This page was last updated : 170713.
File size is: 100 k.
Varia
Generatie 12
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 12

Fragment Parenteel Fassijn-Lenaerts
Vier generaties nageslacht van het echtpaar Jan Fassijn x Anna Lenaerts


I

Ia. Johan Fassi(j)n, ovl. 1630-1632, vermeld in de notulen van de kerkenraad van de Duitse Gereformeerde Kerk te Keulen ((1582), vermeld in 1584 als "Johann Fassingh, Leinhart Leinhartzs knecht, und Franss Fassingh sein Bruder" doopget. (1589, 1615, 1630), is als Jan Fassyngh huw get. bij zijn zuster Maria te Keulen (1592), huw. get. (1592), had een klein bedrijf in Keulen (1599-1604), doop of huw. get. (1604) te Keulen,[1] tr. (kort) voor 1585[2] Anna Lenaerts, geb. ca. 1566 (verm. in Luik), ovl. 26-2-1647 ("Anna Fassin segge Anna Leenders"), is als Anne Lienart / Lenards femme de Jean Fassing, doopget. te Keulen (1603 en 1607), is als Anna Fassin(g) doopget. (1610 en 1624), is als Anna Lenaerts vrouw van Jan Fassyn doopget. (1617, 1626, 1627), is als Anna Leonards, weduwe van J J. Fossyns doopget. bij volmacht voor Sara Nevius, oudste dochter van Ds. Johannes Neeffius te Zoelen (Gelderland) (1632),[3] dr. van Lenaert Lenaerts en van Margaretha van Sassenbroek (zie Kwartierstaat Lapikás n° 12936 sub a ).

Eigenhandige Aanteekeningen van Hendrick De Sandra, zich bevindende op bijbelbladen in de Fraeylemaborg te Slochteren.[4]

Anno 1647
Den 26 February is myn grootmoeder Anna Fassin segge Anna Leenders weduwe van Jan Fassijn godtsaeligh in den Heere ontslapen . Godt verleene haer saelighe opatandinghe Amen.II

IIa. P(i)eter Fassi(j)n, geb. Keulen 1603/04, ovl. Beverwijk 1653, koopt in 1636 het buiten De Raep in Beverwijk, woonde in Amsterdam aan de Keizersgracht, otr./tr. 1o Amsterdam geref. 19-7/7-8-1629 ,[7] [8] Geertruijd Wolters (Wouters), ovl. 1634-1657, beg. verm. Amsterdam Nieuwe Kerk 23-7-1641 ("Geerthie Wouters"), dr. van Johan Lievensz Wolters, uit Bremen, en van Maria von Leyden, tr. 2o (1641?-1657) zijn schoonzuster[9] Maria Wolters, ovl. 1675, dr. van Johan Lievensz Wolters, uit Bremen, en van Maria von Leyden. Zij hertr. (als wed. van Pieter Saffijn sic!) Amsterdam geref. 5-10-1657 [10] Pieter Haack/Haeck, geb. 1600, beg. Amsterdam Oude Kerk 22-4-1671,[11] papierkoper afkomstig uit Hensbergen, wednr. van Maria van Balck (huw. 1627).

Op 2-2-1645 verkoopt Susanna Govers, wed. van Elias Pels aan Pieter Fassijn, een huis en erf op de Keizersgracht (OZ) te Amsterdam. [12]
Op 12-11-1652 verkoopt Ellert Croes aan Pieter Fassijn, 1. een huis en erf in de Paardenstraat te Amsterdam, [13] en 2. een huis en erf op de Amstel hoek Paardenstraat te Amsterdam. [14]
Op 20-5-1655 verkopen de erven van Pieter Fassijn aan Jan Taijspil, 1. een huis en erf op de Amstel hoek Paardenstraat te Amsterdam [15] en 2. een huis en erf in de Paardenstraat te Amsterdam. [16]

IIb. Maria Fassi(j)n, geb. Keulen, ovl./beg. Beverwijk 15/20-1-1653 "in de kerck op het hooghe choor"), huw. get. (1632), doopget. (1647), komt als Maria Fassijn, wed. van Sieur Jan Sandra in 1643 in Beverwijk komen wonen bij haar broer Pieter Fassijn die aldaar het buiten De Raep bezat, en kooopt in dat jaar eveneens een huis in de Peperstraat te Beverwijk (akte van transport vermeldt, dat zij "nu comt wonen alhier ter stede"),[28] tr. (huwelijkscontract Keulen 4-8-1608)[29] J(oh)an (de) Sandra, ovl. Hoorn 29-7-1641 ("ten 11 uyren voor de middagh .. tot Hoorn in de Groote kerck door een hertvangt hastigh deser werelt overleden"), beg. Hoorn Grote Kerk 2-8-1641 in graf n° 336) echter volgens Ref. [30] ovl. Hoorn 1654, beg. aldaar in de Groote Kerk), zn. van J(oh)an de Sandra, koopman uit Doornick, en van Susanna de Marez (Mare(e)s (wonende in de Warmoesstraat in het Stadthuys van Doornik).[31]

Op het huis Fraeylemaborg bij Groningen bewaart men o.a. de geschilderde portretten van Jan de Sandra en van zijn echtgenote Maria Fassijn [32]
Op 18-1-1635 verkopen de erven van Hans Wijnandsz aan Maria Fassijn, een huis en erf op de Keizersgracht (WZ) te Amsterdam. Archief van de Weeskamer en Commissie van Liquidatie der Zaken van de Voormalige Weeskamer [33]
Eigenhandige Aanteekeningen van Hendrick De Sandra, zich bevindende op bijbelbladen in de Fraeylemaborg te Slochteren.[34]

Anno 1641
Den 19/29 July ten 11 uyren voor de middagh is mijn vaeder saeliger Joan Sandra tot Hoorn in de Groote kerck door een hertvangt hastigh deser werelt overleden ende op den 2 Augusti in de selve kerck begraeven in de graffstede n° 336 dat aldaer voor hem ghekoft is. Godt almaghtigh verlene hem ende ons wanneer wij volgen eene saelighe onstandinghe. Amen.

Anno 1653
Den 5/15 Ianuary op Maenendaghdes morgens de klock ontrent twe uyren is mijn moeder sal Maria Fassijn Christelyck ende godtsaeligh in de Beverwyck in den Heere gerust ende aldaer op Saeterdagh synde den 20 January in kerck op het hooghe choor begraeven in haer grafstede bij haer gekoft. De Heere verlene haer saelighe opstandinghe ende ons als wij volgen. Amen.

