This page was last updated : 200705.
File size is: 72 k.
Varia
Generatie 8
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.6,
Muiden, 2018.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 8

Fragment Gonggrijp van der Sanden
This research is done to discover a few generations of ancestors and his fate after World War II of Willy Gonggrijp van der Sanden, born Manondjaja (Java) 22-5-1917. This fragment starts with Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (1827-1909) of whom 10 generations of further ancestors can be found in Nederland's Patriciaat 3(1912)121. The fragment is in Dutch.

I
Ia. Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (RNL), geb. Swinderen 7-2-1827, ovl. Wiesbaden 1-11-1909 (volgens BS akte d.d. 27-11-1909 opgemaakt te 's-Gravenhage, was hij "gehuwd met Anna Wolvekamp, overigens niets bekend"), ontvangt onderwijs te Bremen en bezoekt het Culemborgsche gymnasium, gaat theologie studeren te Utrecht, gaf deze studie spoedig op en trad inconnectie met het Ned. Zendingsgenootschap, werd in 1849 tot zendelingleeraar geordend en door Rotterdam uitgezonden, was 1851—1854 regent-directeur (binnen-regent) en tevens hoofd der school van het Protetantsch Weeshuis te Semarang,[1] vertoeft de volgende 10 jaar in de christengemeenten te Toegoe (Batavia) en Depok (Buitenzorg), als zending-leeraar, belast met het Godsdienstig onderwijs, de waarneming van de openbare eeredienst en het opzigt der scholen,[2] wordt in 1864 benoemd tot hoogleeraar in het Maleis aan de toen op te richten Indische Instelling te Delft, aanvaardt in sept. 1864 dit ambt, dat in 1870 werd uitgebreid met een college in het Soendaneesch,[3] geeft les in Maleis aan cadetten van de KMA die te Delft een cursus volgen (1895),[4] woont Voorstraat (1865) en Binnenwatersloot (1866) te Delft, wont met zijn gezin in Delft mei 1868 Wijk 5 n° 47B en verhuist in mei 1871 naar n° 184A,[5] woont in 1876 Noordeinde 30 te Delft en vertrekt vandaar met vrouw en kinderen op 1-5-1877 naar Vrijenban, vestigt zich, komende uit Vrijenban op 8-5-1885 met zijn vrouw en dochter op Oostsingel 90 te Delft,[6] vestigt zich 28-7-1890 zonder zijn vrouw Anna Rosina Hendrika Wolvekamp met zijn dochter Justine Rinia Petronella Francisca op de Oude Delft 12A komende uit Vrouwjutten(land), waarbij zich op 1-8-1890 de dochters Cornelia Anna en Maria Cornelia voegen, woont daar nog in 1897,[7] gaat vanwege de opheffing van de Indische Instelling te Delft in sept. 1890 met pensioen als hoogleraar aldaar,[8] en vertrekt uit de gemeente Delft,[9] leeraar Hoogere Krijgsschool te Delft 's-Gravenhage (1900-..),[10] verblijft in de nazomers van 1902-1906 en 1908 met zijn dochter Justine Rinia Petronella Francisca Gonggrijp in hotels en pensions in Wiesbaden ("Prof. Gonggryp en Fräulein Gonggryp"), kennelijk om daar de thermaalbaden te bezoeken,[11] [12] maar mogelijk ook voor bezoeken aan zijn dochter Maria Cornelia Gonggrijp, die sinds 1900 wegens krankzinnigheid in Marburg verblijft, wordt in 1902 en 1903 bij zijn veblijf in Wiesbaden nog afkomstig uit Delft genoemd, maar vanaf 1904 uit Den Haag, huurt in voorjaar 1909 een huis in Wiesbaden ("Herr. Prof Gonggryp mit Tochter in Villa Luise"), alwaar hij door zijn dochter verzorgd zal zijn tot zijn dood aldaar op 1-11-1909, waarna "zijn asch werd bijgezet in het Crematorium te Mainz",[13]
- tr. 1o Rotterdam 11-7-1849[14] Magthilda van der Sanden, geb. Noordwijkerhout 1822[15] , ovl. Buitenzorg 7-7-1854[16] [17] dr. van Hendrik van der Sanden en Alida Donker,
- tr. 2o Batavia 29-11-1855[18] [19] Maria Cornelia Wolvekamp, geb. Rotterdam 27-7-1831, ovl. Depok (Meester Cornelis) 17-12-1861, woont bij haar ouders in de Koestraat te Rotterdam en vertrekt vandaar op 10-7-1855 naar Java,[20] dr. van Stephanus Hendrik Wolvekamp, broodbakker, en Cornelia Overgaauw,
- tr. 3o Buitenzorg 25-2-1863[21] Anna Rosina Hendrika Wolvekamp, geb. Rotterdam 2-2-1838, ovl. na 1891(¥), woont bij haar ouders in de Koestraat te Rotterdam en vertrekt vandaar op 18-9-1862 naar Java,[22] vestigt zich met haar gezin in Delft mei 1868 Wijk 5 n° 47B en verhuist in mei 1871 naar n° 184A,[23] woont (1876) Noordeinde 30 te Delft en vertrekt vandaar met man en kinderen op 1-5-1877 naar Vrijenban, vestigt zich, komende uit Vrijenban op 8-5-1885 met haar man en dochter op Oostsingel 90 te Delft,[24] gaat niet mee naar Oude Delft 12A waar haar man en dochters zich op 28-7-1890 vestigen, maar vestigt zich op 1-1-1890 Breestraat 75 te Leiden (vorige woonplaats niet opgegeven) (status nog gehuwd) en vertrekt vandaar op 9-12-1891 naar Heerengracht 5 aldaar (status nog gehuwd), wordt ambtshalve afgevoerd uit het Bevolkings Register Leiden (bijv. bij volkstelling niet meer aangetroffen) 26-7-1899,[25] is kennelijk tussen 1891 en 1899 met onbekende bestemming vertrokken en wordt in 1909 in de overlijdensakte van haar (voormalige?) echtgenoot Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp aangeduid als "Anna Wolvekamp, overigens niets bekend", dr. van Stephanus Hendrik Wolvekamp en Cornelia Overgaauw.

