This page was last updated : 181108.
File size is: 192 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 16
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2018 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 16

48242. WILLEM STRAETMANS, ovl. ca. 1552.

49068. AELBERT PYTERSZ.

51344. MATTHEUS SNEUWATERS.

51348. NICASIUS (LE PETIT), verm. wonend te Doornik, zijdelakenkoper en burger te Utrecht (1602).

Op 27-1-1602 verlenen Gerrit van Meroode en zijn zuster Beatrix van Merode, garantie voor borgtochten ten behoeve van Nicasius le Petit, zijdelakenkoper en burger te Utrecht, en Geraert Croesz, waard in Den Hulck te Utrecht, aan Margareta van Cuylembourch wed. van NN tot Moncheau wonende te Utrecht op het St. Janskerckhoff, en aan Johan van Matenesse domheer t' Uytrecht, met land in Bonavontura en bij Huis Rijnegom in Zoeterwoude als zekerheid met garantie door Gerrit van Meroode ten behoeve van zijn zuster. [8] (akte nog lezen)

51368. FRANCHOIS CABELJAU(¥), geb. vóór ca. 1520, alleen bekend uit het patroniem van zijn zoon:

51370. NN VAN DER BRUGG(H)EN.


Van der Brugge
(in 1592 is sprake van Maycken Ronbous(¥), wed. van Jan van der Brugge).

COMMENTAAR(¥) Maycken Ronbous, wed. van Jan van der Brugge, otr. Leiden geref. 11-1-1592 Cornelis van Dam, afkomstig van Synaerden van Gent (get. voor hem meester Oliphier van Vessele en Andries Buckelion, voor haar Serytge Huysters en haar moye Jannetje Provoest).

Ia. NN van der Brugge.

Ib. NN van der Brugge (Verbrugge), geb. vóór ca. 1565.II

IIa. Pieter van der Brugge, geb. vóór ca. 1570, ovl. 1611-1623, afkomstig van van Gent, huw. get. (1605, 1611), otr. Leiden 9-4-1592 (get. voor hem: Franchoys Cabbeljau en Gilhame van der Brugge zijn broeder, voor haar: Proontgen Vrombout, haar zuster) Abigel Vrombout, ovl. vóór 1623, afkomstig van Belle, mogelijk dr. van Jacques Vromboult verbannen uit Hondschoote (1560-1570),[9] of van Jehan Vromboult uit Poperinge van wie goederen werden geconfisceerd (1570).[10]

Vermeldingen in ONA Leiden (tekst nog opzoeken, nog niet digitaal beschikbaar):
1595: Pieter van der Brugge, drapier [11]
Op 28-8-1623 compareren Janneken van der Brugge filia Pieters, geast. met Lambrecht Dircxsz Beuckers cleermaecker, haer man en wettige voogt, ende wijders Abraham van der Brugge f(iliu)s Lievens ende Jacob van der Brugge f(ilius) Jansz beiden saeytrapiers, neven, ende zulcx als naeste bloetvrunden ende voogden over de vijff alsnoch minderjarige weeskinderen van zal. Pieter van der Brugge ende Abigael Vramboutsz zijn huijsfrou, beijde van za(liger) ge(dachtenisse), allen wonende te Leiden. Zij machtigen Jan Vramout filius Jans, velleploter gewoont hebbende tot Hamburg om possessie te nemen van de roerende en onroerende goederen noch buiten gehuisen gelegen of berustende in den lande van Vlaenderen ende daer omtrent, die Janneken van der Brugge mitsgaders voorn. weeskinderen van Pieter van der Brugge aengecomen ende opbestorven sijn door de overlijden van Jaquemijntgen Vramouts sa(liger) mahieus(?) haarluijden oude moeije van smoedersijde, d'selve aenbestorven goeden mette mede erfgenamen of deelhebbers die ende indien daer eenige sijn te mogen schiften, scheijden ende deijlen, hem d' voorsz. aenbestorven goederen te mogen vercopen, verhuijren of verpachten alsulcke persoon of personen mitsgaders voor sodanige somme ende prijse van pen(nningen) ende in sulcke voege als hem geconstitueerde goet ende eerbaerlic beduncken sal, 't vercofte aen de respective copers vlottelicke ende behoorlijcke te mogen opdragen ende overgeven etc. Volgen rechten plichten van de gemachtigde. W.g. Jannecken van der Brugge, Lambrecht Dircksen Bueckers, Abraham van der Brugge, Jacob van der Brugghe Pieter van der Brugge(¥). [12]

