This page was last updated : 161127.
File size is: 252 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 14
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 14

8196. OLDE HEIJN (OUDE HENRICK).

8198. LUDGER (LUTGER) VAN DRONCKELER, ovl. ca. 1533, parentatie niet bewezen.

Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten :[1] 1533: "In Barnefelt obijt Lutger van Dronckeler et filius eius Franck van Dronckeler etiam Abbatis cum uxore sua, emit cormedam a me pro 7 flor. Phil. et uno ad symbolum sine hora ab ea nostro, solvit totum".

8640. WILLEM NN.

8656. HENDRICK HAELBOOM, geb. ca. 1500-1510, erft "De Haelboom" na het overlijden van zijn broers Evert en Lubbert, wordt in Ede voor het gerecht gedaagd als erfgenaam van zijn broer Evert.[7].

8684. JAN VAN BARNEN, eigenaar en gebruiker van Scharrenburg. De veestapellijst van 1526 noemt al een Jan van Barnen en een Evert van Barren. Voor 1546 wordt Scharrenburg verdeeld tussen Jan van Barnen en Gerrit Lubberts.[8]

8900. JAN TEN BRINK, te Beekbergen?

10016. ROLOF (TOE WESTENDORP), geb. 1500-1525.

10032. JAN GERRITS FORSTELMAN, geb. ca. 1510,[34] te Apeldoorn.

10040. BREUNIS GERRITS, geb. ca. 1530, te Epe.

10596. PIETER WILLEM GERRITSZ PENNINGH, geb. vóór ca. 1535.

10598. PIETER HUYBERTS, tr.

10599. NN (STIJNTJE NN?).

10764. CORNELIS JACOBSZ (VAN (DER) VELDEN), geb. vóór ca. 1515, ovl. Maasland tussen 10-4-1570 en 20-9-1572[38] ,[39] (¥) werd volgens Sententie van den Hove van Holland d.d. 4-3-1532 verklaard van edele afkomst te zijn en "sulx Scoth en Lothvrij te zijn"[40], welgeboren man van Delflandt (1522),[41] (1532),[42] (1552),[43] voor f 3,-- getaxeerd voor de tiende penning te Maassluis (1544)[44], voogd over zijn neefje Pieter Vranckez (1548) [45], woont te Vlaardinck (1570) [46], leenman (1537, 1569, 1570), bouwman,[47] tr. [48]

10765. MARIA ARENTSDR POLS VAN DER MIJE (MARITGEN ADRIAENSDR)(¥), ovl. Maasland tussen 2-6-1584 en 25-9-1590[49] of na 1588, belendster te Zuytmaeslant (1588), als wed. van Cornelis Jacobsz[50],

COMMENTAAR(¥) volgens [51] ovl. voor 2-6-1584, vanwaar die datum?


COMMENTAAR(¥) Volgens [52] Maritge Aerntsdr, ovl. voor 9-4-1595, vanwaar die datum? Anderzijds is uit de belening vermeld onder kw.nr. 5382 op te maken dat zij in 1601 nog belendster is.

Wapen Van Velde : In zilver een klimmende zwarte eenhoorn (met goudzwarte hoorn) [53]. Wapen Pols van der Mije : In goud drie groene palen [54].


COMMENTAAR(¥) war hoort dit : en tussen Jacob Cornelisz van Velden en zijn broers en zuster Ariaen Cornelisz Pols (sic!), Vranck Cornelisz van Velden, Ermgaerd Cornelisdochter, gehuwd met Jan Lenaertsz van der Hoeff, mede namens hun broers en zusters, allen kinderen van Cornelis Jacobsz
voeg toe OV 46(1991)10

10816. NN (BREUR?)(¥), geb. vóór ca. 1530, parentatie niet bewezen.

COMMENTAAR(¥) Hij is mogelijk verwant met :
Ariaen Breur, die 4 rinsgulden schuldig is aan de weeskinderen van Ariaen Ockers te Rotterdam (1504).[155]

10830. ARENT (CRUIJCK).

Vertichtingsboek van Vlaardingen 1594-1614:[165]
Meye 1596:
Pelle Jacopsz, Michiel Cornelisz ende Goolte Jacopsdr, wede. van Gerrit Ariensz Cruyck, vertyen van t verlies van de zelven Gerrit Ariensz
Goolte Jacopsdr, wede. v. Gerrit Ariensz Cruyck, vertyt van t verlies van haer man ende versouckt boelhoudt.
Aelgen Ariensdr ende Myngen Ariensdr vertyn van t verlies van den zelven Gerrit Ariensz, haer broeder.
Vertichtingsboek van Vlaardingen 1594-1614:[166]
3-8-1599: Jacob Cornelisz Byeman, als getrouwet hebbende Meijntgen Ariensdr, ende Pelle Jacobsz, als getrouwet hebbende Aeltgen Ariensdr, verthijen van wegen haerluyder huijsvrouwe van t verlyes van Wijve Pietersdr, wede. wijlen van Joris Jansz, haere overleden moeder.(¥)

COMMENTAAR(¥) Is Wijve Pietersdr dus de vrouw van Arent (Cruijck) geweest?

10834. CORNELIS DOESZ(¥), ovl. vóór 1606, parentatie niet bewezen, verkoopt ... (1570), buurman (1578), koopt ... (1578) te Wateringe.

COMMENTAAR(¥) Zijn Willem Duesz in de Lier, beleend 1578-1594 en zijn erven 1597, verwant? Vul aan OV 47(1992)101.

zoek op OV 43(..) 577,578. Zoek verder uit.

10840. (ARENT) TOU JANSZ VAN (DER) BURGH, geb. 1488/89, ovl. tussen 3-7-1535 en kort voor 29-12-1541 of verm. 1541[168] ,[169] won. op de Zwet, gezworene te 't Woudt (1514), tr. 1o NN, tr. 2o ca. 1538[170]

10841. LEENTGE (LENAERTGEN) PIETERS (DE BACKER), geb. ca. 1505[171] of 1510/11[172] , ovl. tussen 26-11-1571 en 25-2-1578 [173] ,[174] of 1577[175] ,[176] woont op de Zwetwoning[177], genoemd als wed. van Jacob Gerritsz (1565),[178] tr. 2o 1542-1549 JACOB GERRITSZ, ovl. vóór 1565.

