This page was last updated : 191023.
File size is: 64 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 8
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.2,
Muiden, 2019.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 8

192. JAN AELBERTS VAN BEMMEL, geb. vóór ca. 1520, woont febr. 1546 in de Peperstraat te Wijk bij Duurstede, wapen: drie kookpotten, stamvader van een geslacht Van Bemmel te Wijk, later Amersfoort, vermeld 1580, tr. vóór 1546[1] [2]

193. LIJSBETH DIRX BOCK, ovl. na 1587.

242. WILLEM DIRCXZN VASTRICX, geb. ca. 1518-1520 (hij was 22-3-1581 ca. 60 jaar oud, 18-10-1597 ca. 79 jaar) [21], beg. en overluid Amersfoort 1602 (eigen graf, grote klok). koopman en kramer, vermeld als busmeester (5-7-1572) en ouderman (20-11-1584 en 15-3-1585 van het kremersgilde , vermeld als leverancier van buskruit (22-8-1580 en 30-3-1586) vermeld als belender aan de Hof (1584), en in de Langestraat (1587), en op 15-7-1589 als exercerende "die neringe van cremerie ende sijde werck",[22], raad (1586, 1588-1592) en schepen (1596) van Amersfoort,[23] bezit hypotheken op huizen te Amersfoort in de Peperstaat (1588, ƒ 50,-), in de Nieuwstraat (1594, ƒ 50,--), op Bloemendal (1594), en in de Langestraat (afgelost 1595), op een hof buiten de Sint Andriespoort (1595), ijkmeester (1590),[24] bij huwelijk afkomstig van Amersfoort (1592), testeert te Rotterdam 27-5-1592, getuige en momber in akten (1594..1598), heeft een hypotheek van ƒ 100,-- op een hof buiten de Sint Andriespoort (1595) verkoopt het erfdeel van zijn eerste vrouw Sophia Dominicusdr (1597), legt een verklaring af (1597),[25] bezat volgens verklaring van zijn weduwe uit 1607 "twe schone campen lants" gelegen bij Maasbommel, genaamd de Vastricx campen, treedt op als momber van Anna Rijcx, weduwe van Jan Dircxz van Wageningen (1598), otr. 2o Amersfoort geref. 12-12-1592 WILLEMTGEN REYERS VAN WEIJNCKOM(¥), geb. vóór ca. 1575, ovl. na 1611, afkomstig van Amersfoort (1592), testeert te Amersfoort 16-9-1607 en nogmaals op 8-4-1611 en 24-9-1611 in beide laatste gevallen "krank van lichaam te bedde liggende", tr. 1o vóór ca. 1570

243. SOPHIA DOMINICUSDR, geb. vóór ca. 1550, ovl. mei-dec. 1592, testeert te Rotterdam 27-5-1592, dr. van Dommen Dommensz.

COMMENTAAR(¥) De herkomst van Willemtgen Reyersdr van Weynckom is nog niet duidelijk. Enerzijds hebben we:
Mr. Reyner van W(e)ijnckum, ovl. vóór 1600? raad, schepen, cameraar, weesmeester, van Amersfoort,[26] tr. 1o NN, tr. 2o voor 1580 Yda Poeyt, ovl. na 1616
  Uit het eerste huwelijk:
 • a. Willemtgen Reyers van Weijnckom, geb. vóór ca. 1575, ovl. na 1611.
 • b. Aeltgen Reyers;, ovl. na 1611, wonende te Danswijck (1607) tr. vóór 1607 Anthonis Ariaenszn Spijcker.
  Uit het tweedw huwelijk:
 • c. Weymtgen Reyers, ovl. na 1611, wonend te Amersfoort (1607).
 • d. Sander Reyers, ovl. na 1611, wonend te Lopick (1607).
   Uit hem:
  • 1. Reyer Sanders, ovl. na 1607.
   Maar anderzijds vinden we: Jo. Wilhelma van Weynckum, tr. Amersfoort schepenen 11-6-1605 (get. haar vader Mr. Reyner van Weynckum, voor hem Frans Andriesz) Willem Willemsz (van Grotelo(o)th).
   Vraag is dus: zijn er meerdere personen Reyner van W(e)ijnckum en zijn er meerdere personen Willemtgen Reyersdr van Weynckom

