This page was last updated : 161128.
File size is: 132 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 16
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 16

32792. AELT (AERT) VAN DRONCKELER(¥), ovl. 1491,[1]

Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten :[2] 1491: "Nonagesimo primo (1491), Dronckeler et 2 pueri"(zonen).


COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met :[3]
In de schatting van den Lande van Gelre van ca. 1325 wordt genoemd: "Willam van Droncler, II pond".
Gosen van Dronckelaer wordt in 1386 genoemd als getuige bij een uitdaging met de handschoen tussen Jacob van Schaffeler en Richart van Roselaer.

34624. EVERHARD (EVERT) HAELBOEM (HOELBOEM), geb. ca. 1400-1430, levert de hertog van Gelre een paard voor de strijd (....) [5].

43056. CORNELIS BOUDIJN MUYSZOONSZ (VAN DEN VELDE), geb. vóór ca. 1440, ovl. tussen 9-7-1499[6] en 30-6-1509[7] ), leenman (1463..1499), belender te Maesland aan de Westgaegh (1488)[8], lijftocht zijn vrouw (1485), tr. vóór 22-9-1485[9]

43057. AGNIJS WILLEMSDR (VAN DER BURG), geb. vóór ca. 1455, ovl. na 1517 of na 22-9-1485[10] ,[11] woont te Maasland (1517).

==== BELENINGEN ====
Grafelijkheid (nr. 20K) : 2 morgen 2 1/2 hond land te Maasland :
1471-1475 : verpacht aan Cornelis Boudinsz voor 3 pond 15 sc.
1486-1515 : verpacht aan Cornelis Bouwensz voor 5 pond 1 sc. 6 d. [12].
Hodenpijl (nr. 8) 4 morgen land met een huis in Maasland,[13] bewoond door Boudijn van der Velde Muysz, (1517: Mees de weduwe van Nee1 Bouwensz, 1537: Jacob Cornelisz), in het Corteland, belend ten noorden: de Schede, ten oosten: (1521: de leenman , 1537: Vranck Jacob Cornelisz met zijn evenknieen en Len Vriesen, 1548: Pieter Vranckez met zijn evenknieen en Len Vriessen), ten zuiden: de weg, (1521: de Gaechweg, 1537: de Goechsweg), ten westen: (1521: de witte monniken te Haerlem, 1537: de bruikwaar van Jacop Aertsz).
29-12-1369: Boudijn van der Velde Muysz, gehuwd met Ymme, na overdracht door Wiger Jacobsz, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn 2 jongste broers uit het laatste huwelijk van Muys van den Velde, nl. Boudijn en Muys.
.-.-1384: Muys van der Velde bij dode van zijn vader Boudijn van der Velde
.-.-1399: Boudijn van der Velde
26-7-1463: Cornelis Boudijnz
22-9-1485: Cornelis Boudijns lijftocht zijn vrouw Agnijs Willemsdr.
9-7-1499: Cornelis Boudijnsz
1-3-1511: Vries Cornelisz
17-7-1517: Jacob Cornelisz na overdracht door zijn broer Vries Cornelisz
17-7-1519: Jacob Cornelisz (22-10-1521: te Wateringen) na overdracht door zijn broer Vries Cornelisz
25-1-1537: Vranck Jacop Cornelisz te Wateringen bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz
6-11-1548: Pieter Vranckez te Wateringen bij dode von zijn vader
Vranck Jacopsz
.-.-1570: Cornelis Jacobsz, oom van - en na overdracht door Pieter Vranckenz
.-.-1572: Jacob Cornelisz van der Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz
.-.-1594: Dirck van der Velde na overdracht door Jacob Cornelisz van der Velde
.-.-1621: Cornelis van der Velde bij dode van zijn vader Dirck van der Velde
Hontshol (nr. 94) : 8 hond land te Maasland gemeen met het godshuis van Maeslant, Symon Willemsz en Boudijn Wiggersz met zijn vader.[14]
22-3-1423: Floris Muysz na overdracht door Boudijn Muysz, bij kinderloos overlijden achtereenvolgens te versterven op zijn 2 zusters Katrijn- en Geertruyt Muysdochters, bij gebreke van haar voor de ene helft op de rechte zwaardzijde van Muys Muysz en de andere helft op die van Margriete Yewijn Heyendochter.
22-7-1463: Dirck Boudijn Muyszoonsz
5-12-1486: Cornelis Boudijnsz na overdracht door zijn broer Dirck Boudijnsz, te versterven op zijn oudste zoon
Vrijese Cornelisz en bij gebreke van deze op zijn jongste zoon Jacob Cornelisz.
30-6-1509: Jacob Cornelisz na overdracht door zijn broer
Vrijese Cornelisz.
29-12-1536: Vranck Jacob Cornelisz bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz
13-7-1548: Pieter Vranckez bij dode van zijn vader
Vranck Pietersz en draagt met zijn moeder Maritgen Wiggersdochter het leen over aan zijn grootmoeder Katherina Dircxdochter, hulde door Claes Pietersz
10-4-1570: Cornelis Jacobsz te Vlaerdinck, oom van- en na overdracht door Pieter Vranckenz
20-9-1572: Jacob Cornelisz van de Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz
28-1-1598: Jan Jansz Thoen na overdracht door zijn vader Jacob Cornelisz van de Velde
10-3-1622: Cornelis Jansz Thoen na overdracht door zijn vader Jan Jansz Thoen.
17-1-1658: Ariaentge Cornelis Thoen, gehuwd met Andries Dircxz Bogaert, bij dode van haar vader Cornelis Jansz Thoen.
11-11-1674: Meester Jacob van Rhijn te Utrecht bij brieven van decreet van het Hof van Holland. etc.

