This page was last updated : 140326.
File size is: 48 k.
Varia
Generatie 8
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.1,
Muiden, 2012.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 8

Fragment Gonggrijp van der Sanden
This research is done to discover a few generations of ancestors and his fate after World War II of Willy Gonggrijp van der Sanden, born Manondjaja (Java) 22-5-1917. This fragment starts with Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (1827-1909) of whom 10 generations of further ancestors can be found in Nederland's Patriciaat 3(1912)121. The fragment is in Dutch.

I
Ia. Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (RNL), geb. Swinderen 7-2-1827, ovl. Wiesbaden 3-11-1909, hoogleeraar Indische Instelling te Delft 24-6-1864, leeraar Hoogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, enz. enz., tr. 1o Rotterdam 11-7-1849[1] Magthilda van der Sanden, geb. Noordwijkerhout 1822[2] , ovl. Buitenzorg 7-7-1854[3] [4] dr. van Hendrik van der Sanden en Alida Donker, tr. 2o Batavia 29-11-1855[5] [6] Maria Cornelia Wolvekamp, geb. Rotterdam 27-7-1831, ovl. Meester Cornelis 17-12-1861, dr. van Stephanus Hendrik Wolvekamp en Cornelia Overgaauw, tr. 3o Buitenzorg 25-2-1863[7] Anna Rosina Hendrika Wolvekamp, geb. Rotterdam 3 February 1838, woont te Wiesbaden (1912), dr. van Stephanus Hendrik Wolvekamp en Cornelia Overgaauw.
links: Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (1827-1909), datering foto: voor 1898,
rechts: zijn biografie (1898)
Bron: Onze Hoogleeraren, Rotterdam, 1898 DBNL
klik op plaatje(s) om te vergroten

links: Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (1827-1909), datum foto onbekend,
rechts: zijn levensloop beschreven in een in memoriam.
Bron: CBG
klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit zijn eerste huwelijk (Gonggrijp-van der Sanden):[8] [9]

George Lodewijk Gonggrijp (1859-1939) en Agnes Charlotte van der Valk (1853-..).
Datering: 1913
Bron: CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
   Uit zijn eerste huwelijk:[19]
  • a. Mr. Justus Theodoor Rinia Gonggrijp, geb. Garoet (res. Preanger Regentschappen) 3 Jan 1884, hoofdcommies binnenlands bestuur Ned. Indië. woont te Weltevreden (1912).
  • c. Johan Willem Gonggrijp, geb. Soekaboemi (res. Preanger Regentschappen) 10-5-1888, scheikundige bij de suikerfabriek Randoe Goenting. Zij wonen te Djocjacarta (1912).
  • d. Stephanus Rudolf Gonggrijp, geb. Soekaboemi 10-5-1888. woont te Rembang (1912).
  • e. Louis Gonggrijp, geb. Delft 30 Aug. 1895.
 • 6. Cornelia Anna Gonggrijp, geb. Depok 31-7-1860, ovl. te Delft 11-12-1890 (ongehuwd).
 • 7. Stephanus Hendrik Gonggrijp, geb. Depok 6-11-1861, mede-eigenaar der plantage Clevia, de Morgenstond en 't Lot 36 in Nickerie, tr. Paramaribo 29-6-1887[26] Louisa Catherina Spiering, geb. Paramaribo 30-12-1860, dr. van Jacob Iaaac Spiering en Sara Maria Lobato. Zij wonen te Paramaribo (1912).
   Uit dit huwelijk:[27]
  • a. Anna Barbara Gonggrijp, geb. op de Morgenstond 23-6-1889, tr. deBilt 21 Nov. 1911 Michiel Johan Verloop, geb. Utrecht 12-3-1879, ltnt-ter-zee 2e klasse, zn. van Willem Hendrik Verloop en Fusina Maria de Lange.
  • b. Stephanie Gonggrijp, geb. Paramaribo 15 Sept. 1890, woont te Paramaribo.
  • c. Louis Gonggrijp, geb. 's-Gravenhage 28 nov. 1893.
  • d. Henri Gonggrijp, geb. Paramaribo 7 Dec. 1899.
  Uit zijn derde huwelijk (Gonggrijp-van der Sanden):[28] [29]
 • 8. Cornelis Maria Gonggrijp, geb. Depok 13-11-1864 (of 1863), ovl. Delft jong.
 • 9. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp, geb. Delft 3-7-1865, ovl. Delft 30-7-1866,[30]
 • 10. Maria Cornelia Gonggrijp, geb. Delft 19 January 1867,[31] woont te Wiesbaden 1912.
 • 11. Justine Rinia Petronella Francisca Gonggrijp, geb. Delft 27-11-1869, woont te Wiesbaden 1912.
 • 12. Frederic Marie Cornelis Gonggrijp, geb. Delft (Vrijenban) 14-7-1878, ondernemer en administrateur der erfpachtsperceelen Kalipata I en II te Wlingi, tr. Soerabaya 3 Aug. 1905[32] Charlotte Elise Reijneke, geb. Soerabaya 1-3-1882, dr. van Charles Louis Reijneke en Jeannette Marianne Andela. Zij wonen te Wlingi, res. Kediri (1912).
   Uit dit huwelijk:[33]
  • a. Jeanne Elise Gonggrijp, geb. Soerabaya 26-6-1906.
  • b. Frederik Rinia Louis Gonggrijp, geb. Malang 23-5-1908.


