This page was last updated : 170809.
File size is: 64 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 17
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 17

102688. NN (STEVEN?) SNEEUWATERS, wordt in 1552 als Steeven Sneeuwater ingeschreven als leerjongen in het St.-Lucasgilde te Antwerpen,[1] komt dan in de leer bij de edelsmid Abraham Grapheus, die van 1552-1553 bij het St. Lucagilde als diens leermeester wordt ingeschreven,[2] en wordt silversmidt en vrijmeester aldaar in 1556,[3] [4] verm. identiek met Steven Sneeuwaters, onderkerkmeester van de St. Joriskerk te Antwerpen (1559),[5] Zijn filiatie is vooralsnog niet gevonden. Zie Fragmenten Sneeuwaters voor mogelijke verbanden.

Op 20-7-1562 verkopen Herman Sneeuwater en zijn vrouw Catharina Martens aan hun resp. broer en zwager Steven Sneeuwater een erfelijke rente op een huis. [6]
Steven Sneeuwater, silversmit, Jan Sterck, carpetvercooper, Joris Deyns, carpetvercooper en Jacques van Tongerloo, vlasvercooper, worden vermeld tusschen de guldebroeders van St. Lucas gulde om de selve te veranwoirden tegen de sesse gulden van Schutteryen. De namen dezer gildebroeders werden overgegeven aen mijnheer Nicolaes Rocoux (rockox, den oude, ridder) den 20-11-1566. [7]

Ongeplaatste Fragmenten Sneeuwaters
Poorters van Antwerpen 1390-1443: [25]
Steven Sneeuwants (sic!), 7-9-1425
Jan Sneewater 3-12-1428, afkomstig van Westmalle
Claus Sneewater 16-1-1439
Peter Sneewater 24-11-1441, marskramer

Digne Sneewater, ovl. na 1471, tr. vóór 1471 Willem van Waerloos, ovl. vóór 1471.
5-9-1471 : Christoffel Smeets, beeldsnijder x Marie Waerloos, kavelen met Digne Sneewater, weduwe van Willem van Waerloos. [26]
Steven Sneeuwaters, ovl. verm. na 1483, tr.[27] Adriane van der Haagen genaamd Pauw, geb. vóór 17-11-1475, dr. van Peter van der Haagen genaamd Pauw en Jacomijne Cloets.
  Uit dit huwelijk
 • a. Anthonijne Sneeuwaters, (gewettigd)
  Op 17-11-1475 verklaart Peter van der Hage alias Pu, cuyper, voor schepenen van Antwerpen schuldig te zijn aan Anthonyne Sneeuwaters, wettige dochter van Steven Sneeuwaters en Adriane van der Hage, overleden dochter van voornoemde Peter, een jaarlijkse erfrente van twee pond waarvoor twee woningen in Kipdorp verbonden waren. [28].
  16-5-1481 Koopvrouw Aeght van Cleve zegt Steven Sneeuwater 4 pond gr.brab. schuldig te zijn wegens de aankoop van ... [29]
  In dec. 1483 erkent Cornelis Hugenss uit Zierikzee 9 Rijns guldens à 20 stuivers schuldig te zijn aan Steven Sneewater uit Antwerpen voor.... [30]
  In 1616 wordt een rente afgekweten, die Steven Sneeuwater op 21-3-1494 kocht van Boudewijn van Nooten, juwelier, op een huis aan de Zirkstraat te Antwerpen. [31]


Weeskamer van Antwerpen:[32]
datum onbekend, vermeld, erfgenamen van Steven Sneuwaters, verweerder: Marie van Thielt

Jean Sneeuwater, keurmeester (essayeur) bij de Munt van Antwerpen 8-8-1508 tot 23-7-1509, 18-7-1510 tot 23-8-1511, 29-6-1516 tot 17-8-1517, 18-8-1517 tot 3-9-1519, 4-9-1519 tot 19-11-1520.[33]

Uit de nagelaten boeken van de Spaanse koopman Juan Henricques, komt een lange lijst naar voren met internationale kooplieden, die op het hoogtepunt van de Antwerpse economische bloei, 1562-1564, in deze stad aktief waren. Hierin komen voor : [34]
Bastiaen Sneewater.
Niclaes Sneeuwater, 3-10-10-1564.