COMMENTAAR(¥) Deze Pieter wordt in de akte niet genoemd! Hij is niet de vader van de weeskinderen, die volgens de akte in 1623 al overleden is, en moet dus wel de zoon Pieter (nr. IIIa) zijn, die dan kennelijk al meerderjarig is.
  Uit dit huwelijk:
 • a. Jannetgen Verbrugge, geb. vóór ca. 1605, ovl. na 1630 j.d. van Leyden (1622), huw. get. wonend op de Oude Rijn (1630), doopget. (1631, 1633), otr./tr. Leiden geref. 19-5-1622 Lambrecht Dircxz (Dirix) Beuckers, ovl. na 1628, j.m. van Rhenen in het Stift Munster (1622), kleermaker (1622, 1623), huw. get. (1628), woont op de Ouderijn (1624, 1628).
  Vermeldingen in ONA Leiden (tekst nog opzoeken): 1622-24: Testament van Lambrecht Dircxsz. [13] Lambert Dircxsz Beuckers cleermaecker te Leiden siekelick te bedde leggende doch niettemin sijn redenen, memorie ende verstant wel machtich ende ten volle gebruijckende. Hij testeert en benoemt tot enige algehele erfgenaam Jannetje Verbrugge sijne huijsvrouwe aale hujsraet en anwesende clederen aen sine ouders wonende te Westfalen uit te keren een somme van drie guldens te 40 gouten tstuck eens sonder meer ende datt voor ende in plaetse van der slever legitieme portie dersleven naer rechten competerende. willende en begerende dat deselve zijne ouders daer mede tevreden sullen moeten sijn sonder sijne huijsvrou ijet anders? te dijstehe of te vergen vinecteick ofte anders te .. eeniger manieren tp peene dat deselve sullen moeten afstaen met de simpele legitieme portie deselve naer reachte ing? sijne n.re te laten .oedrs ..umpe jerende .. .twecke hij deselve imdiengevalle is instituerende alle twelck voorsz staet hij comparant verclaerde alsoo te wesen sijn testament laetste ende uijterste wille, willende ende begerende dat deselve nae sijne dootplaets grijpen ende volcomentlic valideren sal .. als testament codicile gestelt etc. aldus gepasseeert ten huijse van den comparant staende opten Ouden Rijn omtrent den veien opt ten xxvj Julij 1623.. ter presentie van Mathijs Jansz van der Hooch schee(?)maecker ende Frans Willemsz van .engeren coperslager inwoonders van Leiden w.g. Lambreccht Dircksz
   Uit dit huwelijk (bij de dopen geen moedersnaam genoemd):
  • 1. Abigel Lambrechts, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 1-8-1624 (get. Abigel Lambrechts, Cateline van der Brugge, Pieter van der Brugge), beg. Leiden St. Pancraes Kerk 11-8-1624 (een kind van Lambert Dircksz op de Oudenrijn).
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Abigail van der Houck, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 16-10-1631 (get. Jannetgen Verbrugge, Pieter Verbrugge) (Moedersnaam: Catelijntgen Verbrugghe!).
  • 2. Pieter Pieters (van der Hoeve), ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 13-11-1633 (get. Sara Verbrugghe, Jaques Leonis) (Moedersnaam: Catelyntgen Verbrugghe!).
  • 3. Pieter Pieters (van der Hoeve), ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 1-4-1636 (get. Sara Verbrugge, Claes Tevel, Jakes Louys) (Moedersnaam: Catelyntge Verbrugge!).
 • d. Jan van de(r) Brugge, geb. na 1598?, verm. een van de vijf kinderen die onmondig zijn in 1623, doopget. (1631, 1642).
 • e. Sara van der Brugge, geb. na 1598?, verm. een van de vijf kinderen die onmondig zijn in 1623, doopget. (1633..1640).
 • f. Elisabeth van der Brugge, geb. na 1598?, verm. een van de vijf kinderen die onmondig zijn in 1623, doopget. (1640).
 • g. Anna van der Brugge, geb. na 1598?, verm. een van de vijf kinderen die onmondig zijn in 1623, doopget. (1645).

IIb. Jan van der Brugge, geb. vóór ca. 1575, mogelijk identiek aan Jan van de Brugge, drapier, schutter in het rot van Coster te Leiden 28-2-1617,[14]

IIc. Gilliame van der Brugge, geb. ca. 1548, ovl. na 1599, koopman te Leiden (1590..1596), huw. get. (1592), tr. vóór ca. 1580 Guiliamette de Balloin, woont in de Bredestrate naest Sint Catrijnne Gasthuijsse (1599), dr. van Zeverijn de Balloin.

