This page was last updated : 200402.
File size is: 36 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 3
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 11.0,
Muiden, 2017.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 3

4. Drs. COSTERUS VAN SCHOTHORST, geb. Ede 10-3-1876, ovl. Winterswijk 10-12-1938, studeerde medicijnen te Utrecht, woonde aldaar bij zijn oom Reijer van Schothorst, die een fietsenwinkel op de Trans had,[1] tweede geneesheer aan het krankzinnigengesticht te Zutphen (1903-1905), huisarts te Smilde (1905), huisarts te Winterswijk (1905-1937), gemeenteraadslid (partijloos) te Winterswijk (1909-1917), kandidaat van de Vrijzinnige Kiesvereeniging voor de gemeenteraad van Winterswijk (1915) [2] verkozen met 1228 stemmen in de gemeenteraad van Winterswijk (16-2-1917) [3] wordt gevraagd als opvolger in de gemeenteraad van Winterswijk (1920) [4] en als zodanig verkozen,[5] maar bedankt,[6] bestuurslid (1914), vice-voorzitter (1917) en voorzitter (1932), van het departement Winterswijk van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, lid (1918) en later bestuurslid van het Comité tot oprichting van een Openbare Leeszaal, lid van de Slöjdcommissie (1917), bestuurslid van de Fröbelschool (1918), voert het woord bij de plechtige opening op 15-3-1926 van het Alg. Ziekenhuis St. Elisabeth te Winterswijk,[7] voorzitter van Winterswijks Belang, bestuurslid van de Vereeniging tot bestrijding van tuberculose, voorzitter van het natuurhistorisch, geologisch en folkloristisch museum, voorzitter van het Scheidsgerecht ingevolge het Werkliedenreglement, voorzitter van de afdeling Winterswijk van het Ned. Rode Kruis, bestuurslid van de jeugdherberg "'t Kreil", bestuurslid van de Algemeene Vereeniging voor Ziekenzorg en Bevordering van Gezondheidsbelangen, bestuurslid van de Vereeniging Volkshuisvesting, gemeentearts, oud jurylid van het bloemencorso der Vereeniging "Volksfeest", leider der Eerste Hulp en Ontsmettingsdienst der Gemeenteluchtbescherming, en voorzitter van de Bond van Rijwielpadenvereenigingen in Oost-Gelderland, tr. 2o Apeldoorn 8-8-1928 zijn schoonzuster WILHELMINA ANTOINETTA PETRONELLA VAN DER MEULEN, geb. Apeldoorn 29-3-1890, ovl. Gorssel 2-7-1971, dr. van Cornelis van der Meulen en Louisa Catharina van Leeuwen (zie kw. nr. 10 sub i), volgt de HBS te Leiden en behaalt het eindexamen HBS te Utrecht 4-8-1909,[8] reisde op het schip Koning Willem III, dat op 9-12-1911 van Amsterdam naar Batavia vertrekt,[9] behaalt op 4-12-1912 als klerk bij de PTT te Batavia het examen "tot zelfstandige bediening van den morse-en sounder-toestellen" (morse seinen 6, opnemen 7, schrift 7, sounder 6) wordt op 6-5-1913 als commies 3de klasse bij de PTT overgeplaatst van het hoofdbureau te Batavia naar Padang onder toekenning van een extra toelage van ƒ 35,-- per maand, welke toelage te Padang op 3-4-1914 wordt teruggebracht naar ƒ 25,-- en op 19-7-1915, met terugwerkende kracht tot 1-2-1914, weer wordt verhoogd naar ƒ 35,--, wordt als commies 3de klasse te Padang op 29-5-1914 toegelaten tot de cursus voor de opleinding tot commies 2de klasse behaalt als commies 3de klasse bij de PTT op 26-3-1915 te Batavia het examen "in de zelfstandige bediening van den morse-en recorder-toestel" (morse seinen 7 en opnemen 7, recorder seinen 5 en opnemen 5), verkrijgt als commies bij de PTT te Weltevreden (27-5-1915 en sindsdien overgeplaatst naar Djokjakarta), wegens ziekte op 9-6-1915 verlof om 1 maand te Soekaboemi of Bandung door te brengen,[10] commies bij de tweede afdeling van de Post- en Telegraafdienst met standplaats Semarang (1916-1920),[11] krijgt verlof 15-12-1920,[12] reisde op het schip Prins der Nederlanden, dat op 29-1-1921 van Batavia te Amsterdam is aangekomen, vertrekt 18-11-1923 met het schip Patria van Rotterdam naar Ned. Indië,[13] controleur 2e klasse, toegevoegd aan het diensthoofd van het hoofdbestuur van de Post- en Telegraafdienst (1923), [14] keert terug naar Nederland met het schip Johan de Witt van Batavia (vertrek 1-3-1924) naar Genua (aankomst 24-3-1924) en vandaar blijkbaar naar Amsterdam.[15] COSTERUS VAN SCHOTHORST tr. 1o Barneveld 28-10-1904

