This page was last updated : 130714.
File size is: 128 k.
Varia
Generatie 7
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.1,
Muiden, 2012.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 7

Fragment Valckenier tot ca. 1700

Wapen Valckenier: in goud een blauwe paal beladen met een verticaal geplaatste zilveren knoestige stok en vergezeld van twee afgewende rode wassenaars. [1] Dit wapen komt voor in het Paleis op de Dam.
Transcriptie van een brief, omstreeks 1580 geschreven door Cornelis Jansz Valckenier aan een van zijn neven in Kampen:[2] [3]
"Om 't begin van de Valckeniers geslacht te weten Sijn in Brabant geweest vier geelrocken, alsoo genaemt, waeraf de eene in 't speelen met den grootmeester (=verm. een Commandeur van de Maltheser Orde, ca. 1489) questie hem ter neer geleyt wert in apprehentie genomen de gebroeders na lang rechten merckende, dat hij blijven most hebben geresolveert, en haer goederen tot gereet geit gemaeckt haer broeder uytgebroocken, sijn tegelijck te paerde uyt Brabant gevlucht onder 't gebiet van den hartooge van Gelder, alwaer de twee in sijnen dienst sijn gestorven, de derde hem tot coopmanschap begeve, de vierde tot valckenieren begeven, waeraf gecomen sijn twee soonen, de eene genaemt Jelis, d'ander Jan, beyde valckeniers, met sulcke namen bekent, welcke Jan tot Campe is getrout aen den juffrouw, van deselve is gecomen ' t wapen van de twee halve manen(¥), ende is sonder kinderen gestorven. Van Jelis is gecomen bij sijn eerste vrou eenen genaemt den ouden Evert, heeft in sijn jeucht gebruickt en beseten in eigendom 't huys oft casteel tot Eyndoven, ' t selvige in 't begin van de troublen verlaten, en in dienst begeven bij den graef van Aerdenberch (=Jan de Ligne) als valckenier, dien hebbe ick selfs gekent. Noch sijn van de voorn. Jelis bij sijn tweede vrouw gecomen als volght:
1. Evert Valckenaer d'outste mijn beste vader.
2. Laurens, sijn nasaten meest in Noorwegen.
3. Willem, sijn nasaten meest tot Campen, Ceulen en Bergen.
4. Jacob, sijn tot Bergen en Campen gestorven.
5. Een Jan noch vrijer tot Campen gestorven.
6. en Jan Jeliszoon de Jongste van allen, sijn nacomelingen tot Amsterdam
7. noch een dochter genaemt Orsel Jelis.

COMMENTAAR(¥) Noot in Ref. [4]:
Hier heeft de briefschrijver zich vergist, de onder 6 genoemde Jan Jelisz Valckenier (geboren Kampen in 1522, ovl. Amsterdam 29 januari 1592) huwde met Mariken Jansdr Tengnagel, de "twee halve manen" werden overgenomen van de Tengnagel's. Beide wapens komen voor op een familieportret aanwezig in het Amsterdams Historisch Museum. Uit dit huwelijk tien kinderen, zeven met nageslacht, waaruit de Amsterdamse tak Valckenier sproot.


I

Ia. NN Geelrok, is met zijn drie broers uit Brabant naar Gelre gevlucht waar hij valckenier werd, neemt daar de schuilnaam Geelrok aan, tr. NN.

"Na hun vlucht onder de hoede van de toenmalige hertog van Gelre namen zij de schuilnaam Geelrok aan (vandaar de gekapte valk, als teken van incognito, als helmteken van het wapen Valckenier)."[5]
  Uit dit huwelijk:[6]


II

IIa. Jelis (Gillis) (Smolders?) Valckenier, geb. Antwerpen? voor 1450, tr. 1o [8] NN, tr. 2o [9] NN, "een adelyke juffer uit de Stadt Kampen".[10]


Drinkhoorn met zilverbeslag, 1576, vervaardigd door Gillis/Jelis Jacobsz Valckenier, met de wapens van de leden van het Sint Lucasgilde te Kampen.
Locatie: Stedelijk Museum Kampen
Detail van het wapen Valckenier op nevenstaande drinkhoorn.
Bron: Ref. [22]

klik op plaatje(s) om te vergroten
    Uit hem:
   • aa. Elias Gillisz Valckenier.
     Uit hem:
    • aaa. Gillis Valckenier, waaruit Elias Valckenier en Jan Valckenier.


III

========= Tak Keulen / Emmerich =============

IIIa. Willem Jelisz Valckenier, geb. vóór ca. 1535, tr. vóór ca. 1560 NN.

========= Tak Amsterdam / Delft =============

IIIb. Jan Jelisz Valckenier, geb. Kampen 1522, ovl./beg. Amsterdam Oude Kerk 29-1/1-2-1592, ging na het overlijden van zijn eerste vrouw " te Campen woonen, en daarna, nog voor de Reformatie, te Amsterdam, alwaar hij.... koopmanschap poogde te drijven, maar wierd om de Religie vervolgt, en bij een Billet aangezegt de stad te ruimen, edog hij wist secretelijk van den Koning van Denemarken een commissie als Agent te verkrijgen, en zette dus den Koophandel op Noorwegen voort",[24] handelde in stokvis, die hij importeerde uit Bergen (Noorwegen), was handelsagent van de Deense koning in Amsterdam, pleitte in 1564 met andere kooplieden voor meer invloed in de stadsregering, waarna hij werd verbannen,[25] betaalt in 1585 ƒ 60,-- voor de Capitale impositie ende willige contributie ("Jan Jelisz Valckenier + zn")[26] was Gezant der Algemene Staten aan de Hoven van Denemarken en Holstein, woonde in 1557 te Amsterdam op den Ooster OZ Voorburgwal, tr. 1o Bergen (N) NN, ("trouwde te Bergen in Noorwegen aan een koopmansdochter bij wien hij woonde"[27]) tr. 2o Amsterdam (1543?) Maria Jansdr Tengnagel, geb. Kampen ca. 1525, beg. Amsterdam Oude Kerk 25-12-1562, dr. van Jan Aerntsz Tengnagel, ossenkooper te Amsterdam in den Gulden Arm en van Annetge van Maenhoven.

Jan Jelisz Valckenier (1522-1592) en zijn gezin, door een onbekende schilder.
Datering: 1560-1562
Locatie: Amsterdam Museum
Bron: Collectie Amsterdam Museum [28]
De gebeukte en gevouwen stokvis in Jan's linkerhand is een verwijzing naar zijn beroep. Valckenier staat afgebeeld met zijn tweede vrouw, Marij Jansdr Tengnagel, en met negen van hun tien kinderen. Linksonder zijn twee vroeg gestorven zoontjes in doodshemd afgebeeld. Het gebarsten ei van het broertje ernaast verbeeldt het in de knop gebroken leven van deze broertjes. De vierde dochter werd geboren in 1560. Moeder Tengnagel stierf in 1562, zodat het schilderij vrij nauwkeurig is te dateren.[29]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 13-7-1574 verkopen de Weesmeesteren te Amsterdam aan Jan Jelisz Valckenier, een afbraak van huis en hooihuis, genaamd De Blauwe Sok, op het Singel tussen Regulierspoort en Jan Rodenpoort te Amsterdam. [30]
  Uit zijn tweede huwelijk (Valckenier-Tengnagel) tien kinderen: waarvan Ref. [31] er zeven noemt:


IV

========= Tak Keulen / Emmerich =============

IVa. Hans Willemszoon Valckenier, geb. vóór ca. 1560, tr. vóór 1585 Anna Muhl.