Nicolaes Sneeuwater, geb. Antwerpen, koopman te Antwerpen (ca. 1563), tr. Anne NN, geb. Antwerpen. Zij wonen te Londen (1568?).
  Uit dit huwelijk:
 • a. Katharina Sneeuwater, geb. Antwerpen.
  "Nicholas Sneewater sometyme a merchaunt and Anne his wif, and Katherin his doughter all borne in Andwarpe , they go to the Dutche churche, and pay rent to Brande, the gold- smythe. (Londen 1568?).[35]


Na de overwinning op de Mookerheide op Willem Van Nassau, riepen de Spaanse soldaten om betaling van de hun beloofde soldij. Toen zij dit niet kregen, werd Antwerpen belegerd. De Antwerpenaren traden al snel in onderhandeling met de muitende soldaten en men kwam tot een losgeld van 400.000 gulden. Deze moest worden opgebracht door de inwoners, d.m.v. een "vrijwillige lening".
In het register van deze lening treft men aan :[36]
REGISTER VANDE LEENINGHE. Quohier inhoudende declaratie vanden persoonen die gewillichlyck hebben geaccordeert inde leeninge van IIIIc M guldenen byde Leden deser stadt geaccordeert Zyner Majesteyt, om daermede betalinge te doene den Spaenschen zoldaten, naervolgende dacte vanden consente in date 29-4-1574.
Cornelis Sneuwater, wijk XXX.
Steven Sneuwater, wijk LXXII.
Steven Sneewaters, ovl. Vorst na 1568, deelnemer aan de lening van 1574, tr. Anne van der Straeten, dr. van Henric van der Straeten, schepen van Vorst (1540), en Margriet de Pape. [37]

Elizabeth Sneuwaters, tr. Antwerpen Onze Lieve Vrouwekerk 20-9-1589 (met dispensatie),[38] Willem (Guillaume) van Hoogstraten, geb. 1542/43), ingeschreven in 1560 als Willeken van Hoochstraten leerjongen in opleiding bij Jan) van Schille in het St.-Lucasgilde te Antwerpen, en vermeld vanaf 1561 als Gilliam (Willeken) van Hoochstraten scilder en vrijmeester in het St.-Lucasgilde te Antwerpen,[39] meesterschilder, zn. van Dierick (van Hoochstraeten), kousenmaker te Antwerpen, en Barbara de Quinchy alias Sansterre.
  Uit dit huwelijk:[40]
 • a. Abraham van Hoogstraten, ged. Antwerpen 20-9-1589.
 • b. Sara van Hoogstraten, ged. Antwerpen 20-9-1589, tr. 15-9-1596 Charles de Mijlde.
 • c. Elisabeth van Hoogstraten, ged. Antwerpen 10-3-1591.


Op 21-2-1582 verkopen Melchior Sneeuwater en zijn zuster aan Anna Ortel een erfelijke rente op een huis. [41]

Op 8-11-1595 verkopen Joachim, Catharina, Jaspar en Clara Sneeuwater aan Jan Cachiopin zeven huisjes in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. [42]

Op 17-1-1596 verkopen Joachim, Catharina en Clara Sneeuwaters aan Jan Willemsen Tacx een rente. [43]

Processen voor de schepenbank te Antwerpen:[44]
1595 Cornelis, Elisabeth en Anna Steerlincx contra Adriaen Steerlincx, wednr. van Petronella Sneeuwaters
1598 Christoffel Quayribbe contra Clara Sneeuwater
1611 D. Ganderheyden contra N. Sneeuwater
1621 Sara Sneeuwaters contra Aernouts, man Beatrix Damman, erfg. Susanna Lindo, Alexander

