This page was last updated : 120316.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Vitringa
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Vitringa,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Vitringa Gen. nr. 3

3a. Prof. Dr. Keympe (Campegius) Vitringa, geb./ged. Leeuwarden 16-5/18-5-1659 (geen moedersnaam genoemd), ovl. Franeker 31-3-1722 (aan een beroerte), doorloopt de Latijnsche school te Leeuwarden,[1] wordt tesamen met zijn broer ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Franeker 7-5-1675 ("Wijgerus Vitringa, Leowardiensis, phil., Campegius Vitringa, Leovardia, phil, fratres"),[2] waar hij drie disputen houdt getiteld "De origine monachatus",[3] promoveert op 11-7-1679 in de theologie aan de Universiteit van Leiden op drie(!) dissertaties waaronder een getiteld "De Sensu Psal. 2:7",[4] [5] wordt geref. lidmaat te Leeuwarden met attestatie van Leiden 26-8-1679, doet op 3-1-1680 voor de Leeuwarder classis het proponentsexamen,[6] hoogleraar Hebreeuws (benoemd 19-8-1680, oratie 11-1-1681, tractement ƒ 700,--), theologie (benoemd 18-7-1682, oratie 10-5-1683 De amore veritatis), en kerkgeschiedenis (benoemd 6-5-1693, "op voorstel Van Curatoren om de professor Vitringa, wegens desselfs groote geleertheijt en bequaemheijt toetevoegen de professie Historiae sacrae, op 't tractement 't welcke de professor Perizonius dienaengaende tot noch toe heeft genoten") aan de Universiteit van Franeker,[7] [8] [9] schrijft vervolgens zes boeken en een groot aantal andere geschriften, commentaren op de bijbel en theologische werken, assesor vanwege de theologische faculteit (1683-1686, 1690, 1692, 1695, 1699, 1703, 1706) en rector (1691, 1705) in de Senaat van de Universiteit van Franeker, heeft in 1690/91 een hooglopend geschil met zijn collega Prof. Dr. Hermannus Alexander Röell over de menswording van Christus, waarin de hoogleraren Prof. dr. Johannes van der Waeijen en Prof. Dr. Henricus Philipponeus de Hautecour tevergeefs bemiddelen, zodat uiteindelijk Gedeputeerde Staten van Friesland een bemiddelingsvoorstel van de theologische faculteit goedkeuren om het geschil bij te leggen en voorts alle theologen gebieden over deze kwestie verder te zwijgen, houdt lijkredes naar aanleiding van het overlijden van zijn collegae theologen Prof. Dr. Ulrik Huber (1694) en Prof. Dr. Henricus Philipponeus de Hautecour (1715),[10] wordt in 1698 uitgenodigd voor het hoogleraarschap in Utrecht maar blijft in Franeker, nadat Voetius dit aanbod door Willem III ongedaan weet te maken, slaat in 1702 nogmaals een dergelijk aanbod van Utrecht af,[11] werd vanaf 1702 geplaagd door - al sinds zijn jeugd aanwezige - doofheid, otr. Franeker gerecht 28-10-1681, otr. Franeker geref. 30-19-1681 (attestatie gegeven 6-11-1681) Willemina Hellius (van Hell), geb. 1650-1660, ovl. juli 1728[12], dochter van Ds. Simon Hellius, predikant te Overschie, Weesp, Hoorn en Haarlem, en diens eerste vrouw Margaretha van Leek.[13] [14]
Voor een uitvoerige beschouwing over het theologisch werk van Prof. Dr. Campegius Vitringa zie Boeles.[15]

Onder de Handschriften en Handtekeningen van bekende Leeuwarders,[16] bevindt zich een "Getuigschrift voor Henricus van Thoon door C(ampegius) Vitringa (sr.) te Franeker" (1697).
Over de doofheid van Campegius Vitringa schrijven de Gebr. van Uffenbach, die hem in 1710 bezochten:[17]
"Wir mussten uns verwundern, dass dieser Mann so elend und slecht von Gesicht aussahe, noch mehr aber, dass er so taub war, dass er fast gar nichts höret. Er nöthigte uns nieder zu sitzen, und langte sogleich aus seinem Schlaf-Rock ein dergleichen Horn von Blech mit Schwarzem Leder überzogen, dergleichen wir bey Herrn Wohlfahrt zu Cassel gesehen hatten. Dieses Horn hielte er vor das rechte Ohr, und neigete sich ganz zu mir, dass ich ihm ganz nahe dahinein ruffen sollte. Ob ich nun gleich zimlich laut redete, verstunde er mich doch nicht, sogar hat der gute Mann das Gehör verlohren. Ich musste also so stark, als ich konnte, reden, man kan sich also leicht einbilden, was vor eine Conversation gegeben".

Prof. Dr. Campegius Vitringa (1659-1722), hoogleraar Hebreeuws, theologie ne kerkgeschiedenis aan de Academie van Franeker.
Portret door W(illiam) B(oele) S(ophius) Boeles.
Datering: onbekend
Bron: Ref. [18]
Hoofdgestel in een van de gebouwen van de Academie van Franeker anno 1650.
Foto: Louk Lapikás , 2010

klik op plaatje(s) om te vergroten

3b. Martynnes (Martinus) Vitringa, geb./ged. geref. Leeuwarden 29/31-3-1662 (geen moedersnaam genoemd), ovl. Leeuwarden 22-2-1723[34] of 23-2-1722[35] beg. Jacobinerkerk 2-3-1723¥) bode van het Hof van Friesland (1681), secretaris (1694, 1697), substituut griffier te Leeuwarden,[36] politiemeester te Leeuwarden (1702-1703),[37] schepen van Leeuwarden (1702-1705, 1719-1722),[38] otr./tr. Leeuwarden gerecht/geref. 1/10-7-1681 Catharina (Trijntie) Lambarts (Byekorff)(¥), geb. afkomstig van Leeuwarden (1681).