Op 3-9-1590 compareren te Leiden eersame Mr. Noehofeau out omtrent 57 jaren volmacht van Jasper .. Lambrecht Praetz out omtrent 65 jaren, Gillis van den Brugge out omtrent 42 jaren ende Huijbrecht van Aelst out omtrent 43 jaren coopluijden alle wonende te Leiden, ter requisitie van Sr. Jehan Laignier. Zij verklaren dat ze lange jaren met de requirant gehandeld hebben en nog handelen en dat hij seer vroom, deugdelijk, en oprecht daarbij is, van goeder naam en faam is etc. [15]
Bonboeken Leiden (tekst nog verder opzoeken): Een huis op Marendorp, Bon West-Marendorp-Landzijde[16]
30-8-1596 Is bij bij Jacob Verhaijck vercoft aen Gillis van der Brugge, coopman ....
8-5-1598 Is bij Gillis van der Brugge vercoft aen Harman Coerts .... als vooren om een somme van 1535 gld.
Op 6-2-1599 compareerde Guiliamette de Balloin dochter van Zeverijn de Balloin, ende huijsfrouw van Gillis van der Brugge cranc te bedde leggende nochtans na allen vuijtwendijge schijn hare redenen memorie spraecke ende vijff sinnen machtich ende te vollen gebruijckende die welcke verclaerde, dat al ist soe dat sij comparante haer voorsz man soe hier in Holland als elders gevolcht heeft, nochtans haer altijt gedragen heeft tot de Catholijcqe Roomsche religie daer inne sij opgevoet es geweest ende haer daer inne gehouden heeft, ende noch hout, daer bij ooc begeert te leven ende te sterven, ende dat zij ooc noijt haer leven van de gereformeerde religie es geweest noch en es, noch haer dies nijet bemoeijt heeft oft begeert tonderstaen. Ende ten selven tijde compareerde voor mij notario ende getuijgen d'eerbare Aechte Claeszdr wed. van wijlen Henric P(iete)rsz van Merenb(urch?) out 71 jaren, ende Huijch Dirixsz lindewever out .. (onleesbaar) jaren, burgeren der stede van Leijden ende welcke ten versoucke van voorsz. Guiliamette verclaert ende getuicht hebben dat de voorsz Guiliammette vijff jaren lang in de voorsz. Aechte Claesdr huijssinge met haer man heeft gewoont ende sulcx met de selve geconverseert ende altijts wel verstaen, gesijen ende gehoort dat de voorsz. Guiliamettte was ende es getuichende tot de Catholijcque Roomsche religie, ende dat zij haer de gereformeerde religie nijet en heeft bemoeijt oft aengehangen daar zij van weten te spreken, ende dat de voorsz. Guiliamette van goeden leven ende conversatie es. (geweest doorgheaald). Wijers niet nijgende ..presenteren tzelve des noot ende versorgt zijn(de?) bij heuren ede te affirmeren consenteren hier van acte gemaect ende gelevert te hebbende aldus gedaen binnen der stede van Leijden ten woonhuijsse van voorsz Guiliamette staande in de Bredestrate naest Sint Catrijnne Gasthuijsse ten p(rese)ntie van de eersame Willem Happpen..? ende Jan Claesz tot Leijde cleermakers burgeren van deeser stede als geloofte getuijgen hier toe versocht te hebben. W.g een merk van Guiliamette de Balloin, Huijch Dircsz Jan Claessen Willem Happen.. Aechte Claesdr. [17]
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Margriete van der Brugge, geb. vóór ca. 1580, j.d. van Rijssel, wonend te Leiden (1598), otr. Leiden geref. 3-7-1598 (get. voor hem Mr. Lucas Trelcat, zijn bekende, dienaar des goddelijcken woorts zijnde Walsch gemeente deser stede, voor haar: haar vader Gillis van der Brugge) Joorge Volger, j.g. van Hanover in Bruynswijck en wonende aldaar (1598).

IId. Lieven van der Brugge, geb. vóór ca. 1555.

   Uit dit huwelijk (bij de dopen geen moedersnaam genoemd):
  • 1. Anna van der Brugge, ged. geref. Leiden Pieterskerk 27-7-1622 (get. Anna van der Brugge, Cornelis Dircksen).

IIe. NN van der Brugge (Verbrugge), geb. vóór ca. 1565.III

IIIa. Pieter van der Brugge (Pietersz), geb. vóór ca. 1605, saaiwerker wonend op de Hoijgraft (1628), doopget. (1624..1637), otr. Leiden geref. 1-5-1628 (get. Lambrecht Dirxz, zijn zwager wonend op de Oude Rijn, Theuntgen Jacobsdr, haar schoonmoeder wonend bij de Vrouwenkerck) Hester Adriaensdr (van Overzee), geb. vóór ca. 1605, doopget. (1622), wonend op de Rijn (1628), mogelijk dr. van Arent Pietersz van Overzee, schrijnwerker, en diens eerste vrouw Catheryna Claesdr.

Bonboeken Leiden (tekst nog opzoeken):
1665-1689: Pieter van der Brugge en Hester Arentz van Overzee, Bakkersteeg, Bon Oost-Marendorp-Landzijde [21]
  Uit dit huwelijk (bij de dopen geen moedersnaam genoemd):
 • a. Pieter van de Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 9-11-1631 (get. Lydia Arents, Sara de Vos, Jan van de Brugge).
 • b. Catalina van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 4-9-1633 (get. Jannetgen van der Brugge, Arent Pietersz van Overzee).
 • c. Aerent van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 17-2-1636 (get. Martyntgen Arents van Overzee, Tanneken Herwyns, Pieter Davids van der Hoove).
 • d. Johannes van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 11-7-1638 (get. Martyntie Arents van Overzee, Jaques Louys).
 • e. Abraham van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 30-9-1640 (get. Sara van der Brugge, Jacobus Geens).

