This page was last updated : 140926.
File size is: 32 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 26
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.4,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 26

44408872. HUGO I VAN NAELDWIJC (VAN VOORNE), geb. ca. 1195, ovl. na 1261,[1] ridder 1220-1261,[2] bezat goederen te Naaldwijk en Zwartewaal, vermeld bij tr.ansport te Dirksland 1220 en als getuige in 1223, 1225, 1226, 1229 en 1230, erfmaarschalk van Noord-Holland,[3] [4] tr.[5] [6]

44408873. NN VAN VELZEN, erfdochter van de heerlijkheid Velsen en het bos Schoonhoven bij Velsen.

Wapen Van Velzen : Gedwarsbalkt van goud en blauw van zes stukken, de drie gouden balken beladen met negen roode St.-Andrieskruisjes, 4,3,2.
Aangenomen wordt dat dit het wapen is van het geslacht, waartoe Gerard van Velsen behoorde. [7]

47710208. THEODORICUS VAN STEENHUYS(¥), geb. vóór ca. 1200, ovl. na 1246, tr. vóór 1219[17] [18] [19]

47710209. ELISABETH VAN OUR, ovl. na 1246.

Wapen Van Our: [20]

47710210. GERHARD (GERT) VON LOE, geb. ca. 1160, parentatie niet bewezen, vermeld 1200,[26] tr.[27]

47710211. NN VON HEINSBERG, geb. ca. 1170.

Wapen Van Heinsberg: [28]

47710212. GERARD VAN SCHELLAERT, tr.[29]

47710213. WALBURGIS VAN MEURS.

Wapen Van Meurs: In goud een dwarsbalk van sabel. [30] [31]

47710214. ARNOUD VAN RANDERODE.

47710336. ARNOLD VI VAN WACHTENDONK (III), geb. Wachtendonk 1230. Heer van Wachtendonk, tr.[35]

47710337. NN VAN MILAER, geb. vóór 1230.

47710340. WILLEM I VAN HORN, neemt in 1229 of 1230 deel aan de kruistocht tegen de als ketters beschouwde Stedingers, samen met o.a. met Floris heer van Lijnden, Hendrik hertog van Brabant, Dirk graaf van Kleef, Floris IV graaf van Holland, Jan heer van Arkel, en Willem, heer van Blitterswijck,[38] neemt in juli 1238 deel aan het Grote Tournooi te Compiègne,[39] vermeld 1189, sluit de erfpacht over Wessem af met de abdij St. Pantaleon te Keulen, volgt zijn broer Engelbert op als heer van Horn,[40] tr.[41]

47710341. NN.

In een 18de eeuwse kopie van een wapenboek betreffende een steekspel te Compiègne staat:[42]
"Anno 1238 in de Maand van Julle was de (Groote Tournoy tot Compigne in Vranckryck waarop sijn verscheenen dese naar volgende Coningen, Hartogen, Graven, Borggraven, Banderheeren, Ridderen, en knegten, welkers Getal was 329." Onder n° 64 staat het wapen van "Die Heer van Hornes" (van goud met drie jachthorens van rood met zilveren beslag).
In 1233 schonken Willem van Horn en Gerard van Moulbergen aan de abdij van Averbode het patronaatsrecht over de kerken van Buggenum, Halen en Roggel. [43]

In 1237 bezegelde Willem van Horn een oorkonde van Otto graaf van Gelder, betrekking hebbende op de schikking, die genoemde Graaf had gesloten met Hendrik heer van 's-Heerenberg in zake de voogdij van Emmerik.[44]

47710432. PHILIPP VON WILDENBERG, ovl. 1202, tr.[45]

47710433. NN.

55387344. ARNOLD I VAN HEUSDEN, heer van Heusden (voor 1173-voor 1184?), tr.[47]

55387345. JUSTINE NN.

55387348. ARNOLD III graaf VAN KLEEF, geb. ca. 1160, ovl. ca. 1200, beg. Kleef, graaf van Kleef (1188-1198) (volgens Ref. [49] 1193-1202), door huwelijk heer van Heinsberg, vermeld 1191-1199, tr. ca. 1190[50] [51]

55387349. ADELHEID (ALEIDIS) VAN HEINSBERG, geb. 1172, ovl. vóór 1227. Vrouwe van Heinsberg (eerste huis), erfdochter van Valkenberg, 1202, 1223,[52] vermeld 1199-1207, dr. van Gozewijn III van Heinsberg en Sophia van Loon (zie Kwartierstaat Lapikas kw. nr. 928072763 sub b).

55387350. HERZOG HEINRICH III (DER ALTE) VON LIMBURG, geb. ca. 1140, ovl. Klosterrath, beg. Rolduc 21-6-1226, markgraaf van Arlon, hertog van Limburg, vermeld 1167-1221, tr.[55]

55387351. SOPHIA VON SAARBRUCKEN, vermeld 1178.
Zie Kwartierstaat Lapikas nr. 58003688 en volgende voor verdere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Von Limburg-von Saarbrucken.

55387360. GISEBERT VAN DE LEK, parentatie niet bewezen, vermeld 1199-1204,[57] [58] is in 1200 getuige van graaf Dirk bij het handvest van Dordrecht, is in 1204 is getuige bij het verdrag tussen graaf Willem en het Sticht,[59]

55387362. HEYNRICK VAN SMITHUIZEN (SMITSHUSEN), ovl. vóór 1219, ministeriaal, vermeld 1216-1217, beheert de tol te Smithuizen in erfpacht van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, verleent tolvrijheid aan de Abdij Mariënweerd 1216, tr.[61] [62]

55387363. MACHTELD NN, ovl. na 1228, vermeld 1216-1233, pacht als nobilis matrona, samen met haar dochter Othilde (Olenda?) de tol van Smithuizen en de curtes (uithoven) van het Kapittel van St. Marie te Utrecht in 1219, tegen betaling van 42 £ en 200 mud weit per jaar, sticht in 1228 als weduwe een nonnenklooster te Zennewijnen.[63] [64]

55387368. HENDRIK WISSE, parentatie niet bewezen, is getuige bij de schenking door de graaf van Holland aan de abdij van Middelburg in 1198, samen met o.a. Wolfert van de Maalstede sr. en Arend en Hendrik van Schenge.