COMMENTAAR(¥) Het is onbekend waar Anna Rosina Hendrika Wolvekamp sinds medio jaren negentig van de 19de eeuw is gebleven. Haar vertrek uit Leiden en/of een overlijdensakte werd vooralsnog niet gevonden. Op bekende passagierslijsten van schepen naar Indie of Amerika staat zij niet. Van contact met haar kinderen blijkt niets. In akten, advertenties en dergelijke betreffende de familie Gonggrijp komt zij sinds 1891 niet meer voor. Bij het overlijden van haar echtgenoot in 1909 staat "Anna Wolvekamp, overigens niets bekend". Dat kan waar zijn, maar het kan ook dat de familie daar liever niets over vertelde. Erfeniskwestie?


links: Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (1827-1909), datering foto: voor 1898,
rechts: zijn biografie (1898)
Bron: Onze Hoogleeraren, Rotterdam, 1898 DBNL
klik op plaatje(s) om te vergroten

links: Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (1827-1909), datum foto onbekend,
rechts: zijn levensloop beschreven in een in memoriam.
Bron: CBG
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Prof. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp (1827-1909) in De Locomotief d.d. 8-11-1909.
klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit zijn eerste huwelijk (Gonggrijp-van der Sanden):[26] [27]

Een tennisviertal in Paramaribo 1912

Groepsfoto van vier personen op de tennisclub te Paramaribo. Onder de foto staat: ‘Poppy van Asbeck Sacha en Rambonnet’.
Bron: Het fotoalbum over het leven van de familie Gonggrijp in Suriname rond 1912.
Fotograaf: Andries Augustus Boom (toegeschreven)
Datering: laatste twee weken van april 1912
Locatie: Rijksmuseum Amsterdam
Verlovingsadvertentie van Sacha Kroesen en A.E.L. Rambonnet in Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad d.d. 2-9-1913.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Wie waren deze personen nu precies? Uit de overige foto's van het album blijkt dat de dames zijn:
 • Poppy = Maria Roza Cornelia Gonggrijp, geb. plantage Clevia 15-12-1891, als dr. van Justus Rinia Cornelis Gonggrijp, eigenaar van de plantage, en Anna Rühmann (zie hierboven)
 • Sacha = Sacha Croese = Cornelia Alexandra Kroesen, geb. Batavia 11-1-1893,[38] als dr. van Carel Marinus Hubertus Kroesen, president-directeur van de Surinaamsche Bank, en Jkvr. Caroline Ellen Anna Nahuys.[39]

  Voor de identificatie van de beide heren bleek een bericht uit De Surinamer : nieuws- en advertentieblad d.d. 18-4-1912 behulpzaam. Het bevat de bemanninglijst ("état major") van Hr. Ms. Zeeland, een pantserdekschip van de Nederlandse Marine dat daags tevoren in Paramaribo was gearriveerd uit de Caraibische Zee waar het was gestationneerd. Het schip was op 11 april vanuit Willemstad over Bonaire naar Suriname vertrokken, vanwaar zij na een paar weken in de haven van Willemstad zou terugkeren.[40] Op de lijst stonden onder meer de adelborsten 1e klasse C.J. baron van Asbeck en A.L.E. Rambonnet, die de beide andere tennissers blijken te zijn:

 • Rambonnet = Alexander Louis Egbert Rambonnet, geb. West-Terschelling 6-2-1890, zn. van Christiaan Rambonnet rijksontvanger, en van Jkvr. Margaretha Bouwina van Holthe[41]
 • van Asbeck = Carel Johan baron van Asbeck, geb. 's-Gravenhage 5-2-1891, als zn. van Willem Dirk Hendrik baron van Asbeck (gouverneur generaal van Suriname 1911-1916), en van Anne Marie Jeane Henriette Kluit [42]

  Hoe ging het verder met dit viertal tennisspelers?

  Alexander Louis Egbert Rambonnet, luitenant ter zee 2de kl., verlooft zich op 2-9-1913 te Paramaribo[43] en trouwt 's-Gravenhage 6-7-1915[44] met

  Sacha Kroesen. Zij krijgen twee dochters van wie één op 13-jarige leeftijd overlijdt. Het echtpaar scheidt in 1950,[45] waarna zij in 1966 te Naarden overlijdt[46] en hij in 1972 te Lissabon.[47]

  Maria Roza Cornelia Gonggrijp, trouwde Amsterdam 1-9-1914[48] met Andries Augustus Boom, geb. Amsterdam 12-1-1878, werkzaam bij de KNSM,[49] de vermoedelijke fotograaf van Het fotoalbum over het leven van de familie Gonggrijp in Suriname rond 1912 dat zich thans in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt, zn. van Willem Eliza Boom, vennoot van assurantiekantoor Boom en Gooszen,[50] en van diens tweede vrouw Sijtje Kampfraath.[51] Het levensverhaal van Andries Augustus Boom en Maria Roza Cornelia Gonggrijp wordt verteld door hun dochter Andree Schnitger-Boom in De geuren van de tropen. Zij overlijden beiden te Bussum, hij in 1972[52] zij in 1991.[53]

  Carel Johan baron van Asbeck, trouwde ‘s-Gravenhage 6-10-1921,[54] Elisabeth Henriette Maria Patijn, geb. 's-Gravenhage 7-1-1896, dr. van Mr. Rudolf Johan Hendrik Patijn, o.a. minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken, en van Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge.[55] Hij overlijdt in 1962 te Wassenaar,[56] zij in 1982 te Zeist.[57]

  Tot slot: uit de berichten over de reis van de Hr. Ms. Zeeland kan worden afgeleid dat het schip slechts een paar weken in Suriname is geweest. In die tijd moet de foto met de adelborsten Rambonnet en Van Asbeck dus gemaakt zijn, zodat deze gedateerd kan worden op "de laatste twee weken van april 1912". Overigens was enige weken tevoren op de Hr. Ms. Zeeland bij Bonaire een ernstig schietongeluk met een kanon voorgevalllen waarbij een doden en twee gewonden te betreuren vielen.

  • 5. George Lodewijk Gonggrijp (RNL), geb. Depok (Buitenzorg) 18-3-1859, ovl. 's-Gravenhage 15-1-1939, vertrekt october 1874 uit Delft naar Oirschot,[58] bevorderd van de 4de naar de 5de klas HBS te Delft (juli 1977),[59] resident van Rembang, wonend te Rembang (1909), 's-Gravenhage (1928), tr. 1o Hoeven 5-8-1880 Agnes Charlotte van der Valk, geb. Soerabaya 3-4-1853, ovl. 's-Gravenhage 13-4-1927, woont met haar echtgenoot te Garoet (1884), Rembang (1912), Van Bleiswijkstraat 143 's-Gravenhage (1927), dr. van Theodoor August Ferdinand van der Valk en Catharina Maria Louise Wolff, tr. 2o 's-Gravenhage 10-10-1928 (get. zijn zoons George Lodewijk Gonggrijp, 43 jaar, hoogleraar, en Johan Willem Gonggrijp, 40 jaar, scheikundige) Catharina Louiza (Louisa) Augusta Hoeve, geb. Haarlem 1870/71, ovl. Heemstede 21-12-1943,[60] wed. van Petrus Jacobus Casparus Paulen, dr. van Adrianus Hoeve en van Maria Geertruida Theodora Augusta Rups.