Resolutieboek Amersfoort:[27]
9-11-1586 : Willem Dirxsz (Vastrick), raad, gecommitteerd tot de ontvangst van de (generale) middelen over de afgelopen periode.
Resolutieboek Amersfoort:[28]
16-1-1587: Betaalopdracht ten behoeve van Willem Dircxsz (Vastrick) voor het uitkeren van de toegekende gelden aan de Engelse soldaten.
Op 1-5-1588 verkopen Cornelis Albertsz. en zijn vrouw Maria, aan Servaes Janssen en Evertgen zijn vrouw, zeker huis staande in de Peperstraat belend aan de ene zijde: Cornelis Rijcxs erfgenamen, aan de andere zijde: Jacob van Haeften. Op de lasten van 50 gulden hoofdsom t.b.v. Willem Dircxz Vastricx. [29]
Resolutieboek Amersfoort:[30]
15-7-1589: Akte opgesteld door de stadssecretaris op verzoek van Willem Dircxsz Vastrick, werkzaam in de de kramerij en het zijdewerk, in verband met een bedrag dat meester Pouwels Swart hem schuldig is voor geleverde waren.
Resolutieboek Amersfoort:[31]
29-12-1589: Willem Dircksz Vastrick voor drie maanden gecommiteerd (als afgevaardigde naar de Staten van Utrecht?).
Op 27-5-1592 testeren te Rotterdam, Willem Dircx Vastrick en zijn vrouw Sophia Dominicusdr, wonende te Amersfoort. Zij benoemen hun kind of kinderen tot erfgenaam. Het testament is opgemaakt ten huize van Dirck Willemsz Vastrick in Quaeckernaeck, aan de oostzijde van de Buttersloot. [32]
Op 18-6-1594 verkopen Jan Evertss van Barnevelt en Aeltgen zijn vrouw, aan Mr. Cornelis van Ingen en Sophia zijn vrouw, huis, hof en hofstede met halve put en halve steeg naar de openbare straat, genaamd den Oliphant, in de Nieuwstraat, zoals heden gekocht. Op last van 250 gulden aan Jan Wouterss Both en 50 gulden aan Willem Dirckss Vastricx. [33]
Op 21-6-1594 verkoopt Evert Albertsz, aan Cornelis Albertsz en Maeritgen zijn vrouw, het derde deel van 'n huis, hof en hofstede op Bloemendal belend aan de ene zijde: Jacob de touwer, aan de andere zijde: zaliger Andries Gerritz's erven. Op last van vierdelhalve gulden per jaar aan de Arme wezen; 2 gulden, 10 stuivers per jaar aan Willem Dircxz Vastricx, losbaar met 50 gulden; 25 gulden aan Evert Woutersz; 14 stuivers per jaar aan het schoenmakersgilde. [34]
Op 26-7-1553 leent Geertruyt, Henrick Quinten weduwe, met Zweer van Daetzeler haar gekozen voogd, van Claes Werboutszn en zijn vrouw Elysabeth, een losrente van 1 gulden, te lossen met 20 keizersgulden payment, met als onderpand: het halve huis, hof en hofstede staande aan de Langestraat, belend aan de ene zijde: Steven Henricxzn erfgenamen, aan de andere zijde: Jacob Willemss. Op 6-6-1595 verscheen Willem Dircxzn Vastricx en verklaarde dat de hoofdsom afgelost en voldaan was. [35]
Op 1-4-1595 verkopen Mr. Matheus Toll en Agnietgen zijn vrouw, aan Anthoenis Thoenisz en Reijertgen zijn vrouw, een hof buiten de Sint Andriespoort belend aan de ene zijde: Jan en Gerrit van Dashorst, aan de andere zijde: Bartholomeus Rijcxz. Op last van 100 gulden aan Willem Dircksz Vastrick. [36]
Op 19-12-1597 verkopen Willem Dircxz Vastrik, mede voor zijn huisvrouw en kinderen voor 1/6 deel. Dominicus Dommensz, mede voor alle andere erven van zaliger Dommen Dommensz voor 1/6 deel. Neeltgen, weduwe van Jochem Evertsz, mede voor haar kinderen, met Evert van der Schuer haar momber voor 1/6 deel. Gerritgen Jorris Dircxz' weduwe, mede met Evert van der Schuer als momber 1/6 deel. Geertgen Aert Janszdochter mede voor haar zuster, ook met Evert voorschreven als momber voor 1/6 deel. Dominicus voorschreven mede voor Peter Jansz te Woudenberg voor 1/6 deel. Jannitgen, weduwe van Aert Gerritsz met Peter Bot Hermansz haar momber, genoemde Peter Both voor hemzelf en mede voor zijn broer Gerrit Both, aan Dominicus Dommensz als momber van de kinderen van zaliger Lambertus Dommensz voor de ene helft en de weduwe van dezelfde Lambertus voor de andere helft, een hof buiten Bloemendal, belend aan de ene zijde voor: de openbare weg, aan de andere zijde ernaast een steeg, aan de andere zijde Franck de molenaar. [37]