Op 10-11-1542 verkoopt Lenairtgen Pietersdr weduwe van Thou Jansz op het Swet de helft van 7 hond land te 's-Gravenzande verkocht aan Pieter Clais Backer aldaar.[179]
Op 7-3-1511 verkoopt Thou Jansz op de Zwet een rente van 6 pond Hollands jaarlijks uit zijn woning, losbaar met 12 pond Vlaams aan mr. Pieter Jan Claesz, priester te Delft.[180]
Op 3-7-1535 transporteerde Tou(w) Jansz aan Baertoudt Wil(le)ms de gerechte helft van 19 morgen land, gelegen op te Harnas. gemeen met de zusters van het St. Ursulaconvent binnen Delft. Op 2-5-1567 droegen Adriaen Barthoutz, Barthout Barthouts en Jelle t Jaertz als getrouwd met Margriete Barthoutsdr, allen "op te Bilt in Vrieslandt", dit land wederom op aan Jan Thouwesz.[181]
vul aan Kron 6(1997)113 en OV 51(1996)8

10842. WILLEM CORSSEN (CORSTIAENS) (VAN DER VLIET), geb. ca. 1505[186] , ovl. Naaldwijk 22-1-1567[187] ,[188] gezworene van Naaldwijk (1540)[189] welgeborene en negenman van Naaldwijk (1565)[190], schenkt op 20-6-1562 aan Naaldwijk een perceel grond voor de bouw van een raadhuis, bouwman, vermeld (1557, 1562),[191] tr. ca. 1530

10843. PIETERJE AMEN (ADAMSDR), geb. ca. 1505, ovl. 1578-1585[192] ,[193]

Op 16-7-1585 draagt Jan Thouw Arentsz wonende opt Zweth als man en voocht van Neelge Willemsdr op aan Dirk Jansz Vercroft een perceel land, groot omtrent "sestalff" morgen, die "hem comparant inde qualite voors(chreven) bij dode en (de) overlijden van Pietergen Aemendr wed. wijlen Wm. Corss zijns voorn(oemde) huysvr(ouw) vader en (de) moeder was za te lote ende cavel gevallen is in de schiftinge en(de) scheydinge desselfs boels".[194]
Op 27-7-1535 schenkt Willem Korssen een pillegift van 32 stuivers aan Machteld, dr. van Adriaen Claesz van Adrichem, wier oom en peet hij is.[195]
Op 27-3-1557 vermaakten Willem Korssz oud omtrent 52 jaren en Pietertgen Aemendr zijn huisvrouw mede oud 52 jaren, aan de Kerk en de H. Geestarmen van Naaldwijk tesamen tien pond Hollands 's jaars, waarvoor op de Zonnendach van de roes aan de armen vijftig broden "tstuck van een oert stuyvers" uitgedeeld moesten worden en nog een rentebrief van "achtalve" stuiver 's jaars, waarvoor een waslicht ontstoken behoorde te worden.[196]
Op 2 -6-1562 schenkt Willem Korssz "onsen buyerman, den ambachte en(de) gemeen ondersaten der baelyuschappe van Naeld(wij)c en (de) dit ut sonderlynghe gunste en(de) liefte dien hij totter selver gemeenten dragen(de) is een seecker, leech erff leggen( de) binnen den dorpe van Naeld(wij)c belegen hebben(de) an de oestzijde die husinghe van Floris Cornelissz tot Vlaerdy(n)ck, tsuyteynde hij c(om)parant selver mit huys en (de) erve die westzijde en (de) noerteynde des Heerenwech, omme op het selve erve tot geryve en(de) commoditeyt der selver gemeenten te moge timmeren een gemeen raet of dynghuys. Aldaer men tallen tijden justitie sal moge administreren reeckeny(n)ge(n) van Kercke, Heilige Geest, Weeskinderen en(de) and(e)re diergelijcke te hoeren en (de) sluvten. Op welcke voorn(oemde) erve hij c(om)parant anders geen lasten en laet dan twintich brabantse stuvers sjaers eewiqhe renten toecomen- (de) jaerl(ijcx) den pastoor van Naeld (wij)c indertijt en (de) verschijnen(de) alle jare opten Heiliqe(n) Paesdach, waarvoor die pastoor indertiit gehouden sal wesen ten eeuwige(n) dage(n), alle Vrijdaechs inde vasten beginn(de) van Vrijdaechs nae den eersten sondach inde vasten totten goeden Vrijdach toe excluys te doen tsermoen bij hem selven of te laten doen bij eenen anderen en(de) dat naer het offertorium inder hoechmissen. Desgelijcx sal noch die voorsz. pastoor inder tiit gehouden wesen mede ten eeuwicre(n) daqe(n) alle jare te doen ofte laten doen een sermoen swoensdaechs inde quatertemporen voor kersmisse onder die gulde misse. Ende soe wanneer die voorn(oemde) pastoor inder tiit die voorn(oemde) sermoenen nyet en doet ofte bii eenen anderen laet doen soe zellen die van Naeld(wij)c ongehouden wesen hem van dat iaer betal(ing) van (de) voorn(oemde) twintich stuvers te doen."[197]

10844. JAN CLAESZ VERCROFT / VAN CROCHT, ovl. na 30-10-1571, als ambachtsbewaarder van de Dijkpolder onder Maeslandsluys vermeld op 16-2-1541. Welgeboren man van Delfland (keuren 1561 en 1572). Hij woonde in de Duifpolder in het ambacht Dorp aan de Gaag tegenover het Huis ten Dorp, in dit ambacht bezat hij in 1555 12 1/2 morgen land en gebruikte hij nog eens ruim 7 morgen, waarvan twee morgen aan zijn stiefkinderen behoorden, verder had hij land in Maasland, als schepen van Dorp vermeld 26-1-1550 en 18-7-1561, hij was in 1561 taxateur van de 10e penning. [209]

vul aan OV 54(1999)129 en OV 54(1999)482 en ZHSN 86/p113

10848. JAN VAN WAESBERGHE(¥), ovl. vóór 1564 (wanneer zijn zoon wordt vermeld als Jan van Waesberch Janszone wijlen[220]).

COMMENTAAR(¥) Zijn afstamming van het geslacht Van Waesberghe uit Vlaanderen is onduidelijk, maar wel voorwerp van intensief onderzoek.[221]. In ieder geval niet goed is de Gentse schepen Joannes van Waesberghe x Catharina van Huffelghem.
Evenmin correct zijn de door Ref. [222] genoemde ouders Lieven van Waesberge en Gertrude van Spanoghe.

10850. JAN ROELANTS (JANSSONE alias VAN DEN LANGENBERGHE)(¥), geb. vóór ca. 1510, ovl. Antwerpen april 1570 in de gevangenis,[231] wordt als Jan Roelants alias van den Langenberghe poorter van Antwerpen 20-10-1536 als boekverkoper van Zundert,[232], boekdrukker te Antwerpen op de Lomabaerde Veste in "Onser Liever Vrouwen Thoren" (1554-1558), in die Cammerstraat teghen over den Witten Valck, in onser Vrouwen Thoren (1558), op onser Liever Vrouwen Kerckhof, onder den grooten Thoren (1566) ,[233], [234] vermeld vanaf 1559 als Jan Roelants Janssone alias van den Langenberghe boecverkooper en vrijmeester in het St.-Lucasgilde te Antwerpen,[235] publiceerde Roelants tussen 1540 en 1567 een veertigtal werken in de Nederlandse volkstaal: godsdienstige verhandelingen, didactische boeken, ordonnantiën, muntboeken, de "costuymen" van Mechelen, een bundel volksliederen en traktaatjes,[236] wordt met zijn echtgenote Elisabeth ervan beschuldigd verboden boeken verkocht te hebben (rekening van de Markgraaf d.d. 5-5-1570) en bij verstek uit stad en markgraafschap verbannen, werd echter achterhaald en in handen geleverd der Korte Roede en opgesloten in de staatsgevangenis het Steen, waar hij nog datzelfde jaar overleed,[237] tr. 2o voor 1569[238] ELIZABETH DYCKSTRATE, ovl. na 1570, (mogelijk verwant aan Cornelis Dijckstrate, schepen van de stad Antwerpen 1580), is bij akte van 27-5-1569 voor eeuwig verbannen uit alle landen en heerlijkheden van stad en markgraafschap, waarbij haar goederen worden geconfisceerd,[239] tr. 1o vóór ca. 1535[240]

10851. MARIA GIELIS, ovl. vóór 1569.

Monogram (IR) van Jan Roelants op het door hem in 1557 in Antwerpen uitgegeven "Een excellent Tracktaet leerende hoe-men alle ghebreken der Pocken sal moghen ghenesen" door Philippus Hermanni.
Bron: Ref. [241]
In 1569 wordt Jan Roelants, libraire te Antwerpen, tesamen met zijn schoonzoon Jan van Waesberghe gevangen genomen door de Markgraaf van Antwerpen, waarna worden geconfisqueerd de "goeden, boecken ende druckerye, toebehoirende Lysbeth, huysvrouwe van Jan Roelants, boeckverkoopere, gebannen ende daernaer deselve Jan geapprehendeert synde, gestorven syns selffs doot opt gevancknisse" [242].