103520. NN BEER, woont in Schweidnitz (Silezie), "arm aber ehrbar".

112148. ADRIAEN CRAEN, geb. vóór ca. 1475.

In dec. 1555 verkopen Pieter Thomasz, Garbrant Claesz, pastoor van Hazerswoude, en Pieter Voel aan Willem Dircksz Ket hun recht en erfpacht op 3½ morgen land, belend ten oosten de weduwe van Gerrit Eeuwoutsz en Gerijt Neel Jansz bruikers, ten westen Neel Adriaensz en Huijch Craen kinderen, ten zuiden dezelfde kinderen van Huijch Craen en ten noorden de wetering, welk land gebruikt wordt van de pastorie van Hazerswoude volgens de oude brief, met waarborg 4 morgen land, belend ten oosten Joost Jacobsz, ten westen Willem Lourisz en Hendrick Jansz, ten noorden de Rijn en ten zuiden Cornelis Aertsz werff. [46]

113280. JACOB HENDRICKSZ SNOECK, geb. vóór ca. 1440, ovl. Gorinchem 29-5-1466, laagdijkheemraad van den Lande van Arkel, wellicht secretaris van Gorinchem,[48] tr. vóór ca. 1460[49] [50]

113281. MARIA EVERTSDR LOEFF, ovl. 1515[51].

113282. AERT ADRIAENSZ, ovl. vóór 1517, tr.[90]

113283. ALEYT NN, ovl. vóór 1517.

113288. PETER RUDOLFS VAN DALEM.

113290. WALRAVEN VAN ASPEREN VAN VUREN, geb. vóór ca. 1435, schepen van Tuil (samen met Willem van Beest (Wapenheraut/Aquavitae 2000 NGV Betuwe), komt voor op lijst Ridderschap van Gelre 1460-68 wonende te Vuren, bezit te Herwijnen 1464 [93], bezit te Haeften Hellu 1438 en 1440 [94] gelegen aan Gerrit van Beest en Gijsbert de Cock (broer van zijn moeder?).[95]

115714. EVERT VAN DOMSELER (de jonge), beg. in de kerk te Barneveld naast zijn broeders Johan en Herman), parentatie niet bewezen, tr.[104]

115715. ALIJDT SCHRASSERT.

115936. WOLTER PEELEN BEEKMAN, parentatie niet bewezen, vermeld onder de horige personen in 1470,[107] en in de pondschatting van 1463, tr. (vóór ca. 1480?)[108]

115937. NN ("Wolter Peelens wijff"), parentatie niet bewezen, vermeld in de rente van horige personen.[109]

115960. WOLTER VAN RYS, geb. vóór ca. 1485,[110] tr. vóór ca. 1510[111]

115961. EVERTGE BERNTS VAN WESTENAPPEL, geb. vóór ca. 1490, ovl. 1557, keurmedig (horig).

Wapen Van Westenappel: drie ossenkoppen aanziend gesteld. Helmteken: een ossenkop met hals.
Dit wapen werd gevoerd op een zegel door Berndt van Westenappel, Nijkerk, 5-3-1652 older styll. Omschrift: S'BERENT VA.WESTENAPPEL.[112]

118536. PIETER SOYS, geb. vóór ca. 1470, parentatie niet bewezen. Hij komt van 1494-1521 voor in de bijlagen van de stadsrekeningen van Gouda. Hij wordt steeds vermeld als gemachtigde en alle acten hebben ongeveer dezelfde strekking. [123]

Stadsrekeningen van Gouda, d.d. 15-3-1501:[124]
"Ic Pieter Soys als gemachticht vande kinderen Aleyden bloems kenne ende lide ontfaen te hebben vanden goeden mannen tresoriers der stede vander gouwe de somme van drie ponden groten brabants, den selven kinderen ter causen van drie brieven elc van eenen halven Jare gevallen ende verschenen den negensten dach In marte Anno sessennegetich lestleden, waer van ic Pieter Soys Inden name als boven quyt stelde der vorsyder goeder stede valnder gouwe ende alle anderen desen quitan behoiren. In kenissen myns hanteekens hier onder op geset desen vyfden dach In marte Anno vyfthien hondert en een na scriven tshoefs van brabant."

