This page was last updated : 151205.
File size is: 40 k.
Varia
Generatie 15
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 15


Torenbeek - Keller - versie 4


I

Ia. Ruurd Geerts To(o)renbeek (Toornbeek), geb. Surhuisterveen 10-4-1785, ovl. Achtkarspelen 21-10-1859, vestigt zich als schoenmaker te Harlingen (1815),[1] mr. schoenmaker wonende te Surhuisum (1818..1859), zn. van Geert Ruurds dagloner, en van Aaltje Jetzes (van der Naald), hoedemaakster te Surhuisterveen, tr. Achtkarspelen 29-4-1818 Ybeltje (Iebeltje, Ebeltje) Hayes Haagsma (Haaksma), geb. Kollum 1799/1800, ovl. 1868, dienstmeid wonende te Surhuisterveen (1818), schoenmaakster wonende te Surhuisum (1844, 1859), wonende te Kollumerzwaag (1865..1867), dr. van Haye Reinders Haaksma mr. timmerman, en van Antje Pieters, wonende te Kollum.

Op 19-11-1855 passeert een provisionele en finale toewijzing betreffende de verkoop van het huis wijk A no. 127 staande te Kollum door Janke Hayes Haaksma gehuwd met Hendrik van der Veen wonende te Hardegarijp, Eelkje Hayes Haaksma weduwe van Leendert Beugelaar wonende te Leeuwarden, Reinder Hayes Haaksma wonende te Kollum, Iebeltje Hayes Haaksma gehuwd met Ruurd Toorenbeek wonende te Surhuizum, en Pieter Hayes Haaksma wonende te Leeuwarden, aan Baukje Ewolds Gorter, weduwe van Arjen Alles Bonnema wonende te Kollum. [2]
Op 26-2-1861 verkopen Keimpe Aans Wijma wonende te Kollumerzwaag, vader van en voogd over Aan en Grietje Keimpes Wijma (met toeziend voogd Jan Tijsses Kuitert wonende te Kollumerzwaag, aan Haye Ruurds Torenbeek wonende te Surhuizum en Ybeltje Hayes Haaksma, weduwe van Ruurd Geerts Torenbeek, en moeder van en voogd over Reinder Ruurds Torenbeek, wonende te Surhuizum een huis staande te Kollumerzwaag voor ƒ 555,--. [3]


II

IIa. Tietje Ruurds To(o)renbeek, geb. Surhuisterveen 30-6-1830, ovl. Utrecht 26-7-1891, ingeschreven in het Bev. Reg. Leeuwarden 30-11-1861 komende uit Surhuizum, woont te Leeuwarden (1865), vertrekt na het overlijden van haar man met dochter Ybeltje naar Utrecht 15-11-1872, werkzaam in het Diaconessehuis te Utrecht (1871-1889), wonende achter de Twijnstraat B37 te Utrecht (1891), tr. Leeuwarden 20-5-1865 Klaas Klazes Keller, geb. Leeuwarden 9-2-1834 (postuum), ovl. Leeuwarden 9-11-1870, vermeld in het Bev. Reg. Leeuwarden (1848-1859) als orgelmaker in het Nieuw Stasdsweeshuis op Grootkerkhof nr. 148, als orgelmakersknecht wonende op het Noordvliet nr. 37 en 77 wijk M, en Vijversbuurt nr. 252m, Droevendal nr. 143 te Leeuwarden, vertrekt op 15-6-1860 als orgelmakersknecht van Leeuwarden wijk K99 naar Huizum, woont in de Schrans onder Huizum (1865), ingeschreven in het Bev. Reg. te Leeuwarden 30-5-1865 komende uit Goutum, orgelmaker (1865-1870) te Leeuwarden (1870), zn. van Klaas/Claas Keller, en van Antje Hendriks Kamminga/Kammenga.(¥)

