This page was last updated : 151002.
File size is: 44 k.
Varia
Generatie 13
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 13

Fragment Wolfswinckel


I

Ia. NN Wolfswinckel.


II

IIa. Maarten van Wolffswynckel.

IIb. Hendrick Ottenss van Wolfswinckel, geb. vóór ca. 1520, ovl. 1555-1561, wordt als Hendrik Ottens van Wolfswinckel burger van Utrecht, komende van Woudenberg (1543/44), treedt op als momber (1555), tr. vóór 14-12-1546[1] Meynsgen (Clementia) Roest, ovl. na 1561, dr. van Dirk Claes Roest.

Schepenbank Utrecht:[2]
1663: Procuratie van Anthonette Jacobsdr op haren man Dirck Pietersz tot verkoop van twee renten van 9 Carolusgulden en van 20 stuivers ten laste van Heynrick Wolfswinckel en Quyrijn Jacobsz.
  Uit dit huwelijk (o.a.?) onmondige kinderen in leven 1565:
 • 1. Hendrick Hendrickssz van Wolfswinckel, woont te Utrecht in 1569.


III

IIIa. Ely(a)s Maartensz van Wolffswynckel, geb. vóór ca. 1545, ovl. 1573-1576, woont te Amersfoort (1569), wiens erfgenamen in 1576 belenders zijn op Bloemdal in Amersfoort, tr. vóór 1566[3] Gerijtgen Willems Bosch, geb. vóór ca. 1545, ovl. na 1614, dr. van Willem Willemsz Bosch (de Oude) en Alijs Louwen (zie Kwartierstaat Lapikás nr. 15521 sub g). Zij hertr. Thonis Aelbertsz, ovl. vóór 1614, verm. wednr. van Marritgen Henricxdr, bij wie drie voorzoons, zie hieronder.

Civiele sententiën van de stad Amersfoort:[4]
31-7-1566. Geding tussen Aeltgen Louwen wed. van Willem Bosch de Oude, ook voor haar onmondige kinderen Gijsbert Bosch, Louwerens Bosch en Elys van Wolffswinckel als man zijner huisvrouw, tezamen nakinderen van hun vader zal. Willem Bosch, impetranten, en Evert en Rijck Willemsz Bosch, geïnsinueerden, over de nalatenschap van hun vader Willem Bosch.
Op 17-5-1569 verlenen Elyas van Wolfswinckel Maartenszn, wonende te Amersfoort, en Henrick Henricks van Wolfswinckel, wonende te Utrecht, mombers van de onmondige kinderen van Oth van Wolfswinkel, in leven wonende te Rotterdam, machtiging aan diens weduwe Petertgen om de vorderingen van die kinderen te innen. [5]
Op 15-8-1573 lenen Aeltgen de weduwe van Willem Boschen met haar momber Cornelis Anthonisz, voor de helft. Gerrijt Willemsz Bosch en zijn vrouw Mechtelt, voor hemzelf. Evert Willemse Bosch met zijn vrouw Katharijna. Ghijsbert Bosch en zijn vrouw Lutgen. Louwrens Willemsz en zijn vrouw Willemtgen. Willem Willemsz en zijn vrouw Aeltgen. Henrick Willemsz Bosch. Elis Wolfswijnckel met zijn vrouw Gerijtgen. Aeltgen Willemsz Boschendochter met haar momber Evert Willemsz, genoemde Gerrijt en Evert Willemsz Bosch als mombers over de onmondige kinderen van de overleden Rijck Willemsz Bosch, elk voor haar quotum en portie en gezamelijk voor de andere helft, aan Willem Lubbertsz te Scherpezel, 100 karolusgulden met als onderpand: een hof in de Horseweijde, belend oostwaarts: Frans Hoffelaet, westwaarts: het Craijscampgen noordwaarts: de Coop, zuidwaarts: Both Petersz [6]