COMMENTAAR(¥) Ref. [39] geeft een fout overlijdensjaar.


COMMENTAAR(¥) Haar herkomst is onzeker. Ref. [40] identificeert haar zonder verder bewijs met Trijntje Lambarts, geb. Leeuwarden 5-4-1663, ovl. Leeuwarden 9-6-1722, beg. Westerkerk, dr. van Lambert Jansen en Hylric Tarkes.
Een doop van haar is niet te vinden in Leeuwarden. Wel: Trintie Lammerts, ged. geref. Harlingen 8-2-1663, dr. van Lammert Jansen en Hylcktjen Tackes.
Voorts is er: Tryntje Lammerts die geref. lidmaat wordt te Leeuwarden op belijdenis 13-3-1700.

In 1700 verkoopt M. Vitringa aan H. Tiensma een huis op de Huizumer Zuupmarkt te Leeuwarden.[41]
In 1701 verkoopt M. Vitringa aan W. de la Rieve een huis in de Oude Oosterstraat te Leeuwarden.[42]
In 1701 verkoopt M. Vitringa aan Wijbinga, E. een huis in de Tuinen n.z., Wijbe Doijessteeg te Leeuwarden.[43]
In 1701 verkoopt M. Vitringa aan A. Jansen een huis in de Zuupsteeg te Leeuwarden.[44]

3c. Horatius Vitringa, ged. geref. Leeuwarden 12-8-1664 (geen moedersnaam genoemd) (volgens Ref. [50] geb. 15-8-1664 (!)), ovl. 1700[51] , wordt geref. lidmaat te Leeuwarden op belijdenis 1-12-1686, notaris publicus (1688, 1689), rentmeester der stad Leeuwarden (1689..1697), otr./tr. Leeuwarden gerecht/geref. 5/14-10-1688 Dieuke Duijff, beg. Leeuwarden Jacobinerkerk 11-10-1723 ("vrouw van Rentmeester Vitringa), afkomstig van Leeuwarden.

In 1697 verkoopt A. Hamerster aan H. Vitringa een huis bij de Ossekop te Leeuwarden.[52]
In 1720 verkoopt D. Vitringa-Duijff aan G.H. Bijker een huis in het Naauw te Leeuwarden.[53]
In 1720 verkoopt D. Duijff aan G. Hendrix een huis in het Naauw te Leeuwarden. Niaarnemer is E. Vitringa.[54]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Vitringa --- Generatie 3 ( 68 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 2. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 3. ⇒ 074a.htm
 4. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 5. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 6. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 7. RA Friesland, Toegangsnummer: 181, Archieftitel: Universiteit te Franeker, ⇒ www.archieven.nl
 8. Mededeling Egbert Lantinga te Wageningen (2003)
 9. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 10. RA Friesland, Toegangsnummer: 181, Archieftitel: Universiteit te Franeker, ⇒ www.archieven.nl
 11. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 12. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 13. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 14. NL 72(1955)109
 15. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 16. GA Leeuwarden, Toegangsnummer: 190-B-I, Handschriften en Handtekeningen van bekende Leeuwarders, ⇒ www.archieven.nl
 17. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 18. Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, Leeuwarden, 1878-1889, II. 288.
 19. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 20. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 21. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 22. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 23. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 1. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 2. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 3. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 6. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 7. RA Friesland, Toegangsnummer: 181, Archieftitel: Universiteit te Franeker, ⇒ www.archieven.nl
 8. ⇒ profsenmrs.htm
 9. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 10. RA Friesland, Toegangsnummer: 181, Archieftitel: Universiteit te Franeker, ⇒ www.archieven.nl
 11. NP 6(1915)383
 12. Nav. 30(1880)418
 13. Nav. 30(1880)418
 14. GA Leeuwarden, Toegangsnummer: 29, Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden, Lijst van politiemeesters, ⇒ www.archieven.nl
 15. NP 6(1915)383
 16. Nav. 30(1880)418
 17. NP 6(1915)383
 18. GA Leeuwarden, 1700 Groot-Consentboek Folio: 100
 19. GA Leeuwarden, 1701 Klein-Consentboek Folio: 117
 20. GA Leeuwarden, 1701 Klein-Consentboek Folio: 117
 21. GA Leeuwarden, 1701 Klein-Consentboek Folio: 126
 22. NP 6(1915)383
 23. NP 6(1915)383
 1. W. Eekhoff, Geschiedenis van het Sint Anthony-gasthuis, Leeuwarden, 1854, ⇒ voogdenStAnt.htm
 2. NP 6(1915)383
 3. NP 6(1915)383
 4. Nav. 30(1880)418
 5. Nav. 30(1880)418
 6. GA Leeuwarden, 1697 Groot-Consentboek Folio: 136
 7. GA Leeuwarden, 1720 Groot-Consentboek Folio: 183
 8. GA Leeuwarden, 1720 Proclamatieboek Folio: 206
 9. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 10. NL 39(1921)382
 11. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 12. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 13. Wap. 22(1918)359
 14. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 15. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 16. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 17. GA Leeuwarden, 1720 Klein-Consentboek Folio: 111
 18. GA Leeuwarden, 1742 Groot-Consentboek Folio: 91
 19. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 20. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 21. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 22. Henricus Grevenstein, Naamlyst der predikanten ... in de Steden en Dorpen der Classis Bolswert en Workum, Leeuwarden, 1751, ⇒ books.google.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3