This page was last updated : 140527.
File size is: 40 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 9
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 9

384. AELBERT HUYGHENSZ VAN DER WEIJ(D)E (VERWEY), geb. vóór 1481, ovl. 1518-1524, vermeld 1505..1518, wonend op de Wijkersloot (1508), tr. waarschijnlijk voor 1507[1]

385. NN VAN BEMMEL, dr. van Mercelis van Bemmel uit Cothen.

Hugo van der Weye werd op 24 juni 1481 beleend met een Culemborgs leen, gelegen in Altena (Outena) onder Everdingen. Bij die belening werd bepaald, dat Cornelia, zijn vrouw (d.w.z. de vrouw van zijn zoon Jacob Hugenz) de lijftocht zou hebben en dat het leen zou vererven op zijn jongste zoon Aelbert. [2]
Op 10 juni 1505 werd dienovereenkomstig Aelbert van der Weyde Hugensz beleend na dode van zijn vader.
Waarschijnlijk dezelfde Aelbert van der Weye Hugensz werd in 1507 beleend met 14 hont land in de Wegemaat onder Wijk bij Duurstede, een leen van het Kapittel van Oudmunster, na opdracht door Evert en Jan Marcelisz. van Bemmel.[3]
28-3-1508 Mercelis van Bemmel en Aelbert Hugens huren voor 10 jaar 14 morgen te Cothen van de Dom. [4]
11-7-1508 Aelbert Hugensz Verweij wonend op de Wijkersloot machtigt o.a. Jan Ruysch. [5]
14-2-1510 Aelbert Hugensz van der Weij wordt na opdracht door Mercelis van Bemmel beleend met de vrije thinsweer van 3 morgen 2 hont te Cothen. [6]
1511 Mercelis van Bemmel, is doorgehaald en verbeterd in: Aelbert Hughens 29 morgen idem. Er staat bij: betaald: Aelbert Hughen Verwey.[7]
29-5-1518 Aelbert Hugensz wordt na opdracht door Evert Mercelisz van Bemmel beleend met de thinsweer van 10 Hont te Cothen. [8]

484. DIRCK WILLEMSZ VASTRICK, geb. 1542/43, beg. Rotterdam 20-2-1610, woont in Quaeckernaeck, aan de oostzijde van de Buttersloot, te Rotterdam (1592), is get. bij huw. voorwaarden (1600), woont te Delft (1600), treedt op als momber in een akte (1610), wiens erfgenamen belenders zijn in de Raemstraat (1618), tr.