43058. DIRK CLAASZ (THOEN VAN BRONKHORST), geb. ca 1470,[17]

COMMENTAAR(¥) voeg toe GN 49(1994)54

43060. PIETER VRANCKSZ POLS, geb. vóór ca. 1445, ovl. tussen okt. 1496 en 28-1-1497, vermeld 11-9-1554,[18], (1454?), beleend (1473), landgebruiker (1486, 1492), wijnkoopsman te Rotterdam (1490) [19], tr. 1o? vóór ca. 1472

43061. MARGRIET JACOBSDR(¥), geb. vóór ca. 1450, ovl. na 9-2-1501, Rotterdam 1514-1519[20], tr. 2o 1497-1501 HUYCH CLAESZ(¥), weesmr. (1501/02) te Rotterdam, huurt land te Overschie (1493/94), schepen te Rotterdam (1509),[21] betaalt losrente op stalhuis met tuin en erf betaalt als vleishouwer in 's Gravenstraat (1512),[22] belender in de Lombertstraat (1522) [23], bewaarder van Ste. Sebastiaans Capelle (1522) [24], medepoorter te Rotterdam [25], schepen(¥) [26] , (1485) [27] , beheert de nagelaten goederen van Pieter Vranckenz Pols voor de onmondige kinderen.

COMMENTAAR(¥) Zij is mogelijk een zuster van Huych Jacobsz Rus, weesmr. (1485..1495) te Rotterdam [28] en van Claes Jacobsz Rus, die ovl. 1505 [29].


COMMENTAAR(¥) ZOEK op OV 55(2000)401 voor Huych Claes

==== BELENINGEN ====
Capelle aan de IJssel nr. 47: 4 morgen land e Hillgersberg,[30] belend ten westen: Jan Tyemansz, ten oosten: Engebrecht Heynricxsz, ten noorden: de Broeckse wat/ring, ten zuiden: de hoefsloot. (1472174: in Berchpolre.)
27-3-1365: Jan Arentsz na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn zusters zoon Dirck Treveysz
23-3-1439: Diedewair Dirck Pols.
.-1473: Dirck Pols Vranckenz (als leenmannen voor o.a. dit leen worden 1472/74 vermeld Pieter Vrancken en Dirck zijn broer).
27-2-1502: Jacob van Dorp, baljuw van Schielant, krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 52.
In 1486 heeft Pieter Pols 8 morgen 4 1/2 hont land liggende in Berchpolre in gebruik, waarop de weeskinderen van wijlen Dirc de Vet een rente houden.[31]

In dec. 1492 heeft Pieter Pols van Aechte Evert Corneliszoons, weduwe, gehuurd 3 morgen land in heer Heinric van Naeldwijcx ambocht voor 15 jaren, tegen "6 pond hollands payements, vrij geld" [32].

In 1493 wordt vermeld een stuk lands liggende bij Ouwe Pieter Pols [33].

Op 28-1-1497 verschijnen voor de Weeskamer van Rotterdam Floris Adriaensz Biscop en Bertelmeeus Heinricxz, voogden over de onmondige kinderen Jan, Arent, Ode, Katrijn, Dieuwer, Maritgen, Neeltgen en Russen van wijlen Pieter Vranckenz Pols en Margriet Jacobsdr, benevens de weduwe zelf en haar mondige zoon Vranck Pietersz, om het goed van de kinderen te boek te stellen. Vranc Pietersz verkrijgt 5 morgen leengoed in Berchpolre, 4 hont land liggende aan de Ouden Dijck en 4 hont land in Berchpolre bij de molen, en doet hiermee afstand van alle verdere aanspraak. De acht jongste kinderen samen houden : 6 morgen 2 hont land aan Bokelsdijck, 4 morgen 1 hont land in Berchpolre, 4 1/2 morgen land in Berchpolre in de Leencamp, 16 hont land in Berchpolre in de Breecamp, alle vier voornoemde percelen in gebruik bij de weduwe, voorts nog 7 morgen land liggende gemeen met Arent Jacobsz schout van den Berch in de zate waarhij nu woont. De weduwe blijft de acht kinderen schuldig van huizinge, bergen, hooi, paarden, koeien en van huisraad 50 pond 7 1/2 sch. groot vlaams. Jan Pietersz (nu blijkbaar mondig?) bekende voldaan te zijn van 1/8 deel van laatstgenoemde som. De kinderen zijn verder nog diverse renten en lijfrenten schuldig. [34].

Op 9-2-1501 verklaren Jan Pietersz, Ariaen Coliinsz als man en voogd van Oede Pietersdr zijn wijve en Cornelis Heinricxz als man en voogd van Katrijn Pietersdr van hun vaderlijk erfdeel voldaan te zijn door Huych Claesz hun oom (=stiefvader), als man en voogd van Margriet Jacobsdr.

Op 16-2-1501 verklaart Vranc Pietersz voor de weesmeesters bovengenoemde 4 hont land aan de Oudendijck, en 4 hont land in Berchpolre bij de molen verkocht te hebben aan zijn oom Huych Claesz.[35].