COMMENTAAR(¥) Op 13-10-1586 verschijnen voor schepenen te Amersfoort vanwege een ondertrouw: Catarina Peters vanwege Thonis Albertsz en Gerritgen Willemmsdr vanwege Marritgen Henricxdr. Zou het hier een huwelijk betreffen tussen Thonis Albertsz en Marritgen Henricxdr waarbij Thonis' later vrouw Gerritgen Willemmsdr (Bosch) haar getuige is?
Op 2-9-1614 verkoopt Gerritgen Willem Boschsz weduwe van zal: Thonis Aelbertsz met Gerrit van Mulenborch hare gecoren voogd in deze aan Henrick Bosch Henricksz, Huis, hof en hofstede staende op Bloemendael bij de poort belend aan de ene zijde: de weduwe van Jacob Berentsz en aan de andere zijde: Bernt Heijgen en achter Henrick Theunisz. Op laste van 200 gulden hoofdsom competerende haar comparante erven, noch op laste van 28 stuiver jaarlijks competerende het schoenmakersgilde. [7]
  Uit het huwelijk (van Wolffswynckel-Bosch):
 • 1. Henrickgen Elisdr (van Wolfswinckel), geb. vóór ca. 1570, ovl. vóór 1619, otr. Amersfoort schepenen 16-2-1588 (get. voor haar Henrick Bosch Willemsz, voor hem Steven Albertsz) Ber(e)nt Hu(ij)gen, ovl. vóór 1623, belender te Amersfoort (1614), bakker (1619). Hieruit verder nageslacht bekend (er zijn onmondige kinderen in 1619 en 1623.
  Op 1-4-1619 verkoopt Gerrit Stevens als zoon en mede-erfgenaam van Steven Meijnsz voor zichzelf en voor zijn vrouw Aeltgen aan, Bernt Huijgen, bakker, een huis aan de Bloemendalse Poort belend aan de ene zijde: de Stadswal, aan de andere zijde Henrick Bosch. [8]
  Op 1-4-1619 verkoopt Bernt Huijgen, bakker, voor zichzelf en voor zijn onmondige kinderen door hem verwekt bij zijn overleden vrouw Henrickgen Elis, aan, Volcken Cornelisz, schoenmaker, een huis aan de Bloemendalse Poort, belend aan de ene zijde: de Stadswal, aan de andere zijde: Henrick Bosch. [9]


IV

IVa. Willem Jelisz (Eliasz) van Wolffswynckel, geb. Amersfoort 1567/68, ovl. Amsterdam Oude Zijds Kapel 26-6-1626 ("Willem Elijas"), gildeknecht/zilversmid oud 23 jaar van Amersfoort (1591), maker van gedreven bekers en schalen (merk: een staande omziende wolf),[15] passementwerker (1595, 1597), koopman (1603), knecht van het goudsmidsgilde (1609, 1614), goudsmid, en "coolbeschoijer",[16] wonende te Amsterdam (1591..1626) in de St. Nicolaasstraat (1591), in de Bethaniëstraat (1626) otr. Amersfoort schepenen 7-5-1591 (get. voor hem Lutgen, wed. Willem Bosch) otr./tr. Amsterdam geref. Nieuwe Kerk 1/16-6-1591 (get. haar moeder Anne Symonsdr),[17] [18] Heyltgen Fransdr, geb. ca. 1571/72, beg. Amsterdam Oude Zijds Kapel 6-2-1649 ("Heijltie Frans, wed. van Willem van Wolfswinkel"), j.d. oud omtrent 19 jaar wonende te Amsterdam (1591), dr. van Frans NN, goudsmid, en Anna Symonsdr.[19] [20]