IIIb. Jacob van der Brugge (filius Jansz), geb. Leiden vóór ca. 1600, ovl. na 1649, voogd (1623), saeytrapier (1623), saaiwerker wonend in de Lange Raemsteech(1636), otr. Leiden geref. 29-1-1636 (get. Samuel Cabbeljau(¥) zijn cousyn wonend in de Haerlemstraet, Lysbeth Lambrechts haar nicht wonend in de Donckersteech) Pieternelle Thonisdr, wonend te Dordrecht (1636).

COMMENTAAR(¥) Als deze Samuel Cabbeljau een neef in de bloede is, dan zouden zij een gemeenschappelijk grootouder moeten hebben De ouders / grootouders van Jacob van der Brugge zijn onbekend, maar zijn grootvader van vaderszijde zou een Van der Brugge moet zijn. De ouders / grootouders van Samuel Cabbeljau zijn Jan Jansz Cabbeljau x Tanneken (Anna) van Cemmele / Jan Franchoisz Cabeljau x Anna van der Brugg(h)e(n) en NN van Cemmele x NN Dit zou dus wijzen op een gemeenschappelijke overgrootouder Van der Brugge. Dan waren Samuel en Jacob achterneven.

Op 13-9-1632 machtigt Jacob van der Brugge, coopman te Leyden, Jonas Cabeljau, coopman te Rotterdam, om namens hem van Jan Meesters 600 gld. te ontvangen die hij aan hem schuldig is. [22]
Op 13-5-1633 machtigt Jacob van der Brugge coopman te Leyden, Abraham Cabbeljauw coopman te Rotterdam, om van Jan Meesters, compasmaecker te innen de schuld die hij bij hem heeft. [23]
Vermeldingen in ONA Leiden (tekst nog opzoeken):
1629-1630: Jacob van der Brugge [24]
1630-31: Jacob van der Brugge [25]
1635: Jacob van der Brugge, Obligatie [26]
1644: Jacob van der Brugge [27]
Op 23-9-1652 maken Jacob van der Brugge saeytrapier, sieckelijk en zijn huisvrouw Pieternelletje Thonisdr een langstlevende testament. [28]
Bonboeken Leiden (tekst nog opzoeken):
1642-..: Jacob Verbrugge, saaidrapier, Sint Jacobsgracht, Bon Oost-Nieuwland [29]
1642-..: Jacob Verbrugge en Petronella Tonis, Binnenvestgracht, Bon Zuid-Rijnevest [30]
1642-..: Jacob Verbrugge en Petronella Tonis, Raamsteeg, Bon West-Nieuwland [31]
1661-1668: Jacob van der Brugge, saaidrapier, en Petronella Tonisdr, Gansoord, Bon Gansoord [32]
1661-1668: Jacob van der Brugge, saaidrapier, en Petronella Tonisdr, Nieuwe Oosterlingplaats, Bon Oost-Nieuwland [33]
1661-1668: Jacob van der Brugge, saaidrapier, en Petronella Tonisdr, Bakkersteeg, Bon Zuid-Rapenburg[34]
  Uit dit huwelijk (bij de eerste twee dopen geen moedersnaam genoemd):
 • a. Abraham van der Brugghe, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 5-7-1637 (get. Elisabeth Lamberts, Sara van der Brugge, Pieter van der Brugge).
 • b. Catalina van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 16-1-1639 (get. Judith la Rouce, Anna Terwe, Abraham Lamberts).
 • c. Elisabeth van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 6-5-1640 (get. Tryntgen Cornelis van Duypen, Elisabeth van der Brugge).
 • d. Anna van der Brugghe, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 9-6-1641 (get. Elisabeth Lambertsdr, Josua de Pont, Philips Terruwen).
 • e. Isaac van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 10-7-1642 (get. Annetie Terruwe, Jan van der Brugge).
 • f. Philippus van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 7-2-1644 (get. Elisabeth Lamberts, Philips Terrueve).
 • g. Teunis van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 10-9-1645 (get. Anna van der Brugge, Cornelis Jansz Put).
 • h. Sara van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 4-10-1648 (get. Jannetgen Bos, Maetgen Couwije,Jacob Manneken).
 • i. Jacob van der Brugge, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 4-11-1649 (get. Maria Abrahams, Samuel de Cowijn).

