This page was last updated : 170209.
File size is: 40 k.
Varia
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 1

Fragment Van der Maesen
Dit fragment werd samengesteld om biografische gegevens te vinden van de op 23-9-1944 in Amsterdam gefusilleerde (doodgeschoten?) Gosselius Harmanus (Hermanus) van der Maesen (zie IIIb sub 2 hieronder). Van zijn familie viel in korte tijd redelijk wat te vinden, maar van Gosselius zelf is vooralsnog zeer weinig bekend. Commentaar is welkom.

Ia. Jo(h)annes Josephus van der Maesen, ged. RK Amsterdam Mozes- en Aäronkerk 4-5-1789 (get. Joannes Pluijmers en Maria Lotte), ovl. Amsterdam 10-5-1828, zn. van Joannes Albertus van der Maesen, drogist en makelaar,[1] en Maria Theresia Pluijmers, tr. Amsterdam 6-11-1816 Wilhelmina Dekker (Decker), ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 13-8-1790, ovl. Amsterdam 31-8-1866, woont in 1851/53 (Bev. Reg.) als Wilhelmina Dekker, weduwe, NH, (geb. Amsterdam 7-8-1789 sic!) op de Reguliersgracht te Amsterdam, dr. van Cornelis Dekker en Anna van Zitteren. Zij hertr. A. Hendriks.

IIa. Lodewijk Johannes van der Maesen, geb. Amsterdam 1-9-1825, ovl. Amsterdam 24-3-1873,[4] [5] is op 28-2-1849 uit dienst ontslagen bij 'Schleining & Cie',[6] woont in 1851/53 (Bev. Reg.) als Ludovicus Joannes van der Maesen, ongehuwd, RK, (geb. Amsterdam 1-9-1825) in de Reguliersbreestraat te Amsterdam, adjunct-intendant der tweede klasse (benoemd 18-11-1852), der eerste klasse (bevorderd 28-5-1857) en onder-intendant der tweede klasse (benoemd 24-4-1860), der eerste klasse (bevorderd 26-2-1866), bij de Militaire Administratie in NOI (1852-1863),[7] krijgt in 1862 tweejarig verlof naar Nederland,[8] komt op 17-7-1862 aan te Nieuwe Diep met het schip Petronella Catharina uit Batavia,[9] keert kennelijk in 1865 weer terug en komt aan te Batavia in het Java-Hotel te Batavia dec. 1865,[10] wordt overgeplaatst naar de tweede militaire afdeling op Java van het Militair Departement,[11] krijgt op 6-1-1869 tweejarig verlof naar Nederland wegens ziekte,[12] komt met echtgenote en kind 20-4-1869 te Brouwershaven aan op het schip Noach II uit Batavia,[13] krijgt op 7-3-1871 verlenging van zijn verlof voor zes maanden,[14] en "op het daartoe door hem gedaan verzoek, met ingang van den 1n Februari 1872, wegens ongeschiktheid tot het gaan hervatten van den werkelijken dienst, tengevolge van lichaamsgebreken, een eervol ontslag uit Zr. Ms. mil. dienst, met toekenning van pensioen",[15] tr. Batavia 28-12-1867[16] Carolina (Karolina) Louisa (Louiza) Munter(s), geb. Nijmegen 31-1-1837, ovl. Het Loo (Apeldoorn) 9-11-1905, woont te Amsterdam (1873), wordt met haar twee zoons ingeschreven in de Kerkstraat 355 te Zaltbommel 21-7-1873, komende uit Amsterdam, en vertrekt op 27-1-1887 met haar oudste zoon en tweede man Willem Jacobus Bonte naar Zaandam, woont aldaar (1888, 1890), dr. van Gerrit Munters en Maria Louiza Körlfinke. Zij hertr. Zaltbommel 10-6-1885 Willem Jacobus Bonte, leraar aan de Rijks HBS.