  George Lodewijk Gonggrijp (1859-1939) en Agnes Charlotte van der Valk (1853-..).
  Datering: 1913
  Bron: CBG

  klik op plaatje(s) om te vergroten
    Uit zijn eerste huwelijk:[61]
   • a. Mr. Justus Theodoor Rinia Gonggrijp, geb. Garoet (res. Preanger Regentschappen) 3 Jan 1884, hoofdcommies binnenlands bestuur Ned. Indië. woont te Weltevreden (1912).
   • c. Johan Willem Gonggrijp, geb. Soekaboemi (res. Preanger Regentschappen) 10-5-1888, scheikundige bij de suikerfabriek Randoe Goenting. Zij wonen te Djocjacarta (1912).
   • d. Stephanus Rudolf Gonggrijp, geb. Soekaboemi 10-5-1888. woont te Rembang (1912).
   • e. Louis Gonggrijp, geb. Delft 30-8-1894.
  • 6. Cornelia Anna Gonggrijp, geb. Depok 31-7-1860, ovl. te Delft 11-12-1890 (ongehuwd), woont (1876) Noordeinde 30 te Delft en vertrekt vandaar met haar ouders op 1-5-1877 naar Vrijenban,[68] vestigt zich, komende uit Vrijenban op 8-5-1885 met haar vader en stiefmoeder op Oostsingel 90 te Delft en vertrekt 18-12-1886 naar Amsterdam,[69] waar zij zich inschrijft op de Wijttenbachstraat 50, verhuist vandaar in april 1888 naar Prinsengracht 782 vanwaar zij vertrekt in mei 1888 naar Falckstraat 43 en vandaar zij in dec. 1888 terugkeert naar Wijttenbachstraat 50 (was daar al in nov. 1888 al ingeschreven), vertrekt vandaar op 7-8-1890 naar Delft, en schrijft zich op 28-7-1890 in bij haar vader op de Oude Delft 12A,[70] en overlijdt aan de Oude Delft 11-12-1890.
  • 7. Stephanus Hendrik Gonggrijp, geb. Depok 6-11-1861, ovl. Brussel 21-2-1937[71], mede-eigenaar der plantage Clevia, de Morgenstond en 't Lot 36 in Nickerie, tr. Paramaribo 29-6-1887[72] Louisa (Louise) Catherina Spiering, geb. Paramaribo 30-12-1860, ovl. Voorst 14-3-1945, schrijft zich op 18-6-1938 in op Schiefbaanstraat 16 te 's-Gravenhage komend uit Brussel,[73] dr. van Jacob Iaaac Spiering en Sara Maria Lobato. Zij wonen te Paramaribo (1912).
    Uit dit huwelijk:[74]
   • a. Anna Barbara Gonggrijp, geb. op de Morgenstond 23-6-1889, tr. deBilt 21-11-1911 Michiel Johan Verloop, geb. Utrecht 12-3-1879, ltnt-ter-zee 2e klasse, zn. van Willem Hendrik Verloop en Fusina Maria de Lange.
   • b. Stephanie Gonggrijp, geb. Paramaribo 15 Sept. 1890, woont te Paramaribo.
   • c. Louis Gonggrijp, geb. 's-Gravenhage 28-11-1893.
   • d. Henri Gonggrijp, geb. Paramaribo 7-12-1899.
   Uit zijn derde huwelijk (Gonggrijp-A.R.H. Wolvekamp):[75] [76]
  • 8. Cornelis Maria Gonggrijp, geb. Depok 13-11-1863, ovl. Delft 8-12-1865 ("ruim twee jaren oud").
  • 9. Justus Rinia Petrus François Gonggrijp, geb. Delft 2-7-1865, ovl. Delft 30-7-1866.
  • 10. Maria Cornelia Gonggrijp, geb. Delft 19-11-1867, ovl. na 1909¥) woont (1876) Noordeinde 30 te Delft en vertrekt vandaar met haar ouders op 1-5-1877 naar Vrijenban, vestigt zich, komende uit Vrijenban op 8-5-1885 met haar ouders op Oostsingel 90 te Delft en vertrekt 2-4-1889 naar 's-Gravenhage Loosduinseweg 19 bij mej. Hoefnagel,[77] vestigt zich 28-7-1990 bij haar vader op de Oude Delft 12A komende uit 's-Gravenhage,[78] wordt wegens krankzinnigheid onder curatele gesteld (1900), woont nog te Marburg in 1909 wanneer haar vader overlijdt.