II

IIa. Hendrik (Henri) Cornelis Rinia Gonggrijp van der Sanden, geb. Depok (Buitenzorg) 2-7-1850, ged. NH Semarang 9-5-1852[34], ovl. na 1924, is als de "jongenheer H. C. R. Gonggrijp als passagier van Java naar Nederland vertrokken met het schip President Plate (okt. 1860),[35] reist in jan. 1877 met het stoomschip Prins van Oranje van Nederland naar Indië,[36] dient in 1886 een verzoek in om verlenging met 3 maanden te verkijgen van de bij Regeeringsbesluit van 19-11-1885 gestelden termjjn van 6 maanden, voor de indiening van kaart en meetbrief van de hem in erfpacht toegezegde woeste gronden, gelegen in het district Singawarna, afd. Tassikmalaija, res. Preanger, hetgeen door de Regeering wordt afgewezen,[37] administrateur (1894, 1895) en eigenaar van de Cultuurmaatschappij Soekadjadi te Tasikmalaja voor de verbouw van kina,[38] die werd verwoest door de uitbarsting van de vulkaan Galoengoeng in 1894, dient in 1898 samen met J. G. A. Muhlnickel een verzoek in om prioriteit gedurende twee jaren voor een concessie voor den aanleg van een hoofdspoorweg van Serang naar Bandjar met zijtakken Tjilegon-Nieuw Anjer, Perdana Buitenzorg, Tjipatoedja-Tasikmalaja en Pameungpeuk-Boengboelan, hetgeen wordt afgewezen,[39] dient in 1899 een verzoek in om prioriteit voor een concessie voor den aanleg en de exploitatie van een secundairen sproorweg in de "residentiën Banjoemas en Tegal, loopende van Poerwokerto over Boemiajoe en Margasarie naar Balapoelang, hetgeen wordt afgewezen,[40] komt in okt. 1903 voor den raad van justitie te Soerabaia wegens het plaatsen van een advertentie ten nadeele van den heer mr H.A.J. Tobias (zijn employee) ,[41] waarbij tijdens de zitting blijkt dat "De heele zaak draait dus om een paar onnoozele kippen, eenige onschuldige duiven en nog onschuldiger djeroeks o.a., met en benevens een cultuuralmanak van De Bussy en een snoeimes!",[42] administrateur (1895) en ondernemer van de percelen Kemiri Gedeh I en II te Blitar voor de verbouw van koffie (1895), die door de uitbarsting van de vulkaan Kloet 1in 1901 werd verwoest, en ondernemer van Boemiajoe I en II te Blitar (1904), die door de wordt veroordeeld wegens schriftelijke belediging van de assistent-resident (1914), heeft een klein-landbouw onderneming bij Manondjaja (1924), woont in Cheribon (1882) Tasikmalaja (1883..1894), Buitenzorg (1898..1900), Blitar (1901), Kediri (1902), Toeban (1903, 1904), Djokjakarta (1907, 1909), Manondjaja (1914), otr./tr. 1o Paramaribo 23-4/12-5-1875 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 6-1-1882),[43] Elisabeth Margaretha Arland, geb. Paramaribo, (zij hertr. Suriname 1-2-1884 Richard Anton Patrieck Connel O' Ferrall[44]), dr. van Nicolaas Thomas Arnoldus Arland en Francina Johanna Elisabeth Groenlo, tr. 2o Batavia 13-9-1888[45] Louise Marie Antoinette van Haastert, geb. Batavia 21-9-1861[46] , ovl. Blitar 7-4-1897 (in het kraambed van zoon Louis Marie Anton),[47] dr. van Antonie Frederik van Haastert en Louise NN,[48] tr. 3o Weltevreden 6-5-1899[49] Melanie Damwijk, geb. Soerabaja 2-3-1868, ovl. na 1937, verschijnt in de Indische kranten als Mevr. M. Gonggrijp-Damwijk, die adverteert als hoofdagent te Djocdja van de Eerste Indische Stoomververij (1909, 1910), en verkoopster te Bandoeng van toiletpoeder Lotos-Bedak (1927..1937), woont te Djoeda (1909, 1910), Djocjacarta (1912), Bandoeng (1927/28).

