This page was last updated : 161128.
File size is: 196 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 15
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 15

16396. WOLF (WULF) VAN DRONCKELER.

17312. JELIS (GELIS) EVERSEN HAALBOOM (DEN OLDEN), geb. ca. 1450-1470, ovl. Ede 1525, woont ca. 1500 op "De Haalboom".[2].

Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten :[3]
1525: Gelis Holboom obijt in Ede et filius Evert emit cormedam a Jacob van Ommeren pro 8 fl Phil. 30 stb. pro floreno inde habet Jacob 2 fl. pro parte sua.[4]

20080. GERRIT TER WITSLAGH, geb. ca. 1500, genoemd bij de veetelling (te Epe?) in 1526.[13]

21192. WILLEM GERRITSZ.

21528. JACOB CORNELISZ (VAN (DER) VELDEN), geb. vóór ca. 1480, ovl. Wateringen 1536[16] ,[17] pachter (1502, 1516-1545), beleend (1509, 1513, 1517, 1519, 1521, 1522, 1533), bouwman, woont in het huis te Maasland (1537) [18](¥), te Wateringen (1513, 1521, 1533),[19] (1536),[20] belender te Maasland (1521) [21], tr. [22]

21529. KATHARINA (TRIJNTJE) DIRCKDR (THOEN VAN BRONKHORST), ovl. 1569-1588 of na 27-8-1560[23] of Delft na 28-7-1555[24] ,[25] tr. 1o [26] [27] . VRANCK NN. Zij wordt beleend (1548), is belendster te Vlaardingen (1548), testeert (1557, zie hieronder), haar erfgenamen zijn belender (1588) te Maasland.[28]

COMMENTAAR(¥) sic! in 1537 is hij al overleden.

Wapen Thoen van Bronckhorst: een klimmende zilveren leeuw, goud gekroond, genageld en getongd op een schild van keel.
Dit wapen is met zekerheid gedragen door Willem Jansz Thoen, zijn zoon Joost Willemsz Thoen en zijn kleinzoon Jan Joostensz Buvs, hetgeen blijkt uit een akte opgemaakt voor de Maaslandse notaris Aelbrecht Willemsz van Roodenburg.[29]
Uit de volgende acte blijkt een goed overzicht van al haar nazaten:
13-4-1595 : In de volgende conflicten zal ten huize van Vrederick Meesz in 't Voorhout te 's Gravenhage door 4 advocaten van het Hof van Holland aldaar op 29 maart e.k. recht worden gewezen en wel tussen Annetge Dirricsdochter, gehuwd met Lenaert Pietersz Goudtappel, en haar zuster Grietgen Dirricsdochter, gehuwd met Jan Lenaertsz backer te Ouderschie, enerzijds en de kinderen van hun zuster Marritgen Dirricsdochter, n.l. Dirrick Gerritsz. te Hodenpijl c.s., alle 3 dochters van wijlen Dirck Vranckenz die aan de Kintsheur(=Kwintsheul) te Wateringe woonde, en tussen Jacob Cornelisz van Velden en zijn broers en zuster Ariaen Cornelisz Pols (sic!), Vranck Cornelisz van Velden, Ermgaerd Cornelisdochter, gehuwd met Jan Lenaertsz van der Hoeff, mede namens hun broers en zusters, allen kinderen van Cornelis Jacobsz, enerzijds en Vranck Jacobsz te Vlaerdingen met zijn zuster, de kinderen van Jacob Vranckenz, die een zoon was van Ouwe Vranck Jacobsz. Vranck Pietersz van Velden te Maeslant met zijn broer, de kinderen van Pieter Vranckenz, die ook een zoon was van Ouwe Vranck Jacobsz. Cornelis Cornelisz Versijde te Vlaerdinge, zoon van Catrijn Vranckedochter, die een dochter was van Ouwe Vranck Jacobsz. Maritge Pieters, weduwe van Wigger Vranckenz en gehuwd met Adriaen Willemsz te Wateringe, mede namens Jacob Wiggersz, de zoon van Wigger Vranckenz, die een zoon was van Ouwe Vranck Jacobsz anderzijds. Het betreft de nalatenschap van Catrijn Dirricxdochter, weduwe van Jacob Cornelisz te Wateringhe, de moeder van Dirck Vranckenz, Cornelis Jacobsz en Vranck Jacobsz, de laatste hiervoor vermeld als Ouwe Vranck Jacobsz om hem te onderscheiden van een gelijknamige nakomeling. Zij testeerde op 28-7-1557.[30]
==== BELENINGEN ====
Grafelijkheid (nr. 20K) [31] : 2 morgen 2\*half hond land te Maasland (1546: aan de Westgaech in de woning van de wed. van Jacob Florijsz, belend ten westen de woning van Joost Adriaensz, ten oosten Ouwe Jan Jorisz met eigen en bruikwaar) :
1516-1535 : verpacht aan Jacob Cornelisz voor 5 pond 10 sc.
1536-1545 : verpacht aan Jacob Cornelisz voor 7 pond

Grafelijkheid (nr. 20C) [32] : 1\*half hond land te Maasland :
1538, 1540 : verpacht aan Jacob Cornelisz voor 4 sc.
1542-1545 : verpacht aan Jacob Cornelisz voor 4 sc.
NB staan de verpondingen na zijn dood nog op zijn naam?

Hodenpijl (nr. 8) 4 morgen land met een huis in Maasland,[33] bewoond door Boudijn van der Velde Muysz, (1517: Mees de weduwe van Nee1 Bouwensz, 1537: Jacob Cornelisz), in het Corteland, belend ten noorden: de Schede, ten oosten: (1521: de leenman , 1537: Vranck Jacob Cornelisz met zijn evenknieen en Len Vriesen, 1548: Pieter Vranckez met zijn evenknieen en Len Vriessen), ten zuiden: de weg, (1521: de Gaechweg, 1537: de Goechsweg), ten westen: (1521: de witte monniken te Haerlem, 1537: de bruikwaar van Jacop Aertsz).
17-7-1517: Jacob Cornelisz na overdracht door zijn broer Vries Cornelisz
17-7-1519: Jacob Cornelisz (22-10-1521: te Wateringen) na overdracht door zijn broer Vries Cornelisz
25-1-1537: Vranck Jacop Cornelisz te Wateringen bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz

Wateringen (nr. 5) : 3 morgen land te Wateringen [34] :
17-1-1521 : Jacob Cornelisz te Wateringen na overdracht door Dirck Jan Symonszoonsz met toestemming van Cornelis Dircksz diens rechte leenvolger.
29-12-1536 : Vranck Jacob Cornelisz bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
13-7-1548 : Pieter Vranckez bij dode van zijn vader Vranck Jacobsz, zijn voogd Cornelis Jacopsz en zijn moeder Maritgen Wiggersdr dragen het leen over aan zijn grootmoeder Katharina Dirckdr.

