This page was last updated : 200716.
File size is: 44 k.
Fragment Genealogie De Weert
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Weert,
version 1.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Weert Gen. nr. 2

2a. Hans de Weert, geb. 1538, beg. Amsterdam Oude K. 4-9-1609 ("Hans de Waert bij S. Anteunispoort naest 't Schaep, ƒ 4,7,-"), koopman te Antwerpen, in 1569 gevlucht naar Keulen, keert ca. 1578 terug naar Antwerpen, burgemeester te Antwerpen (1585),[1] ondertekenaar van de overgave van Antwerpen aan de Spanjaarden (1585), vermeld als Hans de Weerdt op een plakaat d.d 9-6-1586 met namen van personen in Antwerpen die van de koning van Spanje een paspoort hebben verkregen om de stad te verlaten,[2] vertrekt 1585/86 naar Middelburg, gaat vandaar tussen 1586 en 1591 (vermoedelijk in 1586/87 naar Amsterdam), vermeld als koopman te Amsterdam (1591..1607), wonend op de Turfmarkt (1599), op de Zeedijk (1604) doopget. (1597, 1604), huw. get. (1602, 1604), otr./tr. 1o (Antwerpen?) 25-1/16-2-1562 (stylo roma) Clara Wonderer (Wanderer), geb. Antwerpen ca. 1542, ovl. 17-1-1595, doopget. (1588, 1589?), dr. van Sebaldus Wonderer, koopman van Norenbergch wonende te Antwerpen, en Clara Cocx, otr. 2o Amsterdam geref. 14-8-1599 Elisabeth Bouwens, ovl. na 1601, wed. van Tonis Heijmans (ovl. 1586/87).

Ondertrouw akte Hans de Weert x Elisabeth Bouwens te Amsterdam:
14-8-1599: ... Hans de Weert(¥) van Antwerpen, wednr. van Clara Wonderaers wonende op de Turfmerct ter ene sijde en Elisabeth Bouwens van Henne?, wed. van Tonis Heijmans, verclaerde twaelf jaren weduwe gewesen te hebben, woonende 9 an(ne)s in de (cecilien seerhien?), ende gaven aen versoeken als zoeven ende naerdien sij op alles nae anhooren geantwoord hadden sijn hun haeren geboden verwilliget.
W.g. Hans de Weert, Lijsabeth Bauwens.

COMMENTAAR(¥) Onder Hans de Weert staat in de akte 12 an(ne)s, mogelijk betekenende 12 jaar wonende in Amsterdam? Dan zou hij aldaar in 1586/87 gearriveerd zijn. Zijn jongste dochter Esther overlijdt te Middelburg 1586/87, hetgeen tot de conclusie lijdt dat Hans de Weert in 1586/87 van Middelburg naar Amsterdam is vertrokken.
Handschrift Familie-Registertje van Hans of Jan de Weert x Clara Wonderer:[3]
Den 25 January Ao. 1562 stylo roma, soo dede ick Hans de Weert oudt sijnde omtrent 23 jaeren en een half ondertrau, ter eeren godts en ter mijner zielen salicheit. Amen.
Den 16 Februarij Ao. 1562 soo traude ick mijn Huijsfrouwe Clara Wonderer oudt zijnde omtrent 20 jaren. godt de heere verleene ons peijs en vreede in onsen huwelijcken state en naemaels het eeuwich leven. Amen,
Op 17-8-1585 geeft de stad Antwerpen zich over aan de Spanjaarden. De overgave wordt getekend door Philips van Marnix van St. Aldegonde, Willem van Merode, Jan van Schoonhoven, Andries Hessels, Mattheus van Lannoy, Loys Meganc, Cornelis Pruynen, Philips de Lantmeter, Adriaen Bardoul, Hans de Weert, Gillis Sautijn, Aert of Arnoult Boudewijns, Willem van Schooten, Johan Godin, Balthasar de Moucheron in plaetse van Louis Malepart, Jan Rademaker, Herman van Dadenborch, Henrick van Erp, Dierick van Os en Jean Garin.[4]
In 1592 worden 3 Amsterdamse assurantiepolissen voor schepen naar Genua uitgegeven ten name van Hans de Weerth. [5]
In het archief van Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille bevinden zich 51 brieven van Hans de Weert en Sebalt de Weert uit Amsterdam, uit de periode 1591-1599. [6]
Op 3-5-1607 compareren Merten van den Sande, voogd van de twee nog minderjarige kinderen van wijlen Pieter de Schilder (zie Fragment Genealogie De Schilder sub 1a ), in tegenwoordigheid van de oudste van de twee kinderen, Pieter de Schilder en sr. Johannes de Laet, enige zoon en erfgenaam van sr. Hans de Laet, die eveneens voogd was van voornoemde weeskinderen laten vastleggen, dat tussen hen een geschil was gerezen over een schepenkennis (schuldvordering) ten laste van Hans de Waert, waarop nog ƒ 1250,-- moest worden betaald. Partijen komen nu overeen, dat Johan de Laet 1/3e deel van dit bedrag zal vergoeden. De weeskinderen moeten derhalve een verlies van 2/3e deel incasseren. Zou alsnog, tegen de verwachting in, geld binnenkomen dan zou dat naar rato moeten worden verdeeld. Johan verklaart, dat hij geen honorarium zal vorderen voor het door zijn vader gevoerde beheer. [7]