========= Tak Amsterdam / Delft =============

IVb. Gillis (Jelis) Jansz Valckenier, geb. Amsterdam 24-12-1550, ovl./beg. Amsterdam Oude Kerk 26/29-12-1613, commissaris (1598), raad ter Admiraliteit van Amsterdam (1600-1613), regent Leprozenhuis (1583), overman Voetboogdoelen (1593), kapitein der burgerij (1599),[53] koopman (1582..1596) op de O.Z. Achterburgwal, tr. (op de Elbe bij) Hamburg 20-2-1576[54] Claertgen Pauw(en), geb. Amsterdam 1-6-1556, ovl. 15-7-1626, beg, Amsterdam Oude Kerk 19-07-1626 (Klaer Pauwen, wed. van Jeelijs Janssen Valckenijer), dr. van Adriaan Reiniersz Paauw, graankoper, factoor van de Koning van Denemarken, raad en schepen te Amsterdam, en Anna Jacob Lucaszoonsdr van Persijn van Beverwaarde.[55] [56] [57]

Op 15-7-1608 verkopen Roetert Ernst en Gillis Jansz Valckenier, aan Sijvert Pietersz Sem, een erf op de Houtgracht (Waterlooplein) binnendijks buiten de Oude Sint Antoniespoort te Amsterdam. [58]
Op 15-7-1608 verkopen Gillis Jansz Valckenier en Roetert Ernst, aan Thonis Harmensz, een erf in de Breestraat (Jodenbreestraat) buiten de Oude Sint Antoniespoort te Amsterdam. [59]
Op 12-5-1610 verkopen Sijvert Pietersz Sem en Gillis Jansz Valckenier, aan Joost Dircksz, een erf op de Breestraat (Sint Antoniesbreestraat) binnendijks te Amsterdam. [60]
Op 16-2-1612 verkoopt Jan Jacobsz Bellochier aan Gillis Jansz Valckenier, 2 woningen onder een dak met logie op het Sint Margrietenpad buiten Jan Rodenpoort te Amsterdam. [61]

Het korporaalschap van kapitein Gillis Jansz Valckenier en luitenant Pieter Jacobsz Bas, voorstellende de schutters van de Voetboogdoelen. Schilderij door Pieter Isaacsz.
Olieverf op doek, 218 x 526cm
Datering: Amsterdam, 1599,
Locatie: Rijksmuseum, Amsterdam

klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit dit huwelijk zestien kinderen[62]: (bij vrijwel alle dopen wordt - tenzij anders aangegeven - alleen het patroniem van de vader vermeld)
 • 1. Gillis Gillisz Valckenier, geb. 20-1-1577 (doop niet gevonden), ovl. 1597 (ongehuwd).
 • 2. Maria Jelisdr Valckenier, geb. Amsterdam 25-3-1578, ged geref. Amsterdam Oude Kerk 27-03-1578 (geen naam van het kind vermeld), ovl. 25-7-1613 (laat een zoon en een dochter na), otr. Amsterdam kerk 27-2-1604 Jan Jacobsz Bellecier. Hieruit verder nageslacht bekend (1605).
 • 3. Anna Gillisse Valckenier, geb. 22-5-1579, ovl. jong?
 • 4. Anna Gillisse Valckenier, geb. 31-5-1580, ovl. 3-10-1652, beg Amsterdam Oude Kerk 7-10-1652 (Anna Valckeniers, wed. van Casparis Bouwen), otr. Amsterdam kerk 15/31-7-1605[63] Jaspar (Casparis) Heijnrixsz Bouwer (Bouwen), geb. 1578, beg. Amsterdam Oude Kerk 18-9-1609,[64] [65] zn. van Hendrick Bouwer en Catrijn ten Berch. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 5. Grietje Jelisdr Valkeniers, geb. Amsterdam 23-5-1582, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 25-05-1582, ovl. kinderloos, beg, Amsterdam Oude Kerk 23-10-1649 (Grietten Valkeniers wed. van Gerrit de Beer), otr. Amsterdam kerk 9-10-1608 Gerard (Gerrit) de Beer, ovl. vóór 1649, vermeld als hoofdingeland van de Beemster (1625),[66] wednr. van Truitje Dierix.
 • 6. Aerijaen Jelisz Valckenier, geb. 30-10-1583, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 30-11-1583 CHECK, beg. Amsterdam Oude Kerk 21-12-1583 (een kind van Jelijs Jansz), volgens Ref. [67] ovl 30-11-1583.
 • 7. Hendrik Jelisz Valckenier, geb. 26-10-1584, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 28-10-1584, ovl. 8-8-1594.
 • 8. Adriaan (Aerijaen, Arent) Jelisz Valkenier, geb. 19-8-1586, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 24-08-1586, ovl. 19-12-1654[68], was eerst kruidenier, daarna in 1609 "Buytenontvanger" van de Wisselbank en in 1623 Suppoost of "waerdeyn" in de Bank van Leening, Kerkmr. van de Noorderkerk (1641),[69] koopman (1635), huw. get. (1635), otr./tr. Amsterdam kerk 1-9/12-10-1612 Weijntje Jansdr Veen (Venen), geb. 1577, beg. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 14-7-1637, dr. van Jan Veen en van Machteld Cornelisdr Verhee.[70]
  Op 23-1-1623 verkoopt Adriaen Valckenier aan de Commissarissen van de Bank van Leening, een Tuin op de Buitensingel buiten de Sint Antoniespoort aan de dijk te Amsterdam. [71]
   Uit dit huwelijk:[72]
  • a. NN Valckenier, beg. Amsterdam Oude Kerk 10-1-1614 (kind van Arent Jelesz Valckenier).
  • b. Neeltjen Valkenier, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 10-5-1615, ovl. ongehuwd.
  • c. Machtelt Valkenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 12-11-1617, ovl. ongehuwd.
 • 9. Jan Jelisz Valckenier, geb. 28-11-1587, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 28-11-1587, ovl. 20-6-1594, beg. Amsterdam Oude Kerk 22-06-1594 (kind van Jelis Jansz)

IVc. Jan Jans Val(c)kenier (Falckenaer), geb. vóór ca. 1560, ovl. 30-11-1631, beg. Delft Nieuwe Kerk 3-12-1631 (Jan Jansz Valckenier "in 't Houffijser"), woont te Amsterdam (1588, 1593) in de Brouwerssteeg in den Rooden Hoorn, doopget. (1618, 1625, 1627), volgde zijn schoonvader op en was na diens dood eigenaar van de brouwerij het Witte Hoefijzer te Delft, otr. 1o Amsterdam 30-11-1585 (extra-ordinaris intekenregister), tr. Deventer Catharina Stegemans, geb. Deventer, ovl. Amsterdam, be. Amsterdam Oude Kerek 5-4-1588,[75] otr./tr. 2o Delft 1/16-5-1593[76] Aeltgen Jans Kolff, geb. 1563, ovl. 20-2-1609, beg. Delft Nieuwe Kerk 23-2-1609 ("huisvrouw van Jan Jansz Valckennier in de Voorstraat in 't Hoefijser"), wed. van Jan Willemsz van Heemskerck, wonend in de Voorstraet in 't Witte Hoeffijser (1593), dr. van Mr. Jan Pieters alias Colf, brouwer (in wiens brouwerij het Witte Hoefijzer de eerste hervormde predicatie te Delft werd gehouden), en van Baertge Maertens.

