This page was last updated : 150803.
File size is: 68 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 23
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 23

7250432. FLORIS VAN DER LEEDE, geb. Langerak ca. 1175, genoemd 1204-1207, ridder, tr.[1]

7250433. NN HUGODR. BOTTER, geb. ca. 1179,

7250440. JAN PHILIPSZ VAN DUIVENVOORDE, op 22-11-1248 met broer Arend I vermeld.

7250442. ZWEDER I VAN BOSINCHEM EN VIANEN, ovl. 1-4-1285/87, ridder, vermeld 1248-1284,[3] tevens maarschalk van de bisschop van Utrecht, kreeg de hofstede, later versterkt tot het Huis Vianen, eerst van zijn vader later van zijn broeder Hubert de Schenk in leen, kreeg op 2-12-1271 van de elect Jan van Nassau het recht om twee maal per jaar een markt te houden in zijn heerlijkheid Vianen, gaf op 21-11-1281 samen met zijn neef Dirk Splinter van Bosinchem, diens broeder Hubert de Bosinchem toestemming tot verkoop van het kasteel Culemborg aan Reinoud I graaf van Gelre, waarna de graaf er Hubert mee beleende,[4] tr.[5]

7250443. NN (dr.) VAN VLOTSTALE (VAN LICHTENBERG).

7250460. AELBRECHT heer VAN VOORNE, ovl. 30-12-1287[38] , beg. Loosduinen jan. 1288 (grafschrift: "Anno Domini MCCLXXXVIII .... calendas Januarii obiit dominus de Voirn, pie memorie, mole .... lapidis jacet hic Albertus")[39] , heer van Voorne, vermeld vanaf 1261, burggraaf van Zeeland beooster Schelde (1261),[40] volgde tussen 1259 en 1261 zijn vader op als heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, was een der voornaamste edelen aan het hof van Floris V graaf van Holland, verwierf voor de inwoners van Brielle tolvrijheid door 's graven landen, verleende aan de kooplieden van Hamburg voorrechten, richtte vuurbakens op ter beveiliging der scheepvaart, breidde zijn bezit o.m. uit met Dirksland en delen van Riederwaard, ontvangt bij zijn tweede huwelijk van zijn schoonvader Gerard van Luxemburg, heer van Durbuy, 100 pond parisis 's jaars, te nemen uit de 200 pond jaargeld, die de heer van Durbuy uit den tol te Damme van de graaf van Vlaanderen in leen hield, [41] tr. 1o [42] [43] (¥) JOHANNA (ALEID(IS) VAN LOON, wed. van Dirk II van Valkenburg (gedood bij de aanslag op Keulen), dr. van Arnold V van Loon, graaf van Loon en Chiny, en Johanna van Chiny,[44] tr. 2o 1280[45] of 1281[46] .

7250461. KATHARINA VAN DURBUY, ovl. 26-9-1326, door Floris V graaf van Holland na Aelbrechts dood beleend met Teijlingen,[47] [48] tr. 2o 1297[49] WOLFAERT I VAN BORSELEN, ovl. (vermoord) Delft 1-8-1299, heer van Veere, Zandenburg en Borsele, wednr. van Sybille van Praet, wordt door Floris V graaf van Holland benoemd tot baljuw van Zeeland, krijgt op 16-6-1299 het land van Woerden geschonken door de dan nog onmondige Jan I graaf van Holland die na zijn aankomst uit Engeland in jan. 1297 onder de hoede (en macht) stond van Wolfert I,[50] had sindsdien enige jaren de feitelijke macht in Holland in handen, wordt op 1-8-1299 te Delft door tegen zijn gezag opsgetane poorters vermoord zn. van Hendrik Wisse, ridder.

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [51] zou Aelbrecht van Voorne nog een eerder huwelijk gehad hebben met Margaretha van Hornes, dochter van Willem van Hornes en van Belwich van Wickenrode.

==== BELENINGEN ====
Grafelijkheid nr. 92: De poort van Oudewater en alles binnen het kerspel, rente, tiende, erf en gerecht, hoog en laag, leenroerig aan de Grafelijkheid.[52]
24-4-1298: Heer Wolfert van Borsele, heer van Sandenburg, na de dood van heer Herman van Woerden en die van de vader van de leenheer.