Drukkersmerken van Jan Roelants (ca. 1510-1570).
Links: op de achterzijde van de laatste blz. van "Die institutie ende leeringe van een christelycke vrouwe gemaect deur Joannes Ludovicus Vives", Antwerpen, 1554
Links: op de achterzijde van de laatste blz. van "Den wech des Levens", Antwerpen, 1564.
Rechts: op de titelpagina van "Costumen van Mechelen", Antwerpen, 1565.
Randschrift: In pacientia vestra possidebitis animas vestras. ("In lijdzaamheid zult gij uw ziel bezitten")
Bron: Ref. [243] en Ref. [244]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Titelblad van het "Magazin ..." door David Roelants (1571/72-...) uitgegeven in 1616 te Vlissingen. Zie hieronder voor een meer gedetailleerde beschrijving.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 17-11-1614 verkoopt David Roelandts aan Jeremias Dirricxsen, schermmeester, een huis genaamd "den Rooden Osse" in de Langevorststraat te Goes, belend zuid: mr. Carel Tulck, west: huis Mennonieten, noord: Adriaen Logiersen.[261]
David Roelants is de samensteller van een calligrafisch werk getiteld Magazin oft' pac-huys der loffelycker penn-const, vol subtyle ende lustighe trecken, percken, beelden, ende figuren van menschen, van beesten, voghelen, ende vis-schen, ende noch meer dan hondert onderscheyden gheschriften, verciert met divaersche capitalen oraculen, ende gulden sententien: alles tot profyt, oeffeninghe ende spore, der const-lievende gheesten. Ghepractizeert door David Roelants van Antwerpen, Fransoijschen school-mr. binnen Vlissinghen. Anno 1616 (obl.) (Prov. Bibl. van Zeeland, Middelburg).
Het boek is opgedragen aan baljuw, burgemeesters, schepenen en raad van Vlissingen, de proeven van Roelants' kunst o.a. aan Vlissingse magistraatspersonen, de predikanten Joos van Laren en Jean Doncker en de Middelburgse koopman Pieter Courten.
Zijn portret, gegraveerd door F. Schelemans (anno 1616, aet. 44), staat op het titelblad van zijn boek. [262]

10854. MATTHEUS VAN POSTELE, woont verm. te Turnhout (ca 1550).

10872. HENDRIK (VAN RAMSDONCK).

10892. GERARD (GERRIT) VAN LANGERAK GIJSBERTSZ, geb. vóór 1468, ovl. 1564, beg. Utrecht Geertekerk (grafzerk) ("Item ontfangen van Jacop de Rijck (zijn schoonzoon) twalef stuvers van Gherits van Langeraecks grafstede te openen onder een serck, facit ... XII St."), woont te Utrecht bij de Smeebrug, burger van Utrecht 8-8-1506, kistenmaker (1507, 1513), houtkoper (1516, 1519), schuytemaker (1528), tr.[266] [267]

10893. MECHTELT HUBERTSDR VAN BATENBURCH(¥), ovl. 1548. Zij lijftochtten elkaar in 1507.[268]

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [269] Deliaen (later Mechtelt) van Batenborch.

Wapen Batenborch: Drie zespuntige sterren (2:1).[270]
Op 4-8-1519 transporteerden Gijsbert Claess, casteleyn op Schonauwen en zijn vrouw joffr. Alith Florensdr van Jutfaes van Blochoven eenig goed aan Gerrit van Langeraeck, die houtcoper. Zij waren zijn achternicht en -neef.[271]

10968. = 20528. JACOB CORNELISZ VAN VELDEN.

10969. = 20529. KATHARINA DIRCKDR.

11080. JOACHIM VAN GENT, ovl. vóór mei 1565 [280], schepen van Tiel (1562-1564), tr. ca. 1550

11081. ELISABETH VAN DRUETEN(¥), ovl. na juni 1579 [281].

COMMENTAAR(¥) Is zij verwant aan Jan van Drueten, burger van Tiel (1471) [282]?

Op 2-1-1565 lijftocht Joachim van Gent Elisabeth van Drueten [283].

Op 7-5-1565 compareert Elisabeth van Drueten als zijn weduwe [284].

Elisabeth van Drueten wordt nog genoemd in acten te Tiel okt. 1567 [285] en 6-6-1579 [286].

11092. JAN CORNELISZ, ovl. vóór 1594, kuiper te Dordrecht,[289] bijgenaamd 't Geusje,[290] tr. vóór ca. 1575

11093. ADRIAANTGE WILLEMSDR, ovl. na 1606, huw. get (1596).

Mogelijk is hij dezelfde als: Jan Cornelisz, kuiper, 34 jaar, die op 24-1-1575 een verklaring geeft ten behoeve van Hendrik Jacobsz, kuiper, en in maart 1575 ten behoeve van Andries de Vries Jansz.[291]
Op 2-5-1575 koopt Jan Cornelisz, kuiper, van Frans Cornelisz. Scheij, kuiper, een huis c.a. staande in de Vriesestraat te Dordrecht, tussen de Ploegkapel en het huis van Seger de bierdrager.[292]
In 1594 wordt vermeld in de Vriesestraat: de weduwe van Jan. Cornelisz, kuiper.[293]
Op 5-10-1595 koopt Adriaantgen Willemsdr, weduwe van Jan Cornelisz, kuiper, van gasthuismeesters van het sacramentsgasthuis, een huis c.a. staande in de Vriesestraat te Dordrecht, tussen de Ploegkapel en het huls van de koopster.[294]
In 1606 wordt vermeld in de Vriesestraat: de weduwe van Cornelis Jansz (lees: Jan Cornelisz), kuiper.[295]

11094. ANTHONIS ADRIAANSZ REPELAER, geb. ca. 1520, ovl. na, volgens Ref. [314] in 1574, vermeld als poorter van Dordrecht, komt in 1548 voor op de lijst der Confrerie van de Rijnsche wijnkoopers aldaar,[315] betaalt ƒ 5,14,-- tiende penning (1558) als eigenaar van een huis met kelder aan de Wijnstraat bij de Tolbrug - Nieuwbrug, met huurwaarde 57 Rijnsgulden ("Thonis Repelairs huys metten kelder, als eygenaer ende selfs gebruyckende, es getaxeert samen LVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden XIIII stuvers") [316] verkoopt als "koopman in wijnen" op 22-9-1574 een huis gelegen "over het Graevenstraetgen" te Dordrecht,[317] tr. vóór 1556

11095. HELENA CORNELISDR VAN STRAELEN, ovl. mei 1595.

Wapen Van Straelen: drie zwemmende vissen boven elkaar.
Bron: zerk van haar kleindochter Johanna Repelaer.

