This page was last updated : 151118.
File size is: 52 k.
Varia
Generatie 14
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 14


Fragment Genealogie Van Hoorn / Keller van Hoorn - versie 3


I

Ia. Ernst van Hoor(e)n, ged. geref. Amsterdam 22-3-1744 (get. Ernst van Hoorn en Marie van Hoorn), ovl. Utrecht 4-9-1821 (oud 79 !), doopget. te Amsterdam (1777, 1783), afkomstig van Amsterdam, gereformeerd, oud 42 jaar (!) wonend in de Corsissteeg te Amsterdam (1784), woont te Utrecht (1787), wednr. van Eva Klinkers wonend in de Lange Jansstraat te Utrecht (1796), meester kok en pastybakker (1796), geref. lidmaat te Utrecht (1797, 1799), mr. kok wonend aan het Oud Kerkhof te Utrecht (1821), zn. van Dirk van Hoorn en van Elsje van der Werf, otr. 1o Amsterdam geref. 8-10-1784 (get. Pieter van Kerkhoven, wonend in de Corsissteeg, zijn ouders dood, haar get. Abraham de Vries wonende in de Blomstraat, in magine: Acte verleent om in de Walekerk te trouwen) Eva Klinkers, geb. 1757/58, beg. Amsterdam Wester Kerkhof 2-5-1796 ("Eva Klinkers huisvrouw van Ernst van Hoorn"), afkomstig van Meurs, gereformeerd, oud 38 jaar, wonend op de Keijsersgragt (1784), tr. 2o Utrecht geref. Catharijnekerk 12/28-6-1796 Margaretha Hermina van der Zegel, geb. Utrecht 1771/72, ovl. Amersfoort 24-7-1834 (oud 62), j.d. wonend op de Oude Gragt bij de Geertebrug (1796), geref. lidmaat te Utrecht (1797, 1799), wonend te Sprang (1824), wonend in de Langestraat te Amersfoort (1834), dr. van Jan van der Zeegel en van Johanna Schooreveld (Schoonevelt).

Op 11-6-1787 verhuurt Anthoni Joseph Gilliard gehuwd met Magdalena Bogaard, wonende te Utrecht, aan Ernst van Hoorn wonende te Utrecht, een huyzinge aan de noordzijde van de Hamburgerstraat te Utrecht. [1]
Op 8-6-1796 benoemt Ernst van Hoorn, wednr. van Eva Klonkert, meester kok en pastybakker wonende te Utrecht, Bernard Diderich Rediker winkelier wonende te Utrecht, tot medevoogd over zyn onmondige zoon Dirk van Hoorn, 11 jaar. Er wordt verwezen naar een akte d.d. 2-8-1793 voor notaris Ph.W. Meelboom. [2]


II

IIa. Ds. Hendrik(us) Johannes van Hoorn, ged. geref. Utrecht 20-2-1799, ovl. Amersfoort 15-10-1872, ingeschreven als leerling aan de Hieronymus-school te Utrecht 14-8-1809 ("Henricus Joannes van Hoorn 11 (jaar)"),[3] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Utrecht 21-8-1815 ("Henricus Johannes van Hooren Rheno-Trajectinus"),[4] is vrijgesteld van militaire dienst "uit hoofde van eenige zoon te zijn" (1818), wordt als kandidaat beroepen naar Sprang, doet zijn intree 10-2-1822, predikant aldaar 1822-1825, neemt afscheid 21-8-1825, van Sprang beroepen naar Maasland, doet zijn intree 4-9-1825, NH predikant aldaar (1825-1826), van Maasland beroepen naar Voorburg, doet zijn intree 24-9-1826, NH predikant aldaar 1826-1830, neemt afscheid 18-4-1830, van Voorburg beroepen naar Amersfoort, doet zijn intree 2-5-1830, NH predikant aldaar 1830-1867, met emeritaat 27-10-1867,[5] tr. Rotterdam 30-6-1824 Alida Johanna Hendrika Keller, geb./ged. geref. Rotterdam 8/13-10-1797 (get. Christiaan Jongeneel en Alida Obdal), ovl. Hoorn 7-3-1880 (oud 82 jaar), dr. van Petrus Marinus Keller en Bregetta Eijckema wonend te Rotterdam op de Mosseltrap (1797), op de Schiekade (1824). Zij wonen te Amersfoort (1864).III