Grafschriften in de Nieuwe Kerk te Delft:[77]
In de Noordtrans.
Hier leyd begraven Aaltje Jansdr Kolff, is gerust in den Heere Ano. 1609 den 20 February en Jan Jansz Valkenier, haar man, starf den 30n November 1631. Ende syn swager (=schoonzoon!) Jacob Van Noorden, medicinae doctor, sterft den 12 September 1655, oud 57 jaren, Syn Vrouw Baertge Valckeniers, Sterft den 23 Augustus 1672 oud 75 jaren, syn suster Dirkje van Noorden, sterf den 10 October 1672, oud 72 jaar. Aeltge Van Noorden, oud 62 jaar, starff den 22e Juny 1692. Hendrik Jacobsz. Van Noorden, oud 60 jaren, sterf den 20 September 1694. Met het wapen gedeeld, rechts Valkenier, links Kolff.
  Uit zijn eerste huwelijk (o.a.?):
 • 1. Maria (Maertgen, Maritgen) Jans Valckenier, geb. vóór ca. 1590, beg. Delft Nieuwe Kerk 15-2-1634 ("de huisvrouw van den Heer Schepen Jacob Dircxz van Voorburch"), jongedochter wonend in de Voorstraat (1611), doopget. (1629, 1648), otr. Delft 30-10-1611 Jacob Dirxz (van) Voorburg, beg. Delft Oude Kerk 25-5-1642 ("Jacob Dircxz Voorburch, Schepen"), jongeman wonend op de Koornmarkt (1611), bij de Haagpoort (1625), schepen (1634) van Delft, verm. zn. van Uirk Jacobsz van Voorburch, diaken te Delft. Hieruit verder nageslacht bekend te Delft (1619, 1621, 1625).
 • 2. NN Valckenier, beg. Amsterdam Oude Kerk 7-4-1592 (kind van Jan Valkenier).
  Uit zijn tweede huwelijk (o.a.?):
 • 3. Baertge (Bartha) Jans Valckenier(s), geb. 1596/97, ovl. 23-8-1672, beg. Delft Nieuwe Kerk 26-8-1672 (Baertje Jans Valckenier, wed. van Docter Jacob van Noorden in de Voorstraat), doopget. (1623, 1626, 1658, 1659, 1663, 1667), jongedochter wonend op het Noordeinde (1626), otr./tr. Delft 18-7/2-8-1626 Dr. Jacob Willemszn van Noorden, geb. 1598, ovl. 12-9-1655, beg. Delft Nieuwe Kerk, ingeschreven aan de Universiteit van Leiden als student filosofie 2-11-1619 en als student geneeskunde 4-4-1624 ("Jacobus a Noorden", Roterodamensis, 25 (jaar), Dr."),[78] afkomstig van Rotterdam (1619, 1624) medicinae doctor, jongeman wonend in de Wijnstraat te Delft (1626), diaken (juni 1642 - mei 1643)[79] te Delft. Hieruit verder nageslacht bekend te Delft (1627, 1629, 1632, 1634).
 • 4. Jan Jansz Valckenier (Valckenijer), geb. vóór ca. 1595, filiatie niet bewezen, jongeman wonend op de Verwersdijk doopget. (1646, 1648), otr./tr. Delft 5/20-9-1620 Hillegont Jans van Dale (Dael), jongedochter wonend op de Verwersdijk doopget. (1648).
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Johannes Valckeniers, ged. Delft 7-7-1621 (get. Dirrick Jansz, Sara Jans, Grietgen Jansdr).
  • b. Maria Valckenier, ged. Delft 29-1-1623 (get. Willem Jacobs Simetge Pieters, Grietge Jans), beg. Delft Oude Kerk 19-12-1667 ("Maria Jans Valckenier terzijde de Oude Kerk").
  • c. NN Valckenier, beg. Delft Oude Kerk 29-4-1626 (een kind van Jan Jansz Valckenier in de Hippolytusbuurt).
  • d. Gillis (Jillis, Jellis) Jansz (Jansonius) Valckenier, ged. Delft 9-3-1629, beg. Amsterdam NZ Kapel 17-3-1665, afkomstig van Delft, boekverkoper, oud 26 jaar, woonde op de Heerecay (1655), huurt het huis het Witte Klaverblad op het Water, het tweede bezuiden de Vrouwensteeg (thans Damrak nr. 61),[80] otr. Amsterdam geref. 7-1-1655 (hij als Jillis Valkenier, get. Isaack Com(m)elin, en haar vader Joannes Jansonius, in margine: "getoont acte van sijn vaders consent") Susanna Janssonius, ged. Amsterdam Oude Kerk 25-2-1624, beg. NZ Kapel 7-4-1663, afkomstig van Amsterdam, oud 30 jaar, woont op 't Water (1655), dr. van Johannes Janssonius, boekdrukker en boekverkoper op 't Water, by de Oude Brugghe in de (Witte) Pas-kaert,[81] en Elisabeth de Hondt (ex patre Jodocus Hondius).

IVd. Cornelis Jansz Valckenier, geb. 1562, beg. Amsterdam Oude Kerk 25-9-1626 (op het Hoge Koor nr. 147),[82] schrijver (ca. 1580) van de in de aanhef van dit stuk geciteerde brief,[83] koopman, O.Z. huiszittenmeester (1597), commissaris (1601), en kerkmeester van de Zuiderkerk (1617),[84] vermeld als hoofdingeland van de Beemster (1625),[85] huw. get. (1624), woonde "over het Dolhuys" otr./tr. Amsterdam kerk 22-11/8-12-1591 Aafje (Eva) Pietersdr Boomen (Booms, Boenen), geb. 1569, beg. Amsterdam Oude Kerk 10-1-1639 (Aefjen Boomen wed. van Komelis Jansen Valkenier), huw. get. (1624), dr. van Pieter Cornelisz Boom en van Griete Gerritsdr.

