles heen.

Huwelijksannonce van Evert van Schothorst en Albertha Hopster.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Volgens Mededeling van Mevr. L.C. ter Haar-van Schothorst te Winterswijk waren de Hopsters in de Middeleeuwen boeren die door hun positie als dienstmannen van de bisschop van Osnabrück, later Münster, voogd/leenman werden over hun bezittingen en omgeving. Daardoor behoorden ze tot de lage landadel. Door een huwelijk van Johann Hopster met een meisje von Cappeln (volgens overlevering een grafelijk geslacht, doch vooralsnog in de Duitse genealogische literatuur niet gevonden) werd het wapen van dit geslacht geërfd, maar gebroken met de schuinstaak.
Op 29-10-1873 worden huwelijksvoorwaarden gesloten tussen Evert van Schothorst, benoemd hoofdonderwijzer te Lunteren, wonende te Barneveld en Albarta Hopstra (sic!), zonder beroep, wonende te Barneveld. [11]
Op 3-11-1898 meldt de Barneveldsche Courant de viering op 1-11-1898 van het 25-jarig ambtsjubileum van hoofdonderwijzer E. van Schothorst te Barneveld.
Op 11-10-1906 meldt de Barneveldsche Courant het overlijden van hoofdonderwijzer E. van Schothorst op 4-10-1906
Op 9-4-1924 veilen Jan van Schothorst, onderwijzer te Sint Anna Parochie, Costerus van Schothorst, arts te Winterswijk, Wijnand van Schothorst, directeur van een hogere burgerschool te Den Haag, Jan Anton Hofkamp, onderwijzer te Haaksbergen, gehuwd met Maria van Schothorst, Arie van der Spek, sigarenfabrikant te Delft, gehuwd met Wijndelina van Schothorst, en Reijer van Schothorst, zonder beroep te Kootwijkerbroek, in het openbaar, een woonhuis, met schuur, erf, tuin, weiland en uitweg aan de Nieuwstraat te Barneveld. NB Achter deze akte is gehecht de akte van veiling onroerend goed - gunning, nr. BOK3148, datum 23-4-1924. [12]

Foto van Jan van Schothorst (1874-1945) bij een artikel in het Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 20-2-1940 t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Openbare Lagere School te St. Anna Parochie. Jan van Schothorst was hier hoofd der school van 1-2-1916 to zijn pensionering op 6-12-1934. Artikel in het Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 24-12-1929 over de door Helena Valk (= mevr. van Schothorst) opgerichte kinderzangklas te St. Anna Parochie.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties in Het Vaderland d.d. 19-8-1935 van Dr. Wijnand van Schothorst (1877-1935). Verslag in Het Vaderland d.d. 19-8-1935 van de teraardebestelling van Dr. Wijnand van Schothorst (1877-1935).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Levensbericht van Dr. W. van Schothorst door F.C. Dominicus in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936. [49]

Dr. W. van Schothorst (Lunteren 18-8-1877-'s-Gravenhage 17-8-1935)

"Hij is met krijghsmans eere in 't harrenas gestorven".

Indien ooit deze regel uit Vondels Gijsbrecht van Amstel op iemand van toepassing was, is dit zeker het geval met dengene, wiens naam hierboven staat. Reeds in 1934 werd hij door een ernstige ziekte lang aan het ziekbed gekluisterd en wellicht ware het beter geweest, indien hij toen afscheid had genomen van zijn werk, maar dit kon hij niet, hij had het te lief. En dus vatte hij zijn zware taak weer op, ofschoon feitelijk de krachten daartoe hem ontbraken. Toen kwam de groote reorganisatie van het middelbaar onderwijs in de residentie. Anderen gingen met vacantie de stad uit, maar de directeuren der hoogere burgerscholen moesten op hun post blijven. Een paar weken, nadat de scholen gesloten waren, werkten zij nog. Doodelijk vermoeid nam Van Schothorst nog deel aan de vergaderingen van 20 en 22 Juli. Den 23sten Juli hoopte hij eindelijk te gaan rusten. Maar dit mocht niet zoo zijn. Op den avond van 22 Juli ging hij te bed en stond niet weer op.
In deze kleine feiten ligt eigenlijk het geheele leven en heet gansche karakter van dezen nobelen man opgesloten. Plicht en dienen waren de twee richtlijnen van zijn aardsche bestaan. Zijn naaste omgeving wist dit wel, maar daarbuiten merkte men dat niet veel, want hij was wars van alle vertoon en de bescheidenheid zelve.
Dit is gebleken in al wat hij verrichtte. In 1895 deed hij eindexamen aan de H.B.S. met 5-jarigen cursus te Utrecht en liet zich daarna inschrijven als student in de Nederlandsche Letteren aan de Hoogeschool aldaar.
Terwijl de veelomvattende studie voor het candidaats-examen hem in beslag nam, bereidde hij zich voor tot het afleggen van het Staatsexamen, met het gevolg, dat hij anderhalf jaar na dit laatste reeds candidaat was.
Daarna studeerde hij verder, maar was alweer niet tevreden met het volbrengen van zijn gewonen voor de hand liggenden plicht, doch oefende zich al werkende voor zijn examen, practisch op het instituut van den heer Maris te Baarn. Dit belette hem niet om twee jaar na 't behalen van zijn candidaatsbul, cum laude zijn doctoraal examen in de Nederlandsche letteren af te leggen.
Zijn verdiensten werden nu, misschien voor de eerste maal, openlijk erkend, doordat hij twee weken later, in Januari 1902, werd benoemd tot leeraar in de Nederlandsche taal, de Geschiedenis en de Staatswetenschappen aan de H.B.S. te Brielle. Slechts tot 1-9-1903 was hij hier werkzaam. Toen ging hij als leeraar in de Nederl. Taal en Letterkunde naar de H.B.S. en het Gymnasium te Amersfoort.
Ook hier heeft hij zich niet tevreden gesteld met zijn daglijksch werk zoo goed mogelijk te doen. Met groote vlijt en ernst werkte hij aan zijn proefschrift. Op 12-2-1904 behaalde hij den titel van Doctor in de Nederlandsche Letteren na verdediging van een dissertatie over "Het Dialect der Noord-West-Veluwe", die ook in het buitenland de aandacht trok en zeer gunstig werd beoordeeld.
Dit is dan ook niet te verwonderen, want het was inderdaad een baanbrekende arbeid, welke door verschillende professoren (ik noem b.v. Kalff, Gallée, De Vreese, Sievers, Wright en Roediger) als zoodanig zeer werd gewaardeerd.
Maar ook thans was aan zijn groote werkkracht geen einde gekomen. Reeds in 1906 verscheen van zijn hand het eerste deel eener "Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde", een boek dat door zijn collega's hoog is gewaardeerd. Het feit dat thans van het eerste, zoowel als van het in 1907 verschenen tweede deel, een negende druk is uitgegeven, legt hiervan voldoende getuigenis af.
Op 1-9-1906 werd Van Schothorst leeraar aan de 3de H.B.S. met 5-jarigen cursus te 's-Gravenhage en precies 14 jaar later directeur. Geen beter keuze had men kunnen doen, want zoowel leeraren als leerlingen waren er zeer verheugd over.
Zijn verdiensten ten opzichte der Nederlandsche Letteren werden erkend door zijn benoeming tot lid onzer Maatschappij in 1909.
Wie eenigszins op de hoogte is van de veelomvattende taak van den Directeur eener H.B.S. in een groote stad, kan begrijpen, dat thans van hem niet veel meer op ander gebied kon verwacht worden. Een karakter als Van Schothorst kan niet tevreden zijn met werken op halve kracht in de school. Hij gaf zich dan ook geheel aan zijn arbeid aldaar en ging daarin volkomen op.
Niettegenstaande deze zware taak heeft hij de kracht gehad zich steeds van zijn vak goed op de hoogte te houden, zoodat zijn leerboek dat ik boven noemde, steeds bij bleef. Welk een geweldigen arbeid dit vereischt, weet alleen hij, die getracht heeft het ook zoo ver te brengen. Toch vond hij nog tijd om op paedagogisch gebied werkzaam te blijven, ook buiten de school. Zijn voorzitterschap van de Haagsche Leerarenvereeniging en der Vereeniging van Directeuren van H.B.S. met 5-jarigen cursus in Nederland getuigen hiervan.
Naast het genoemde leerboek voor de Nederlandsche letterkunde schreef hij samen met H. Korst een "Taalboek voor de laagste drie klassen van H.B.S. en Gymnasium", waarvan thans de derde druk is gepubliceerd en met L.C.T. Bigot en C.G. Kaakebeen een leesboek voor de middelbare school, getiteld "Nieuwe Schakels".
De spraakkunst, die Prof. dr. N. van Wijk schreef onder den titel "De Nederlandsche taal", werd met medewerking van den schrijver door Dr. Van Schothorst bij den zesden druk herzien en verbeterd.
Van zijn verspreid werk noem ik nog enkele critieken in het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, Taal en Letteren en den Nieuwen Taalgids.
Met hem is een groot en goed mensch heengegaan, wiens eenige fout wellicht zijn overdreven bescheidenheid was. Onze Maatschappij verliest in hem een harer trouwste leden.
Moge zijn nagedachtenis bij ons allen in eere blijven.