Anthonis Repelaer (1591-1652) op 56-jarige leeftijd, geschilderd portret door Jacob Gerritsz Cuyp.
Olieverf op paneel (66 cm x 51 cm)
Datering : 1647.
Locatie : Dordrechts Museum (in bruikleen uit particuliere collectie).
Emerentia van Driel (1598-1660) op 48-jarige leeftijd, geschilderd portret door Jacob Gerritsz Cuyp.
Olieverf op paneel.
Datering : 1647.
Locatie: Akademie der Bildenden Künste, Wien (A).
Foto: H.A. van Duinen te Dordrecht.

klik op plaatje(s) om te vergroten

11112. GERRIT CUYP, beg. Dordrecht 1605, vermoedelijk afkomstig uit Venlo, van waar hij met zijn zoon Gerrit naar Dordrecht verhuisde. Bij zijn begrafenis te Dordrecht in 1605 was het zijn zoon toegestaan het 'dootcleet' van het Sint Lucasgilde te gebruiken. [351]

11256. CORNELIS GERRITSZ DE LEEU, ovl. Sprang na 1562,[355] woont in de Hoefslach te Sprang.

11328. MAES EVERTSEN VAN VELTHUYS, geb. vóór ca. 1565, landbouwer, pachter van 'Velthuijs'.

11648. GODERT (GODFRIED) VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1520, heer van Oploo, en (door huwelijk) heer van Nijdeggen, tr. vóór ca. 1545[359] [360]

11649. AGNES WALRAVENS VAN NIDEGG(H)EN, geb. vóór ca. 1520.

Wapen Van Nijdeggen: Volgens Ref. [361] links.
Volgens Ref. [362] rechts: In zilver twee voorwerpen met lelievormige einden goud en de rest zwart, vergezeld van 3 ovaalvormige zwarte voorwerpen.

11712. NN NOLENS.

Eerdere naamdragers Nolens komen in de overdrachtsregisters van Eisden reeds in de 15e een 16e eeuw voor (vanaf 1417), doch verwantschap met het hier genoemde geslacht kon in [370] (nog) niet worden aangetoond.

11713. NN CLAESSEN.

11714. JAN KNOPPEN, parentatie niet bewezen.

11744. = 11712. NN NOLENS.

11745. = 11713. NN CLAESSEN.

11746. = 11714. JAN KNOPPEN, parentatie niet bewezen.

12032. PLEUN (CORNELISZ.?), geb. ca. 1550, ovl. na 1627, zijn vrouw en kinderen leven nog 1638, tr. ca. 1575[371]

12033. NN.

12034. CORNELIS PIETERS BANEN, geb. Sliedrecht ca. 1543, tr. ca. 1575[373]

12035. MARRICHJEN JANS BAEN, dr. van Jan Baene. Haar nazaten (zie hieronder) erven allen in 1655 van 's moeders wegen van Arent Jansen Baen, die mogelijk haar broer is.[374]

12072. CLAES DIRCX, geb. ca. 1526, tr. NN.

12074. CORNELIS LOUWEN, geb. ca. 1532, tr. NN.

13376. HINRICK PALTE, ovl. vóór 1508, burger te Schüttorf, vermeld (1495-1507),[380] tr.

13377. FENNE NN, ovl. na 1534, vermeld als zijn wed. in 1508 en 1534.

13520. HERMAN VAN MIDDACHTEN TOT HERVELD, tr.[389]

13521. WALBURCH VAN DIEPENBROECK.

13522. JOHAN VAN ARNHEM WIJNANDSZ TOT KERNHEM, geb. ca. 1459, ovl. 12-12-1531, beg. Mariëndaal, schepen van Arnhem, schout van de stad Geldern 1505, tr. (huw. voorw.) 20-9-1484 (zij '"nauwelijks 14 jaren bereikt hebbende")[391]

13523. ALEID VAN BEMMEL, geb. ca 1472, ovl. Ede 31-3-1543, beg. Mariëndaal, beleend met huis Kernhem 1481.

Op maandag St. Matheusavond 1484 (20-9-1484) worden huwelijksvoorwaarden gesloten tussen Johan van Arnhem Wynantsz en joffer Alijt van Bemmel, dochter van Stijne Velckeners, weduwe van Aelbert van Bemmel, ten overstaan van Sweder van Boetzelaer, Gerryt van Arnhem en Herman van Wye, aan de ene zijde, en Gosen van Bemmel, Henrick van Doerninck en Geryt van Dolre aan de andere zijde [392]
voeg toe akten

13552. HUGO VAN BEVERVOORDEN, hofrichter te Ootmarsum van 1518-ca.1547.[393]

13566. ANTON(IE) KETWICK, ovl. 1527, burger van Ootmarsum, hofmeyer of hofrichter des hoves Oetmerssens,[397] wiens ouders voor 1500 ook al het Hofrichtersambt bezaten,[398] sticht een huis en verkoopt een hof in 1514,[399] hofmeier 1515-1526 1515-1526, keurnoot te Ootmarsum (1525), tr. vóór 1517[400] [401] [402]

13567. ZWENNE NN.

It(em) int Jaer van XIIIJ helft Antonys Ketwyc betymert des hoves Stede myt consent Johans van Ntsum Wulffson en renthmeist to lag ligghende tussche der Stadtsteede en Sweer Hoeffslach des costers steie beholtlic der Stadt van des hoves stede al ore denst myt watre bewercke en scattinghe gelyc de ander borghers mote en plegt te done.[403]
1517. Item in den solven jaer hefft Tonys Kettwick en Zwenne syn huisfrouwe uth ghegaen en uthganck gedaen van den Gerden ghelegh tusschen den richterschen garden en Femme garde toe behoeff Gert Backers en Stene syne huisfrouwe en oze erffgen. als recht was sund. archlyst.[404]
Na de dood van Anton Ketwick in 1527 was Johannes Huesken voogd over diens kinderen Evert, Tonis en Catharina.[405]

13568. GERT TO LASONDER (alias: Lasunder den Olden), geb. Enschede 1493-1515, ovl. 1578-1585,[409] parentatie niet bewezen, boer (ook smid?) burgemeester?, tr. 2o [410] ALYD TESING (TEESINK), ovl. 1563-1575, woonde te Enschede Stad, tr. 1o

13569. NN, ovl. vóór 1563.

13570. WOLTER BROUWER.

13572. BEREND COST, geb. Enschede Stad 1510-1530, tr.[418]

13573. WOBBEKE NN, geb. 1520-1540, ovl. Enschede Stad 1581-1584.

13620. = 6784. GERRIT LASONDER (alias: Smid).

13621. = 6785. ELSKE SMITS.

13628. PELGRIM JANSZOON COST, geb. 1521-1558, ovl. 1597-1600, burgemeester te Enschede Stad, tr. 1o GRETE DULLEBOTTER, geb. Enschede Stad 1535-1555, ovl. na 1582, tr. 2o

13629. AALE LASONDER (alias SMIDT, TOYTELINK), geb. Enschede Stad 1550-1560, ovl. Enschede Stad 1633-1635, tr. 2o HENDRIK TOYTELINK.

13630. = 6784. GERRIT LASONDER (alias SMID).

13631. = 6785. ELSKE BROUWER (alias SMITS).

13664. = 13568. GERT TO LASONDER (alias: Lasunder den Olden).

