This page was last updated : 191023.
File size is: 76 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 5
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.2,
Muiden, 2019.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 5

16. JACOB EVERTSEN, geb. vóór ca. 1615, ovl. na 1659, is hij Jacob Evertsse, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis 24-12-1641, wonend in de wijk Camp, backer,[1] huw. get (1659), betaalt nihil familiegeld wonend in de Groten Haag (1675),[2] tr. NN. Er zijn twee huwelijken geref. Amersfoort die in de betreffende periode in aanmerking komen : Jacob Evertsz, van Amersfoort, wonend te Deventer x 27-6-1621 Jannitgen Mets, van en wonend te Deventer, en Jacob Evertsen, j.m van Barneveld x 4/21-9-1624 Anna Jans, j.d. van Amersfoort.

20. JAN PAUWELSEN, geb. vóór ca. 1620, beg. Amersfoort St. Joriskh. 5-5-1674, huw. get (1662), tr.

21. SIJTGEN PETERZ, ovl. na. 1668. Zij wonen binnen Amersfoort (1668).

Op 22-12-1668 verkopen Jan Bossier en zijn vrouw Jannitgen Aelten voor zichzelf en als gemachtigden voor Jacob Coopal en N. Tijerens als curatoren over de boedel van Wouter Caelbaert, aan Jan Pauwels en Sijtgen Peterz en hun erfgenamen, een vierde part van twee woningen in de Kamperbinnenpoort, waarvan de andere drie vierde parten reeds aan de kopers toebehoren, belend aan de ene zijde: de gemeene trap, aan de andere zijde: Jan Leendersen van de Duijst. [7]
Er worden in deze tijd drie personen van deze naam geref. lidmaat te Amersfoort :
Jan Pauwelsz, 30-6-1627, op de Weverssingel, met attestatie van Ijsselstein, cammer, obiit (1630?),
Jan Pauelssen, 27-6-1640, met attestatie van Rhenen, verwijst naar Stijntje Jans, 31-3-1632, op belijdenis, op de Nieuwemarckt, wed. van Jan Pauwelss (later bijgeschreven).
Jan Pauwels, 2-10-1664, op de Kortegraft, en zijn h.v. Helena Charles.
Voorts is er de inschrijving van
Jan Pouwelsz, afkomstig van en geboren in ter Gouw, burger van Amersfoort op 22-8-1625.

24. GOOSSEN JANSEN VAN BEMMEL, geb. Wijk bij Duurstede 4-8-1604, ovl. Amersfoort 18-4-1660, j.m. van Wijck bij Duerstadt (1627), als Goossen Jansz, afkomstig van Bemmel burger van Amersfoort op 29-1-1627, als Gosen Jansen van Bemmel, koeckebacker, geref. lidmaat op belijdenis te Amersfoort 19-7-1628, huw. get. (1654, 1658), weesmeester en raad te Amersfoort,[18] otr./tr. Amersfoort geref. 20-1/4-2-1627 volgens Ref. [19] 2-3-1627, tr. Wijk bij Duurstede geref. 24-1-1627 (met attestatie naar Amersfoort)

25. ANNITGEN GERRITS (VAN GOOR), geb. Amersfoort, ged? 25-12-1608, ovl. na 1654, als Annetgen Gerrits, h.v. van Gosen van Bemmel, geref. lidmaat op belijdenis te Amersfoort dec. 1630, huw. get. (1653, 1654).

26. HENDRICK NN, alleen bekend uit het patroniem van zijn dochters.

28. JACOB PEELEN BEEKMAN, geb. vóór ca. 1615, ovl. 1673-1675, j.m. van Amersfoort (1638), wordt als Jacob Peelen, wonend in de Slijckstraet, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis 5-7-1645, huw. get. (1658), belender in de Slijckstraat (1660, 1664), buiten de Slijckpoort (1666), smid (1641..1673), treedt op als getuige in akte (1673), otr. Amersfoort geref. 13-1-1638 (hij als Jacob Peelen, geast. met zijn oom Jan Peelen, zij als Fuijsie Jans, geast. met haar moeder Grietgen Willems, met attestatie naar Woudenberg)

29. FUIJSJE (FEUSJE, VOUSGE, VEUSGEN) JANS (SUIJDWIND), ovl. 1679/80, wordt als Feusge Jans, huisvrouw van Jacob Pelen wonend in de Slijcstraet, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis 6-7-1650. betaalt, als wed. van Jacob Peelen wonend in de Slijkstraat te Amersfoort, ƒ 12,10,00 Familiegeld (1675),[62] is als weduwe van Jacob Peelen Beeckman belendster in de Slijkstraat (1678), in 1694 de erfgenamen van Jacob Peelen, smith.