COMMENTAAR(¥) Klaas/Claas Keller, geb./ged. Leeuwarden 09/27-5-1802, ovl. Leeuwarden 21-9-1833, vermeld in het Bev. Reg. Leeuwarden als Klaas Keller timmerman, wonend op het Zaailand (1829), timmerknecht (1828..1833), timmerman (1829, 1831), stemgerechtigde te Leeuwarden (1824), woont te Leeuwarden (1828), zn. van Antonij Keller, boendermakersknecht, en van Frederica Toonstra, tr. Leeuwarden 18-5-1828 Antje Hendriks Kamminga/Kammenga, geb./ged. geref. Franeker 12-10/02-11-1803, ovl. Leeuwarden 24-10-1844 (aangifte door haar vader Hendrik Doedes Kammenga die niet kan tekenen "als geen schrijven hebbende geleerd"), dienstmeid wonende te Leeuwarden (1828), vermeld in het Bev. Reg. Leeuwarden als Antje Kamminga 26 jaar oud, geboren te Franeker, wonend op het Zaailand (1829), dr. van Hendrik Doedes (Kammenga), wolkammer en van Menke Joukes.
Op 1-2-1840 verlenen Antoon Keller, Johannes Keller, en Antje Kamminga, weduwe van Klaas Keller, moeder van en voogd over Klaas Keller, allen wonende te Leeuwarden, machtiging aan Gerardus Jongsma en Martinus Manger Cats, beiden wonende te Leeuwarden, om ... (TEKST opzoeken). Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig?? [14]
Op 18-2-1840 passeert de provisionele en finale toewijzing betreffende de verkoop door Antoon Keller, Johannes Keller, en Antje Kamminga, moeder van en voogd over Klaas Keller, allen wonende te Leeuwarden, van een huizinge te Leeuwarden gelegen B 1249 voor ƒ 1072,-- aan Johannes Keller wonende te Leeuwarden. Vermeld wordt verder Herman Keller wonende te Leeuwarden, toeziend voogd. [15]
Op 12-3-1840 passeert een inventaris van... (TEKST opzoeken) Vermeld worden Antoon Keller, Johannes Keller, Antje Kamminga, moeder van en voogd over Klaas Keller, allen wonende te Leeuwarden, Herman Keller toeziend voogd, allen wonende te Leeuwarden, [16]
Op 2-12-1840 passeert een boedelscheiding van... (TEKST opzoeken) Vermeld worden Antoon Keller, Johannes Keller, Antje Camminga, moeder van en voogd over Klaas Keller, allen wonende te Leeuwarden. en Klaas Keller (voermansknecht) wonende te Leeuwarden (wie is dat?). [17]
  Uit dit huwelijk:
  • a. Frederika Keller, geb. Leeuwarden 27-2-1829, ovl. Leeuwarden 18-7-1829.
  • b. Antoon Keller, geb. Leeuwarden 9-4-1831, ovl. Leeuwarden 3-6-1834.
  • c. Klaas Klazes Keller, geb. Leeuwarden 9-2-1834 (postuum), ovl. Leeuwarden 9-11-1870, zie hierboven.

Handtekeningen van Klaas Keller en Tietje Toorenbeek onder hun huwelijksakte d.d. 20-5-1865.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Tietje Torenbeek (1830-1891) in De Standaard d.d. 1-8-1891. Grafsteen van Tietje Torenbeek (1830-1891) op 1e Begraafplaats Soestbergen te Utrecht
klik op plaatje(s) om te vergroten

IIb. Reinder Ruurds Torenbeek, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 1-4-1838, ovl. Augsbuurt 13-3-1888 ("des nachts ten één ure te Augsbuurt in een sloot"), schoenmaker wonende te Kollumerzwaag (1866), schoenmaker wonende te Oudwoude (1867-1873), koopman wonende te Oudwoude (1875), veehandelaar wonende te Augsbuurt (1878), koopman wonende te Augsbuurt (1888), tr. Kollumerland 12-5-1866 Ymkje (Iemkje) Bartels Veenstra, geb. Westergeest 15 september 1835, ovl. Zwolle 25-2-1924, naaister wonende te Westergeest (1866), wonende te Kollum (1896, 1900), dr. van Bartel Veenstra, arbeider, en van Antje Visser gardeniersche.

Aankondiging in de Leeuwarder courant d.d. 16-4-1888 van de openbare verkoop van de goederen van Reinder Torenbeek en een oproep aan diens crediteuren en debiteuren.
klik op plaatje(s) om te vergroten