43360. ARENT JANSZ TOUWEN, geb. ca. 1435[111] , ovl. vóór 21-1-1464,[112] koopt grond in 't Wout 20-12-1456 en 25-6-1458,[113] tr. ca. 1460[114]

43361. LIJSBETH NN, ovl. 2-6-1498[115] ,[116]

COMMENTAAR(¥) vul aan Kron. 6(1997)141 en Prom 13, p251, OV 52(1997)773
Pieter Touwen, Pieter Tou Arensz, VUL AAN OV 52(1997)664, 760
Wie is Suete Arent Jans wed. (1464),[117] en waarschijnlijk dezelfde Zuete Arent Tou Jansz wed. (1474),[118]

43368. JACOB KERSTANTSZ (VAN DER VLIET), geb. ca. 1445[124] of 1455[125] , ovl. "in de Hij" (buurtschap tussen Westerlee en de Vlietwoning) [126] Naaldwijk Pasen 1482 (7-4-1482)[127] [128] ,[129] Heilige Geestmr. te Naaldwijk (1470),[130] kerkmr. aldaar (1480),[131] tr.[132] [133] .

43369. MACHTELD WILLEMSDR DIPPIJN.

43370. BARTHOLOMEUS (MEES) HE(Y)NDRIKSZ VAN DORP, geb. verm. 's-Gravenzande ca. 1440(¥), ovl. Den Haag 16-5-1520,[137] [138] woont te Naaldwijk (1475..1509), daarna te Den Haag, kerkmr. te Naaldwijk 1475, 1477, 1478, rentmr. van de memorie- en kostrijgoederen in Rijnland, Delfland en Schieland van de Abdij van Egmond (1494-1506, 1519), rentmr. van de Heer van Naaldwijk (1496), schepen (1509, 1510, 1514-1516),[139] vroedschap (1516/17) en weesmr. (1517) van 's-Gravenhage, leenman van Hontshol (1477), Lek en Polanen (1475), en de Abdij van Egmond (tot 1520), treedt op als getuige in akten (1490),[140] koopt land in Honterland (1501), tr. ca. 1470[141]

43371. BAERTGEN WILLEMS HOECK of BAERTGEN JACOBS(¥), ovl. (verm. Naaldwijk) 13-3-1508,[142]

COMMENTAAR(¥) Ref. [143] noemt haar Baertgen Jacobs, verm. zuster van Arientje Jacobsdr gehuwd met Coeman Jan Bruinsz die in in akte van 1515 Mees Heijnricxz zijn zwager noemt. Daarmee komt een afstamming van Baertgen Jacobsdr en Arientje Jacobsdr uit de IJsselsteinse tak van het geslacht Van Egmond in beeld. Harde bewijzen ontbreken echter.


COMMENTAAR(¥) Zij heeft een broer, Jacobus Hoeck of ook wel Angularius (Latijn voor 'Hoek'), kanunnik en deken van Naaldwijk, die zijn bibliotheek vermaakte aan Martinus Dorpius, een zoon van zijn zuster.[144] Dit gegeven wordt zonder duidelijk argumentatie betwist in Ref. [145]


COMMENTAAR(¥) Bij de bespreking van Dorpii Vita - de levensbeschrijving van Martinus Dorpius - is sprake van een brief aan Erasmus van 28-11-1519, waarin Martinus van zijn vader Bartholomeus zegt 'vir senex ac pene octoqeniarius' (een bejaarde man, bijna 80 jaar oud). Bartholomeus zal dus rond 1440 geboren zijn.[146]

Bartholomeus (Mees) He(y)ndriksz van Dorp zegelt met drie afgerukte leeuwekoppen. Zie Rietstap.
15-6-1494: Mees Heynricxz huurt van de commandeur van Sint Jansklooster te Haerlem voor 10 jaar met ingang van 1-1-1494 tegen 13 zakken tarwe en 1 hoet gerst 14 morgen land in de Poeldijck te Monster, zoals Dirck Martijnsz deze in pacht had.[147]
12-3-1500: Schepenen te Monster oorkonden dat Bartolomees Pietersz verkoopt aan Cornelis Adriaensz een jaarrente van 2 rijnsgulden van 40 groot, verzekerd op Colijns woning te Monster, nl. 4 morgen land van de Memory in den Hage, belend ten zuiden: de kerk te Monster, ten noorden: de kinderen van Dirck Poes in den Hage, ten westen: Duyst Henricxz te Delff, ten oosten: de Cruysweg bij Monstermolen.
25-3-1500: Schepenen in Monster oorkonden dat Cornelijs Adriaensz verkoopt aan Bartelmees Heynricxz de in de vorige acte vermelde rente.
31-3-1501: Bertolmees Henricksz te Naeldwijck verkoopt aan heer Symon van Zaenen de in de vorige acten vermelde rente. [148]
7-5-1501: Meester Claes Jacobsz en Barbara Jacobsdochter met hun voogden Dirck Jansz, Mees Henricksz en Willem Dircksz verkopen aan Bartolmees Henricsz te Naeldwijc 3 morgen land in Honterland, belend ten noorden: de erfgenamen van Machiel Huych Vryessendochter en Cornelis Phillipsz, gelegen tussen de Maesdijck en de Oudendijck. De 2 zuidelijkste morgen zijn belast met een jaarrente van 4 pond hollands ten behoeve van de koper en de noordelijkste morgen met een jaarrente van 3 pond hollands, die door Tyeman Willemsz is vermaakt aan de heilige geest van 's Gravenzande. Dit land hebben zij geerfd van hun ouders Jacob Tyemansz en Marijgen en van hun stiefvader Cornelis Buys. Bezegeld door meester Jacob Hoeck, doctor in de godgeleerdheid en deken van Naeldwijck, en Jan die Burchgraeff Jansz.[149]