Op 29-4-1616 verkoopt Sijmon Willems Nooms aan Cornelis Jansz Valckenier, een huis en erf, genaamd De Schildpad, op de Oude Stedegracht (Kloveniersburgwal) over het Boshuis te Amsterdam. [86]
  Uit dit huwelijk:
 • 1. NN (Pieter?) Valckenier, beg. Amsterdam Oude Kerk 10-10-1592 (een kind van Cornelis Jansz Valckenier).
 • 2. Jan Cornelisz Valkenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 17-10-1593 (vader Cornelis Jansen, moeder Efgen Boen), ovl. jong.
 • 3. Dr. Jan Cornelisz Valkenier, geb. 20-2-1596 (volgens Elias, maar:) ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 2-1-1598 (vader Cornelijs Janssen, moeder Eijfgen Booms), beg. Amsterdam Oude Kerk 26-11-1654 (Jan Valckenier) (volgens Elias ovl 1652 ongehuwd), ingeschreven als student letteren aan de Universiteit van Leiden 24-3-1616 ("Joannes Valckenier", Amstelrodamensis, 20 (jaar) (sic!)"),[87] ingeschreven als student aan Universiteit van Padua (I) 28-10-1620 ("Johannes Cornelius Valckenier Belga Amstelodamensis"), en promoveert aldaar in 1622[88] kerkmr. van de Zuiderkerk (1627), commissaris (1651),[89] arts te Amsterdam.
  NB In Ref. [90] wordt hij niet als zoon vermeld.
 • 4. NN Valckenier, beg. Amsterdam Oude Kerk 30-9-1598 (een kind van Cornelis Jansz Valckenier).
 • 6. Grietgen Cornelisdr Valkenier, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 19-5-1601 (vader Cornelijs Janssen, koopman, moeder Eefgen Boenen), beg. Amsterdam Oude Kerk 16-11-1680, tr. 4-12-1622 Dirck Aertsz Cock, geb. 1596, ovl. 29-5-1655, is in 1626 "syreeder" in de Warmoesstraat in 't Wapen van Amsterdam, wonende op de Kloveniersburgwal "over't Boshuys" (1655), commissaris (1638), boekhouder in de Wisselbank (1638), Regent van het Oude Mannen-en Vrouwenhuis (1638), zn. van Aert (Arent) Cock en van Maddalena Jans. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 7. Sara Cornelisdr Valkenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 20-03-1605 (vader Cornelis Jansz, moeder Aefje Booms), tr. Mr. Hercules Roch (Rogh).
 • 8. Aefje Cornelisdr Valkenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 31-08-1608 (vader Cornelis Jansz Valkenier, moeder Aefje Bloemen), beg.. verm. Amsterdam Oude Kerk 11-11-1608 (een kind van Cornelis Jansz Valnier!).


V

========= Tak Keulen / Emmerich =============

Va. Pieter Hansz Valckenier, geb. 1585, ovl. 1635, goudsmid afkomstig van Keulen,[96] tr. vóór ca. 1615 Anna Hembach (Hambach), geb. 1588, ovl. Leeuwarden 1662, wordt geref. lidmaat te Leeuwarden 1660 met attestatie van niet vermelde plaats, (tegelijk met haar zoon Daniel).

========= Tak Amsterdam / Delft =============

Vb. Dr. Wouter (Gualterus) Val(c)kenier. Wouter (Gualterus) Jelisz Valckenier, geb. Amsterdam 7-2-1589, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 12-02-1589, ovl./beg. Amsterdam 23/28-7-1650, ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 11-9-1608 ("Gualterus Valckenier", Amsterdamensis, 19 (jaar)"),[122] raad 1637-1650, secretaris (1617), schepen (1634) en burgemeester (1644..1650) te Amsterdam, luitenant der Burgerij 1638, hoofdingeland van de Beemster (1638), woonde in de Spinhuissteeg naast den Hamer (1650),[123] huw. get. (1635), otr./tr. 1o Amsterdam kerk 25-5/11-6-1619 Catharina van (der) Dronge(n), geb. Rhijnberck 1599, ovl. Amsterdam, beg. Nieuwe kerk 29-8-1624, dr. van Willem Fransz van Drongen en van Henrica van Schrieck, otr./tr. 2o Amsterdam kerk 5/23-11-1627 Eva (Aefje) Appelman(s), ged. Amsterdam Nieuwe Kerk 13-10-1598, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 2-7-1669, dr. van Dr. Sijbrand Appelman, schepen van Amsterdam,[124] en van Trijntgen Coppit.

10 transportakten in de periode 1622-1632. Niet verder uitgewerkt.
  Uit zijn eerste huwelijk:
 • 1. Catharina Valckenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 10-3-1620, ovl. jong?
 • 2. Clara Valckenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 9-1-1622, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 20-6-1623 (kind van Wouter Valckenier).

Gaspard Pellicorne (1628-1680) en Clara Valckenier (1630-1710).
Bron: Ref. [130]

klik op plaatje(s) om te vergroten
 • 6. Catrina Valkenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 31-8-1632.
 • 7. Mr. Sijbrand Woutersz Valckenier, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 6-8-1634, ovl. 26-11-1665 (kinderloos), beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 1-12-1665, ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 9-9-1652 ("Sibrandus Valckenier", Amstelodamensis, 20 (jaar)"),[131] commissaris te Amsterdam (1659), woont in de Spinhuissteeg (1665), bouwde in 1671 een dubbel huis op de Heerengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat (thans nr. 456), otr./tr. Amsterdam kerk 16-12-1664/6-1-1665[132] Agatha Munter(s), geb. 23-7-1632, ovl. kinderloos, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 27-2-1687, wed. van Dr. Elbert Goyke(n)s, dr. van Joan Munter, koopman, en van Margaretha Geelvinck.[133] Zij hertr. Amsterdam kerk 31-5/26-6-1669 mr. J(o)an Corver, weduwnaar van Margaretha van Bambeeck.
  Op 26-2-1665 koopt Sybrant Valkonier twee erven op de Heerengracht (thans 456) voor tweemaal ƒ 7760,--. Zijn borgen waren Lucas Schouten en N. Marselis. [134]
   Uit dit huwelijk:
  • a. Sijbranda Agatha Valckenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-2-1666 (postuum).

Vc. Jacob Jelisz Valckenier, geb. Amsterdam 2-4-1602, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 23-04-1602, beg. Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 25-5-1673 (Jacob Valkenier), j.g. wonend te Amsterdam (1635), commissaris 1650, kerkmr. van de Nieuwe Zijds Kapel 1646, Luitenant (1650) en kapitein (1665) der Burgerij,[135] woont op het Rokin (1673), otr./tr. Amsterdam kerk 19-1/12-2-1636 Hilletje (Hillegonda) Kornelis Hasselaer(s), ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 08-08-1617 (volgens Elias geb. 1608!), beg. Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 29-6-1673, j.d. wonend te Amsterdam (1635), dr. van Cornelis Claesz Hasselaer, brouwer in De Burch aan de OZ Achterburgwal, en Claesgen Jans Vogelsanck.[136]