IIIa. Ds. Petrus Marinus Keller van Hoorn (O.O.N.), geb. Sprang 13-4-1825, ovl. Dordrecht 12-2-1908, volgt het gymnasium te Amersfoort en krijgt "abusievelijk geen" prijs (1841),[13] wijzigt tussen 1840 en 1843 zijn achternaam bij geboorte "Keller" in "Keller van Hoorn", kennelijk omdat de naam Keller dreigt uit te sterven met zijn moeder die enig kind is (zie Keller / Eijckema ), wordt geref. lidmaat op belijdenis te Amersfoort maart 1843 (voornaam "Petrus Marinus Keller"!) en krijgt attestatie naar Utrecht 1845, ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Utrecht 27-11-1843 ("Petrus Marinus Keller van Hoorn ex pago Sprang"),[14] speelt de rol van 'Lodewijk Tserraets, Balliuw van 's-Gravenhage, te paard' in de "Gecostumeerde Optogt" ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool (1846),[15] krijgt vrijstelling van militaire dienst voor de jaren 1844-1848 "uit hoofde van theologant te zijn", bevorderd tot candidaat 1-5-1849 aan de Universiteit van Utrecht,[16] wordt als kandidaat te Amersfoort beroepen naar te Baambruge, doet zijn intree te Baambrugge 25-11-1849, NH predikant aldaar 1849-1859, neemt afscheid 24-7-1859, beroepen naar Noordwijk-Binnen, NH predikant aldaar 1859-1860,[17] woont aldaar Oosteinder Voorstraat 36,[18] doet zijn intree te Dordrecht 12-2-1860, NH predikant aldaar 1860-1908,[19] staat in 1862 aan de basis van de christelijke jongemannenvereniging Eben-Haëzer, die zich echter van hem afwendde vanwege zijn vrijzinnigheid,[20] treedt voor het eerst als godsdienstleraar op in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht (1863),[21] is een van de 90 predikanten die meewerken aan het tijdschrift "De Christelijke Huisvriend" (1864),[22] is betrokken bij de oprichting van een opleidingsschool voor meisjes te Dordrecht (1865),[23] lid van de "Commissie tot leniging der rampen, door de cholera reeds veroorzaakt of nog te veroorzaken" te Dordrecht (1866),[24] treedt vanaf 1866 alom in den lande - zowel op de kansel als bij andere gelegenheden - op als zeer gewaardeerd spreker (o.a. de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, De Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank, De Nederlandsche Protestantenbond, De Multapatiors-Bond, De Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen, De Algemene Nederlandsche Bond "Vrede door Recht") over diverse onderwerpen, voorzitter van de afdeling Dordrecht van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen (1866, 1869),[25] lid van de Afdeling Dordrecht van de Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging (1869),[26] secundus (1869-1870) en lid (1871) voor de classis Dordrecht van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland,[27] lid van de "Commissie tot ondersteuning van de huisgezinnen van opgeroepen krijgslieden" te Dordrecht (1870),[28] voorzitter van de Commissie voor de Volksvermaken van 't Nut (1863-..) die op 1-4-1872 het 300-jarig jubileum van de inname van Den Briel te Dordrecht organiseerde,[29] lid van het Hoofdbestuur van de Algemeen Nederlandsch Vredebond (1872),[30] voorzitter van de feestcommissie der nationale feestviering van den 12den Mei 1874 te Dordrecht,[31] lid van de afdeling Zuid-Holland van de Provinciale Collegiën van Toezicht op het beheer der Kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten (1877-1901),[32] lid van het algemeen bestuur van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen (1881/82),[33] spreekt op de begrafenis van zijn vriend Mr. De Raadt, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht (jan. 1884),[34] viert zijn 25-jarig jubileum als predikant te Dordrecht 12-2-1885, lid van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van de Zondagsrust (1885),[35] voorzitter van de Veeeniging Volksvoordrachte te Dordrecht (1888),[36] medeauteur van het "mooiste boek voor St.Nicolaas-Cadeau: Lichtstralen" (1890, 1891),[37] secundus bij de Algemeens Synodale Commissie van de Hervormde Synode (1892),[38] lid van het Dordtsche letterkundig genootschap Diversa Sed Una (1897),[39] behoorde tot de (minderheid van) moderne, vrijzinnige predikanten van de NH gemeente te Dordrecht, en trad ca. 1897 als enige van hen toe tot de remonstrantse vereniging,[40] benoemd tot Ridder (1899),[41] en bevorderd tot Officier (1905)[42] in de Orde van Oranje-Nassau, lid van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1900-1903),[43] curator[44] en secretaris (1901-1907)[45] van het Curatorium van het Gymnasium te Dordrecht, verzorgt in 1905 (op 80-jarige leeftijd) nog steeds het godsdienstonderwijs in het Wees- en Armhuis te Dordrecht,[46] tr. Utrecht 29-9-1853[47] Maria Sophia (Marie Sophie) Singels, geb. Warschau 7-12-1832 en ged. evang.-geref. aldaar 13-2-1833 (get. de moeder, Carl Gottlieb Jacobi doctor in de medicijnen en Johann Szymanowki ambtneaar aan de Poolsche bank), ovl. Dordrecht 1-6-1917, dr. van Janus Cornelius Singels, ambtenaar bij de Poolsche bank te Warschau (1832-1836), burgemeester en secretaris van Papendrecht, Ridder der orde van St. Stanislaus,[48] oud ingenieur in Poolsche dienst, en van diens eerste vrouw Maria Sophia Stam(m) (ovl. Warschau 31-10-1836).

