This page was last updated : 161024.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Staphorst(ius)
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Staphorst(ius),
version 1.2,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Staphorst(ius) Gen. nr. 4

4a. Ds. Allardus (Allartus) (Joh.zn) Staphorst(ius), geb. vóór ca. 1628, ovl. 28-2-1679[1], ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Franeker 21-11-1646 ("Frisius") ,[2] kandidaat te Garijp 1657, geapprobeerd 8-6-1657, lid der klassis 20-7-1657, [3] tr. Workum 14-1-1654[4] Jilducke Saarda, geb. Bolsward 13-11-1618[5], wed. van Anne Ipis Algera, dr. van Dr. Suffridus Scipionis Saarda, advocaat aan het Hof van Friesland, en Tjitske Oenes Bangama.

4b. Nicolaus Staphorst, ged. geref. Hensbroek 22-4-1630[9], vermeld als notaris (14-11-1657).[10]

4c. Theodorus Staphorst, geb. vóór ca. 1635, filiatie niet bewezen.

4d. Ds. Samuel Staphorst(ius), geb. Edam 1634[11] , ovl. na 1687[12] , ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Leiden 20-2-1652 ("Dordracenus. 18"(jaar)), en opnieuw 15-4-1654 ("Edamo-Batavus. 20"(jaar)),[13] predikant te Heerjansdam (1660-1687),[14] daarna weer ingeschreven als student in de letteren en geschiedenis aan de Universiteit van Leiden 17-4-1688 ("Noort-Hollandus, Pastor Emeritus. 54" (jaar)), op 28-4-1695 ("V. D. M. emeritus. 66 (sic!). Honoris causa"), op 23-10-1697 wederom in de theologie ("Edamensis. 60" (jaar)), op 16-10-1699 ("V. D. M. emeritus. 62. Honoris causa") ,[15] tr. vóór 1662 Johanna van Ravesteijn.

Akte gecit. in Ref. [16] waarva de herkomst niet is aangegeven:
28-6-1651. "De Eerw. Ds. Casparus Staphorstius Bedienaer des H. Evangeliums binnen Dordrecht" verklaart, dewyle door de Achtb Heeren v. Dordrecht syne soone Samuel Staphorstius wert gepresenteert sen de Eerw Heere regent vant Collegie der Ed. Gr. Mo. Heeren Staten v. Holl. en W.vrieslt binnen dese Stad Leyden, omme hem te exerceren in Studiis Linguarum Philosophia ende Theologie ten dienste vant gemeene landt ende Christi Kercke in de selve. Ende dat byaldien syn compts Soon voorsz. int selve collegie geadmitteert zynde, quame de gemelte studie te verlaten, soo belooft hy compt in sulcken gevalle de gedane oncosten in tselve collegie aen hem te doen te refonderen. Verbindende tot vasticheyt" enz.

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Staphorst(ius) --- Generatie 4 ( 17 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 2. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 3. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 4. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 5. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 6. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 1. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 2. Hof van Friesland inv. nr. 8610
 3. A.G Musquetier, ⇒ archiver.rootsweb.com
 4. J. van Leeuwen, Matricula Notariorum, en S. Koopmans, Het notariaat in Friesland voorr 1811, Leeuwarden 1883, gecit. in ⇒ 1606_36.htm
 5. Kon. Bib., 's-Gravenhage
 6. Kon. Bib., 's-Gravenhage
 1. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 2. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, I, 445, gecit. in ⇒ BrievenAnthonieHeinsius1702-1720
 3. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 4. Nav. 36(1886)370
 5. ⇒ ~rclarke

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5