This page was last updated : 120723.
File size is: 48 k.
Varia
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.1,
Muiden, 2012.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 2

Claas Douwes en zijn familie

Ia. Douwe NN.II

IIa. Claas Douwes, geb. vóór ca. 1645(¥), ovl. Tzum 11-9-1731[4], wordt op 27-3-1667 verkozen als schoolmeester te Tzum, afkomstig van Hennaard (het is onduidelijk of hij daar al schoolmeester was), wordt op 9-8-1667 als Claes Douwes schoolmr. in Tzum geref. lidmaat aldaar en tevens geref. gedoopt, vermeld als Claes Douwes schoolmr. in de lijsten van geref. lidmaten te Tzum opgemaakt in 1668, 1675,1684, 1700, 1721, en verm. 1724 ("Klaas Douwes" in margine: gestorven)[5] is aldaar werkzaam als schoolmeester (tot begin 1718)[6] musiekmeester, organist (minstens tot maart 1722) [7] dorprechter (1718 - minstens 1726),[8] en orgelbouwer,[9] bouwt in 1690 voor eigen rekening een klein orgel voor de (Johannes de Doper)kerk te Tzum,[10] dat de kerk op 17-5-1717 van hem overneemt voor 250 Carolus Gulden,[11] wordt geregeld vermeld in de rekeningen van de Kerkvoogdij te Tzum voor het schrijven van rekeningen van de kerkvoogdij, en als collecteur van de grondpachten van de Kerkvoogdij, schreef in 1699 Grondig ondersoek van de Toonen der Musijk, otr. Achlum geref. 13-2-1676 en tr. Tzum Aefke Melisdr, ovl. (verm. Tzum) 20-1-1715, wordt als Aefke Melis, jongedochter, geref. lidmaat te Achlum op belijdenis 25-2-1675, afkomstig van Achlum (1676), vermeld als Aefke Melis vrouw van schoolmr. Claas Douwes in de lijst van geref. lidmaten te Tzum opgemaakt in 1684 en in 1700 (hier in margine: "obiijt 20 januarij 1715).[12] Claas Douwes, schoolmeester en zijn vrouw Aefke Melis worden vermeld als deelnemers aan het Heilig Avondmaal te Tzum (19-4-1685).[13]

COMMENTAAR(¥) Volgens Van der Aa[14] is hij geboren in Leeuwarden 1689, hetgeen natuurlijk onmogelijk is waar het lemma ook vermeldt dat hij in 1699 een boek schreef.
Volgens een eigenhandige aantekening van zijn kleinzoon Ds. Pieter Bierumer is Klaas Douwes "overleden 21 April 17.., oud tachtig jaar".[15] Als het jaartal 1731 is dan zou hij geboren moeten zijn in 1650/51, hetgeen slecht in overeenstemming is te brengen met zijn aanstelling tot schoolmeester in 1667.