Op 30-12-1635 worden huwelijks voorwaarden gemaakt tussen D'eersame Sr. Jacob Valkenier, j.g., geassisteerd met de E. Adriaen Valkenier, koopman, en Dr. Gualter Valkenier, out schepen deser stede, synen broeders, en d'eerbare Jufrou. Hilletjen Kornelis Hasselaers, j.d., geassisteerd met Reinier Pau, out Burgemr. en Raad deser stede, Fredrik de Fries, secretaris deser stede, beyde hare vooghden, Sr. Pr. Kornelisz Hasselaer haer broeder en d'heer Pr. Hasselaer jegenwordigh burgermr. haar neef. Getuigen de respectievelijke adsistenten. In te brengen goederen op twee privé specificatien. Goed erft terug. Bruids douarie 4000 kar. gl., bruidegoms douarie 2000 gls. Winst en verlies half half, erf geen winst. [137]
Op 19-8-1638 verkoopt Pieter Cornelisz Hasselaer aan Jacob Valckenier, 1/6 huis en erf op de Koningsgracht (WZ) (Singel) te Amsterdam waar Absalom uithangt. [138]
Op 18-4-1642 verkopen Jacob Valckenier en Gietge Six, aan Marten de Doncker, een 1/2 erf met getimmerte in de Berenstraat te Amsterdam. [139]
Op 20-1-1648 verkoopt Jacob Valckenier aan Bruijning Wijma, 2 huizen en erven met 2 huisjes erachter op de Bloemgracht (ZZ) te Amsterdam. waar De Bonte Gans uithangt. [140]
Op 1-1-1659 verkoopt Stijntge Cornelis van Geresteijn, wed. van Pieter Cornelisz Hasselaer aan Jacob Valckenier, een huis en erf, genaamd Sint Olof, in de Oudezijds Voorburgwal (WZ) bij de Sint Jansbrug te Amsterdam. [141]
Op 19-1-1680 verkopen de erven van Jacob Valckenier een huis en erf op het Rokin (OZ) te Amsterdam. [142]
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Jeelis Valkenier, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 22-1-1637, verm. identiek met Gillis Jacobsz Valkenier, beg. Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 1-1-1670.
 • 2. Cornelis Valkenier, geb. 19-3-1640, ged geref. Amsterdam Oude Kerk 22-3-1640, ovl./beg. Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 18/25-3-1700, diende eerst de OIC als ambtenaar in Indië, laatstelijk als Opperhoofd in Tonkin, repatrieerde in 1675 als Admiraal der Retourvloot, raad 1678-1700, secretaris 1676, commissaris 1678, schepen 1680, burgemeester 1696, 1699 te Amsterdam, directeur van de Sociëteit van Suriname 1689, luitenant (1675) en kapitein (1676) der Burgerij, regent St. Jorishof 1676, commissaris over het Stads timmer-, metsel-, steenhouwers-, leidekkers- en schilderwerk, en over dat van de schrijver van 't Stadsfabriekambt 1682, commissaris van 't Utrechtsche Zandpad 1688, commissaris van de 8e Penning 1689, woonde op de Kloveniersburgwal, bij de Nieuwmarkt, in het stamhuis der Burgh'en (thans nr. 23), dat hij 25-6-1676 voor ƒ 29.000 kocht van Mr. Coenraed Burgh, bouwde een buitenplaats aan de Amstel, onder Loenersloot, die hij, met toespeling op zijn eigen naam en op die van zijn echtgenoote noemde: Valk-en-Heining,[143] tr. Oost-Indie 21-2-1669[144] Catharina van Heijningen, geb. 8-4-1651, ovl./beg. Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 17/22-11-1695 (Catharina van Hei(j)ningen vrouw van Cornelis Valckenier), regentes van het Burgerweeshuis 1676-1695,[145] dr. van Jacob van Heijningen en van Susanna Jacobs.
   Uit dit huwelijk (o.a.): a) Susanna Jacoba Valckenier, tr. Guillielmo Pels.
  • b. Jacob Valckenier, geb. Tonkin 16-12-1673, ovl. Amsterdam 28-12-1740, raad 1701-1740, commissaris 1696, schepen 1700, te Amsterdam, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1718-1720, kapitein der Burgerij 1696, commissaris van den Duivendrechtschen Wagenweg 1701, commissaris van 't Utrechtsche Zandpad door Duivendrccht 1710, woonde op den Kloveniersburgwal, bij de Nieuwmarkt (thans nr. 23), en was eigenaar van de hofstede Valk-en-Heining, aan den Amstel, onder Loenersloot,[146] tr. 17-2-1693[147] Jacoba Constantia Becker, geb. 8-6-1674, ovl. 27-9-1734, dr. van David Becker en van Justina van Baerle. Hier nageslacht bekend.
 • 3. Jacob Valkenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 8-12-1641, ovl. jong?
 • 4. Clara Valkenier, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 22-10-1643.
 • 5. NN Valkenier, beg. Amsterdam Oude Kerk 27-10-1643 (kind van Jakop Valkenier), mogelijk identiek met een van de voorgaanden.
 • 6. Catharina Valckenier, ged. Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 8-9-1652, ovl. 14-3-1715, tr. Sloterdijk 9-4-1674 (met attestatie van Amsterdam),[148] [149] Dr. Abraham van der Voort, medisch doctor, daarna kassier in de Bank van Leening 1676, wednr. van Hester van der Voort (bij wie een zn. Mr. Joan van der Voort zie...), zn. van Francois van der Voort en van Lijntje Bot.[150] Hieruit verder nageslacht bekend (vier dochters).
 • 7. Jacob(us) Val(c)kenier, geb. 3-12-1654, ged. geref. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 6-12-1654, ovl. 14-3-1682, woonde op de Binnen-Amstel, tr. 4-11-1681[151] Peter Anna Valckenier, ged. Amsterdam Zuiderkerk 2-7-1656, ovl. 16-2-1740, dr. van Mr.Gillis Valckenier en van Jacoba Ranst (zie ...). Zij hertr. Philips van der Ghiessen.

Tekening door Barendina M. Bijtelaar van de grafzerk van Wouter Jacobsz Valkenier (1659-1710) en Ida Hochepied (1662-1741) in de Huiszittenkapel van de Oude Kerk te Amsterdam.
Bron: Stadsarchief Amsterdam.

klik op plaatje(s) om te vergroten
   Uit zijn eerste huwelijk:
  • a. Jacobus Jacques Valckenier, geb.. 1683, ovl. 5-10-1705 (ongehuwd), commissaris van de 100e Penning (1705).
   Uit zijn tweede huwelijk:
  • b. Ida Hillegonda Valckenier, geb. 11-4-1704, ovl. 16-5-1747, wed. wonend te Amsterdam (1727) tr. 1o Mr. Jacob Valckenier (de Jonge), (zie ...), verm. identiek met "Jacobus Valckenier Junior, Amstelodamensis", ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht 1720,[159] otr./tr. 2o Amsterdam geref. 23-10/10-11-1727 (zijn ouders dood) Ds. Johan (Johannes Didericus) Visscher, geb. Sliedrecht 16-2-1688, ovl. Amsterdam 6-4-1759, ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Leiden 23-9-1705 ("Johannes Visscher", Sliedreghto-Batavus, 18 (jaar)"),[160] wordt als kandidaat beroepen naar Nieuwkoop, doet zijn intree aldaar 10-01-1712, geref. predikant aldaar 1712-1720 (afscheid 24-11-1720), doet zijn intree te Amersfoort 01-12-1720, geref. predikant aldaar 1720-1722 (afscheid 24-03-1722), doet zijn intree te Amsterdam 19-04-1722, geref. predikant aldaar 1722-1759 (overleden),[161] zn. van Ds. Philippus Carolus Visscher, predikant te Sliedrecht, en van Everdina Heerma. Hieruit verder nageslacht bekend.


VI

========= Tak Keulen / Emmerich =============

VIa. Pieter Pietersz Valckenier, geb. vóór ca. 1615, stadsrentmeester te Emmerik, tr. vóór 1640 Ida Remschet.