55387372. WOUTER I VAN KRUININGEN, beg. Abdij van Ter Does(t) voor 1233 (waarschijnlijk voor 1226), heer van Kruiningen, vermeld sedert 1198,[67] was 'advocatus' bij de abdij van ter Does(t), waaraan hij schenkingen deed in feb. 1203 en in april 1214, schenkt en verkoopt in april 1214 aan de monniken van Ter Doest 25 en 146 gemeten moergrond met tienden en ambachtsheerlijkheid, waarbij de abt belooft zijn lijk, gekleed in het kloosterhabijt, met dezelfde plechtigheden te begraven als dat van een zijner kloosterlingen,[68] tr. 1o [69] HERKENRADE NN, vermeld als Wouters eerdere vrouw in de verkoopakte van april 1214 "mede als boetedoening voor de door haar begane zonden", tr. 2o [70] IMMEINE NN, vermeld als Wouters eerdere vrouw in de verkoopakte van april 1214 "mede als boetedoening voor de door haar begane zonden", tr. 3o voor april 1214[71]

55387373. BELA (ISABELLA) VAN MAELSTEDE, ovl. na 1240, tr. 2o voor 1240[72] WILLEM(AN) VAN VALKENISSE, vermeld als scheidsrechter 1253, ridder, zn. van Kempen van Valkenisse.

Smallegange[73] schrijft: "Wouter, de tweede Soon van Godefroy, Heer van Assche, was Heer van Cruningen, uit den hoofde van sijne Vrouw, eenigste erfgenaam van Cruningen. Hij leefde in den jare 1214 ....".

55387374. HUGO VAN PUMBEKE, tr.[75]

55387375. BEATRIX VAN TILBURG, tr. 2o voor 1212[76] BETTO VAN STAVENISSE, verkocht samen met zijn vrouw Beatrix tussen 1204 en 1212 voor 180 marken het aandeel dat Beatrix krachtens erfrecht had in omnibus bonis de Tilburg (alle goederen te Tilburg).


Referenties van de gegevens van generatie 26 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 26 ( 79 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 1. zie ook Prom. 7, IX, Prom. X, p200, en Prom. I(2e dr) p320
 2. Prom. 7, Prom. X, p200, en Prom. I(2e dr) p320
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. zie ook Prom. 9, p242
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. zie ook Prom. 7
 7. J.B. Rietstap, De Wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel, uitg. Wolters Groningen, 1890
 8. Prom. 2(2e dr) p239
 9. Prom. 2(2e dr) p239
 10. Prom. 2(2e dr) p237
 11. Kron. 6(1997)162
 12. Kron. 6(1997)162
 13. Kron. 6(1997)162
 14. Prom. 2(2e dr) p237 en Jb. CBG 48(1994)1961
 15. Kron 6(1997)162
 16. ⇒ ~brouw268
 17. Schmelzer2014
 18. ⇒ ortwein-genealogie.de
 19. Steinen1749
 20. ⇒ Nederlande.htm
 21. Steinen1749
 22. Steinen1749
 23. ⇒ ortwein-genealogie.de
 24. Eur-Stam-VIII
 25. Schmelzer2014
 26. E.H. Kneschke, Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon, bd. 5, 1864, Google Books
 27. ⇒ ortwein-genealogie.de
 1. ⇒ Nederlande.htm
 2. Wikipedia
 3. NL 125(2008)1
 4. Nav. 24(1874)411
 5. Wikipedia
 6. Wikipedia
 7. Wikipedia
 8. Hagenbeek
 9. Hagenbeek
 10. Hagenbeek
 11. GN 1(1946)139
 12. GN 1(1946)138
 13. NL 87(1979)222
 14. NL 87(1979)222
 15. GN 1(1946)138
 16. GN 1(1946)139
 17. GN 1(1946)139
 18. ⇒ 6000000003828061449
 19. ⇒ 6000000003828061449
 20. NL 84(1967)361 e.v.
 21. NL 84(1967)361 e.v.
 22. NL 41(1923)220
 23. NL 95(1978)313
 24. ⇒ kwartieren-peter
 25. NL 41(1923)220
 26. NL 95(1978)313
 27. NL 41(1923)220
 1. NL 95(1978)313
 2. NL 95(1978)313
 3. OV 45(1990)56
 4. GN 40(1985)529
 5. Kwartierstaat Neutebooom
 6. OV 45(1990)56
 7. OV 45(1990)56
 8. GN 40(1985)529
 9. Kwartierstaat Neutebooom
 10. OV 45(1990)56
 11. OV 45(1990)56
 12. Kwartierstaat Neutebooom
 13. Kwartierstaat Neutebooom
 14. Jb. CBG 11(1957)83
 15. Jb. CBG 11(1957)83
 16. Jb. CBG 11(1957)83
 17. Jb. CBG 11(1957)83
 18. Jb. CBG 11(1957)83
 19. Mattheus Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, 1696, gecit. in Jb. CBG 11(1957)79
 20. Jb. CBG 11(1957)83
 21. Kwartierstaat Neutebooom
 22. Kwartierstaat Neutebooom
 23. Kwartierstaat Neutebooom
 24. NL 110(1993(484
 25. Kwartierstaat Neutebooom

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 27
Back to previous
generation 25
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56