Copie afschrift d.d. 27-3-1667 van de stemming, uitgeschreven door Johan van Goslinga, grietman van Franekeradeel, door ingesetenen van Tzum ter verkiezing van een nieuwe schoolmeester in Tzum. Claes Douwes tot Hennaerd wint met overweldigende meerderheid. [16] Fragment van de rekening van de Kerkvoogdij te Tzum d.d. 26-4-1682, waaruit blijkt dat Mr. Klaas Douwes deze rekeningen zelf schrijft en opstelt. [17]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Losliggende akte d.d. 28-2-1692 in de Rekening van de Kerkvoogdij te Tzum, opgesteld door Claas Douwes, schoolmr., waarin de predikant en kerkvoogden van Tzum voorzien in de vacature van "het kerke lopen en kosterie diensten, sampt honde gijsselen ende het kerkhoft padt tweemaal jaars te wieden". [18] Fragment van de rekening van de Kerkvoogdij te Tzum d.d. 17-5-1717, waarbij de kerkvoogden van Tzum het orgel van de schoolmr. Klaas Douwes kopen voor ƒ 250,--,--. [19]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Frontpagina van "Grondig ondersoek van de Toonen der Musijk" door Claas Douwes gepubliceerd in 1699 te Franeker.
Bron: Tresoar, Digitale Collectie
Ondertekening van de Diaconierekening Tzum d.d. 5-6-1724 door de administrerende diaken Doede Lieuwes en de kerkeraadsleden Eeltje Pijtters en IJesse Haters, benevens "door versterven van ons predikant Ds. F. van Slooten in kennis van ons dorpregter en schoolmr: Klaas Douwes, dorpregter 1724, en (zijn zoon) Gerrijt Klaases, schoolmr. tot Tzum 1724". [20]
klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit dit huwelijk (bij geen van de dopen wordt een moedersnaam genoemd):
 • 1. Tryntje Clases, ged. geref. Tzum 25-12-1676, ovl. kort daarna ("De dopeling is overleden").
 • 2. Douwe Clases, ged. geref. Tzum 30-12-1677, ovl. verm. jong.
 • 3. Douwe Clases, ged. geref. Tzum 9-5-1679, ovl. kort daarna ("De dopeling is overleden").


III

IIIa. Douwe Clases, ged. geref. Tzum 12-6-1681, ovl. na 1720, schoolmeester te Midlum (verkozen 26-5-1698 tot 1701) en te Irnsum (1701- laatst vermeld 1720),[21] afkomstig van Irnsum (1711), schooldienaar en organist (1711..1720) te Irnsum, tr. Rauwerd geref. 1-2-1711 Akke Sijdses, afkomstig van Wommels.

IIIb. Melis (Meles) Clasen, ged. geref. Tzum 17-1-1686, ovl. Britswerd 1733, afkomstig van Britswerd (1710), schoolmeester (1710-1732) en organist (1718) te Britswerd,[22] tr. Wieuwerd geref. 19-1-1710 Jetske Durks, ovl. na 1732, afkomstig van Itens (1710).

Op 30-4-1732 koopen Melis Clasen, schoolmr. en Jetske Dirks, echtelieden te Britswerd voor de eene helft en Gerrit Clasen, schoolmr. en Lijsbet Atses, echtelieden te Tzum voor de wederhelft, 11 pondematen greidland onder Britswerd voor 990 goudgl., ieder voor de helft, van grietman Hans Willem baron van Aylva en Freulijn Judith Maria baronnes v. Aylva. [23]
In juni 1733 worden voogden benoemd voor de kinderen van wijlen mr. Melis Clasen en Jetske Dirks, te Britswerd overleden.
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Claas Melisz, ged. geref. Britswerd/Wieuwerd 12-10-1710.
 • 2. Fokel Melis, ged. geref. Britswerd/Wieuwerd 19-3-1713.
 • 3. Durk Melisz, ged. geref. Britswerd/Wieuwerd 4-8-1715, ovl. jong?
 • 4. Aafke Melis, ged. geref. Britswerd/Wieuwerd 10-7-1718.
 • 5. Durk Melisz, ged. geref. Britswerd/Wieuwerd 23-3-1721.

IIIc. Sikke Clases, geb./ged. geref. Tzum 4/8-1-1688, ovl. na 21-2-1759[24], mr. schoenmaker wonend te Sexbierum (1713) wordt in juli 1713 geref. lidmaat te Sexbierum op belijdenis, schoolmeester en dorprechter te Sexbierum (aangesteld mei 1713, doet afstand 6-8-1763), waarvoor hij 200 Carolus gulden per jaar tractement ontvangt, ondertekent later als mr. Sicco Nicolai,[25] vermeld in de "Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744" als Sicke Claases te Sexbierum met een aangeboden capitaal van ƒ 6,-- en drie personen,[26] betaalt als Sikke Clases, schoolmeester ("kan bestaan") te Sexbierum ƒ 37-4-0 personele quotisatie voor een gezin met 3 volwassenen (1749), waarnemend schoolmeester tot Allerheiligen 1763, tr. Sexbierum geref. 1-9-1715 IJtie Pijters, geb. omtrent Lichtmis (=2 feb) 1692, ovl. 25-7-1720.