1-3-1501: Dezelfden als in de vorige acte verkopen aan Bertolmees Henrycksz te Naeldwijck een jaarrente van 4 pond hollands, verzekerd op 2 morgen land in het Honterlant, verpacht aan Gerijt Vriesenz, belend ten noorden: de verkopers met 1 morgen land, waarop de heilige geest van 's Gravensande een jaarrente van 3 pond hollands heeft, ten zuiden: Cornelis Phillipsz, strekkende aan de Maesdijck tot aan de Oude Dijck. Bezegeld als de vorige acte.[150]
Testament van Bertelmees Henricsz en Baertgen:[151] Bertelmees Henricsz vermaakt aan het Kapittel te Naaldwijk ten behoeve van het Onze Lieve Vrouwenlof in de parochiekerk van Naaldwijk 53 schellingen Hollands per jaar, waarvan 8 schellingen op een huis en erf gelegen in Naaldwijk toebehorende aan Jacob Aerntsz en 45 schellingen op twee huizen, erven en geboomten toebehorende aan Gerijt Michiels Snijder en Geertruyt Cronqerts, ook gelegen in Naaldwijk.
Op 13-3-1508 sterft Baertqen en Mees Henricsz heeft voor hen beiden vermaakt aan het Kapittel een halve morgen, gemeen met Geryt Claesz' weduwe op Hontsholredijc, aan de Heilige Geest de helft van de Hoqewerff op de geest, groot 14 hond, gemeen met dezelfde Heilige Geest, bruiker Gerijt Adriaensz, aan het Godshuis 10 schellingen per jaar op een huis en erf van Joost Willemsz aan de rooster van het kerkhof.
Mees Henricsz is overleden 16-5-1520. Voor de eeuwige memorie te houden in de Sint Jacobskerk te 's-Gravenhage op Sint Greqoriusdaq ten behoeve van Baerte Mees Heynricksz wijff' bewijst Mees Heynricksz 2 pond Hollands met een schepenbrief op het huis van Claes Klinkaert op de Voldersgracht. Anno 1509.
Mees Heynricksz vermaakt nog 2 pond anno 1520.
Beleningen:
Lenen van de Abdij Egmond: nr. 151. De helft van een weer van 4½ morgen 17½ roeden in het nieuwland van 's-Gravenzande, strekkend van de nieuwe dijk tot de Noordlandse dijk. Belend noord: de kerk aldaar, zuid: het gasthuis te Den Haag.[152]
..-.-15..: Bartholomeus Hendriksz, rentmeester, als getuige vermeld 1510-1518.
6-12-1520: Willem Bartholomeusz, rentmeester in Delfland en Rijnland, bij dode van Bartholomeus Hendriksz, zijn vader, te komen op Dirk, zijn zoon.

Geschilderde portretten van Floris van Dam (1507/08-1563) en zijn echtgenote Maria van Dorp (1508/09-..) toegeschreven aan Hendrik Grudii (Hendrik vander Heyden).
Datering: 1548.
Locatie en Bron: Haags Historisch Museum

klik op plaatje(s) om te vergroten

43568. JOOST VAN LANGERAK GIJSBERTSZ, ovl. tussen 27-6-1471 en 5-7-1473, schout van Haastrecht (1436), burger van Utrecht (1450), tr.[200]

43569. joncfr. GEERTRUYT JANSDR, ovl. tussen 25-4-1480 en 5-2-1484.

Utrechtsche Stads-lijfrentenregister van 1468:
Joncfr. Geertrwt van Langerac, de vrouw van Joost van Langeraec, vestigt tot live joncfr. Alijden Florensdochter van Jutfaes een lijfrente van XV £ in het Cordewaniersgilde (Schoenmakersgilde) telkens te betalen op de termijnen van Paschen en Victoris (10 October).[201]

43574. REYER ROELOFSZ VAN WYCKERSLOOTH, ontving in 1439 van Hendrick van Grevenbroeck 7 morgen te Cothen, wordt vermeld in 1460 en 1470.[209]

43872. = 86092. BOUDIJN MUYSZ (VAN DEN VELDE).

44322. GERRIT VAN CLEVE [214], schepen van Tiel (1472), heeft een huis in de Waterstraat zuidzijde, dat vererft op zijn dochter Mechteld.

44323. YWAEN(¥) LOTTHUMSDR [215].

COMMENTAAR(¥) In 1458 wordt Aleyt Yewaensdr borger van Tiel [216] Is Yewaen nu een mans of een vrouws naam? Zijn Jacop Lottemss, burger van Tiel (1469) en Dirck Lotthumss, burger van Tiel (1487) [217] mogelijk haar broers?

Ywaen van Cleve had een rente uit het goed van Henrick van Avensaet (24-3-1493). Is zij identiek met Ywaen Lotthums of mogelijk dier (klein)kind [218]?