Wateringen (nr. 10B) : 7\*half hond land te Wateringen [35] :
1-3-1533 : Jacob Cornelisz te Wateringen na overdracht door Vrederick Aemsz.
29-12-1536 : Vranck Jacob Cornelisz bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
13-7-1548 : Pieter Vranckez bij dode van zijn vader Vranck Jacobsz, zijn voogd Cornelis Jacobsz en zijn moeder Maritgen Wiggersdr voor wie Claes Pietersz voogd is dragen het leen over aan zijn grootmoeder Katharina Dirckdr.
1-2-1588 : Dirck Vranckensz te Waterinck na overdracht door Claes Pietersz.

Lek (nr. 53B) : 2 morgen land te Maasland [36] :
29-10-1513 : Jacob Cornelisz (1521 te Wateringen) na overdracht door Pieter Jansz Brasser.
..-15.. (1569 volgens [37]): Cornelis Jacobsz bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.

Wassenaar (nr. 209A) : 3 morgen 1\*half hond land in Barnierswoning te Wateringen[38] :
25-5-1522 : Jacob Cornelisz na overdracht door Anssem Jansz.
8-1-1537 : Cornelis Jacobsz bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.

Hontshol (nr. 94) : 8 hond land te Maasland [39] en Hontshol (nr. 95) : 13 hond land te Maasland [40] :
30-6-1509 : Jacob Cornelisz na overdacht door zijn broer Vrijese Cornelisz.
29-12-1536 : Vranck Jacob Cornelisz bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
13-7-1548 : Pieter Vranckez bij dode van zijn vader Vranck Pietersz (sic! moet zijn Vranck Jacobsz) en draagt met zijn moeder Maritgen Wiggersdr het leen over aan zijn grootmoeder Katherina Dircxdr, hulde door Claes Pietersz.

Swieten te Zoeterwoude (nr. 9) : Een huis en 4 morgen land in het Cortelant te Maasland, belend ten oosten Jacob Cornelisz te Wateringhe, ten noorden de Schee, ten westen de witte nonnen te Haerlem, ten zuiden de Gaeweg [41] :
..-15.. : Jacob Cornelisz (22-10-1521 te Wateringhe).

Heilige Geest Maassluis : Cornelis Jacobsz heeft 14 hond uiterdijk in Zuytmaeslant gemeen met Gerrit Koertsz (1502) [42], waarvoor 6 pond/jaar wordt betaald.

Verdere vermeldingen :

Op 4-11-1548 oorkonden Anthonis Pietersz en Aernt Jaspersz, schepenen te Waterijnge, dat Maritge Wiggersdr, wed. van Vranck Jacobsz, een losrente verzekert van 2 pond groot vlaams per jaar ten behoeve van het convent van St. Cecilia binnen Vlaerdinge op 14 hond land aldaar, belend (o.a.) ten oosten Katrijn, wed. van Jacob Cornelisz. Borg is Claes Pietersz, wonende op de Loserlaan [43].

21530. ARENT PIETERSZ POLS(¥), geb. 1472-1497, ovl. kort voor 1531, vermeld (1493), beleend (1520), tr.

21531. NN (VAN DER MIJE??)(¥), parentatie niet bewezen.

COMMENTAAR(¥) Er lijkt geen verband te zijn met een geslacht Pols te Ouderkerk aan de IJssel, dat deze naam ca. 1600 heeft aangenomen.[64]


COMMENTAAR(¥) mogelijk verwant aan Jan van der Mije Jansz die land te Vlaardingerambacht verkoopt (1446)[65].
of aan Henrick Jansz van der Mije, belender te Rotterdam (1548)[66] , (1551)[67]

Op 24-5-1493 is Arent Pols 10 scell. hollands rente verschuldigd voor een huis en erf in de Nyeupoert te Rotterdam.[68]

Op 20-10-1520 wordt Arent Pietersz beleend met 11 morgen land te Vlaardingerambacht tussen de Zeedijk en de Zuidbuurtseweg, leenroerig aan de hofstede Matenesse, na overdracht door Allert Jansz.

Op 19-10-1531 verkrijgt Pieter Arentsz Pols (voor hem zijn oom Vrenck Pietersz Pols) het leen na het overlijden van zijn vader Arent Pietersz Pols [69].

21680. JAN ARENTSZ TOU(WES) (VAN (DER) BURGH)[166], geb. ca. 1460, ovl. vóór 1498. Heilige Geestmr. te Naaldwijk (1497),[167] beleend 1464,[168] tr. ca. 1485

21681. LIJSBETH NN, ovl. na 6-7-1504[169] ,[170] verkoopt 6-7-1504 een losrente.[171]

COMMENTAAR(¥) vul aan Kron. 6(1997)130
Is Thou Jansz, geb. 1490, gezworene, een zoon? VUL AAN OV 52(1997)663.

21682. PIETER GIJSBRECHTS, parentatie niet bewezen.

COMMENTAAR(¥) vul aan Prom. 13, p242

21684. KERSTANT (CORS) JACOBSZ (VAN DER VLIET), geb. ca. 1470, ovl. (verm. Naaldwijk) 2-7-1515,[181] ,[182] woont op de hofstede Hoge Werf (1495-1513),[183] woont op de Vlietwoning te Naaldwijk,[184] Heilige Geestmr. van Naaldwijk 21-4-1470[185] en 14-7-1497,[186] [187] kerkmr. aldaar 15-2-1477, 1478,[188], beleend 1464, tr. 1o [189] TRIJNTGEN CLAES JANSZDR, tr. 2o (verm.),[190] [191] ALIJT NN, ovl. 28-3-1497[192] [193] , tr. 3o na 28-3-1497[194]

21685. MACHTELT BARTHOLOMEUSDR (MEESEN) (VAN DORP), geb. verm. Naaldwijk ca. 1475[195] , ovl. (verm. Naaldwijk) 11-10-1524[196] [197] [198] [199] .

