This page was last updated : 200206.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie De Weert
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Weert,
version 1.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Weert Gen. nr. 1

Wapen Sweerts de Weert: gedeeld ingehoekt van zilver op rood.[1]
Handschrift Familie-Registertje van Hans of Jan de Weert x (Clara Wonderer):[2]

Jan de Weert, geb. vóór ca. 1490, doopget. te Antwerpen (1563), is verm. een broer van Elisabeth Sweerts of De Weerdt (zie De Pape - De Weert ).

1a. Roelant Janssone de Weerdt, geb. vóór ca. 1515, ovl. vóór 1563, tr. vóór 1538 (Jkvr?) Margriete van Paessen, ovl. 1582-1589, doopget. te Antwerpen (1564) als Margareta Vassal, dr. van Henrick van Paesschen en Hadewich van Bomberghen. Zij hertr. voor 1563 Tossanus Vassa(e)l, kapelmeester van de OLV-kapel te Antwerpen (1572).[3]

Lijst van Antwerpenaren die bijdragen aan een lening van 52.000 gulden (1579):[4]
Vande 100 gulden ter maent: Tousain Vassael met zyn kinders.
Op 1-9-1589 verkopen de kinderen van wijlen Margriet Van Paesschen en haar man wijlen Toussam Vassal grond onder Lechene in de byvanghe van Lyere en te Duffel welke hun moeder heeft geërfd van haar ouders Henrick van Paesschen en Hadewich van Bomberghen. [5]
Copie akte uit de magistraats resoluties van Bergen op Zoom d.d. 20-10-1607:[6]
"Also Heer ende Mr. Roelant de Weert, Raedt-fiscael in den Raede van Brabant, uijten name, ende als procuratie hebbende van Hans de Weert, sijnen vader, coopman, residerende tot Amstelredamme, onlanx aen mijne Heeren Drossardt, Borgmrs, Schepenen ende Raedt deser stadt, bij sekere remonstrantie hadde te kennen gegeven, hoe dat wijlen Roelandt de Weerdt Janssone, des remonstrants grootvader, in coope hadde vercregen, tegens d'erffgenamen van wijlen Wouter van Olmen seker haer gedeelte in een Rente van dertich ponden brabants, erffel. sprekende op 't corpus deser stadt, ende dat ter sommen van negen car. guldens jaarl. breeder blijckende bij de brijeven van transporte ende andere bescheiden daar af sijnde, welke rente ende portie van IX car. jaerl. dienvolgende continue1 waere betaelt soe aen den vor. Roelandt de Weerdt, ende naemaels aen Joncvre Margriete van Paessen, sijne wed. tot in den jare XVc ende LXXXII dewelcke daernaer mits haren swaaren ouderdom tot hare afflijvicheijt de vz. betalinge niet en heeft vervolcht, gel. oock de vers. Hans de Weert haren sone ende erffgename deselve rente niet en heeft connen vervolgen, uijt dien de vrienden ende executeurs van den testamente van de vors. Joncvre Margriete henluijden onthoudende binnen Antwerpen in gebreke waaren geweest hen de bescheiden hier toe dienende over te seijnden, sulcx dat de vers. renten waare verloopen sessentwintich jaaren. Enz. Actum in 't Collegio van mijne verschr. heeren den XXen Octobris anno XVIc ende seven. Geextraheert uijt het Regr. van de resolutien van den magistraat der Stadt Bergen op ten Zoom, ende daarmede bevonden concorderende, ende was onderteijkent, bij mij Secrs. derselver stadt J : van Verre." Concordat collatione facta quod ad firmo. Joannes van Laars nots. publ.

De Pape - De Weert

Ia. Jacob de Pape, zn. van Peter De Pape, koopman, en Maria Steenaers of Steenmael, tr. vóór 1527[7] Elisabeth Sweerts of De Weerdt, geb. vóór ca. 1510.


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie De Weert --- Generatie 1 ( 10 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. NL 44(1926)180
 2. Taxandria 15(1908)45
 3. ⇒ fonds%20plaisier_4.htm
 4. ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 1. Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 399, p. 44v, 45, gecit. in ⇒ fonds_plasier_8.htm
 2. Gen. Her. Bld. 7(1912)17
 3. ⇒ F.%20Plaisier%20Bijlagen.htm
 4. ⇒ F.%20Plaisier%20Bijlagen.htm
 1. ⇒ fonds%20plaisier_3.htm
 2. ⇒ fonds%20plaisier_7.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3