7250462. JAN I VAN KUYC, geb. ca. 1230, ovl. 13-7-1308, vermeld 1260-1308, heer van Kuijc en Grave 1254-1308, Merum en Neerloon, leenman en raadsman van de vorsten van Engeland en Brabant,[96] tr. 1255/60[97] [98]

7250463. JUTTA VAN NASSAU, ovl. ca. 1313, vermeld 1285-1313.

7250560. OTTO I heer VAN HEUKELOM VAN ASPEREN, vermeld 1254-1283,[107] [108] , akte van opdracht 1314 aan Willem III graaf van Holland tot open stad = Asperen [109]

7250566. GER(H)ARD VAN BATENBURG, ridder, heer van Batenburg, eerst vermeld 20-7-1247, vermeld 1260-1290, bannerheer en raad van Reinald I van Gelder 1271, laatst vermeld 13-4-1289, blijkt op 13 mei 1250 schepen te zijn van de stad Nijmegen, waarschijnlijk benoemd door graaf Otto, is in 1255 en 1257 getuige voor graaf Dirk van Kleef, de schoonvader van Otto II, is in 1260 eerste van vier scheidsrechters die zich in opdracht van Hendrik van Lotharingen uitspreken over geschillen tussen Gelre en Kleef. treedt in 1269 hij op voor graaf Otto, wordt in een oorkonde van 1268 als eerste ridder genoemd na Reinald, de zoon van de graaf, zegelt in de jaren 1271-1286 een groot aantal oorkonden met graaf Reinald, is op 4-5-1282 getuige van het huwelijk tussen graaf Reinald met Margaretha van Vlaanderen,[134] tr. 2o ca. 1255[135] ELISABETH VAN ELSLOO, geb. ca. 1235-1240, dr. van Arnold V van Elsloo, heer van Elsloo (1248) en Ida NN, tr. 1o ca. 1245[136]

7250567. MABELIA (BELE) VAN MEURS.

In 1254 zou Rooms-Koning Willem van Holland tijdens zijn verblijf in Nijmegen een oorkonde hebben getekend over de onafhankelijkheid van Batenburg van Gelre, Batenburg is rechtstreeks in leen van de Rooms-Koning. [137]

7250564. GERRIT (GERARD) DE COCK VAN WEERDENBURG, geb. vóór ca. 1270, ovl. na 1318, vermeld als heer van Puiflik (1318).

Oorkonden Gelre:[148] No. 181. d.d. 13-11-1318: Verdrag tusschen Gerard van Weerdenberg, heer van Puiflik, en de weduwe van Willem de Kok aangaande de voogdij van Willem de Kok van Yzendoren, zoon der laatstgenoemde, aangegaan ten overstaan van Otto heer van Asperen(¥), Gijsbert van Malsen, Arnold van Hoekelem, Jan de Kok(¥), Steeske van Brakel, Herbert van Hoekelem en Ricoud zoon van Gijsbert de Kok. 13 November 1318. Int jaer ons heren Goeds dusent CCC. ende XVIII. des manendaghes nae S. Martynsdach in den wynter.


COMMENTAAR(¥) Deze Otto heer van Asperen kan zowel Otto II van Asperen en Hagestein (zie kw. nr. 3625280 ) zijn, als diens zoon.


COMMENTAAR(¥) Deze Jan de Kok kan zowel J(oh)an de Cock van Opijnen (zie kw. nr. 7250568 ) als Johan de Cock van Weerdenburgh (zie hieronder) zijn.

7250568. J(OH)AN DE COCK VAN OPPIJNEN, ovl. 1334[156], ridder, de eerste uit dit geslacht die de naam De Cock van Oppijnen voert, tr.[157]

7250569. ALYT (AARTSDR) VAN BAEX (BAER).

7250570. NN VAN BROECKHUYSEN.

7421504. NEUDE EVERTS VAN WESTENAPPEL, wordt in 1325 vermeld in een lijst van inwoners van Terschuur bij Barneveld als Neude van Westenappel.[165]