   COMMENTAAR(¥) Het overlijden van Maria Cornelia Gonggrijp is (nog) niet gevonden. Het zou omstreeks 1925 kunnen hebben plaatsgevonden, wannneer haar zuster Justine uit Marburg terugkeert naar 's-Gravenhage. Echter, in het Haags Gemeentearchief, waarheen overlijdensaktes van buiten Nederland overleden Nederlanders ter registratie worden verzonden, is zo'n akte niet te vinden.
   Nederlandsche staatscourant d.d. 10-4-1900:
   Curateele. Bij vonnis der arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage, dd. 3-4-1900, is mejuffrouw Maria Cornelia Gonggrijp, particuliere, laatstelijk wonende te Delft, thans te Marburg bij Cassel, wegens krankzinnigheid, gesteld onder curateele. Geschiedende deze aankondiging op grond van artikel 498 van het Burgerlijk Wetboek. Delft, 8-4-1900. Mr. P. A. Post Uiterweer , Procureur.
  • 11. Justine Rinia Petronella Francisca Gonggrijp, geb. Delft 27-11-1869, ovl. 's-Gravenhage 26-9-1946 (ongehuwd), woont (1876) Noordeinde 30 te Delft en vertrekt vandaar met haar ouders op 1-5-1877 naar Vrijenban, vestigt zich, komende uit Vrijenban op 8-5-1885 met haar ouders op Oostsingel 90 te Delft,[79] vestigt zich 28-7-1890 bij haar vader op de Oude Delft 12A komende van Vrouwjuttenland, schrijft zich in te 's-Gravenhage 13-10-1900 komende uit Delft, verblijft in de nazomers van 1902-1906 en 1908 met haar vader in hotels en pensions in Wiesbaden ("Prof. Gonggryp en Fräulein Gonggryp"), verzorgt sinds voorjaar 1909 in Wiesbaden haar vader die daar een huis heeft gehuurd ("Herr. Prof Gonggryp mit Tochter in Villa Luise"), en aldaar sterft op 1-11-1909,[80] [81] vestigt zich op 31-5-1912 in de Riemerstraat 176 te 's-Gravenhage, vertrekt vandaar op 17-1-1918 naar het Diaconessenhuis in Arnhem, schijft zich - komende uit 's-Gravenhage - op 26-1-1918 in te Arnhem op de Bovenburgstraat 6, en vertrekt vandaar op 18-2-1922 (na een opleiding tot verpleegkundige?) naar Kaiserswerth (thans deel van Düsseldorf),[82] gaat vandaar mogelijk naar Marburg (D) waar haar zuster Maria Cornelia (nog steeds in een krankzinnigeninrichting?) verblijft, komt op 27-11-1925 uit Marburg terug naar de Riemerstraat 176 in Den Haag en geeft dan als beroep op "lectrice", woont vervolgens op elf verschillende adressen(¥) in Den Haag (mogelijk als particulier verpleegkundige en/of "lectrice") (laatste vermelding 1938 Regentesselaan),[83] woont bij overlijden in 1946 in 's-Gravenhage.
   (¥) Justine Rinia Petronella Francisca Gonggrijp verhuist op 4-4-1926 van de Riemerstraat 176 naar de Perponcherstraat 109, 27-5-1926 naar van Kinsbergenstraat 91, 14-11-1927 naar van Kinsbergenstraat 96, 6-4-1929 naar Hugo de Grootstraat 10, 16-10-1929 naar Pr. Hendrikstraat 6, 14-1-1933 naar Pr. Hendrikstraat 8, 8-12-1933 naar van Speijkstraat 165, 23-5-1935 naar Groot Hertoginnelaan 224, 14-12-1936 naar Tasmanstraat 192, 14-6-1937 naar Schuytstraat 95, 13-12-1938 naar Regentesselaan 27. Dit is de laatste vermelding in het Bevolkings Register 's-Gravenhage.
  • 12. Frederik (Frederic) Marie Cornelis Gonggrijp, geb. Delft (Vrijenban) 14-7-1878, ovl. 's-Gravenhage 25-6-1949, vestigt zich, komende uit Vrijenban op 8-5-1885 met zijn ouders op Oostsingel 90 te Delft,[84] vestigt zich op 16-3-1896 op niet vermeld adres te Amsterdam komende uit Oosterhout, en vertrekt vandaar in maaert 1897 krijgt in 1897 loting nr. 172 voor de Nationale Militie (resultaat nog niet gevonden) wordt ingeschreven in Maart 1897 als (leerling)machinist aan de Kweekschool voor machinisten op de Muidergracht te Amsterdam en vandaar uitgeschreven naar Delft 11-4-1900,[85] ondernemer en administrateur der erfpachtsperceelen Kalipata I en II te Wlingi (1907), woont Wlingi (1909), vestigt zich op 9-3-1914 als planter uit Batavia bij zijn vrouw en kinderen op van Bleiswijkstraat 143 te 's-Gravenhage en vertrekt vandaar met vrouw en twee kinderen op 4-5-1914 naar Bandoeng,[86] wordt als planter, met zijn vrouw en kinderen, komende uit Bandoeng (NOI), ingeschreven in Hotel de Zalm te 's-Gravenhage 1-9-1920, en verhuist vandaar op 22-1-1921 naar van Bleiswijkstraat 149,[87] directeur van de East Java Rubber Company, Limited,[88] tr. Soerabaya 3-8-1905[89] Charlotte Elise Reijneke, geb. Soerabaya 1-3-1882[90], ovl. na 1949, vestigt zich op 2-12-1911 met haar twee kinderen en komende uit Soerabaia in van Bleiswijkstraat 143 te 's-Gravenhage, dr. van Charles Louis Reijneke, commies bij de Post en Telefoondienst te Soerabaia en Jeannette Marianne Andela. Zij wonen te Wlingi, res. Kediri (1912), 's-Gravenhage (1920-..).
    Uit dit huwelijk:[91]
   • a. Jeanne Elise Gonggrijp, geb. Soerabaya 26-6-1906[92], ovl. 22-4-1998, gecr. Amsterdam De Nieuwe Ooster, tr. Soerabaia 24-3-1933 Christiaan Schokking, geb. Amsterdam 23-12-1908, ovl. Amsterdam 23-12-1995, gecr. De Nieuwe Ooster, wordt benoemd tot R.O.N. 25-3-1970 als oud-adviseur van de directie van de voormalige Nederlandse Overzee Bank NV te Amsterdam,[93] zn. van Frederik Christiaan Cornelis Schokking en van Chritina Willemina Plieger.
   • b. Frederik Rinia Louis Gonggrijp, geb. Malang 29-5-1908[94], ovl. Soerabaia 27-6-1941 (na een zware operatie), vertrekt op 2-9-1924 uit het ouderlijk huis in 's-Gravenhage naar de Nieuwedijk in Den Helder, komt vandaar op 26-4-1929 als luitenant ter zee weer terug bij zijn ouders in Bleiswijkstraat 149, vertrekt vandaar op 28-5-1929 naar het departement van Marine te Batavia,[95] overlijdt als ltnt ter zee 1ste klasse ("treurig bericht" geplaatst door "zijn diep bedroefde ouders")[96] [97] [98] tr. vóór 1941 Th.H. Haasman(n), dr. van Theo R. Haasmann en M.H.M. Mohr. Hieruit verder nageslacht bekend.


