This page was last updated : 200205.
File size is: 28 k.
Fragment Genealogie De Weert
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Weert,
version 1.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Weert Gen. nr. 3

3a. Dr. Mr. Roelant (Sweerts) de Weert, geb./ged. Antwerpen 19/19-3-1566 (stilo brabantiae) (get. Mr. Jan de Pape licentiaet in de rechten en raad van Antwerpen, Geronimus Wouters, Margareta Wellens, moettie, proamita materna =zuster van een overgrootvader van moederszijde)) en Maria Volcken, moettie, pro-matertera = zuster van de overgrootmoeder), ovl. 's-Gravenhage 11-2-1624 ("van een apoplexie"), beg. 's-Gravenhage Grote Kerk 18-2-1624 ("in het graf van mijn overgrootvaeder den heere president van Megant, aen (de) Noortseijde van het choor, uijtwijsende aldaer seker sarcke")[1] [2] , is in 1581 leerling van de Gereformeerde School te Antwerpen, doopget. te Duitsland (1601), advocaat-fiscael (benoemd 4-10-1600),[3] in de Raad van Brabant (1600..1613), raadsheer en en agent van Louise Juliana gravin van Nassau, keurvorstin van de Palts, wed. van Frederik IV van de Palts (1606),[4] ontvangt op 12-8-1614 paspoort "om voor de keurvorstin-weduwe van de Palts enig tapijtwerk en goudleer vrij van convooi en licent van Antwerpen naar Heidelberg te brengen, onder borgstelling en tegen ontvangstbewijs over te leggen binnen drie maanden",[5] treedt op als gemachtigde van Emilia van Nassau (1616),[6] krijgt op 29-8-1617 paspoort "om naar Keulen te vervoeren een kist daerinne besloten is het contrefeytssel van de vrouwe princesse van Groot-Britannien, bestemd voor de keurvorst van de Palts",[7] treedt op als gemachtigde van Charlotte Brabantina van Nassau, hertogin van Trémouille (1620),[8] Raedt en(de) Agent van (den) Coningh van Bohemen, mitsgaeders curateur van (den) vorstelijcken huijse van Oranie, tr. vóór 1597 Maria Meganc, beg. 15-12-1652,[9] dr. van Mr. Louis Meeganck, pensionaris van Brussel, griffier van (de) Staten van Brabant, Raedt en Fiscael in de Raad van Brabant, Eerste Raad en President van de Raad van Brabant, Raetsheer van Prins Frederik Henric van Oranie, en van Catharina Roelofs van Mechelen.

In het archief van Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille bevinden zich 6 brieven van Roelant de Weert uit Marsburg, 's-Gravenhage enz., uit de periode 1593-1598. [10]
Lenen van de Hofstad Hontshol:[11]
nr. 80. In Harnas: 8½ hond land op de Crommensloot, belend ten zuiden: land in leen gehouden van de heer van Nassau, ten noorden: de laan van de Hernesse.
4-3-1611: Mr. Roelant Swerts de Weerth na overdracht door Ariaen Willemsz, oudoom van Willem Ariensz.
20-11-1626: Jonkvrouwe Catharina Swerts de Weerth, gehuwd met Mr. Jaspar van Kinschot, bij dode van haar vader Mr. Roeland Sweerts de Weert.
23-11-1674: Roelant van Kinschot bij dode van zijn moeder Catharina Sweerts de Weert
De Rouwceduul bij de begrafenis van Mr. ROELAND SWEERTS DE WEERT, Den XVIIIen Febr. (1624),[12] bevat ruim tweehonderd namen onder wie als eersten zijn familieleden: Mr. Jasper van Kinschot (zijn schoonzoon), David de Weert (zijn zwager), Jacobus Roelandi, Dienaer des Goddelijcken Woorts (zijn zwager), Bartholomeus van Rosendael (zijn zwager), Joncheer Adrijaen Mégant, Gouverneur van S. Geertruijden-Berghe (zijn zwager?), Den Heer Raedtsheer Hessels Van Dinter (zwager van zijn vrouw), Joncr Louis Megant (zijn schoonvader), Joncr Marcelis Megant (zijn zwager?), Johan De Voocht (broer van zijn schoonzuster?), Andries Hessels Van Dinther (neef van zijn vrouw?), Louis De Voocht (broer van zijn schoonzuster?).
Een selectie uit de "Extracten uijt een hantboekie van mijn oudtoom, de Heer Matijs Hesselt (van Dinther), president van (den) Raede van Brabant, overgenomen en aangevuld door Nicolaas van Kinschot":[13]

"Ick troude op ten 20 Febr. 1607 met de jonghste dochter Philippote genaemt) van Heer, en Mr. Loijs van Megant, Eerste Raedt in (den) Raede van Brabant en voortijts grifier van (de) Staeten van den selven 1ande".