Op 2-5-1900 bekennen Theodorus Harmen Philippus van Papendrecht, predikant te Vierpolders, en Jan Sterrenburg, onderwijzer te Dordrecht, gehuwd met Maria van Papendrecht, aan Adriaan Wilhelm Hein, ingenieur van waterstaat te Soerabaja (NOI), een schuld van ƒ 2000 tegen 4%. Zij stellen tot onderpand een grootboekinschrijving ad ƒ 4400, staande tnv Petrus Marinus Keller van Hoorn als bewindvoerder van de nalatenschap van Theodorus van Papendrecht. [49]

Fotoportret van Ds. Petrus Marinus Keller van Hoorn (1825-1908).
Locatie en datering onbekend.
Bron: Ref. [50]
Fotoportret van Ds. Petrus Marinus Keller van Hoorn (1825-1908).
Locatie: Dordrecht?
Datering: ca. 1897[51]
Fotograaf: H.J. Tollens
Bron: Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht

klik op plaatje(s) om te vergroten

Berichten uit 1885 betreffende het 25-jarig jubileum als predikant van Ds. Petrus Marinus Keller van Hoorn.
Bron: Familieadvertenties CBG
Verslag in De Telegraaf d.d. 16-2-1908 van de begrafenis van Petrus Marinus Keller van Hoorn (1825-1908).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties van Frederik Cornelis Déking Dura (1851-1929) in Het Vaderland d.d. 25-4-1929, en in Algemeen Handelsblad d.d. 26-4-1929. Verslag in Het Vaderland d.d. 27-4-1929 van de begrafenis van Frederik Cornelis Déking Dura (1851-1929).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Huize Nieuw Beerschoten aan de Driebergseweg te Zeist, gebouwd in 1889 in neoclassicistische stijl op het terrein van de voormalige buitenplaats Beerschoten-Willinkshof. In 1922 in bezit van Reinier Hendrik van Dorsser.
Bron: Utrechtse Buitenplaatsen
Kastelen in Utrecht

klik op plaatje(s) om te vergroten

Elizabeth Agnesia Johanna ("Bertha") Keller van Hoorn (1865-1928)
Locatie en datum: onbekend
en haar echtgenoot Cornelis François ("Cornelis Frank") Stoop (1863-1917).
Bron: Ref. [88]

klik op plaatje(s) om te vergroten
C.F. Stoop en mevr. Stoop varen met het s.s. Jan Pietersz Coen, dat op 17-3-1923 van Amsterdam naar Batavia vertrekt, naar Genua.[89]
C.F. Stoop en echtgenote varen met het s.s. Jan Pietersz Coen, dat op 14-3-1925 van Amsterdam naar Batavia vertrekt, naar Algiers.[90]
C.F. Stoop vaart met het m.s. Christiaan Huygens dat op 26-3-1929 van Amsterdam naar Batavia vertrekt, naar Algiers.[91]