  II

  IIa. Hendrik (Henri) Cornelis Rinia Gonggrijp van der Sanden, geb. Depok (Buitenzorg) 2-7-1850, ged. NH Semarang 9-5-1852[99], ovl. Bandoeng kort voor 1-4-1935, is als de "jongenheer H. C. R. Gonggrijp als passagier van Java naar Nederland vertrokken met het schip President Plate (okt. 1860),[100] schrijft zich in op 14-12-1860 bij het gezin van Stephanus Hendrik Wolvekamp, broodbakker, en Cornelia Overgaauw, in de Koestraat te Rotterdam, en vertrekt vandaar op 11-10-1864 naar Delft,[101] reist in jan. 1877 met het stoomschip Prins van Oranje van Nederland naar Indië,[102] dient in 1886 een verzoek in om verlenging met 3 maanden te verkijgen van de bij Regeeringsbesluit van 19-11-1885 gestelden termjjn van 6 maanden, voor de indiening van kaart en meetbrief van de hem in erfpacht toegezegde woeste gronden, gelegen in het district Singawarna, afd. Tassikmalaija, res. Preanger, hetgeen door de Regeering wordt afgewezen,[103] administrateur (1894, 1895) en eigenaar van de Cultuurmaatschappij Soekadjadi te Tasikmalaja voor de verbouw van kina,[104] die werd verwoest door de uitbarsting van de vulkaan Galoengoeng in 1894, dient in 1898 samen met J. G. A. Muhlnickel een verzoek in om prioriteit gedurende twee jaren voor een concessie voor den aanleg van een hoofdspoorweg van Serang naar Bandjar met zijtakken Tjilegon-Nieuw Anjer, Perdana Buitenzorg, Tjipatoedja-Tasikmalaja en Pameungpeuk-Boengboelan, hetgeen wordt afgewezen,[105] dient in 1899 een verzoek in om prioriteit voor een concessie voor den aanleg en de exploitatie van een secundairen sproorweg in de "residentiën Banjoemas en Tegal, loopende van Poerwokerto over Boemiajoe en Margasarie naar Balapoelang, hetgeen wordt afgewezen,[106] komt in okt. 1903 voor den raad van justitie te Soerabaia wegens het plaatsen van een advertentie ten nadeele van den heer mr H.A.J. Tobias (zijn employee) ,[107] waarbij tijdens de zitting blijkt dat "De heele zaak draait dus om een paar onnoozele kippen, eenige onschuldige duiven en nog onschuldiger djeroeks o.a., met en benevens een cultuuralmanak van De Bussy en een snoeimes!",[108] administrateur (1895) en ondernemer van de percelen Kemiri Gedeh I en II te Blitar voor de verbouw van koffie (1895), die door de uitbarsting van de vulkaan Kloet 1in 1901 werd verwoest, en ondernemer van Boemiajoe I en II te Blitar (1904), die door de wordt veroordeeld wegens schriftelijke belediging van de assistent-resident (1914), heeft een klein-landbouw onderneming bij Manondjaja (1924), is bij overlijden in 1935 klein-landbouwer te Tasikmalaja, woont in Cheribon (1882) Tasikmalaja (1883..1894), Buitenzorg (1898..1900), Blitar (1901), Kediri (1902), Toeban (1903, 1904), Djokjakarta (1907, 1909), Manondjaja (1914), Tasikmalaja (1935)
  - otr./tr. 1o Paramaribo 23-4/12-5-1875 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 6-1-1882),[109] Elisabeth Margaretha Arlaud, geb. Paramaribo, is als M.E. Gongrijp, geb. Arlaud onderwijzeres te Paramaribo (1879-1883),[110] (zij hertr. Suriname 1-2-1884 Richard Anton Patrieck Connel O'Ferrall[111]), dr. van (Nicolaas) Thomas Arnoldus Arlaud, te Suriname procureur bij het Gerechtshof (1858-1869), Lands-Practizijn (1863, 1871, 1873), lid (1864-1867) en secretaris (1868-1873) van de Commisie van Onderwijs bij het Schoolwezen, lid van de Koloniale Staten (1866-1876), secretaris van de Maatschappij van Weldadigheid (1868-1878) en ouderling van de Hervormde Gemeente (1873),[112] en van Francina Johanna Elisabeth Groenlo (zerk in Suriname 24-8-1866),[113])
  - tr. 2o Batavia 13-9-1888[114] Louise Marie Antoinette van Haastert, geb. Batavia 21-9-1861[115] , ovl. Blitar 7-4-1897 (in het kraambed van zoon Louis Marie Anton),[116] dr. van Ir. Antonie Frederik van Haastert, werkzaam bij Burgerlijke Openbare Werken te NOI als ingenieur en landmeter te Samarang, chef van de wester-afdeling van Borneo,[117] en van Louise NN[118],
  - tr. 3o Weltevreden 6-5-1899[119] Melanie Damwijk, geb. Soerabaja 2-3-1868, ovl. Batavia feb 1936 ("M. Damwijk, vr(ouw)")[120] verschijnt in de Indische kranten als Mevr. M. Gonggrijp-Damwijk, die adverteert als hoofdagent te Djocdja van de Eerste Indische Stoomververij (1909, 1910), en vermeld als verkoopster te Bandoeng van toiletpoeder Lotos-Bedak (1927..1937), woont te Djoeda (1909, 1910), Djocjacarta (1912), Bandoeng (1927/28).

  Bataviaasch nieuwsblad 15-6-1914: Op Dinsdag, 23-6-1914 zal voor den Raad van Justitie alhier terechtstaan: H C. R. Gonggrijp van der Sanden, geb. te Depok, oud 62 jaren (sic!), zonder beroep, wonende te Manondjaja, terzake: Dat hij met het oogmerk den assistent-Resident te beleedigen en in zijn eer en goeden naam aan te tasten heeft geschreven en aan den druk openbaar heeft doen maken een artikel met het opschrift "Toevallig", en een artikel in de Expres d.d. 7-9-1912. 4 getuigen zullen worden gehoord.
  Het blijkt er om te gaan dat "hij naar aanleiding van het begiftigen met de zilveren ster van eenige Inlandsche hoofden in de afdeeling Galoeh, aan het adres van den Ass. Resident dier afdeeling, toenmaals den Heer A. Pecqueur, in de Expres een insinueerend artikel heeft geschreven, waarin dezen bestuursambtenaar feiten worden ten laste gelegd, welke hem, indien ze bestonden, zouden blootstellen aan den haat of de verachting der ingezetenen, in elk geval smadend voor hem zijn."
  Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 6-8-1914, Tegen het vonnis van den Raad van Justitie, alhier, waarbij H. C. R. Gongrijp van der Sanden, wegens drukpersdelict tot ƒ 200 boete werd veroordeeld, is door beklaagde revisie aangeteekend.
  Bataviaasch nieuwsblad 19-8-1914, Het vonnis van den raad van justitie alhier, waarbij H. C. R. Gongrijp van der Sanden ter zake van laster jegens een openbaar ambtenaar door middel van een verspreid drukwerk tot ƒ 200 boete werd veroordeeld, is in revisie door het Hof bekrachtigd.
  Bataviaasch nieuwsblad 15-5-1915, Het verzoek van H. C. R. Gongrijp van der Sanden om kwijtschelding van de hem bij vonnis van den raad van justitie alhier opgelegde geldboete van ƒ 200, waartoe hij wegens persdelict is veroordeeld, is afgewezen
  De locomotief 1-4-1935:
  Te Bandoeng is overleden de heer H.C.R. Gonggrijp van der Sanden, klein-landbouwer in Taskimalaja, meldt het "A.I.D".