Op 10-1-1645 verkoopt Abraham Hendrickxsz aan Maria Fassijn, wed. van Jean Sandra, een huis en erf op de Anjeliersgracht (Westerstraat) te Amsterdam. [35]
Op 20-1-1646 verkoopt Maria Fassin, wed. van Jan Sandra aan Jan Kinckhuijsen, een huis en erf op de Oudezijds Achterburgwal (WZ) te Amsterdam. [36]
Wapen (de) Sandra: in blauw een zilveren keper beladen met zes rode sterren en vergezeld van een gouden ster onder de keper.[37]

IIc. Jan Fassijn (de jonge), geb. ca. 1602, beg. Amsterdam Noorderkerk 20-9-1628, wonend op de Keizersgracht, tr. Keulen Duits Gereformeerde Kerk 30-4-1626[42] Femmetje (Femina) Wolters, beg. Amsterdam Noorderkerk 27-2-1647 in de huwelijksakte Veronica genoemd, dr. van Johann Lievensz Wolters, uit Bremen, en van Maria von Leyden. Zij vertrokken kort na hun huwelijk naar Amsterdam.[43]

IId. Margaretha Fassijn, geb. Keulen 1586/87, ovl. Amsterdam 19-5-1667 (oud 80 jaar),[44] doopget. te Maarssen 1651 (als "juffr. Margareta Grondt") otr. Keulen Duits Gereformeerde Kerk 31-8-1609[45] Henrich Grondt, ovl. 1624-1638.III

IIIa. Dr. Matthijs (Mat(t)hias) (de) Sandra, geb. vóór ca. 1620, ovl. 19-10-1651, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 24-10-1651, medicinae doctor,[47] wonende te Amsterdam (1643),[48] otr. Amsterdam geref. 12-9-1642 ,[49] Margaretha (Margarita) Kruys (Cruijs), ovl. Beverwijk 22-4-1681, beg. in de kerk aldaar in het graf n° 12C van haar schoonmoeder.

Eigenhandige Aanteekeningen van Hendrick De Sandra, zich bevindende op bijbelbladen in de Fraeylemaborg te Slochteren.[50]

Anno 1651
Den 19 October op donderdagh des avonts tot elf uyren is mijn broeder Matthijs Sandra godtsaeligh in den Heere ontslaepen ende op dinghsdagh den 24 dito in de Nieuwe kerck tot Amsterdam begraven. Godt verlene hem ende ons eene saelighe opstandinghe. Amen.

IIIb) Hendrik (Henri) de Sandra, geb. Amsterdam 4-3-1619 ("in 't huys van n° 10 van de Oude mannenhuysen bij de Colveniers Doele"), ged. Waals Amsterdam Oude Waalse Kerk 6-3-1619 (vader: Jean Sandra le jeune, moeder: Marguerite NN !), ovl. Delft 25-1-1707 ("zijne weduwe maakte in die maand zijn overlijden bekend aan de familie van haar eersten man"), beg. Delft Oude Kerk 29-1-1707 ("D'Heer Hendrick De Sandra, majoor en ritmeester ten dienste van den lande, mitsgaders commandeur der stad Deventer op de Oude Delft, eygen kelder. Op de middag. Met een wapenkas met alle deszelfs ornamenten en 18 dragers, 1 wapendrager, 8 kwartieren"),[52] zeer vermogend koopman te Amsterdam,[53] huurt in 1648 voor 5 jaar voor ƒ 700,-- per jaar van Joan Huydecoper, Heere van Maersseveen, het buiten Goudesteyn,[54] en huurt later huis Ter Meer te Maerssen,[55] ontvangt in 1654 van Johan Casimir koning van Polen een adelstitel vanwege verstrekte geldleningen,[56] wordt in 1657 door de koning van Frankrijk benoemd tot ridder in de orde van St. Michel en krijgt verlof de Franse lelie in zijn wapen te voeren,[57] legt het koopmanschap neer en begint aan een miliaire carrière, aanvankelijk als cornet in het regiment van Schwarzenberg, later - onder protectie van Willem Frederik graaf van Nassau - ritmeester (1669) van een compagnie ruiters, sergeant-Majeur-te-Peerd in het Regiment Kingma (1671),[58] commandeur van Deventer,[59] "die een inkomen van ƒ 30.000,-- moet gehad hebben",[60] koopt te Deventer een huis in een steeg achter het papenklooster, die spoedig daarna de "Sandrasteeg" zou heten,[61] doopget. te Maarssen (1669..1699), weduwnaar van Deventer, en commandeur aldaar (1690), woont te Deventer en met zijn tweede vrouw ook de hofstede Ottoberg te Rijswijk, zn. van J(oh)an (de) Sandra en Maria Fassi(j)n, wednr. van Margaretha Tortarolis (bij wie drie kinderen), otr. 1o Amsterdam geref. 1-9-1646 , en tr. 1o Leiden Pieterskerk 23-9-1646[62] Margaretha Tortarolis, geb. Leiden 27-12-1627 en ged. diezelfde dag "inde huysinghe van Haer vaeder staende op de St. Pieterskerckhoff daer Rhetorica voor de deur staet"), ovl. Deventer, beg. Lebuinuskerk 18-11-1681, erft in 1653 - samen met haar zuster Eva - een zeer aanzienlijk vermogen van haar vader, dr. van Giovanni Francesco (Johan François) Tortarolis, bank van leninghouder te Leiden (1635-1653),[63] [64] en van Barbara Matthijs van Creenenburch, otr. 2o Delft 8-7-1690(in margine: "attestatie gegeven op Pijnacker 27-7-1690") en tr. 2o Pijnacker 27-7-1690[65] Maria Leenaerts (Leonards), geb. Batavia 18-10-1641, ovl. 2-10-1710, beg. Delft Oude Kerk, afkomstig van Batavia, oud 15 jaar (!), wonend op de Oude Schans te Amsterdam (1657), weduwe van Delft en wonend aldaar (1690), dr. van Jacob Lenharts en Maria Borckenfels. Zie Kwartierstaat Lapikás n° 12936 sub b/1 voor haar voorgeslacht en (de kinderen uit) haar eerste huwelijk met Mr. Jacob Junius.

Het draagkruis van de Orde van St. Michiel (0 78 mm.), toebehoord hebbende aan Hendrick de Sandra, goud en email: het kruis hangt aan een keten met paarsgewijs over elkaar heen liggende si helpen (lengte 65 cm.). [66] AANVULLEN
Eigenhandige Aanteekeningen van Hendrick De Sandra, zich bevindende op bijbelbladen in de Fraeylemaborg te Slochteren.[67]

Anno 1619 In Amsterdam
Den 4 Martii nieuwen stijl ben ick Hendrik De Sandra geboren des morgens ten 2 uyren -in ‘t huys van n° 10 van de Oude mannenhuysen bij de Colveniers Doele. Godt verlene mij op dese werelt sijnen goddelijcken segen ende saelige ghesontheyt, ende hyr naermaels de euwige gelucksaligheit ! Amen.