Resolutieboek Amersfoort:[38]
28-8-1607: Verklaring voor het gerecht door Willemtgen Reyers, weduwe van Willem Dircksz Vastricx, op verzoek van Anthonis Willemsz Vastricx over twee kampen land bij Maasbommel, genaamd Vastricx kampen, waar nu in oorlogstijd geen gebruik van kan worden gemaakt.
Op 16-9-1607 testeert: Willemtgen Reyersdr wonend te Amersfoort, wed. van Willem Dircxzn Vastrick. Zij legateert aan: - Aeltgen Reyers, huysvrouw van Anthonis Ariaenszn Spijcker, wonende te Danswijck, haar zuster, haar beste heuck en twee gouden ringen en 200 carolus guldens, die zij of haar erfgenamen zullen nemen uit haar gereedste goederen; - Sander Reyers, haar halve broer wonend te Lopick, 100 gulden hoofdsom, wesende lijfrenten op de stad Amersfoort, bij de comparante ten lijven van Sander gecoft. - Reyer Sanders, zoontje van (genoemde) Sander Reyers, haar pille (?) en een oude rosenobel; - Weymtgen Reyers, haar half zuster wonend te Amersfoort, haar dagelijkse heuk, haar zilveren onderriem en alle halsdoeken en huyfke tot haar lijf behorende plus 100 gulden hoofdsom ten lijve van Weymtgen, op deze stad gekocht. Zij benoemt tot haar erfgenamen, haar zuster Aeltgen Reyers voor de helft en Sander Reyers en Weymtgen Reyers samen voor de andere helft. Zij secludeert de weeskamer te Amersfoort. Getuigen: Henrick Rijcxzn, Evert Aertszn en Henrick Janszn [39]
Op 8-4-1611 testeert Willemtgen Reyers, krank van lichaam te bedde liggende, wed. van Willem Dircxzn Vastrick. Zij wenst te legateren aan: - Weymtgen Reyers, haar halve zuster, het halff kastken staande in de keuken, haar dagelikse zwarte rock, haar pels en een blauwe onderrok; - Trijntje en Cornelia, dochters van Dirck Co... tot de gedenkenis ieder een oude dubbele ducaat van 8 gulden. Approberende het testament van notaris Joh. van Ingen dd. 11-9-1607, willende dat het van kracht zal blijven voor zover het bij desen niet wordt veranderd. Akte ten huize van de comparant. Getuigen: Henrick Evertzn, schoenmaker, Willem Rijcxzn, snijder, en Gosen Janzn en zijn echtgenote Rol: Genoemd [40]
Op 17-6-1611 verkopen Henr. Dircksz, zoon van Dirck Jansz, voor zichzelf en zich sterkmakende voor Evertgen zijn huisvrouw, voor d'ene helfte, Henr. Henrsz van Hardenteen en Antonia zijn huisvrouw als 't recht van deze hebbende voor d'andere helft, aan t.b.v. Willemtgen naegelaten weduwe van Willem Dircksz Vastrix, zekere plechte met hoofdsomme van 200 gulden met de rente van jaarlijks 12 Keijzers gulden eertijds belden bij mr. Henr. Gout uijt crachte van procuratie t.b.v. Jan Dircksz van Wageningen en de Dirck zijn soon wesende deselve plechte van date de 7e oktober 1566 hierdoor getransficeert. [41]
Op 24-9-1611 testeert: Willemtgen Reyers, crank van lichaam te bedde liggende, wed. van Willem Dircxzn Vastrick, onder verwijzing naar een testament d.d. 11-9-1607 voor Nots. J. van Ingen, en een Codicille d.d. 16-4-1611 voor Nots. J. van Ingen. Zij wil persisteren het testament van 1607 en het codicille van 1611. Het moet volkomen effect sorteren uitgezonderd dat die beste heuck en 2 gouden ringen op Aeltgen Reyers geprelegateerd zullen komen in gemene deylinge op haar geinstitueerde erfgenamen. Te weten voor de ene helft op genoemde Aeltgen Reyers en de andere helft op Sander Reyers en Weymtgen Reyers, mitsdien zal 'tselve prelegaat diensaangaande succeren. Blijven de verdere inhoud van het testament en codicille van volle waarde. Getuigen: Gosen Janzn, Lambert Egberts en Jacob Corneliszn als geburen hiertoe verzocht, ten huize van de comparant. [42]