Alijt Kerstant Jacobsz (!) bespreekt bij testament een aantal legaten, o.a. 5 £ aan het kapittel van Naaldwijk voor een eeuwige memorie.[200]
Rekening van de Heiliqe Geest van Naaldwijk van 1515: Een ontvangst van "die wedewe van Kors Jacop" wegens betaalde landrente en een "va(n) Machtelt Kors Jacobsz wedu(we) van Kors Jacobszs haer' mans testame(n)t".[201]

Mr. Hugo de Groot (1583-1645). Stripverhaal avant-la-lettre over de ontsnapping van Hugo de Groot uit Loevestein (1622).
Bron [286]

klik op plaatje(s) om te vergroten

21688. CLAES (NN).

COMMENTAAR(¥) vul aan OV 54(1999)128 en ZHSN 86/p113

21700. JAN ROELANTS(¥) (VAN DEN LANGENBERGHE?), woont verm. te Zundert (ca. 1500).

COMMENTAAR(¥) "Een familie Roelants woont ca. 1520-1570 te Breda, deze familie stamt waarschijnlijk uit het Zuidnederlandse geslacht Roelants de Langenberghe" [320], een verband met bovengenoemde Jan Roelants is vooralsnog niet aan te geven.

21708. GOYVAERT VAN POSTELE, woont vermoedelijk te Turnhout (ca. 1525).

21784. GIJSBERT JOOSTEN VAN LANGERAK, ovl. tussen 29-2-1500 en 8-3-1501[321] of tussen 7 Juni en 11 November 1500[322] , woont te Utrecht, raad aldaar (1484), tr. vóór 1491 HADEWICH (HAZE) CLUETINCK, ovl. na 5-1-1517, dochter van Tijman Cluting en Alith NN, heeft een relatie met

21785. CELY VAN COLEN.

In 1505 transporteert Alith, toen zij ziek zijnde, de helft van een huis op den noordhoek van de Smeesteech aan de oostzijde van de Oude Gracht, aan haar schoonzoon Hendrick van Heusden en haar dochter Hadewich, weduwe van Gijsbert van Langheraec. [323]
Op 6-10-1506 draagt Joncfr. Hase Tyman Cloetincksdr, weduwe van Ghijsbert van Langeraeck, over: haar halve hoeve lands weer aan haar leenheer, den Domproost van Utrecht. [324]
Op 19-3-1510 compareerden voor schout en schepenen der stad Utrecht joncfrou Hadewich Ghijsberts weduwe van Langheraeck ende Henrick van Amerongen met Margriet van Heusden, de dochter van Heinrick van Heusden en Heinrick van Heusden met joncfrou Alijd en sijnen wive (dochter van Tyman Cluetinck en Alith) ende gaven over den Prior en ghemeen Convent der reguliere Canoniken binnen Utrecht, elks haer aendeel aen den thien gouden Iohannes Beyersche guldens siaers erffelijke oude renthen, gaende wter husinghe ende hoffstede ghelegen bij die Smeebrug. Item noch hair aendeel aen drie gouden Ioh. Beyersche gld. wt eenre husinghe ende hoffstede ghelegen in die Vuylsteghe. [325]

21786. HUBERT WIJNANTSZ (WINOUTSZ) VAN BATENBURCH; 'kassenaer' (1511), tr.[327]

21787. DELIANA (DELIJAEN) NN, is volgens Ref. [328] DELIANA VAN WYCKERSLOOT, beg. St. Catharina, laat 3 dochters na.

Volcken Verborch was raad van Utrecht 1530-1531 (N.L. 1913, k. 151) en wordt met zijn vrouw Margriet, dr. van Hubert van Batenborch en Deliana met Gheryt van Langerack en Cornelis Schaey genoemd in acte van 2 juni 1530. [329]
NB Hoe zit dat precies?

21936. = 43046. CORNELIS BOUDIJN MUYSZOONSZ.

21937. = 43047. AGNIJS WILLEMSDR.

22160. JACOB VAN GENT(¥), ovl. vóór dec. 1534 [332], richter (1512-1520), deken van de St. Anthonybroederschap (1522) en burgemr. (1523, 1524) te Tiel, tr. (zij brengt een huis in de Waterstraat aan)

22161. MECHTELD VAN CLEVE, ovl. vóór 18-11-1548 [333].

COMMENTAAR(¥) Is Jan van Gent, burger van Tiel (1513),[334] mogelijk zijn broer?

Wapen Van Cleve : vijf lelies (3,2) geplaatst en een schildhoofd beladen met een ster. Dit wapen komt voor op het zegel van Johannes van Cleve (kw.nr. 88644) [335].
Op 26-12-1534 dragen Mechtildis (van Cleve), wed. van Jacob van Gent, en haar kinderen Dom. Gerrit, Dom. Mertyn, Joachim, Willem, en NN (=Judoca) van Gent, gehuwd met Wemmer van Erkelens, over aan de ambtman Joost van Swieten een huis in de Bagynestraat te Tiel, belend de erfgenamen van Otto van Senth en Gerardus van Leeuwen [336].

In 1546 compareren Mechteld (van Cleve), Mertyn, Joachim en Willem, haar zoons, bij een renteoverdracht.

Op 26-4-1549 wordt de boedel gescheiden van Mechteld van Cleve onder Dom. Merten, Joachim, Willem en Judoca van Gent en een Willemke Jan Ottendr, die vermoedelijk een voor- of nadochter van Mechteld (met Jan Otten?) is [337].