Anno 1627
den 17/27 Decemb. Is mijn Huysvrou Margareta Tortarolis gheboren tot Leyden inde huysinghe van Haer vaeder staende op de St. Pieterskerckhoff daer Rhetorica voor de deur staet ende is aldaer mede door den H. Doop ingelijft. De Heere verlene haer voortaen geluck en saligheyt gelyck hij tot nogh toe gedaen heeft ende verleene ons hyr op aerden syne Goddelijcke vrede ende naer dit leven het euwighe leven. Amen!

Anno 1646 In Leyden
Den 23 September nieuwen stijl ben ick Hendrick De Sandra op een Sondagh naer de middagh in de St. Pieterskerck door de Predicant Cabeljau, met Margareta Tortarolis ouste doghter van Johan François Tortarolis sijnde 18 jaeren haerder ouderdom in den echten staet behevestight : Godt almaghtigh verlene ons in dit leven langhuyrighe ghesontheyt , een christelijck ende vreetsaem leven ende in alles synen goddelijcken segen, ende hyr naermaels de euwighe ghelucksaligheit ! Amen.

Anno 1653
Den 16/26 May op Maendagh des avonts ontrent IO uyren is mijn schoonvaeder saliger Johan François Tortarolis godtsaeligh in den Heere gerust, ende op Saeterdagh den 31 dito in St. Pieterskercke bij sijn H.vrouw sael. begraven De Heere verleene hem en ons als wij volgen een saelighe opstandinghe ! Amen.

Op 31-12-1692 koopt Hendrick de Sandra, een huis en erve De Posthoren in de Bagijnestraat, van de Jufferen van Coevorden.
Op 21-11-1696 transporteert Hendrick de Sandra, Commandeur van Deventer aan de Cassier Emanuel van Arssen een huis en erve De Posthoren in de Bagijnestraat, naast het Stappenhuijs. [68]
Wapen Henri de Sandra: De ridder de Sandra voerde gevierendeeld. I en 4 in rood een gouden kroon, 2 en 3 het in de genealogie beschreven wapen, hartschild in blauw een gouden lelie.

Portretten geschilderd door Pieter van Anraedt:
van Hendrick de Sandra (1619-1707), gouverneur van Deventer,
gedateerd 1676,
en van diens eerste vrouw Margareta Tortarolis (1627-1681),
gedateerd 1677.
Bron: Historisch Museum Deventer.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Schilderij door Pieter van Anraedt getiteld:
"Het afscheid van ritmeester Hendrik de Sandra (1619-1707), uitgeleide gedaan door zijn vrouw en kinderen." Tussen het personeel een zelfportret van de schilder Pieter van Anraedt.
Olieverf op doek. 154,5 x 245,5 cm
Datering: 1661
Locatie: Rijksmuseum Amsterdam

klik op plaatje(s) om te vergroten

Dubbelportret van Henric de Sandra (1654-1680) en Barbara de Sandra (1651-1679). Geschilderd door een volgeling van Bartholomeus van der Helst.
Olie op doek: 97,2 x 80,9 cm.
Datering: onbekend (schatting 1659-1661).
Locatie: na veiling bij Christie's in 2008 in particulier bezit.

klik op plaatje(s) om te vergroten

IIIc. Anna Maria Fassijn, geb./ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 3/7-11-1628 (postuum), ovl. 's-Gravenhage april 1665, beg. Heemstede, otr./tr. Amsterdam 16-11-1651/2-1-1652[76] [77] Michiel Pauw, geb./ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 28-2/2-3-1617, ovl. 's-Gravenhage 29-12-1658, beg. Heemstede, ridder, heer van Hoogersmilde en Oosterwijk, komt als page in dienst van Stadhouder Frederik Hendrik, kapitein van een Compagnie Hollandsche Gardes (1654), later kolonel, zn. van Dr. Adriaan Pauw Heer van Heemstede, Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk, Hogersmilde, Rietwijk, Rietwijkeroord, Oosterwijk, Vijfhuizen en Schakenbosch, laatstelijk Raadpensionaris der Staten van Holland en West-Friesland, en van diens tweede vrouw Anna Pieters (van) Ruytenburg, vrouwe van Vlaardingen.[78]

Nu de gehele collectie opnieuw werd geïnventarisserd, viel het oog op de broer van Gerard, Michiel Pauw (1617-1658), de kapitein in statendienst. die weliswaar heer van Hoogersmilde was, maar toch betrekkingen met Heemstede had. Zowel hijzelf, zijn weduwe Anna Maria Fassin (1628-1665) als hun twee oudste kinderen zijn te Heemstede begraven.31 Deze kinderen waren: Adriana Pauw, geb. Den Haag 21-11-1652, in 1669 getrouwd met Francois van Marselis en overleden 27-4-1705, en Johan Pauw, geb. Den Haag 19-12-1653, advocaat aldaar, kinderloos overleden en begraven te Heemstede 22 sept. 1686.j3 Zij verschilden ongeveer een jaar in leeftijd en waren in 1654 respectievelijk twee en een jaar oud. Ongeveer zo oud als het vrijstaande meisje en het aan moeders rokken gekluisterde jongetje op het schilderij. De kinderen uit het huwelijk Pauw-Fassin, ook de twee nog volgende zoontjes, zijn zoals we hierboven (onder ‘Schenking Van Hogendorp (1872)‘) zagen later nog eens afzonderlijk door Van der Stock geportretteerd. De doorslag voor deze heridentificatie gaf vervolgens vooral de gelijkenis van het portret van de moeder - hier ten-voeten-uit in lichtblauwe satijnen japon - met haar huwelijksportret als borststuk, eveneens door Jan Mijtens. dat in de collectie Van Hogendorp was gebleven (afb. 88). Het portret van Michiel Pauw zelf, ook ten-voeten-uit, in zwarte kleding, maar meer gezet in vergelijking met zijn officiersportret uit 165 1 (afb. 87) riep door zijn veranderd postuur niet direct gelijkenis op. In noot 11 wordt evenwel vermeld, dat een tweede exemplaar van dit type officiersportret is gemerkt “P.Nason 1647”. Daaruit blijkt dan een tijdverschil van zeven jaar tussen dit type portret en het familiestuk uit 1654. ZIE OOK SCHILDERIJEN. [79]