Aantekenboekje van Loef Fredericksz (midden 17de eeuw):[21]
Fragment:
Noch liet hij (= Sijmen Wouterss Valckenaer) een dochter nae, die hiete Anne Sijmes, die troude een ghoutsmidt van leijden, genaemt Frans, die teelden samen 3 kinderen als:
1. Aef Fransen, die troude een huijckemaker die wo(o)nde int graefsestraetien, die hiete Nanninck Pieters. En lieten kinderen nae als Pieter Nanni(ng)sen, mede huijckemaker, sonder kinderen gestorven.
2. Noch hadt sij een dochter, die hieten Heijltien Fransen, die troude een Willem Wolfswinckel van Amesfoort, was 1600 cnaep der goudtsmeden tot Amsterdam en hij was coolbeschoijer. Teelde samen 6 kinderen: Elias Wolfswinckel is een predecandt inde Betu, starf in de Betu 1665 den ... sonder kinderen nae te laten. Marten Wolfswinckel, een sulversmidt. Willem Wolfswinckel, een ghoudtwercker en Frans Wolfswinckel, cnaep der ghoutsmeden en coelbeschoijer, met 2 dochters, deen heeft een wieldraijer genaempt... en sij heet ... ddander heet ... Willems, was een knopemaker. De wieldrayer Hartoch sturf 1666, den ...
3. Anne Sijmes die hadt noch een dochter, die hiete Engeltien, die troude een lakenberaijer, genaemt Spoordonc. [22]
Op 27-5-1609 koopt Willem Eliasz van Wolfswinckel, een huis en 2 erven in de Koestraat te Amsterdam. [23]
Op 17-12-1635 verkoopt Anthoni Grill, zilversmid te Amsterdam, aan Elias Wolfswinckel het geheim om testen te smelten en daaruit het zilver, koper of lood te krijgen. [24]
Op 20-8-1609 verkoopt Willem Eliasz van Wolfswinkel, knecht van het goudsmidsgilde, aan Claes Jansz Geusz, een huis en erf met een ledig erf daarvoor in de Koestraat te Amsterdam. [25]
Op 5-7-1611 verkoopt Femmetge Martens aan Willem Elansz (!) van Wolffswinckel, een huis en erf in de Bethanienstraat te Amsterdam. [26]
Op 17-12-1623 (ouden stijl) compareren te Amersfoort (mede namens hun resp. vrouwen, en mede als ooms en mombers over de onmundige kinderen van Beernt Hughen en Henrickgen Elias zaliger): - Willem Eliasz van Wolffswijnkel, wonende te Amsterdam, met procuratie van Cornelis Thonisz zijn halve broeder, - Elias Thonis (tekent: Elijijs Thonis), wonende in het Gerecht van Rhenen, - Willem Thonisz (tekent: Willem Tuenissen) wonende in het Gerecht van Rhenen. Willem Eliasz van Wolffswijnkel had de procuratie gekregen van zijn halve broeder Cornelis Thonisz, wonende tot Dordrecht, d.d. 19-12-1623 (nieuwe stijl) voor notaris Arent Cop te Dordrecht en getuigen. Zij machtigen Jan Willems Schade om namens hen voor schout en schepenen te Bunschoten of elders (waartoe het behoren zal), te transporteren en over te dragen ten behoeve van Rijck Bosch en zijn erfgenamen twee dammaten buiten maets gelegen aan de Eemschen Dijck, gemeen liggende in 4 dammaten, waarvan Jan Goorts. de andere twee dammaten bezit. De koopsom is voldaan, uitgezonderd de 200 gulden die de kinderen van Beernt Hughen en Henrickgen Elias voor hun portie nog bezitten. Getuigen: Jan Bode d'Jonghe (wachtmeester, borger, en Henrick van Estvelt, brouwer en borger. (N.B. Uit het Waterschapsarchief blijkt het volgende: Dit land ligt buitendijks aan de Eemsedijk (de zeedijk), in de Bekaaide Maatpolder. In 1619 was door de eigenaren besloten om een kade (ofwel zomerdijk) aan te leggen om overstromingen in de zomermaanden te voorkomen, waarvoor in 1620 approbatie verkregen is door de Staten van Utrecht.) [27]
"Uit actes van 11 juli en 27 sept. 1649 bij nots. N. de Cruijff te Utrecht blijkt dat Heyltje Fransdr, weduwe van Willem Elias van Wolfswinckel te Amsterdam, geld schuldig is wegens verteringen van Marten van Wolfswinckel aan de Utrechtse herbergierster Adriaantje Thonis, weduwe van Aart Schout."[28]
NB op de genoemde aketedata is Heyltje Fransdr als overleden!
Op 11-6-1649 verleent Adriaentgen Thonis, wed. van Aert Schout, herbergierster wonende in De Weert, machtiging aan Thiman van Schoormont wonende te Utrecht, om ƒ 177-5- aan verteerde kosten en slaapgeld door Marten van Wolffswinckel by haar omgezet, te innen van Heyltgen Franss, weduwe van Willem Eliass van Wolffswinckel, te Amsterdam. [29]
Op 17-9-1649 verleent Johan van der Heyden advocaet 's hooffs van Utrecht machtiging aan Thyman van Schoormont wonende te Utrecht, om, indien nodig rechtens, zyn achterstallig salaris te innen van de kinderen en erfgenamen van Heyltgen Frans, in leven weduwe Willem Eliass van Wolffswinckel te Amsterdam. [30]
  Uit dit huwelijk (tenzij anders vermeld ouders bij alle dopen onder patroniem vermeld):[31]
 • 1. Frans Willemsz, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 25-10-1592 (vader: Willem Thijsz !), ovl. jong? beg. verm. Amsterdam Karthuizer Kerkhof 17-8-1603 ("Frans Eliasz, een kind).
 • 2. Altgen Willems, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 3-1-1595 (vader is passementwerker), ovl. jong?
 • 3. Engel Willemsz, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 15-4-1597 (vader is passementwerker, get. o.a. Andries Vrerix).


