This page was last updated : 150803.
File size is: 40 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 20
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 20

906304. ROELOF II ridder VAN DALEM, geb. ca. 1320, ovl. tussen 19-3-1361 en 15-9-1361, heer van Dongen, vermeld 1350-1361, baljuw van Zuid Holland 1344-1346, tr. vóór ca. 1345[1]

906305. BEATRIX VAN DUIVENVOORDE, geb. ca. 1325, ovl. na 25-11-1387, vrouwe van Zwaluwe, op 20-6-1346 beleend met de Tol van Ammers en Zwalue door de Keiz(erlijke?) Ma(jesteit?).

Wapen Van Duivenvoorde : in goud drie wassenaars van zwart. [2]

906306. JOHAN II GRAAF VAN SALM, vermeld 1347-1401, tr. 22-5-1355[39]

906307. PHILIPPA VAN VALKENBURG, geb. ca. 1337, ovl. 21-2-1388.

906320. OTTO HERBERTSZ VAN ASPEREN VAN VUREN, geb. vóór ca. 1360, ovl. na 1425? als Otto Herberts van Asperen (alias van Heukelum?) beleend met Hellouw en Haaften (1371),[40] heer van Rumpt 1371 (HKWB), ridder (1383), pachter van de tienden van Hellouw en Haaften (1417..1425), tr. 2o [41] NN GIJSBERTSDR DE COCK VAN NEERIJNEN, (Wapenheraut 1914) ZOEK UIT tr. 1o vóór ca. 1385

906321. GEERTRUID DE COCK VAN OP(P)IJNEN.

Over de heerlijkheid Hellouw lezen we in Ref. [42]: "maar in het jaar 1417 gaf de abdij (Abdinghof) die tienden (van Hellouw) en kerkgift in erfpacht aan Otto van Asperen genaamd van Vuren en het is te gelooven dat hij ook de tienden van Haaften ontving, want den 25 augustus 1425 gaf de proost van Soest als Pausselijke Commissaris een vonnis van kerkelijken ban tegen hem, dewijl hij de pacht der tienden van Haaften en Hellouw aan de abdij niet betaalde, welk vonnis den 3 mei 1426 te Utrecht in het Kapittelhuis werd afgekondigd en gedurende de mis aan de roode deur (valvis rubris) der kerk aangeplakt."
8 morgen te Deil 1360 (OV 1987) ZOEK OP
akte van kwijtschelding voor Dirk van Polanen 1379 (archief Familie van Boetzelaer), schatting landen van Gelre 1369 (P.N.v.Doorninck) ZOEK OP

906324. JOHAN DE COCK VAN OPPIJNEN, ovl. 1396 (nalatende 3 kinderen), ridder, had "grooten twist" met zijn oudoom den domproost van Utrecht, en met de heer Hendrik van Est, tr.[46]

906325. ROS(S)ELLA VAN BUYREN, "heer Allerds oudste dochter".

906326. heer ALPHARDT VAN DER HORST, tr.[49]

906327. juffrouw BELIA VAN BRAECKEL.

925712. JOHAN VAN DOMSELER, ovl. na 14-3-1452, gerichtsman te Barneveld 1433-1452, peinder aldaar (o.a. 1434), bezweert de verbondsbrief van 1436, krijgt op 4-9-1436 de belofte van Jan van Koet het goed Oteler binnen vier maanden op te leveren en verkrijgt van hem de bediening van het ambt Doornspijk, beleend met het Stichtse leen de tienden van het goed Bryler en Schoonhorst als leenvolger van zijn vader (1425), vernieuwt de eed 11-3-1434, krijgt op 1-8-1430 met zijn vrouw van hertog Arnold van Gelre het goed Buitenhuis in het kerspel Voorthuizen, buurschap Harselen, dat vroeger horig was als vrij en riddermatig voor hem en zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk, wordt met zijn goed Schoonderbeek in 1435 van de schatbaarheid ontslagen, wordt met zijn halve goed Bryler in 1436 van de horigheid gevrijd waarbij het tot tynsgoed wordt gemaakt, lid van de ridderschap van Veluwe 1436,[51] tr. 2o [52] MECHTELD VAN EMELER, tr. 1o [53]

925713. MARGRIET VAN DELEN.

"De kinderen uit het tweede huwelijk van Johan van Domseler zijn, in tegenstelling tot die uit het eerste huwelijk, riddermatig. Die uit het eerste huwelijk komen alleen voor als dienstlieden."[54]