Grafschrift waarschijnlijk te Sexbierum:[27]
Ao 1720 den 25 July is in / den Heere gerust den Eerbare / Ytje Pyters Huysvrouw van / Mr. Sikke Klases oud / 28 Jaren en leit hier begraven.
Kerkeboek van Sexbierum 6-8-1763:[28]
"Wij ondergeschr. Stemgerechtigde Ingezetenen van Sexbierum" etc. etc., "gehoord hebbende de Propositie van Mr. Sikke Clases, tegenwoordige schooldienaar aldaar, om aan hem jaarlijks een pensioen van 100 car. gld. uit te keeren uit de Kerkbeurse, uit aanmerking van zij 50-jarige dienst als schoolmeester aldaar. Zoo is na deliberatie goedgevonden en geresolveerd met eenparige stemmen, behalve een enige (!) aan hem Mr. Sikke Clasen toe te staan een jaarlijks pensioen van 100 car. gld., zoo lang hij in leven bevonden sal worden te zijn, uit consideratie van zij 50-jarige diensten, ouderdom en verval van kragten, welke penningen in quartalen sullen worden betaald, 50 car. gld. uit de Kerkebeurs en sal de nieuwe te verkiesene Schoolmeester provisioneel worden belast met de uitkeering van de andere 50 car. gld., ter tijd en so lange mr. Sikke Clases in leven is.
Wijders verklare ik, Mr. Sikke Clases, de school- en kerkedienst bij desen vrijwillig af te staan en op te dragen aan de Stemgerechtigde Ingesetenen van Sexbierum, mogende dieshalven wel lijden, dat er een nieuwe schoolmr. en kerkedienaar werde geëligeerd, aannemende de huisinge c.a. bij sijn komst te ruimen. En is wijders bij de Stemgerechtigde Ingesetenen geresolveerd de nieuwe Schoolmr. niet anders te beroepen als met de voors. beswaringe. In kennis der waarheit is deze door de comparanten beneffens de mederegter Jelle Gerrijts Orsma en de gesworen clercq B. Tuininga vertekend in de kerk van Sexbierum, den 6 Augustus 1763."
  Uit dit huwelijk (bij geen van de dopen wordt een moedersnaam genoemd):

IIId. Gerrit Clasen (Claeses), ged. geref. Tzum 10-9-1693, ovl. (verm. Tzum) juli 1732, afkomstig van Tzum (1718, 1730), volgt zijn vader op als schoolmeester te Tzum 1718-1732 (aangesteld begin 1718), wordt als mr. Gerrijt Claeses (samen met zijn vrouw Trijntje Jans) geref. lidmaat op belijdenis te Tzum 19-2-1719,[35] krijgt volgens de Diaconie Rekeningen van Tzum geregeld een vergoeding voor het schrijven van de rekeningen van de Diaconie en als collecteur voor de grondpachten van de Diaconie, en volgende de Rekeningen van de Kerkvoogdij voor het schrijven van de rekenining en het luiden van de kerkklokken, dorpregter (1730), tr. 1o Tzum geref. 3-4-1718 Trijntje Jans, ovl. mei 1729 - feb. 1730, afkomstig van Tzum (1718), wordt (samen met haar man mr. Gerrijt Claeses) geref. lidmaat op belijdenis te Tzum 19-2-1719,[36] tr. 2o Tzum geref. 24-9-1730 Lijsbet Atzes, ovl. na 1732, afkomstig van Tzum (1730).