V

Va. Ds. Elyas Willemsz van Wolffswynckel, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 20-5-1601 , ovl. Hemmen 22-11-1665, beg. Hemmen in de kerk,[36], aanvankelijk gildeknecht/zilversmid in de Bethaniëstraat te Amsterdam (tot 1642),[37] studeert kennelijk ergens theologie maar een inschrijving aan een van de Nederlandse universiteiten werd niet gevonden, wordt als proponent bevestigd te Hien en Dodewaard, predikant aldaar 1643-1655,[38] vervolgens predikant te Hemmen (1655-1665),[39] [40] otr./tr. Amsterdam geref. 19-2/5-3-1628 Catharina (Trijntje) Jans Boeckhorst, geb. Leeuwarden ca. 1592, ovl. Hemmen 10-2-1663, beg. Hemmen in de kerk, wonende te Amsterdam (1628).

In 1638 sluiten Elyas van Wolffswinckel en Catrijna Janss van Boeckhorst een opnemingscontract met het Gasthuis te Noordwijk.[41]
Op 10-3-1647 verleent Johan van der Heyden advocaet voor den hove van Utrecht als gemachtigde van de erven ab intestato van Johan van Wolffswinckel, machtiging tot het voeren van een proces aan Nicolaes van Merkerck procureur voor den gerechte van Utrecht. De erven zijn Elias van Wolffswinckel wonende te Noortwyck, Frans Sampsoon x Neeltgen Cornelis wonende te Rotterdam, Syer Corneliss wonende te Rotterdam, Willem Janss Brouwer x Chymentgen Martens wonende te Amsterdam. Er wordt verwezen naar een procuratie d.d. 16-4-1641 voor notaris L. Lamberti te Amsterdam, een procuratie d.d. 7-4-1641 voor notaris J. van Aller Az. te Rotterdam en een procuratie d.d. 19-3-1641 voor notaris P. Carels te Amsterdam. [42]
Op 17-7-1671 geven Willem Wolfswinckel en Frans Wolfswinckel, mrs. zilversmeden te Amsterdam, volmacht aan Mr. Johan Scipel en Adriaen van Sterrevelt, procureurs te 's-Gravenhage [43]
Op 13-2-1672 wordt er tussen Jacob Pieck, heer van Brakel, gedeputeerde wegens Gelderland in de Raad van State, enerzijds, en Bruyningh van Marken, oudschepen van Weesp, en Franchoys Wolfswinckel, voor zichzelf en de gezamenlijke erfgenamen van zaliger Dom. Elias Wolffswinckel, in leven predikant te Hien en Dodewaard, anderzijds, overeengekomen in een geschil nopende de voldoening van een obligatie van ƒ 2350,-- (gepasseerd d.d. 25-4-1653 bij Arent Vijgh, heer van Zoelen) tegen 5% rente, dat eerstgenoemde dadelijk een som van ƒ 2855,-- aan laatstgenoemde betaalt.[44]
Zerk in de NH kerk te Hemmen:[45] [46]
ELIAS WOLFSWINKEL predicant tot Hommi sterf Den 22 November 1665 (wapen een boom waartegen links een staande wolf) en CATHARINA BOECKHORST sijn huysvrou sterft den 10 February 1663.
  Uit dit huwelijk (o.a.? er zijn mogelijk nog kinderen geboren buiten Amsterdam:
 • 1. Willemtje Eliasdr, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 25-7-1632 (vaders- en moedersnaam onder patroniem).