13666. = 13570. WOLTER BROUWER. .

13600. ROTGER STRODINCK, geb. Delden ca. 1515, ovl. Delden 1575-1577, koopman en herbergier te Delden, koopt met zijn vrouw Jenneken van Werner Scroden en Katharina het Lucas Meijers-huis aldaar, belend door Hendrik Rygers en Berent ten Waerklers (1540), treedt op als momber voor Elsken Lambers Borgersche tho Deventer (1548), koopt een stuk grond achter zijn huis van Christoffer Reyger en Fenna (1553).

13601. JENNEKEN NN, ovl. na 1577.

Op 20-10-1577 koopt Jenneken Stroynges, "wed. van Zaliger Rotger Stroynck van Dette Reygers, gewissen huisfrouwe van zaliger Gerijdt ten Luttickhuys, een stuk Lindes oft camp gelegen in Reygers rijkett tussen Berend die Bunthe ende Ghoede Reygers landt, sampt gelegen in gericht van Delden ende in der buerschap tho Oele".
vul aan Stroynck p 21.

13638. =6784. GERRIT LASONDER (alias Smid).

13639. =6785. ELSKE BROUWER (alias Smits).

13824. DERICK RE(DE)RINCK, geb. vóór ca. 1475, ovl. (kort?) voor 1517, beleend met Rederinck (1495), tr. Doesburg 18-2-1498[449]

13825. ELISABETH GOLTSMIT.

Morgengaven Doesburg (huwelijk een dag voor de datum van de morgengave) :
1498 de eerste maandag na Valentine (19-2-1498) : Derick Rerinck geeft als morgengave aan zijn vrouw Elisabeth 200 gouden rijnse guldens uit beider goed.[450]
1518 zaterdag post Viti (19-6-1518) : Elisabeth, wed. van Derick Rerijncks geeft als vaderlijk versterf aan haar zoon 400 gouden guldens en aan haar dochter 200 gouden guldens uit het leengoed Redering in Hengelo (leenroerig aan Bergh).[451]
Beleningen van het goed Rederinck te Hengelo (Gld) :[452]
Dat gued "to Redering", in groten : die hofstat ende 35 maldersaets hoges lants, to gueder maten. Item een weidemait, schiit an Mennynck, geheiten "Rederinx-weidemait". Item 1 stuck beneven Widenstraet, geheiten "Rederinx slach". Item 1 slageken in den Ongevoirde. Ende 1 1/2 slegekijn in den Eketghoir, myt al des gudes tobehoir, als dat leget in den kirspel van Hengel, to 5 marcken.
Oct. 1417 : Ailbert Redering. Hulder is Henric Redering.
11-12-1420 : Ailbert Redering, mondig, doet zelf den eed, na doode van zijn oom en hulder Henric.
27-5-1468 : Johan Rederinck Aelbertsz.
23-1-1495 : Derick Rederinck na doode van zijn vader Johan.
12-12-1517 : Johan Rederinck, onmondig, na doode van zijn vader Derick, en na verzuim. Derick Putzeller, rentmr. van het land van den Berge, is hulder.
30-1-1560 : Idem doet zelf den eed, en lijftocht zijn vrouw Elisabeth Ridders.
11-4-1570 : Derick Rerinck, na doode van zijn vader Johan.

14080. JOHANNES WESTENBERG, ovl. ca.70 jr oud, tr.[455]

14081. ELISABETH ALEIDA BEKKER.

14464. TEUNIS VAN BORNE, geb. Borne ca. 1500, ovl. Borne ca. 1594.

14465. ELSKE NN.

14468. =14576. NN VAN CALCKER.

14528. NN HARMENSZ HESSELINCK, geb. Bocholt ca. 1525[459] of 1530,[460]

14576. NN VAN CALCKER, geb. vóór ca. 1540.

14582. JACOB JOHANSZ VAN HUMMEL, geb. vóór ca. 1545.

14584. BEREND VAN DELDEN, geb. vóór ca. 1555, ovl. vóór 23-ll-1595.

14586. PETER ARENTS, geb. vóór ca. 1555, ovl. na 23-ll-1595, woonde in de Smeestraat te Deventer.

15796. HESSEL LOLCKES TOE REEN, geb. vóór ca. 1490, kerkvoogd te Lutkewierum (1516), tr. vóór ca. 1515[476]

15797. SIBBEL NN, ovl. vóór 26-5-1538.

15874. WATHHIE TYAERTDS, tr. vóór ca. 1520[478]

15875. NN BOTTEDR.

15920. TIETTE FOLPERTS BAERDT, ovl. ca. nov. 1547,[480] eigenaar van landerijen te Arum (1542, 1543), boer op Baarderburen onder Arum,[481] tr. ca 1515[482]

15921. DUEDT SYUERDTSDR, ovl. na 1551.

vul aan Gen. Jb. 1958 p45
Duedt Syuerdtsdr, wed. van Tiette Baerdt, verkoopt een losrente uit een deel van Aesgamazathe in de Poelen onder Dronrijp (1550), waarvan Suyrdt Aesgama voor 1556 huurder en sinds 1556 eigenaar is [483].

16036. RINTIE TIEPCKESZ (ABBEMA?), geb. vóór ca. 1565, tr. vóór 1591

16037. EEBEL JANSDR, ovl. 10-12-1631, beg. Franeker Martinikerk.

Grafsteen in de Martinikerk te Franeker: [491]
Ao 1631 den 10 december sterf de eerbare Eebel Iansdochter naegelatende weduue fan Rintie Tiepckesz out omtrent 64 iaeren en leit alhier begraven.