45056. CORNELIS GERRITSZ DIE LEEU,[221] vermeld te Sprang sinds 1539, tr.

45057. MARIKE NN, ovl. Sprang na 1561,[222]

46592. GODERT (GODFRIED, GODEFROID) VAN STEENHUYS(EN), geb. vóór ca. 1450, ovl. 1506. Hauptmann unter der Garde des Herozgen zu Geldern tr. 1475[224] [225] [226] [227]

46593. (ELISABETH alias REGINE?) VON DER VOOR(D)T, ovl. 1484. Hieruit "de tak Steenhuysen van Oploo, die zich splitste in de families van Steenhuys van Heumen en Malden, Poederle en Hernen.

Wapen Van Der Voordt: [228]
Gotfrid von Steenhuys hat 1481 Montag nach Judica versprochen, den Herzog Johan von Cleve mit Pferden und harnisch Reisiger wijse, als een Schilburtig Man te dienen, of reisige Graive? tot Dinst te senden.[229]

46594. NN (SJEGERS?).

48136. BAEN JANSZ, geb. Sliedrecht ca. 1486, tr. Sliedrecht ca. 1510[258] NN.

48140. = 48136. BAEN JANSZ.

53504. BERND PALTE, vermeld met zijn vrouw Bele in acten 10-10-1438 en 3-8-1439, burger te Schüttorf, zij bezaten in die jaren huis en grond aldaar, geerfd van Herman Palte, waarschijnlijk zijn vader, tr. vóór 1438

53505. BELE NN.

3-8-1439 : Bernd Palte en zijn vrouw Bele verkopen land.[261]

54080. EVERT VAN STEENRE geheeten U(Y)TEN WEERDE, later genaamd VAN MIDDACHTEN, geb. ca. 1335, ovl. 1392-1400, knape, heer van Wten Weerde, Middachten (1357) enz., tr. 1364[262]

54081. ARNOLDA VAN WACHTENDONCK, ovl. 1402.

Evert Wtenweerde richt in vereeniging met vele andere edelen 25 Jan. 1359) den Landvrede op. In tegenwoordigheid van hem en vele andere edelen worden l November 1368 de huwelijksvoorwaarden vastgesteld tusschen Eduard hertog yan Gelre en Catharina van Beieren, oudste dochter van hertog Albrecht van Eeieren, alsmede de overeenkomst tot teruggave der morgengave. Door Sligtenhorst, (Geld. Geschied. blz. l46a) Everhard Vteweerde genoemd.
Nota. Evert wten Werde van Middach (Middachten, te Reden), die den Landvrede van 6 Januari 1377 op de veluwe met twee ruiters moest helpen handhaven, dunkt ons een Evert van Middachten te wezen, gelijk men i.d. 6 Maart 1315 en September/October 1331 eenen Everardus de Middacht aantreft. Zie ook Slichtenhorst, Geld. Gesch. blz. 1608. [263]
1378: Met den aanvang des Jaers verbond sig, als Lid van de Ridderschap, Evert Wten weerde, met Chatiljon Hertog van Gelre, om, neffens de Edelen des Lands, twee Ruyters op syn eygen beurs te houden. Slichtenhorst p. 159,160. [264]

54088. GERRIT VAN ARNHEM WIJNANDSZ, ovl. 12-4-1436, beg. klooster Mariëndaal te Arnhem[266], vermeld met zijn vader (1424),[267] schepen (1413..1436) en burgemeester (1422, 1424, 1431) van Arnhem tr. 1442[268] [269]

54089. CUNEGONDA VAN KUINRE, zegelt met vijf schuinbalken,[270]

54090. FREDERIK VAN HEKEREN genaamd RECHTEREN, ovl. 1-2-1462, beg. Dalfsen, heer van Reohteren, Hekeren en Rhaen, en Bredenhorst (1425, door koop) lid der ridderschap van Salland 1411, drost van Coevorden en Drenthe 1420-1432, beleend met Voorst 1436,[271] tr. ca. 1432[272] [273] [274] [275]

54091. CUNEGONDA VAN POLANEN, ovl. tussen 12-10-1436 en 19-12-1437, vrouwe van Asperen, Voorst en Keppel.

54288. JAN COST, geb. 1450-1520, ovl. vóór 1574, woonde te Enschede Stad.

54290. BEREND (CLANT).

54512. = 54288. JAN COST.

55296. AELBERT RE(DE)RINCK, geb. ca. 1395, ovl. (kort?) voor 1468, beleend met Rederinck (1417, onmondig), (1420, mondig).