5. MARIA JOHANNA VAN DER MEULEN, geb. Palembang (NOI) 14-10-1875, ovl. Winterswijk 5-9-1922, woont bij haar ouders op de Deventerweg n° 203 (later 330) te Apeldoorn, wordt als Mej. M.J. van der Meulen wonend te Apeldoorn, in nov. 1896 aangesteld "tot tijdelijk onderwijzers aan eene O.L. School te Barneveld"[16] wordt op 26-4-1898 uitgeschreven van Apeldoorn naar Barneveld, onderwijzeres aldaar aan de school van (haar latere schoonvader) Evert van Schothorst (zie kw. nr. 8 ), krijgt op 27-7-1901 van de gemeenteraad van Barneveld eervol ontslag als onderwijzeres per 1-9-1901.[17]

Wapen Van Schothorst : In zilver een rode hoofdletter S.[18] Wapen Van der Meulen : Gevierendeeld : I. en IV. in zilver drie groene bomen naast elkaar op grasgrond, II. in zilver drie groene klaverbladen (2-1), III. in blauw drie gouden sterren (2-1). Helmteken : vier gouden molenwieken schuinkruisgewijs geplaatst. Dekkleden : groen, gevoerd van zilver [19].

Afdruk van een tamelijk beschadigde glasplaat waarop geplakt is een etiketje met de tekst "8-3-'12". V.l.n.r Louisa Catharina van Schothorst (1907-2002), Albarta van Schothorst (1910-1946), Maria Johanna van der Meulen (1875-1922), Evert van Schothorst (1905-1974). De in familiekring geuite veronderstelling dat de vrouw niet Maria Johanna van der Meulen (1875-1922) maar haar zuster Wilhelmina Antoinetta Petronella van der Meulen (1890-1971) zou zijn kan niet waar zijn aangezien laatstgenoemde juist in december 1911 naar Indie is vertrokken (zie boven) en de afgebeelde vrouw eerder 37 dan 22 lijkt.
Foto : Winterswijk 1912. Fotograaf : waarschijnlijk Hendrik Karel Manupassa (zie kw. nr. 11 tot 1912 inderdaad tijdelijk in Nederland was.
In memoriam van Costerus van Schothorst (1876-1938) in Het Vaderland d.d. 10-12-1938.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Maria Johanna van der Meulen (1875-1922). Maria Johanna van der Meulen (1875-1922).
Foto door Karel le Grand, hoffotograaf te Dordrecht.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Stempel en inscriptie van Wilhelmina Antoinetta Petronella ("Nel") van der Meulen (1890-1971) in haar zakflora op de HBS te Leiden (ca. 1905). Overlijdensadvertentie in NRC Handelsblad d.d. 6-7-1971 van Wilhelmina Antoinetta Petronella van der Meulen (1890-1971).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Verslag in Het Vaderland d.d. 22-9-1939, betreffende verwikkelingen rond het vertrek van Dr. E. van Schothorst (1905-1974) en diens schoonvader Dr. W.L. Slot bij de Rekkensche Inrichtingen.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Verslag in het Leidsch Dagblad d.d. 8-6-1954 over het optreden van Mevr. Ter Haar-van Schothorst tijdens een voorstelling te Winterswijk.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorteannonce van Albarta van Schothorst (1910-1946).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Grafsteen op het graf van Johan Hendrik Koen, zijn eerste vrouw Albarta van Schothorst, en zijn tweede vrouw E.B. Wiesebron, op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Fragment Koen
Frits Johan Marie Herman Koen, geb. 's-Gravenhage 19-7-1876 als zn. van Hendrik Koen en Geertruij Jacoba Egberse, ovl. Buitenzorg 12-2-1932,[38] officier bij de Infanterie van het KNIL, tweede luitenant (benoemd 3-10-1898), vertrekt als zodanig 20-5-1899 met het schip Merapi naar Indië,[39] tweede luitenant (1900) en eerste luitenant (benoemd 26-9-1901) te Padang Sidempoean bij het Garnizoens-bataljon van Sumatra's Westkust (1900), eerste luitenant bij het 12e Bataljon te Atjeh (1902), te Lam Njöng bij het 1e Garnizoens-Bataljon van Atjeh (1903-1911), kapitein (1911-1916), gepensioneerd als kapitein (tussen 1917 en 1919), directeur (benoemd 26-4-1919) der centrale gevangenis voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden te Semarang, directeur (benoemd 17-5-1920) van 's Lands gevangenis en van het gestraftenkwartier te Glodok (tevens belast met het beheer v/h Civiel gedeelte v/h civiel- en militair gevangenhuis te Weltevreden, de bijzondere strafgevangenis te Meester-Cornelis en de afdeelingsgevangenis te Meester Cornelis (1920-1924), directeur van de gevangenis te Tjipinang (1924), directeur 1e klasse (benoemd 9-12-1921) van de strafgevangenissen op Noesa Kembangan (1926-1928), commissaris van het bestuur van de "Vereeniging tot het verleenen van hulp aan ontslagen gevangenen" gevestigd te Semarang (1919), woont te Padang (1903), Fort de Kock (1906-1908), met verlof (1909), Buitenzorg (1911), Fort de Kock (1912), Atjeh (1914-1915), Weltevreden (1916-1924), Noeasakembangan (1925-1927), Weltevreden (1929), Bandoeng (1931-..), [40] [41] tr. Padang 15-12-1900 Emma Josephine Maurer, geb. Padang 11-10-1883, ovl. Winterswijk 23-11-1962, dr. van Johan Wilhelm Maurer, opziener der wegen op Sumatra's Westkust 1, opziener 3e kl. bij de cultures te Padang Pandjang (Padangse Bovenlanden), commies op het bureau van de assistent-resident van Painan, op het bureau van de assistent-resident voor de politie te Padang, en Anna Paulina Kihm.[42]

