This page was last updated : 161024.
File size is: 28 k.
Fragment Genealogie Staphorst(ius)
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Staphorst(ius),
version 1.2,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Staphorst(ius) Gen. nr. 3

3a. Ds. Jo(h)annes Staphors(t)(ius), geb. Leeuwarden vóór ca. 1600, ovl. sept. 1652[1] [2] , ingeschreven als student geneeskunde aan de Universiteit van Franeker 17-2-1619,[3] was in 1621 de eerste theologiestudent, die zich bij de classis Edam meldde voor het preparatoire examen en dat met goed gevolg aflegde na overlegging van zijn testimonia van de academie en kerk van Franeker, het houden van een proefpreek over Marcus 8:34 en het beantwoorden van de examenvragen, waarna het hem werd toegestaan publiekelijk te preken,[4] predikant in Zwaag (1622), Hensbroek en Obdam (1630), Wormer (1637), beroepen naar en geapprobeerd te Workum 4-10-1641,[5] [6] komt in conflict met zijn mede-predikant Fokke (Phocaeus) Stellingwerf te Workum (1647) en krijgt een schorsing voor tien weken van de classis vanwege financieel wangedrag (1650),[7] otr./tr. 1o? Leeuwarden gerecht/geref. 21-9/16-10-1625 Trijntie Alles (Allarts), geb. 1609?(¥), als Trijncke Alles geref. lidmaat te Leeuwarden op belijdenis 23-9-1625, dr. van Alle Dircx en Jancke Hendricx Schellingh,[8] tr. 2o? 10-3-1633 ("verloofd" 11-2-1633) Tetke Saarda, geb. 13-11-1613, dr. van Dr. Suffridus Saarda, advocaat.

COMMENTAAR(¥) Er wordt tweemaal een dochter Trin(cke) van Alle Dircx geref. gedoopt te Leeuwarden: 6-11-1607 en 29-10-1609. Aangenomen dat de de eerste jong overlijdt dan is de gezochte Trijntje geb. in 1609 en dus 16 jaar oud bij haar huwelijk. Dit is niet onmogelijk.

Recent gerestaureerde vrijstaande toren van de St. Gertrudiskerk te Workum (oorspronkelijk gebouwd in de 16e eeuw. Ds. Johannes Staphorstius was hier predikant van 1641-1652.
Foto: Louk Lapikás, 2011

klik op plaatje(s) om te vergroten
In het album amicorum van Suffridus Saarda[9] bevinden zich familie-aantekeningen Staphorstius. Daaronder o.a. de notitie:
Anno 1613
Den 13den Novembris op een Saterdach smorgens voor 6 uyren is mijn l. huysvrouw Tetke Saarda, volgens haer w. vaders optekeninge geboren.
(11.2.1633 verloofd, 10.3.1633 getrouwd met Johannes Staphorstius? De laatste overleed 1652 of 1665 volgens Romein[10] 389)
Wie deze laatste aantekening tussen haakjes heeft gemaakt is onduidelijk. Eveneens is onduidelijk of er nog meer familie-aantekeningen Staphorstius staan.

3b. Dr. Casparus Staphorst(ius), geb. 1594/95, ovl. Dordrecht 21-9-1679[14], afkomstig uit Leeuwarden (1613, 1615), ingeschreven als student aan het Gymnasium Illustre te Bremen 1613 ("Leov. Fris."),[15] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Franeker 3-7-1615 ("Casparus Staephorstius, Leovardiensis venit Brema huc ad nos"),[16] promoveert in de theologie te Franeker (1616) op een dissertatie getiteld Aphorismi theologici de foedere gratiae ..., predikant te Edam (1618-1643),[17] doet als proponent zijn intree te Edam 4-4-1618, en neemt afscheid 3-11-1643 ("1618, April 4. Casparus Staphortius een jongman uijt Vrieslant, vertrock na Dordrecht 1643, Novemb. 3."),[18] vervult diverse functies bij de Classis Edam: scriba (1619-1631 en 1634, 1637, 1640, 1642, 1643), visitator (1623), vijfmaal examinator (1629..1639), en achtmaal afgevaardigde naar de Noord-Hollandse synode,[19] predikant te Dordrecht (1643 - 1679),[20] lid (vermeld 1647..1673) en praeses (1652, 1673) van de Nederduits Gereformeerde kerkenraad van Dordrecht,[21] "schier onverzoenlijke bestrijder van een modieuze (lange) haardracht" in het midden van de zeventiende eeuw,[22] otr. 1o Amsterdam geref. 27-9-1624 ,[23] Maria Keuvens (volgens Ref. [24] Keuters), geb. 1603/04, afkomstig van Dantzig, tr. 2o [25] NN, ovl. 1682.