"Den 29-11-1619 is mijn schoonvader de heer Loijs van Megant deser werelt overleden oudt omtrent 73 iaeren, en was in sijn leven pensionaris van Brussel, griffier van (de) Staten van Brabant, Raedt en Fiscael in (den) Raede van Brabant, en naderhant Eerste Raedt en(de) President van den selven Raede, oock Raetsheer van Prins Frederik Henric van Oranie."

"Den 12-10-1620 is deser werelt overleden mijn Huijsvrouwen moeder juffrou Catharina van Mechelen Roelofs, sijnde geslaegen in haere sijde twee daegen voor haer doodt, en wert begraven den 17 derselver maent bij zalr. haren man ter sijden van 't choor in (de) groote kerck te 's Gravenhage. Haer vader was in sijn leven Secretaris van Brussel, en van 's moeders sijde, was zij van de Roelofs, een edel geslacht tot Loeven."

"Den 19 Febr. 1624 is dezer werelt overleden mijn zwaeger, Doctor Roulant Sweerts in sijn leven Fiscael van Brabant etc., stierf vau een apoplexie en wiert begraven in mijns Huijsvrouwen ouders graf alhier in Hage ter zijden 't choor."

"Aen mijn swaeger Mr. Roulant Sweerts geschoncken Ao. 1601 als ick mede nae Duitslant reijsde (mijn grootvader Van Kinschot was mede van (de) partij) int gevolch van sijn Extie Prince Henric Fred. van Nassau, op ten kints doop van den Churfurst Palsgrave, een schoonen Spaenschen Lemmet, wert omtrent 30 gld.

3b. David(t) de Weer(d)t (Waert), geb. Keulen 2-1-1574 (doopvader David de Lommel), ovl. na 1633, afkomstig van Antwerpen, oud 36 jaar (sic!) wonend in de Me?lensteegh (1613), koopman te Amsterdam vermeld sinds 1611,[21] koopt een huis in de Monnikenstraat ("waar de Monnikenkerk is geweest") te Amsterdam (1613-1615), treedt op als borg te Amsterdam (1616),[22] huw. get. (1623), vertrekt na de verovering van die stad door Frederik Hendrik naar 's-Hertogenbosch, schepen (1629, 1630)[23] en president-schepen (praeses) van 's-Hertogenbosch, otr. Amsterdam geref. 4-2-1613 (get. Roeland de Weerdt, Raedt fiscael inde Rade van Braband, en Esther de Thovion, haar grootmoeder en Jelis Vertangen, haar oom) Hester (Esther) Vaecht (Vaeghd, Voogt, Vaeck) (alias: Van der Echt), ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 11-10-1592 (get. Elsgen Michiels), ovl. na 1633, oud 20 jaren wonend in de Keijserstraet (1613), dr. van Hendrick Vaeck,(¥) koopman en inwoner van Amsterdam (1592), en van Grietgen van Tancken (= Grietgen Vertangen ex Gillis Vertangen x Hester Colijn de Tonoyon (Thovion) (zie n° 2a sub 9 ).

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [24] is deze Hendrick Vaeght een zoon van Wolter Vaeght x Johanna Baerken. Dit lijkt niet in overeenstemming met het gegeven [25] dat Wolter Vaeght tr. Pinksteren 1576 Johanna Willemsdr Baerken. Gezien het onderstaande testament zijn Henrik en Wolter eerder broeders.

Op 10-10-1592 maken Heyndrick Vaecht, koopman wonend op de Zeedijk te Amsterdam, en Grietgen Vertangen, echtelieden te Amsterdam een testament, met vruchtgebruik voor de langstlevende. Tot voogden over minderjarige kinderen benoemen zij testateurs broeders Wolter ofte Durck Vaecht.[26]

Het verband met het volgende is onzeker.
Johan de Vooght (Vaecht) (Sr.), ovl. Arnhem 29-3-1599, burgemeester en schepen van Arnhem tussen 1589-1599, ambtman van Baer en Lathum, tr. Mechteld Veeren, ovl. na 21-8-1626, dr. van Claes Veeren en Anna N. Hieruit worden in Ref. [27] vier kinderen genoemd onder wie geen Esther, maar wel Mr. Johan de Vooght (Jr.), jur. student te Leiden 19-7-1597 (Gelrus, 20 jaar), schepen van Arnhem, raad ordinaris in het Half van Gelderland, gecommitteerde in de Rekenkamer, gedeputeerde in de Provinciale Staten en in de Staten-Generaal, tr. 's-Gravenhage 10-2-1604 Cathalina Meganck, dr. van Louis Meganck, eerste raad van Brabant, en van Catharina van Mechelen.
Dus Esther de Vooght x 1592 David de Weert, diens broer Roelant de Weert x voor 1597 Maria Meganc, dier zuster Cathalina Meganck x 1604 Johan de Voogt Jr. Het lijkt wel waarschijnlijk dat Esther de Vooght verwant is aan Johan de Voogt Jr. Mogelijk zijn zij nicht en neef, wat zou betekenen dat Johan de Vooght (Sr.) eveneens een broer is van de bovengenoemde gebroeders Henrik, Wolter en Durck Vaeght (Vooght).

