This page was last updated : 191023.
File size is: 12 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 10
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.2,
Muiden, 2019.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 10

768. HUGO VAN DER WEYE, ovl. vóór 1505.

Wapen Van der Weye:. In goud drie zwarte kookpotten (2, 1). Helmteken: een zwarte kookpot tussen een gouden vlucht.[1]
Hugo van der Weye werd op 24-6-1481 beleend met een Culemborgs leen, gelegen in Altena (Outena) onder Everdingen. Bij die belening werd bepaald, dat Cornelia, zijn vrouw (d.w.z. de vrouw van zijn zoon Jacob Hugenz) de lijftocht zou hebben en dat het leen zou vererven op zijn jongste zoon Aelbert. [2]
Op 10-6-1505 werd dienovereenkomstig Aelbert van der Weyde Hugensz beleend na dode van zijn vader.[3]
Waarschijnlijk dezelfde Aelbert van der Weye Hugensz die dan een jongere broeder van Jacob Hugensz te Amerongen moet zijn geweest, werd in 1507 beleend met 14 hont land in de Wegemaat onder Wijk bij Duurstede, een leen van het Kapittel van Oudmunster, na opdracht door Evert en Jan Marcelisz. van Bemmel.[4]

770. MERCELIS (MARCELIS) VAN BEMMEL, geb. vóór ca. 1440, ovl. na 1510, uit Cothen, vermeld 1501..1510, tijnsgenoot van het gerecht te Kothen (1499).

7-12-1499: "Willem Modde, Richter, hoff- en tijnsmeyster tot Koeten vanwege den eersamen prelatenmeyster Philibertus naturelli Domproost t Utrecht dat voor mij en die tijnsgenoten die hier naebeschreven staan quam inden gerechte Dirck Maesz en droech op in mijnen handen als in des hoefs handen den vrijen tijnsweer van drie morgen lands geleegen in de gereehte van Coeten voorschreve daer de heeren van de Dom t Utrecht boven ende die pastoir van de Dwersdijck beneden naestgelegen sijn en op die selve tijdt verlijde ick van des hoefswege meyster Claes Lauereis Proest tot Leyden ende canonick der kercke ten Dom t Utrecht tot behouff den eerbaren deken voirschreve dese drie morgen lands voirschreve the tijns te houden van mijnen lieven heeren Domproost voirschreve (...) hier waren over ende aen Marcelis van Bemmel ende Willem Goes als thijnsgenotcn des gerechte voirsclueve en ander veel goede luijden. In kennisse der waerheijt hier off soe hebbe ick Willem Modde als richter, hoff en tijnsmeyster voirschreve mijnen zegel wthangende aen dese brief gedaen over mijselve ende mede over Marcelis van Bemmel mede thijnsgenoot om sijne bede wille dan ick Marcelis van Bemmel oirconde en tuge onder des riehter en thijnsmeysters segel voirschreve en hebbe hem gebeden dese brieff mede over mij the besegelen mit sijnen segel want ick als thijnsgenoot daer mede over en aen was dair dit geschreve gelijck hiervoor beschreven staet en ick Willem Goes mede thijnsgenoot hebbe gebeden Willem die Cruve Willems dese brieven over mij the willen besegelen mit sijnen segel want ick op dese tijt selve gheen segele en hebbe dat ick Willem die Cruve voirschreve ter bede Willem Goes mede thijnsgenoot gheerne gedaen heb." (Randschrift zegel Willem die Cruve Willm soen. Wapen: dwarsbalk met twee lelies 2 boven 1 beneden waarvan de bovenste twee geschonden) [8]
1501 Mercelis van Bemmel gebruikt 29 morgen te Cothen. [9]
28-3-1508 Mercelis van Bemmel en Aelbert Hugens huren voor 10 jaar 14 morgen te Cothen van de Dom. [10]
14-2-1510 Aelbert Hugensz van der Weij wordt na opdracht door Mercelis van Bemmel beleend met de vrije thinsweer van 3 morgen 2 hont te Cothen. [11]
1511 Mercelis van Bemmel, is doorgehaald en verbeterd in: Aelbert Hughens 29 morgen idem. Er staat bij: betaald: Aelbert Hughen Verwey.[12]

Referenties van de gegevens van generatie 10 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 10 ( 22 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Jb. CBG 20(1966)244
 2. Jb. CBG 20(1966)244
 3. Jb. CBG 20(1966)244
 4. Jb. CBG 20(1966)244
 5. Jb. CBG 20(1966)244
 6. Jb. CBG 20(1966)244
 7. Jb. CBG 20(1966)244
 8. HUA Dom 1793, gecit. in C. van Schaik, Overlangbroek op de kaart gezet. Dorp, landschap en bewoners, waaronder een familie De Cruijff, Hilversum, 2008
 1. GN 40(1985)543
 2. GN 40(1985)542
 3. GN 40(1985)542
 4. GN 40(1985)543
 5. GN 40(1985)542
 6. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 7. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 8. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 1. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 2. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 3. Uit aantekeningen Booth-Buchell (RAU HS 390)
 4. GN 40(1985)542
 5. Repertorium Stichtse Leenprotocollen uit het Landsheerlijke tijdvak Leusden 219a
 6. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 11
Back to previous
generation 9
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12