In 1445 procedeert voor het Hooge Gericht van de Veluwe Aelbert van Suderas namens zijn vrouw, over den halve hof ter Borch geheeten Silvolden, welke vrouw na doode van haar eersten man Herman van Silvolden, 20 a 25 jaar lang reeds de lijftocht van diens goederen genoot, contra Aelbert Rederinck, die ingevolge opdracht van Jufre Lansing, erfgename van haar broeder Aelbert Lansing, met dat goed beleend was geworden. [286]
Schoutambt Voorst, buurschap Silvolde :
Die borchstede geheten Selveholt end den Hof to Selveholt ende Hertelaer. Item 't guet to Overenck, 't guet tot Hoenschoten. Item Bolcshorst, gelegen in den kerspell van Twenlo.[287]
29-9-1448 : Aelbert Rederyng na opdracht door Jutte, dr. van Geryt Lansing.
28-1-1450 : Werner Veens na opdracht door Aelbert Redering.
Beleningen van het goed Rederinck te Hengelo (Gld) :[288]
Dat gued "to Redering", in groten : die hofstat ende 35 maldersaets hoges lants, to gueder maten. Item een weidemait, schiit an Mennynck, geheiten "Rederinx-weidemait". Item 1 stuck beneven Widenstraet, geheiten "Rederinx slach". Item 1 slageken in den Ongevoirde. Ende 1 1/2 slegekijn in den Eketghoir, myt al des gudes tobehoir, als dat leget in den kirspel van Hengel, to 5 marcken.
Oct. 1417 : Ailbert Redering. Hulder is Henric Redering.
11-12-1420 : Ailbert Redering, mondig, doet zelf den eed, na doode van zijn oom en hulder Henric.
27-5-1468 : Johan Rederinck Aelbertsz.
23-1-1495 : Derick Rederinck na doode van zijn vader Johan.
12-12-1517 : Johan Rederinck, onmondig, na doode van zijn vader Derick, en na verzuim. Derick Putzeller, rentmr. van het land van den Berge, is hulder.
30-1-1560 : Idem doet zelf den eed, en lijftocht zijn vrouw Elisabeth Ridders.
11-4-1570 : Derick Rerinck, na doode van zijn vader Johan.

57312. JOHAN BERNTSZ HESSELINCK, geb. Bocholt ca 1445, koopt resp. 15-10-1470 en 16-6-1486 een rente van een huis te Bocholt.[289]

63686. OFFKE DOTINGA, grietman van het Marsumer Nieuwland (Menaldumadeel) in 1467 en 1470, tr. 1o [291] DOEDT OEDTSMA, tr. 2o [292]

63687. LUTS FEDDES MERNSTRA (HAERDA).

Wapen Haerda, zie Rietstap p 337

64144. SIPKE TIEPKES ABBEMA, geb. vóór ca. 1515, ovl. 1542-1562, vermeld 1542, tr. vóór ca. 1540

64145. RINCKE JELMERS, geb. vóór ca. 1520, ovl. 1562-1586, vermeld 1561, 1562.

In 1542 komt Sipke Tiepkes Abbema voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland. [293]
In 1561 komt Rincke Jelmers, moeder van Edo Abbema te Sneek voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland. [294]
Op 2-3-1562 komt Rincke Jelmers, wed. van Sipcke Abbema namens haar minderjarige kinderen voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland. [295]
In 1586 komen voor in een proces gevoerd voor het Hof van Friesland: Rincke Jelmers, erflater, en grootmoeder van Sipcke Abbema, de erfgenamen van Floris Abbema als mede-erfgenamen van Rincke Jelmers, Aleff Saeckes, schoonvader van Sipcke Abbema, Sipcke Abbema zoon van Ede Abbema, erflater, en kleinzoon van Rincke Jelmers, erflater, Mary Yges te Amsterdam, wed. van Tiepke Abbema, thans gehuwd met Gerbrant Gerryts. [296]

Fragmenten Abbema
Ds. Florentius Abbema, geb. 1595/96, ovl. 17-1-1644, beg. Wirdum in de kerk, ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Franeker 22-2-1616 ("Florentius Abbema, Leovard(iensis), theol, alumnus patriae"),[317] ingeschreven als student aan de Universiteit van Groningen 20-5-1620 ("Florentius Abbema, Leowerd. Frisius",[318] kandidaat, predikant te Wirdum (1622-1644),[319] otr. Leeuwarden gerecht 3-8-1622 (derde procl. 18-8-1622), tr. Wirdum geref. 1622 Maaike Jans, afkomstig van Leeuwarden (1622).
Grafsteen in de kerk te Wirdum: [320]
Ao 1644 den 17 ianuary sterf den eerweerdigen godsaligen geleerden Florentius Abbema bedienaer des h.evan:in Wirdum out 48 iaer hier begraven.

Floruit hic Christi Florenti dum colis hortus Abbema, dum clama sedulus Abba Pater.