Ondertekening van de Diaconierekening Tzum d.d. 26-6-1729 door o.a. "G. Claases, schooldienaar". [37]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Gerrijt Clasen, schoolmr. en zijn vrouw Trijntie Jans worden vermeld in de lijsten van geref. lidmaten te Tzum opgemaakt in 1721 en 1724.[38] Zij wonen kennelijk samen met of naast Claas Douwes, schoolmr., hun schoon(vader) die naast hun op de lijst staat (1721). In de lijsten van geref. lidmaten te Tzum opgemaakt in mei 1729 staan zij vermeld als Gerriet Claassen, schooldienaar, (in margine: "obiit in Julio 1732") en Trijntie Jans (in margine: "obiit") echtelieden. Hun (schoon)vader Claas Douwes komt op deze lijst niet meer voor.
Diaconierekeningen Tzum:[39]
Den 9 Juni (1730) Bet(aald) aan de Schoolmr. Gerrijt KLaases wegend Dorpregters Salaris en Diakoni Schrijven, blijkt bi quit(antie) en specif(icatie) nr. 43, ƒ 2,10,--.[40]
Den dito (=10 Juni 1731) bet(aald) aan de Schoolmr. G. Klaases van het Diaconie Schrijven en een Jaar Grondpagt van een huis, bi q(uitantie) nr. 35, ƒ 1,18,--. [41]
Op 30-4-1732 koopen Melis, schoolmr. en Jetske Dirks, echtelieden te Britswerd voor de eene helft en Gerrit Clasen, schoolmr. en Lijsbet Atses, echtelieden te Tzum voor de wederhelft, 11 pondematen greidland onder Britswerd voor 990 goudgl., ieder voor de helft, van grietman Hans Willem baron van Aylva en Freulijn Judith Maria baronnes v. Aylva. [42]
  Uit zijn eerste huwelijk (Clasen-Jans) (bij geen van de dopen wordt een moedersnaam genoemd):
 • 1. Aefke Gerrits, ged. geref. Tzum 10-11-1720, ovl. kort daarna ("De dopeling is overleden").
 • 2. Jan Gerrits, ged. geref. Tzum 16-8-1722, ovl. kort daarna ("De dopeling is overleden").
 • 3. Aafke Gerrits, ged. geref. Tzum 19-11-1724.
 • 4. Jan Gerrits, ged. geref. Tzum 18-1-1728.
  Uit zijn tweede huwelijk (Clasen-Atses) (bij geen van de dopen wordt een moedersnaam genoemd):
 • 5. Atse Gerrits, ged. geref. Tzum 17-6-1731, ovl. (verm. Tzum) juli 1731 ("De dopeling is drie weken na de doop overleden").


IV

IVa. Claas (Klaas) Douwes, ged. geref. Rauwerd/Irnsum 18-3-1714, ovl. 1777,[43] schoolmeester (nog vermeld 1765) en organist (benoemd nov. 1741), tevens dorprechter en dorpsontvanger van Idaard, was tevens timmerman, maakte althans het bestek voor en had het opzicht over de bouw van de nieuwe kerk te Aegum in 1777,[44] vermeld in de "Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744" als Claas Douwes te Idaard met een aangeboden capitaal van ƒ 5,-- en twee personen,[45] afkomstig van Idaard (1749), schoolmeester (1749..1765), ontvanger en schoolmeester (1751, 1756), betaalt als Claas Douwes, schoolmeester te Idaard ƒ 18-1-0 (verhoging ƒ 1,--) personele quotisatie voor een gezin met 2 volwassenen (1749), tr. Idaard geref. 15-5-1749 (volgens de akte op Hemelvaartsdag 14 mei 1749: deze feestdag viel toentertijd evenwel op 15 mei 1749) Grietie Gerrijts, ovl. na 1777, afkomstig van Itens.