  Advertentie in het Bataviaasch nieuwsblad d.d. 6-10-1909 betreffende Melanie Damwijk als hoofdagent van de Eerste Indische Stoomververij. Idem d.d. 13-2-1928 betreffende Melanie Damwijk als verkoopster van toiletpoeder.
  klik op plaatje(s) om te vergroten
   Uit zijn eerste huwelijk (Gonggrijp van der Sanden-Arland):
  • 1. Henriette Elisabeth Jacoba Gonggrijp, geb. Paramaribo 26-2-1876, ovl. na 1933, woont te 's-Gravenhage met haar "plichtsgetrouwe compagnon en huisgenoot K.R.W. van Deventer" (1933),[121] tr. Paramaribo 20-10-1895[122] Diederik Cornelis Schippers, geb. Diemen 19-11-1867, ovl. Rotterdam 20-4-1918 West-Ind. ambtenaar, zn. van Dr. Hermanus Schippers med. doctor, geneesheer, en Diederica Swaving. Zij wonen te Paramaribo (1912), te 's-Gravenhage (1939). Hieruit verder nageslacht bekend.
   De heer D.C. Schippers en familie reizen met het schip Prins Frederik Hendrik van Paramaribo naar Amsterdam (1905). De Indische Mercuur nr. 23 (1905).[123]
    Uit dit huwelijk:[124]
   • a. Hermine Charlotte Elisabeth Schippers, geb. Nieuw Nickerie 5-1-1897, tr. 's-Gravenhage 31-7-1929[125] Frederik Wilhelm Korten, geb. Rotterdam 27-4-1896, gemeenteambtenaar, zn. van Johan Hendrik Korten en Mina van Veen. Zij wonen te Leiden (1939).
   • b. Henri Nicolaas Paul Schippers, geb. Paramaribo 8-4-1898, oud-employee van de Cultuur-onderneming te Baroeredjo, woont te Kdibaroe (1939).
   • c. Bert Diederik Schippers, geb. Paramaribo 25-11-1901, stuurman (1931..1937), gezagvoerder (1940) bij de Kon. Paketvaart Mij., verblijft als burger B.D. Schippers in het krijgsgevangenenkamp Java Party 24, Kinta Maru 2 (Batavia 6-9-1944, Singapore 13-9-1944),[126] tr. 's-Gravenhage 8-1-1930[127] Francina Johanna Gabler, geb. Amsterdam 22-5-1906, dr. van Dirk Hendrik Gabler en Anna Elisabeth Odenkerk. Zij wonen te Weltevreden (1931, 1933), Batavia (1937), Palembang (1939, 1940). Hieruit verder nageslacht bekend.
   Uit zijn tweede huwelijk (Gonggrijp van der Sanden-van Haastert) vier kinderen:[128]
  • 2. Mathilda Louise Henriette Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja 21-7-1889, ged. Djokjakarta 11-4-1909[129], ovl. 's-Gravenhage 6-1-1966 (verm. ongehuwd), beg. 's-Gravenhage Nieuw Eyk en Duinen, reist als mej. M.L.H. Gonggrijp van der Sanden met bestemming Oost-Java van Nederland naar Batavia met het schip Willem Ruys, dat op 21-9-1949 in Batavia wordt verwacht,[130] woont te 's-Gravenhage (1966).
  • 3. Reina Alida Antoinette Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja, Java 14-7-1890, ged. Djokjakarta 11-4-1909 ,[131] employee (1913-1923) van Crushedfood (1913-1914), wonend te Weltevreden, Batoetoelis (1913-1924) [132] hoofd van de Hollands-Inlandsche School bij de "School voor lager onderwijs voor zonen van den Inlandschen adel" in Manondjaja 1912-1915,[133] tr. 1o Batavia 29-7-1915[134] en Taksimalaja 29-7-1915 (verloofd Weltevreden 6-2-1914[135] ). Pieter Herman Ungerer, geb. Bandoeng 17-6-1888. derde commies bij de Algemeene Rekenkamer (benoemd 30-5-1916), ambtenaar staatsspoorwegen (1922-1933), machinist bij de afd. Oost-Java Zeevervoer, Dept. van Financien NOI (1936..1941), woont te Tasikmalaja (1916), Bandoeng (1918, 1919), zij wonen te Weltevreden (1922-1933),[136] reist in 1930 met het schip Pieter Cornelisz Hooft van Batavia naar Amsterdam (vertrek 23-7-1930 van Priok),[137] verm. zn. van Pieter Gerardus Ungerer, griffier van de landraad te Bandoeng, en Carolina Elisabeth de Santy, tr. 2o verm. Th.J. van Hese, machinist Mexolie, (1931..1940) zij wonen te Rangkasbetoeng (1931..1940).[138]
    Uit het huwelijk (Ungerer-Gonggrijp):
   • a. Louise Melani Elisabeth Ungerer, geb. Weltevreden 17-9-1916[139] , ovl. 1991[140] , woont te Schiedam (1976), tr. vóór 1937 Jules Bernard de la Bretonière, geb. Blitar 3-1-1912 (erkend), ovl. 1978[141], wordt op 30-7-1932 benoemd tot tijdelijk waarnemend verificateur bij de In- en Uitvoerrechten te Batavia, ambtenaar 4e kl. I.U.A. te Djambi, douanebeambte (1937), woont te Rotterdam (1963), 's-Gravenhage (1965), Schiedam (1974), zn. van Jean Bernard Louis Alphonse de la Bretonière en Liem Twan Nio. Zij wonen te Djambi (1937). Op 5-2-1937 wordt hun faillisement uitgesproken door de Raad van Justitie te Medan.[142] Hieruit verder nageslacht bekend.
  • 4. Sjoerd Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja 24-11-1892, ovl. Manondjaja 18-9-1924 (verongelukt, zie artikel), beg. op de landbouwonderneming van zijn vader).

  Artikel in Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 22-9-1924, betreffende het noodlottig ongeval van Sjoerd Gonggrijp (1892-1924). Overlijdensadvertentie van Sjoerd Gonggrijp van der Sanden (1892-1924).
  Bron: CBG

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  Interneringskaart van Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus Ament.
  Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, Inventaris nr. 430 Nationaal Archief

  klik op plaatje(s) om te vergroten
    Uit dit huwelijk:[151]
   • a. Titia Melanie Ament, geb. Bandoeng 24-1-1935.
   • b. Herman Rinia Ament, geb. Bandoeng 13-10-1937. Hieruit verder nageslacht bekend.