22188. ADRIAEN REPELAER, geb. vóór ca. 1500.

22528. GERRIT CORNELIS DE LEEU, ovl. Sprang na 1577,[347]

22529. KATHERIJN NN, ovl. na 1562,[348]

23296. HENRICH VAN STEENHUYS, geb. geb 1475-1484, heer van Beckestein,[350] tr. vóór ca. 1510[351]

23297. SOPHIA DE JEGER (SJEGHERS)(¥).

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [352] trouwt Henrich van Steenhuys in 1554 met Johanna van Hackfort! en hebben zij een zoon Dirk van Steenhuys. Het lijkt er op dat dit de zoon Henrich van Joost van Steenhuys en Francisca von Mascherel betreft.
Ook de vermelding : Henrich van Steenhuys koopt op 19-09-1558 een hofstede met landerijen te Oploo van Goesse Peters,[353] lijkt dus eerder deze Henrich te betreffen.

23298. WALRAVEN VAN NIJDEGHEN (NIDEGGEN), geb. vóór ca. 1470, schepen van Kuik (1491, 1498, 1499, 1518),[366] tr. vóór ca. 1520[367]

23299. NN SCHEWIJCK.

23426. CLAES NN.

23490. = 23426. CLAES NN.

24068. PIETER BAENE, geb. Sliedrecht ca. 1515, ovl. Sliedrecht na 1553.

24070. JAN BAENE, geb. ca. 1517, tr. Sliedrecht ca. 1540 NN.

26752. HERMAN PALTE, schepen en burgemeester van Schüttorf, vermeld 1442-1479, keurnoot in 1470, 1478.[380]

1-12-1442 : Herman Palte, burger van Schüttorf, verkoopt een tiend van Dobben erf en Oesmans erf in de boerschap Zwendorp, kerspel Brandlecht.[381]

27040. JOHAN VAN MIDDACHTEN, ovl. vóór 1453, knape, heer van ten Weerde (1400) en Nettelhorst (1424-1428), bezegelt de verbondsbrieven tusschen de ridderschap en de steden van Gelre van 1418 en 1436, tr. 2o voor 8-11-1429[382] MARGARETHA VAN BAECK, ovl. na 1458. tr. 1o ca. 1415[383]

27041. NN VAN WACHTENDONCK.

27044. WIJNAND VAN ARNHEM GERRITSZ TOT PRESIKHAAF, ovl. Arnhem 27-2-1486 (St. Juliaansavond), vermeld 1438 (onmondig)-1486, schepen (1447, 1459, 1462) en burgemeester (1462, 1475) van Arnhem, riddder van Jeruzalem,[388] tr. 1453[389]

27045. SOPHIA VAN RECHTEREN GENAAMD VOORST, ovl. Arnhem 16-11-1509, vermeld 1460, dr. van Frederik van Hekeren genaamd Rechteren, heer van Voorst, en Cunegonda van Polanen, vrouwe van Asperen, Voorst en Keppel.

27046. ALBERT VAN BEMMEL, tr.[391]

27047. STEYNE VALCKENAER, vrouwe tot Kernhem.

27144. PELGROM COST, geb. Enschede Stad 1475-1515, ovl. na 1535, tr.[392]

27145. JUTTE CLANT, geb. 1475-1515.

27200. ARNDT STRODINCK, geb. waarschijnlijk Goor ca. 1485, ovl. Delden na 1547, koopman en herbergier te Delden, burger van Delden (1512), koopt met zijn vrouw Heylle een huis in de Monnickstraat te Delden (1520) van Rijtze de Meijers Albersdr.[408]

27201. HEYLLE NN.

Vanaf 1333 komt de naam Strodin(c)k geregeld voor te Goor. Hier zou de herkomst van dit geslacht kunnen liggen. De betekenis van de naam is : woonplaats ("ink") bij een beek of rivier ("stroot") [409].
Richterambt Ootmarsum, buurschap Geesteren :[410]
De tiende over Vrilinc en Hillbeding gelegen in Twente in de buurschap to Gheesteren in Oetmersemer kerspel :
ca. 1379-1382 : Rutgher Stroedinc.
Is hij mogelijk een voorvader van Arndt?

27240. = 13568. GERT TO LASONDER (alias: Lasunder den Olden).

27241. = 13569. NN.

27256. JOAN COST, geb. Enschede Stad 1495-1514, burgemeester te Enschede Stad, tr.[413]

27257. ANNA VAN DELDEN (??), geb. 1485-1514, ovl. na 1577, woonde te Enschede Stad.

27258. JOHAN TO LASONDER, geb. 1495-1535, ovl. na 1575, woonde te Enschede Stad, tr.[421]

27259. FENNA NN (alias Lasonder), geb. 1510-1535, ovl. vóór 1575.

27276. =13568. GERT TO LASONDER (alias Lasunder den Olden).

27278. =13570. WOLTER BROUWER.

27648. JOHAN AELBERTSZ RERINCK, geb. vóór ca. 1450, ovl. (kort?) voor 1495, beleend met Rederinck (1468).

Beleningen van het goed Rederinck te Hengelo (Gld) :[423]
Dat gued "to Redering", in groten : die hofstat ende 35 maldersaets hoges lants, to gueder maten. Item een weidemait, schiit an Mennynck, geheiten "Rederinx-weidemait". Item 1 stuck beneven Widenstraet, geheiten "Rederinx slach". Item 1 slageken in den Ongevoirde. Ende 1\*half slegekijn in den Eketghoir, myt al des gudes tobehoir, als dat leget in den kirspel van Hengel, to 5 marcken.
Oct. 1417 : Ailbert Redering. Hulder is Henric Redering.
11-12-1420 : Ailbert Redering, mondig, doet zelf den eed, na doode van zijn oom en hulder Henric.
27-5-1468 : Johan Rederinck Aelbertsz.
23-1-1495 : Derick Rederinck na doode van zijn vader Johan.
12-12-1517 : Johan Rederinck, onmondig, na doode van zijn vader Derick, en na verzuim. Derick Putzeller, rentmr. van het land van den Berge, is hulder.
30-1-1560 : Idem doet zelf den eed, en lijftocht zijn vrouw Elisabeth Ridders.
11-4-1570 : Derick Rerinck, na doode van zijn vader Johan.