Gebrandschilderde glas-in-loodramen in de Gertrudiskerk van Idaerd, in 1774 aangebracht en vervaardigd door Ype Staak, glasschilder te Sneek (zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 969 ). De ramen werden geschonken door de predikant Nikolaus Houwink ("Dienaer des Goddelijken Woorts te Ydaard, Aegum en Friens") en de schoolmeester en organist Klaas Douwes, tevens "Ontvanger en Dorpregter in Ydaard en Grijttie Gerrijts sijn Huisvrouw."
Bron: Ruim Geloven, Mid Fryslan

klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Sjoukje Clases, ged. geref. Idaard 19-4-1750.
 • 2. Trijntie Clases, ged. geref. Idaard 25-4-1751, ovl. jong?
 • 3. Douwe Clases, ged. geref. Idaard 17-9-1752.
 • 4. Gerrit Clases Pasma, ged. geref. Idaard 17-11-1754, ovl. Tzum 11-3-1782 (oud ruim 27 jaar, en "is getransporteert na IJdaard den 15 Maart"), schoolmeester te Idaard 1777-1780 (benoemd nov. 1777), vertrekt in 1780 als schoolmeester en organist naar Tzum (1780-1782).[46]
 • 5. Sikke Clases Pasma, ged. geref. Idaard 18-1-1756, ovl. 30-3-1785, timmerman, schoolmeester, organist en ontvanger te Idaard (nov. 1780 tot nov. 1784).[47]
  Sikke Clases Pasma legateerde aan de kerk van Idaard 500 Carolus gulden, en liet na aan Fockeltie Gerrijts, vrouw van Johannes Sioerds te Achlum, en Gertje Gerrijts, vrouw van Paulus Willems te Hennaard wier neef hij was.[48]
 • 6. Trijntje Clases, geb./ged. geref. Idaard 14/15-1-1758.
 • 7. Akke Clases, ged. geref. Idaard 20-2-1765.

IVb. Ds. Pieter Bierumer, geb./ged. geref. Sexbierum 26/29-11-1716, ovl./beg. Rotterdam Grote Kerk (Noordpand No. 174) 5/10-1-1770,[49] ingeschreven als student aan de Universiteit van Franeker 1736 ("Pieter Sikkes, Bierumer"),[50] werd in 1745 als predikant der Remonstrantsche Gemeente beroepen naar Amersfoort, in 1751 naar Rotterdam, waar hij tot aan zijn dood stond,[51] jongeman van Sexbierum in Vrieslant (1755), doopget. (1756), jongeman (sic!) van Sexbierum in Vriesland, wonend te Rotterdam (1769), otr./tr. 1o Rotterdam stadstrouw 19-11/10-12-1755 ("ten huise van de Bruyd aangetekend door dhr Gevers"),[52] Johanna de Roos, geb./ged. Rotterdam 18/21-4-1718, ovl./beg. Rotterdam Grote Kerk (Zuidpand nr. 35) 13/19-2-1762 (laat na 1 meerderjarig kind en 3 minderjarige kinderen),[53] remonstrants, woont op de Leuvehaven bij de Witteleeuwsteeg (1762), wed. van Mr. Adriaan Adriaanszn. van Swieten (huw. 1737), afkonstig van Rotterdam (1755), doopget. (1756), dr. van Andries de Roos en Neeltje van den Broek, otr./tr. 2o Rotterdam stadstrouw 8-2/1-3-1769 ("aan het huijs van de Bruyd aangetekend door de Bur(gemeester)"),[54] Johanna Bisdom, geb. Rotterdam 31-7-1731, ovl. Cool 25-8-1798 ("overleden onder deze Ambachte (van Cool), vervoerd naar Rotterdam, zonder kinderen"), beg. Rotterdam Grote kerk 29-8-1798 , jongedochter van Rotterdam wonend te Rotterdam (1769), wonende bij het Pandegat op de Plaats van Baalde L. Haven boven de Ligt (1798), dr. van Jan Bisdom en Johanna Meeuwels.