Referenties van de gegevens van generatie 16 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 16 ( 320 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. RAG'land, inv.nr. 686.Reg. Keurmedigen, 1491.Nairac, Nog een hoekje der Veluwe, pag. 23.
 2. E. L. Steinmeier, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten 1389-1681, Barneveld, 1993
 3. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 4. E. L. Steinmeier, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten 1389-1681, Barneveld, 1993
 5. ter Maat, l.c.
 6. Prom. 12, p80 en 348
 7. Prom. I(2e dr.), p317, II/2e dr., p 223, Prom. 12, p80 en 348, Prom. 13, p76
 8. OV 44 (1989) 510
 9. Prom. I(2e dr.), p317
 10. Prom. 12, p80, Prom 14, p99
 11. OV 25(1970)229 e.v., Prom. 12, p80
 12. OV 41(1986)710
 13. OV 20(1965)225 en 44(1989)405
 14. OV 27(1972)234
 15. Prom. 14, p97
 16. zie ook Prom. 12, p347
 17. Thoentertijd 25(1990)11
 18. Sent. Hof van Holland nr. 117, Engelbrecht, l.c.
 19. OV 39(1984)476
 20. Prom. IX
 21. OV 47(1992)266
 22. OV 37(1983) passim
 23. OV 42(1987)178
 24. OV 42(1987)183
 25. OV 42(1987)269
 26. OV 42(1987)272, 281, 295, 312
 27. OV 42(1987)425
 28. OV 37(1983) passim
 29. OV 35(1980)500
 30. OV 19(1963)100
 31. OV 38(1983)337
 32. OV 39(1984)535
 33. OV 38(1983)362
 34. OV 38(1983)368
 35. OV 38(1983)369
 36. OV 36(1981)149
 37. OV 44(1989)441
 38. OV 45(1990)357
 39. OV 22(1967)230
 40. OV 22(1967)239
 41. OV 22(1967)239
 42. OV 22(1967)247
 43. OV 22(1967)247
 44. OV 22(1967)274
 45. OV 22(1967)283
 46. OV 22(1967)285
 47. OV 22(1967) 296
 48. OV 22(1967)296
 49. OV 22(1967)298
 50. OV 22(1967)299
 51. OV 22(1967)383
 52. OV 22(1967)386
 53. OV 22(1967)387
 54. OV 22(1967)387
 55. OV 22(1967)391
 56. OV 22(1967)407
 57. OV 22(1967)420
 58. OV 22(1967)422
 59. OV 22(1967)428
 60. OV 22(1967)430
 61. OV 23(1968)7
 62. OV 23(1968)29
 63. Prom, 12, p291
 64. Prom, 12, p291
 65. OV 42(1987)176
 66. ...192
 67. OV 43 (1988) 468
 68. OV 42(1987)142
 69. OV 42(1987)149
 70. OV 40(1985)647
 71. OV 38(1983)370
 72. OV 40(1985)..., Weesboek Rotterdam
 73. OV 36(1981)60
 74. OV 40(1985)460
 75. OV 40(1985)447
 76. OV 41(1986)20
 77. OV 40(1985)310
 78. OV 40(1985)310
 79. OV 40(1985)310
 80. OV 40(1985)314
 81. OV 45 (1990) 357
 82. E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795, Rotterdam, 1973
 83. OV 45(1990)357
 84. OV 21(1966)526
 85. OV 48(1993)444
 86. Engelbrecht, l.c.
 87. Prot. nr. 1924
 88. Weeskr. nr. 582, f29
 89. OV 44 (1989) 28
 90. OV 26(1971)210
 91. Engelbrecht, l.c.
 92. OV 40(1985)253
 93. Engelbrecht, l.c.
 94. OV 47(1992)14
 95. Engelbrecht, l.c.
 96. Engelbrecht, l.c.
 97. Prot. nr. 2011
 98. Engelbrecht, l.c.
 99. GA Rotterdam, Nots. J. Symonsz
 100. OV 43 (1988) 531
 101. OV 43 (1988) 531?
 102. OV 50(1995)145
 103. OV 40(1985)645
 104. OV 40(1985)438
 105. P.C.J. van der Krogt, Testamenten voor Schepenen van Delft 1536-1691, Delft, 1987, GA Delft ORA 308 f47, test. nr. 112
 106. P.C.J. van der Krogt, Testamenten voor Schepenen van Delft 1536-1691, Delft, 1987, GA Delft ORA 308 f90v, test. nr. 232
 107. OV 42(1987)167,181,186
 1. OV 42(1987),187
 2. OV 42(1987)194
 3. OV 43 (1988) 505, 512
 4. Prom. 12, p347
 5. Prom. IX, Kron. 6(1997)141
 6. Prom. 17, p112
 7. Prom. X, p77
 8. NL 70(1953)204
 9. Prom. IX, Kron. 6(1997)141
 10. OV 47(1992)408
 11. OV 47(1992)404
 12. Prometheus II/2e. dr., p196
 13. Prom. IX
 14. OV 47(1992)403
 15. OV 47(1992)404
 16. OV 46(1991)39
 17. Prom. X, p77
 18. Prom. 13, 251
 19. Prom. 17, p112
 20. Herlevend Verleden, l.c.
 21. NL 70(1953)207
 22. Prom. IX, Herlevend Verleden, l.c., Prom. 12, p347, Kron. 6(1997)141
 23. Prom. 17, p112
 24. NL 70(1953)207
 25. OV 71(2016)340
 26. Prom. X, p77
 27. Prom. IX, Prom. 12, p346, Kron. 6(1997)130,151
 28. Prom. 12, p346
 29. Herlevend Verleden, l.c.
 30. Prom. VII
 31. Prom. 12, p347, Kron.6(1997)141
 32. Prom. 12, p347, Prom 14, p102
 33. OV 52(1997)649,653,654
 34. Prom. X p77
 35. zie ook Prometheus II/2e dr., p 209, Kron. 6(1997)141, Prom. IX, Prom. 12, p347
 36. OV 71(2016)321
 37. G. P. van Itterzon, De Levende Kerk, Wageningen, z.j., gecit. in ⇒ naaldwijk.htm
 38. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 39. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 40. OV 52(1997)654
 41. OV 52(1997)652
 42. OV 45(1990)62
 43. OV 45(1990)62
 44. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 45. OV 53(1998)176
 46. OV 71(2016)321
 47. ⇒ dijkxhoorn.htm
 48. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 49. ⇒ vg000147.htm
 50. ⇒ vg000147.htm
 51. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 52. OV 27(1972)161
 53. OV 27(1972)235
 54. OV 71(2016)321
 55. OV 71(2016)321
 56. OV 71(2016)321
 57. OV 71(2016)321
 58. OV 71(2016)321
 59. OV 71(2016)321
 60. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 61. OV 71(2016)321
 62. OV 71(2016)321
 63. OV 71(2016)321
 64. OV 53(1998)176
 65. OV 27(1972)161
 66. OV 71(2016)324
 67. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 68. OV 71(2016)321
 69. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 70. OV 71(2016)324
 71. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 72. OV 71(2016)326
 73. OV 71(2016)326
 74. OV 71(2016)324