Op 14-4-1641 verkopen Wouter Thonisz en zijn vrouw Trijntgen Jansdochter van Goor, erfgenamen van Theunis Henricxz Smit en 't recht bij erfloting hebbende gekocht van Jacob Rutgersz Buijs, aan Jacob Pelen Smit en zijn vrouw Haesgen Jans (sic!), 1) een huis met een uitgang, strekkende achter op 't buurgen (?) aan de wal in de Arnhemsestraat (Slijkstraat), belend aan de ene zijde: Looch? Woutersz, brouwer, aan de andere zijde: Jacob Rutgersz Buijs, 2) een hof tegenover 't voorzijde buurtje achter het genoemde huis, gekocht van Jacob Rutgersz Buijs belend aan de ene zijde: Abraham Aertsz met Willem Hermansz, aan de andere zijde: met de hof van voornoemde Abraham Davidts. Op last van 200 gulden t.b.v. Sint Joosten Broederschap, idem een last toekomende 't convent van Sint Barbara. [63]
Op 19-10-1648 leent Jan Cornelis Timmerman aan Jacob Pelen Smith, zijn vrouw en hun erven, en transporteert 1) 'n huis met vierkante muren in de Slijckstraat, namelijk het voorhuis, de keuken en kamer, belend aan de ene zijde: Jacob Pelen aan de andere zijde westzijde Jan Cornelisz en Jan Dole, 2) de helft van de hof over de gemene steeg naar de Stadswal tot aan de grond van Lambert Gerritsz en Marritgen Morren zijn vrouw, belend aan de andere zijde: een gemene steeg. Beide dienen als onderpand van de lening. Belast met 18 stuivers per jaar aan. St. Agatha Convent. Voldaan, [64]
Op 31-10-1650 transporteren de executeurs van het testament van zaliger Grietgen Jans, in leven weduwe van Thonis Claesz IJserman aan Jacob Pelen, smid, voor de ene helft en Rutger Henricxsz, timmerman, hun vrouwen en erfgenamen, 'n perceel goeds, bestaande in drie woningen, naast elkaar, met schuur en berg, hof en hofstede aan de Singel: tussen de Varkensmarkt en het Weeshuis, van de Singel tot aan de grond of steeg van Wulphert Stevensz en de Koestraat, belend aan de ene zijde: Wulphert Stevens met zijn grond, aan de andere zijde: Henrick Goortsz, voor 390 gulden. Voldaan, [65]
Op 26-2-1652 verkoopt Jonker Anthonis van Wijnbergen voor hemzelf en voor Beatris Barta Ram zijn vrouw (procuratie te Utrecht voor Notaris Nicolaes de Cruijff), en transporteert aan Jacob Pelen Smith en Teusgen Jans zijn vrouw en hun erven, 'n perceel land van 8 morgen in de Woesteijgen belend aan de ene zijde: de weduwe van Jan Gerritsz Hooft, aan de andere zijde: Dr. Theodorus Schuth. [66]
Op 29-6-1652 verkopen Jacob Pelen, smid en Teusgen Jans, zijn vrouw voor een helft en Evertgen Gerrits, weduwe van Rutger Henricxz, timmerman voor de andere helft, en transporteren aan Peter Willemsz Menheer en Adriaentgen Dircx zijn vrouw en hun erven, een huis en bergschuur aan de Koestraat belend aan de ene zijde: de comparanten, aan de andere zijde: Wulpher Stevensz. [67]
Op 9-3-1658 verkopen Jacob Dirckz Keerom, weduwnaar van Rutgen Loogen. Thobias Gerritzen en Lijsberth Jacobs zijn vrouw. Jacob Janzen en Jannitgen Jacobs zijn vrouw, Jacob Dirckz, mede voor zijn onmondige kinderen, Samen kinderen en schoonzoons van Rutgen Loogen, aan Jacob Pelen(¥) en zijn vrouw, een halve vierdel land aan de Hogeweg, waarvan de andere helft aan Peter Reyeren van Haverloo behoort belend aan de ene zijde: Reyer van Butselaer, aan de andere zijde: St. Peters Gasthuis, Belast met 1000 gulden aan verschillende personen en de helft van 3 gulden aan zekere Vicarie. Jaarlijks. Voldaan [68]