16040. AGE SIEBRENS BRUINIA, geb. 1566, ovl. 1615, tr. (vóór ca. 1590?)

16041. ATJE GERRITS, geb. 1568, ovl. 1640. Dit echtpaar wordt vermeld te Tzummarum.[492]


Referenties van de gegevens van generatie 14 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 14 ( 516 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. E. L. Steinmeier, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten 1389-1681, Barneveld, 1993
 2. Sloet, proc. Hof van Voorst.RAG, Hert. arch., nr. 1363
 3. E. L. Steinmeier, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten 1389-1681, Barneveld, 1993
 4. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 5. VG 11(1986)180
 6. VG 11(1980)180
 7. Ter Maat, l.c.
 8. VG 15(1990)261
 9. VG 15(1990)261
 10. VG 15(1990)261
 11. VG 15(1990)261
 12. VG 34(2009)nr. 4/16
 13. VG 30(2005)5/22
 14. VG 33(2008)#3,30
 15. VG 33(2008)#3,30
 16. VG 33(2008)#3,32
 17. VG 33(2008)#3,32
 18. VG 33(2008)#3,32
 19. VG 33(2008)#3,34
 20. VG 33(2008)#3,34
 21. zie ook VG 33(2008)#3,34
 22. zie ook NP 4(1913)445
 23. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621544
 24. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21582514
 25. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21622260
 26. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21622261
 27. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21622259
 28. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21737452
 29. NP 4(1913)445
 30. NP 4(1913)445
 31. VG 33(2008)#3,34
 32. VG 33(2008)#3,34
 33. zie ook VG 33(2008)#3,34
 34. ⇒ wh.vosselman
 35. VG 24(1999)252
 36. VG 24(1999)252
 37. OV 53(1998)603
 38. Prom. 12, p70
 39. zie ook Prom. IX, X p186, 14 p93
 40. Prom. X
 41. Prom. 14 p93
 42. Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 43. OV 9(1954)16
 44. OV 47(1992)534
 45. OV 21(1966)485
 46. OV 21(1966)485
 47. Prom. 12, p70
 48. OV 9(1954)16
 49. Prom. 12 , p70
 50. OV 41(1986)692
 51. Prometheus VI
 52. Prometheus VI
 53. OV 9(1954)16
 54. OV 9(1954)16
 55. OV 44(1989)398
 56. Blom, l.c.
 57. OV 37(1982)16
 58. OV 17(1962)85
 59. OV 38(1983)223
 60. OV 47(1992)175
 61. OV 38(1983)39
 62. OV ....
 63. K.F. van Dijk, De rekeningen van de molenmeesters van de Oude-Lier en Hoefpolder 1569-1625, Lierse Bronnen III, De Lier, 1984
 64. OV 46(1991)12
 65. OV 46(1991)12
 66. OV 46(1991)12
 67. OV 46(1991)13
 68. OV 47(1992)45
 69. OV 38(183)25
 70. zie ook Prom. 14, p85
 71. zie ook Prom. 14, p85
 72. Thoentertijd 11(1988) nr. 21, en 15(1992) nr. 29, en OV 48(1993)207
 73. OV 46(1991)13
 74. OV 37(1982)160
 75. Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 76. OV 27(1972)234
 77. OV 9(1954)16
 78. OV 27(1972)235
 79. OV 26(1971)2
 80. Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 81. OV 9(1954)17
 82. Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 83. OV 9(1954)17
 84. OV 50(1995)334
 85. OV 46(1991)13
 86. Prom. 14, p74
 87. Prom. 14, p74
 88. Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 89. Thoentertijd 15(1992)nr 29, p 12
 90. OV 47(1992)41
 91. OV 47(1992)40
 92. zie ook Mededeling K. Zegwaard, Hamilton (NZ), 1998
 93. Prometheus VI, zie ook OV 25(1970)229 e.v.
 94. R.A. Vlaardinger-ambacht nr. 23 p 132 en 134, 27-9-1586 (of kort daarvoor)
 95. OV 47(1992)40
 96. R.A. Zouteveen nr. 16 (G.A. Vlaardingen), beschadigd charter voorin het protocol geplakt, 17-7-1591
 97. GA Vlaardingen, ORA inv. nr. 119
 98. GA Vlaardingen, ORA inv. nr. 119
 99. OV 47(1992)41
 100. ORA Vlaardingen nr. 150, 26-4-1630
 101. zie ook Mededeling K. Zegwaard, Hamilton (NZ), 1998
 102. OV 47(1992)41
 103. OV 47(1992)41
 104. ONA Delft nr. 1529/110, 15-2-1601, gecit. in OV 47(1992)41
 105. OV 47(1992)41
 106. OV 47(1992)43
 107. OV 47(1992)41
 108. OV 47(1992)43
 109. OV 47(1992)43
 110. ONA Delft 1539/156,29-3-1606, gecit. in OV 47(1992)43
 111. OV 48(1993)431
 112. OV 47(1992)45
 113. ⇒ kstekst.htm
 114. zie ook Mededeling K. Zegwaard, Hamilton (NZ), 1998
 115. OV 47(1992)45
 116. ⇒ kstekst.htm
 117. ⇒ kstekst.htm
 118. ⇒ kstekst.htm
 119. OV 47(1992)41
 120. Weesk. Vlaardingen nr. 275/101v. 22-12-1625
 121. ONA Delft nr. 1830/592, 6-10-1648:
 122. OV 28(1973)263 en Kuijvenhoven, l.c.
 123. Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 124. OV 9(1954)17
 125. OV 25(1970)99
 126. Prom. 12, p62
 127. Prom. 12, p62
 128. Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 129. OV 34(1979)1 e.v.
 130. OV 50(1995)334
 131. zie ook OV 50(1995)332, 334, 335, 336
 132. Prom 12, p53
 133. Prom 12, p53
 134. Prom 12, p53
 135. OV 20(1965)225
 136. OV 44(1989)206
 137. OV 44(1989)206, Thoentertijd 11(1988) nr. 21
 138. OV 21(1966)485
 139. OV 37(1982)160
 140. OV 33(1978)508
 141. OV 27(1972)234
 142. OV 27(1972)235
 143. OV 20(1965)364
 144. OV 41(1986)682
 145. OV 41(1986)692
 146. OV 41(1986)710
 147. OV 34(1979)341
 148. OV 41(1986)463
 149. OV 34(1979)360
 150. OV 39(1984)132
 151. OV 39(1984)144
 152. OV 19(1964)44
 153. OV 34(1979)450
 154. Lierse Bronnen III, l.c.
 155. OV 38(1983)396
 156. NA, ONA Maassluis, Nots. Otto de Roij, inv. nr. 5488, f56v, d.d. 27-9-1614
 157. GA Maassluis, Index Weeskamer Maassluis 1614-1700, Inv. nrs. 1 t/m 9
 158. OV 44(1989)437
 159. OV 37(1982)157
 160. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 136 aktenr. 101 blz 166
 161. OV 54(1999)133
 162. OV 44(1989)450
 163. NA, ONA Maassluis, Nots. Heijnrick van Vlijet, inv. nr. 5490, nr. 51
 164. NA, ONA Maassluis, Nots. Heijnrick van Vlijet, inv. nr. 5490, nr. 270
 165. GA Vlaardingen, ORA inv. nr. 119
 166. GA Vlaardingen, ORA inv. nr. 119
 167. OV 43(1988)578
 168. Prometheus II/2e dr., p176, en Prom. 14, p98, Onze Voorouders III, p5
 169. Prom. IX, en Prom. 12, p345, en Kron. 6(1997)113
 170. Prom. VII, Prom. 12, p345
 171. Prom. VII
 172. Kron. 6(1997)113
 173. Prom. 13, p228
 1. zie ook Prom. IX, p305 en Prom. X, p73, Prom. 12, p345
 2. Prom. 14, p98, Onze Voorouders III, p5
 3. Prom. IX
 4. Herlevend Verleden, l.c.
 5. NL 70(1953)203
 6. NL 70(1953)203
 7. NL 70(1953)203
 8. NL 70(1953)203
 9. NL 70(1953)204
 10. Prometheus II/2e dr., p149 en Kron. 6(1997)92
 11. Kron. 6(1997)92
 12. Jb. CBG 27(1973)215
 13. NL 70(1953)204
 14. NL 70(1953)204
 15. Prom. IX, Prom. 12, p345, en Kron. 6(1997)113