Bataviaasch nieuwsblad 15-6-1914: Op Dinsdag, 23-6-1914 zal voor den Raad van Justitie alhier terechtstaan: H C. R. Gonggrijp van der Sanden, geb. te Depok, oud 62 jaren (sic!), zonder beroep, wonende te Manondjaja, terzake: Dat hij met het oogmerk den assistent-Resident te beleedigen en in zijn eer en goeden naam aan te tasten heeft geschreven en aan den druk openbaar heeft doen maken een artikel met het opschrift "Toevallig", en een artikel in de Expres d.d. 7-9-1912. 4 getuigen zullen worden gehoord.
Het blijkt er om te gaan dat "hij naar aanleiding van het begiftigen met de zilveren ster van eenige Inlandsche hoofden in de afdeeling Galoeh, aan het adres van den Ass. Resident dier afdeeling, toenmaals den Heer A. Pecqueur, in de Expres een insinueerend artikel heeft geschreven, waarin dezen bestuursambtenaar feiten worden ten laste gelegd, welke hem, indien ze bestonden, zouden blootstellen aan den haat of de verachting der ingezetenen, in elk geval smadend voor hem zijn."
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiĆ« 6-8-1914, Tegen het vonnis van den Raad van Justitie, alhier, waarbij H. C. R. Gongrijp van der Sanden, wegens drukpersdelict tot ƒ 200 boete werd veroordeeld, is door beklaagde revisie aangeteekend.
Bataviaasch nieuwsblad 19-8-1914, Het vonnis van den raad van justitie alhier, waarbij H. C. R. Gongrijp van der Sanden ter zake van laster jegens een openbaar ambtenaar door middel van een verspreid drukwerk tot ƒ 200 boete werd veroordeeld, is in revisie door het Hof bekrachtigd.
Bataviaasch nieuwsblad 15-5-1915, Het verzoek van H. C. R. Gongrijp van der Sanden om kwijtschelding van de hem bij vonnis van den raad van justitie alhier opgelegde geldboete van ƒ 200, waartoe hij wegens persdelict is veroordeeld, is afgewezen