Michiel Pauw (1617-1658), zijn vrouw Anna Maria Fassin en hun tweede oudste kinderen Adriana Pauw (1652-1713) (rechts) en Johan Pauw (1653-1686) voor kasteel Heemstede.
Geschilderd door Jan Mijtens.
Olie op doek. 134 x 203 cm.
Gedateerd: 1654.
Locatie: in particulier bezit. [80]

klik op plaatje(s) om te vergroten

IIId. Anna Grondt, ged. Keulen Duits Gereformeerde Kerk 12-8-1610, ovl. en beg. Bremen ca. 1660-1670, otr./tr. Amsterdam geref. 7-6/28-7-1633 ,[83] Laurens Wouters (ook Laurens Wouters van Bremen Fassijn!), geb. Hamburg 16-5-1604[84] of in Luik[85] , ovl. Hamburg 29-7-1661 (tijdens een zakenreis), beg. Hamburg 2-8-1661 in de kathedraal, koopman uit Bremen, doopget. te Delft (1658), zn. van Steven Wouters and Barbara Gerards.IV
IVa. Joan(nes) (de) Sandra, geb./ged. Amsterdam Nieuwe Kerk 27/30-11-1643, ovl. mei-dec. 1697, koopman, wonende in de Kalverstraat (1671), woont te Amsterdam (1693, 1695), heer van ter Oye, thinsheer van den Omloop van St. Marie te Utrecht (vgl. Nav. 1917, blz. 194/95), otr./tr. Amsterdam 13-5/2-6-1671[87] Magdalena van Outvorst, geb./ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 16/18-12-1653, ovl. 19-9-1729, vrouwe van Heulesteyn, dr. van Govert van Outvorst en Machteltje Willems Schagen.
Op 3-8-1690 verkoopt de Heer Pieter van Dam, meerderjarig jonghman, oudste soon van Hre. Mr. Jacob van Dam ende van Jo..e Maria Soest van Nyvelt, geweesen echteluyden, in een vasten en stadigen erfcoop aan een makelaar te Amsterdam als gemachtigde van den Hr. Joan de Sandra, Hr. van Ter Oye, wonende te Amsterdam de Tins Heerlyckheyt vanden Omloop alhier binnen Utrecht met de naem ende caracter, mitsgaders het directum dominium van dien, streckende over de huysen en erven, staende ter Suytseyde inde Saelstraat ende ter Noortsyde van de Botterstraat alhier tegen den anderen aen, doch soo verre de Jurisdictie vande voors. Heerlyckheyt vanden Omloop aldaer is streckende ende hem vercooper aldaer competeerdende syn en verder niet, waer van 't getal1 der huysen en erven neffens de gerechticheyt van de jaerlycksche incomsten der Tinsweeren specifico by memorie is gestelt ende uytgedruckt aen den cooper afgegeven a), doch daer onder niet gecomprehendeert off begrepen is de huysinge, die den laeckenkoper de Bruyn bewoont, staende aen de westzyde in de Lyntmerct, dat met recht van voorcoop ofte naestingh van alle de huysen en erven inde voorsz. Jurisdictie van den Tinsomloop staende, mitsgaders met aenstellen ende verkiesen van schout, burgermr: en schepenen over de voorsz. Jurisdictie, oock daer toe de gerechte helfte vande seven ende tweyntich gulden seventien str* elff penningen, die uyt de saementlycke huysen jaerl. gaen ende betaelt worden, waervan de wederhelfte van voorsz. seven ende tweyntich guld. seventien st(uive)rs elff penn. syn competeerende t' Capittel vant St. Merrien t' Utrecht. De Tinsheerlijkheid was den verkooper toegekomen door praelegaet van Hr. Gerard Soest, in syn leven Tins Hr. vanden voorsz. Omloop, syn Grootvader za. van 's moeders zijde, volgens testamentaire dispositie van den 12en Aug. 1661 voor den Nots. Nicolaes de Cruyff gepasseerd , zij werd nu verkocht voor de somma van ƒ 800. De koop werd aanvaard met 1-8-1690, betaling uiterlijk 7 d.a.v., op poene van nul1 en geender waerde van dat contract. Met den titel werden ook alle brieven en bescheiden van de Tinsheerlijkheid overgegeven. [88]
Op 3-10-1691 worden huwelijkse voorwaarden gesloten tussen enerzijds Johan Oudtvorst, bruidegom, geassisteerd met Herman Barentss Haen, zijn voogd, en Johan de Sandra, zijn voogd, en anderzijds Maria Elioth bruid, geassisteerd met Fredrick Elioth, haar vader. [89]
Op 23-4-1692 verkoopt Paulina Maes, wed. van Francois Ormea, brouster inde brouwerye van de Croon, via haar gemachtigden Jacob Ormea en Johannes de Wilde aan Johan de Sandra en aan Francois Eliot, een huysinge ende brouwerye genaamd de Croon aan de WZ van de Oudegracht tusschen Jansbrug en Viebrug, belend achter: de Struys, ZW: wed. van NN de With, huerderse, een huyssinge daer de branderye in gestaen heeft, belend ZW: de brouwerye, NW: Barent van Coten, en 2 huysgens in het Jan Messensteechien belend naast: de brouwerye, alles gelegen in het gerecht Utrecht, De koop omvat mede roerende goederen t.b.v. de eerste koper 1/3e deel, de tweede koper 2/3e deel. Er wordt verwezen naar een procuratie d.d. 5-11-1691 voor notaris H. van Woudenbergh [90]
Op 6-9-1692 dreaagt Francis Elliot brouwer in De Croon, wonende te Utregt, gehuwd met Margareta de Sandra over aan Johan de Sandra een obligatie groot ƒ 4000,- ten laste van de provincie Holland. [91]
Op 1-2-1693 draagt Johan van Outvorst, wonende te Utrecht, gehuwd met Maria Elioth, over aan Johan de Sandra wonende te Amsterdam, een obligatie van ƒ 6000,-- ten laste van de provincie Holland. Johan van Outvorst is mede-erfgenaam van zyn grootmoeder Machtelt Willems, in leven wed. van Goverd van Outvorst. Er wordt verwezen naar een scheiding d.d. 31-12-1686 voor notaris C. Ypelaar te Amsterdam, en een overdracht d.d. 27-2-1679 voor notaris H. Outgers te Amsterdam. [92]
Op 24-2-1693 verleent Francis Elliot, waardyn en assayeur der munte van de staten van Utrecht, gehuwd met Margareta de Sandra, machtiging aan Johan de Sandra, zijn schoonvader wonende te Amsterdam, om een obligatie te transporteren. [93]
Op 2-12-1693 verleent Johannes van Outvorst domheer ten Dom, machtiging aan Jan Sandra tot transport van een obligatie ten laste van Amsterdam. Er wordt verwezen naar een scheiding d.d. 31-12-1686 voor notaris C. Ypelaar te Amsterdam [94]
Op 5-12-1693 verleent Johannes van Outvorst domheer in den capittule ten Dom t' Utrecht, machtiging aan Jan Sandra om obligatie te transporteren ten behoeve van de stad Amsterdam, uit de nalatenschap van Mechteld Willems, in leven wed. van Govert van Outvorst, grootmoeder van Johannes van Outvorst. Er wordt verwezen naar een codicil d.d. 21-3-1684 voor notaris C. Ypelaar te Amsterdam,en een scheiding d.d. 31-12-1686 voor notaris C. Ypelaar te Amsterdam. [95]
Op 20-7-1695 verkoopt Maria Elisabeth Ploos van Amstel aan Johan de Sandra wonende te Amsterdam, 1. een derde part van huys ende hoffstadt c.a. genaamd de Wiers en 46 mergen, 350 roeden lants aan de Molenweteringe, belend OW: Gysbert van Pallaes. WW: Vaertsen Rhyn. achter: Wiersendyck, de heck en de Casteleynsgraft, 2. een derde part in een huys; den Ryn belend ene zyde: het boerenhuys, 3. een derde part in huys ende bouwhuys gelegen in het gerecht De Vaert, met vissery, de tiend van het Wierse blok en het recht van het grondgeld. Twee andere derde parten behoren aan haar twee broers. Uit de koopsom zal een obligatie van ƒ 2000,- ten behoeve van Adriaen Strick van Linschoten en van de kinderen van kolonel Ruysch worden afgelost. [96]
Op 13-1-1696 verkoopt Johan de Sandra aan Jan Koningh en aan Geurt Wysbroot, voor wie Dirck Dircksz borg is, het hout- en griendgewas, staande op omtrent drie morgen land, gelegen onder de Vaart (= Vreeswyk). [97]
Op (geschat) 5-4-1696 wordt een akte genoteerd maar niet gepasseerd, waarin Jacobus van Dam overdraaagt aan Johan de Sandra zyn deel en het deel van wijlen Pieter Gerard van Dam, zijn broeder, in een grafkelder in de Buurkerk te Utrecht. Jacobus van Dam is enige universele erfgenaam van zyn broer Pieter Gerard van Dam. [98]
Op 24-10-1696 verleent Johan de Sandra machtiging aan de (niet met name genoemde) procureur ten gerechte van Amsterdam, om te procederen tegen Johan Fredrick Teckman, hoofdschout van Amersfoort. [99]
Op 10-5-1697 verkoopt Henrick van Hees, curator van Adriaen Dirck Ploos van Amstel, aan Johan de Sandra: 1. een derde part van huys ende hoffstadt c.a. genaamd de Wiers, met 46 mergen, 350 roeden lants gelegen aan de Molenweteringe, belend OW: Gysbert van Pallaes, WW: Vaertsenrhyn, achter: Wiersendyck, de Leck en de Casteleynsgraft, 2. een derde part van huys aan de Rhyn, belend aan deene zyde: het boerenhuys, 3. een derde part van huys ende bouwhuys gelegen in het gerecht Vreeswyck, de Wiers. Voorts wordt bepaald dat met de vissery ,tienden en grondgelden van de koopsom zullen diverse schulden worden betaald. Er wordt verwezen naar authorisatie d.d. 20-4-1697 voor gerecht van Utrecht, en een plecht d.d. 13-7-1690 voor gerecht van Vreeswyk. [100]
Op 30-1-1714 verkoopt Magdalena van Outvorst namens de erven van Jean de Sandra aan Jan Penekamp, een huis en achterhuis en stal en erven in de Kalverstraat (WZ) tussen Heiligeweg en Spui (Osjessluis) hoek Schapensteegje te Amsterdam. [101]