Overlijdensadvertentie van Jan Keller van Hoorn (1867-1932).
Bron: Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
De fam. J. Keller van Hoorn vaart met het s.s. Jan Pieterszoon Coen dat op 26-9-1925 van Amsterdam naar Batavia vertrekt, naar Algiers.[95]
J. Keller van Hoorn vaart met het s.s. Jan Pieterszoon Coen dat op 30-8-1927 van Amsterdam naar Batavia vertrekt, naar Algiers.[96]
De fam. Keller van Hoorn vaart met het s.s. Johan de Witt dat op 25-9-1928 van Amsterdam naar Batavia vertrekt, naar Algiers.[97]
Re-admissions to British Nationality:[98]
Keller van Hoorn, Emma Welthin. Netherlands, of Independent Means; 16, Tavistock Square, London. 19 March, 1923.
In Een dandy in de Oriënt, Louis Couperus in Afrika[99] beschrijft autrice José Buschmann de reis die Louis Couperus met zijn echtgenote in 1920-1921 maakte naar Algerije en Tunesië. Zij ging daarvoor onder andere op zoek naar gegevens over Pieter Marinus Ruys, de toenmalige Nederlandse consul in Algiers. De reden daarvoor lag in het verslag dat Couperus over zijn excursies maakte, waarin een landgenoot aangeduid als "K.v.H." optrad door Couperus geroemd als een "geniale chauffeur". Een dossier over consul Ruys op het ministerie van Buitenlandse zaken vermeldde dat in 1919 in Algiers een "baron (!) J. Keller van Hoorn" woonachtig was. In de autobiografie uit 1930 van schrijver-journalist Maurits Wagenvoort[100] , bleek vervolgens dat deze in Algiers een "baron van H., oud-officier in Nederlandsche dienst" had ontmoet, een man die "door zijn omgeving, om gegronde redenen, 'madame la baronne' geheeten" werd. Tot zover de zeer beknopte samenvatting van de boekbespreking uit 2009 door Caspar Wintermans.[101] De conclusie moet luiden dat het hier onmiskenbaar gaat om Jan Keller van Hoorn, geb. Dordrecht 1867, ovl. Algiers 1932. In 1920 was deze nog getrouwd met Emma Welthin Winlo, in 1923 vermoedelijk gescheiden, en in 1925 vermoedelijk hertrouwd met R. Sarfati (Sarphati?) met wie hij in 1929 vermeld staat op de overlijdensadvertentie van zijn zwager van Frederik Cornelis Déking Dura (zie hierboven).

IIIb. Dr. Hendrikus Joannes Ernst van Hoorn, geb. Amersfoort 27-2-1832, ovl. 's-Gravenhage 13-2-1886[102], krijgt vrijstelling van militaire dienst voor het jaar 1851 "uit hoofde van theologant te zijn" en wordt tot 1856 niet opgeroepen, ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Utrecht 2-9-1850 ("Hendricus Johannes Ernst van Hoorn, Amisfurtensis, Probatus testimonio Collegii Regii d. 22-8-1850"),[103] promoveert aldaar op 18-4-1856 magna cum laude in de theologie op een dissertatie getiteld Disquisitio exponens Röelli litem de aeterna generatione filii Dei a patre ("Henricus Joannes Ernestus van Hoorn Amisfurtensis"),[104] beroepen predikant bij de NH gemeente te Bergum wonende te Amersfoort (1856), predikant wonende te Bergum (1857-1860), hulppredikant te Workum feb. 1860 komend uit Bergum, beroepen naar Hoorn, doet zijn intree 8-7-1860, predikant aldaar 1860-1882, met emeritaat 31-7-1882,[105] emeritus NH predikant van Hoorn (1886), tr. Utrecht 9-10-1856 (get. o.a. Ds. Petrus Marinus Keller van Hoorn broer van de bruidegom en zwager van de bruid)[106] Elisabeth Agnes Johanna Singels, geb. Warschau 14-9-1834 en ged. evang.-geref. aldaar 7-12-1834 (get. de moeder, Carl Gottlieb Jacobi en Johann Wilhelm Pounas), ovl. na 1869, wonende te Amersfoort (1856), dr. van Janus Cornelius Singels, ambtenaar bij de Poolsche bank te Warschau (1832-1836), burgemeester en secretaris van Papendrecht, Ridder der orde van St. Stanislaus,[107] oud ingenieur in Poolsche dienst, en van diens eerste vrouw Maria Sophia Stam(m) (ovl. Warschau 31-10-1836).IV