Referenties van de gegevens van generatie 23 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 23 ( 166 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. ⇒ gd-hoofd.htm
 3. NL 92(1975)125
 4. NL 92(1975)125
 5. NL 92(1975)125
 6. NL 92(1975)125
 7. NL 92(1975)125
 8. NL 92(1975)125
 9. NL 92(1975)125
 10. NL 1950, kol. 199-202
 11. NL 92(1975)125
 12. ⇒ www.vanderkrogt.net
 13. NL 92(1975)126
 14. NL 92(1975)126
 15. NL 92(1975)126
 16. NL 92(1975)126
 17. NL 92(1975)126
 18. NL 92(1975)127
 19. NL 92(1975)127
 20. NL 1949, kol. 381-384
 21. NL 92(1975)127
 22. OV 56(2001)550
 23. NL 92(1975)127
 24. NL 92(1975)127
 25. NL 92(1975)127
 26. NL 92(1975)127
 27. NL 92(1975)127
 28. NL 92(1975)127
 29. NL 92(1975)130
 30. NL 92(1975)130
 31. NL 92(1975)132
 32. NL 92(1975)132
 33. NL 92(1975)126
 34. NL 92(1975)126
 35. NL 92(1975)126
 36. NL 92(1975)125
 37. NL 92(1975)125
 38. Kron. 8(1999)61
 39. NL 46(1928)289
 40. Van Wimersma Greidanus, l.c.
 41. NL 46(1928)289
 42. ⇒ www.kareldegrote.nl
 43. NL 46(1928)289
 44. Van Wimersma Greidanus, l.c.
 45. NL 46(1928)289
 46. ⇒ www.kareldegrote.nl
 47. Van Wimersma Greidanus, l.c.
 48. NL 46(1928)298
 49. NL 46(1928)298
 50. NL 48(1930)136
 51. Nav. 54(1904)537
 52. OV 46(1991)360
 53. ⇒ www.kareldegrote.nl
 54. OV 42(1987)1
 55. NL 46(1928)289
 56. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. OV 42(1987)1
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. OV 42(1987)1
 8. NL 46(1928)300
 9. NL 46(1928)298
 10. NL 46(1928)299
 11. OV 42(1987)1
 12. NL 46(1928)299
 13. OV 42(1987)1
 14. NL 46(1928)299
 15. NL 46(1928)298
 16. NL 46(1928)300
 17. OV 42(1987)1
 18. NL 46(1928)300
 19. OV 42(1987)1
 20. NL 46(1928)300
 21. NL 46(1928)300
 22. OV 42(1987)1
 23. OV 42(1987)1
 24. NL 46(1928)300
 25. OV 42(1987)1
 26. NL 46(1928)300
 27. Nav. 54(1904)538
 28. OV 52(1917)161
 29. Nav. 31(1881)631
 30. Nav. 31(1881)631
 31. NL 46(1928)301
 32. OV 42(1987)1
 33. NL 46(1928)301
 34. OV 42(1987)1
 35. NL 46(1928)301
 36. NL 46(1928)301
 37. NL 46(1928)300
 38. NL 46(1928)300
 39. NL 46(1928)300
 40. ⇒ www.kareldegrote.nl
 41. OV 42(1987)1
 42. ⇒ www.kareldegrote.nl
 43. OV 42(1987)1
 44. ⇒ www.kareldegrote.nl
 45. ⇒ www.kareldegrote.nl
 46. ⇒ www.kareldegrote.nl
 47. ⇒ www.kareldegrote.nl
 48. ⇒ www.kareldegrote.nl
 49. ⇒ www.kareldegrote.nl
 50. ⇒ www.kareldegrote.nl
 51. NL 83(1966)301
 52. NL 1952, kol. 136
 53. verspreide Charters ARA
 54. NL 83(1966)301
 55. NL 83(1966)301
 56. NL 83(1966)302
 1. NL 83(1966)302
 2. NL 83(1966)302
 3. NL 83(1966)302
 4. NL 83(1966)302
 5. NL 83(1966)302
 6. NL 83(1966)301
 7. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 8. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 9. NL 92(1975)86
 10. NL 92(1975)86
 11. NL 83(1966)324
 12. NL 83(1966)324
 13. NL 83(1966)324
 14. NL 83(1966)324
 15. NL 83(1966)324
 16. NL 83(1966)324
 17. NL 83(1966)324
 18. NL 83(1966)301
 19. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 20. ⇒ www.vanderkrogt.net
 21. NL 83(1966)301
 22. ⇒ 1160510358
 23. ⇒ 1160510358
 24. ⇒ 1160510358
 25. ⇒ 1160510358
 26. ⇒ 1160510358
 27. ⇒ 1160510358
 28. ⇒ 1160510358
 29. ⇒ 1160510358
 30. ⇒ 1160510358
 31. ⇒ 1160510358
 32. ⇒ 1160510358
 33. ⇒ 1160510358
 34. ⇒ 1160510358
 35. ⇒ 1160510358
 36. I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegevene oorkonden opgehelderd enbevestigd, Arnhem, 1830-75, zes delen
 37. Wap. 18(1914)366
 38. Wap. 18(1914)367
 39. Wap. 18(1914)367
 40. Wap. 18(1914)367
 41. Wap. 18(1914)367
 42. Wap. 18(1914)367
 43. Wap. 18(1914)366
 44. ⇒ kstekst.htm
 45. Wap. 18(1914)318
 46. Wap. 18(1914)319
 47. Wap. 18(1914)319
 48. Wap. 18(1914)319
 49. Wap. 18(1914)319
 50. Wap. 18(1914)319
 51. Wap. 18(1914)319
 52. Wap. 18(1914)319
 53. www.veluwsegeslachten.nl/vgn/schueren.pdf
 54. ⇒ wilbrink.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 24
Back to previous
generation 22
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43