COMMENTAAR(¥) Is dit onze Jacob?
Op 18-4-1661 verkopen Lambert Evertsz en zijn vrouw Marritgen Tobias aan Jacob Peelen, smith, een hof met de bepoting en beplanting, gelegen in de Buijrsteech, strekkende voor van deselve steech af tot aan de huijsinge van Evert Helmichsz en Franck Jansz belend aan de ene zijde Theunis Jansz, smith, aan de andere zijde den acceptant. [69]
Op 18-4-1661 verkopen Lambert Evertsz, cramer, en zijn vrouw Marritgen Tobias, alsmede Jacob Peelen en zijn vrouw Feusie Jans, borgers aan Teunis Jansz, grofsmid, een schuerberch met de grond en twee hoven, nu geapproprieert tot enen hoff, gelegen in een steeg, ingaande aan de Slijckstraet en uitkomende in den Koeijsteech belend aan de ene zijde Theunis Jansz, smith, aan de andere zijde Jacob Peelen. [70]
Op 13-6-1662 verkoopt Henrick Rutgerz, deurwaarder als gemachtigde van Rijckgen Barents voor haarzelf als weduwe ende boedelharster van zal. Peter Gisbertz van Apeldoorn, smith, aan Jacob Pelen, smith, een huis, hof ende hofstede, staande in de Utrechtschestraet belend aan de ene zijde: Jan Aertz, sadelmaker, aan de andere zijde: Jan Ernst, timmerman. 250 gld. Proc. voor notaris Marten van Kempen op 12-6-1662. [71]
Op 25-2-1665 leent de gemachtigde van Margareta Peters, weduwe en boedeharster van Jan Peelen van Jacob Peelen, smit, 610 gulden met als onderpand a. huis, hof en hofstede aan de Kampstraat, b elend 1. Claes Henrickzen van Gemen, schepen, 2. Wouter Jacobsz, smit, b. huis, schuur, schuurberf, hof en hofstede achter de kamp, strekkende tot aan het erf van Henrick Cornelisz de Prins toe, belend 1. de weduwe van Wulphert Evertrsz, 2. Dirck van Roomen. Opm: 610 gulden, het geld zowel door Jacob Peele verstrekt en voorgeschoten voor de comparante en haar man zaliger voor het geld verstrekt aan Melis Henriks in de Gort voor de verpander van Rhijn alsmede aan Jacob Peelen zeker te stellen van de borgtocht die hij voor comparante en haar man zaliger t.b.v. Jannitgen Henricx, jongedochter heeft gegeven, verder ter zake van andere geleende penningen door Jacob Peelen aan Margaretha Peters of haar man zaliger voorgeschoten. In margine: "Compareerde Seger Wouters ten Bosch, gehuwd met Jannitje Peelen die verklaart van Wouter Rijksz van de Berg als koper van het in deze akte gemelde huis ontvangen te hebben het restant van deze plecht van 250 gulden. Hij stemt daarom toe in de cassatie 3-4-1719. [72]
Op 25-5-1669 verkopen Mor en Dirck Lambertsen, gebroeders en geassisteerd door Teunis Morren en Evert Evertz hun oom, aan Jacob Pelen Beeckman en zijn vrouw Feusje Jans, huis en erf gelegen in de Arnhemsestraat (Slijkstraat) in de Buersteegh belend aan de ene zijde: Jacob Pelen Beeckman, aan de andere zijde: Jacob Pelen Beeckman,. [73]
Op 13-5-1670 verkopen Jacob Pelen Beeckman en zijn vrouw Loeisie (!) Jans aan Vincentio van Deuren, bedienaer des Goddelicken Woordt binnen deze stadt, acht morgen land in de Woesteijgen, belend noordzijde Samuel Thiens, zuidzijde de koper, oostzijde Diderick Schut, medecine doctor, westzijde de kinderen van Jan Gerritsen Hooft. [74]