========= Tak Amsterdam / Delft =============

VIb. Dr. Mr. Gillis (Jillis) Woutersz Valckenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 13-8-1623, ovl./beg. Amsterdam Zuider Kerk 5/11-11-1680, werd na de voltooiing van zijn studie in Leiden in 1647 benoemd tot commissaris van de Desolate Boedelskamer, in 1649 voor de eerste maal tot schepen en was sedert 1665 vele malen burgemeester,[191] raad (1652-1680), commissaris 1647, schepen (1649), burgemeester (1665..1679) van Amsterdam, gecomm. raad 1672, bewindhebber van de VOC (1657), werd op 15-4-1666 bij de aanneming van den Prins van Oranje, later Willem III, tot Kind van Staat, met de Heeren Wigbold van der Does, Heer van Noordwijk, uit de Ridderschap, Adriaen van Blyenburgh, oud burgemr. van Dordrecht, Nanning van Foreest, Raad en Rekenmeester der Domeinen van Holland en Westfriesland en raad van Alkmaar, en Mr. Johan de Witt, raadpensionaris, door de Staten van Holland benoemd tot haar Gedeputeerde tot de Educatie van Zijne Hoogheid, wonend te Amsterdam 1657, luitenant (1646 of vroeger) en kapitein (1650 of vroeger) der Burgerij Scholarch der Latijnsche Scholen 1652, taxateur van 't Groot Kramersgild 1654, commissaris van 't Utrechtsche Zandpad 1667, commissaris van de Nieuwe Waterkeering aan den IJkant 1680,[192] curator van het Atheneum Illustre te Amsterdam 1652-1680,[193] woonde op de St. Anthonisbreestraat (1680), otr./tr. Amsterdam kerk 20-8/15-9-1648[194] Jacoba Pietersdr Rans(t), ged. Amsterdam Nieuwe Kerk 4-12-1622, ovl. 9-1-1675, beg. Amsterdam Zuider Kerk 14-1-1676, dr. van Pieter Ranst en Rebecca Carel.

 • 7. NN Valckeniers, beg. Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 24-4-1660 (kraamkindje van Jelles Valckeniers), filiatie niet bewezen
 • 8. Pieter Rans(t) Gillisz Valckenier, ged. geref. Amsterdam Zuiderkerk 15-5-1661, volgt VIIc.


VII

VIIa. Dr. Mr. Pieter (Petrus) Val(c)kenier, geb. Emmerik (D) 25-2-1641, ovl. 's-Gravenhage 15-7-1712, ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Franeker 30-10-1664 ("Petrus Valkenier, Emrica-Clivensis"),[207] promoveert aldaar op 5-7-1666 in de rechten op een dissertatie getiteld De officio judicis ("Petrus Valckenier, Emmerica Clivensis"),[208] ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 22-10-1666 ("Petrus Valckenier, Embrica-Clivensis, 24 (jaar)"),[209] advocaet, oud 29 jaar, van Emmerik, woont op de c.cto.ch Breestraet (1670), advocaat (1671), gezant te Frankfort am Main (1676-1683), resident (1683-1687), met verlof (1686-1687), en extraordinaris envoyé (1687-1690) van de Nederlanden bij de Rijksdag te Regensburg, extraordinaris envoyé naar de Zwitserse kantons (1690-1704), reisde veelvuldig rond in Zwitserland en Duitsland en rapoorteerde voor het laast uit Schaffhausen 8-6-1704, bracht rapport uit 8-8-1704, waarna hem ontslag verleend werd,[210] zette zich in voor (geloofs)vluchtelingen, schrijver van 't Verwerd Europa (1675), otr./tr. Amsterdam geref. 8-8/2-9-1670 (get. zijn oom Abraham van Friessem, haar vader Abram Bex, in margine: "het betooch gaet in gewercht?") Charlotte (Carolina) Becx (Bax) van Oersbeek, geb. Stockholm 20-8-1652, ovl. 's-Gravenhage 16-11-1723, oud 18 jaar, van Stockholm, woont op de oude Heeregraft (1670), dr. van Abra(a)m Be(c)x, koopman, vertegenwoordiger van De Geer in Stockholm, (en Catharina Grill? zie Ref. [211]) Zij testeren te 's-Gravenhage 19-6-1711.

Nadat Lodewijk XIV in 1685 het Edict van Nantes herriep gingen de Zwitserse kantons minder militairen aan de Fransen leveren, en stonden zij toe soldaten voor dienst in Holland te werven. "Vooral de Engelse en Nederlandse speciale gezanten Coxe en Valckenier hebben veel bijgedragen tot een betere verstandhouding tussen Holland en Zwitserland. Pieter Valckenier woonde in Zürich en reisde in diplomatieke missie onvermoeibaar tussen Zürich, Bern en Chur heen en weer. Hij vergat daarbij niet de predikanten van de juistheid van zijn standpunt te overtuigen, zodat deze vervolgens met toestemming van de overheid te bevolking met groot succes opriepen tot steun aan de Nederlanden. Valckenier kreeg het uiteindelijk gedaan, dat de kantonsregeringen van Bern, Zürich en Graubünden de werving voor Holland toestonden, zij het onder hevig protest van de Franse gezant en in weerwil van de tegenwerking van die regentenfamilies, die al tientallen jaren grote sommen aan "jaargelden" uit Frankrijk hadden ontvangen en nu deze rijke bron van inkomsten in gevaar zagen komen. In 1693 kwamen de eerste bataljons tot stand".[212]
Grafboeken der Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage:[213]
Datering (kort na?)1711.
Dit nevenstaande derde Graff comt althans toe (behoudens een ieder sijn recht) de kinderen van juffrou
Ida Bex verwekt bij de Heer Johan Gemmenich, mitsgaders juffrau Ida Valkenier eerst wedue van den Heer Predicant Wesselius en laast van de Heer Predicant Johannes Colonius, mitsgaders haar soon Wimarius Samuel Wesselius ende nogh drie doghters van wijlen juffrou Maria Valkenier gewesene huysvrouw van de Heer predicant Ysaaq Caatman met name Maria Rebecca, Anna ende Charlotta, benevens nogh vijff kinderen van een overlede vierde doghter genaamt Alida Maria, alle vijff geprocreert bij de Heer predicant Johannes Stumphius, ende nogh juffrou Hester Valkenier wedue van wijlen den Heer Johan David Potz gewesene Doctor medicinae, met vier sonen met name Pieter Wilhem, Wilhem Jan Daniel, ende David en eindelyk ende ten laaste juffrou Anna Valkenier althans huysvrou van de Heer Johan Hegh, coopman en Rentmr der stede Cleeff, alle susters ende susters kinderen van Vrouwe Charlotta Bex ende de Heer Petrus Valkenier gewesene extraordinaris Envoye van diese staat op welkers naam 't voorschr Graff laast staat geboekt, volgens extract uit den testamente in dato den 19 Juni XVIIo elff voor den Nots. Cornelis de Haan ende sekere getuygen alhier in den Hage gepasseert ende ten comptoire geëxhibeert. Ende is het reght van overboekinge door de voorss Erffgenamen ter Somme van vijffentwintih gld de kerk competerende op den 6 April XVIIo ses en twintigh voldaan, Volgens begeerte van de testateurs moet dit Graff sestig jaren blijven gesloten. Solvit den 22 Maart 1728 de verhoging.
Grafzerk in de Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage:[214]
nr. 132. Eram quod es, eris quod sum. Nemo immortalis Petrus Valkenier per XVIII annos Rei publ. Batavae ablegatus ao 1641, 25 feb. Embricae natus, 1712, 15 Jul. Hagae denatus. et Carolina Bax ab Oersbeek, ejus conjux denata 16 Novemb. ao 1723.