F.C. Dominicus
Op 1-2-1921 verkopen Dirk Hendrikuszoon Romeijn, kassier te Barnveld. Arij Romeijn, ingenieur te Arnhem, Margaretha Elisabeth Romeijn, zonder beroep te Barneveld, Wijnand van Schothorst, leraar HBS te Den Haag, gehuwd met Tijsselina Romeijn, Sijgje Romeijn, zonder beroep te Barneveld, in het openbaar een arbeidersplaatsje de Klashut met erf, tuin en grond, alsmede diverse percelen bouwterrein, gras- en bouwland aan de Valkse weg, nabij het dorp Barneveld (te veilen in 17 percelen). NB Achter deze akte is gehecht de akte van veiling onroerend goed - gunning en ophouding, nr. BOK1247, datum 15-2-1921. [50]

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 24-12-1928 van Albertha van Schothorst (1904-1928).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Affiche, aangetroffen in een kinderbijbel uit 1936, waarin Ds. H. van Schothorst uit Utrecht als voorganger een jeugddienst zou voorgaan in de Ned. Hervormde Kerk te Wormerveer. Gezien de vermelding van de standplaats Utrecht zal de affiche vermoedelijk van na 1952 stammen.
Bron: Andre Philippo
Bezoek d.d. 10-11-1959 van H.K.H. Prinses Irene aan de Marcuskerk in Utrecht, rechts ds. H. van Schothorst. Bron: Beeldbank Nationaal Archief
klik op plaatje(s) om te vergroten

Ex-libris van Evert Reinoud van Schothorst (1909-1988).
Randschrift: "Sanus Vere Et Religione" (Gezond door Lente en Geloof)

klik op plaatje(s) om te vergroten

Huwelijksannonce van Wijndelina van Schothorst (1888-1972) en Daniel Huurman (1888-1961) in Het Vaderland d.d.12-11-1943.
klik op plaatje(s) om te vergroten
De voormalige sigarenfabriek Van der Spek op de Brabantse Turfmarkt te Delft doet nu (2011) dienst als expositieruimte voor kunstenaars. [77]

10. CORNELIS VAN DER MEULEN, geb. Utrecht ("onder de Dom") 19-6-1835, ovl. Amersfoort 23-1-1918,[79] student aan de militaire academie, vertrok in 1855 naar Indië,[80] tweede luitenant (bevorderd 19-2-1861) der Infanterie,[81] kapitein "militaire administratie" in het K.N.I.L.,[82] in 1870 met verlof gekomen en getrouwd, daarna weer naar Nederlands Indië vertrokken. wordt in 1876 met spoedcertificaat naar Nederland gestuurd zogenaamd wegens astma, maar vermoedelijk wegens onenigheid met zijn superieuren, vestigt zich in "De liggende Os" (later hotel Noord-Brabant) te Utrecht, later in huize "Rotswijk" aan de Vaartse Rijn aldaar, werd in 1879 afgekeurd en moest buiten gaan wonen in Lochem, woont (sinds 1883?) als gepensioneerd officier van administratie met vrouw en 6 kinderen op de Deventerweg n° 203 (later 330) te Apeldoorn, vertrekt vandaar na het overlijden van zijn vrouw met drie dochters en een zoon op 26-4-1898 naar Leiden, woonde voorts nog te Apeldoorn "Op de Woerd" (1892), Leiden (1898) en Amersfoort (1907), tr. St. Michielsgestel 19-5-1871