925714. HENDRIK VAN DER SCHUUR.

927688. EVERHARDUS MAESSEN VAN WESTENAPPEL.

1001088. KORSTIAEN VAN VOERST, geb. Rhenen ca. 1330, ovl. na 1393, beg. Utrecht St. Pauluskerk, vermeld als Korstiaen van Voerst Johannes soen van Renen borger tUtrecht (1360),[78] tr. vóór ca. 1370

1001089. ALIJT GERRITSDR VAN ISSELSTEIN.

Anno 1393: "Korstiaen van Voerst ende Alijt sijn wijf ende haere husinge tusschen de Niegraft ende Nustraet bij S.Pauwelsstege." [79]
"Ontrent den jaere 1380 leefden Christiaen van Voorst borger tUtrecht als men can speuren uuyt seeckeren gerecbtsbrieff ende badde drie soonen. Ick meene dat sijn vader Christiaen was genaempt ende sijn huysfrou Alijt Gerritsdochter van Isselstein ao. 1397 nisi ad filium huius Christianum haec sint referenda."[80]

Referenties van de gegevens van generatie 20 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 20 ( 85 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. ⇒ hs-45.htm#JvDuvenvoorde
 3. ⇒ ~gomes
 4. ⇒ ~gomes
 5. NL 83(1966)305
 6. NL 83(1966)351
 7. NL 83(1966)351
 8. NL 83(1966)351
 9. NL 83(1966)351
 10. NL 83(1966)305
 11. NL 83(1966)351
 12. NL 83(1966)359
 13. NL 83(1966)351
 14. ⇒ ~gomes
 15. ⇒ ~gomes
 16. ⇒ ~gomes
 17. ⇒ ~gomes
 18. ⇒ ~gomes
 19. Taxandria 45(1938)
 20. ⇒ ~gomes
 21. Taxandria 45(1938)
 22. Taxandria 45(1938)
 23. Taxandria 45(1938)
 24. Taxandria 45(1938)
 25. Taxandria 45(1938)
 26. Taxandria 45(1938)
 27. Taxandria 45(1938)
 28. Taxandria 45(1938)
 29. ⇒ ~gomes
 1. ⇒ ~gomes
 2. ⇒ ~gomes
 3. ⇒ ~gomes
 4. ⇒ ~gomes
 5. ⇒ ~gomes
 6. ⇒ ~gomes
 7. ⇒ ~gomes
 8. ⇒ ~gomes
 9. ⇒ ~gomes
 10. ⇒ gd-hoofd.htm
 11. HKWB 28.2, 19
 12. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 13. Aa, A.J. van der. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. J. Noorduyn en Zoon, Gorinchem, 1844, deel 5, letter H, pp. 393-396.
 14. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 15. Verzameling oorkonden Gelre door J.J.S. Sloet, blz 598
 16. HKWB 32.2, p62
 17. Wap. 18(1914)320
 18. Wap. 18(1914)321
 19. Wap. 18(1914)321
 20. Wap. 18(1914)321
 21. Wap. 18(1914)321
 22. NL 2(1884)86
 23. NL 79(1962)266
 24. NL 79(1962)266
 25. NL 79(1962)266
 26. NL 79(1962)266
 27. NL 79(1962)266
 28. NL 79(1962)266
 29. NL 79(1962)281
 1. NL 79(1962)281
 2. NL 79(1962)285
 3. NL 79(1962)285
 4. NL 79(1962)285
 5. NL 79(1962)285
 6. NL 79(1962)266
 7. NL 79(1962)289
 8. NL 79(1962)266
 9. NL 72(1955)86
 10. NL 72(1955)86
 11. NL 79(1962)266
 12. NL 79(1962)266
 13. NL 79(1962)266
 14. NL 79(1962)266
 15. NL 79(1962)288
 16. NL 79(1962)288
 17. NL 79(1962)266
 18. NL 79(1962)276
 19. ⇒ wilbrink.htm
 20. NL 24(1906)51
 21. NL 24(1906)51
 22. NL 24(1906)51
 23. ⇒ ~brouw268
 24. NL 24(1906)51
 25. NL 24(1906)51
 26. NL 24(1906)51
 27. ⇒ ~brouw268

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 21
Back to previous
generation 19
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43