244. HENRIK JANSZ VAN DAEL, geb. vóór ca. 1535, ovl. vóór 1596, tr. vóór ca. 1560

245. GOUTGEN NN, ovl. na 1596.

Op 28-7-1551 transporteert Henrick Jansz van Dael aan Peter van Dam te Amersfoort een vyerdel van een huysinge ende hoffstede mitten werff, daeraen geleege, staende aen die Camper Vypoort, daer aen die eene die stadsingel ende aen dander syde die Vypoort naest geleegen zyn. [43]
Op 28-7-1551 transporteerden Geryt van Dael en Geertruyt zyn wyff een huizinge en hofstede, gelegen in de Vypoort te Amersfoort, aan Peter van Dam, terwijl laatstgenoemde dien dag het laatstbedoelde huis met nog een hof, gelegen "aen de pot" weer terug-transporteerde aan G. van Dael en zijne vrouw. [44]
Op 2-2-1596 lenen Peter Franss, schipper en Grietgen zijn vrouw, van 1) Aeltgen Jurphaes van Suemeren, wonend te Utrecht, 2) En nog van Aeltgen, weduwe van Willem Willemsz en Goutgen, weduwe van Henrick van Daell alhier 1) 100 gulden, 2) 200 gulden met als onderpand het huis waarin zij woont, belend Peter Gijsbertsz, Servaes Jansz, In de marge: Heijman Evertsz te Voorthuizen, verklaart van Aeltgen Jansz de schuldsom ontvangen te hebben. Akte 7-8-1640. [45]