 75. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 76. OV 71(2016)326
 77. OV 71(2016)326
 78. OV 71(2016)324
 79. OV 71(2016)324
 80. OV 71(2016)324
 81. OV 71(2016)324
 82. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 83. OV 71(2016)324
 84. OV 71(2016)324
 85. OV 71(2016)325
 86. OV 71(2016)338
 87. OV 71(2016)337
 88. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 89. Prom. X, p76
 90. Herlevend Verleden, l.c.
 91. Prom. 12, p346
 92. Prom. IX, Kron. 6(1997)130,151
 93. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p129
 94. NL 67(1950)228
 95. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p129
 96. Jb. CBG 40(1986)93
 97. NL 67(1950)228
 98. NL 67(1950)228
 99. NL 67(1950)228
 100. Jb. CBG 40(1986)93
 101. NL 67(150)228
 102. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 103. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 104. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 105. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 106. Gen.Her.Bld 3(1908)153
 107. Jb. CBG 1(1947)39
 1. Jb. CBG 1(1947)39
 2. Verleende Borgers der stad Tiel, 1458-1542, Tiel z.pl.z.j, auteur?
 3. Verleende Borgers etc.
 4. Jb. CBG 1(1947)41
 5. Jb. CBG 1(1947)39
 6. zoek op Tiel Schepen Signaten 1548-1549 f22
 7. Prom. 12, p84
 8. Prom. 12, p84
 9. Prom. 12, p83
 10. Her. Bibl. 7 (1880)7
 11. Eur-Stam-VIII
 12. Herckenrode1865
 13. Steinen1749
 14. ⇒ Nederlande.htm
 15. Steinen1749
 16. Herckenrode1865
 17. Steinen1749
 18. Steinen1749
 19. Herckenrode1865
 20. Eur-Stam-VIII
 21. HRvA, coll. Souckaert 4256, Kwartierwapenboek, toegeschreven aan Joost van Atteveld
 22. Nav. 47(1897)421
 23. NL 27(1909)169
 24. Nav. (1897)330
 25. Steinen1749
 26. Wap. 21(1917)436
 27. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (1884, kolom 61ff), A. van Sasse van Ysselt, De familie van Steenhuijs van Oploo
 28. Steinen1749
 29. Steinen1749
 30. Steinen1749
 31. Steinen1749
 32. Herckenrode1865
 33. Steinen1749
 34. Steinen1749
 35. Steinen1749
 36. Steinen1749
 37. Wap. 5(1901)238
 38. zie ook NL 20(1902)118
 39. Steinen1749
 40. Steinen1749
 41. Steinen1749
 42. Steinen1749
 43. Schmelzer2014, Ref. 38
 44. ⇒ bertdelange
 45. ⇒ bertdelange
 46. ⇒ bertdelange
 47. H. Specht, Quellen zu einer Geschichte der Satdt Schüttorf, Das Bentheimer Land XVII 1939, p39, Van Wimersma Greidanus, l.c., p141
 48. NA 42(1949)141
 49. ANF 14(1901) 232
 50. ANF 14(1901)234
 51. NA 42(1949)141
 52. ANF 7(1890)123
 53. NL84(1967)294
 54. 113(1996)22
 55. ANF 7(1890)123
 56. NL 84(1967)295
 57. NA 46(1953)128
 58. NL 113(1996)22
 59. NA 3(1905)572
 60. NA 7(1909)554
 61. NA 46(1953)128
 62. NL 113(1996)22
 63. NA 7(1909)554
 64. NA 46(1953)128
 65. NA 3(1905)572
 66. NA 46(1953)128
 67. NA 46(1953)128
 68. NA 46(1953)128
 69. NA 7(1909)554
 70. ⇒ twentebestand
 71. ⇒ twentebestand
 72. Klaerboek der Veluwe op Engelanderholt, dl. 1444-1452, fo. 63, gecit. in NL 57(1939)556
 73. Eijken, l.c., nr. 1823
 74. A.P. Van Schilfgaarde, Register lenen Huis Bergh, Arnhem, 1929, p168-169
 75. Kron. 1(1992)201
 76. Kron. 1(1992)199
 77. Mededeling Kuiper
 78. Mededeling Kuiper
 79. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16689, blad 207
 80. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16692, blad 191
 81. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16692, blad 272
 82. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16702, blad 8
 83. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16692, blad 326
 84. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16695, blad 63
 85. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16700, blad 293
 86. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16702, blad 201
 87. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16702, blad 467
 88. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16703, blad 233
 89. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16703, blad 455
 90. RAF, Toegangsnummer: 319, Archieftitel: Familie Van Beyma thoe Kingma, akte nr. 866
 91. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 92. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16699, blad 190
 93. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16700, blad 293
 94. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16702, blad 54
 95. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16704, blad 51
 96. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16704, blad 170
 97. RAF, Toegangsnummer: 3, Archieftitel: Staten van Friesland voor 1580, akte nr. 532
 98. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 99. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16696, blad 170
 100. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16699, blad 190
 101. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16702, blad 8
 102. RAF, Archief Hof van Friesland, Quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16702, blad 82
 103. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 104. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 105. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 106. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 17
Back to previous
generation 15
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56