This page was last updated : 150803.
File size is: 44 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 18
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 18

226560. HENDRICK JANSZ SNOECK, geb. vóór ca. 1420, heeft een geschil met de stad Woudrichem over de visserij (in de Lek),[1] schepen van Gorinchem (1456..1465).[2]

226562. EVERT LOEFF, geb. vóór ca. 1415, mogelijk identiek met Evert Loef vermeld te Culemborg (1419, 1420).

226576. ROELOF WILLEMS VAN DALEM, geb. vóór ca. 1405, ovl. feb-sept. 1479, heer van Dongen (na 1438), erfde de hoeve Lichtenberch te Tilburg uit de nalatenschap van zijn vader, trof hierover in 1423 en 1424 vele regelingen met zijn broeder Willem, erfde diens heerlijkheid Dongen en droeg 26-3-1439 de Zwaluwe op aan zijn broeder Jan, wordt nog vermeld op 19-2-1479, doch was op 10-9-1479 niet meer in leven,[17] tr. ca. 18-9-1428 [18] JUTTA VAN DYEMERBROECK.

226580. OTTO HERBARENSZ heer VAN ASPEREN EN VUREN, geb. vóór ca. 1385, ovl. 1473-1475, beleend met Huis te Vuren 1424,[39] beleend met de tiende uit heer Koenenhoeve te Asperen (1430), heer van Spijk (1434..1441), neemt de leenhoogheid over van een leen te Beesd leenroerig aan de hofstad te Spijck (15-3-1438),[40] beleend met Enspijk (1438),[41] beleend met goederen te Rumpt, Tricht en Vuren (1468) leenroerig aan Ark.Hoeve/huis Rumpt,[42] dagelijks gerecht Enspijk 1468 (archief Huis Spijk), vermeld te Enspijk (1475),[43] tr. 2o [44] AGNES VAN RIJN, ovl. na 20-11-1478[45], wed. van Jan Renesse, (zij hertrouwt 1475 Johan van Noordwijk[46]) tr. 1o vóór ca. 1420[47]

226581. ARNOLDA DE COCK VAN OPIJNEN.

Wapen Van Asperen: 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken, schildhouder: een leeuw.[48]
Lakzegel van Otto van Asperen, Heer tot Spijk.
Bezitting den wind te Herwijnen samen met Johan van Herwinen Johanssoon te Herwijnen 1438 [49] , verkoopt dit aan Walraven van Haeften 1445 [50] , Johan van Herwinen Willemsz tot behoeff van Otto 1438 [51] , bezitting in Enspijck 1456, getuige 1458 bij Agnes weduwe van Otto van Heukelom (Archief heren/graven van Culemborg). [52]
Lenen Gelre en Zutphen:[53]
nr. 46 Buren: 8 mergen lants, gelegen tot Tricht, in den lande van Buren, daer an d' een sijde naest gelant plag te wesen Johan van der Donck ende an d' ander sijde Willem Rolofssoons erfgenamen.
geerft tot Zutphenschen rechten van Herman van Hoekelom op Jut Wannen, weduwe Rolof Gadertssoon, diet met haren soon Gadert transporteert op Otto van Vueren tot eenen rechten erfleen, anno 1439.
Ot van Asperen van Vueren ontfengt 8 mergen lants, gelegen op Tricht, geheiten die Arkelsche hoeve, gelegen in de Maet beneven Jans lant van der Donck, anno 1468.
Otto van Vueren Herbertssoon vernijt eed ende vercrigt dat dit leen erven sal op Alijt van Heukelom Adams dochter, ende so sij geen kinder nalaet, weder vallen op Otten erven, 5 Octobris 1473.
Alijt van Heukelom, huysfrou Jans van Weerdenborch, 24 Septembris 1475.
etc.