27650. JOHAN GOLTSMIT, burgemr. van Doesburg,[424] stadhouder, richter van het Ambt Doesburg 1-6-1509,[425] en 19-11-1509.[426]

28160. WESSELUS WESTENBERG, in 1482 aan het hof van keizer Frederik III in betrekking geweest, legt in 1491 zijn ambt door onenigheid en tweespalt aan het hof neer, in 1496 met een zoon uit Duitsland vertrokken vestigt zich in het graafschap Bentheim, bij Gildehaus, op de Hof ten Westenberg.[427]

28656. HARMEN (HERMANN) JOHANSZ HESSELINCK, geb. Bocholt ca. 1486,[428] koopt met echtgenote een rente 15-5-1521,[429] tr.[430] ca. 1520,[431]

28657. MECHTELD NN.

28928. JAN (VAN BORNE).

29164. JOHAN VON HUMMEL, geb. vóór ca. 1525.

31840. FOLPERT TIETTEZN, meier te Oosterend (1511).

Folpert Tiettezn is waarschijnlijk via zijn huwelijk in een relatie gekomen met een familie Baerd-Aesgama, vermoedelijk bezitters van de Baardazathe nabij Wommels en Oosterend. De naam Baarda is vermoedelijk te ontleden in de mansnaam "Ba(e)" en het woord "wert" = hoogte, terp. Reeds in 1433 komen voor "Hepka en Sybrent to Bawert".[433].

31842. SJOERD VAN AESGAMA (alias Sjoerd in de Poelen), ovl. Franeker 16-7-1500, sneuvelde bij de opstand tegen de hertog van Saksen in de slag bij Franeker,[435] tr.

31843. DOEDT OFFKES VAN DOTINGA, ovl. na 1511.

COMMENTAAR(¥) vul aan brief Kuiper
zoek op GJB 2005-172

Wapen Aesgama. Zie Rietstap p 321. Wapen Dotinga. Zie Rietstap p 321.

32072. TJEP(C)KE (VAN) ABBEMA, geb. vóór ca. 1540, ovl. 23-7-1577, beg. Rauwerd, parentatie niet bewezen, vermeld 1575, 1576 tr. vóór 1577 (voor 1565?)

32073. MARY YGES SICKAMA, ovl. na 1590, woont te Roordahuizum (1582), te Amsterdam (1586), tr. 2o 1577-1586 GERBRANT (GERBEN) GERRITS, ovl. na 1587.

In 1575 komt Tjepcke Abbema, cum sociis, voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland. [477]
In 1575 komt Tiepke Abbema voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland. [478]
Op 8-10-1576 komt Tiepcke Abbema voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland. [479]
Op 31-1-1582 komen voor Sipke Abbema te Akmarijp, curator over de weeskinderen van wijlen Floris Abbema, en Douwe Tialckes, te Schettens, curator over Sipke Abbema, Mary Yges, te Roordahuizum, weduwe van Tiepke Abbema in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland. [480]
In 1586 komen voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland: Rincke Jelmers, erflater, en grootmoeder van Sipcke Abbema, de erfgenamen van Floris Abbema als mede-erfgenamen van Rincke Jelmers, Aleff Saeckes, schoonvader van Sipcke Abbema, Sipcke Abbema zoon van Ede Abbema, erflater, en kleinzoon van Rincke Jelmers, erflater, Mary Yges te Amsterdam, wed. van Tiepke Abbema, thans gehuwd met Gerbrant Gerryts. [481]
In 1587 komen voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland: Rinck Jelmers erflater, Sipcke Abbema te Akmarijp, kleinzoon van Rinck Jelmers, erfgenaam van wijlen Eede Abbema, Aleff Saeckes, schoonvader (!) van de kinderen van Floris Abbema, erfgenaam van Rinck Jelmers, Mary Iges, weduwe van Tiepke Abbema thans gehuwd met Gerben Gerrits. [482]
In 1590 komt voor Mary Yges Sickama, weduwe van Tiepcke Abbema, in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland. [483]
Grafsteen op het kerkhof te Rauwerd (verdwenen): [484]
Intiaer ons heeren MVC en LXXVII den 23 iuly sterf de achtbaere ende voornamen man Tiepke van Abbema.