Geschilderd portret van Ds. Pieter Bierumer (1716-1770) door een onbekende schilder.
Datering: 1750
Locatie: volgens de Bron onbekend, maar volgens Ref. [55] hangt (hing?) het in de consistorie-kamer der Remonstrantsche gemeente te Rotterdam. Twee andere portretten zijn (1924) in bezit van de heer H.T. Wilkens te Rotterdam.
Bron: Stadsarchief Rotterdam

klik op plaatje(s) om te vergroten
Bij het overlijden van Ds. Pieter Bierumer maakte zijn neef Gelinus van Spaan een gedicht, een exemplaar berust in het familiearchief Wilkens.
  Uit zijn eerste huwelijk (Bierumer-de Roos):[56]
 • 1. Ida Johanna Bierumer, geb./ged. Rem. Rotterdam 18/29-9-1756 (get. Neeltje van den Broek, wed. de Roos, en Pieter van Zwieten), ovl. Rotterdam 1-5-1838, jongedochter van Rotterdam (1774), weduwe wonend te Rotterdam (1787), doopget. (1782), schenkt in 1837 aan de Ned. Herv. gemeente te Brake1 een nieuw orgel, vervaardigd door Strumpfelaars,[57] otr./tr. 1o Rotterdam stadstrouw 5/26-10-1774 Hendrik Heybroek, geb./ged. Rotterdam Luth. 9/11-2-1753, ovl./beg. Rotterdam Grote kerk 20-7-1785, jongeman van Rotterdam (1774), doopget. (1781, 1782), woont op de Niewehave bij de Hooijmart (1785) zn. van Jan Willem Heybroek en van Sybilla Hanebeek, otr./tr. 2o Rotterdam stadstrouw 8/26-2-1787 ("aangetekend en getrowd aan 't huijs van de Bruijd door De Heer Vingerhoedt, Burgemeester") Johannes Theodorus Wilkens (Jr.), geb./ged. Dordrecht 9/11-5-1755, ovl. Rotterdam 16-6-1816, heer van Brakel, weduwnaar van Johanna Agatha van Wageningen (huw. 1780), wonend te Dordrecht (1787), suikerraffinadeur te Dordrecht veertigraad van Dordrecht (1786), wordt burger en poorter te Rotterdam 25-5-1787, suikerraffinadeur te Rotterdam, eerst als lid der firma Wilkens en Laregnère Neveu, dan als lid der firma Wilkens en Zoon,[58] zn. van Johannes Theodorus Wilkens, raffinadeur te Dordrecht onder de fa. Wilkens, Veger & Co., dan te Rotterdam achtereenvolgens als lid der firma's Wilkens en J. C. Jouhanneau Laregnere, Wilkens en Laregnere Neveu, Wilkens en Zoon,[59] en van Agatha Viruly. Hieruit verder nageslacht bekend.

Ida Johanna Bierumer (1756-1838).
Datering en Locatie: onbekend.
Bron: Wap. 23(1919)72
Johannes Theodorus Wilkens (1755-1816).
Datering en Locatie: onbekend.
Bron: Wap. 23(1919)72