Op 4-11-1673 (ouden stijl) machtigen Jacob Peelen Beeckman, smith, en zijn echtgenote Feusgen Jans, borgers van Amersfoort, hun zoon Peel Jacobs Beeckman om uit hun naam voor het gerecht van Amsterdam of voor de "Commissarisen van d'hijlicx saken" de geboden en huwelijks proclamatien op te houden van Echbert Verbrugh en hun dochter Grietgen Jacobs, omdat zij niet in het huwelijk van hun dochter willen consenteren voor ende aleer behoorlijke huwelijksvoorwaarden ten overstaan van de comparanten zijn opgericht. Getuigen: Steven Versteech en Dirck Breecker (borgers deser stad). [75]
Daaronder: Machtiging van dezelfde comparanten aan hun zoon Peel Jacobs Beeckman, om uit hun naam te eisen en ontvangen door middelen van vrintschap. (N.B. in de kantlijn staat: "Den 13e november 1673 sijn de Fransen vertrocken".) [76]
Op 12-12-1679 testeert Veusgen Jans, sieck te bedde liggende, wed. van Jacob Peelen Beeckman, smith te Amersfoort. Zij prelegateert aan haar jongste zoon, Jan Peelen Beeckman, een bed met toebehoren plus 100 car. gulden plus uit de gemeene boedel een mantel, een pack clederen. Getuige, o.a. Wouter Henricks, bakker. [77]
Op 30-3-1680 verdelen Peel Jacobs Beeckman, tevens als mede-momber van Anthon Jacobs van Ghenen, soon van wijlen Jannitgen Jacobs Beeckman. Jan Jacobs Beeckman, minderjarig, geassisteerd door Peel Jacobs Beeckmen. Egbert ter Brugh, als man en voogd van Grietge Jacobs Beeckman. Ghijsbert Rijks Schouten, als man en voogd van Fijtge Jacobs Beeckman, de erfenis. Zij zijn tesamen kinderen en erfgenamen van Jacob Peelen Beeckman en Vousge Jans. Er is wat onenigheid over de verdeling en thans komen ze tot een accoord dat: - Peel Jacobs Beeckman zal ontvangen 130 gulden plus de zilveren beecker; - de dochters hoeven niets inbrengen van het zilverwerk dat ze reeds hebben ontvangen. - Jan Jacobs Beeckman zal voor 't costgeld, het gelacht (= gelag) van deze avond betalen. Akte ten huyze van Frans Veen (of Veer). Getuigen: Frans Veen (of Veer), Aert en Anthoni Jacobs Buys. [78]
Op 4-8-1676 machtigen Peel Jacobs Beeckman, als mede-erfgenaam van Jan Peelen Gootschalck en als gemachtigde namens de vordere erfgenamen, Thiman Wulpherts (tekent met Thijmen) als 't rechthebbende van de kinderen van Zeger ....(niet ingevuld), mede-erfgenamen van Grietgen Peters, in leven huijsvrouw van Jan Peelen, en als gemachtigde van de vordere erfgenamen, Anthoni van Beeftingh, Procureur voor het Gerecht van Amersfoort. Getuigen: Gerrit Wouters en Anthoni van der Houve. [79]
Op 13-2-1738 scheiden Peel Jacobsz Beekman, Grietjen Beekman en Jan Jacobs Beekman de boedel van Jacob Peelen Beekman en zijn echtgenote Fuijsje Suijdwind, "jaren geleden" overleden te Amersfoort. Het betreft een huis, hof en hofstede in de Slijkstraat. [80]