51372. NN DU BOYS.


Geschilderd portret van Hendrick du Bois (ca. 1589-1646) door Anthony van Dyck (1599-1641).
(Olie?) op doek, hxb =100 x 82,5 cm
Datering: na 1630
Locatie: Staedelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main (D) (blijkbaar in 1909, thans (2011) niet in Städel Museum aldaar)
Bron: Emil Schaeffer, Van Dyck, Des Meisters Gemälde, Stuttgart, 1909
Geschilderd portret van Helena Dubois (=Helena Elandt Trompersdr (voor 1594-1645)) door Anthony van Dyck (1599-1641).
(Olie?) op doek, hxb =100 x 83 cm
Datering: na 1630
Locatie: Art Institute, Chicago (USA) (blijkbaar in 1909, thans (2011) niet in The Art Institute of Chicago aldaar)
Bron: Emil Schaeffer, Van Dyck, Des Meisters Gemälde, Stuttgart, 1909

klik op plaatje(s) om te vergroten

Gravures door Cornelis Visscher (1629-1662) gemaakt naar de bovenstaande schilderijen van Anthony van Dyck. De geportretteerden heten hier nu Helena Leonora de Sieveri en Hendurukus du Booys!
Gravure, 21,2x18,4 cm
Datering: ca. 1640
In beide gravures staat in de linkerbenedenhoek "Ant. van Dyck pinxcit", eronder "Corn. Visscher sculp.", en rechts: "Edewaert du Booys excudit".
Gravure, 21,1x18,1 cm
Datering: ca. 1640

klik op plaatje(s) om te vergroten

Portret van Simon du Bois (1632-1708) door onbekende kunstenaar.
Tekening?
Datering: onbekend
Locatie: onbekend
Bron: Ref. [44]

klik op plaatje(s) om te vergroten

51760. CONRAD BEER, der in der Wiener Neustadt lebte.

56064. JAN JANSZOON (WITTEBOL), geb. vóór ca. 1490, ovl. vóór ca. 1560, tr. vóór ca. 1510

56065. NN, als zijn weduwe genoemd 1559-1567.

Register van inkomsten en uitgaven, van den pastoor Philips van Hogesteijn, herder van 1559-1567 te Hazerswoude (zie Bijdragen Bisdom Haarlem 1881):
Jan Janszoon's weduwe ende Pieter Wittebol, op haer lant, buytenwech. Petri s' jaers X st. en 3 mand(en) turf:
Joosgien Jacopsdr weduwe van Dirk Wittebol is sculdich jaerlicx op de Dresschcamp after die Westvaert: IIIJ st. 4 korf turf.[46]

56072. PONS NN, geb. vóór ca. 1495, ovl. na 1568? staat borg voor zijn kleinzoon (1568).

56074. CORNELIS ADRIAENSZ CRAEN, geb. vóór ca. 1500, ovl. vóór 25-1-1566.

Op 25-1-1566 verkopen Jacob Cornelisz Craen, Adriaen Cornelisz, Cornelis Cornelisz Craen, ouwe Jan Cornelisz, jonge Jan Cornelisz, Crijn Aertsz, man en voogd van Maritje Cornelisdr, Pieter Sijmonsz als voogd van zijn moeder Fije Cornelisdr, weduwe van Sijmon Jacobsz, Magdalena Cornelisdr, weduwe van Adriaen Willemsz Veltheer, Anna Cornelisdr, weduwe van Jeroen Foppensz met hun broer Adriaen Cornelisz als voogd, allen kinderen en erfgenamen van oude Cornelis Adriaensz, aan Eeuwout Cornelisz Schoeneman 16 hond land te Hazerswoude, belend ten oosten Cornelis Eeuwoutsz en Jan Woutersz, ten westen Jan Willem Lourisznz, ten zuiden de dwarswetering en ten noorden Jan Woutersz, betaald met een obligatie. [127]

56160. GOVERT NN.

56640. JAN JACOBSZ SNOECK, geb. vóór ca. 1460, ovl. ca. 1527[137], wonende aan het Marktveld te Gorinchem, aangesteld (1501) tot secretaris van Gorinchem (1501-1517), en het Land van Arkel, werkzaam als zodanig 1501-1517, Heilige-Geestmeester van Gorinchem (1519,1520),[138] [139] tr. vóór 1484[140]

56641. MARGRIET (MARGARETHA) AERTSDR.

In april 1515 treden Jan Jacobsz. Snoeck en Roelof Melsersz op als testamentaire erfgenamen van Maria Evertsdr Loeff.[141]
Op 19-12-1517 deelt Jan Jacobsz Snoeck met zijne zwagers de goederen, nagelaten door zijne schoonouders Aert Adriaensz en Aleyt, alsmede door zijn zwager Heer Adriaen Aertsz, priester. Bij die verdeeling verkreeg Jan Jacobsz Snoeck een rentebrief van 7 schilden 's jaars, terwijl bovendien aan zijn zoon Jacop eene jaarlijksche rente van 6 rijnsgulden werd verzekerd. Deze Jacop beloofde in 15-4(??) aan zijne ouders levenslang 4 rijnsgulden maandelijks, welke uitkeering, wanneer een hunner zou komen te overlijden, verminderd zou worden tot 3 rijnsgulden ten behoeve van den langstlevende. [142]

56644. ROELOF (PETERSZ ???) VAN DALEM(¥), vermeld 1436-1442, tr. vóór ca. 1480[177]

56645. NN WALRAVENDR VAN ASPEREN VAN VUEREN, geb. vóór ca. 1460.

COMMENTAAR(¥) Zijn filiatie is onzeker. In Ref. [178] wordt hij niet genoemd als een van de (bastaard)kinderen van Roelof Willemsz van Dalem, heer van Dongen, en Engele NN.