 16. NL 70(1953)206
 17. NL 70(1953)204
 18. Prom. 13, p228
 19. NL 70(1953)204
 20. Prom. IX, Prom. 12, p345, en Kron. 6(1997)113
 21. NL 70(1953)204
 22. NL 70(1953)205
 23. NL 70(1953)204
 24. NL 70(1953)205
 25. NL 70(1953)205
 26. Prometheus II/2e dr., p149
 27. NL 70(1953)204
 28. NL 70(1953)205
 29. NL 70(1953)205
 30. OV 56(2001)16
 31. OV 56(2001)16
 32. OV 56(2001)16
 33. NL 70(1953)206
 34. NL 70(1953)206
 35. OV 54(1999)92
 36. ⇒ www.vanderkrogt.net
 37. ⇒ www.vanderkrogt.net
 38. ⇒ www.vanderkrogt.net
 39. ⇒ www.vanderkrogt.net
 40. OA Schiedam Weeskamer, inv. nr. 1614,Nr. 547 folio 325v. d.d. 22-03-1614.
 41. ⇒ www.vanderkrogt.net
 42. ⇒ www.vanderkrogt.net
 43. ⇒ www.vanderkrogt.net
 44. ⇒ www.vanderkrogt.net
 45. ⇒ www.vanderkrogt.net
 46. ⇒ www.vanderkrogt.net
 47. Archief van de Lucasgilde Antwerpen, 10 f94bis r
 48. van Waesberghe l.c., l.c., Briels, l.c., Ledeboer, l.c.
 49. Van Havre
 50. van Waesberghe, l.c.
 51. Le Parchemin 22(1975)13
 52. GA Rotterdam, ONA, Nots. J. Symonsz, dl. 3, f415
 53. Van Zeeuwsche Stam 36, p62
 54. Oud Gemeentearchief Geraardsbergen 1478 wettel. Passeringen 8.2.1551 ( 1552 ns)
 55. GA Antwerpen, Vierschaar nr 149 d.d. 18 juni 1568
 56. Stadsarchief Antwerpen Certificatenboek 27 ƒ 17 v
 57. ⇒ deliggeren
 58. Van Havre
 59. Melis Taeymans, l.c.
 60. zie H.J.M.F. Lodewick e.a., Ik probeer mijn pen, Amsterdam, 1979, p16
 61. Olthoff
 62. ⇒ deliggeren
 63. Greet De Lathauwer, Het Secreet in Secretenboeken, masterscriptie Universiteit Gent, 2009
 64. Olthoff
 65. Van Havre
 66. Van Havre
 67. Van Havre
 68. Greet De Lathauwer, Het Secreet in Secretenboeken, masterscriptie Universiteit Gent, 2009
 69. Briels, l.c. p419, en Ledeboer, l.c.
 70. F. Olthoff, De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen, Antwerpen, 1891
 71. G. Van Havre, Marques Typographiques des Imprimeurs et Libraires Anversois, Uitg. nr. 14 Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen, Antwerpen, 1884
 72. Briels, l.c.
 73. Van Havre
 74. GA Rotterdam, ONA, Nots. J. Symonsz, dl. 4, Aktenummer/Blz. 20/34
 75. GA Rotterdam, ONA, Nots. J. Symonsz, dl. 4, f152r
 76. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 79, aktenr./blz. 47/177
 77. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 80, aktenr./blz. 14/55
 78. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 106, aktenr./blz. 32/41
 79. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 84, aktenr./blz. 503/1170
 80. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 137, aktenr./blz. 3/4
 81. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 324, aktenr./blz. 300/745
 82. Uil2015
 83. RAZE, Transporten Goes (1611-1617), inv. nr. 1753, ⇒ www.goes.nl
 84. zie ook Briels, l.c. 132 en 419
 85. ⇒ meer035lett01_0029.htm
 86. Uil2015
 87. Uil2015
 88. RAZE, Transporten Goes (1611-1617), inv. nr. 1753, ⇒ www.goes.nl
 89. ⇒ meer035lett01_0029.htm
 90. Uil2015
 91. Uil2015
 92. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57 aktenr. 23 blz 54
 93. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p133
 94. NL 67(1950)241
 95. NL 67(1950)241
 96. NL 67(1950)241
 97. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p133
 98. NL 67(1950)241
 99. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p133
 100. NL 67(1950)241
 101. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p133
 102. NL 67(1950)241
 103. NL 67(1950)241
 104. NL 67(1950)241
 105. Gem. Arch. Utrecht. Transport Register. Cat. I , no. 705, dd. 2 Mei 1555, gecit. in NL 67(1950)241
 106. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p133
 107. Jb. CBG 3(1979)85
 108. Jb. CBG 3(1979)85
 109. ...
 110. Tiel Schepen Signaten 1565-1570 f55
 111. Tiel Schepen Signaten 1555-1563 f61
 112. Tiel Schepen Signaten 1563-1570 f120v
 113. Tiel Schepen Signaten 1570-1583 f194
 114. Jb. CBG 3(1979)85
 115. Tiel Schepen Signaten 1563-'67, fol. 120v
 116. NL 100(1983)490
 117. Nav 80(1931)280
 118. ORA Dordrecht. no. 710, acte 292, resp. 389. Transportreg.
 119. ORA Dordrecht, no. 710, acte 437. Transportreg.
 120. Stadsarchief Dordrecht no. 3965, fol. 223 v. Verpondingskohier
 121. ORA. Dordrecht no. 743, fol. 369. Transportreg.
 122. Stadsarchief Dordrecht no. 3973, fol. 219. Haardstedenkohier
 123. NL 100(1983)491
 124. NL 100(1983)500
 125. ORA Dordrecht Transportreg. no. 744, fol. 44v
 126. SA Dordrecht, Weeskamerarch. no. 40, f73
 127. NL 100(1983)501
 128. NL 100(1983)501
 129. NL 100(1983)502
 130. NL 100(1983)503
 131. ONA Dordrecht, Nots. D. Eelbo, no. 69, f253
 132. NL 100(1983)503
 133. SA Dordrecht, nr. 3965, f223v, Verpondingskohier
 134. ORA Dordrecht, no. 744, f288v, Transportreg.
 135. NL 100(1983)504
 136. NL 100(1983)504
 137. ORA Dordrecht, Transposrtregister, no. 751, f121
 138. ORA Dordrecht, Transposrtregister, no. 754, f73
 139. SA Dordrecht, Weeskamesrarch. no. 40, f50
 140. ORA Dordrecht, Transposrtregister, no. 765, f113
 141. NA 14(1916)335
 142. Wap 14(1910)347
 143. Dordrecht, Kohier van de 10de penning, inv. nr. SvH929, f30v, ⇒ www.regiodiep.nl
 144. Wap 14(1910)347
 145. Wap 14(1910)344 e.v.
 146. Dordrecht, Kohier van het hoofdgeld 1622, ⇒ www.regiodiep.nl
 147. NA 14(1916)335
 148. Wap 14(1910)386
 149. Wap 14(1910)386
 150. Wap 14(1910)386
 151. Wap 14(1910)486
 152. Wap 14(1910)486
 153. Wap 14(1910)487
 154. Wap 14(1910)347
 155. NA 14(1916)335
 156. Wap 14(1910)347
 157. Dordrecht, Kohier van het hoofdgeld 1622, ⇒ www.regiodiep.nl
 158. Wap 14(1910)348
 159. GN 18(1963)36
 160. ONA Dordrecht, Nots. Daniel Eelbo, gecit. in Wap. 14(1910)498
 161. Wap 14(1910)348
 162. Dordrecht, Kohier van de 10de penning, inv. nr. SvH929, ⇒ www.regiodiep.nl
 163. NA 14(1916)335
 164. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel, Rotterdam, 1998, Ned. Adelsboek is hier fout
 165. Ned. Adelsboek 43(1950)262
 166. Wap 14(1910)349
 167. Wap 14(1910)349
 168. Nav. 98(1960)104
 169. Nav. 98(1960)104
 170. Wap 14(1910)349
 171. Wap 14(1910)350
 172. Wap 14(1910)350
 173. Wap 14(1910)348
 1. Wap 14(1910)348
 2. Wap 14(1910)348
 3. Dordrecht, Kohier van het hoofdgeld 1622, ⇒ www.regiodiep.nl
 4. Wap 14(1910)348
 5. Veerman, l.c., p13
 6. R.J. Castendijk, Notities over de familie Van Bracht, Bussum, 1982
