This page was last updated : 191018.
File size is: 20 k.
Varia
Generatie 6
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.6,
Muiden, 2018.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 6

Fragment Stamreeks Vallan


I

Ia. Andries Pietersz Vallan, geb. 1597/98, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 28-12-1663 ("Andrijs Piettersen Vallan op de Sencgel, ƒ 8,-, coorensorter (=korenstorter), oud 23 jaren, wonend in het Grauwstraetje (1621), makelaar (1625), otr. Amsterdam kerk 29-10-1621 (beiden onder patroniem, get. sijn vader Pieter Andriesz en haer vader Adriaen Claesz) Maritje Aeriaens, geb. 1596/97, ovl. na 1637, oud 24 jaren wonend op de Brouwersgraft (1621).

Op 3-6-1649 koopt Andries Pietersz Vallan, een Huis op het Singel bij het Kattengat te Amsterdam. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters [1]
Op 4-8-1649 koopt Andries Pietersz Valan, een Huis op het Singel bij het Kattengat te Amsterdam. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters [2]
Op 8-8-1650 verkopen de erven van Marritgen Segers aan Andries Pietersz Valan, 1/4 part van een stukje grond in de Singel bij de Kattengatsbrug en de Teerketelsteeg te Amsterdam. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters [3]
Op 13-7-1658 verkopen de erven van Trijntge Segers aan Andries Pietersz Vallan, 1/12 deel grond met achterkeuken in de Singel bij het Kattengat (Kattengatsbrug) te Amsterdam. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters [4]
Op 1-2-1659 verkopen de erven van Antonij Gaillart aan Andries Pietersz Vallan, 8/9 deel in 2 huizen en erven in de Lange Houtstraat te Amsterdam.
  Uit dit huwelijk (o.a.?)
 • 1. Piet(t)er Andries (Vallan), ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 6-9-1622 (vadersnaam patroniem), beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 15-7-1662, otr. 1o Amsterdam kerk 24-11-1644 Anna Gailliaert, beg. Amsterdam Oude Kerk 21-1-1658, otr. 2o Amsterdam kerk 2-8-1659 Abigel Duijnen, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 9-6-1683, wed. van Jan Weddelingh.
  Op 20-3-1642 verkoopt Gerrit Jacobsz aan Pieter Andriesz Valan, een huis en erf in de Ridderstraat te Amsterdam. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters [5]
 • 2. Grietjen (Margrieta) Andries (Vallan), ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 6-3-1625 (vadersnaam patroniem), beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 28-12-1668, otr. Amsterdam kerk 31-8-1646 Michiel Pieterse Boons. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 3. Lijsbeth (Elisabet) Andries Val(l)an, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 6-12-1626, otr. Amsterdam kerk 31-8-1646 Jan Jansen (de Vries). Hieruit verder nageslacht bekend.[6]
 • 4. Jacob Andries (Vallan), ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 3-4-1629 (vadersnaam patroniem), ovl. jong?


II

IIa. Aerjaen (Adriaen) Andries Vallan(t), ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 28-8-1631 (vadersnaam patroniem), beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 15-2-1692, lakenkoopman, doopget. (1654), woont te Amsterdam (1654), otr. 1o Leiden geref. 27-11-1653 (get. haar moeder Tanneken de Tailljeur wonend in de Bredestraet, en Franchoys van den Bergh haar zwager wonend in de Bredestraet), en otr. 1o Amsterdam kerk 28-11-1653 Christina (Christyntgen) de la Cour(t), ged. geref. Leiden Pieterskerk 3-10-1635 (get. Lucas Valkier, David Taliuer, Janneken la Cuert), ovl. 1662-1668, woont in de Bredestraat te Leiden (1659), dr. van Nicolaas de la Court, bakker, en Tanneke de Tailleur,[7] otr. 2o Amsterdam kerk 1-9-1668 Barbara Momber, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 4-3-1695.

IIb. Prof. Dr. Jacobus Vallan, geb./ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 19/23-8-1637 (get. Maritje Abels), ovl. Utrecht 16-5-1720, ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Leiden 28-9-1652 ("Jacobus Valan, Amstelodamensis"),[8] ingeschreven als student geneeskunde aan de Universiteit van Groningen 3-9-1655 ("Jacobus Vallan, Amstelodamensis"),[9] promoveert op 27-6-1658 aan de Universiteit van Leiden in de geneeskunde op een dissertatie getiteld "De Angina" ("Iacobus Vallan, Amstelr. Batav."),[10] ingeschreven als dr. in de medicijnen aan de Universiteit van Leiden 25-2-1669 ("Jacobus Vallan, Amstelodamensis, 32 (jaar)"),[11] hoofd van de Amsterdamse Schouwburg (1667-1669),[12] benoemd tot hoogleraar Medicinae practicae et Anatomes (20-5-1675) en Praxeos et Institutionum Medicarum dictus (15-2-1680) aan de Universiteit van Utrecht,[13] rector aldaar (1683, 1691, 1698, 1709), woont te Amsterdam (1659), op de Nieuwe Graft te Utrecht (1679), otr. 1o Leiden geref. 2-10-1659 (get. Ds. Bernardus Wingaerden, dienaar des godd. woords te Leiden, zijn bekende wonend op de Langebrugge, en haar moeder Tanneken Tailleurs wonend in de Bredestraet), en otr. 1o Amsterdam kerk 4-10-1659 Cat(h)arina de la Cour(t) (Coert), ged. geref. Leiden Pieterskerk 12-2-1638 (get. Abraham Cruyssere, Lydia Bertens), ovl. 1674-1679, woont in de Bredestraat te Leiden (1659), dr. van Nicolaas de la Court, bakker, en Tanneke de Tailleur,[14] tr. 2o Utrecht (huw. voorw. 22-5)-1678 (Maria) Catharina Schack van Wittenau, geb. 1645-1648, ovl. (Utrecht?) 14-11-1697[15], wed. van Pieter Both van der Eem, burgemeester van Utrecht, dr. van Albrecht Schack van Wittenau, en Susanna van der Muelen.[16] ((Overluidingen Utrecht 22-3-1648 "de weled. Vr. Mevr. Susanna van der Meulen, in haer leven vr. v den weled. gestr. erntf. Hr Aelbrecht Schach van Wittenauw, erfhr. van Balauw, Groot Rodauw, Dorings, Pirclix(Pirliz?) etc., gestorven in Pruyssen").[17] )