11. LOUISA CATHARINA VAN LEEUWEN, geb. Culemborg 23-7-1850, ovl. Apeldoorn 6-4-1897 [83] ,[84] .

Cornelis van der Meulen (1835-1918).
Foto ca. 1870.
Louisa Catherina van Leeuwen (1850-1897).
Foto ca. 1870.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Cornelis van der Meulen (1835-1918). Cornelis van der Meulen (1835-1918).
Foto door K. le Grand, hoffotograaf te Hilversum, ca. 1907-1918.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Villa "Op de Woerd" te Apeldoorn waar het echtpaar Cornelis van der Meulen en Louisa Catherina van Leeuwen woonde (1892-1898). Voor een mogelijke duiding van de personen zie details hieronder.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Detail van de foto hierboven. De twee oudere meisjes zouden Maria Johanna van der Meulen (1875-1922) en Louisa Catharina van der Meulen (1877-1953) kunnen zijn, en het kleine meisje Wilhelmina Antoinetta Petronella van der Meulen (1890-1971). Als we de leeftijd van het de laatste schatten op ca. 4 jaar, dan zou de foto dus ca. 1894 gemaakt moeten zijn. De oudere meisjes zouden dan ca. 17 en 19 jaar moeten zijn, hetgeen redelijk lijkt te kloppen. Detail van de foto hierboven. De staande vrouw rechts zal Louisa Catherina van Leeuwen (1850-1897) zijn, een van de zittende heren Cornelis van der Meulen (1835-1918). Wie de andere personen zijn is onbekend.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 22-7-1886 koopt Cornelis van der Meulen, gepensioneerd kapitein te Apeldoorn, het pand "de Weiburg" te Harderwijk . Als zijn gemachtigde trad op Michel de Lange, timmerman te Harderwijk. De aankoop bestond uit: het zomer en winterverblijf Weiburg genaamd, gelegen in de gemeente Harderwijk, naast de Stadsweide, bestaande uit een heerenhuis met erf, tuin, boomgaard, grond met opgaand geboompte en hakhout en bouw-, hooi- en weiland, ter grootte van vierhonderd zeven en vijftig roeden zeven en zestig ellen. Koopprijs f 4250,--.
Op 7-1-1887 verkoopt hij "de Weiburg" alweer voor f 4250,-- aan Hendrik de Lange, koopman wonend te Harderwijk. Cornelis woont dan volgens de akte nog in Apeldoorn. Bij de verkoop trad Arnoldus van Scherpenzeel, kandidaat notaris te Harderwijk als gemachtigde op (machtiging te Apeldoorn op 31-12-1886). [85]

Villa "De Weiburg" die in 1886/87 in bezit was van Cornelis van der Meulen (1835-1918), maar waar hij blijkbaar nooit zelf woonde. De villa is in 2004 gesloopt.
Ansichtkaart : ca. 1900.
Bron : Gemeentearchief Harderwijk.
Overlijdensannonce van Cornelis van der Meulen (1835-1918).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Anna Margaretha van der Meulen (1872-1954).
Foto : Atelier Schotel te Arnhem.
Datum onbekend.
Anna Margaretha van der Meulen (1872-1954).
Foto : J.C. Reesinck te Zutphen.
Datum onbekend.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Poesiealbum van Anna Margaretha van der Meulen (1872-1954). Het album bevat gedateerde bijdragen lopend van 1889 tot 1899. Zie hieronder voor de auteurslijst.
In familiebezit.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Het poeziealbum van Anna Margaretha van der Meulen bevat de volgende bijdragen :
 • ongedateerd Mevr. G. (K?) Victor-Haaft
 • ongedateerd Mevr Deikert-van der Pauw
 • ongedateerd Ma (= Louisa Catharina van Leeuwen (1850-1897)
 • 20-1-1889 zuster Maria (=Maria Johanna van der Meulen (1875-1922))
 • 4-5-1888 Wies Burgdorffer
 • 27-6-1888 vriendin Anna (uit Apeldoorn)
 • 4-8-1888 nichtje Marie (Apeldoorn) (mogelijk Maria Cornelia Taale (1878-1959))
 • 4-5-1888 zusje G. van der Meulen (=Geertruida Petronella Hendrina van der Meulen (1879-1959)
 • 4-5-1888 L. van der Meulen (zeer waarschijnlijk haar zuster Louisa Catharina van der Meulen (1877-1953))
 • 14-8-1891 nichtje Marie Taale (uit Harderwijk) (Maria Cornelia Taale (1878-1959))
 • 11-5-1888 Marie Haider
 • 22-6-1888 tante Antoinet (Apeldoorn) (= Antoinette Charlotte Agnita van Leeuwen (1853-??))
 • 30-6-1888 Gesiena R. Victor
 • 15-5-1889 vriendin Anna ten Doesschate (uit Apeldoorn)
 • 15-8-1889 vriendin Jet Makkink (uit Harderwijk)
 • 15-1-1890 vriendin Ida Blokzeijl (uit Apeldoorn)
 • 29-3-1890 vriendin A. Noojen (uit Apeldoorn)
 • 14-6-1890 vriendin A. van Leijen (uit Apeldoorn)
 • 14-6-1890 vriendin Felicie
 • ongedateerd T.M. Feenstra
 • 21-6-1891 tante Anne E. van Leeuwen-Quack (uit Den Haag) (=Antoinetta Elisabeth Quack (1861-1922))
 • 2-10-1891 vriendin Louise (uit Apeldoorn)
 • 1-7-1893 tante T.G.W. Copijn-van Leeuwen (uit Groenekan) (=Theodora Geertruida Wilhelmina van Leeuwen (1853-??)
 • ongedateerd neef L.G. van Leeuwen Az. (nog niet gevonden onder de neven Van Leeuwen)
 • 2-9-1895 nicht Paulien v. L(eeuwen?) (nog niet duidelijk wie dat is)
 • 10-9-1896 vriendin H.M. Picard (uit Apeldoorn)
 • 25-4-1898 nicht Beth (uit Apeldoorn) (nog niet duidelijk wie dat is)
 • 22-8-1899 vriendin W.E. Proskott Prappard (uit Leiden) (of zou dit een grapje zijn en bedoeld Roskott Rappard)
 • 22-8-1899 Ali (uit Brielle)
 • 21-10-1899 Jet (uit Leiden)
 • ongedateerd zuster Marie (=Maria Johanna van der Meulen (1875-1922))
 • ongedateerd vriend(in?) J.A. Böhringer geb. Truus van der Meulen (de laatste = Geertruida Petronella Hendrina van der Meulen (1879-1959), maar wie is Böhringer?)