Hofstede Asperen
Asperen nr. 6.[54] De tiende uit heer Koenenhoeve in Asperen en uit alle hoeven tussen Koenenhoeve en de Lange steeg, strekkend van de tiendweg tot de achter dijk.
4-4-1413: De leenheer mag lossen met ƒ 1000,- hollands van Herbaren van Asperen alias van Vuren, die zegelt: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, die dan binnensjaars zal beleggen, (Familie Van Boetselaer, inv. nr. 894.)
26-3-1430: Otto van Asperen van Vuren zoals Herbaren, zijn vader, (A fol. 8.)
20-12-1472: Gijsbert van Giessen, (RA. Utrecht, Collectie Van Winsen, VI fol. 227v.)
18-2-1486: Pieter van Boxmeer, bastaard van Willem van Boxmeer, ridder, bij overdracht door Gijsbert van Giessen en Maria van Groenenberg, diens vrouw, en Katharina van Giessen, gehuwd met Jan van Bommel, doen afstand van hun lijftocht met lijftocht van Adriaan, Pieters vrouw, op de helft, I fol. 5.
etc.

Hofstede Arkel
Heukelum nr. 17.[55] Een koren en smaltiende in Spijk, zijnde een derde van vier blokken, genaamd de Overste en Nederste Rietwortel, het Middelblok en de Vijfhoeven, en de helft van de Polre.
...
29-12-1437: Elisabeth, weduwe Jan Sandersz, draagt met Hendrik, haar zoon, over aan Otto van Asperen, heer van Spijk, (Spijk, charter). De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 16 (zie hieronder).

Lenen van de Graaf van Holland in Gelre
Heukelum nr. 24.[56] Zijn huis (1441: de burcht, genaamd Markenburg), met de singelgraaf (1441: met timmering en poting en twee voorburgen, gelegen tussen Boonackers hofstede en de Asperse vliet en strekkend van de Lingestroom tot de Heukelumse zijdwinde).
...
10-11-1441: Jan van Arkel, heer van Heukelum, verpandt samen met de hoge en lage heerlijkheid aan Otto van Asperen, heer van Spijk, wegens een schuld van ƒ 350.- rijns, te lossen binnen 10 jaar, (RA. Arnhem, Heren van Culemborg, inv. 6459).

231428. EVERT VAN DOMSELER, ovl. na 1515 en voor 23-2-1518, beg. in de kerk te Barneveld (mits hij dezelfde is als Evert dye olde),[77] gerichtsman te Barneveld 1458-1500, 1506, Ede 1484-1501 (zie echter ook bij zijn vader Evert) oordeelwijzer 1499, bezit een huis i n het dorp Barneveld, het goed Malckenhorst, het erf Willickhuizen in het Woold onder Ede, erft van zijn schoonvader Roelof Vonck van Ewijck de pandschap van het goed te Uddel, Uddelermeer, het 's-Grevenholt en de Hof in het Kootwijkerbroek, valt in de slag bij Stralen in 1468 de hertog van Kleef bij, wordt na de val van hertog Adolf van Gelre weder in het bezit van zijn goederen gesteld, houdt de zijde der Bourgondiërs met zijn zoons Brant en Daniël, welke laatsten in dienst waren van de Bourgondiërs, wijkt na de verovering van Wageningen in 1492 door hertog Karei van Gelre uit naar Amersfoort, terwijl Brant te Naarden ligt en Daniël te Arnhem, maakt zich met zijn zoons schuldig aan plunderingen en mishandeling, mag met zijn twee zoons weer op hun goed komen 25-4-1494, wordt opnieuw in genade aangenomen na overlevering van zijn pandgoederen, de raaitiende van Uddelermeer, het goed te Uddel, de tiend te Kootwijk en het doen van oorvede (1496),[78] tr. 2o [79] FYA VAN EMELER, dochter van Gijsbert van Emeler, wordt als diens erfgenaam beleend met de Bylaerse tiend in Achteveld, krijgt bij magescheid met haar broeder Gijsbert van Emeler het erf Roseler (Rootseler), woont met haar drie dochters te Barneveld, tr. 1o 21-12-1455[80]

231429. ELISABETH VAN EWIJCK, ovl. 14-8-1476, beg. te Barneveld.

231920. GISBERT TEN RYSE, parentatie niet bewezen, tr. vóór 1432

231921. NN "Gysberts wijff" (=ALEYD SEMANS?), parentatie niet bewezen.

Dat goet ten Ryse heft Gisbert ten Ryse myt die moder en andere kynderen end Gisbert myt sijne moder syn overkomme myt den Abt dat sy na oer dode ellic besund, den Abt geven sullen 4 goltguldens en veur sijn ongehorsamheit sal hij geven 3 goltgl. op Martini en Petri en op Mey neghest komende 143 end voert is bededingen end gegut van den Abt dat Gisberts wyff myt den kinderen dynstlude blijven sullen en dairveur sal Gisbert synen oldsten soen horich end lodigh maken na de olde schilden. Acto anno 1432 den vierden dach may.[83] [84]

