This page was last updated : 140527.
File size is: 48 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 10
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 10

768. HUGO VAN DER WEYE, ovl. vóór 1505.

Wapen Van der Weye:. In goud drie zwarte kookpotten (2, 1). Helmteken: een zwarte kookpot tussen een gouden vlucht.[1]
Hugo van der Weye werd op 24 juni 1481 beleend met een Culemborgs leen, gelegen in Altena (Outena) onder Everdingen. Bij die belening werd bepaald, dat Cornelia, zijn vrouw (d.w.z. de vrouw van zijn zoon Jacob Hugenz) de lijftocht zou hebben en dat het leen zou vererven op zijn jongste zoon Aelbert. [2]
Op 10 juni 1505 werd dienovereenkomstig Aelbert van der Weyde Hugensz beleend na dode van zijn vader.[3]
Waarschijnlijk dezelfde Aelbert van der Weye Hugensz die dan een jongere broeder van Jacob Hugensz te Amerongen moet zijn geweest, werd in 1507 beleend met 14 hont land in de Wegemaat onder Wijk bij Duurstede, een leen van het Kapittel van Oudmunster, na opdracht door Evert en Jan Marcelisz. van Bemmel.[4]

770. MERCELIS (MARCELIS) VAN BEMMEL, geb. vóór ca. 1440, ovl. na 1510, uit Cothen, vermeld 1501..1510, tijnsgenoot van het gerecht te Kothen (1499).

7-12-1499: "Willem Modde, Richter, hoff- en tijnsmeyster tot Koeten vanwege den eersamen prelatenmeyster Philibertus naturelli Domproost t Utrecht dat voor mij en die tijnsgenoten die hier naebeschreven staan quam inden gerechte Dirck Maesz en droech op in mijnen handen als in des hoefs handen den vrijen tijnsweer van drie morgen lands geleegen in de gereehte van Coeten voorschreve daer de heeren van de Dom t Utrecht boven ende die pastoir van de Dwersdijck beneden naestgelegen sijn en op die selve tijdt verlijde ick van des hoefswege meyster Claes Lauereis Proest tot Leyden ende canonick der kercke ten Dom t Utrecht tot behouff den eerbaren deken voirschreve dese drie morgen lands voirschreve the tijns te houden van mijnen lieven heeren Domproost voirschreve (...) hier waren over ende aen Marcelis van Bemmel ende Willem Goes als thijnsgenotcn des gerechte voirsclueve en ander veel goede luijden. In kennisse der waerheijt hier off soe hebbe ick Willem Modde als richter, hoff en tijnsmeyster voirschreve mijnen zegel wthangende aen dese brief gedaen over mijselve ende mede over Marcelis van Bemmel mede thijnsgenoot om sijne bede wille dan ick Marcelis van Bemmel oirconde en tuge onder des riehter en thijnsmeysters segel voirschreve en hebbe hem gebeden dese brieff mede over mij the besegelen mit sijnen segel want ick als thijnsgenoot daer mede over en aen was dair dit geschreve gelijck hiervoor beschreven staet en ick Willem Goes mede thijnsgenoot hebbe gebeden Willem die Cruve Willems dese brieven over mij the willen besegelen mit sijnen segel want ick op dese tijt selve gheen segele en hebbe dat ick Willem die Cruve voirschreve ter bede Willem Goes mede thijnsgenoot gheerne gedaen heb." (Randschrift zegel Willem die Cruve Willm soen. Wapen: dwarsbalk met twee lelies 2 boven 1 beneden waarvan de bovenste twee geschonden) [8]
1501 Mercelis van Bemmel gebruikt 29 morgen te Cothen. [9]
28-3-1508 Mercelis van Bemmel en Aelbert Hugens huren voor 10 jaar 14 morgen te Cothen van de Dom. [10]
14-2-1510 Aelbert Hugensz van der Weij wordt na opdracht door Mercelis van Bemmel beleend met de vrije thinsweer van 3 morgen 2 hont te Cothen. [11]
1511 Mercelis van Bemmel, is doorgehaald en verbeterd in: Aelbert Hughens 29 morgen idem. Er staat bij: betaald: Aelbert Hughen Verwey.[12]

968. WILLEM VASTRICK.

970. JAN EUUWITSZ (EEUWOUTSZ) VAN DER STOCK, ovl. Rotterdam 10-5-1585,[26] beg. Rotterdam Grote Kerk november 1584[27] (!), veertigraad (benoemd 1-2-1554[28] ) in de vroedschap van Rotterdam (1553-1584), boonheer (1563), schepen van Schieland (1563), Heilige Geestmeester (1563), haringreder, eigenaar van de brouwerij "De Beer" op de Hoogstraat en van de lakenververij "De Gulden Boom",[29] behoorde tot de 9 vroedschappen, die Rotterdam aan de zijde van den Prins van Oranje brachten,[30] tr. vóór 1546