Vb. Ma(e)rten (Martin) Willemsz van Wolffswinckel, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 17-8-1603, ovl. Amsterdam 1684[47], mr. zilversmid (1628), wonende te Amsterdam in de Bethaniëstraat (1628), op de Luciënburgwal (1656), maker van gegraveerde bekers en gedreven kannen (merk: een wolvekop),[48] otr. 1o Amsterdam geref. 1-1-1628 Ariaantje Denijsdr Tiereleijs (Tielenaers, Tierliers), geb. Mechelen, wed. van Guilliam Olivier, wonende aan de Egelantiersgracht te Amsterdam (1628), otr. 2o Amsterdam geref. 17-8-1656 Lijntje Teunis, beg. verm. Amsterdam Karthuizer Kerkhof 4-10-1671 ("Lijntie Teunis"), wed. van Cornelis Janse, wonende aan de Looiersdwarsgracht te Amsterdam (1656).

"Uit actes van 11 juli en 27 sept. 1649 bij nots. N. de Cruijff te Utrecht blijkt dat Heyltje Fransdr, weduwe van Willem Elias van Wolfswinckel te Amsterdam, geld schuldig is wegens verteringen van Marten van Wolfswinckel aan de Utrechtse herbergierster Adriaantje Thonis, weduwe van Aart Schout."[49]
NB op de genoemde aketedata is Heyltje Fransdr als overleden!
  Uit zijn eerste huwelijk (vadersnaam alleen onder patroniem):
 • 1. Gerritje Martensz van Wolfswinckel, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 27-8-1628, otr./tr. 1o Amsterdam/Sloten geref. 2/19-4-1654[50] Jo(h)annes Vloots, wednr. van Anna Jacobs, aanspreker, poorter van Amsterdam, wonende op de Elandsgracht (1654), otr./tr. 2o Amsterdam/Diemen geref. 17-8/3-9-1656 ,[51] Hans van Limborg (Lunburg), geb. Vianen ca. 1628, poorter van Amsterdam 1657, schoenmaker wonend in de Pieter Jacobsstraat te Amsterdam.[52] Uit haar tweede huwelijk nageslacht bekend.
 • 2. Willem Martensz, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 10-9-1630, mogelijk identiek met Willem (van) Wolfswinckel, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 26-10-1694 ("Willem Wolfswinkel"), poorter en goudsmid te Amsterdam (1673).[53]
 • 3. Sara Martensz, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 31-12-1634 (hier heet de moeder Aerjaentje Denijs.

Vc. Willem Willemsz van Wolfswinckel, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 12-10-1614 (vader heet Willem Bos en is goudsmidsknecht), beg. Amsterdam Leidse Kerkhof 11-10-1674 ("Willem Wolfswinkel", j.m. goudsmid (essayeur) oud 22 jaar wonende in de Bethaniëstraat te Amsterdam (1635), goudsmid , . (1635),[54] mr. zilversmid (1671), otr./tr. Amsterdam geref. Oude Kerk 17-8/2-9-1635 (get. zijn moeder Heyltie Frans),[55] [56] Susanna Klinckant (Clinkan(t), Klinkckert), ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 19-5-1613, beg. Amsterdam Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk 17-7-1660 ("Susanna Clincquant"), dr. van Jan Klinckert en Mayke Jans.[57]

Op 6-11-1651 verkoopt Willem Pietersz Hasselaer aan Willem van Wolffswinckel, een tuin op het Nieuwe Weespad te Amsterdam. [58]
Op 25-7-1656 verkoopt Willem van Wolfswinkel aan Pieter Verwit, een tuin op het Nieuwe Weespad buiten de Sint Antoniespoort te Amsterdam. [59]
Op 9-12-1694 verkopen de erven van Willem Wolfswinckel aan Margaretha ten Houten, wed. van Willem Hartogh, een huis en erf in de Bethanienstraat (ZZ) te Amsterdam, waar De Rode Windhond uithangt. [60]
  Uit dit huwelijk:[61]
 • 1. Johannis Willemsz van Wolleswinckel, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 12-9-1638.
 • 2. Marija Willems van Wolfswinckel, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 25-11-1640, ovl. na 1669, otr./tr. Amsterdam geref. Nieuwe Kerk 27-11/22-12-1665[62] Pieter Pietersz Corf(f) (Kors), ged. geref. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 12-3-1645, zn. van Hendrik Corff en Catrina Brandenburchs. Hieruit verder nageslacht bekend (1667, 1669).
 • 3. Willem Willems van Wolfswinckel, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 27-10-1642, beg. verm. Amsterdam Oude Kerk 8-11-1642 ("een kind van Willem van Wolfwinkel").
 • 4. NN van Wolfswinckel, beg. Amsterdam Oude Kerk 10-12-1643 (een kind van Willem Willemsen Wolfwinkel).