Aankomst van Sebald de Weert in Matecalo.
Bron: Wikipedia

klik op plaatje(s) om te vergroten
In het archief van Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille bevinden zich 51 brieven van Hans de Weert en Sebalt de Weert uit Amsterdam, uit de periode 1591-1599. [19]

Geschilderd portret van Antonius Antonides van der Linden (1570/71-1633) door Hendrik Meerman.
Olieverf op paneel (88 x 63 cm)
Datering: 1633
Locatie: Rijksmuseum Amsterdam
Bron: Ref. [45]
Geschilderd portret van Sara Sweerts de Weert (1579-..) door Hendrik Meerman.
Olieverf op paneel (88 x 63 cm)
Datering: 1636
Locatie: Rijksmuseum Amsterdam
Bron: Ref. [46]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Geschilderd portret van Jan Antonides van der Linden (1609-1664) door Abraham van den Tempel.
Olieverf op doek (88.5 x 71 cm)
Datering: 1660
Locatie: Mauritshuis 's-Gravenhage
Bron: Ref. [58]
Geschilderd portret van Helena Grondt (1614-1688) door Abraham van den Tempel.
Olieverf op doek (88.5 x 71 cm)
Datering: ca. 1660
Locatie: Mauritshuis 's-Gravenhage
Bron: Ref. [59]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Meer biografische gegevens over Prof. Dr. Johannis Antonides van der Linden zijn te vinden in 'M.H.H. Engels, Galenus en andere Medische Werken in de Franeker Academiebibliotheek'(1983).[60].
Hieronder een selectie uit de door de auteur voor internet bewerkte versie (2003): Galenus.e.a. in de Franeker Academiebibliotheek.

"Johannes Antonides van der Linden trad in 1639 in de voetsporen van zijn voorganger en leermeester Prof. Dr. Menelaus Winsemius. Zijn studie te Leiden (1625-1629) had hij te Franeker voortgezet. Hij woonde toen bij Winsemius. Op 18-10-1630 was hij bij hem gepromoveerd. Van der Lindens verdiensten voor de hortus waren zo groot, dat Gedeputeerde Staten de tuin lieten uitbreiden en er een woning voor de hoogleraar in de geneeskunde lieten aanbouwen. Van der Linden trok nogal wat Engelse studenten, Hij was meer een theoreticus dan een practicus. Zijn vermaardheid had hij te danken aan zijn enorme belezenheid. In 1651 werd hij te Leiden benoemd. Zijn diepe verering voor de oude leerstellingen van Hippocrates en Galenus brachten hem ertoe te beweren, dat Harvey's ontdekking van de bloedsomloop reeds door Hippocrates gedaan, doch in vergetelheid geraakt zou zijn: Hippocrates de circuitu sanguinis (Leiden 1661). De kritiek op dit boekje was vernietigend."[61]

"Johannes Antonides van der Linden zou als medicus reeds lang in vergetelheid geraakt zijn, als hij niet de medische bibliografie "De scriptis medicis" had samengesteld. De eerste editie verscheen in 1637 bij Johan Blaeu te Amsterdam, waar Van der Linden zich als arts gevestigd had. Dit werk is een aanbeveling geweest voor zijn benoeming te Franeker in 1639. De tweede en derde druk werden ook door Blaeu verzorgd, respectievelijk in 1651 en 1662."[62]

"De 65-jarige professor Verhel heeft op 14-7-1648 het bibliothecaraat met goedkeuring van de Staten van Friesland aan zijn jongere collega, de bibliograaf en bibliofiel Van der Linden, overgedragen. Het toezicht op de bibliotheek had hij eerder al overgelaten aan de pedel Maevius. Diens beheer en Verhels goedheid -- hij was als een vader voor de studenten -- zijn nadelig geweest voor de bibliotheek: bij controle ontdekte Van der Linden dat meer dan 100 werken ontvreemd waren, ondanks de kettingen. Het is Van der Lindens verdienste geweest, dat de bibliotheek in korte tijd werd aangevuld met behulp van gelden die hij van bestuurders en rijke particulieren wist te verkrijgen."[63]