485. AEFFGEN JANS VAN DER STOCK, geb. 1545/46, ovl. 1610-1633, huw. get. (1604).

Wapen Van der Stock: in goud een groene boom, een schaap in natuurlijke kleur voor den stam gaande op een groenen grasgrond. Dekkleeden : groen en zilver. [31]
Op 14-7-1614 verkopen Willem Gerritsz Vastrick en Geertgen Jans van Velsen zijn vrouw ende Geertgen Gerrits Vastrick met Evert van Mulenborch hare gecozen momber in dese aan Peter Schade en Aertgen Buys zijn vrouw, Een plechte van 200 gulden hoofdsom mette verschenen en onbetaalde renten als de voorz. comparanten competeren zijnde bij zal: Gerrit Willems Vastrick ende Annitgen Gijsberts zijn vrouw beleden t.b.v. Dirck Willemsz Vastrick ende Aertgen Jans zijn vrouw op 30-3-1590. [32]
Op 28-4-1590 verklaart Maritge Reijersdr, weduwe van Toenis Jansz Boll, schipper van de zeeboeijer Santa Maria, geassisteert met Dirck Willemsz Vastrick, verklaart dat zij op 11 februari met Dirck Willemsz in de herberg Noortvaerder is geweest. Daar waren ook aanwezig Melis Jansz Bijlewerff en Goessen Adriaensz Groenhout, reders van het schip. Deze reders, alsmede Pouwels van Beerensteijn te Delft, en Pieter Dircxz Tuijlenburch te Middelburch, eveneens reders van het schip, hadden hun aandeel in het schip en de laatste bevrachting, aangegaan met Jan Dircxz Groenewegen te Delf, aan Maritge Reijersdr geschonken, zodat zij daarmee het rantsoen kon betalen van haar man die in die tijd in duinkerken gevangen zat en gewond was. Met hun goedkeuring heeft zij het schip verkocht aan Pieter Claesz van der Horst, Jacques Merchijs en Hans (ook als Jan)Clementsz de Goer, en zij machtigt hen het schip, liggende in Maesterlandt, in ontvangst te nemen. [33]
Op 28-4-1590 stelt Dirck Willemsz Vastrick zich borg ten behoeve van Pieter Cleasz van der Horst, wonende in de Nieupoortstraet, Jacques Merchijs, en Hans Cleements d'Goer, aan wie Maritgen Reijersdr, weduwe van Teunis Jansz Boll, in zijn leven schipper van het genoemde schip, op 11 februari een zeeboijer genaamd Santa Maria heeft verkocht. [34]
Op 7-3-1591 transporteert Dirck Willemsz Vastrick aan Heynrick Croes een huis aan de Hoochstraet (in 1619 genaamd de "Drie Granaatappelen". [35]
Op 27-5-1592 testeren te Rotterdam, Willem Dircx Vastrick en zijn vrouw Sophia Dominicusdr, wonende te Amersfoort. Zij benoemen hun kind of kinderen tot erfgenaam. Het testament is opgemaakt ten huize van Dirck Willemsz Vastrick in Quaeckernaeck, aan de oostzijde van de Buttersloot. [36]
Op 6-10-1601 heeft Dirck Willemszn Vastrick procuratie van Ewout Goosenszn van der Stock te Middelburg, om een tuin in Voor-Rubroek te verkopen.[37]
Op 10-6-1603 verklaren Pieter Pietersz van der Heede (58), Dirck Willemsz Vastrick (60) en Jan Jansz Snaets (43) op verzoek van Cornelis Claesz, marktschipper op Utrecht, dat zij op zijn verzoek als arbiters zijn opgetreden in een financieel geschil tussen hem en Cornelis Aertswaeger. Zij hebben daartoe in herberg Antwerpen in de Hoochstraet de betreffende rekening ingezien. [38]
Op 12-2-1610 wordt op verzoek van Goossen Adriaensz Groenhout man van Dirckgen Jansdr, een verklaring afgelegd door Dirck Willemsz Vastrick, 67 jr., dat Willem Claesz van Sorgen, man van Pietertgen Symonsdr ouders van Claes Willemsz van Sorgen, overleden, hem verzocht heeft om aan Dirckgen Jansdr een kwitantie te vragen over de betaalde rente over een bedrag van 500 gulden dat zij aan Pietertgen Symonsdr geleend heeft. [39]
Op 24-6-1610 leggen Aeffgen Jans, weduwe van Dirck Willems Vastrick, 64j., en Cornelis Goossens Groenhout te Vianen, 35j., een verklaring af op verzoek van Susanna Adriaens, weduwe van Claes Willems van Sorgen, en Victor Odulphi, voogd over hun kinderen. Het betreft de onenigheden met Dirckgen Jans za., vrouw van Goessen Adriaens Groenhout, en Pietertgen Sijmons, vrouw van Willem Claesz van Sorgen. Diens dochter, Heyltgen Willems werd om tussenkomst gevraagd. [40]
Op 30-9-1610 maakt Aeffgen Jans van der Stock, weduwe van Dirck Willems Vastrick, maakt haar testament. Zij vermaakt legaten aan: -de kinderen van Grietgen Ockers, haar zuster, en Claes Henricx Pieck -de kinderen van Annitgen Eeuwouts van der Stock, dochter van haar broer, en Franchoys Spiering, -Thoenis Willems Vastrick te Amersfoort, -Dirck Gerrits, nu winckelknecht van Willem Dominicus Vastinck, -Gerritgen Gheerlofs, vrouw van Henrick Reyniers, te Goude, -Jan Joachims, -Grietgen, -Lijbeth Dircx en Beatrijs Adriaens, wonend in het Mennonijtenhuis, -de 2 kinderen van Herman de Keuckelaer en Maritgen Adriaens za. -Jan Reyers Quijstgoet, wonend in de Lombertstraet, -Grietgen Eeuwouts, dochter van Eeuwout Jans van der Stock, haar broer, -Eeuwout Jans van der Stock -Haduwij Vassten -de kinderen van meester Pieter van der Stock, haar broers zoon za., -Sijmon Ockers, zoon van haar zuster, Neeltgen Jans van der Stock, -Eeuwout Ghoessens van der Stock, haar broers zoon, -Henrick Eeuwouts van der Stock, zoon van Eeuwout Goessens van der Stock. [41]
Op 21-6-1633 machtigt Annetgen Cornelisdr van Souburch, weduwe van Jan Symons Pesser, mede namens Dirck Symons Pesser als mede-erfgenaam van Dirck Willems Vastrick en Aeffgen Jansdr, Andries Soury, out-schepen, om aan Juliana van Oldenbarnevelt, laatst weduwe van mr. Lieven de With, te transporteren het huis waarin zij woont op de Botersloot aan de oostzijde genaamd de Achterwech. Het huis is door Juliana van Oldenbarnevelt gekocht van de erflaters. [42]

488. JAN VAN DAEL, tr. vóór 1544

489. HAESGEN NN.


Referenties van de gegevens van generatie 9 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 9 ( 61 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GN 40(1985)543
 2. Jb. CBG 20(1966)244
 3. Jb. CBG 20(1966)244
 4. GN 40(1985)542
 5. GN 40(1985)542
 6. GN 40(1985)542
 7. GN 40(1985)543
 8. GN 40(1985)542
 9. GN 40(1985)543
 10. GN 40(1985)543
 11. GN 40(1985)542
 12. GN 40(1985)541
 13. GN 40(1985)541
 14. GN 40(1985)541
 15. GN 40(1985)541
 16. GN 40(1985)541
 17. GN 40(1985)541
 18. GN 40(1985)541
 19. GN 40(1985)543
 20. GN 40(1985)543
 21. GN 40(1985)541
 1. GN 40(1985)541
 2. GN 40(1985)541
 3. GN 40(1985)541
 4. GN 40(1985)542
 5. GN 40(1985)542
 6. GN 40(1985)542
 7. GN 40(1985)543
 8. Nav. 98(1960)20
 9. Nav. 98(1960)20
 10. Gen. Her. Bladen 6(1911)388
 11. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 3, aktenr./blz. 25/31
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 3, aktenr./blz. 26/33
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv.nr. 88, aktenr./blz. 42/86
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 3, akte nr. 318/430
 16. ANF 15(1902)91
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 9, akte nr. 113/330
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 54, akte nr. 14/22
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 16, akte nr. 18/57
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 16, akte nr. 56/208
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv.nr. 165, aktenr./blz. 94/153
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-3, blz. 42v
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-3, blz. 66 recto
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-3, blz. 95v
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-3, blz. 95v
 5. Protocollen van transporten en plechten van Amersfoort, d.d. 28-7-1551 gecit. in Nav. 65(1916)351
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 9. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 10. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 11. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 12. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 13. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-15
 15. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-11
 16. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 17. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 18. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 19. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 10
Back to previous
generation 8
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8