125120. EERST (PAEUWE).

125136. WILLEM VAN VOORST, ovl. 1493, ouderman te Utrecht (1487,1491),[127] kerkmr. van de Buurkerk te Utrecht (1503), tr.[128]

125137. HILLEGOND NN, ovl. 1521.

"De derde van Voorst als sy ons raecken soo kan men int kerckenboeck van de Buyrkerck vinden Ao. 1503 dat eenen Willem van Voorst kerckmr. is geweest en eer de nieuwe glasen quamen van de Gilden heeft syn wapen als kerckmr. synde een ram gestaen in v(er)scheyde glasen by kerckmeesters gegeven en vernyeut ontrent den jare 1520 waarvan ook mentie gemaeckt wort by Johannes Bommelius in Historia Motuum Ultrajectinorum." [129]

125168. =125136. WILLEM VAN VOORST.

125169. =125137. HILLEGOND NN.

125170. WILLEM VAN VELPEN.


Referenties van de gegevens van generatie 17 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 17 ( 135 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. ⇒ deliggeren
 2. Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Lambert van Noort: inventor, 1995
 3. ⇒ deliggeren
 4. P. Rombouts en T. van Lerius, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche sint Lucasgilde, 1864
 5. Pieter Jozef Visschers Geschiedenis van St. Andrieskerk te Antwerpen, dl. 1, 1853
 6. Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen, ⇒ fonds%20plaisier_3.htm
 7. P. Rombouts en T. van Lerius, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche sint Lucasgilde, 1864
 8. ⇒ fonds_plaisier.htm
 9. ⇒ fonds_plaisier.htm
 10. Antwerpsch archievenblad 1928
 11. Hugo Soly, Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw: de stedebouwkundige en industriële ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke, 1977
 12. ⇒ fonds_plaisier.htm
 13. Van Zeeuwse Stam 36 (1982) 32
 14. Dr. G. Asaert, Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen, Zwolle, 2005
 15. Van Zeeuwse Stam 36 (1982) 32
 16. Stadarchief Antwerpen, SR 276 HS II f 210
 17. Van Zeeuwsche Stam 36(1982)30
 18. Van Zeeuwse Stam 36 (1982) 32
 19. Van Zeeuwse Stam 36 (1982) 32
 20. ⇒ fonds_plaisier.htm
 21. ⇒ fonds_plaisier.htm
 22. Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Lambert van Noort: inventor, 1995
 23. Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 73, ⇒ fonds_plaisier.htm
 24. Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 73, ⇒ fonds_plaisier.htm
 25. A. Vandenhoeck, Vierschaar 1980-1981, Geberdert Daechseelboeck, Lijst van de nieuwe poorters 1390-1443, Antwerpen, 2002
 26. Antwerpen, Schepenregisters 80 f 62v, gecit. in Kunst en Kunstenaars, Universiteit van Antwerpen
 27. zie ook ⇒ vanderhaagen.eu
 28. GA Antwerpen, Scab. Prot. 1475, vol. I f218, geciteerd in M.J.F.W. van der Haagen, Het geslacht van der Haagen 1417-1932, Den Haag, 1932
 29. C.J.F. Slootmans, Paas- en koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565, dl. 3, 1985
 30. C.J.F. Slootmans, Paas- en koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565, dl. 3, 1985
 31. Stadsarchief van Antwerpen, Schepenregister Nr. 520 (1616), folio 321, gecit. NL 88(1971)87
 32. ⇒ www.felixarchief.be