Advertentie in het Bataviaasch nieuwsblad d.d. 6-10-1909 betreffende Melanie Damwijk als hoofdagent van de Eerste Indische Stoomververij. Idem d.d. 13-2-1928 betreffende Melanie Damwijk als verkoopster van toiletpoeder.
klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit zijn eerste huwelijk (Gonggrijp van der Sanden-Arland):
 • 1. Henriette Elisabeth Jacoba Gonggrijp, geb. Paramaribo 26-2-1876, ovl. na 1933, woont te 's-Gravenhage met haar "plichtsgetrouwe compagnon en huisgenoot K.R.W. van Deventer" (1933),[50] tr. Paramaribo 20-10-1895[51] Diederik Cornelis Schippers, geb. Diemen 19-11-1867, ovl. Rotterdam 20-4-1918 West-Ind. ambtenaar, zn. van Dr. Hermanus Schippers med. doctor, geneesheer, en Diederica Swaving. Zij wonen te Paramaribo (1912), te 's-Gravenhage (1939). Hieruit verder nageslacht bekend.
  De heer D.C. Schippers en familie reizen met het schip Prins Frederik Hendrik van Paramaribo naar Amsterdam (1905). De Indische Mercuur nr. 23 (1905).[52]
   Uit dit huwelijk:[53]
  • a. Hermine Charlotte Elisabeth Schippers, geb. Nieuw Nickerie 5-1-1897, tr. 's-Gravenhage 31-7-1929[54] Frederik Wilhelm Korten, geb. Rotterdam 27-4-1896, gemeenteambtenaar, zn. van Johan Hendrik Korten en Mina van Veen. Zij wonen te Leiden (1939).
  • b. Henri Nicolaas Paul Schippers, geb. Paramaribo 8-4-1898, oud-employee van de Cultuur-onderneming te Baroeredjo, woont te Kdibaroe (1939).
  • c. Bert Diederik Schippers, geb. Paramaribo 25-11-1901, stuurman (1931..1937), gezagvoerder (1940) bij de Kon. Paketvaart Mij., verblijft als burger B.D. Schippers in het krijgsgevangenenkamp Java Party 24, Kinta Maru 2 (Batavia 6-9-1944, Singapore 13-9-1944),[55] tr. 's-Gravenhage 8-1-1930[56] Francina Johanna Gabler, geb. Amsterdam 22-5-1906, dr. van Dirk Hendrik Gabler en Anna Elisabeth Odenkerk. Zij wonen te Weltevreden (1931, 1933), Batavia (1937), Palembang (1939, 1940). Hieruit verder nageslacht bekend.
  Uit zijn tweede huwelijk (Gonggrijp van der Sanden-van Haastert) vier kinderen:[57]
 • 2. Mathilda Louise Henriette Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja 21-7-1889, ged. Djokjakarta 11-4-1909[58], ovl. 's-Gravenhage 6-1-1966 (verm. ongehuwd), beg. 's-Gravenhage Nieuw Eyk en Duinen, reist als mej. M.L.H. Gonggrijp van der Sanden met bestemming Oost-Java van Nederland naar Batavia met het schip Willem Ruys, dat op 21-9-1949 in Batavia wordt verwacht,[59] woont te 's-Gravenhage (1966).
 • 3. Reina Alida Antoinette Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja, Java 14-7-1890, ged. Djokjakarta 11-4-1909 ,[60] employee (1913-1923) van Crushedfood (1913-1914), wonend te Weltevreden, Batoetoelis (1913-1924) [61] hoofd van de Hollands-Inlandsche School bij de "School voor lager onderwijs voor zonen van den Inlandschen adel" in Manondjaja 1912-1914,[62] tr. 1o Batavia 29-7-1915[63] en Taksimalaja 29-7-1915 (verloofd Weltevreden 6-2-1914[64] ). Pieter Herman Ungerer, geb. Bandoeng 17-6-1888. derde commies bij de Algemeene Rekenkamer (benoemd 30-5-1916), ambtenaar staatsspoorwegen (1922-1933), machinist bij de afd. Oost-Java Zeevervoer, Dept. van Financien NOI (1936..1941), woont te Tasikmalaja (1916), zij wonen te Weltevreden (1922-1933),[65] reist in 1930 met het schip Pieter Cornelisz Hooft van Batavia naar Amsterdam (vertrek 23-7-1930 van Priok),[66] verm. zn. van Pieter Gerardus Ungerer, griffier van de landraad te Bandoeng, en Carolina Elisabeth de Santy, tr. 2o verm. Th.J. van Hese, machinist Mexolie, (1931..1940) zij wonen te Rangkasbetoeng (1931..1940).[67]
   Uit het huwelijk (Ungerer-Gonggrijp):
  • a. Louise Melani Elisabeth Ungerer, geb. Weltevreden 17-9-1916[68] , ovl. 1991[69] , woont te Schiedam (1976), tr. vóór 1937 Jules Bernard de la Bretonière, geb. Blitar 3-1-1912 (erkend), ovl. 1978[70], wordt op 30-7-1932 benoemd tot tijdelijk waarnemend verificateur bij de In- en Uitvoerrechten te Batavia, ambtenaar 4e kl. I.U.A. te Djambi, douanebeambte (1937), woont te Rotterdam (1963), 's-Gravenhage (1965), Schiedam (1974), zn. van Jean Bernard Louis Alphonse de la Bretonière en Liem Twan Nio. Zij wonen te Djambi (1937). Op 5-2-1937 wordt hun faillisement uitgesproken door de Raad van Justitie te Medan.[71] Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 4. Sjoerd Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja 24-11-1892, ovl. Manondjaja 18-9-1924 (verongelukt, zie artikel), beg. op de landbouwonderneming van zijn vader).