In NNBW dl. 5, bevindt zich een, gedeeltelijk incorrecte biografie, van Dr. Casparus Staphorst:
STAPHORST (Casparus) geb. te ..... in 1586 of 1587, overl. te Dordrecht 21 Sept. 1679, studeerde te Leiden?, maar komt niet voor in het Album Studiosorum.(¥) In 1618 werd hij predikant te Edam, en werd 28 Sept. 1643 te Dordrecht beroepen, waar hij tot zijn dood bleef. In 1651 verkreeg hij een extra ordinaris plaats in het college theologiae te Leiden. In Aug. 1673 werd hij met behoud van traktement, emolumenten, rang en sessie emeritus verklaard. Hij nam ijverig deel aan de twisten over het lange haar, daarbij staande aan de zijde van Ds. J. Borstius en van de Labadisten. volgen mededelingen over zijn publicaties en zijn nageslacht, die hieronder verder verwerkt zijn Hij stond bekend als een hoogst ernstig, rechtzinnig en godvruchtig man, streng van zeden, en heftig in manieren. Hij beoefende de Latijnsche dichtkunst.

COMMENTAAR(¥) Casparus Staphorst is bij zijn huwelijk in 1624 in Amsterdam 29 jaar oud en dus geboren in 1594/95. Waar NNBW de jaren 1586/87 op baseert is onduidelijk. Voorts studeerde hij niet te Leiden maar te Bremen en Franeker.
Akte gecit. in Ref. [26] waarva de herkomst niet is aangegeven:
28-6-1651. "De Eerw. Ds. Casparus Staphorstius Bedienaer des H. Evangeliums binnen Dordrecht" verklaart, dewyle door de Achtb Heeren v. Dordrecht syne soone Samuel Staphorstius wert gepresenteert sen de Eerw Heere regent vant Collegie der Ed. Gr. Mo. Heeren Staten v. Holl. en W.vrieslt binnen dese Stad Leyden, omme hem te exerceren in Studiis Linguarum Philosophia ende Theologie ten dienste vant gemeene landt ende Christi Kercke in de selve. Ende dat byaldien syn compts Soon voorsz. int selve collegie geadmitteert zynde, quame de gemelte studie te verlaten, soo belooft hy compt in sulcken gevalle de gedane oncosten in tselve collegie aen hem te doen te refonderen. Verbindende tot vasticheyt" enz.
Op 23-7-1677 testeert Casparus Staphorst. In het testament worden de zoons Abraham Staphorst, Niccolaes Staphorst, en Samuel Staphorst, en de dochters Anna Staphorst en Elisabeth Staphorst genoemd, waarbij de laatste in het bijzonder bedacht wordt.[27] ZOEK Op akte.
In 1673 wordt er in de Oudraad en Kerkenraad gesproken over het beroepen van twee predikanten in de plaats van H. Dibbetius en C. Staphorstius.
Publicaties van Casparus Staphorstius:
 • Aphorismi theologici de foedere gratiae : qvos ... sub praesidio ... Iohannis Maccoviis ... / ventilandos proponit Casparvs Staphorstivs. Auteur(s): Caspar Staphorst (1586-1679), Johannes Maccovius (1588-1644). Uitgever: Franekeae, : excudebat Fredericus Heynsius, 1616 Proefschrift Franeker [28]
 • Casparus Staphorst, Worstelingen des Boetvaerdigen, traktaat opgedragen aan de Regeering van Dordrecht, die hem daarvoor met ƒ 100,-- vereerde. 1630.[29]
 • Casp. Staporstii Carmen Epicinium ac Protrepticum de Bello Brittannico et ejusdem per Dei gratiam felici exitu qui est Triumphus pacis Dordrechti: ad gloriam divinae majestatis, ejusdemque ecclesiae christianae reformatae, ... Heldendicht in zes boeken verdeeld, Dordrechti : Henricus Essaeus, 1656. [30] [31]
 • Brief van Casparus Staphorstius, predikant te Dordrecht, aan de Synode te Middelburg over een door hem vervaardigd Carmen de Bello Britannico (513-6 hs), 5-10-1658. [32]
 • Casparus Staphorst gedichten in het Belgium Gloriosum, 1662.[33]
 • 't Verheerlickt Nederlandt, door de wapenen van de ho. mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, onder 't opper-beleyt van ... Cornelis de Witt ... ende de voortreffelicke zege, soo op de reviere van Londen, en Rochester, als andere Engelsche kusten verkregen, waer op den vrede met den koningh van Groot-Brittanjen gevolght is. Uytgebeelt door verscheyde rijm-oeffeningen der geestighste poëten. Justus Turcq (ca 1610-), C. Staphorst, Jacob Westerbaen (1599-1670), Joost van den Vondel (1587-1679). Uitgever: -, 1668. Bevat gedichten in het Latijn en Nederlands van J. Turcq , C. Staphorst, J. Westerbaen, J. v.d. Vondel et al. [34]
 • Belydenis-predicatie des waren christelijcken geloofs, in de Gereformeerde Christelijcke Kercke van Dordrecht, voor het houden des H. Avontsmaels, gedaen, en wat wijtloopiger beschreven / door Casparus Staphorstius, ende nu in 't licht gegeven door Samuel Staphorstius, Dordrecht, Mattheus van Nispen, 1680. [35]
 • Een gulden tractaet, genaemt de alleenspraek der zielen tot Godt / door Aurelium Augustinum, uit het Latyn in de Nederduitsche tale overgezet door Casparum Staphorstium , daer vooraf gaende een korte handleiding om tot Christus te komen , nevens nog eenige nadrukkelyke aenmerkinge van de verborgene vereeniging tusschen God en de zielen. Auteur(s): Aurelius Augustinus (354-430), Caspar Staphorst (1586-1679), Jacobus Koelman (1631-1695) Uitgever: Rotterdam : by Hendrik van Pelt, 1729. [36]