IVa. Ir. Hendrikus Joannes van Hoorn, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 12-2-1860, ovl. 11-3-1947? ingenieur bij de staatsspoorwegen (1888), tr. 's-Gravenhage 25-10-1888[112] Jeannette Constance Agnes Louise Janssen, geb. Rotterdam 15-2-1863, dr. van Nicolaas Henri Adrien Janssen en van Catharina Johanna Deckers. Zij wonen te Utrecht (1890), op zeven verschillende adressen te 's-Gravenhage 1914-1935 en vertrekken in 1935 naar Chicago.

IVb. Janus Cornelis van Hoorn, geb. Hoorn 2-8-1865, ovl. Avenhorn 15-7-1921, landman (1889), landbouwer (1817), tr. Avenhorn 24-4-1889 Neeltje Wijdenes Spaans, geb. Avenhorn 1865/66, dr. van Cornelis Wijdenes Spaans, veehouder, en van Jannetje Oijevaar.


Keller - Eijckema

1a. Petrus Marinus Keller, ged. geref. Rotterdam 7-1-1766 (get. Wilhelmus Schouten, Maria Schouten, en de wed. P. van Ek), ovl. Rotterdam 3-10-1852 (oud 86 jaar en 9 mnd), j.m. wonend op de Spaansche Kaij (1796), zn. van Jan Keller en Alida van Eck (wonende in den Houtuijn), otr./tr. Rotterdam schepenen 10/30-6-1796 (impost ƒ 30,--) en geref. 12/26-6-1796, Bregetta (Bregitta) Eijck(e)ma, geb. Rotterdam (oud 70 jaar, 8 mnd en 21 dgn), ovl. Rotterdam 20-10-1826, wed. van Jasper van den Bergh wonende op de Mosseltrap (1796), dr. van Hendrik Eickma en van Hendrina van Samburg. Zij wonen te Rotterdam op de Mosseltrap (1797), op de Schiekade (1824).