56646. LAMBERT DAENEN, ovl. vóór 1584, woont te Gorinchem, tr.[179]

56647. ALIJT NN.

57856. NN VAN DE CRAEIJENKAMP, tr. vóór ca. 1520

57857. LYSBETH (ELISABETH) EVERTS VAN DOMSELER.

Wapen Van Domseler: Een rood ankerkruis op zilver.[180] Helmteken: op een wrong van rood en zilver, een ijzeren vuurmand, waaruit gele en rode vlammen opstijgen. Dekkleden : rood en zilver.[181]

57968. MAAS WOLTERS BEEKMAN, geb. vóór ca. 1480, ovl. na 1547, moet verschijnen voor het Hof van Gelre (1547). woont op dat guet ten Rys, kemerlinck (1558).

Herengoederen op de Veluwe:[184]
nr. 208. Beeckmansgoet in het buurtschap Holk, kerspel Nijkerk, ambt Nijkerk
12-3-1547 Maes Beeckman consent 4 mrg. uit zijn goed nog niet in te lossen maar nog acht jaar te Taten aan Ghertruijdt, weduwe van Henrick Reijners.
7-5-1567 Pelgrom Beeckman oprukking (05-2-1574). N.B. Vorige oprukking 9-7-1558.
10-2-1574 Pelgrom Beeckman approbatie inzake de redemptie van versterf wegens het overlijden van zijn tante Griet Maessen.
22-5-1592 De momber van de kinderen van Pelgrom Beeckman oprukking.
25-4-1597 Wolter Peelen Beeckman oprukking (14-3-1604).
19-3-1610 Wolter Peelen Beeckman x Henrisken Aertsz van Moerseler oprukking.
21-8-1613 Gevrijd en tot een thinsgoed gemaakt.
De veetelling van 1526 vermeldt Maas Wolters Beekman als eigenaar van 9 paarden, 8 koeien, 4 tweewinters (=tweejarige koeien), 5 eenwinters, en 2 tweejarige vette koeien. [185]
Het register van paarden 1534 stelt dat Maas Wolters Beekman in oorlogstijd een wagenpeerd aan de Hertog ter beschikking moet stellen.[186]
Brieven van het Hof van Gelre en Zutphen aan het Kwartier van Veluwe:
nr. 115, 29-1-1547(?): Missive van het Hof aan den Schout van Nijkerk. Maes Beeckman en zijn tegenpartij Gerrit Heynrickss moeten met de 4 scheidslieden Ott van Spuell, Lubbert van Ryes, Henrick Elbertss en Reymer van ...aetzller op 18 februari a.s. voor het Hof verschijnen om gehoord te worden.[187]

57980. GISBERT WOLTERS VAN RYS(CH), geb. vóór ca. 1510, ovl. Nijkerk 1558 op Hollick, boer op Ten Rys, voor wie de keurmede wordt afgekocht door zijn zoon Gerrit Gijsbertsen van Rys.

De veetelling van 1526 vermeldt Gisbert van Rys als eigenaar van 5 paarden, 1 koe en twee eenwinters. [191]
Het Goet ten Rys is de oudst bekende boerderij op Holk en wordt al sinds 1325 vermeld.

59268. CORNELIS PIETERSZ (alias de Soos), parentatie niet bewezen, woont te Gouda (1567).

Verlijboek van Gouda d.d. 3-1-1567 (1557?):[192]
"Compareerde Cornelis Ps. alias de Soos, ende heeft tot vorder ypoteecque gestelt zijn enthuys daer hy tegenwoordich op woont gecomen van Wm Hendrickssz Omme off de huysinge gecomen van Claes Vercoel bevonden mochte werden nyet goet genouch voor zeeckere custingbrieff verleden by Claes Vercoel voorsz dien hy comparant tzyn Laste genomen heeft, Te betaelen elcke termyn alreheiligen, en mits desz den dag geprolongeert wert elcke termyn van betaelinge paesschen."