III

IIIa. Ds. Ruurd Torenbeek, geb. Oudwoude 27-6-1867, ovl. Amersfoort 6 jan. 1940, beg. NH Begraafplaats Oostermeer 10-1-1940, ingeschreven als student theologie (Ned. Herv.) aan de Universiteit van Amsterdam 1886, afgestudeerd 1889, Candidaat tot de Heilige Dienst 1890 ("Ruurd Torenbeek" (Jr.),[21] wordt als kandidaat te Kollum beroepen naar Marken, doet zijn intree 8-3-1891, NH predikant aldaar (1891-1895), neemt afscheid 4-8-1895, beroepen van Marken naar Vollenhove, doet zijn intree 11-8-1895, NH predikant aldaar (1895-1902), neemt afscheid 2-2-1902,[22] predikant van het Hervormd Grootburger Weeshuis te Vollenhove (1895-1901),[23] beroepen van Vollenhove naar Vlissingen, NH predikant aldaar (1902-1909),[24] bestuurder van de "Weduwe Beurs der Predikanten van de Nederduitsch Hervormde gemeente te Vlissingen" (1903-1908), is in 1904 doopgetuige te Vlissingen, beroepen van Vlissingen naar Dordrecht, doet zijn intree 3-10-1909, NH predikant aldaar (1909-1931),[25] voorzitter van de Voogdijraad te Dordrecht (1930), lid van de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap (1930), woont te Dordrecht St. Jorisweg 27 (1930),[26] gaat met emeritaat Dordrecht 8-3-1931,[27] waarbij hij in de Augustijnen kerk de gedachtenisrede God is getrouw uitspreekt ter gelegenheid van zijn 40-jarige evangeliebediening,[28] tr. Bergum 23-7-1892[29] Trijntje Buning, geb. Oostermeer 27 sept. 1872, ovl. Amersfoort 7 dec. 1941, dr. van Wilco Buning, landbouwer te Oostermeer en wethouder van Tietjerksteradeel, en van Jitske van der Werf.

Ds. Ruurd Torenbeek (1867-1946).
Datering: 1928-1931
Bron: Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht

klik op plaatje(s) om te vergroten
Volgens het Bev. Reg. van Steenwijkerland vestigen Ds. Ruurd Torenbeek en Trijntje Buning zich op 17-8-1895 in de Bentstraat n° 144, komende uit Marken. Op 21-2-1902 vertrekken zij vandaar naar Vlissingen.
In het Bev. Reg. van Vlissingen 1900-1910 staan op het adres waar Ds. Ruurd Torenbeek en Trijntje Buning zijn ingeschreven wonen nog drie jonge vrouwen ingeschreven, vermoedelijk dienstboden.
Op 19-10-1903 krijgen Clemens Lambertus Voorhoeve, Christiaan Hunningher Ruurd Torenbeek, allen te Vlissingen namens de Weduwe Beurs der Predikanten van de Nederduitsch Hervormde gemeente te Vlissingen, generale procuratie in blanco.[30]
Van 1904 tot 1908 treden zij drieën nog een aantal malen op als bestuurders van de Weduwe Beurs.

IIIb. Geert Torenbeek, geb. Oudwoude 28-1-1871, ovl. Rotterdam 14-1-1918, onderwijzer wonend te Voorschoten (1896), geeft samen met J.A.J. Bruininks avondcursussen in de moderne talen en handelswetenschappen te Rotterdam (1912),[31] tr. Kollumerland 7-5-1896 Itje Valks, geb. Kollum 7-10-1873, ovl. Zutphen 4-12-1941, wonende te Kollum (1896), te Zuidlaren (1924, 1928), dr. van Hero Valks, winkelier en van Tjitske Klaver, winkeliers te Kollum. Zij wonen te Rotterdam Plantageweg 40b (1918).


Necrologie van Ds. Egbert Torenbeek (1909-1993) in het Nederlands dagblad d.d. 23-3-1993
klik op plaatje(s) om te vergroten

IIIc. Egbert Torenbeek, geb. Oudwoude 25-2-1873, ovl. 21-1-1966, beg. Albany Creek Memorial Park (Queensland),[48] werkte in de zuivelindustrie in Duitsland, en vertrok met zijn echtgenote en zuster Ybeltje met het s.s. Zieten van de Norddeutscher Lloyd in 1910 naar Brisbane in Australie, wijzigt zijn voornaam in "Charlie", verhuist naar Dalby (Qld) in 1913, vermeld als stemgerechtigde te Maranoa (1919) in Queensland, gaat failliet in 1924, tr. Duitsland 1904 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 1925) Luise Lutz, geb. 1884/85. Zij wonen te Queensland (Australië) (1924).