Geboorteannonce en ovverlijdensadvertentie van Cornelie van Schothorst (1917-1917).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

6. Dr. Mr. JAN BERNARD REINDERS, geb. Deventer 14-12-1882, ovl. Bloemendaal 17-1-1933, ingeschreven als student rechtsgeleerdheid te Leiden 24-9-1903 [43], studeerde Indisch recht aldaar, promoveerde aldaar 4-12-1908 in de rechtswetenschappen op stellingen, benoemd tot 1ste substituut-griffier bij de Raad van Justitie te Batavia 12-7-1910,[44] ambtenaar ter beschikking van de voorzitter van de landraden te Bandoeng en Soemedang (Preanger Regentschappen),[45] krijgt verlof 6-6-1911,[46] en vertrekt naar Nederland, volgens familieoverlevering "rechter te Batavia en Bandoeng" (1910/11), doch in de Regeeringsalmanakken voor Nederlandsch Indië blijkt daar niets van, directeur der Geldersche Credietvereeniging te Winterswijk (1913-1924), directeur van het kantoor IJmuiden der Twentsche Bank (1924-1933), vrijmetselaar, tr. Sneek 7-3-1910

7. ANNA MARIA VEEN, geb. Sneek 18-3-1885, ovl. Bloemendaal 5-7-1937,[47] bezocht een kostschool (1902-1903) te Zwitserland, waarvan een dagboek bewaard is gebleven,[48] mogelijk identiek met M.A. Veen te Sneek die in juli 1907 het diploma huishoudkundige behaalt aan de Huishoudschool Laan van Meerdervooort te 's-Gravenhage.[49]

Op 3-3-1910 maken Jan Bernard Reinders wonende te Haarlem, en Anna Maria Veen wonende te Sneek huwelijksvoorwaarden.[50]
Op 7-3-1910 verleent Anna Maria Veen, gehuwd met Jan Bernard Reindersen wonende te Sneek, een volmacht aan ... [51]
Mr. J.B. Reinders en echtgenote reizen van Amsterdam naar Batavia op het schip Rembrandt dat op 5-3-1910 uit Amsterdam vertrekt.[52] Na ruim een jaar keren zij terug van Java naar Nederland op het schip Goentoer dat op 3-7-1911 te Marseille is aangekomen.[53]

Wapen Reinders : In zilver een gaande vos (van rood?) op grasgrond, vergezeld links van een wijnrank gebladerd van groen en bevrucht van twee trossen druiven van blauw en geleid langs een bruine staak. In de schildvoet een versmalde golvende zilveren balk. Helmteken : de vos uitkomend. Dekkleden : zilver en rood.[54]. Wapen Veen : In zilver drie liggende zwarte turven (1-2), in de schildvoet groen turfland. Helmteken : een staande turf [55]. NB Miedema [56] geeft het wapen zonder het turfland.