30. DIRCK WILLEMS VAN OUDEWATER, geb. vóór ca. 1625, ovl. 1669-1675, van en wonend te Amersfoort (1650), busmeester van de St. Lucas Broederschap te Amersfoort (1662), tr. Amersfoort/Nijkerk geref. 15-6/4-7-1650

31. DELIJAENTGE BARENTS, geb. vóór ca. 1640, ovl. na 1675, van en wonend te Amersfoort (1650), betaalt, als wed. van Dirk van Oudewater wonend in de Utrechtsestraat te Amersfoort, ƒ 6,5,00 Familiegeld (1675).

Op 23-10-1658 lenen Neeltgen Elis, laatst weduwe van Beernt Joachimzen en Dirck van Oudewater, haar schoonzoon, man van Deliana Beernts haar enige nagelaten dochter, van Gijsbertgen Nagels, weduwe van Cornelis Cornelizen en haar erven een hoofdsom van 100 gulden, met een Losrente van 6 Carolus gulden per jaar, met met als onderpand huis, hof en hofstede aan de Korte Gracht, belend aan de ene zijde Gerard van Bornbergen, brouwer, aan de andere zijde Aert Rijcksen van Rhijns, weduwer. In margine: Peter Camp en Frans Boelhouwer namens zijn vrouw, mede-erfgenamen van Jan Camp den Oudsten, verklaren bij legaat van Gisbertgen Nagels het recht op voorstaande plechte bekomen te hebben, mede handelend voor voornoemde Jan Kamp. Verklaren de schuldsom van Lourens Charles ontvangen te hebben. Akte 23-3-1669. [96]
Op 23-7-1663 verkopen Dirck van Oudewater en zijn vrouw Johanna (sic!) Beernts voor de ene helft en Driel v. O. als gemachtigde van Neelgen van Arnhem, weduwe van Beernt Joachims voor de andere helft, aan Sr. Lourens Clarles, koopman tot Amsterdam, een huis, hof en hofstede aan de Kortegracht. Opm. Op dit huis is een last gevestigd van 400 gulden t.b.v. Gisbertgen Nagels en 200 gulden t.b.v. Sr. Johan Block tot Amsterdam, idem 112 gulden twee stuivers toekomende de regeerders dezer stad ter zake van 't maken van de wef en een jaarlijkse uitgang van 1 gulden 10 stuivers op zekere vicarie gefundeerd op het St. Stevens ende Laurens altaar in de Joriskerk. [97]

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 5 ( 97 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. EK dl1
 2. EK 29
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-31, blz. 72 recto
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-31, blz. 72 recto
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-31, blz. 72 recto
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-31, blz. 72 recto
 7. GA Amersfoort, toeg. nr. 0012 Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-26, blz. 124r
 8. ⇒ Familie%20WERK.htm
 9. ⇒ Familie%20WERK.htm
 10. UA, Stadsarchief Utrecht II, nr. 3295, mededeling Henk Werk, 2014
 11. GA Utrecht, ONA, Toeg. nr. 34-4, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a015, akte nr. 190
 12. EK 29
 13. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn AT015 a002 folio 9 V, d.d. 13-12-1676
 14. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 250, d.d. 1681-04-07
 15. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 16. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 17. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 18. Nav. 98(1960)21
 19. Nav. 98(1960)21
 20. Nav. 98(1960)21
 21. GN 40(1985)212
 22. Nav. 98(1960)21
 23. EK
 24. Nav. 98(1960)21
 25. EK
 26. EK 29
 27. Nav. 98(1960)21
 28. EK
 29. EK29
 30. EK29
 31. Nav. 98(1960)22
 32. EK
 33. Nav. 98(1960)22
 1. EK
 2. Nav. 98(1960)22
 3. EK
 4. Nav. 98(1960)22
 5. EK
 6. Nav. 98(1960)22
 7. EK29
 8. EK29
 9. Nav. 98(1960)22
 10. EK
 11. Nav. 98(1960)22
 12. EK
 13. EK
 14. GN 40(1985)214
 15. EK
 16. Nav. 98(1960)23
 17. EK
 18. EK
 19. EK
 20. EK
 21. EK
 22. Nav. 98(1960)24
 23. EK
 24. Nav. 98(1960)24
 25. EK
 26. zie ook GN 40(1985)214
 27. zie ook Nav. 98(1960)21
 28. EK 29
 29. EK 29
 30. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 31. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 32. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 33. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-23
 3. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-24
 4. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-24
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 6. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-25
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-26, blz. 163v
 8. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-37, akte nr. 10, blz. 173v
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a002, folio 13V
 10. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a002, folio 14r
 11. GA Amersfoort, ONA, Nots.A. v. Brinckesteyn, AT 015a003 folio 7 V
 12. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003 folio 33
 13. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT015 a002 folio 19 R
 14. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst, AT 037a006 rep 15
 15. EK 29
 16. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a002, folio 13V
 17. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a002, folio 14r
 18. GA Amersfoort, ONA, Nots.A. v. Brinckesteyn, AT 015a003 folio 34 - 35
 19. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-29, blz. 15r
 20. EK 29
 21. EK 29
 22. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003 folio 27 V
 23. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 269r
 24. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a005, folio 2V - 4
 25. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. van Goudoever, AT 028b002 4e lias
 26. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. van Goudoever, AT 028b002 4e lias
 27. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. van Goudoever, AT 028b005
 28. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-35, blz. 137v
 29. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-35, blz. 137v
 30. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-23
 31. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-25

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12