Memorie van utgeef soo tot de begraeffenisse als andersints, voor moeder vrouwe Mechteld Catharine van Santen sal. by my Wilh. van der Muelen gedaen uyt de Some van tweeduysent vyf en tachgentich guld. gelicht uyt deselfs sterfhuys.[18]

volgen diverse posten waarna de memorie eindigt met een totaal van ƒ 1151,7,6 en de tekst
Aldus de voorsch. reechening van uytgeef gehoort, overgesien en gesloten by ons ondergeschreven ende van my Wilh. van der Meulen in capite deeser gemelt op de achtste Aprile 1678 oude style. W.g. Wilh. van der Muelen.

hierna volgt Maria Catharina Schach von Wittenou.
De uytgegeve een duysent, een hondert, een en veyftig g. vij st. vi penn. by de voorstaende reecheninge geroert neffens twee hondert guld. by de overledene geordonneert uytterycken en te stueren aan behulphoevende luyde thaerer alimentatie bedraege 't saemen een duysent drie hondert een en vyftigh gld. vii s. vi p. getoogen van twee duysent vyff ende tachenthigh gld. .... penn. in comptante van de voorscrevene recheninghe gemelt, so ist bevonden of te schiete seeven hondert drie ende dartigh gl. twaelff st. twee penn., de welcke noch deylbaer syn bekennende my ondergeschreven yder ons ... inne tot drie hondert ses ende tsestigh guld. sestien st. vyff p. geprofiteert outf. ende genooten te hebben. Actum den VIII van Aprill 1678.
Wilhelm van der Muelen 1678. Maria Catharina Schach von Wittenou. my present A. Houtman Nots.

Op 18-4-1692 erkent Hendrik Segers van Idegem gezegd van Wassenhove, gehuwd met Deliana Both van der Eem een schuld aan prof. Jacob Vallan, gehuwd met Catharina Schaek van Wittenau, die te voren weduwe was van Pieter Both van der Eem, in leven burgemeester van Utrecht. [19]
Op 24-11-1717 verkopen Jacob Vallan en de erven van Jan Nobel, aan Pieter van Aken, een huis en erf, waar De Vergulde Liefde op de gevel staat, op de Koningsgracht (Singel) voorbij de Korsjespoortsteeg (Korsjessteeg of Stromarkt) te Amsterdam. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters [20]
Utrechts Archief ruim 20 akten betreffende Jacob Vallan ca. 1680-1717. Niet uitgewerkt.
  Uit dit huwelijk (o.a.?):
 • 1. Maria Vallan, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 11-8-1660.
 • 2. Niclaes Vallan, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 9-12-1661.
 • 3. Elisabeth Vallan, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 8-8-1663.
 • 4. Jacob Vallan, ged. geref. Amsterdam Westerkerk 19-9-1664, ovl. jong?
 • 5. Johanna Maria Vallan, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 19-6-1672 (get. Vrouwe Johanna Gillon, huisvrouw van den Hoog Edele Heer J. van Beveningk, Lucia Nobel , d'Heer Professor Theodorus Craener).
 • 6. Jacob Vallan, ged. geref. Leiden Hooglandsche Kerk 23-9-1674 (get. Jan Nobel en Petronella de la Court, huisvrouw van Adam Oortmans).


III

IIIa. Andries Vallan, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 25-1-1656, ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht 1678 ("Andreas Vallan, Amstelodamensis"),[21] otr. Amsterdam kerk 27-5-1678 Jorina Schroter(s).


Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook hier
Referenties Varia --- Generatie 6 ( 21 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Moorman1981 = O. Moorman van Kappen, Tot behoef der arme wesen, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk, Zutphen, 1981
 1. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620961
 2. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21621332
 3. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21622016
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21625821
 5. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21617612
 6. ⇒ 14450.htm
 7. zie ook ⇒ Court
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 1. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 2. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 3. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 4. Jb. Amstelodamum 72(1980)42
 5. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 6. ⇒ Court
 7. Nav. 16(1866)347
 8. Nav. 16(1866)347
 1. Wap. 48(1898)632
 2. Archief Van der Muelen, gecit. in Nav. 31(1881)554
 3. GA Utrecht, nots. H. van Hees, gecit. in NL 106(1989)208
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21653121
 5. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13