Op 24-4-1615 verkoopt Louris Jansz van Lier aan Davidt de Waert, een huis en erf op de straat waar de Grauwe Monnikenkerk is geweest (Monnikenstraat) tegenover de Gulden Poort te Amsterdam. [28]

Tekening van een grafzerk van blauwe steen (2,88 m x 1.71 m) in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Het betreft het graf van Petrus Willemszoon Schuyl de Walhorn, zijn eerste echtgenote Clara Davidsdr Sweerts de Weert, en zijn tweede echtgenote Anna Petersdr Stas.[34]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Manuscript: De afstammelingen van Andries Rijckaert:[35]
Nog komt daer voor in de aenteekening op den 29 Julij 1623 als getuige van Willem, desselvs laatste kind, Catrina de Schilder (=Metsue), huijsvrouw van Abraham de Schilder, welke hij noemt onze nicht, gelijck ook op 't jaer 1613 6 Julii genoemt wort Pieter de Schilder als getuige van Marieke, desselvs 14de kint. Sijn (nl. van Pieter de Schilder(¥)) dogter is getrout geweest met Staats, waarvan een soon en 2 dogters, de soon ongetrout gestorven, de oudste dogter getrout met Schuil van Walhorn, waarvan 3 kinderen, 2 soons en eene dogter, de soons ongetrout gestorven, de dogter getrout eerst met van der Daes, daarna met Baldewijn. Van van der Daes een zoon getrout met de dogter van de professor Wolferd Senguerd. Van Baldewijn zijn geen kinderen.

COMMENTAAR(¥) Ditis een onjuiste toevoeging in het manuscript. Pieter de Schilder is getrouwd met Elisabeth Cobbault, haar zuster Susanna Cobbault met Pieter Sta(at)s.[36]

Kasteel Develstein onder Groote Lindt in de Zwijndrechtse Waard, in de 17e eeuw, door Roeland Roghman (1627-1692). Het kasteel was een groot aantal jaren in bezit van de rijke Dordtse familie Van Beveren. Johan Mr. Corneliszn de Bevere (1626-1673) erfde het in 1663 van zijn vader maar woonde er niet. Zijn weduwe Maria Davidsdr (Sweerts) de Weert (1633-1711) woonde er sinds de dood van haar man in 1673 tot ze er in 1711 overleed.
Bron: Kasteel Develstein

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie De Weert --- Generatie 3 ( 40 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. NL 33(1915)150
 2. Gen. Her. Bld. 7(1912)16
 3. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 4. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 5. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 6. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 7. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 8. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 9. NL 33(1915)150, 188
 10. RA Leiden, Toegang: 96 * Bescheiden betreffende Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille, 1550-1600 (1648), nr. 683
 11. OV 27(1972)
 12. Gen. Her. Bld. 7(1912)7
 13. Gen. Her. Bld. 6(1911)227
 14. NL 33(1915)188
 1. Wap. 9(1905)208
 2. NL 25(1907)6
 3. NP 1(1910)82
 4. Gen. Her. Bld. 7(1912)34
 5. Nav. 50(1900)493
 6. NP 1(1910)82
 7. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 8. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 9. ⇒ www.bossche-encyclopedie.nl
 10. C.J. Gonnet et al., Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, dl, 33, Leiden, 1911, ⇒ books.google.com
 11. ⇒ I1111.php
 12. SAA, ONA, akte nr. 42534 d.d. 10-10-1592
 13. NL 98(1981)220
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21606995
 1. ⇒ stamboom_walhorn_schuyl.pdf
 2. ⇒ stamboom_walhorn_schuyl.pdf
 3. ⇒ stamboom_walhorn_schuyl.pdf
 4. ⇒ www.bossche-encyclopedie.nl
 5. ⇒ stamboom_walhorn_schuyl.pdf
 6. ⇒ www.bossche-encyclopedie.nl
 7. Nav. 47(1897)88
 8. NL 62(1944)51
 9. NL 62(1944)90
 10. NL 62(1944)90
 11. NL 20(1902)141
 12. NL 61(1943)166

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3