Frontpagina van "'t Verwerd Europa, ofte, Politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664" door Mr. Petrus Valkenier, 1675. Pieter Valkenier (1641-1712).
klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit dit huwelijk:[215]
 • 1. Ida Charlotta (Pieters) Valckenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 27-12-1671, ovl 1702?. tr. 1695[216] [217] Charles de Montmollin, geb. 1664, ovl. (gesneuveld in de slag bij) Höchstädt 13-8-1704, afkomstig van Neuchatel, diende in het regiment Stuppa in Frankrijk (1679-1692), laatstelijk als kapitein-commandant, vervolgens in het regiment Mullinen in de Nederlanden (1693-1696), vanaf 1696 als luitenant-kolonel in het regiment Muralt, en vanaf 1702 als kolonel van het regiment Montmollin, sneuvelt tijdens de Spaanse Successieoorlog op 13-8-1704 in de slag bij Höchstädt. zn. van Georges de Montmollin, kanselier te Neuchatel, en Elisabeth de Guy D'Audanger. Hieruit verder nageslacht bekend.

  COMMENTAAR(¥) In Ref. [218] staat als geboortejaar 1664. Als dit geboortejaar correct is dan zou zij uit een eerder huwelijk van Pieter Valckenier moeten stammen en geboren moeten zijn terwijl hij nog in Franeker studeerde. Bij de otr. akte van Pieter Valckenier van 1670 staat geen burgerlijke staat (jongeman/ weduwnaar) vermeld. Bovendien geeft de genoemde referentie als sterfjaar van Charles 1701, hetgeen evident fout is.

Brief, gedateerd Amsterdam 7-9-1694, van Petrus Valkenier aan Dr. Johann Jakob Wepfer, medicus te Schaffhausen. Het betreft een verzoek om informatie over het klinische beeld van (Petrus' latere schoonzoon!) Lt.-Kol. Charles de Montmollin die heeft geleden aan gonorroe, voordat hij kan worden aangesteld. Mede wordt verzocht dat de geadresseerde de brief na lezing verbrandt, hetgeen kennelijk niet gebeurd is!
Bron: The Waller Manuscript Collection, Uppsala University Library.
Beschrijving van de militaire carrière van Charles de Montmollin (1664-1701) in Histoire militaire de la Suisse, 1788.[219]
klik op plaatje(s) om te vergroten
 • 2. Anna Maria Pieters Valckenier, ged. geref. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 24-1-1674.
 • 3. Abraham Pietersz Valckenier.
 • 4. Pieter Pietersz Valckenier.

VIIb. Wouter Gillisz Valckenier, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 11-10-1650, ovl. 24-10-1707, secretaris (1669), raad (1687-1707) van Amsterdam, commissaris van de monstering, en kapitein van de burgerij 1674, raad ter Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier (1688-1707), ossenweider, woont tot 1681 bij zijn schoonvader Louis Trip in het Trippenhuis op de Kloveniersburgwal, koopt op 25-6-1683 voor ƒ 25.000, en bewoonde sindsdien het huis Marseille op de Keizersgracht, schuin over het Molenpad (thans nr. 401),[220] otr./tr. 1o Amsterdam 26-6/15-7-1670 Anna Maria Trip, geb. 9-7-1652, ovl./beg. Amsterdam 17/23-3-1681, dr. van Louis Trip, schepen en raad van Amsterdam, koopman aldaar, bewindhebber der OIC, medestichter van het Trippenhuis, burgemeester van Amsterdam, en van Ermgard Emmerentia Hoefslager, otr./tr. 2o Amsterdam Nieuwe Kerk 23-2/20-3-1685[221] Maria van Baerle, ged. Amsterdam Westerkerk 17-11-1647, ovl. 24-10-1707, wed. van David Sweerts (Zwerius), (kapt. ter zee ter Adm. van Amsterdam, ovl. aan bekomen verwondingen in de slag bij Kijkduin 24-8)1673), dr. van David van Baerle, koopman, bewindhebber der WIC, heemraad en schout van het Diemermeer, en van Rachel Godin.

VIIc. Mr. Pieter Rans(t) Gillisz Valckenier, ged. geref. Amsterdam Zuiderkerk 15-5-1661, ovl. 29-12-1704, secretaris 1679 en schepen 1695 van Amsterdam, bewindhebber der OIC kamer Amsterdam 1693, heemraad en schepen van de Watergraafs- of Diemermeer 1700, commissaris van 't Utrechtsche Zandpad 1703, voornaam ossenweider,[232] otr./tr. Amsterdam kerk 29-3/18-4-1686 zijn nicht Eva Susanna Pellicorne, geb. 1670, ovl. 18-9-1732, beg. Amsterdam 23 Sep 1732, dr. van Caspar Pellicorne en Clara Valckenier (zie Vb sub 5).Nog uitzoeken
-------------
Lennep, H. S. van. Genealogie van het geslacht Valckenier, 1512-1934. Naarden, eigen uitg. ., 1983. 125 blz., index. Adres samensteller: Händellaan 28, Naarden. Prijs f25,-, verhoogd met f4,50 verzendkosten. Girorekening 243546. Van deze famile waren (en zijn) takken gevestigd te Keulen/Emmerik, Kampen, Amsterdam en Delft. In bijlagen een lijst van portretten van Valckeniers, een kwartierstaat van Anna Catharina Valckenier, geb. Amsterdam 7 maart 1766, een genealogie Valckenier de Greeve en fragmentgenealogieën Van Genegen, Van Friessem en Pellicorne.