32080. SIEBREN BRUINIA, geb. vóór ca. 1540, alleen bekend uit het patroniem van zijn zoon


Referenties van de gegevens van generatie 15 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 15 ( 484 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. E. L. Steinmeier, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten 1389-1681, Barneveld, 1993
 2. ter Maat, l.c.
 3. E. L. Steinmeier, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten 1389-1681, Barneveld, 1993
 4. Kelnarij van Putten, l.c., p43
 5. ter Maat, l.c.
 6. Ter Maat, l.c.
 7. Ter Maat, l.c.
 8. Ter Maat, l.c.
 9. Ter Maat, l.c.
 10. Ter Maat, l.c.
 11. Kelnarij van Putten, l.c., p38
 12. Ter Maat, l.c.
 13. VG 24(199)252
 14. OV 53(1998)600
 15. OV 53(1998)601
 16. Prom. 14, p97
 17. zie ook Prom. 12, p347
 18. OV 20(1965)225
 19. OV 21(1966)485
 20. Prom. 12, p76
 21. OV 37(1982)160, Lek 53B
 22. Prometheus II/2e dr., p 217
 23. Prometheus II/2e dr., p 212, Prom 13. p243
 24. Prom. 12, p76, Prom. 13 p74, Prom. 14, p97
 25. OV 25(1970)229 e.v. en 48(1993)206, Thoentertijd 11(1988) nr. 21 en 25(1990)11, en Prom. 12, p347
 26. Prometheus II
 27. OV 48(1993)206
 28. OV 37(1982)160, Lek 3A
 29. OV 48(1993)207
 30. OV 46(1991)14
 31. OV 41(1986)710
 32. OV 41(1986)706
 33. OV 20(1965)225 en 44(1989)405
 34. OV 21(1966)485
 35. OV 21(1966)489
 36. OV 37(1982)160 en Jb. CBG 48(1994)75
 37. Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 38. OV 33(1978)508
 39. OV 27(1972)234
 40. OV 27(1972)235
 41. OV 40(1985)104
 42. OV 38(1983)38
 43. OV 39(1984)126 dat verwijst naar GA Leiden, Arch. St. Cecilia klooster Vlaardingen, inv. nr. 374
 44. Prometheus II/2e dr., p 201
 45. Prometheus II/2e dr., p 201
 46. Prometheus II/2e. dr. p209
 47. OV 20(1965)225
 48. Prom. 12, p346 en Prom. 13 p72
 49. Prom. 13 p72
 50. Prometheus II/2e dr.
 51. Prometheus II/2e dr. p209
 52. Prom 12, p346
 53. Prometheus II/2e dr., p217
 54. Prometheus II/2e dr., p209
 55. RA De Lier, nr. 12882
 56. OV 27(1972)234
 57. OV 21(1966)488
 58. OV 49(1993)425
 59. OV 49(1993)425
 60. OV 48(1993)422
 61. Prom. 12, p345 en Prom. 13 p69
 62. Prometheus II/2e dr., p196
 63. Prom 12, p344 en Prom. 13 p69
 64. J.C. Maris van Sandelingenambacht, Een hondertal Nederlandse families, ...
 65. OV 43(1988)461
 66. OV 43(1988)512
 67. OV 44(1989)30
 68. OV 38(1983)364
 69. Jb. OV 1956, p47
 70. OV 45(1990)316
 71. OV 45(1990)314
 72. Wap. 15(1911)193 e.v.
 73. OV 43(1988)582
 74. OV 44(1989)510
 75. OV 48(1993)420
 76. OV 44(1989)165
 77. OV 44(1989)216
 78. OV 44(1989)217
 79. OV 44(1989)218
 80. Den Boer, Vlaardingse geslachten, dl. II, l.c., p 163
 81. Den Boer, Vlaardingse geslachten, dl. II, l.c., p 19
 82. OV 37(1982)239
 83. Archief Staten van Holland voor 1572, Koh. 10e penning 1558, inv. nr. 1136, Vlaardingerambacht
 84. Archief Staten van Holland voor 1572, Koh. 10e penning 1558, inv. nr. 1136, Vlaardingerambacht
 85. OV 41(1986)466
 86. OV 37(1982)62
 87. RA Vlaardingen, inv. nr. 147 p7, gecit. in H. den Boer, Vlaardingse geslachten van ca. 1500 to 1750, Vlaardingen, 1986
 88. idem, inv. 147 p12
 89. OV passim, o.a. 37(1982)165, 38(1983)33,34, 19(1964)41,46,47
 90. OV 42(1987)482
 91. Archief Staten van Holland voor 1572, Koh. 10e penning 1558, inv. nr. 1136, Vlaardingerambacht
 92. OV 46(1991)126
 93. B. de Keijzer et al., Zuidhollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 94. OV 46(1991)126
 95. OV 46(1991)126
 96. OV 9(1954)16
 97. OV 43(1988)431
 98. OV 23(1968)171,178
 99. OV 9(1954)16
 100. OV 9(1954)14
 101. OV 46(1991)48
 102. OV 38(1983)35,40
 103. OV 43(1988)587
 104. OV 16(1961)79
 105. OV 46(1991)12
 106. OV 46(1991)12
 107. OV 46(1991)12
 108. OV 46(1991)12
 109. OV 37(1982)62
 110. OV 38(1983)35-37
 111. Lierse Bronnen, l.c., dl. IV
 112. OV 26(1971)212
 113. GN 31(1976)221
 114. Regionaal Historisch Centrum Delft, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, nr. 1788-1792
 115. OV 41(1986)488
 116. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 117. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 118. ⇒ kim.html
 119. OV 40(1985)553
 120. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 121. ⇒ dijkxhoorn.htm
 122. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 123. ⇒ kim.html
 124. ⇒ dijkxhoorn.htm
 125. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 126. OV 37(1982)558
 127. ONA Delft, Nots. Johan van Ruiven, Inv.nr. 1959, f34
 128. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 129. ⇒ ~hvdspek
 130. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 131. ⇒ ~hvdspek
 132. OA Schiedam inv. nr. 1447, 200e penning anno 1628
 133. OA Schiedam inv. nr. 1448
 134. OA Schiedam inv. nr. 1449
 135. OA Schiedam inv. nr. 1450, 200e penning
 136. OA Schiedam inv. nr. 1451, 200e penning
 137. OA Schiedam inv. nr. 1453, 200e penning anno 1644
 138. OA Schiedam inv. nr. 1454, 200e penning anno 1646
 139. OA Schiedam inv. nr. 1455, 200e penning anno 1652
 140. ⇒ ~hvdspek
 141. ONA Delft, Nots. Johan van Steelander
 142. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 143. ⇒ 0001page.html
 144. ONA Delft, inv. nr. 2102, fol.5, gecit. in ⇒ 0001page.html
 145. ⇒ kstekst.htm
 146. ⇒ kstekst.htm
 147. ⇒ kstekst.htm
 148. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 149. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 150. ⇒ dijkxhoorn.htm