IVb. Anna Maria de Sandra, geb. Amsterdam 7-9-1647 ("op de Keyzersgracht het 3de huys, van de Schouburgh, naer het suyteinde van de graght"), ged. geref. Nieuwe Kerk 15-9-1647 (get. Maria Fassijn, weduwe van Jan Sandra, en Johan François Tortarolis), ovl. Maarssen 19-1-1681, beg. Maarssen woont met haar eerste echtgenoot op het Huys ter Meer in Maarssen, wed. (van) Amsterdam (1671), wed. wijlen dHr griffier van der Toght wonende in den Hage (1678), woont te Gouda (1671-1674), te 's-Gravenhage (1674-1677) in een gehuurd huis in de Houtstraat, te Dordrecht (1677-1678), Maarssen (1679-1681), otr. 1o Leeuwarden gerecht 19-5-1669 (geref. attestatie afgegeven 26-5-1669) en proclamaties mede te Deventer en Maarssen, tr. 1o Sloten 9-6-1669[109] Sijbrand van Jorritsma, ged. Leeuwarden geref. 25-1-1646 (als Sybbe), ovl. Maarssen 26-9-1669 (OS),[110] ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Franeker 16-4-1663 ("Sibrandus Jorritsma, Frisius"),[111] wordt lid van het Leeuwarder studentengenootschap aan de Universiteit van Franeker 17-4-1663 ("Sibrandus a Jorritsma, Leovardiensis Frisius"),[112] heeft zich in 1665 na de Hondsdagen ter voleinding van zijn studie naar Utrecht begeven (Anno 1665 exactis diebus canicularibus ad implenda studia Ultrajectum se contulit), en wordt na terugkeer daarvandaan naar Leeuwarden in 1666 door de E.M. Gedeputeerde Staten van Friesland tot vaandrig aangesteld (Inde reversus Leovardiam anno 1666 ab illustribus Ordinum Frisiae deputatis turmae equestris signifer electus est),[113] [114] cornet in de compagnie van (zijn latere schoonvader) Johan de Sandra (1669),[115] cornet van een kompagnie cavalerie (1671), zoon van Godefridus (van) Jorritsma, secretaris van Leeuwarden, en van Titia van Burum,[116] tr. 2o Maarssen 15-3-1671 (NS)[117] Mr. Isaac van der Tocht, ged. Gouda 21-2-1648 (get. Helena van der Tocht, Dirk van der Tocht en Maria van der Tocht), ovl. 's-Gravenhage 21-7-1676,[118] ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht 1665 ("Isaacus van der Tocht domo Goudanus"),[119] j. m. van Gouda (1671), advocaat te Gouda,[120] wordt in april 1674 benoemd tot secretaris van den Hove van Holland (1674-1676),[121] zn. van Jacobus van der Tocht, notaris en procureur, secretaris en pensionaris van Gouda,[122] dijkgraaf van de Krimpenerwaard[123] en van Emmerentia Luyt, otr. 3o 's-Gravenhage geref. Grote Kerk 23-1-1678[124] Jr. Andries van Sasburgh, geb. vóór ca. 1650, ovl. na 1681, kapitein bij het voetvolk in het Staatse leger (1676), "berooid officier", op 2-4-1677 vermeld als kapitein in de Registers van commissiën en instructiën in Zeeland,[125] bij huwelijk vermeld als Joncker Andries van Sasburgh cap. ten dienste deser landen wonend in den Hage" (1678), verm. zn. van Thomas van Sasburgh en van Charlotte van Bl(e)yenburg (zie Van Sasburg ).