Ds. Martinus van Harlingen (1643-1721) door Pieter Jansz van Ruyven (1651-1719).
Prent
Datering: onbekend
Locatie: Rijskprentenkabinet, Amsterdam.
Bron: Ref. [85]

klik op plaatje(s) om te vergroten

246. FRANS NN.

250. WOUTER BEERNTSZ, ovl. na 1628, belender in de Haag te Amersfoort (1625, 1627), tr. vóór ca. 1550

251. AELTGEN HENRICX, ovl. 1624-1628.

Op 26-1-1622 verkopen Wouter Beerntsz en zijn vrouw Aeltgen Henrickszdochter, aan Gerrit Aertsz en zijn vrouw Jannitgen, een huis in de Slijkstraat met een hof en hofstede met de halve steeg en halve put, de hof strekt tot aan de grond van Gerrit Ghijsbertsz zoals deze tegenwoordig is afgevreest (afgezet met een vreding), belend aan de ene zijde de weg van Jacob Ghijsbertsz, molenaar, aan de andere zijde Jan Petersz, smit, Een last van 200 gulden heden voor deze datum afgelost. [96]
Op 14-7-1624 testeren: Wouter Beerntsz (tekent met merk) en zijn echtgenote Aeltgen Henricx, (tekent met merk), borgers en inwoonders van Amersfoort) onder verwijzing naar een open brief van Octroij (Hove van Utrecht) d.d. 17-2-1610. Over en weer bemaken zij elkaar de levenslange lijftocht van al hun na te laten goederen met een volkomen bewind en administratie. Al hun na te laten goederen bemaken zij voor de ene helft aan Beernt Joachims, de zoon van hun overleden dochter en voor de andere helft aan Deliana, het onmundige kind van zaliger Andries Joachims (de zoon van hun overleden dochter) resp. hun nalatende geboorte bij vooroverlijden. Op conditie dat Beernt Joachims niet gehouden zal zijn in te brengen dat wat zijn moeder ten huwelijk ontvangen heeft, noch dat het kind van Andries Joachims in zal moeten brengen wat de moeder van Andries ten huwelijk heeft ontvangen. Beernt Joachims heeft van de comparanten 200 gulden op renten gehad evenals Andries Joachims zaliger in zijn leven 100 Carolus gulden. De comparanten willen dat Beernt Joachims de 100 gulden die hij meer op renten heeft dan Andries, behouden zal voor zijn heerlijkheid en voordeel. De honderd gulden die ieder dan nog op renten heeft, zal ieder behouden en zal gecompenseerd zijn. Met voorwaarden voor de vererving van de nalatenschap wanneer ook nalatende geboorte van hun erfgenamen mocht overlijden. Eventueel te vererven op de zijde van hen comparanten. Zij stellen het kind van Andries Joachims onder de Weeskamer van de stad Amersfoort. Akte te Amersfoort ten woonplaatse van de comparanten. Getuigen: Jeronimus Moret (tekent met merk) en Jacob Cornelis (tekent met merk), gebuyren van de comparanten. [97]
Op 7-6-1628 sluiten Wouter Beerentss en Beernt Joachimsz, zijn neef (lees kleinzoon?), een overeenkomst. Beernt Joachims zal Wouter Beerntss, zijn grootvader (bestevaer) onderhouden in kost, drank, kleren zowel wollen als linnen, vuur en licht, bewassing en andere zorg, zijn levenlang. Wouter cediert dan aan Beernt Joachim zijn vrouw en hun erven, de helft van huis, hof en hofstede in de Haag aan de waal en helft van 200 gulden hoofdsom op Reijer Arisz en de helft van een huisje en hofje in de Haag op de hoek van de Koestraat, helft van inboedel en huisraad. Nu door Beernt Joachimsz gebruikt en de andere helft aan Wouter Beernts overleden vrouw behoort hij in lijftocht bezit. Cedeert nog aan Beernt en zijn erven bij zijn overlijden: kleren, wollen en linnen, uitgezonderd het beddegoed Op last van 1 gulden, 1 stuivers per jaar aan de erven van Catharina Brants; 20 stuivers aan de erven van Wouter Beernts zaliger huisvrouw. [98]

Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 8 ( 98 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Nav. 98(1960)20
 2. GN 40(1985)543
 3. Nav. 98(1960)20
 4. GN 40(1985)213
 5. Nav. 98(1960)83
 6. Nav. 98(1960)83
 7. GN 40(1985)213
 8. Nav. 98(1960)84
 9. GN 40(1985)213
 10. GN 40(1985)213
 11. GN 40(1985)213
 12. GN 40(1985)213
 13. GN 40(1985)213
 14. GN 40(1985)539
 15. GN 40(1985)213
 16. zie ook GN 40(1985)214
 17. zie ook GN 40(1985)214
 18. GN 40(1985)214
 19. zie ook GN 40(1985)213
 20. GN 40(1985)213
 21. Resolutieboek Amersfoort, gecit. in NL 112(1995)483
 22. Resolutieboeken Amersfoort, gecit. in NL 112(1995)483
 23. Abraham van Bemmel, Beschrijving van de stad Amersfoort, Utrecht, 1760
 24. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 16, f 212v
 25. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 17, f 435v
 26. Nav. 29(1879)215
 27. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 15, f 151v
 28. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 15, f 187
 29. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-10, blz. 39v
 30. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 15, f 838v
 31. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 16, f 80v
 32. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 3, akte nr. 318/430
 33. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-11
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-11
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-4, blz. 054v
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-11
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-11
 5. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 19, f XXX
 6. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a001, f24 - 24 V.
 7. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT 002a001 folio 158 V - 159.
 8. GA Amersfoort, ONA, Transporten, inv.nr. 436-14
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a001 folio 184 - 184 V
 10. Protocollen van transporten en plechten van Amersfoort, d.d. 28-7-1551 gecit. in Nav. 65(1916)351
 11. Protocollen van transporten en plechten van Amersfoort, d.d. 28-7-1551 gecit. in Nav. 65(1916)351
 12. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-11, blz
 13. Abraham van Bemmel, Beschrijving van de stad Amersfoort, Utrecht, 1760
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-04, blz 363 verso
 15. GA Amersfoort, ONA, Transporten, inv.nr. 436-13
 16. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a001, f502 - 502 V.
 17. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a001, f503.
 18. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a001, f503 V - 504.
 19. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-15
 20. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-15
 21. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-15
 22. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-15
 23. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-15
 24. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-15
 25. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-15
 26. GA Amersfoort, ONA, Nots. Notaris J. van Ingen, AT002 a002, f351 V
 27. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-16
 28. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-20
 29. Abraham van Bemmel, Beschrijving van de stad Amersfoort, Utrecht, 1760
 30. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-19
 31. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-19
 32. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-20
 33. ANF 13(1900)73
 1. OV 19(1964)25
 2. NL 15(1897)111
 3. Nav. 64(1915)76
 4. NL 15(1897)111
 5. Nav. 64(1915)76
 6. ANF 13(1900)73
 7. Nav. 64(1915)76
 8. NL 15(1897)111
 9. zie ook OV 19(1964)25
 10. NL 15(1897)111
 11. GN 43(1988)167
 12. NNBW, dl.6
 13. Van der Aa
 14. Nav. 41(1891)198
 15. GN 43(1988)167
 16. G. van den End, Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie, Leiden, 1991, en proefschrift Utrecht
 17. RHCL, inv. nr. 0540 Huis De Cloese, 2.3. Geslacht Van Harlingen en verwante geslachten
 18. G. van den End, Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie, Leiden, 1991, en proefschrift Utrecht
 19. GN 43(1988)167
 20. GN 39(1984)89
 21. Abraham van Bemmel, Beschrijving van de stad Amersfoort, Utrecht, 1760
 22. NL 73(1956)288
 23. GA Amersfoort, 0099 Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983, Toegang 0099, Regest 490
 24. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 25. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 26. Resolutien Amersfoort, gecit. in NL 93(1976)342
 27. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-15
 28. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-15
 29. GA Amersfoort, ONA, nots. J. van Ingen, fol. 137-139, inv. no. 1674b, gecit. in NL 73(1956)288
 30. GA Amersfoort, ONA, Transporten, inv.nr. 436-15
 31. GA Amersfoort, ONA, Nots. (ouden stijl) Notaris J. van Ingen, AT002 a002, f371 V;
 32. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-16

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12