Referenties van de gegevens van generatie 7 staan ook
hier
Referenties Varia --- Generatie 7 ( 240 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. NL 71(1954)154
 2. NL 90(1973)22
 3. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 4. NL 90(1973)22
 5. NL 90(1973)23
 6. NL 90(1973)23
 7. ⇒ oudst-bekende-druk
 8. NL 90(1973)22
 9. NL 90(1973)22
 10. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 11. NL 90(1973)22
 12. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 13. NL 90(1973)23
 14. GA Eindhoven, GAR. 30 f96r, gecit. in NL 90(1973)23
 15. NL 90(1973)22
 16. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 17. NL 90(1973)22
 18. GN 2005(60)56
 19. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 20. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 21. Jb. CBG 54(2000)84
 22. Jb. CBG 54(2000)84
 23. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 24. Elias
 25. ⇒ dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceCollect&search=priref=39441
 26. Jb. Amstelodamum 77(1985)43
 27. Elias
 28. ⇒ dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceCollect&search=priref=39441
 29. ⇒ dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceCollect&search=priref=39441
 30. Transportakten voor 1811: NL-SAA-21735320
 31. Elias
 32. zie ook NL 34(1916)180
 33. NA 38(1940)288
 34. ⇒ www.gravenopinternet.nl
 35. NL 60(1942)35
 36. NL 41(1923)152
 37. NL 90(1973)22
 38. Jb. CBG 47(1993)56
 39. OV 34(1979)403
 40. Amstelodamum 70(1983)116
 41. Jb. Amstelodamum 82(1990)68
 42. KW. 14, fol. 453
 43. Huisverkopingen WK nr 5, fol. 137
 44. Jb. Amstelodamum 82(1990)69
 45. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 46. NL 121(2004)209
 47. Nav. 45(1895)418
 48. Nav. 34(1884)99
 49. Nav. 15(1865)319
 50. Nav. 25(1875)502
 51. ⇒ geert-van-wou
 52. Dr. Andre Lehr, Geert van Wou, een uitzonderlijk luidklokkengieter
 53. Elias
 54. zie ook Nav. 53(1903)685
 55. NL 4(1886)4
 56. ANF 191883)#49 p5
 57. NA 42(1949)398
 58. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21603050
 59. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21603052
 60. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21605004
 61. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21606184
 62. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 63. zie ook ⇒ www.gravenopinternet.nl
 64. Elias
 65. Amstelodamum 81(1994)59
 66. NL 102(1985)385
 67. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 68. Elias
 69. Elias
 70. Elias
 71. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611877
 72. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 73. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21618437
 74. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 75. Elias
 76. zie ook ANF 2(1885)265
 77. ANF 1(1884)nr. 127 p5
 78. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 79. ANF 15(1902)25
 80. Jb. Amstelodamum 64(1972)92
 81. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 1. ⇒ www.gravenopinternet.nl
 2. NL 90(1973)22
 3. Elias
 4. NL 102(1985)385
 5. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21607686
 6. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 7. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 8. Elias
 9. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 10. zie ook NL 39(1921)234
 11. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 12. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 13. Abraham Rutgers, Het tweede eeuwgetijde van Amersfoorts hervorming, Utrecht, 1779
 14. GA Amersfoort, Transportregister, inv. nr. 436-23, d.d. 1656-11-7
 15. Amy Golahny (red.), In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, Amsterdam, 2006
 16. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 17. zie ook Amstelodamum 63(1976)76
 18. Amy Golahny (red.), In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, Amsterdam, 2006
 19. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 20. Dr. Georg Becker, Die Deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker, Soest, z.j.
 21. zie ook NL 39(1921)55
 22. GA Leeuwarden, Hypotheekboeken, akte. nr. gg072-180b
 23. GA Leeuwarden, Hypotheekboeken, akte. nr. gg072-180a
 24. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21634383
 25. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 26. Nav. 38(1888)58
 27. Nav. 38(1888)58
 28. Nav. 38(1888)58
 29. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 30. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 31. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 32. Amstelodamum 63(1976)76
 33. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
 34. zie ook Amstelodamum 63(1976)76
 35. Amstelodamum 63(1976)76
 36. Amstelodamum 63(1976)76
 37. Amstelodamum 63(1976)76
 38. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 39. Amy Golahny (red.), In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, Amsterdam, 2006
 40. GA Leeuwarden, Hypotheekboeken, akte. nr. gg102-51a
 41. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 42. Elias
 43. Her. Bibl. 2(1873
 44. Stambomen NGV, ⇒ www.ngv.nl
 45. zie ook NL 1954
 46. Elias
 47. ⇒ AK18.htm
 48. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21633783
 49. ⇒ jw44.html
 50. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 51. zie ook Jb. Amstelodamum 27(1930)214
 52. Elias
 53. Jb. Amstelodamum 27(1930)214
 54. Elias
 55. NP 6(1915)154
 56. GA Amsterdam, ONA nr. 712 Nots. Pieter Carels, f. 282, gecit. in GN 44(1989)64
 57. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615999
 58. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21617823
 59. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21619380
 60. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21625951
 61. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21730045
 62. Elias
 63. Elias
 64. Jb. Amstelodamum 4(1906)95
 65. Elias
 66. Elias
 67. Wap. 3(1899)155
 68. Wap. 7(1903)496
 69. Elias
 70. Elias
 71. ⇒ www.gravenopinternet.nl
 72. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 73. Elias
 74. Elias
 75. Wap. 3(1899)7
 76. Elias
 77. Wap. 3(1899)7
 78. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 79. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 80. ⇒ www.dominees.nl
 81. David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, 1733
 1. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 2. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 3. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 4. NP 39(1953)331
 5. ANF 10(1893)101
 6. Nav. 36(1886)7
 7. ANF 15(1902)248
 8. NL 59(1941)37
 9. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Den Brinck , inv.nr. U115a001, akte nr. 96
 10. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Toegang 043 Ambacht Oudenhoorn inv. nr. 38, regest nr. 451
 11. NL 32(1914)266
 12. zie ook NP 39(1953)32
 13. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 14. Nav. 32(1882)443
 15. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 16. Gelders Archief, Archief Hervormde Gemeente Lichtenvoorde 1625-2000, Toegangsnummer: 648, Inventarisnummer 1 en 440
 17. ORA Lichtenvoorde, Index Civiele Procesdossiers 1618-1806
 18. zie ook NP 39(1953)32
 19. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 20. Nav. 32(1882)443
 21. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 22. Nav. 32(1882)443
 23. Her Bibl. 8(1881)69
 24. A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal. Staatsuitgeverij, Den Haag / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1986
 25. Nav. 32(1882)350
 26. ⇒ dominee-boeseken.html
 27. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 28. G. Becker, Die Deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker, Soest
 29. Jb. 68(1976)79
 30. Elias
 31. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 32. zie ook Nav. 50(1900)280
 33. Stambomen NGV, ⇒ www.ngv.nl
 34. ⇒ AK18.htm
 35. ANF 16(1903)549
 36. Elias
 37. Elias
 38. zie ook Jb. Ams 13(1915)92
 39. NA 12(1914)2
 40. NL 27(1909)224
 41. NL 27(1909)224
 42. GN 17(1962)187
 43. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21635492
 44. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21636018
 45. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 46. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 47. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 48. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
 49. Jb. Amstelodamum 62(1970)56
 50. GN 42(1987)260
 51. ANF 10(1893)113
 52. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, Utrecht, 1922, deel IIA & IIB, p33
 53. Stambomen NGV, ⇒ www.ngv.nl
 54. Historisches Lexikon der Schweiz
 55. ⇒ 60196
 56. ⇒ 38908
 57. Emmanuel May, Histoire militaire de la Suisse, vol. 8, Lausanne, 1788
 58. Elias
 59. zie ook NP 40(1954)13)
 60. Elias
 61. Elias
 62. Amstelodamum 30(1943)110
 63. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 64. Wap. 3(1899)115
 65. Elias
 66. Elias
 67. Elias
 68. Her. Bibl. 3(1874)119
 69. Elias
 70. Elias
 71. NL91(1974)187
 72. Elias
 73. Elias
 74. Ind. Nav. 20(2007)63
 75. Elias
 76. NP 79(1995)162
 77. Wap. 1(1897)157
 78. Elias

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 8
Back to previous
generation 6
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7