Van Sasburg
Wie de ouders zijn van Jr. Andries van Sasburgh is (nog) niet absoluut zeker. Er zijn wel sterke aanwijzingen dat het echtpaar Thomas van Sasburgh x Charlotte van Bl(e)yenburg zijn ouders zijn. Daarvoor pleit:
1. De in 1678 gedoopte tweeling van Andries van Sasburgh x Anna Maria de Sandra is kennelijk vernoemd is naar beide grootvaders Thomas van Sasburgh en Hendrik de Sandra.
2. De daarop volgende dochter Henriette Charlotte kennelijk naar de grootvader maternel en de grootmoeder paternel.

Mr. Thomas (van) Sasburg(h) (Sasbourg), geb. 1611/12, ovl. Brussel 1687, afkomstig van Dordrecht (1632), ingeschreven als student letteren aan de Universiteit van Leiden 10-9-1632, ("Thomas Sasburg", Dordracenus, 20 (jaar)" (sic!)),[126] treedt op als Thomas Sasburgh (student, geb. 1615), getuige in een geschil aan de hoogeschool te Leiden in 1636 op verzoek van Henricus Scriverius,[127] Heer van Mogarnie (Mogarnis, Maugarnij), benoemd tot advocaat aan het Hof van Holland 2-3-1640, achtraad van Dordrecht (1652), benoemd to permanent resident van de Staten Generaal aan het Hof te Brussel 9-12-1655,[128] [129] [130] [131] betaalt als de heer Thomas Sasburgh, resident van haer ho: mo: aent Hoff tot Brussel, ƒ 200,-- Familiegeld/200ste penning (1674), voor een huis (taxatie ƒ 32000,--) in wijk 2 (beginnende vande Tolbrugg-straedt aende Waterzijde) te Dordrecht,[132] tr. vóór 1646[133] Charlotte van Bl(e)yenburg, geb. 1625[134], dr. van Adriaan van Blyenburg, heer van Naaldwijk, waardijn van de munt van Holland, schepen, schout en schoolverzorger te Dordrecht, penningmeester van de Alblasserwaard, Ridder in de orde van St. Michiel en "een welsprekend litterator, een groot historicus en een braaf pöeet", en van diens eerste vrouw Carolina van Beveren. [135] [136] [137]

  Uit dit huwelijk:
 • 1. Thomas Sasburg, ged.. Waals-geref. Utrecht 25-3-1646 (get. Cornelis Sasburg, Adrianus van Blijenburg, en Maria Sasburg), ovl. jong?
 • 2. Jobina Charlotte Sasbourg, ged. Waals-geref. Utrecht 11-4-1647 (get. Arnold de Pilgram, Commerina Sasburg, Luvina de Vries).
 • 3. Jacob Sasburg, ged. Waals-geref. Utrecht 7-1-1649.
 • 4. Thomas Sasburch, ged. Dordrecht 26-8-1652.
 • 5. Maria Sasburch, ged. Dordrecht 25-4-1650.

  zoek ook sasburch sasbourg Der B1ijenburgen Familie (I). Constituant: onmondige kinderen van + Damas Sasburch en Jacobina Andries 1627 Jobina Andries, wed. Dammas Sasburch 1628 Dammas Sasburch was erfgenaam van zyn vader Thomas Sasburch,

  In Dordrecht vinden we verder nog vermeld
  1699: Luijtenant Collonel Damas van Sasburg heere van Maugarnij.[138]


Portret van een meisje, vermoedelijk Anna Maria de Sandra (1647-1681). Geschilderd door een volgeling van Bartholomeus van der Helst.
Olie op doek: 96,8 x 81,2 cm.
Datering: onbekend (schatting ca. 1655).
Locatie: na veiling bij Christie's in 2008 in particulier bezit.
Stofomslag van de historische roman Anna Maria de Sandra door Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.) (1880-1929), waarin het leven van de titelheldin beschreven wordt. Op het stofomslag staat o.a. een afbeelding van 't Huys ter Meer in Maarssen, waar Anna Maria met haar eerste echtgenoot gewoond heeft.[139]
Uitgave: Zeist, 1927.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Eigenhandige Aanteekeningen van Hendrick De Sandra, zich bevindende op bijbelbladen in de Fraeylemaborg te Slochteren.[140]

Anno 1647 in Amsterdam.
Den 7 September des middaeghs tusschen 12 ende 1 uyren is mijn huysvrouw verlost van een jonghe Doghter, op de Keysersgraft het 3 huys van de schouburgh naer het suyteynde van de gragt , synde op Saturdagh ende op de 15 dito synde op sondagh in de Westerkerck met den Christelijcken doop ingelijft ende genaemdt : Anna Maria, waervan syn geweest getuijgen over den Doop Maria Fassijn weduwe Jan Sandra mijn moeder ende Johan François Tortarolis mijn schoonvaeder. Godt de Heere laete haer in Deughden ende vromigheyt gewassen ende verlene haer sijnen Goddelijcken segen ofte gelieve haer vroegh in sijn Hemelrijck te haelen ! Amen.

Venia aetatis voor Sybrand van Jorritsma.[141]
Huwelijksvoorwaarden tussen Sybrand van Jorritsma en Anna Maria de Sandra. Nots. David Doornink te Amsterdam. Opzoeken.
Archief Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen:[142]
Wederkerig testament van Sybrand van Jorritsma en Anna Maria de Sandra, 1669 met codicil van eerstgenoemde. Afschriften, 17de eeuw
Archief Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen:[143]
Stukken inzake processen voor het Hof van Friesland tussen Anna Maria de Sandra en François Jorritsma c.s. als erfgenamen van Alle van Burum over aanspraken op de erfenissen van laatstgenoemde en van andere familieleden, 1671. Met retroacta vanaf 1658.
Op 11-4-1678 verleent Henrick de Sandra, wonende te Deventer, gehuwd met Margareta tot Tortarolis (!) machtiging aan Arnold Walraven, wonende te Dort, en Isaack van der Hellen, wonende te Leeuwaarden machtiging om een vordering te innen van Hendrick van Laar te Breda. [144]
Op 19-4-1678 verlenen de erven van Johan François Tortarolis, met name Hendrick de Sandra, majoor en commandeur van Deventer, gehuwd met Margareta Tortarolis, dochter, en Nicolaas Oudart, secretaris van syne majesteyt van Groot Bretagnen, gehuwd met Eva Tortarolis, dochter, machtiging aan Cornelis van Botteycken, raad en burgermeester van Breda, tot verkoop van een huis in Breda. [145]
Op 24-1-1681 verlenen Hendrick de Sandra, major en commandeur van Deventer, en Andries van Sasburgh, capitain en gemachtigde, machtiging aan J. Weldyck procureur voor de hogen krygsraad tot het voeren van proces. Er wordt verwezen naar een procuratie d.d. 30-11-1680 voor burgemeester, schepenen en raad van Deventer [146]
Archief Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen:[147]
Stukken betreffende de scheiding en deling van goederen uit de nalatenschap van Godefridus Jorritsma, tussen François Jorritsma en zijn schoonzuster Anna Maria de Sandra, 1681. Met retroacta in afschrift vanaf 1651.
Op 7-12-1685 verleent Augustyn van Eck, schout te Maersseveen, en curator van de boedel van Andries Sasburgh en Maria de Sandra, machtiging aan Ludolph de With, procureur voor hove van Utrecht, om het accoord met Anthony Versteeg te acquiesceren en ondertekenen. [148]