Referenties van de gegevens van generatie 14 staan ook
hier
Referenties Varia --- Generatie 14 ( 112 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Schoonhoven , inv.nr. U252a010, akte nr. 70
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. Z. C. Van Leene , inv.nr. U207a023, akte nr. 5
 3. Lijsten van leerlingen der Hieronymus-school te Utrecht, gedurende de jaren 1631 e.v., Utrecht, 1877
 4. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 5. dominees.nl
 6. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 7. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 8. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1884
 9. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden passim
 10. NL 4(1886)74
 11. NL 4(1886)75
 12. CBG Advertentiecollectie
 13. Archief Eemland, toeg.nr. College van curatoren van de Latijnse school / pro-gymnasium / gymnasium te Amersfoort, 1816-1970
 14. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 15. Programma der feesten, ter gelegenheid van het tweehonderd-tienjarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht, 1846
 16. NNBW, dl. 3
 17. dominees.nl
 18. ⇒ genea-0115.htm#BM21045
 19. dominees.nl
 20. RA Dordrecht, toeg. nr. 0502 Jongelingsvereniging en Christelijke Jonge Mannen Vereniging (CJMV) Eben-Haëzer, Inleiding
 21. CBG adv.
 22. ⇒ resolve?urn=ddd:010542884:mpeg21:a0031
 23. ⇒ resolve?urn=ddd:010543291:mpeg21:a0044
 24. RA Dordrecht, toeg. nr. 54 Choleracommissie
 25. Verslag der handelingen van de 41ste Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, 1866, 1869
 26. Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging, Gustaaf-Adolf, Leiden, 1869
 27. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1870
 28. RA Dordrecht, toeg. nr. 54 Choleracommissie
 29. Pim Kooij, Vincent Sleebe, red., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum, 2000
 30. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1872
 31. Pieter Jacob Andriessen, Gedenkboek der nationale feestviering van den 12den Mei 1874, Arnhem, 1874
 32. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1877-1901
 33. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1883
 34. ANF 2(1884)#81 p7
 35. Het nieuws van den dag, 23-11-1885
 36. West-Friesland. Nieuwe Hoornsche Courant, 1889-02-16; p. 2
 37. Het nieuws van den dag d.d. 03-12-1891
 38. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1892
 1. ⇒ SAD01:552-330506
 2. Pim Kooij, Vincent Sleebe, red., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum, 2000
 3. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1899
 4. Enkhuizer Courant. 1905-04-16; p. 5
 5. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1900-1903
 6. NNBW, dl. 3
 7. Algemeen Handelsblad 15-09-1901
 8. Algemeen Handelsblad 02-08-1905
 9. zie ook NP 66(1982)26
 10. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1864
 11. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, NA Toeg. nr. 110, Nots. Leendert Pieter van den Blink, onv. nr. 280, akte nr. 126
 12. Pim Kooij, Vincent Sleebe, red., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum, 2000
 13. ⇒ www.geheugenvannederland.nl
 14. zie ook NP 66(1982)26
 15. NP 66(1982)26
 16. o.a. Algemeen Handelsblad 09-05-1882
 17. o.a. Algemeen Handelsblad 27-05-1898
 18. Het nieuws van den dag 02-07-1898
 19. NP 66(1982)23
 20. Bev. Reg. 's-Gravenhage
 21. NP 66(1982)27
 22. NP 66(1982)27
 23. NL 26(1908)150
 24. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 04-05-1901
 25. Algemeen Handelsblad 19-07-1904
 26. Het nieuws van den dag 22-09-1905
 27. Algemeen Handelsblad 06-09-1912
 28. De Telegraaf 08-06-1938
 29. NP 18(1928)53
 30. NP 05(1914)239
 31. NP 18(1928)53
 32. NP 72(1988)220
 33. NP 72(1988)220
 34. NP 72(1988)220
 35. NP 66(1982)27
 36. De Tijd, 4-1-1927
 37. Algemeen Handelsblad 7-3-1927
 38. De Tijd 19-02-1929
 1. zie ook NL 5(1887)39
 2. Pim Kooij, Vincent Sleebe, red., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum, 2000
 3. De Kampioen 5(1988)#1 p
 4. ⇒ bookinfo.phtml?nr=1361859400&l=nl&seller=1
 5. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1886-1898
 6. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1888-1897
 7. NP 39(1953)142
 8. NP 05(1914)239
 9. NP 32(1946)255
 10. NL 8(1890)95
 11. zie ook NP 03(1912)373
 12. ⇒ www.geni.com
 13. Nieuwe Rotterdamsche Courant 16-03-1923
 14. De Tijd 13-03-1925
 15. De Tijd 26-03-1929
 16. Western Times, Exeter, Devon, England, October 18, 1907
 17. The London Gazette, 3-4-1923
 18. The London Gazette, 1-6-1923
 19. De Tijd 26-09-1925
 20. De Tijd 30-08-1927
 21. De Tijd 25-09-1928
 22. The London Gazette, 3-4-1923
 23. José Buschmann, Een dandy in de Oriënt, Louis Couperus in Afrika, De Parelduikersreeks 3, uitg. Bas Lubberhuizen, 2009
 24. Maurits Wagenvoort, De vrijheidzoeker, 1930
 25. ⇒ 2688
 26. NL 4(1886)33
 27. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 28. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 29. dominees.nl
 30. zie ook NL 4(1886)33
 31. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1864
 32. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1883-1898
 33. Bibliografie van de dissertaties en lijst van de promoties honoris causa 1905-1966, Den Haag 1967
 34. NP 16(1926)171
 35. NA 49(1956)193
 36. NL 7(1889)7

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 15
Back to previous
generation 13
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13