 7. NNBW VIII, sub voce Cuyp, en Veerman,l.c.
 8. Castendijk, l.c.
 9. Prom 12, p78
 10. Prom 12, p78
 11. Prom 12, p78
 12. ⇒ kwartierstaatvervolg.htm
 13. Her. Bib. 7(1880)14
 14. Steinen1749
 15. ⇒ Nederlande.htm
 16. NL 70(1053)320
 17. Steinen1749
 18. Mededeling W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 19. Mededeling W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 20. Steinen1749
 21. Steinen1749
 22. BHIC schepenprotocol Sambeek (toegang 7040 inventaris 331 p. 14)
 23. Jb. CBG 28(1974)151
 24. Limb. Leeuw 8(1960)118
 25. NL 102(1985)24
 26. NL 102(1985)24
 27. ⇒ bertdelange
 28. NL 102(1985)24
 29. ⇒ bertdelange
 30. ⇒ bertdelange
 31. ⇒ bertdelange
 32. ⇒ bertdelange
 33. ⇒ bertdelange
 34. Van Wimersma Greidanus, l.c., p141
 35. NP 68(1984)165
 36. Jb. Bentheim 127(1993)50
 37. Hans Jürgen Warnecke, Die Räte des Grafen Arnold IV. von Bentheim und ihre Familien, Burgsteinfurt 1978.
 38. NP 68(1984)165
 39. Jb. Bentheim 113(1988)
 40. NP 68(1984)165
 41. Hans Jürgen Warnecke, Die Räte des Grafen Arnold IV. von Bentheim und ihre Familien, Burgsteinfurt 1978.
 42. Hans Jürgen Warnecke, Die Räte des Grafen Arnold IV. von Bentheim und ihre Familien, Burgsteinfurt 1978.
 43. NL 113(1996)23
 44. NL 113(1996)23
 45. NL 113(1996)22
 46. Van Doorninck, Middachten, o.e., nr. 137*, gecit. in NL 113(1996)22
 47. Wap. 2(1898)264
 48. Wap. 2(1898)264
 49. NL 114(1997)264
 50. ⇒ www.oudheidkamertwente.nl inv. nr. GOmT01
 51. Wap. 4(1900)110
 52. Wap. 4(1900)110
 53. Wap. 4(1900)110
 54. NL 108(1991)214
 55. GN 60(2005)651
 56. Wap. 4(1900)110
 57. Wap. 4(1900)110
 58. Wap. 4(1900)110
 59. Wap. 4(1900)110
 60. GN 60(2005)651
 61. Wap. 4(1900)110
 62. GN 60(2005)651
 63. Zorn, l.c.
 64. Zorn, l.c.
 65. Zorn, l.c.
 66. Zorn, l.c.
 67. Zorn, l.c.
 68. Zorn, l.c.
 69. ⇒ twentebestand
 70. ⇒ twentebestand
 71. ⇒ twentebestand
 72. ⇒ twentebestand
 73. ⇒ twentebestand
 74. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 21
 75. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 29
 76. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 29
 77. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 29
 78. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 29
 79. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 29
 80. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 30
 81. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 30
 82. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 30
 83. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 30
 84. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 30
 85. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 35
 86. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 39
 87. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 54
 88. HCO Zwolle, ORA Stad Oldenzaal, toegang 65.1, inv. nr. 54
 89. HCO, RA Landgericht Oldenzaal, toeg. nr. 66.1, inv. nr. 6, f148
 90. ⇒ twentebestand
 91. ⇒ twentebestand
 92. ⇒ twentebestand
 93. ⇒ twentebestand
 94. ⇒ twentebestand
 95. ⇒ Investors%20of%20the%20West%20Indies%20Company
 96. ⇒ twentebestand
 97. ⇒ twentebestand
 98. ⇒ twentebestand
 99. ⇒ twentebestand
 100. ⇒ twentebestand
 101. ⇒ twentebestand
 102. Stroink, l.c.
 103. NL 102(1985)112
 104. NL 102(1985)112
 105. NL 102(1985)112
 106. A.P. Van Schilfgaarde, Register lenen Huis Bergh, Arnhem, 1929, p168-169
 107. NL 102(1985)112 en zie GA Zutphen, fiches Adamshuis
 108. NL 102(1985)112
 109. Nav. 14(1864)211
 110. Nav. 14(1864)211
 111. Nav. 14(1864)211
 112. Nav. 14(1864)211
 113. Hesselink, l.c.
 114. Kron. 1(1992)195
 115. NL 49(1931)205
 116. NL 49(1931)204
 117. NL 49(1931)205
 118. GA Deventer, schepenarchief d.d.25 Januari 1633, gecit. in NL 49(1931)230
 119. NL 49(1931)205
 120. GA Kampen, Recognitien 1639/43. ORA letter M. 18 Juny A. 1642, gecit. in NL 49(1931)233
 121. NL 49(1931)375
 122. NL 49(1931)205
 123. Staatsarchiv Munster. M.M.L.A. 518, 519, vol. X1, original.
 124. Amstelodamun 50(1963)40
 125. ANF 3(1886)93
 126. GN 36(1981)390
 127. NL 49(1931)205
 128. NL 49(1931)205
 129. GN 36(1981)390
 130. GN 45(1990)137
 131. GN 45(1990)137
 132. NP 86(2005)366
 133. NP 86(2005)366
 134. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1996
 135. Mededeling Kuiper
 136. Mededeling Kuiper
 137. NL ??
 138. ⇒ baarda.htm
 139. ⇒ baarda.htm
 140. ⇒ baarda.htm
 141. Mededeling Kuiper
 142. Prom. 14, p127
 143. Van der Honing, l.c.
 144. Mededeling A. Hofstee te Canada, Prom. 14, p127
 145. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 146. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 147. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 148. ⇒ Sternsee.htm
 149. testamenten Hof van Friesland 1625/f365
 150. ⇒ inwprof.htm
 151. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 152. Med. CBG 45(1991)nr 4, p39
 153. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 154. Grietenijsecretarissen voor 1800, ⇒ mpaginae
 155. Grietenijsecretarissen voor 1800, ⇒ mpaginae
 156. Burgemeesters van Franeker 1657-1700, ⇒ mpaginae
 157. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 158. Grietenijsecretarissen voor 1800, ⇒ mpaginae
 159. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 160. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 161. RAF, Toegangsnummer: 14, Archieftitel: Hof van Friesland, inv. nr. 8966 en 9940
 162. Decretale Verkopingen III, Hof van Friesland 1659-1671 III dl. 17 /205
 163. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 164. Dominicus Cannegieter, Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker, Tresoar/PBF handschrift 8295
 165. HCL, Toegangsnummer: 77-C, Archieftitel: Hervormde Gemeente Huizum, akte nr. 614
 166. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 167. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 168. Henricus Grevenstein, Naamlyst der predikanten ... in de Steden en Dorpen der Classis Bolswert en Workum, Leeuwarden, 1751, ⇒ books.google.nl
 169. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl
 170. H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 2007, Franeker, 2007, ⇒ books.google.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 15
Back to previous
generation 13
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56