  Interneringskaart van Johan Oppermann.
  Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, Inventaris nr. 430 Nationaal Archief
  Graf op de begraafplaats Nieuw Eyk en Duinen te 's-Gravenhage van Mathilda Louise Henriette Gonggrijp van der Sanden (1889-1966), haar halfzuster Louise Marie Antoinette Gonggrijp van der Sanden (1908-1977) en dier echtgenoot Johan Oppermann (1900-1967).
  Bron: Graftombe.nl

  klik op plaatje(s) om te vergroten


  III

  IIIa. Eric Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja 10-8-1894, krijgt voor het uitoefenen van de kleine landbouw definitief in erfpacht een stuk grond van ruim 14 bouws in het district Manondjaja afd. Tasikmalaja, voor 10 jaar tegen een canon van ƒ 0,10,[156] werkt op de onderneming van zijn vader bij Manondjaja (1924), klein landbouwer afkomstig van Singaparna (Tasikmalaja) (1943), landstorm soldaat der 2e klasse Infanterie bij de Landstorm afd. Garoet, wordt op 8-3-1943 gevangen genomen in Garoet, verblijft als soldaat in het Japanse krijgsgevangenkamp Java Party 11 NN Maru 4 (Batavia 29-1-1943, Singapore 2-2-1943),[157] wordt vermeld op een Rode-Kruislijst van Nederlandse krijgsgevangenen in Thailand april 1944,[158] tr. vóór 1943 NN Hoesen, woont op de rubberonderneming Gasir-gadong te Manondjaja (Tasikmalaja) (1943).

  Interneringskaart van Eric Gonggrijp van der Sanden.
  Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, Inventaris nr. 430 Nationaal Archief

  klik op plaatje(s) om te vergroten
   Uit Eric Gonggrijp van der Sanden (en NN Hoesen?) vermoedelijk:
  • 1. Herman Gonggrijp van der Sanden, geb. Tasikmalaja 5-5-1915, filiatie niet bewezen.
  • 2. Willy Gonggrijp van der Sanden, geb. Manondjaja 22-5-1917 (volgens zijn in 1940 uitgegeven paspoort), ovl. 1969, machineschrijver wonende te Bandoeng (1940), tr. 1o voor 1941 (huwelijk door echtscheiding ontbonden)[159] Rachel Durandt, ovl. vóór 2013, tr. 2o NN.

  Paspoort van Willy Gonggrijp van der Sanden uitgegeven te Bandoeng 18-4-1940.
  klik op plaatje(s) om te vergroten
  Wie de ouders van Rachel Durandt zijn is vooralsnog onbekend. In aanmerking komen wellicht:

  * Johan Gerard Adolf Durandt, ovl. 1932/33? brandweerman te Batavia (1932),[160] tr. Wilhelmina Emong, krijgt als zijn weduwe (1933) pensioen krijgt uitgkeerd bij besluit van de Gemeenteraad van Batavia. [161] Zij verkrijgen een toepasselijk verklaring (=gelijkstelling aan Europeanen) op 7-2-1933 voor zichzelf en voor hun kinderen: Harie Amelus Julius, Eddie Johan Rudolf, Frederik Paulus Hendrik, Juliana Amelia Emma, Ariaantje Jozephine Adolfine, Liesbeth Frederika Josephina, Lientje Theresia Paulina, Sarlotha Sadrana Karolina, allen wonend te Batavia.[162]

  Nederlandsche Staatscourant april 1931:
  Verzoek tot naamsaanneming aan de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië
  Johan Gerard Adolf, ten rechte Johan Gerard Adolf Durandt te Weltevreden, om aan zijn echtgenoote Wilhelmina Emong te vergunnen den geslachtsnaam Emong aan te nemen.

  * F. Durandt, employee van de Stoomvaart Mij. Nederland, wonend te Tandj. Priok. (1926, 1929).

    Uit zijn eerste huwelijk:
   • a. Meithy Gonggrijp van der Sanden, geb. 1941, ovl. 2013,[163] Hieruit verder nageslacht bekend.
    Uit zijn tweede huwelijk nageslacht bekend, waaronder:
   • b. Sonja Hedy Gonggrijp van der Sanden, geb. 1956. Hieruit verder nageslacht bekend (zie Ref. [164])
  • 3. Ronald Gonggryp van der Sanden, geb. 25-10-1928, filiatie niet bewezen, woont San Jose (Cal. USA), genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger 14-11-1972[165] waaarbij de naam wordt gewijzigd in Ronald Eric Gonggryp, tr.[166] Louisa Jeanette Francisca Willy van Hunnik, geb. (Bandoeng?) 1927-1929, dr. van Jan Dirk van Hunnik en Elisabeth Adriana Lambertina Josephina Maria van Oostendorp.
  • 4. Hendrik Cornelis Rinia Gonggrijp van der Sanden (Jr.)[167], filiatie niet bewezen, verblijft als soldaat in het Japanse krijgsgevangenenkamp Java Party 11 NN Maru 4 (Batavia 29-1-1943, Singapore 2-2-1943),[168] interneringskaart niet gevonden, tr. Bandoeng 11-7-1950[169] H.A. Hofmeijer. Zij wonen Djl. Tjihampelas 91 (Lembangweg) (1950, 1951), Chung Hua I Yuen, Kebon Djati 9294 (1954), 's-Gravenhage (1960-1966).
    Uit dit huwelijk:
   • a. Donny André Gonggrijp van der Sanden, geb. Bandung 18-12-1951,[170]
   • b. Jerry Etienne Gonggrijp van der Sanden, geb. Bandung 18-1-1954,[171]
  • 5. M. Gonggrijp van der Sanden, filiatie niet bewezen, slaagt in juni 1940 als mej. M. Gonggrijp v/d Sanden voor het examen kantoorstenograaf gehouden op Java.[172]


  Niet geplaatst
   • x. Tjeerd Gonggrijp van der Sanden, geb. 1954/55, ovl. 6-12-2006,[173]

  Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook hier
  Referenties Varia --- Generatie 8 ( 173 refs.)
  Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  • Moorman1981 = O. Moorman van Kappen, Tot behoef der arme wesen, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk, Zutphen, 1981
  1. Almanak 1852
  2. Almanak, 1855-1864
  3. Algemeen Handelsblad 06-11-1909
  4. Delftsche courant 30-06-1895
  5. Bev. Reg. Delft
  6. Bev. Reg. Delft
  7. Nationale Militie zoon Frederik
  8. Leeuwarder courant 02-08-1900
  9. Delftsche courant 24-05-1901
  10. Het vaderland 05-11-1909
  11. Wiesbadner General Anzeiger, passim
  12. Wiesbadener Tagblatt, passim
  13. Gen.Her.Bl. 7(1912)433
  14. NP3(1912)128
  15. ⇒ dat8.htm#35
  16. Gen. Her. Bl. 7(1912)433
  17. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië 1855
  18. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
  19. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië 1857
  20. Bev. Reg. Rotterdam
  21. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
  22. Bev. Reg. Rotterdam
  23. Bev. Reg. Delft
  24. Bev. Reg. Delft
  25. Bev. Reg. Leiden
  26. NP3(1912)128
  27. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
  28. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
  29. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
  30. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
  31. NP3(1912)128
  32. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
  33. NP3(1912)129
  34. NP3(1912)129
  35. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
  36. De Telegraaf 09-03-1991
  37. ⇒ f3e3bcf7cad328993e6b1170cafea48a
  38. NP 25(1939)215
  39. NA 56(1963)138
  40. Het vaderland 08-05-1912
  41. NP 25(1939)215
  42. NA 65(1973)27
  43. Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad d.d. 2-9-1913
  44. NL-HaHGA_0335-01_859_1664.44
  45. NL-HaHGA_0335-01_859_1664.44
  46. De Telegraaf 22-10-1966
  47. NRC Handelsblad 03-03-1972
  48. Het vaderland 02-09-1914
  49. ⇒ f3e3bcf7cad328993e6b1170cafea48a
  50. Algemeen Handelsblad 01-01-1881
  51. SAA. Militieregisters MRSAA00134000255
  52. De Telegraaf 07-03-1972
  53. De Telegraaf 09-03-1991
  54. NA72(1981)38
  55. NA72(1981)38
  56. NA72(1981)38
  57. NRC 23-02-1982
  58. Bev. Reg. Delft
  1. Delftsche courant 13-07-1877
  2. Algemeen Handelsblad 21-12-1943
  3. NP3(1912)130
  4. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1887
  5. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
  6. Jb. der Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam
  7. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1911-1919
  8. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1910-1920
  9. NP3(1912)130
  10. Bev. Reg. Delft
  11. Bev. Reg. Delft
  12. Bev. Reg. Delft
  13. Jan Koenraadt, Flickr, ⇒ album-72157635818923576
  14. NP3(1912)130
  15. Bev. Reg. 's-Gravenhage
  16. NP3(1912)130
  17. NP3(1912)128
  18. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
  19. Bev. Reg. Delft
  20. Bev. Reg. Delft
  21. Bev. Reg. Delft
  22. Wiesbadner General Anzeiger, passim
  23. Wiesbadener Tagblatt, passim
  24. Gelders Archief, arch. nr. 1710 Bevolkingsregister Gemeente Arnhem (reconstructie)
  25. Bev. Reg. 's-Gravenhage
  26. Bev. Reg. Delft
  27. Bev. Reg. Amsterdam
  28. Bev. Reg. 's-Gravenhage
  29. Bev. Reg. 's-Gravenhage
  30. Gen.Her.Bl. 7(1912)438
  31. NP 3(1912)131
  32. Bev. Reg. 's-Gravenhage
  33. NP3(1912)131
  34. Bev. Reg. 's-Gravenhage
  35. NA, Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1993, Den Haag, archief 2.02.32
  36. Bev. Reg. 's-Gravenhage
  37. Bev. Reg. 's-Gravenhage
  38. Het Vaderland 15-08-1941
  39. De Telegraaf 16-08-1941
  40. Soerabaijasch handelsblad 27-06-1941
  41. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
  42. Rotterdamsche courant 1-10-1860
  43. Bev. Reg. Rotterdam
  44. Krantentitel: Samarangsch handels- en advertentie-blad 02-1-1877
  45. Soerabaijasch handelsblad 14-7-1886
  46. RA 1896
  47. Bataviaasch nieuwsblad, 3-6-1898
  48. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad Datum, 19-8-1899
  49. Soerabaijasch handelsblad 19-10-1903
  50. Soerabaijasch handelsblad 18-12-1903
  51. NP3(1912)128
  52. Residentie Almanak, passim
  53. Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 5-2-1884
  54. Residentie Almanak, passim
  55. NL 59(1941)448
  56. zie ook NP3(1912)128
  57. ⇒ dat0.htm#5
  58. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië 1898
  1. Residentie Alnmanak, Almanak NOI, passim
  2. ⇒ dat0.htm#5
  3. NP3(1912)129
  4. Haagsche courant 26-02-1936
  5. Het Vaderland 23-3-1933
  6. NP 25(1939)256
  7. ⇒ www.dordtenazoeker.nl
  8. NP 25(1939)257
  9. NP 25(1939)257
  10. ⇒ Java%20Party%2024.htm
  11. NP 25(1939)257
  12. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
  13. Ind. Nav.16(2003)35
  14. De vrije pers, d.d. 14-9-1949
  15. Ind. Nav.16(2003)35
  16. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
  17. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
  18. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië 1916
  19. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 6-2-1914 en 29-7-1915
  20. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
  21. Het Vaderland 18-8-1930, editie 0, blad 10
  22. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
  23. Bataviaasch nieuwsblad 18-9-1916
  24. ⇒ fam00125.html
  25. ⇒ fam00125.html
  26. De Sumatra post 06-02-1937
  27. NP3(1912)129
  28. Bataviaasch nieuwsblad 15-7-1922
  29. Algemeen Handelsblad 29-1-1925
  30. Leeuwarder courant 13-6-1950
  31. NP 57(1971)33
  32. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië 1938
  33. ⇒ LOG%20Bandoeng%20Register.htm
  34. ⇒ ament
  35. ⇒ ament
  36. De vrije pers, d.d. 14-9-1949
  37. De vrije pers, d.d. 21-9-1949
  38. De locomotief 25-03-1935
  39. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië 1902
  40. De Preanger-bode 24-12-1917
  41. ⇒ Java%20Party%2011.htm
  42. Rotterdamsch nieuwsblad 18-4-1944
  43. Mededeling John T. Owen, 2013
  44. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 07-12-1932
  45. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 12-01-1933
  46. Indisch Staatsblad 35(1933), gecit. in ⇒ www.naturalisaties.decalonne.nl
  47. Mededeling John T. Owen, 2013
  48. ⇒ sterpar6.htm#BM4432)
  49. California Naturalization Indexes, ⇒ familysearch.org
  50. ⇒ descendtext.php?personID=I1148&tree=hunnik&generations=
  51. ⇒ dat0.htm#5
  52. ⇒ Java%20Party%2011.htm
  53. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 8-7-1950 en 24-7-1950
  54. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 19-12-1951
  55. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 19-1-1954
  56. Bataviaasch nieuwsblad 20-6-1940
  57. AD Rotterdams Dagblad week 49 2006

  Back to the
  genealogy page
  Back to the
  contents
  Go to the
  index
  Forward to next
  generation 9
  Back to previous
  generation 7
  Directly go to generation :
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13