Certificaat van goed gedrag van de gepensioneerde sergeant schrijver Cornelis van der Meulen (1873-1946) uitgereikt te Malang 1-9-1911. Oorkonde behorend bij de verlening van de zilveren medaille voor 24 jaar trouwe dienst aan de sergeant schrijver Cornelis van der Meulen (1873-1946) gegeven te Batavia 23-8-1911.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Hendrik Karel Manupassa (1866-1939) in Het Vaderland d.d. 20-3-1939. Verslag van de teraardebestelling van Hendrik Karel Manupassa (1866-1939) in Het Vaderland d.d. 22-3-1939.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafsteen op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage kort voor de ontruiming in 2004. In het graf rusten Hendrik Karel Manupassa (1866-1939), Louisa Catharina van der Meulen (1877-1953) en hun inwonende huishoudster Joanna Willemse (1881-1960).
Foto: Herman Horninge, 2004

klik op plaatje(s) om te vergroten

Artikel in De Telegraaf d.d. 17-3-1979 ter gelegenheid van de 95-ste verjaardag van Louisa Wilhelmina van der Meulen-Nulle (1884-1982). Verslag in de NRC d.d. 7-11-1924 van een causerie door Mevr. Van der Meulen-Nulle.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Activiteiten van Louisa Wilhelmina Nulle zoals gerapporteerd in de kranten :
 • houdt een causerie over de historie der kant bij de opening van een tentoonstelling in Kunstzaal Kleykamp te 's-Gravenhage (1924), [111]
 • is secretaresse van een voorlopig comité van 14 dames dat besluit tot oprichting van een genootschap tot ontwikkeling en beoefening van Textiel- en Nijverheidskunst door vrouwen (1924), [112]
 • wordt benoemd tot lid van de commissie ter verkijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van nijverheidsonderwijs, (1924) [113] (1925) [114]
 • houdt een lezing met lichtbeelden over oude kantwerken in de Rotterdamsche Kring te Rotterdam (1925),[115]
 • verzorgt met andere leden van het bestuur ter gelegelegenheid van het eenjarig bestaan van de Vereeniging Het Kantsalet een expositie van oude en nieuwe kanten in het Rijksmuseum, (1926) [116]
 • houdt een causerie over kantwerken voor de NVVH in de Deutsche Verein te Rotterdam, (1926) [117] waarbij wordt gemeld dat zij "voor de Koningin-Moeder kantwerken inkoopt",
 • houdt een lezing in huize Kleykamp te 's-Gravenhage ter gelegenheid van de opening van een kanttentoonstelling georganiseerd door de Nederlandse Kantvereniging "Het Molenwiekje" en de vereniging "Het Kantsalet" (1936), [118]
 • houdt een lezing met lichtbeelden over oude kant in Museum Boymans te Rotterdam ter gelegenheid van de tentoonstelling oude kant aldaar(1938). [119]

Verslag in de NRC d.d. 23-11-1926 van een voorbespreking van een voordracht te houden door Mevr. Van der Meulen-Nulle voor de NVVH te Rotterdam, waarin o.a. haar inspanningen om het kantklossen in Nederland en Nederlands Indie te bevorderen aan de orde komen. Verslag in de NRC d.d. 24-11-1926 van de betreffende lezing.
klik op plaatje(s) om te vergroten

12. HENDRIK REINDERS, geb. Deventer 18-8-1833, ovl. Deventer 7-12-1916, is in 1852 te Deventer voor de Nationale Militie ingeschreven (loting nr. 157), maar in 1867 nog niet opgeroepen, koopman te Deventer (1867..1901), dreef de aardewerk- en porceleinzaak op de Brink te Deventer, tr. Delden 2-9-1867

13. BERNARDA MATHILDA GERHARDA WEERMAN, geb. Delden 29-7-1844, ovl. Deventer 9-12-1907 [120], woont te Stad Delden (1867), te Deventer (1901).

Wapen Reinders : In zilver een gaande vos (van rood?) op grasgrond, vergezeld links van een wijnrank gebladerd van groen en bevrucht van twee trossen druiven van blauw en geleid langs een bruine staak. In de schildvoet een versmalde golvende zilveren balk. Helmteken : de vos uitkomend. Dekkleden : zilver en rood.[121]. Wapen Weerman : In zilver een zwart geharnaste ridder, een getrokken zwaard in de rechterhand, een ovaal schild aan de linkerarm. Helmteken : een uitkomende arm, in de hand een zwaard. Dekkleden : zilver en zwart(¥). NB Miedema [122] geeft overal blauw in plaats van zwart.
Archief oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer:[123]
Hendrik Reinders, beg. 9-12-1916, oud 83 jaren, echtgenoot van B.M.G. Weerman, in graf nr. 550, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.
Bernarda Mathilda Gerharda Weerman, beg. 12-12-1907, oud 63 jaren, echtgenote van H. Reinders, in graf nr. 550, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.

Graf van Hendrik Reinders (1833-1916) en Bernarda Mathilda Gerharda Weerman (1844-1907) op de Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer.
Foto : M.E. Lapikás-van Schothorst, 2005
Overlijdensadvertenties van Bernarda Mathilda Gerharda Weerman (1844-1907) in Het nieuws van den dag d.d. 12-12-1907, en van Hendrik Reinders (1833-1916) in de NRC d.d. 9-12-1916.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorteannonces van twee kinderen uit het huwelijk van Hendrik Reinders en Bernarda Mathilda Gerharda Weerman.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Familiefoto ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van "tante Jo".
V.l.n.r. zittend de drie zusters: Lambertha Johanna ("Bertha") Reinders (1873-ca. 1950-1960), Daniella Johanna ("Jo") Reinders (1868-1965), Johanna Antonia ("Toos") Reinders (1871-1959).
V.l.n.r. staand hun drie nichtjes: Gerharda Bernarda Mathilda Reinders (1917-1992), Aagje Antonia Reinders (1920-2000), Anna Maria ("Iet") Reinders (1912-1994).
Foto: Deventer (Boedekerstraat) 25-7-1948.