"Volgens artikel 25 van de academiestatuten waren de professoren verplicht een boek aan de bibliotheek te legateren. In 1623 heeft de senaat besloten, dat nieuwe hoogleraren bij hun intrede een boek moesten schenken en in 1631 dat promovendi (doctoren en licentiaten) zes respectievelijk drie gulden (magisters) voor de bibliotheek moesten afgeven. Van der Linden heeft tijdens zijn verblijf te Franeker 12 werken aan de bibliotheek geschonken. Van der Lindens eigen bibliotheek is in april 1665 te Leiden geveild."[64]


Titelpagina van het boek "Selecta medica, et ad ea excercitationes Batavae" door Prof. Dr. Johannis Antonides van der Linden (1609-1664).
Uitgave: Johannes Elsevier, Leiden, 1656
Portret van Jan Antonides van der Linden (1609-1664) door Rembrandt Harmensz van Rijn.
Ets (17 x 10 cm)
Datering: ca. 1665 (!)
Locatie: onbekend
Bron: Ref. [65]
Deze ets staat bekend als de laaste die Rembrandt voor zijn dood maakte.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie De Weert --- Generatie 2 ( 65 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. Wap. 13(1909)324
 2. Nav. 53(1903)466
 3. Taxandria 15(1908)45
 4. Fonds Plaisier, Antwerpiensia, Deel 13, p. 190. ⇒ fraglambrplais.htm
 5. RA Leiden, Toegang: 96 * Bescheiden betreffende Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille, 1550-1600 (1648)
 6. RA Leiden, Toegang: 96 * Bescheiden betreffende Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille, 1550-1600 (1648)
 7. GAA NA 107, fol. 3Ov, notaris Jan Fransz Bruyningh, gecit. in Jb. CBG 50(1996)124
 8. Taxandria 15(1908)45
 9. Nav. 72(1923)57
 10. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21602079
 11. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21604328
 12. NL 33(1915)150
 13. Het boek; Tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 10(1921)273 e.v., Delpher boeken
 14. Wikipedia
 15. Taxandria 15(1908)45
 16. NL 16(1898)10
 17. Wikipedia
 18. Wikipedia
 19. RA Leiden, Toegang: 96 * Bescheiden betreffende Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille, 1550-1600 (1648)
 20. NL 1(1883)65
 21. zie ook Taxandria 15(1908)45
 22. NL 72(1955)51
 1. Jb. CBG 14(1960)63
 2. NL 44(1926)9
 3. Montias
 4. Montias, ONA 421, c.fol. 210, film 6438
 5. Montias, ONA 695A, Nots. J. Warnaerts
 6. Montias, ONA 419A, notarissen Jacob en Nicolaes Jacobsz
 7. Montias, ONA 1186, Nots. J. de Vos
 8. Montias, ONA 1498, Nots. Oly
 9. Montias, ONA 1812 Nots. Eggericx, fol. 270 and foll.
 10. Montias
 11. Montias
 12. Montias
 13. Montias
 14. ⇒ wittememoriae3_2_9.html
 15. Wap. (1908)324
 16. DBNL
 17. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 18. Wap. 13(1908)324
 19. DBNL
 20. DBNL
 21. Wap. 13(1908)324
 22. Wap. 13(1908)323
 1. ⇒ www.geheugenvannederland.nl
 2. ⇒ www.geheugenvannederland.nl
 3. DBNL
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. DBNL
 6. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 7. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 8. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 9. ⇒ Investors%20of%20the%20West%20Indies%20Company
 10. zie ook Wap. 13(1908)324
 11. Mededeling John Blythe Dobson, 2013
 12. Mededeling John Blythe Dobson, 2013
 13. NL 33(1915)112
 14. ⇒ www.mauritshuis.nl
 15. ⇒ www.mauritshuis.nl
 16. Boeken verzamelen - Opstellen aangeboden aan Mr J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden, 1983
 17. ⇒ inFraneker.htm#linden
 18. ⇒ inFraneker.htm#bibliothecaris
 19. ⇒ inFraneker.htm#bibliothecaris
 20. ⇒ inFraneker.htm#bibliothecaris
 21. ⇒ www.masterworksfineart.com

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3