231922. BER(E)NT HENDRICKSEN VAN WESTENAPPEL, ovl. na 1546, van tenminste 1532 tot 1546 bezitter van het goed Westenappel te Appel,[85] tr. vóór ca. 1490

231923. ANTHONIA (O?)VERHORST.

Bernt van Westenappel wordt in de veetelling van 1526 vermeld met 5 paarden, 7 koeien, 3 tweewinters, 6 eenwinters, 2/4 vierdell schapen (een vierdel is ca. 25 stuks), 2 vette koeien en 2 veulens.[86]

250272. DIRCK VAN VOERST, geb. ca. 1410, ovl. na 1460, vermeld met "eenige andere butenluden" (1460).[92]


Referenties van de gegevens van generatie 18 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 18 ( 92 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. Prom. XV
 2. NL 27(1909)42
 3. NL 27(1909)42
 4. NL 27(1909)42
 5. NL 27(1909)42
 6. NL 27(1909)42
 7. NL 27(1909)42
 8. NL 27(1909)42
 9. NL 27(1909)42
 10. NL 27(1909)42
 11. NL 27(1909)42
 12. NL 27(1909)42
 13. NL 27(1909)42
 14. NL 27(1909)42
 15. Nav. 64(1915) 300
 16. Nav. 64(1915) 300
 17. NL 83(1966)396
 18. NL 83(1966)396
 19. NL 83(1966)396
 20. NL 83(1966)397
 21. NL 83(1966)397
 22. NL 83(1966)397
 23. NL 83(1966)397
 24. NL 83(1966)397
 25. NL 83(1966)397
 26. NL 83(1966)397
 27. NL 83(1966)397
 28. NL 83(1966)396
 29. NL 83(1966)396
 30. NL 83(1966)396
 31. NL 83(1966)396
 1. NL 83(1966)396
 2. NL 83(1966)396
 3. NL 83(1966)396
 4. NL 83(1966)396
 5. ⇒ gd-hoofd.htm
 6. ⇒ gd-hoofd.htm
 7. NL 83(1966)396
 8. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 9. OV 29(1974)146
 10. HKWB 32.2, p62
 11. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 12. HKWB 28.1 p14
 13. OV 49(1994)399
 14. OV 49(1994)399
 15. OV 49(1994)399
 16. Wap. 18(1914)321
 17. OV 32(1977)464
 18. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 19. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 20. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 21. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 22. Mr. J.J.S. Baron Sloet en Dr. J.S. van Veen, Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Arnhem, 1912
 23. OV 52(1997)542
 24. OV 40(1985)57
 25. OV 43(1988)21
 26. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 27. NL 83(1966)325
 28. I.A. Nijhoff, Verzameling oorkonden gedenkwaardigheden geschiedenis Gelderland
 29. OV 32(1977)464
 30. OV 40(1985)55
 31. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 1. NL 83(1966)325
 2. OV 40(1985)55
 3. Nijhoff, l.c.
 4. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 5. Sloet, l.c., p589
 6. OV 39(1984)114
 7. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 8. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 9. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 10. Nijhoff, l.c.
 11. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 12. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 13. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 14. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 15. NL 79(1962)273
 16. NL 79(1962)276
 17. NL 79(1962)276
 18. NL 79(1962)276
 19. NL 79(1962)276
 20. NL 79(1962)276
 21. Horigen op de Veluwe p 56
 22. VG 5(1989)267
 23. Kelnarij Putten nr. 268
 24. VG 16(1991)36
 25. VG 16(1991)36
 26. ⇒ wilbrink.htm
 27. Wap. 1(1897)58
 28. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a003, folio 17v - 22v
 29. ⇒ wilbrink.htm
 30. NL 24(1906)51

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 19
Back to previous
generation 17
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43