Bijdrage d.d. 21-9-1674 (NS) van Casparus Staphorstius (1594/95-1679) aan het Album Amicorum van Jacob Heyblocq, praeceptor en rector, aan de Latijnsche school te Amsterdam.
Bron: KB Den Haag

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Staphorst(ius) --- Generatie 3 ( 61 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 2. Henricus Grevenstein, Naamlyst der predikanten ... in de Steden en Dorpen der Classis Bolswert en Workum, Leeuwarden, 1751, ⇒ books.google.nl
 3. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 4. E. Geudeke, De classis Edam, 1572-1650, proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2008
 5. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 6. Henricus Grevenstein, Naamlyst der predikanten ... in de Steden en Dorpen der Classis Bolswert en Workum, Leeuwarden, 1751, ⇒ books.google.nl
 7. voor details hiervan zie en ⇒ torens13.html
 8. Handschriftencollectie van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, sign. 505 Hs, ⇒ AAenSaarda.htm
 9. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 10. zie ook
 11. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 12. A.G Musquetier, ⇒ archiver.rootsweb.com
 13. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 14. G. Becker, Die Studenten aus dem Niederländischen Raume an Deutschen Gymnasien und Universitäten, Den Haag, 1944, (Veröffentlichung Nr. 12 der Forschungsstelle "Volk und Raum")
 15. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 16. zie ook NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 17. NL 62(1892)111
 18. E. Geudeke, De classis Edam, 1572-1650, proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2008
 19. ⇒ predikanten.htm
 20. SA Dordrecht, archief 27, gecit. in ⇒ www.uwpassieonline.nl
 1. T. Brienen et al., Figuren en thema's van de Nadere Reformatie, dl.2, Kampen, 1990
 2. zie ook NL 39(1921)62
 3. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 4. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 5. Nav. 36(1886)370
 6. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 7. UB Amsterdam
 8. NNBW, dl. 5, sub voce Staphorst
 9. UB Leiden
 10. NNBW, dl. 5, sub voce Staphorst
 11. www.archieven.nl, Verzameling Handschriften, afkomstig van de Provinciale Bibliotheek, Verzameling brieven en stukken van godgeleerden, staatslieden enz. (513 hs), 1542-1814
 12. NNBW, dl. 5, sub voce Staphorst
 13. UB Groningen, UB Leiden
 14. KB, UB Leiden
 15. UB Amsterdam, UB Leiden
 16. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 17. NNBW
 18. Buijsen
 19. Thieme-Becker)
 20. ⇒ www.rkd.nl
 21. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 1. Kon. Bib., 's-Gravenhage
 2. Kon. Bib., 's-Gravenhage
 3. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 4. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordeboek van Oosti-Indische predikanten, 1893
 5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 6. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordeboek van Oosti-Indische predikanten, 1893
 7. Frans Lion Cachet, Een jaar op reis in dienst der zending, 1896
 8. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordeboek van Oosti-Indische predikanten, 1893
 9. H. Bots, I. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse Studenten, 1550- 1750, Tilburg, 1979
 10. ⇒ www.hervormdsliedrecht.nl
 11. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 12. P.H. van de Wall, Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen, Dordrecht,1790
 13. GN 36(1981)71
 14. GN 36(1981)210
 15. NNBW dl. 9
 16. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordeboek van Oosti-Indische predikanten, 1893
 17. ⇒ www.vocsite.nl
 18. GA Dordrecht, ONA 198, gecit. in ⇒ boedels1.htm
 19. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5