klik op plaatje(s) om te vergroten

V.l.n.r. Anna Maria Reinders-Veen (1885-1937), Wiechert Reinders (1869-1937), Aagje Antonia ("Tonny") Reinders (1920-2000), Marianne Ritzema (vriendin van Tonny), Gerda Reinders (1917-1992), Truus Ritzema (vriendin van Tonny), Daniella Johanna ("tante Jo") Reinders (1868-1965), Jacoba Berendina Johanna ("Zus") Reinders (1893-??).
Foto: Buitenhuisje De Berkenkamp te Gorssel, dat Jo en Wiechert Reinders hadden overgenomen van Jan Bernard Reinders na diens overlijden in 1933.
Datum: tussen jan. 1933 en mei 1937, vermoedelijk zomer 1934.
Grafsteen van Wichert Reinders (1869-1937) en zijn zuster Daniella Johanna Reinders (1868-1965) op de begraafplaats te Diepenveen.
Bron en copyright: Graftombe.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

Mr. Age Solco Miedema (1867-1945) en echtgenote Johanna Antonia Reinders (1871-1959)
Foto: datum onbekend (ca. 1930)
Levensbeschrijving van Age Solco Miedema (1867-1945). [146]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafzerk van het echtpaar Miedema-Reinders op de Alg. Begraafplaats Herfstlaan te Heemstede.
Foto: Louk Lapikás, 2012

klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in de Leeuwarder Courant d.d. 6-11-1905 waarin Dr. Francois Wilhelm Wissel zijn vestiging als arts te Sneek aankondigt. Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 21-8-1930 van Dr. Francois Wilhelm Wissel (1870-1930).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Herman Reinders (1876-1960).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

14. EGBERT VEEN, geb. Sneek 10-6-1853, ovl. Baarn 8-7-1944, bankier, voogd van de Stads Algemene armen van Sneek (1893-1897),[157] bestuurslid van de Kindervoeding en deken van de Doopsgezinde Societeit te Sneek, vrijmetselaar, ontving een opleiding in het bankvak te Amsterdam, Londen en Parijs, en vestigde in 1881 het kassierskantoor E. Veen te Sneek, vanaf 1892 met zijn jongste broer Gerrit Veen als compagnon, koopt in 1902 het oude postkantoor aan de Marktstraat als bedrijfspand, waarna in 1907 de oprichting volgt van NV Bankierskantoor E. Veen en Co., draagt in 1916 de zaak over aan de Gelderse Credietvereniging, aandeelhouder van de Internationale Watertoerisme en Nijverheids-Tentoonstelling te Sneek (1913),[158] gaat in zomer 1921 te Baarn te Baarn wonen in Villa Castanea aan de Eemnesserweg, rentenier aldaar, tr. Sneek 4-6-1884

15. ELISABETH MATHILDA FEENSTRA, geb. Sneek 17-9-1859, ovl. Bad Nauheim (D) 3-6-1923, gecremeerd Friedberg (Hessen) 7-6-1923, volgde de "Franse school" in Doetinchem.

Wapen Feenstra : Gedeeld : I. in goud een halve zwarte Friese adelaar, II. doorsneden : a. in blauw een klimmende gouden leeuw, b. in zilver drie groene klaverbladen (2-1) [159]. Wapen Veen : In zilver drie liggende zwarte turven (1-2), in de schildvoet groen turfland. Helmteken : een staande turf [160]. NB Miedema [161] geeft het wapen zonder het turfland.
Volgens familieoverlevering was Egbert Veen mede-oprichter van de ANWB. Uit het boek Een eeuw wijzer, 100 Jaar ANWB, 1883-1983 blijkt echter niet dat hij bij de oprichtingsvergadering op 1-7-1883 te Utrecht aanwezig was en evenmin dat hij voorkomt op de in 1883 opgemaakte lijst van de eerste 106 werkende leden van de ANWB. Feit is wel dat een van zijn dochters een aanzienlijk bedrag bij testament naliet aan de ANWB. Zou Egbert Veen als Sneker wellicht een goede bekende geweest zijn van de in 1884 tot voorzitter gekozen Leeuwarder Edo Bergsma?
Op 28-9-1891 wordt inventaris opgemaakt (kennelijk na het overlijden van Pieter Risselada op 13-9-1891) ten behoeve van Thijs Fedde Risselada te Sneek, Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Egbert Veen te Sneek, Gerben van der Zijl te Sneek, en Johannes Feenstra te Sneek. [162]

Op 9-11-1891 passeert een akte van boelgoed, betreffende roerende goederen (kennelijk van Pieter Risselada overleden op 13-9-1891) met een opbrengst van f 1.505 ten behoeve van Thijs Fedde Risselada te Sneek, Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Egbert Veen te Sneek, Frederik Stokhuyzen te Leiden, Jan Voogd te Vlaardingen, en Jacobus Marie van Benten te 's-Gravenhage. [163]
Op 25-5-1901 passeert een akte van boedelscheiding (van Johannes Feenstra, overleden 15-3-1900, ten behoeve van Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Frederik Abrahams Stokhuyzen te 's-Gravenhage, Jan Voogd te Vlaardingen, Egbert Veen te Sneek, en Jacobus Marie van Benten te 's-Gravenhage. [164]
Op 23-6-1892 gaan Egbert Veen en Gerrit Veen te Sneek een vennootschap aan. [165]

Het royement hiervan door Egbert Veen en Gerrit Veen te Sneek volgt op 25-4-1907. [166]

Op 25-9-1901 passeert een royement te IJlst door Egbert Veen en Gerrit Veen te Sneek. Wat het betreft is onbekend. [167]

Op 18-10-1907 gaan Egbert Veen en Gerrit Veen te Sneek een naamloze vennootschap aan. [168] .In 1909 volgen vervolgens 3 royementen (waarvan is nog niet duidelijk) door Egbert Veen en Gerrit Veen te Sneek: op 26-1-1909,[169] op 19-5-1909,[170] op 30-9-1909.[171]

Op 27-10-1911 passeert een borgtocht te Langweer. Genoemd worden Egbert Veen en Gerrit Veen te Sneek, en de Incassobank te Amsterdam. Wie is borg voor wie? [172]

Op 29-8-1916 vindt het royement plaats van de N.V. Bankiers Egbert Veen en Compagnon te Sneek (bestuurders Egbert Veen en Gerrit Veen te Sneek). Verder wordt genoemd Carel Mozes Nij(e)veen te Leeuwarden. [173]
Aan Egbert Veen wonende Tulpstraat 8 te Sneek wordt het kenteken B-15975 voor een auto wordt afgegeven (20-3-1931).[174] Dit moet blijkbaar een andere Egbert Veen betreffen dan de bovenstaande die in 1931 al circa 10 jaar in Baarn woont.