Artikel in Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 22-9-1924, betreffende het noodlottig ongeval van Sjoerd Gonggrijp (1892-1924). Overlijdensadvertentie van Sjoerd Gonggrijp van der Sanden (1892-1924).
Bron: CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Interneringskaart van Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus Ament.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, Inventaris nr. 430 Nationaal Archief

klik op plaatje(s) om te vergroten
   Uit dit huwelijk:[80]
  • a. Titia Melanie Ament, geb. Bandoeng 24-1-1935.
  • b. Herman Rinia Ament, geb. Bandoeng 13-10-1937. Hieruit verder nageslacht bekend.

Interneringskaart van Johan Oppermann.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, Inventaris nr. 430 Nationaal Archief
Graf op de begraafplaats Nieuw Eyk en Duinen te 's-Gravenhage van Mathilda Louise Henriette Gonggrijp van der Sanden (1889-1966), haar halfzuster Louise Marie Antoinette Gonggrijp van der Sanden (1908-1977) en dier echtgenoot Johan Oppermann (1900-1967).
Bron: Graftombe.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten


III

IIIa. Eric Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja 10-8-1894, werkt op de onderneming van zijn vader bij Manondjaja (1924), klein landbouwer afkomstig van Singaparna (Tasikmalaja) (1943), landstorm soldaat der 2e klasse Infanterie bij de Landstorm afd. Garoet, wordt op 8-3-1943 gevangen genomen in Garoet, verblijft als soldaat in het Japanse krijgsgevangenkamp Java Party 11 NN Maru 4 (Batavia 29-1-1943, Singapore 2-2-1943),[84] wordt vermeld op een Rode-Kruislijst van Nederlandse krijgsgevangenen in Thailand april 1944,[85] tr. vóór 1943 NN Hoesen, woont op de rubberonderneming Gasir-gadong te Manondjaja (Tasikmalaja) (1943).

Interneringskaart van Eric Gonggrijp van der Sanden.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, Inventaris nr. 430 Nationaal Archief

klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit Eric Gonggrijp van der Sanden (en NN Hoesen?) vermoedelijk:
 • 1. Herman Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja 5-5-1915, filiatie niet bewezen.
 • 2. Willy Gonggrijp van der Sanden, geb. Manondjaja 22-5-1917 (volgens zijn in 1940 uitgegeven paspoort), ovl. 1969, machineschrijver wonende te Bandoeng (1940), tr. 1o voor 1941 (huwelijk door echtscheiding ontbonden)[86] Rachel Durandt, ovl. vóór 2013, tr. 2o NN.