 151. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 152. ⇒ kim.html
 153. ⇒ kim.html
 154. OV 40(1985)549
 155. D. van Baalen, Genealogie Dijkshoorn, Den Haag, 1960?
 156. OV 40(1985)549
 157. ⇒ 0001page.html
 158. ⇒ 0001page.html
 159. ⇒ GENDijkshoorn.htm
 160. ⇒ dijkxhoorn.htm
 161. ⇒ dijkxhoorn.htm
 162. OV 37(1982)447
 1. ⇒ dijkxhoorn.htm
 2. ⇒ dijkxhoorn.htm
 3. ⇒ dijkxhoorn.htm
 4. Prom. IX, Prom. 12, p346, Kron. 6(1997)130
 5. NL 70(1953)206
 6. NL 70(1953)204
 7. Prometheus II/2e. dr., p196, Kron. 6(1997)130 en Prom. 14, p100
 8. Prom. IX, Prom. 12, p346
 9. NL 70(1953)204
 10. NL 70(1953)204
 11. NL 70(1953)204
 12. Prometheus II/2e dr., p176, en Prom. 14, p98, Onze Voorouders III, p5, Prom. 9, en Prom. 12, p345, en Kron. 6(1997)113
 13. Prom. IX
 14. Prom. VII
 15. Kron. 6(1997)113
 16. Prom. 13, p228
 17. zie ook Prom. IX, p305 en Prom. X, p73, Prom. 12, p345
 18. Prom. 14, p98, Onze Voorouders III, p5
 19. OV 71(2016)340
 20. Prom. IX, Prom. 12, p346, Kron. 6(1997)130,151
 21. NL 70(1953)206
 22. OV 71(2016)340
 23. NL 70(1953)206
 24. NL 70(1953)206
 25. OV 71(2016)340
 26. Prom. VII
 27. OV 71(2016)340
 28. OV 71(2016)340
 29. Prom. IX
 30. Prom. VII
 31. OV 71(2016)340
 32. Prom. IX, p312
 33. Prom. X, p76
 34. OV 71(2016)340
 35. Herlevend Verleden, l.c.
 36. Prom. 12, p346
 37. Prom. IX, Kron. 6(1997)130,151
 38. OV 71(2016)340
 39. NL 70(1953)206
 40. OV 71(2016)340
 41. OV 71(2016)340
 42. OV 71(2016)340
 43. OV 71(2016)340
 44. Prom. IX
 45. Prometheus II/2e. dr., p196, Kron. 6(1997)147
 46. OV 71(2016)340
 47. Prom. 12, p346
 48. Prom. VII, p106, Prom. 12, p346
 49. Jb. CBG 27(1973)214
 50. OV 71(2016)340
 51. Jb. CBG 27(1973)214
 52. Prom X, p75, en VII, p106, Prometheus II/2e. dr., p196
 53. Jb. CBG 27(1973)214
 54. OV 54(1999)289
 55. Prom. IX, p311
 56. OV 71(2016)340
 57. Jb. CBG 27(1973)214
 58. OV 43(1988)225
 59. OV 43(1988)225
 60. OV 43(1988)225
 61. OV 43(1988)435
 62. Jb. CBG 27(1973)215
 63. Jb. CBG 27(1973)215
 64. OV 43(1988)225
 65. Jb. CBG 27(1973)216
 66. OV 43(1988)225
 67. Jb. CBG 27(1973)216
 68. Jb. CBG 27(1973)216
 69. Jb. CBG 27(1973)217
 70. Jb. CBG 27(1973)217
 71. Jb. CBG 27(1973)218
 72. Jb. CBG 27(1973)218
 73. ZH Gen. I (1986) p96
 74. Prometheus II/2e. dr., p175
 75. Jb. CBG 27(1973)214
 76. Jb. CBG 27(1973)214
 77. OV 54(1999)130
 78. OV 54(1999)130
 79. OV 54(1999)130
 80. Jb. CBG 27(1973)214
 81. Jb. CBG 27(1973)215
 82. Jb. CBG 27(1973)215
 83. Jb. CBG 27(1973)215
 84. Jb. CBG 27(1973)215
 85. NL 33(1915)16
 86. Jb. CBG 27(1973)215
 87. Jb. CBG 27(1973)215
 88. Mededeling Recia Bruggeman-Toth, 2013
 89. NL 70(1953)205
 90. Mededeling Recia Bruggeman-Toth, 2013
 91. ⇒ Oude%20Delft%2050%20en%2052.htm
 92. Mededeling Recia Bruggeman-Toth, 2013
 93. OV 45(1990)57
 94. ZH Gen. I (1986) p89
 95. OV 21(1966)504
 96. OV 43(1988)247
 97. Jb. CBG 27(1973)210
 98. OV 45(1990)57
 99. ⇒ molh003nieu03_01_0013.php
 100. OV 45(1990)57
 101. ANF I/JAAR 2 (1884) #102/p2
 102. NL 70(1953)205
 103. ZH Gen. I (1986) p89
 104. NL 32(1914)326
 105. ANF 15(1902)18
 106. NL 32(1914)326
 107. NL 27(1909)158
 108. NL 27(1909)158
 109. NL 32(1914)326
 110. NL 51(1933)402
 111. NL 70(1953)207
 112. NL 42(1924)372
 113. NL 51(1933)402
 114. NL 55)1937)52
 115. ARA, Holland. Diverse Rekeningen 510 fol. 112/113, gecit. in NL 42(1924)372
 116. NL 51(1933)402
 117. NL42(1924)308
 118. OV 26(1971)297
 119. NL 42(1924)372
 120. ⇒ degrootdesc.htm
 121. NL 70(1953)207
 122. zie ook ⇒ index.html
 123. ⇒ degrootdesc.htm
 124. ⇒ dpc.uba.uva.nl
 125. ⇒ degrootdesc.htm
 126. zie ook ⇒ degrootdesc.htm
 127. ⇒ nl.encarta.msn.com
 128. ⇒ degrootdesc.htm
 129. ⇒ degrootdesc.htm
 130. ⇒ degrootdesc.htm
 131. ⇒ degrootdesc.htm
 132. ⇒ degrootdesc.htm
 133. ⇒ degrootdesc.htm
 134. ⇒ degrootdesc.htm
 135. ⇒ degrootdesc.htm
 136. NL 51(1933)406
 137. NL 55)1937)52
 138. NL 55)1937)52
 139. NL 51(1933)403
 140. Weeskamer Delft gecit. in NL 55)1937)52
 141. Jb. CBG 28(1974)198
 142. NL 51(1933)405
 143. Jb. CBG 28(1974)198
 144. ZH Gen. I (1986) p89
 145. Hollandse Stam- en Naamreeksen, 1988, p51
 146. Hollandse Stam- en Naamreeksen, 1988, p51
 147. OV 26(1971)296
 148. NL 51(1933)374
 149. NL 51(1933)374
 150. NL 51(1933)374
 151. NL 51(1933)375
 152. NL 51(1933)375
 153. NL 51(1933)374
 154. OV 60(2005)314
 155. OV 60(2005)314
 156. NL32(1914)323
 157. A.R.A., Afd. Familiearchieven; Archief van Adrichem, inv.nr. 1, f. 87, gecit. in ZH Gen. I (1986) p106
 158. H.A.M. Roelants Jr., l.c.
 159. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p131
 160. NL 67(1950)240
 161. NL 67(1950)240
 162. NL 67(1950)240
 1. NL 67(1950)240
 2. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p131
 3. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p133
 4. Gen.Her.Bld 3(1908)153
 5. G.A.U. I no. 704, geciteerd in NL 76(1959233
 6. NL 76(1959)233
 7. NL 31(1913)151
 8. Jb. CBG 2(1948)169
 9. zoek op Tiel Schepen Signaten 1548-1549 f22
 10. ref....
 11. Jb. CBG 1(1947)39
 12. Zoek op Tiel Schepen Signaten 1527-1540 f180v
 13. zoek op Tiel Schepen Signaten 1548-1549 f40v
 14. Jb. CBG 2(1948)169
 15. Jb. CBG 2(1948)169
 16. Jb. CBG 2(1948)169
 17. Jb. CBG 3(1979)85
 18. Jb. CBG 2(1948)169
 19. Jb. CBG 2(1948)169
 20. Wap 14(1910)347
 21. Wap 14(1910)347
 22. Wap 14(1910)347
 23. Prom. 12, p83
 24. Prom. 12, p83