Cover van het boek "Life in the Saddle: Adventures of Legendary Horseman" waarin Alwyn Torenbeek, bijgenaamd the Kokotunga Kid, kleinzoon van Egbert Torenbeek en Luise Lutz, de geschiedenis van zijn familie en zijn carriere als rodeo rijder beschrijft.[49]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 15 staan ook
hier
Referenties Varia --- Generatie 15 ( 49 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. Nieuwsblad van het Noorden 26-06-1965
 2. Tresoar, Not. Arch. Kollumerland 1855, Nots. Daniël Hermannus Andreae, archiefnr. 26, inv. nr. 070028, aktenummer 00102
 3. Tresoar, Not. Arch. Kollumerland 1861, Nots. Daniël Hermannus Andreae, archiefnr. 26, inv. nr. 070034, aktenummer 00021
 4. Nieuwsblad van het Noorden 26-06-1965
 5. Het nieuws van den dag 23-01-1894
 6. Tresoar, Not. Arch. Westdongeradeel 1848, Nots. Harmanus Klaasesz Boekhout, archiefnr. 26, inv. nr. 129031, aktenummer 00069
 7. Tresoar, Not. Arch. Westdongeradeel 1849, Nots. Jouwert Witteveen, archiefnr. 26, inv. nr. 104036, aktenummer 104036
 8. Tresoar, Not. Arch. Oostdongeradeel 1859, Nots. Jouwert Witteveen, archiefnr. 26, inv. nr. 104047, aktenummer 104047
 9. Tresoar, Not. Arch. Dokkum 1867, Nots. Feddo Jan van Slooten, archiefnr. 26, inv. nr. 028062, aktenummer 00039
 10. Tresoar, Not. Arch. Dokkum 1867, Nots. Feddo Jan van Slooten, archiefnr. 26, inv. nr. 028062, aktenummer 00058
 11. Tresoar, Not. Arch. Oostdongeradeel 1879, Nots. Jitze Feenstra, archiefnr. 26, inv. nr. 104070, aktenummer 00195
 12. Tresoar, Not. Arch. Oostdongeradeel 1879, Nots. Jitze Feenstra, archiefnr. 26, inv. nr. 104070, aktenummer 00195
 13. Tresoar, Not. Arch. Oostdongeradeel 1907, Nots. Jitze Feenstra, archiefnr. 26, inv. nr. 104100, aktenummer 08034
 14. Tresoar, Not. Arch. Leeuwarden 1840 I, Nots. Jan Carel Kutsch, archiefnr. 26, inv.nr. 076067, aktenr. 00029
 15. Tresoar, Not. Arch. Leeuwarden 1840 I, Nots. Jan Carel Kutsch, archiefnr. 26, inv.nr. 076067, aktenr. 00043, en Bijbehorende aktenummers: 00051
 16. Tresoar, Not. Arch. Leeuwarden 1840 I, Nots. Jan Carel Kutsch, archiefnr. 26, inv.nr. 076067, aktenr. 00043
 17. Tresoar, Not. Arch. Leeuwarden 1840 I, Nots. Jan Carel Kutsch, archiefnr. 26, inv.nr. 076068, aktenr. 00340
 1. Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP), Not. Archief, Nots. D.W.I. Harshagen, toegang.nr. 20, inv.nr. 2405, aktenr. 82
 2. The Courier-Mail, Brisbane, Qld. 11 August 1952 en 6 sept, 1952
 3. ⇒ r
 4. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 5. Dominees.nl
 6. Archief Gemeente Steenwijkerlandtoeg. nr. 39 Hervormd Groot Burger Weeshuis 1586-1982 en deelinventaris gemeente Vollenhove 1787-1932
 7. Dominees.nl
 8. Dominees.nl
 9. Dordrecht Adresboeken, ⇒ www.dordtenazoeker.nl
 10. Dominees.nl
 11. R. Torenbeek, God is getrouw, Dordrecht , Obreen, 1931
 12. NP 52(1966)54
 13. Gemeentearchief Vlissingen, toeg. nr. 139 Notariële Archieven Vlissingen III, Nots. P. de Maret Tak, inv.nr. 171, akte nr. 4173
 14. Rotterdamsch nieuwsblad 29-07-1912
 15. De Tijd 29-04-1915
 16. Rotterdamsch nieuwsblad 11-06-1917
 17. Rotterdamsch nieuwsblad 11-02-1922
 1. Rotterdamsch nieuwsblad 29-05-1928
 2. NRC 23-05-1929
 3. Leeuwarder nieuwsblad 23-05-1934
 4. De standaard 09-05-1942
 5. Nieuwsblad van het Noorden, passim
 6. De banier 23-12-1931
 7. Dominees.nl
 8. Graftombe.nl
 9. Graftombe.nl
 10. Graftombe.nl
 11. Arnhemsche courant 19-07-1941
 12. Dominees.nl
 13. Graftombe.nl
 14. ⇒ r
 15. Alwyn Torenbeek, Life in the Saddle: Adventures of Legendary Horseman, the Kokotunga Kid, Epenquin, 2013

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 16
Back to previous
generation 14
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13