klik op plaatje(s) om te vergroten
Boekzaal der Geleerde Wereld Juli 1837:[60]
Brakel op den 9en July. Eene waardige hoogbejaarde dame, vroeger in naauwe en aanzienlyke betrekking tot deze plaats staande had ons, ofschoon tot een ander Kerkgenootschap behoorende, en elders woonachtig zynde, een orgel geschonken, dat op heden plegtig werd ingewyd, in het bywezen van eene talryke schare.
Boekzaal der Geleerde Wereld Mei 1838[61]
Brakel, 6 Mei. Heden werd ons by de Morgen-Godsdienst berigt gegeven, van het overlyden van vrouwe Ida Johanna Bierumer, laatst weduwe van den Heer J. T. Wilkens, overleden te Rotterdam, den 1 Mei l.l. in den ouderdom van 81 jaren en 7 maanden. Deze Vrouwe had veel onder ons verkeerd, tydens haar echtgenoot Heer dezer plaats was. Zy heeft zich niet alleen toen, door vele weldaden aan deze Gemeente bewezen, onderscheiden, maar ons ook nog onlangs met een fraai orgel begiftigd."
 • 2. Cornelia Bierumer, geb./ged. Rotterdam Rem. 6/11-12-1757 (get. Neeltje van den Broek, wed. van Andries de Roos, Pieter van Swieten en Diewertje Stoel), beg. Rotterdam Grote Kerk (eigen graf) 20-4-1759 ("kind van Petrus Bierumer).
 • 3. Cornelia Adriana Bierumer, geb./ged. Rem. Rotterdam 5/17-6-1759 (get. NN Westerbaen, Neeltje van den Broek wed. de Roos, en Mr. Jacob Conink en zijn huisvrouw Adriana van Swieten), ovl. Rotterdam 17-10-1846, jongedochter van Rotterdam (1777), otr./tr. Rotterdam stadstrouw 8/30-4-1777 ("aant huijs van de bruid aangetekend den 8 april 1777") Pieter Jacqueszoon Vygh, geb. Rotterdam 7-3-1755[62] (doop niet gevonden te Rotterdam), ovl./beg. Rotterdam Franse kerk 28-10/1-11-1797 (laat na 1 minderjarig kind), jongeman van Rotterdam (1777), vermeld als Pieter Vijgh houtkooper op den Hoogen Zeedijk op de lijst van Remonstrantse nerigdoenden te Rotterdam (1790),[63] woont in de Korte Hoogstraat (1797), zn. van Jaques Vygh en van Hester Sluym. Hieruit verder nageslacht bekend.
  Aantekeningen in de "Geslacht Lijst der Familie van Vijgh waarvan het Origineel berust onder Daniel Vijgh Jacqzoon te Leyden en te vinden in een N(ieuw): T(estament): groot quarta formaat gedrukt te Amsterdam 1662 bij Borrit Janz. Smit. gecopieerd Anno 1771 door mij Gerard Van Nijmegen in huwelijk hebbende Zuzanna Chatharina Vijgh dochter van Jacques Vijgh".[64]
  - 1755: den 7 Maart is Hester Sluim Huisvr : van Jaques Vijgh verlost van haar vijfde zoon die genaemd is na zijn grootvader van vaders zijde Pieter Vijgh.
  - 1777: April 30 Ben ik Pieter Vijgh (zoon van Jaques Vijgh en Hester Sluijm in den egt verbonden met Cornelia Adrianx Bierumer (geboren den 5e Junij 1759) (Dogter van wijlen den Remonstrantschen Predikant alhier Pieter Bierumer van Sexbierum in Friesland en Johanna de Roos, eerder Wed. van Mr. Adriaen van Swieten Adriaensz.
 • 4. Petronella Bierumer, geb./ged. Rem. Rotterdam 25-10/16-11-1760 (get. Neeltje van den Broek, wed. Roos, Mr. Jacob Kooning en zijn huisvrouw Adriana van Swieten), ovl. Rotterdam 29-4-1842, jongedochter van Rotterdam wonend op de Nieuwe Haven te Rotterdam (1779), weduwe van Rotterdam (1790), doopget. (1791), otr. 1o Cool 2-10-1779 (gaarder, impost ƒ 30,--, beiden zijn remonstrants), otr. 1o Rotterdam 6-10-1779 stadstrouw ("aant huijs van de bruijd aangetekend den 6 october 1779"), tr. 1o Rotterdam (met attestatie naar Kool) 27-10-1779 David van Stolk, ged. Rotterdam Rem. 2-9-1759 (get. David van Stolk en Johanna van Hoek), ovl. onder Cool 20-4-1787,[65] beg. Rotterdam Grote kerk 24-4-1787 (oud 27 jaar, laat na 1 minderjarig kind), jongeman van Rotterdam, wonend op de Schie onder Cool (1779, 1787), op de Schie bij de Huel (1787), houthandelaar,[66] vermeld als "De Gebroeders van Stolk & Zoon" houtkoopersen loodwitmakers op de Schie, op de lijst van Remonstrantse nerigdoenden te Rotterdam (1790),[67] zn. van Jan van Stolk, houthandelaar en bouwkundige, en van Melsje van Heel, otr./tr. 2o Rotterdam stadstrouw 24-9/12-10-1790 ("aangetekend: Aan 't huijs van de Bruijd 24 September 1790") Johannes Nozeman(¥), geb./ged. Rem. Rotterdam 1-1/13-3-1763, ovl. Rotterdam 10-4-1834, jongeman van Rotterdam (1790), doopget. (1791), notaris te Rotterdam, zn. van Cornelius Nozeman en van Maria de Beurs. Hieruit verder nageslacht bekend.
  Spotrijmpje uit de Patriottentijd:
  