 33. Alphonse De Witte, Histoire Monétaire des Comtes de Louvain, Ducs de Brabant et Marquis du Saint Empire Romain, Tome II, Anvers, 1896
 34. ⇒ fonds_plaisier.htm
 35. Richard Edward Gent Kirk, Ernest F. Kirk, Returns of aliens dwelling in the city and suburbs of London from the reign of Henry VIII. to that of James I, 1907
 36. ⇒ fonds_plaisier.htm
 37. ⇒ d1.html
 38. Peter Thissen, Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw, 1994
 39. ⇒ deliggeren
 40. ⇒ www.vanhoogstraten.org
 41. Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen, gecit. in ⇒ fonds_plasier_7.htm
 42. Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen, gecit. in ⇒ fonds_plasier_8.htm
 43. Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen, gecit. in ⇒ fonds_plasier_8.htm
 44. ⇒ www.felixarchief.be
 45. ⇒ Ursin_von_Baer
 46. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1555-1565, inv. nr. 16, blz. 34
 1. Mededeling Simon Blok, 2010
 2. NL 27(1909)42
 3. NL 27(1909)42
 4. zie ook ⇒ snoek01.html
 5. NA 44(1951)440
 6. NL 27(1909)43
 7. Jaarboek van den Nederlandschen Adel, gecit. in NL 27(1909)43
 8. NL 27(1909)43
 9. NL 27(1909)43
 10. NL 27(1909)43
 11. Prom. XV
 12. NL 27(1909)43
 13. NL 27(1909)43
 14. NL 62(1944)73
 15. NL 27(1909)43
 16. NL 62(1944)73
 17. NL 62(1944)73
 18. NL 62(1944)73
 19. NL 62(1944)73
 20. NL 62(1944)73
 21. NL 62(1944)73
 22. Prom. XII en XV
 23. NL 62(1944)73
 24. Prom. XII en XV
 25. NL 62(1944)73
 26. Prom. XII en XV
 27. NL 62(1944)73
 28. Balen, o.c., deel II, p. 956
 29. NL 62(1944)73
 30. ⇒ www.andredenhaan.ismijnpassie.nl
 31. NL 62(1944)73
 32. NL 62(1944)73
 33. OV 65 (2010)95
 34. NL 62(1944)73
 35. OV 65 (2010)95
 36. OV 65 (2010)95
 37. OV 65 (2010)95
 38. NL 62(1944)73
 39. NL 62(1944)73
 40. OV 65 (2010)95
 41. OV 65 (2010)95
 42. OV 65 (2010)95
 43. OV 65 (2010)95
 44. NA 44(1951)440
 45. ⇒ snoek01.html
 46. ⇒ gd-hoofd.htm
 1. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 2. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 3. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 4. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 5. OV 32(1977)464
 6. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 7. Sloet, Oorkonden Gelre, l.c.
 8. Nijhoff, l.c.
 9. Sloet, l.c., p589
 10. OV 39(1984)114
 11. OV 40(1985)55
 12. NL 79(1962)276
 13. NL 79(1962)276
 14. NL 79(1962)276
 15. Hert. Arch. nr. 129
 16. VG 5(1989)267
 17. Hert. Arch. nr. 129
 18. Arch. Kelnarij P nr. 257
 19. VG 5(1989)267
 20. GA Nijkerk, Weeshuisarchief 112. Coll. ACZ foto Nijkerk III.32.
 21. NL 68(1951)245
 22. NL 68(1951)245
 23. NL 68(1951)245
 24. NL 67(1950)373
 25. NL 67(1950)373
 26. NL 67(1950)373
 27. NL 67(1950)373
 28. NL 67(1950)373
 29. NL 68(1951)245
 30. ⇒ wilbrink.htm
 31. NL 87(1970)127
 32. NL 87(1970)127
 33. NL 87(1970)127
 34. UP5
 35. NL 44(1926)2
 36. NL 44(1926)47
 37. NL 44(1926)47
 38. NL 44(1926)2,47
 39. NL 44(1926)2
 40. ⇒ ~brouw268
 41. NL 24(1906)51
 42. NL 44(1926)2,47
 43. ⇒ ~brouw268

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 18
Back to previous
generation 16
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43