IVc. Margaretha Barbara de Sandra, geb. "te Maersseveen op de Veght, int huys genaemt Goudesteyn, op de groote Sael", ged. Maarsen "in de kerck door Predicant Jacobus Camerbeeck" 20-9-1651 (get. Maria Fassin, juffr. Margareta Grondt ende cousin Jan Cocq De Pinelle als plaatsvervanger van Johan François Tortarolis)[151] , ovl. najaar 1679 (laat drie kinderen na)[152] , krijgt aanvankelijk van haar ouders geen toestemming tot een huwelijk met Eilco Clant, reist naar Groningen om daar te trouwen, hetgeen geschiedt zonder verzet van haar ouders,[153] otr./tr. Groningen geref. 20-11/16-12-1675 (met belastinge dat de geboden mede tot Amsterdam gaan en daervan bewijs worde ingebraght),[154] [155] Jr. Elias (Eilco) Clan(d)t, ged. geref. Groningen A-kerk 25-7-1643, ovl. 1686-1710, ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Groningen 2-7-1658 ("Eilco Clant à Stedum, Oml(andus)"),[156] capitain van een compagnie voetknechten (1675..1679), commandant van Bourtange, woont bij de Sluis (1676-1685) te Groningen, zn. van van Alef (Andolf) Clant, kolonel van een Groninger regiment te voet, en van Margaretha Polman. Hij hertr. Lellens geref. 18-10/1-11-1685[157] [158] Anna (Geertruida) (van) Millinga, ged. Niekerk 10-1-1664, ovl. vóór 1710, dr. van Ernst van Millinga, lid der generaliteits-rekenkamer en provinciale rekenkamer, en van Anna Gruys, bij wie nageslacht.

Eigenhandige Aanteekeningen van Hendrick De Sandra, zich bevindende op bijbelbladen in de Fraeylemaborg te Slochteren.[159]

Anno 1651 in Maersseveen.
Den 7/17 September op Sonnendagh des morgens de klock, ontrent vier uyren is mijn Huysvrouw tot Maerssenveen op de Veght int Huys genaemdt Goudesteyn op de groote sael verlost van een jongedochter, die op den 10/20 dito synde Woensdagh tot Maerssen in de kerck door Predicant Jacobus Camerbeeck met den Christelijcken Doop ingelijft ende genoemdt Margareta Barbara naer mijn Huysvrouws moeder sal. ende grootmoeder als mede mijm moeye juffr. Margareta Grondt, syn ghetuygen geweest over den doop: mijn moeder ende voors. juffr. Grondt ende cousin Jan Cocq De Pinelle plaets bekledende van mijn schoonvaeder Johan François Tortarolis. Godt Almaghtigh laete haer in deughden ende vromigheyt opwassen ende verlene haef synen Goddelycken segen ende hyr naermaels de euwighe saeligheyt ! Amen.

IVd. Adriana Pauw, geb. 's-Gravenhage 21-11-1652, ovl. 17-4-1713, beg. Heemstede NH Kerk 17-4-1713[170] erfvrouwe van Hoogersmilde, otr./tr. Amsterdam geref. 7-3/2-4-1669 ,[171] Jhr. François (Frans) van Marselis, geb. 27-6-1643, ovl. 27-4-1705, beg. Heemstede NH Kerk 28-4-1705[172], heer van Callenberg in Denemarken,[173] door zijn huwelijk (jure uxoris) Heer van Hoogersmilde,[174] zn. van Jhr. Gabriel van Marselis, heer van Haureballegaard, Tjildballe, Kallundborg en Moen, commissaris van den Koning van Denemarken te Amsterdam, Ridder der orde van den Olifant in Denemarken, en van Isabeau van der Straten.[175]

Adriana Pauw (1652-1713), geschilderd door Johannes van der Stock.
Olie op doek. 73 x 59,8 cm.
Datering: onbekend.
Locatie: in particulier bezit. [176]

klik op plaatje(s) om te vergroten

IVe. Anna Wouters, geb. (misschien) in 1634, ovl. 27-2-1680, tr. Bremen 13-12-1653[193] Otto Cöper (de jonge), geb. Bremen oct. 1627, ovl. 2-2-1680, bankier en raadsheer, mogelijk identiek met Otto Coeper, Münzherr te Bremen (1643-46, 1648-49, 1650-55), zn. van Otto Cöper raadsheer te Bremen, en van Katharina von Essen.

IVf. Barbara (Fassijn) Wouters (!) (ook Barbara van Bremen), geb. 28-12-1635, ovl./beg. Delft Nieuwe Kerk 25/28-9-1662 (Brabara Wouters, huisvrouw van Abram Bleijswijck op de Korrnmarkt), j.d. van Bremen, wonend te Amsterdam (1655), doopget. te Delft (1657), woont op de Koornmarkt te Delft (1662), otr. Amsterdam geref. 18-8-1655 , en otr./tr. Delft 21-8/8-9-1655[195] [196] Abraham Dirksz van Bleiswijk, geb./ged. geref. Delft Oude Kerk 14-4/8-5-1625 (get. Abraham Michielsz Bogaert en Maria van Cranendonck, ovl. Schiedam 10-7-1681, beg. Delft Nieuwe Kerk 15-7-1681 ("overleden op Schiedam met de karos gebragt voor de kerk"), doopget. (1653..1676), j.m wonend op de Marckt te Delft (1655), zn. van Dirk Adriaansz van Bleyswijk en van Lijsbeth van der Graft.