62560. WILLEM EERSTEN PAEU, ovl. tussen 1517 en 9-6-1520, tr. vóór 1471[194]

62561. NN AKRYN JANSZDR.

62568. EVERT WILLEMSZ VAN VOORST, geb. vóór ca. 1490, ovl. 1576, ouderman (1509) en raad (1512) te Utrecht,[196] tr. vóór ca. 1520[197]

62569. AELTGEN VAN VELPEN, tr. 2o WILLEM BARENTSZ BEVERDINCK.

"Isser geweest eenen Evert van Voorst, dewelcke scheynt een iverich en voornaem borger geweest te syn, of dese sy geweest de vader van Teunis Evertsz van Voorst onse bekende grootvader en kan ik niet vast seggen, dan mene waarachtich te syn dat dese aen ons geslacht aennex is, om dat ik meermaels van peetvaders za: heb hoeren seggen waarvan ik goede geheugenis heb met hen gaende tot Cornelis Petersz van Swaenenburch en daar haelende de duytsch historie van Holtentius, de metib. Ultrajectinorum de welcke in quaet duyts overgeset ik hem geheel heb moeten lesen, en hy indigneren(de) dat daar in Van Voorst vergeten was, den welcken ik naemaels by Bommelium gevonden hebbe." [198]

63570. JACOB GHYSBERTSSOEN.

62584. WILLEM VAN VOORST, geb. ca. 1470, ovl. 1519 [214] of ovl. 1525, beg Utrecht St. Janskerk,[215] ouderman (1514) en raad (1511) te Utrecht,[216] woonde in St. Joost achter het Vleyshuys,[217] tr.[218]

62585. JOOSTGEN WILLEMS VAN VELPEN, geb. ca. 1475, ovl. 1566, "sij leefden noch nae Haer mans doot anno 1525 als blijct bij seeckeren erffpachtsbrieff van het capittel van St. Jan".[219]