Egbert Veen (1853-1944).
Foto: er staat met potlood op geschreven 1878 en 1898. Het laatste jaartal lijkt het waarschijnlijkst.
Bron: Fotocollectie CBG
Elisabeth Mathilda Feenstra (1859-1923).
Foto: verm. Sneek, ca. 1910.
Bron: in familiebezit.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Certificaat van het huwelijk van Egbert Veen (1853-1944) en Elisabeth Mathilda Feenstra (1859-1923).
Bron: in familiebezit.
Overlijdensadvertentie in het Algemeen Handelsblad d.d. 5-6-1923 van Elisabeth Mathilda Feenstra (1859-1923).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Woonhuis van de fa. Veen-Feenstra aan de Westersingel 32 te Sneek.
Foto: Sneek, 1955
Bron: Mevr. Louise Schierbeek-Huges (2009).
Egbert Veen (1853-1944) (rechts) en zijn dochter Elisabeth Mathilda Veen (1895-1986) op vakantie aan de Rivièra.
Foto: Menton (F), ca. 1925.
Bron: Ref. [175]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Anna Maria Veen (1885-1937) en haar jongere zusje Aurelia Helena Veen (1888-1955/56).
Foto: Sneek ca. 1894 door fotograaf P. Koene (werkzaam te Sneek 1888-1894).
Bron: in familiebezit.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Helena Margaretha Veen (1893-1980).
Locatie en datum (in ieder geval vóór 1975) onbekend.
Bron: in familiebezit.
Merklap vervaardigd in februari 1903 door Helena Margaretha Veen (1893-1980) op 9-jarige leeftijd. Een zevental merklappen van haar hand is thans nog in familiebezit.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Elisabeth Mathilda Veen (1895-1986) verwelkomt neven, nichten, achterneven en achternichten, en andere gasten aanwezig op het diner ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag.
Datering: 4-10-1975
Locatie: Lage Vuursche
Foto: Louk Lapikás

klik op plaatje(s) om te vergroten
Algemeen Handelsblad juni 1914:
Lawn Tenniswedtrijden te Leeuwarden vanwege de Frieschen Tennisbond juni 1914
Damesenkelspel
- 1e ronde: Mej. Römer - mej. E.M. Veen 6 - 0,6-3 (21-6-1914)
Gemengd dubbelspel
- 1e ronde: Mej. E.M. Veen en dr. H. Klein - mej. T. de Ruijter van Steveninck en D. Matak Fontein 8-6, 11-9 (23-6-1914)
- 2e ronde: Mevr. Hannema-Buma en mr. J.G. de Hoop Scheffer - mej. E.M. Veen en dr. H. Klein 6-3, 6-3 (23-6-1914)

NRC september 1915:
Eerste Lawn Tenniswedtrijden te Leeuwarden om het Kampioenschap van Friesland september 1915
Damesenkelspel:
- kwartfinale: Mej. E.M. Veen - Mej. M. André de la Porte 6-3, 6-3 (4-9-1915)
- halve finale: Mej. van Ham - Mej. E.M. Veen 6-1, 6-4 ((5-9-1915)
Gemengd dubbelspel:
- kwartfinale: Mej. van Koolbergen en W. Naessens - mej. E.M. Veen en dr. H. Klein 8-6, 6-3 (5-9-1915)

Leeuwarder courant, De Telegraaf en NRC september 1916
Lawn Tenniswedstrijden te Leeuwarden vanwege de Frieschen Tennisbond september 1916
Damesenkelspel:
- 1e ronde: Mej. E.M. Veen - mej. M. Westerhuis 6-3, 6-2 (2-9-1916)
- 2e ronde: Mej. E.M. Veen - mevr. Hannema-Buma 6-2, 6-3 (2-9-1916)
- 3e ronde: Mej. L. Phaff - Mej. E. Veen 6-1, 6-2 (3-9-1916)
Gemengd dubbelspel:
- 1e ronde: Mej. E.M. Veen en dr. A.A. Eecen - Mevr. M Wouda-Portheine en J. Portheine 6-3, 6-1 (2-9-1916)
- 2e ronde: hierin spelen ze niet evemin als in de finale
Damesdubbelspel:
- 2e ronde: Mej. E. Veen en mej. A. van Ham - mej. an Koolbergen en mej. van Aken de Waard 6-3, 3-6, 6-4 (1-9-1916)
- 2e ronde: Mej. E. Veen en mej. A. van Ham - mej. Beekhuis en mej. Romer 6-1-6-4 (1-9-1916) .be finale: Mej. E. Veen en mej. van Ham - mej. André de la Porte en mej. v.d. Willigen 11-9, 8-6 (3-9-1916) Kampioen van Friesland!

Tubantia en Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant september 1916
Vierdaagsche Lawntennis wedstrijden in het Volkspark te Enschede september 1916
Damesenkelspel:
- 2e ronde: Mej. E.M. Veen - mej. A.M. ter Kuile 6-1, 6-2 (16-9-1916)
- 3e ronde: Mej. E.M. Veen - mej. C.A. ter Kuile 6-3, 5-7, 11-9 (19-9-1916)
- halve finale: Mej. J.I. ter Kuile - mej. E.M. Veen 6-4, 6-2 (19-9-1916)
Damesdubbelspel:
- 2e ronde: Mej. M. Driessen en mej. E.M. Veen - Mej. J.M. van den Brink en mej. N. van Kleffens 5-7, 6-2, 7-5 (19-9-1916)
- halve finale: Mej. M. Driessen en mej. E.M. Veen - Mej. Jud. Blijdenstein en Mej. J. Udink ten Cate 6-3-6-3 (19-9-1916)
- finale: Mej. C. van Rees en mej. J.I. ter Kuile - Mej. M. Driessen en mej. E.M. Veen 6-1, 6-1 (21-9-1916)

Gemengd dubbelspel:
- 2e ronde: Mej. E.M. Veen en Copes van Hasselt - Mej. Jud. ter Kuile en E. ter Kuile Jr. 6-3, 6-3 (19-9-1916)
- 3e ronde: Mej. E.M. Veen en Copes van Hasselt - Mej. J.M. van den Brink en P. van Delden Szn 6-3-, 3-6, 6-4. (19-9-1916)
- halve finale: Mej. C. van Rees en M. ter Kuile - Mej. E.M. Veen en Copes van Hasselt 6-2, 6-1 (19-9-1916)

Leeuwarder courant 30-8-1917
Internationale kampioenschappen van de Friesche Lawn-Tennis Bond september 1917
"Jammer is, dat Sneek dit jaar voor het eerst wegblijft, want al geven de Sneeker heeren gewoonlijk slechts middelmatig spel te zien, de dames double van mej. Veen en mej. van Ham is de beste van Friesland.