Vd. Frans (François) van Wolfswinckel, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 2-7-1617, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 30-11-1680 ("Frans Wolffswinckel, wednr. van Trijntje Abrahams Bol"), mr. zilversmid (1649, 1671), gildeknecht 1642-1680, wonende in de Bethaniëstraat te Amsterdam (1642, 1680),[63] monteert plaquettepenningen (merk: drie wolfshaken), otr./tr. Amsterdam geref. Nieuwe Kerk 6/23-11-1642[64] Trijntje Abrahams Bol, geb. ca. 1616, dr. van Abraham Bol.


Referenties van de gegevens van generatie 13 staan ook hier
Referenties Varia --- Generatie 13 ( 66 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. NL 70(1953)166
 2. RAU, toeg. nr. 701 Stadsbestuur van Utrecht, inv. nr. 687-39
 3. NL 70(1953)166
 4. NL 70(1953)166
 5. verloren gegane procuraties en attestaties van Utrecht (GAU Suppl. 1 x) gecit. in NL 104(1987)165
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-7, akte.nr. 436-7, blz. 122v
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012, inv.nr. 436-14, akte.nr.
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten toeg. nr. 0012 , 1435-1811, inv.nr. 436-15
 9. GA Amersfoort, ORA, Transporten toeg. nr. 0012 , 1435-1811, inv.nr. 436-15
 10. NL 104(1987)167
 11. 21 nov. 1621 bij nots. W . van Galen te Utrecht
 12. nots. W . van Galen te Utrecht
 13. NL 104(1987)167
 14. Jhr. Jan Jacob Geer van Oudegein, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht, Utrecht, 1860
 15. NL 102(1985)198
 16. NL 118(2001)322
 17. NL 102(1985)198
 18. GN 50(1995)614
 19. NL 102(1985)198
 20. NL 118(2001)322
 21. UBU, coll. Buchel-Booth, hs. 1828, dossier 189,, gecit. in
 22. NL 118(2001)324
 23. NL 118(2001)324
 1. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21603896
 2. Jb. Amstelodamum 62(1970)50
 3. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21604230
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21605916
 5. GA Amersfoort, ONA, Nots E. van Mulenborch inv. nr. AT003 a001 folio 22 R
 6. NL 104(1987)166
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. N. De Cruyff , inv.nr. U034a002, akte nr. 262
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. N. De Cruyff , inv.nr. U034a002, akte nr. 280
 9. zie ook GN 50(1995)614
 10. NL 102(1985)198
 11. NL 102(1985)198
 12. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21574846
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21631373
 14. NL 102(1985)198
 15. NL 102(1985)198
 16. ⇒ historie
 17. NL 102(1985)198
 18. ⇒ Voorgangers.html
 19. GN 11(1956)40
 20. GA Utrecht, ONA, Nots. N. De Cruyff , inv.nr. U034a002, akte nr. 17
 21. NAG 800, f. 59, nr. 158, gecit. in NL 102(1985)198
 22. NAG 800, f. 314 e.v., gecit. in NL 102(1985)198
 23. Wap. 21(1917)449
 1. NL 102(1985)198
 2. NL 102(1985)198
 3. NL 102(1985)198
 4. NL 104(1987)166
 5. zie ook NL 102(1985)198
 6. zie ook NL 102(1985)198
 7. NL 102(1985)198
 8. NL 102(1985)198
 9. NL 102(1985)198
 10. zie ook NL 102(1985)198
 11. GN 50(1995)614
 12. NL 102(1985)198
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21622432
 14. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21624477
 15. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21640501
 16. zie ook NL 102(1985)198
 17. zie ook NL 102(1985)198
 18. NL 102(1985)198
 19. zie ook NL 102(1985)198
 20. NL 102(1985)198

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 14
Back to previous
generation 12
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13