 25. Prom 12, p78
 26. Eur-Stam-VIII
 27. Steinen1749
 28. Eur-Stam-VIII
 29. Steinen1749
 30. Steinen1749
 31. Steinen1749
 32. Mededeling W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014, Ref. 38
 33. Steinen1749
 34. Steinen1749
 35. Steinen1749
 36. Steinen1749
 37. Steinen1749
 38. Steinen1749
 39. Steinen1749
 40. Steinen1749
 41. Steinen1749
 42. NL 70(1053)320
 43. Schmelzer2014
 44. Schmelzer2014
 45. NL 70(1053)320
 46. ANF 15(1902)227
 47. ANF 15(1902)227
 48. ANF 15(1902)227
 49. Limb. Leeuw 8(1960)119
 50. RAL; Brabants Hooggerecht Maastricht, reg. 6415 (gichten 1580-1586), f, 284.
 51. ⇒ bertdelange
 52. ⇒ bertdelange
 53. ⇒ bertdelange
 54. ⇒ bertdelange
 55. ⇒ bertdelange
 56. Van Wimersma Greidanus, l.c., p141
 57. H. Specht, Quellen zu einer Geschichte der Satdt Schüttorf, Das Bentheimer Land XVII 1939, p41-43, Van Wimersma Greidanus, l.c., p141
 58. NA 42(1949)141
 59. NA 42(1949)141
 60. NA 42(1949)141
 61. NA 42(1949)141
 62. NA 42(1949)141
 63. NA 42(1949)141
 64. ANF 7(1890)124
 65. De Ned. Leeuw 1967 295; Nederland's Adelsboek 1953 128; KNGGW, Collectie Engelen, dossier Van Arnhem; Coll. Snouckaert, gecit. in NL 113(1996)22
 66. NL 113(1996)22
 67. NL 113(1996)22
 68. ⇒ twentebestand
 69. ⇒ twentebestand
 70. ⇒ twentebestand
 71. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 19
 72. {?}
 73. ⇒ twentebestand
 74. ⇒ twentebestand
 75. ⇒ twentebestand
 76. ⇒ twentebestand
 77. ⇒ twentebestand
 78. ⇒ twentebestand
 79. ⇒ twentebestand
 80. ⇒ twentebestand
 81. ⇒ twentebestand
 82. ⇒ twentebestand
 83. ⇒ twentebestand
 84. Stroink, l.c.
 85. Stroink, l.c.
 86. Eijken, l.c., nr. 1145
 87. Stroink, l.c.
 88. ⇒ twentebestand
 89. ⇒ twentebestand
 90. ⇒ twentebestand
 91. ⇒ twentebestand
 92. ⇒ twentebestand
 93. ⇒ twentebestand
 94. ⇒ twentebestand
 95. ⇒ twentebestand
 96. ⇒ twentebestand
 97. ⇒ twentebestand
 98. ⇒ twentebestand
 99. A.P. Van Schilfgaarde, Register lenen Huis Bergh, Arnhem, 1929, p168-169
 100. NL 102(1985)112
 101. J. Kuys, Drostambt en schoutambt, De gelderse Ambtsorganisatie in het kwartier van Zutphen, ca. 1200-1543, Hilversum, 1994, citeert : OA Doesburg, inv. nr. 4333
 102. Kuys, l.c., OA Huis bergh, inv. nr. 254
 103. Nav. 14(1864)211
 104. Kron. 1(1992)199
 105. Kron. 1(1992)199
 106. Kron. 1(1992)199
 107. Hesselink, l.c.
 108. Hesselink, l.c.
 109. ref NL ....
 110. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1996
 111. ⇒ www.simonwierstra.nl
 112. ⇒ www.simonwierstra.nl
 113. ⇒ www.simonwierstra.nl
 114. GJB 2001-134
 115. GJB 2001-135
 116. GJB 2001-135
 117. ⇒ www.simonwierstra.nl
 118. OFO II-324
 119. ⇒ www.simonwierstra.nl
 120. GJB 2001-137
 121. ⇒ www.simonwierstra.nl
 122. GJB 1977-34 en GJB 2001-134
 123. GJB 2001-137
 124. ⇒ www.simonwierstra.nl
 125. ⇒ www.simonwierstra.nl
 126. Zie verder voor hem GJB 2001-135 en Grafschriften IV-106
 127. Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland
 128. Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland
 129. Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland
 130. ⇒ www.simonwierstra.nl
 131. Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland
 132. GN 21(1966)74
 133. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16690, blad 274
 134. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16691, blad 72
 135. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16691, blad 120
 136. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16691, blad 203
 137. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16691, blad 196
 138. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16690, blad 274
 139. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16692, blad 183
 140. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16692, blad 245
 141. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16692, blad 255
 142. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16692, blad ???
 143. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16692, blad 519
 144. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16693, blad 54
 145. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16694, blad 273, en 297
 146. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16695, blad 103
 147. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16698, blad 91
 148. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16698, blad 307
 149. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16698, blad 307
 150. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16699, blad 116 en 139
 151. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16701, blad 15
 152. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16699, blad 139
 153. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16696, blad 3
 154. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16696, blad 106
 155. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16696, blad 248
 156. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16699, blad 190
 157. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16702, blad 8
 158. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16702, blad 201
 159. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16704, blad 62
 160. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 16
Back to previous
generation 14
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56