Villa Castanea aan de Eemnesserweg 12 te Baarn. Elisabeth Mathilda Veen woonde hier van medio jaren dertig tot ca. 1971, aanvankelijk met haar vader Egbert Veen, die zij verzorgde, tot diens overlijden in 1944. De villa werd samen met de identieke villa aan de Eemnesserweg 14 (begin 20ste eeuw) gebouwd onder architectuur van Th.G. Schill en D.H. Haverkamp.[205]
Foto: Baarn, waarschijnlijk jaren dertig. De identiteit van de personen op de foto is onbekend.
Ex libris van Elisabeth Mathilda Veen (1895-1986).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 4 ( 205 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Geschiedenis van Ede, Arnhem, herdruk 1980
 2. Barneveldsche Courant d.d. 2-2-1872
 3. Barneveldsche Courant d.d. 16-5-1873
 4. Geschiedenis van Ede, Arnhem, herdruk 1980
 5. Barneveldsche Courant d.d. 30-10-1885
 6. Barneveldsche Courant d.d. 15-10-1886
 7. Barneveldsche Courant d.d. 3-2-1888
 8. zie Barn. Crt 11-10-1906
 9. stamreeks Hopster volgens Mededeling R.H. Hopster te Deventer
 10. Ref. xxx
 11. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES138
 12. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1219
 13. Het Centrum, 14-8-1911
 14. Barneveldsche Courant d.d.3-2-1916
 15. Leeuwarder Nieuwsblad, 20-2-1940
 16. Leeuwarder nieuwsblad d.d. 02-12-1929
 17. Leeuwarder courant, passim
 18. Leeuwarder nieuwsblad d.d. 28-03-1931
 19. Leeuwarder nieuwsblad d.d. 24-07-1935
 20. L.C. ter Haar-van Schothorst, Mijn levensverhaal, Winterswijk, 1997, eigen uitgave
 21. Leeuwarder courant 08-12-1916
 22. Leeuwarder courant d.d. 24-02-1926
 23. De Tijd, 27-8-1894
 24. Algemeen Handelsblad 30-7-1895
 25. Nederlandsche staatscourant 03-09-1898
 26. Algemeen Handelsblad 19-12-1899
 27. Arnhemsche courant 23-08-1901
 28. Haagsche courant 04-12-1901
 29. De Gooi- en Eemlander 11-01-1902
 30. Arnhemsche courant 17-07-1902
 31. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 30-07-1903
 32. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 33. ⇒ dap.library.uu.nl
 34. Arnhemsche courant 20-05-1904
 35. Arnhemsche courant 09-06-1909
 36. Het nieuws van den dag 12-03-1910
 37. Haagsche courant 24-12-1915
 38. Haagsche courant 08-07-1916
 39. Haagsche courant 15-04-1919
 40. Het Vaderland 15-03-1920
 41. Algemeen Handelsblad 14-05-1925
 42. Haagsche courant 06-03-1926
 43. Haagsche courant 16-09-1927
 44. nog doen Het vaderland 501-1928
 45. Algemeen Handelsblad 19-04-1929
 46. ⇒ Directeuren
 47. Het Vaderland 19-7-1928
 48. ⇒ r-barneveld.htm
 49. ⇒ _jaa003193601_01_0016.htm
 50. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1219
 51. Het Vaderland d.d. 10-6-1925
 52. ⇒ www.dominees.nl
 53. Hervormd Zondagsblad voor Friesland, 1933
 54. Trouw, 2001
 55. ⇒ passagiers
 56. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1909
 57. Bijblad NL 7(1981)202
 58. NA, Inv.nr. 3.20.87, Inventaris van het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, 1226-1996
 59. Bijblad NL 7(1981)202
 60. NRC d.d. 9-12-2014
 61. ⇒ www.dominees.nl
 62. NA 78(1987)138
 63. NA 78(1987)139
 64. NA 78(1987)138
 65. Van Zeeuwsche Stam 034(1981)338
 66. ⇒ kunstenaar-en-pionier-wijnand-van-schothorst-1935-2014
 67. Maandblad Ver. tegen de Kwakzalverij 60(1940)10
 68. Bijblad NL 7(1981)203
 69. Bijblad NL 7(1981)204
 1. NP 53(1966)251
 2. De Stentor mei 2016
 3. Bijblad NL 7(1981)204
 4. Bijblad NL 7(1981)203
 5. Bijblad NL 7(1981)204
 6. NRC d.d. 15-11-1927
 7. ⇒ genealogie_van_willem_dirckszn_van_der_spek.htm
 8. ⇒ www.tabakshistorie.nl
 9. Den Haag, Bev. Reg.
 10. een groot aantal kwartieren Van der Meulen oorspronkelijk volgens Genealogie en Kwartierstaat Van der Meulen, beschikbaargesteld door J.G. van der Meulen te Schalkhaar, hierna Gen. Van der Meulen
 11. L.C. ter Haar-van Schothorst, l.c.
 12. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1864
 13. L.C. ter Haar-van Schothorst, l.c.
 14. W. Stoll, De Sambeekse tak van de Veluwse familie Van Leeuwen, Den Helder, 1982
 15. H. Wormsbecher, Genealogie Van Leeuwen, Arnhem, 1984
 16. Mededeling Niek de Jong, GA Harderwijk
 17. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 18. ⇒ j.l.kuiperi
 19. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 20. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 21. ⇒ j.l.kuiperi
 22. Mededeling M. Horninge-ter Haar, 2004
 23. ⇒ j.l.kuiperi
 24. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1907-1922
 25. ⇒ j.l.kuiperi
 26. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 27. zie ook Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 28. NRC 24-6-1911, editie 1, blad 11
 29. ⇒ passagiers
 30. ⇒ j.l.kuiperi
 31. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 32. ⇒ j.l.kuiperi
 33. zie ook ⇒ j.l.kuiperi
 34. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 35. L.W. van der Meulen-Nulle, Kant met naald en klos en speldenbos, 1959
 36. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 37. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1917, 1918
 38. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916-1930
 39. L.W. van der Meulen-Nulle, Kant met naald en klos en speldenbos, 1959
 40. ⇒ passagiers