971. ANNA GOESSENSDR GROENHOUT, geb. vóór ca. 1530, ovl. na 1589.

Op 9-12-1589 testeert Anna Goessensdr, weduwe van Jan Eeuwitsz van der Stock, raedt van Rotterdam. Genoemd worden haar zoon en dochter Eeuwit Jansz en Aeffgen Jansdr van der Stock. Haar overleden dochter is Lijsbeth Jansdr van der Stock, die gehuwd was met Adriaen Jansz van Bijlewerff. Betreft: De nalatenschap van de brouwerij en erf genaamd 'De Boot' gelegen aan de Hoochstraet in het Oostvierendeel, bewoond en gebruikt door de genoemde Bijlewerff en diens zoon Eeuwit Adriaensz Bijlewerff, alsmede een schuur aan de Kipstraet. De akte is opgemaakt in het huis van Eeuwit Jansz van der Stock gelegen aan de noordzijde van de Nieuwehaeven. [31]
Op 30-9-1610 maakt Aeffgen Jans van der Stock, weduwe van Dirck Willems Vastrick, maakt haar testament. Zij vermaakt legaten aan: -de kinderen van Grietgen Ockers, haar zuster (lees: dochter van haar zuster), en Claes Henricx Pieck -de kinderen van Annitgen Eeuwouts van der Stock, dochter van haar broer, en Franchoys Spiering, -Thoenis Willems Vastrick te Amersfoort, -Dirck Gerrits, nu winckelknecht van Willem Dominicus Vastinck, -Gerritgen Gheerlofs, vrouw van Henrick Reyniers, te Goude, -Jan Joachims, -Grietgen, -Lijbeth Dircx en Beatrijs Adriaens, wonend in het Mennonijtenhuis, -de 2 kinderen van Herman de Keuckelaer en Maritgen Adriaens za. -Jan Reyers Quijstgoet, wonend in de Lombertstraet, -Grietgen Eeuwouts, dochter van Eeuwout Jans van der Stock, haar broer, -Eeuwout Jans van der Stock -Haduwij Vassten -de kinderen van meester Pieter van der Stock, haar broers zoon za., -Sijmon Ockers, zoon van haar zuster, Neeltgen Jans van der Stock, -Eeuwout Ghoessens van der Stock, haar broers zoon, -Henrick Eeuwouts van der Stock, zoon van Eeuwout Goessens van der Stock. [32]

Referenties van de gegevens van generatie 10 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 10 ( 83 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Jb. CBG 20(1966)244
 2. Jb. CBG 20(1966)244
 3. Jb. CBG 20(1966)244
 4. Jb. CBG 20(1966)244
 5. Jb. CBG 20(1966)244
 6. Jb. CBG 20(1966)244
 7. Jb. CBG 20(1966)244
 8. HUA Dom 1793, gecit. in C. van Schaik, Overlangbroek op de kaart gezet. Dorp, landschap en bewoners, waaronder een familie De Cruijff, Hilversum, 2008
 9. GN 40(1985)543
 10. GN 40(1985)542
 11. GN 40(1985)542
 12. GN 40(1985)543
 13. GN 40(1985)542
 14. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 15. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 16. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 17. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 18. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 19. Uit aantekeningen Booth-Buchell (RAU HS 390)
 20. GN 40(1985)542
 21. Repertorium Stichtse Leenprotocollen uit het Landsheerlijke tijdvak Leusden 219a
 22. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 23. Nav. 46(1896)457
 24. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 25. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-15
 26. NL 91(1974)291
 27. NL 79(1962)323
 28. ANF 1(1883)#49p4
 1. NL 79(1962)323
 2. NL 91(1974)291
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 2, aktenr./blz. 256/376
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 16, akte nr. 56/208
 5. NL 91(1974)290
 6. NL 91(1974)290
 7. OV 27(1972)146
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 5, aktenr./blz. 99/214
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 12, aktenr./blz. 7/18
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 18, aktenr./blz. 70/236
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv.nr. 55, aktenr./blz. 131/351
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv.nr. 56, aktenr./blz. 95/270
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan Lz. Schouten, inv.nr. 53, aktenr./blz. 382/761
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv.nr. 136, aktenr./blz. 379/617
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv.nr. 68, aktenr./blz. 185
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv.nr. 453, aktenr./blz. 66/116
 17. NL 98(1981)468
 18. NL 98(1981)468
 19. NL 98(1981)468
 20. NL 98(1981)468
 21. NL 98(1981)468
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 12, aktenr./blz. 65/255
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv.nr. 73, aktenr./blz. 43/168
 24. Van Zeeuwse Stam, nr. 89, p102
 25. Van Zeeuwse Stam, nr. 89, p102
 26. Van Zeeuwse Stam, nr. 89, p102
 27. Van Zeeuwse Stam, nr. 89, p102
 28. NL 55(1937)149
 1. zie ook NL 55(1937)151
 2. NL 55(1937)151
 3. NL 55(1937)151
 4. NL 55(1937)151
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Isaac Dz. Troost, inv.nr. 29, aktenr./blz. 40/151
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv.nr. 141, aktenr./blz. 4/07
 7. zie ook NL 55(1937)155
 8. NL 55(1937)155
 9. NL 55(1937)151
 10. NL 55(1937)151
 11. NL 55(1937)151
 12. NL 55(1937)151
 13. NL 98(1981)468
 14. NL 98(1981)468
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 3, aktenr./blz. 144/191
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 3, aktenr./blz. 277/364
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 3, aktenr./blz. 278/366
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 10, aktenr./blz. 149/496
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 11, aktenr./blz. 7/24
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 11, aktenr./blz. 53/173
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 12, aktenr./blz. 27/94
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv.nr. 323, aktenr./blz. 16/34
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv.nr. 323, aktenr./blz. 70/164
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv.nr. 323, aktenr./blz. 168/419
 25. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv.nr. 324, aktenr./blz. 133/308
 26. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv.nr. 122, aktenr./blz. 1/1
 27. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv.nr. 242, aktenr./blz. 44/72

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 11
Back to previous
generation 9
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10