Referenties van de gegevens van generatie 12 staan ook
hier
Referenties Varia --- Generatie 12 ( 201 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Dobson2009
 2. Dobson2009
 3. Dobson2009
 4. Wap. 20(1916)451
 5. Dobson2015
 6. Dobson2015
 7. Jb. Amstelodamum 44(1950)99
 8. NL 23(1905)109
 9. NL 23(1905)109
 10. zie ook NL 121(2004)271
 11. NL 52(1934)254
 12. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21618761
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21582657
 14. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21582656
 15. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21623922
 16. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21623923
 17. NL 23(1905)109
 18. Wap. 5(1901)202
 19. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21630353
 20. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21630367
 21. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21631509
 22. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21632105
 23. NL 23(1905)109
 24. NA 44(1951)403
 25. NA 44(1951)403
 26. NA 44(1951)403
 27. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21627362
 28. Jb. Amstelodamum 44(1950)99
 29. Wap. 3(1898)64
 30. Wap. 3(1898)64
 31. NL 65(1948)71
 32. Jb. Amstelodamum 44(1950)99
 33. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21736584
 34. Wap. 20(1916)451
 35. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21618479
 36. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21619604
 37. Wap. 2(1898)62
 38. Wap. 20(1916)451
 39. Wap. 20(1916)451
 40. Nav. 25(1875)501
 41. NL (1907
 42. Dobson2015
 43. Dobson2015
 44. Dobson2015
 45. Dobson2015
 46. Dobson2015
 47. NL 65(1948)303
 48. Jb. Amstelodamum 44(1950)99
 49. NL 65(1948)303
 50. Wap. 20(1916)451
 51. NL 65(1948)303
 52. NL 25(1907)2015
 53. Jb. Amstelodamum 44(1950)99
 54. Archief Goudesteyn gecit. in Engelberts1927
 55. Engelberts1927
 56. Engelberts1927
 57. Engelberts1927
 58. Engelberts1927
 59. NL 65(1948)71
 60. Nav. 48(1898)19
 61. Engelberts1927
 62. NL 65(1948)71
 63. JB. CBG 32(1978)67
 64. NL 65(1948)168
 65. zie ook Gen. Her. Bl. 2(1907)93
 66. NL 107(1990)213
 67. Wap. 20(1916)451
 68. GN 30(1975)128
 1. NL 65(1948)71
 2. NL 65(1948)71
 3. Engelberts1927
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. NL 65(1948)71
 6. Engelberts1927
 7. Wap. 20(1916)451
 8. Dobson2015
 9. Jb. CBG 28(1974)250
 10. Jb. CBG 28(1974)250
 11. Jb. CBG 48(1994)125
 12. Jb. CBG 93(1952)124
 13. Jb. CBG 48(1994)125
 14. Jb. CBG 48(1994)125
 15. zieook Dobson2015
 16. NL 33(1915)112
 17. Dobson2015
 18. Dobson2015
 19. NL 65(1948)303
 20. ONA Utrecht, Nots. A. Houtman, gecit. in Nav. 66(17)195
 21. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Lienden , inv.nr. U105a001, akte nr. 288
 22. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Woudenbergh , inv.nr. U093a022, akte nr. 54
 23. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 40
 24. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 59
 25. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 68
 26. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch , inv.nr. U097a007, akte nr. 59
 27. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 87
 28. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a001, akte nr. 365
 29. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a001, akte nr. 378
 30. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a001, akte nr. 380
 31. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a001, akte nr. 410
 32. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a001, akte nr. 431
 33. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21650913
 34. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 40
 35. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 68
 36. NL 73(1956)125
 37. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a001, akte nr. 458
 38. GA Utrecht, ONA, Nots. M. Van Lobbrecht , inv.nr. U123a002, akte nr. 207
 39. GA Utrecht, ONA, Nots. M. Van Lobbrecht , inv.nr. U123a002, akte nr. 222, gedeelte van deze acte volgt na acte 225
 40. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Rheenen , inv.nr. U119a002, akte nr. 117
 41. Engelberts1927
 42. Engelberts1927
 43. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 44. J. Visser, Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi 1626-1668, Franeker 1985
 45. J. Visser, Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi 1626-1668, Franeker 1985
 46. J.H. Gosling-Lijsen in Leeuwarder Courant 1938/9. S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meyer, Album studiosorum. Naamlijst der studenten aan de universiteit te Franeker (1585-1844), Franeker 1968, nr 6556.
 47. Engelberts1927
 48. Engelberts1927
 49. Nav. 45(1895)22, 23
 50. Engelberts1927
 51. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 52. Engelberts1927
 53. Engelberts1927
 54. Engelberts1927
 55. OV 12(1957(26
 56. zie ook Jb. CBG 25(1971(150
 57. ZA, toeg.nr. 2.1-COMMIS, inv. nr. 1671, f2v
 58. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 59. Nav. 40(1890)587
 60. Nav. 48(1898)452
 61. Van der AA, dl2. p208
 62. NL 62(1944)84
 63. ⇒ familie-van-blijenburg-15e-17e-eeuw
 64. NA 3.01.28 inv.nr 13, f 034vs
 65. Van der Aa, dl2. p208
 66. ANF 3(1886)69
 67. Van der Aa, dl2. p208
 68. NL 62(1944)84
 1. ⇒ familie-van-blijenburg-15e-17e-eeuw
 2. ⇒ 0
 3. zie ook Jb. CBG 25(1971)150
 4. Wap. 20(1916)451
 5. Engelberts1927
 6. Tresoar, toeg/ nr abk-323, inv. nr. 5225
 7. Tresoar, toeg/ nr abk-323, inv. nr. 5316
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Zwaerdecroon , inv.nr. U080a005, akte nr. 74
 9. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Zwaerdecroon , inv.nr. U080a005, akte nr. 81
 10. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Wenning , inv.nr. U092a001, akte nr. 178
 11. Tresoar, toeg/ nr abk-323, inv. nr. 5324
 12. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees , inv.nr. U110a002, akte nr. 29
 13. Engelberts1927
 14. Engelberts1927
 15. NL 65(1948)71
 16. Engelberts1927
 17. Engelberts1927
 18. Gen. Her. Bl. 4(1910)366
 19. ANF 17(1905)312
 20. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 21. NL 57(1939)439
 22. ANF 17(1905)312
 23. Wap. 20(1916)451
 24. zie ook Engelberts1927
 25. Engelberts1927
 26. Gen. Her. Bl. 4(1910)366
 27. Nav. 46(1896)622
 28. Nav. 467(1897)579
 29. Engelberts1927
 30. zie ook Gen. Her. Bl. 4(1910)367
 31. zie ook NL 64(1947)73
 32. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 33. Engelberts1927
 34. Bloys-NH
 35. ANF 10(1893)214
 36. Bloys-NH
 37. ANF 10(1893)214
 38. Dobson2015
 39. ANF 10(1893)185
 40. Jb. CBG 93(1952)118
 41. ANF 10(1893)214
 42. Bloys-NH
 43. zie ook Nav. 93(1952)180
 44. Nav. 93(1952)180
 45. zie ook ANF 10(1893)214
 46. ANF 17(1905)421
 47. NA 42(1949)400
 48. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 49. NA 42(1949)400
 50. NA 48(1962)194
 51. Wap. 9(1905)435
 52. NL 42(1924)358
 53. NL 42(1924)358
 54. ANF 10(1893)214
 55. NL 42(1924)358
 56. ANF 17(1905)421
 57. Dobson2015
 58. Dobson2015
 59. NL 33(1915)112
 60. Wap. 22(1918)17
 61. Wap. 22(1918)298
 62. NL 33(1915)112
 63. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 64. Wap. 22(1918)298
 65. NA 40(1942)112

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 13
Back to previous
generation 11
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13