Frontpagina van het boekje met 30 stellingen waarop Mr. Jan Bernard Reinders op 4-12-1908 aan de Universiteit van Leiden promoveerde in de rechtswetenschappen. Alle stellingen zijn te lezen in dit document. Ex libris van Jan Bernard Reinders (1882-1933).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Huis aan de Vijverweg 4 te Bloemendaal waar de familie Reinders-Veen van 1924 tot 1937 woonde.
Foto: ansichtkaart, Bloemendaal ca. 1930-1935

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 3 ( 66 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. L.C. ter Haar-van Schothorst, Mijn levensverhaal, eigen uitg. Winterswijk, 1997
 2. NRC, 10-6-1915
 3. NRC, 17-2-1917
 4. Het Vaderland, 24-8-1920
 5. Het Vaderland, 25-8-1920
 6. Het Vaderland, 31-8-1920
 7. Het Centrum, 17-3-1926
 8. gegevens uit documenten in familiebezit
 9. ⇒ passagiers
 10. gegevens uit documenten in familiebezit
 11. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1917-1920
 12. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1921, 1922
 13. ⇒ passagiers
 14. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1924
 15. ⇒ passagiers
 16. De Harderwijker, d.d.18-11-1896
 17. De Harderwijker, d.d. 3-8-1901
 18. Bijblad NL 7(1981)181
 19. Jb. CBG 37(1983)278
 20. Mededeling M.J Ceuleers-Koen
 21. NRC, 24-8-1925
 22. Het Vaderland, 25-7-1926
 23. Het Centrum, 15-10-1929
 1. Het Vaderland, 26-6-1931
 2. Het Vaderland, 10-06-1933
 3. Bijblad NL 7(1981)200
 4. Het Vaderland, 17-7-1925
 5. NRC, 24-8-1925
 6. Het Centrum, 29-4-1929
 7. Het Centrum, 11-6-1928
 8. Algemeen Handelsblad 18-09-1929
 9. Het Centrum, 23-7-1927
 10. ⇒ passagiers
 11. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1932-1941
 12. Het Vaderland 4-9-1935, editie 1, blad 4
 13. Soerabaijasch handelsblad, d.d. 20-10-1936
 14. ⇒ www.japansekrijgsgevangenkampen.nl
 15. Ind. Nav. 7(1994)83
 16. Ind. Nav. 7(1994)83
 17. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1899-1929
 18. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1904-1932
 19. Ind. Nav. 7(1994)83
 20. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 21. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1911
 22. NRC, 9-8-1910
 23. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1912
 1. E.A. Veen, Een Friesch koopmansgeslacht, het geslacht Veen, Amsterdam, 1947
 2. Dagboek in familiebezit
 3. Leeuwarder courant 13-07-1907
 4. Tresoar, toeg. nr. 26 Not. Arch. Sneek, Nots. Johan Menno Goslings, inv. nr. 119113, aktenummer 00012, 1910
 5. Tresoar, toeg. nr. 26 Not. Arch. Sneek, Nots. Johan Menno Goslings, inv. nr. 119113, aktenummer 00015, 1910
 6. ⇒ d-compu.dyndns.org
 7. ⇒ d-compu.dyndns.org
 8. volgens een boekje, in bezit van Ir. E. Reinders te Apeldoorn, gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk Reinders-Veen, bevattende een aantal fragment genealogien en wapentekeningen, waarschijnlijk opgemaakt door Mr. A.S. Miedema, hierna te refereren als Huw. Boek RV
 9. Veen, l.c.
 10. Huw. Boek RV
 11. Het Vaderland, 10-02-1941
 12. C. Fasseur, Wilhelmina, krijgshaftig in een vormeloze jas, 2001, p621
 13. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1921
 14. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1917
 15. NRC, 23-1-1929, 4-5-1929
 16. Het Vaderland, 15-5-1932
 17. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1937-1940
 18. Stamboekkaarten Oost-Indische Ambtenaren 1927-1952
 19. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1938
 20. Mededeling H. Mettivier Meijer te Wageningen, 2000

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56