 41. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916-1930
 42. NRC, 21-3-1924
 43. Het Vaderland, 15-4-1924
 44. Het Vaderland, 8-5-1924
 45. Het Vaderland 17-4-1925
 46. NRC 30-03-1925
 47. NRC, 6-3-1926
 48. NRC 03-11-1926
 49. Het Vaderland 02-10-1936
 50. Het Vaderland 12-03-1938
 51. zie NP 4(1913)436 voor stamreeks en wapen Weerman
 52. volgens een boekje, in bezit van Ir. E. Reinders te Apeldoorn, gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk Reinders-Veen, bevattende een aantal fragment genealogien en wapentekeningen, waarschijnlijk opgemaakt door Mr. A.S. Miedema, hierna te refereren als Huw. Boek RV
 53. Huw. Boek RV, l.c.
 54. ⇒ sob_s.asp
 55. zie ook Huw. Boek RV, l.c.
 56. Mededeling Mevr. A.A. van Schothorst-Reinders, 1978
 57. Mededeling Deventer Musea, 2004
 58. Nots. J.Th. Smalbraak te Deventer, d.d. 9-3-1967
 59. Kamer van Koophandel Deventer, ins. nr. 00945, inv. nr. 0382, ⇒ www.historischcentrumoverijssel.nl
 60. MvV 2(1974)147
 61. ⇒ algbr.htm
 62. ⇒ algbr.htm
 63. MvV 2(1974)145
 64. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 65. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 66. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 67. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1897-1898
 68. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1899
 69. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1902-1903
 1. MvV 2(1974)145
 2. NHA, inv.nr. 3893 Dinsdagavondgezelschap (DAG) te Haarlem
 3. ⇒ index.htm
 4. Archief van de familie en de Firma Vettewinkel, inventaris nr. 69, d.d. 1924 dec. 3, 1 omslag, ⇒ 712.nl.html
 5. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, d.d. 24-12-1952
 6. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, d.d. 24-12-1952
 7. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, memorie van aangifte d.d. mei 1960
 8. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, ⇒ www.iisg.nl
 9. Leeuwarder Courant d.d. 26-3-1952
 10. Het Vaderland, 21-8-1930
 11. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 12. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 13. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1900-1902
 14. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1897
 15. ⇒ www.graftombe.nl
 16. ⇒ index.htm
 17. ⇒ www.graftombe.nl
 18. Deventer Dagblad d.d. 7-8-1934
 19. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 20. ⇒ digicollectie
 21. Huw. Boek RV, l.c.
 22. Veen, l.c.
 23. Huw. Boek RV
 24. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 130 d.d. 28 september 1891
 25. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 154 d.d. 9 november 1891
 26. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119103 repertoire nr. 99 d.d. 25 mei 1901
 27. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119094 repertoire nr. 70 d.d. 23 juni 1892
 28. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119110 repertoire nr. 38 d.d. 25 april 1907
 29. RAF, NA IJlst, Nots. W. Wierda, Inv. nr. 147084 repertoire nr. 80 d.d. 25 september 1901
 30. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119110 repertoire nr. 108 d.d. 18 oktober 1907
 31. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 13 d.d. 26 januari 1909
 32. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 79 d.d. 19 mei 1909
 33. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 107 d.d. 30 september 1909
 34. RAF, NA Langweer, Nots. A. Faber, Inv. nr. 074102 repertoire nr. 1359 d.d. 27 oktober 1911
 35. RAF, NA Bergum, Nots. W. van der Meer, Inv. nr. 012117 repertoire nr. 123 d.d. 29 augustus 1916
 36. ⇒ kentekens
 37. Hubert Mettivier Meijer, 2007
 38. De Telegraaf d.d. 03-01-1956
 39. Leeuwarder courant passim
 40. Verzameling van verslagen en rapporten behoorende bij de Nederlandsche Staatscourant, 1907
 41. Algemeen Handelsblad 05-07-1907
 42. De Gooi- en Eemlander d.d. 12-02-1932, 22-01-1935, 9-5-1935
 43. De Gooi- en Eemlander d.d. 24-02-1938
 44. De Gooi- en Eemlander d.d. 25-10-1941
 45. Veen, l.c.
 46. GA Amsterdam, persoonskaart
 47. De Telegraaf d.d. 6-4-1963
 48. Verzameling van verslagen en rapporten behoorende bij de Nederlandsche Staatscourant, 1907
 49. Algemeen Handelsblad 05-07-1907
 50. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 51. J.F.M. den Boer en S. Duparc, Kroniek van Amsterdam over de jaren 1940-1945, Amstelodamum, Amsterdam, 1948
 52. J.F.M. den Boer en S. Duparc, Kroniek van Amsterdam over de jaren 1940-1945, Amstelodamum, Amsterdam, 1948
 53. Het Vaderland, 22-7-1942
 54. Veen, l.c.
 55. GA Amsterdam, persoonskaart
 56. Tresoar, toeg. nr. 26 Not. Arch. Sneek, Nots. Johannes Jan Heringa, inv. nr. 121052, aktenummer 00179, 1913
 57. De Gooi- en Eemlander 04-02-1944
 58. NGV
 59. Gooi- en Eemlander
 60. Gooi- en Eemlander d.d. 31-5-1948
 61. Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 18-07-1906
 62. Haagsche courant, d.d. 14-07-1911 en 06-07-1912
 63. Nieuwsblad van Friesland, d.d. 28-12-1915
 64. De Telegraaf 28-12-1915
 65. Algemeen Handelsblad d.d. 29-08-1916
 66. Leeuwarder Courant, d.d. 17-7-1909
 67. ⇒ www.bonas.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56