Paspoort van Willy Gonggrijp van der Sanden uitgegeven te Bandoeng 18-4-1940.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Wie de ouders van Rachel Durandt zijn is vooralsnog onbekend. In aanmerking komen wellicht:

* Johan Gerard Adolf Durandt, ovl. 1932/33? brandweerman te Batavia (1932),[87] tr. Wilhelmina Emong, krijgt als zijn weduwe (1933) pensioen krijgt uitgkeerd bij besluit van de Gemeenteraad van Batavia. [88] Zij verkrijgen een toepasselijk verklaring (=gelijkstelling aan Europeanen) op 7-2-1933 voor zichzelf en voor hun kinderen: Harie Amelus Julius, Eddie Johan Rudolf, Frederik Paulus Hendrik, Juliana Amelia Emma, Ariaantje Jozephine Adolfine, Liesbeth Frederika Josephina, Lientje Theresia Paulina, Sarlotha Sadrana Karolina, allen wonend te Batavia.[89]

Nederlandsche Staatscourant april 1931:
Verzoek tot naamsaanneming aan de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië
Johan Gerard Adolf, ten rechte Johan Gerard Adolf Durandt te Weltevreden, om aan zijn echtgenoote Wilhelmina Emong te vergunnen den geslachtsnaam Emong aan te nemen.

* F. Durandt, employee van de Stoomvaart Mij. Nederland, wonend te Tandj. Priok. (1926, 1929).

   Uit zijn eerste huwelijk:
  • a. Meithy Gonggrijp van der Sanden, geb. 1941, ovl. 2013,[90] Hieruit verder nageslacht bekend.
   Uit zijn tweede huwelijk nageslacht bekend, waaronder:
  • b. Sonja Hedy Gonggrijp van der Sanden, geb. 1956. Hieruit verder nageslacht bekend (zie Ref. [91])
 • 3. Ronald Gonggryp van der Sanden, geb. 25-10-1928, filiatie niet bewezen, woont San Jose (Cal. USA), genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger 14-11-1972[92] waaarbij de naam wordt gewijzigd in Ronald Eric Gonggryp, tr.[93] Louisa Jeanette Francisca Willy van Hunnik, geb. (Bandoeng?) 1927-1929, dr. van Jan Dirk van Hunnik en Elisabeth Adriana Lambertina Josephina Maria van Oostendorp.
 • 4. Hendrik Cornelis Rinia Gonggrijp van der Sanden (Jr.)[94], filiatie niet bewezen, verblijft als soldaat in het Japanse krijgsgevangenenkamp Java Party 11 NN Maru 4 (Batavia 29-1-1943, Singapore 2-2-1943),[95] interneringskaart niet gevonden, tr. Bandoeng 11-7-1950[96] H.A. Hofmeijer. Zij wonen Djl. Tjihampelas 91 (Lembangweg) (1950, 1951), Chung Hua I Yuen, Kebon Djati 9294 (1954), 's-Gravenhage (1960-1966).
   Uit dit huwelijk:
  • a. Donny André Gonggrijp van der Sanden, geb. Bandung 18-12-1951,[97]
  • b. Jerry Etienne Gonggrijp van der Sanden, geb. Bandung 18-1-1954,[98]
 • 5. M. Gonggrijp van der Sanden, filiatie niet bewezen, slaagt in juni 1940 als mej. M. Gonggrijp v/d Sanden voor het examen kantoorstenograaf gehouden op Java.[99]


Niet geplaatst
  • x. Tjeerd Gonggrijp van der Sanden, geb. 1954/55, ovl. 6-12-2006,[100]

Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook hier
Referenties Varia --- Generatie 8 ( 100 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, http://users.skynet.be/lovawa/verwantschappen/genealogie%20vr.%201600/genealogie.htm
 1. NP3(1912)128
 2. ⇒ dat8.htm#35
 3. Gen. Her. Bl. 7(1912)433
 4. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië 1855
 5. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 6. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië 1857
 7. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 8. NP3(1912)128
 9. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 10. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 11. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 12. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 13. NP3(1912)128
 14. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 15. NP3(1912)129
 16. NP3(1912)129
 17. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 18. ⇒ bakker2
 19. NP3(1912)130
 20. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1887
 21. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 22. Jb. der Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam
 23. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1911-1919
 24. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1910-1920
 25. NP3(1912)130
 26. NP3(1912)130
 27. NP3(1912)130
 28. NP3(1912)128
 29. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 30. ⇒ dat8.htm#35
 31. ⇒ dat8.htm#35
 32. NP3(1912)131
 33. NP3(1912)131
 34. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 1. Rotterdamsche courant 1-10-1860
 2. Krantentitel: Samarangsch handels- en advertentie-blad 02-1-1877
 3. Soerabaijasch handelsblad 14-7-1886
 4. RA 1896
 5. Bataviaasch nieuwsblad, 3-6-1898
 6. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad Datum, 19-8-1899
 7. Soerabaijasch handelsblad 19-10-1903
 8. Soerabaijasch handelsblad 18-12-1903
 9. NP3(1912)128
 10. Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 5-2-1884
 11. zie ook NP3(1912)128
 12. ⇒ dat0.htm#5
 13. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië 1898
 14. ⇒ dat0.htm#5
 15. NP3(1912)129
 16. Het Vaderland 23-3-1933
 17. NP 25(1939)256
 18. ⇒ www.dordtenazoeker.nl
 19. NP 25(1939)257
 20. NP 25(1939)257
 21. ⇒ Java%20Party%2024.htm
 22. NP 25(1939)257
 23. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 24. Ind. Nav.16(2003)35
 25. De vrije pers, d.d. 14-9-1949
 26. Ind. Nav.16(2003)35
 27. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
 28. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
 29. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië 1916
 30. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indiƫ, 6-2-1914 en 29-7-1915
 31. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
 32. Het Vaderland 18-8-1930, editie 0, blad 10
 33. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
 34. Bataviaasch nieuwsblad 18-9-1916
 1. ⇒ fam00125.html
 2. ⇒ fam00125.html
 3. De Sumatra post 06-02-1937
 4. NP3(1912)129
 5. Bataviaasch nieuwsblad 15-7-1922
 6. Algemeen Handelsblad 29-1-1925
 7. Leeuwarder courant 13-6-1950
 8. NP 57(1971)33
 9. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië 1938
 10. ⇒ LOG%20Bandoeng%20Register.htm
 11. ⇒ ament
 12. ⇒ ament
 13. De vrije pers, d.d. 14-9-1949
 14. De vrije pers, d.d. 21-9-1949
 15. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië 1902
 16. ⇒ Java%20Party%2011.htm
 17. Rotterdamsch nieuwsblad 18-4-1944
 18. Mededeling John T. Owen, 2013
 19. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 07-12-1932
 20. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 12-01-1933
 21. Indisch Staatsblad 35(1933), gecit. in ⇒ www.naturalisaties.decalonne.nl
 22. Mededeling John T. Owen, 2013
 23. ⇒ sterpar6.htm#BM4432)
 24. California Naturalization Indexes, ⇒ familysearch.org
 25. ⇒ descendtext.php?personID=I1148&tree=hunnik&generations=
 26. ⇒ dat0.htm#5
 27. ⇒ Java%20Party%2011.htm
 28. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 8-7-1950 en 24-7-1950
 29. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 19-12-1951
 30. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 19-1-1954
 31. Bataviaasch nieuwsblad 20-6-1940
 32. AD Rotterdams Dagblad week 49 2006

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9