  Hier rust de oude van der Looy
  Hy was naar ziel noch lichaam mooy
  Naast hem rust, zoo hy rusten kan,
  Zyn boezemvriend Jan Nozeman.
  
  Uit zijn tweede huwelijk (Bierumer-Bisdom):
 • 5. NN Bierumer, geb./ovl Rotterdam 10-12-1769 (een dood kind).

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook hier
Referenties Varia --- Generatie 2 ( 67 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. NL 48(1930)238
 2. NP 35(1949)37
 3. ⇒ sexbierum3966.htm
 4. Jelle Hindriks Brouwer, Encyclopedie van Friesland, 1958
 5. Inventaris Hervormde gemeente Tzum, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 6. De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 7. ⇒ www.bibliopolis.nl
 8. De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 9. De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 10. www.aldefrysketsjerken.nl
 11. De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 12. Inventaris Hervormde gemeente Tzum, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 13. Inventaris Hervormde gemeente Tzum, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 14. A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 4, Haarlem, 1858
 15. Wap. 20 (1924)248
 16. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 27, f50
 17. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 27, 93
 18. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 27, losliggend
 19. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 27, 292
 20. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 15, f29
 21. De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 22. De schoolmeesters van Baarderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 23. G.A. Wumkes, Stads- en dorpskroniek van Friesland, Leeuwarden, 1930
 1. Brief van Sikke Clases aan Ds. Pieter Bierumer in het archief Wilkens, Wap. 20 (1924)248
 2. De schoolmeesters van Baarderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 4. Wap. 20 (1924)248
 5. De schoolmeesters van Baarderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 6. Wap. 20(1924)248
 7. zie ook Wap. 22(1918)525
 8. De schoolmeesters van Ferwerderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 9. D. Cannegieter, Beschrijving van het dorp Hallum in Ferwerderadeel, ca. 1850, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 10. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 11. D. Cannegieter, Beschrijving van het dorp Hallum in Ferwerderadeel, ca. 1850, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 12. Inventaris Hervormde gemeente Tzum, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 13. Inventaris Hervormde gemeente Tzum, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 14. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 15, f50
 15. Inventaris Hervormde gemeente Tzum, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 16. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 15, f89
 17. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 15, f89
 18. Tresoar, Archief Hervormde gemeente Tzum, Toegang nr. 244-77, inv. nr. 15, f105
 19. G.A. Wumkes, Stads- en dorpskroniek van Friesland, Leeuwarden, 1930
 20. De schoolmeesters van Idaarderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 21. De schoolmeesters van Idaarderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 22. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744, De Digitale Collectie, ⇒ www.tresoar.nl
 23. De schoolmeesters van Idaarderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 1. De schoolmeesters van Idaarderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 2. De schoolmeesters van Idaarderadeel in de loop der tijden, ⇒ www.fryske-akademy.nl
 3. Wap. 20(1924)248
 4. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 5. Wap. 20 (1924)248
 6. zie ook Wap. 20(1924)248
 7. NL 50(1932)223
 8. zie ook Wap. 20(1924)248
 9. Wap. 20(1924)248
 10. zie ook Wap. 20(1924)248
 11. Wap. 23(1919)81
 12. Wap. 23(1919)81
 13. Wap. 23(1919)81
 14. Wap. 23(1919)256
 15. Wap. 23(1919)256
 16. Wap. 20(1924)248
 17. OE 14(2006)94
 18. Wap. 13(1909)100
 19. NP 30(1944)314
 20. NP 30(1944)314
 21. OE 14(2006)94

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2