62586. SANDER HENDRIKSZ VAN RODENBURCH, tr.[236]

62587. CLAESSGEN HENRICKS.


Referenties van de gegevens van generatie 16 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 16 ( 236 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. R.A.Ht, Alken S.B. 90, f 119v, 7 maart 1552.
 2. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p35
 3. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p35
 4. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p35
 5. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p36
 6. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p37
 7. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p39
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Herwaerden , inv.nr. U003a014, akte nr. 89
 9. Jb. CBG 8(1954)70
 10. Jb. CBG 8(1954)117
 11. RAL, ONA Leiden, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, Archiefnr. 506, inv. nr. 59, akte nr. 078v
 12. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 142, akte nr. 078
 13. RAL, ONA Leiden, Nots. Pieter van Velsen, Archiefnr. 506, inv. nr. 306, akte nr. 061
 14. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17-304v
 15. GAL, ONA, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, arch. nr. 0506, inv. nr. 55, f139v
 16. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6624, f 467
 17. GAL, ONA, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, arch. nr. 0506, inv. nr. 63, f29
 18. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 150, Aktenummer/Blz. 597/938
 19. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 149, akte nr. 091
 20. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6618, f 87
 21. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6625, f 205
 22. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 149, Aktenummer/Blz. 328/548
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 89, aktenr./blz. 246/400
 24. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 424, akte nr. 072
 25. RAL, ONA Leiden, Nots. Pieter Joosten Warmont, Archiefnr. 506, inv. nr. 361, akte nr. 083
 26. RAL, ONA Leiden, Nots. Jacob Jansz de Haes, Archiefnr. 506, inv. nr. 468, akte nr. 18 okt
 27. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 437, akte nr. 088
 28. GA Leiden, ONA, Nots. Frans Doude, archief nr. 0506, inv. nr. 629, f 049
 29. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6617, f 532v
 30. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6635, f 175v
 31. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6618, f 60v
 32. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6621, f 344
 33. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6617, f 432
 34. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6615, f 252v
 35. Sir Leslie Stephen, Dictionary of national biography, New York, 1885
 36. Gen. en Her. Bladen 5(1910)450)
 37. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 289, akte/blz. nr. 117/172
 38. Sir Leslie Stephen, Dictionary of national biography, New York, 1885
 39. RKD
 40. Sir Leslie Stephen, Dictionary of national biography, New York, 1885
 41. RKD
 42. ⇒ pmvdvstud3.html
 43. P. C. C., Somerset House, 113, Barrett, gecit. in Sir Leslie Stephen, Dictionary of national biography, New York, 1885
 44. ⇒ pmvdvstud3.html
 45. ⇒ Ursin_von_Baer
 46. Nav. 78(1929)177
 47. Nav.78(1929)133
 48. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 138
 49. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 138v
 50. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 31
 51. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 378
 52. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 423
 53. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 429
 54. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 430v
 55. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 485v
 56. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 493
 57. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 507v
 58. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 508, 509
 59. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 531v
 60. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 568v
 61. Nav.78(1929)133
 62. Nav.78(1929)133
 63. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 459
 64. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 585
 65. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 574v
 66. zie ook OV 31(1976)160
 67. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 260, 260v
 68. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 286v
 69. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 348v
 70. zie ook OV 31(1976)161
 71. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 146v
 72. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 108
 73. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 171
 74. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 410v, 411v
 75. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 429
 76. Nav.78(1929)133
 77. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 138
 78. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 286v
 79. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 334
 1. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 589, 590v
 2. Hoogheemraadschap van Rijnland OAR 9479, Weerbare mannen Hazerswoude, 1599
 3. zie ook OV 31(1976)161
 4. Nav.78(1929)134
 5. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 1, 1v
 6. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 33v, 35v, 36v
 7. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 150
 8. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 6v
 9. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 53
 10. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 140v
 11. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 147v
 12. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 222v
 13. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 353
 14. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 364, 364v, 365
 15. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 378
 16. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 428v
 17. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 784v
 18. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 794
 19. ARA, collectie Verpreide Charters, ⇒ VERSPREidecharterstotaal.htm
 20. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 31
 21. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 112
 22. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 128
 23. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 136v
 24. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 217
 25. Wap. 22(1918)163
 26. Wap. 22(1918)163
 27. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 35, blz. 187v
 28. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 3
 29. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 29
 30. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 38
 31. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 54
 32. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 619v
 33. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 275
 34. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 214
 35. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 85
 36. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 85v, 86 en 87
 37. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 258v en 259
 38. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 702v, 703v
 39. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 278v, 279, 280
 40. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 640v
 41. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 5
 42. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 11
 43. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 18v
 44. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 213
 45. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 392
 46. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 524v
 47. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 584v
 48. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1565-1573, inv. nr. 17, blz. 46
 49. zie ook Mededeling Simon Blok, 2010
 50. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1577-1580, inv. nr. 18, blz. 376
 51. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1555-1565, inv. nr. 16, blz. 58v
 52. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 26v
 53. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 27
 54. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 18, f 560v
 55. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 18, f 562
 56. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 331v
 57. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 177v
 58. NA 44(1951)440
 59. NL 27(1909)43
 60. NA 44(1951)440
 61. NL 27(1909)43
 62. NL 27(1909)42
 63. NL 27(1909)43
 64. NL 27(1909)43
 65. NA 44(1951)440
 66. NL 27(1909)43
 67. NA 44(1951)440
 68. NL 27(1909)43
 69. NA 44(1951)440
 70. NL 27(1909)43
 71. NL 27(1909)43
 72. NL 27(1909)43
 73. NL 27(1909)44
 74. NL 27(1909)44
 75. NA 44(1951)440
 76. NL 27(1909)44
 77. NA 44(1951)440
 78. NL passim
 79. NL53(1935)185
 1. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie ZH, Utrecht, 1922
 2. NL 27(1909)44
 3. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie ZH, Utrecht, 1922
 4. NL 27(1909)44
 5. NL 27(1909)44
 6. NL 62(1944)135
 7. NL 62(1944)135
 8. Nav. 53(1903)308
 9. OV 52(1997)89
 10. OV 52(1997)92
 11. Jb. OV (1969)7
 12. NL 105(1988)220
 13. NL 105(1988)220
 14. NL 105(1988)220
 15. NL 27(1909)44
 16. NL 27(1909)43
 17. NL 27(1909)43
 18. NL 27(1909)43
 19. ⇒ gd-hoofd.htm
 20. NL 88(1971)184
 21. ⇒ gd-hoofd.htm
 22. NL 79(1962)263
 23. NL 2(1884)86
 24. GN 57(2002)258
 25. NL 79(1962)276
 26. Herengoederen op de Veluwe, nr. 208
 27. VG 5(1989)268
 28. VG 5(1989)268
 29. RAG, Toegangsnummer: 0124, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 983, nr. 983
 30. VG 5(1989)266
 31. Archief der Geldersche Rekenkamer Inv. 4521. Rekening van den Keurmeester van 3 Augustus 1557-2 Augustus 1558, f. 21-22
 32. NL 50(1932)144
 33. VG 5(1989)268
 34. NL 87(1970)127
 35. NL 87(1970)127
 36. UP5
 37. UP5
 38. NL 44(1926)2
 39. NL 44(1926)47
 40. NL 44(1926)47
 41. NL 44(1926)2,47
 42. NL 44(1926)2
 43. NL 44(1926)2
 44. NL 44(1926)2
 45. NL 44(1926)2
 46. NL 44(1926)2
 47. NL 44(1926)2
 48. NL 44(1926)2
 49. NL 56(1938)312
 50. NL 44(1926)2
 51. NL 44(1926)2
 52. NL 44(1926)47
 53. NL 43(1925)67
 54. NL 43(1925)67
 55. NL 43(1925)67
 56. NL 44(1926)2
 57. ⇒ ~brouw268
 58. NL 44(1926)2
 59. NL 24(1906)51
 60. NL 44(1926)2
 61. NL 24(1906)51
 62. NL 24(1906)51
 63. NL 44(1926)3
 64. NL 24(1906)52
 65. NL 44(1926)2
 66. ⇒ ~brouw268
 67. NL 44(1926)4
 68. NL 44(1926)4
 69. NL 24(1906)52
 70. NL 44(1926)4
 71. NL 44(1926)4
 72. NL 44(1926)4
 73. NL 24(1906)52
 74. NL 44(1926)3
 75. NL 24(1906)52
 76. NL 24(1906)52
 77. NL 24(1906)51
 78. home01x.ws.nl/~brouw268/Kwartierstaat5.html

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 17
Back to previous
generation 15
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43