IIIa. Johannes Frederik van der Maesen, geb. Batavia 4-10-1868, ovl. 's-Gravenhage 28-10-1937,[17] behaalt het diploma 3-jarige HBS te Zaltbommel (juli 1884),[18] wordt ingeloot voor militaire dienst 15-3-1888, maar stelt een plaatsvervanger aan,[19] procuratiehouder en directeuer van het bijkantoor van de Firma Mees en Zoonen te 's-Gravenhage, president-commissaris van de NV Technisch Inspectie- en Expertisebureau voorheen J.F. Rebel (1937), commissaris en mede-oprichter van de NV Nederlandsche Bankinstelling (1937), woont te Zaandam (1888), tr. Delft 5-5-1898[20] Maria Hendrika Dekker, geb. Westzaan 9-7-1873, ovl. na 1937,[21] dr. van Johannes Dekker, houtzager en houtkoper, en Elisabeth Grootes. Zij wonen te 's-Gravenhage (1899..1937).

   Uit zijn eerste huwelijk (van der Maesen-de Vlieger):[47]
  • a. Mr. Catharina Maria Elisabeth van der Maesen, geb. Weltevreden 21-12-1929, tr. Haarlem 21-4-1956 Jhr. Diederic Jacob Herman Nicolaas den Beer Poortugael, geb. Breda 26-7-1925, luitenant-kolonel Kon. Marechaussee b.d., rechtsridder Johanniter Orde, zn. van Jhr. Diederic Jacob Herman Nicolaas den Beer Poortugael, kolonel bij de Kon. Marechaussee, en Alexander Cornélie Immink.[48] Zij wonen te Driebergen (1978..1984). Hieruit verder nageslacht bekend.
  • b. Johannes Frederik van der Maesen, geb. Malang 13-6-1931, ovl. Haarlem 7-11-1984, tr. vóór 1968 Gertruida M. Thijssen, dr. van W.A.C. Thijssen en W.J.A. van Kessel. Zij wonen te Heemstede (1978), Haarlem (1984). Hieruit verder nageslacht bekend.
  • c. Antoinnette Louise van der Maesen, geb. Buitenzorg 27-10-1933, tr. Dirk Schoute. Zij wonen te Heemstede (1978, 1984).
   Uit zijn tweede huwelijk (van der Maesen-Feenstra Kuiper):
  • d. Hans van der Maesen, geb. 1947, luchtmachtofficier.
  • e. Frans Albert van der Maesen, geb. Bennebroek 2-7-1950, tr. A.H. Bergeijk. Zij wonen te Bennebroek (1978).
  • f. Gerard Pieter van der Maesen, geb. Bennebroek 1-7-1956, woont te Bennebroek (1978).

IIIb. Lodewijk Willem van der Maesen, geb. Amsterdam 12-1-1870, ovl. Geldermalsen 3-11-1935 (beg. Buurmalsen begraafplaats Lingedijk), vertrekt op 27-8-1886 uit Zaltbommel, waar hij met zijn moeder en broer woonde, naar Leerdam, kwekeling machinist wonend te Zaandam (1890), wordt vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst 13-3-1890,[51] wordt aangenomen als lid van de afd. Tiel der Gelders-Overijsselse Mij. van Landbouw (nov. 1900),[52] woont te Buurmalsen (1900), vice-voorzitter (1903, 1904), vice-penningmeester (1909), en voorzitter (1910) van de Vereeniging ter bevordering van trouw schoolbezoek te Tricht,[53] fabricagechef (1902, 1904) en technicer (1906) aan de suikerfabriek, is consul van de ANWB te Tricht (1911-1917),[54] werktuigkundige (1913), medeoprichter en bestuurder van De Stoomzuivelfabriek te Tricht (1913),[55] [56] stelt zich verkiesbaar voor de vacature Tricht in Gemeenteraad van Buurmalsen (juli 1915),[57] maar wordt niet verkozen,[58] lid van het Nutsdepartement Geldermalsen (1917),[59] verliest "een dof gouden Broche" dec. 1919,[60] biedt een Mathis 3-persoons auto te koop aan (1922),[61] directeur van de Ned. Betuwsche Beetwortelsuikerfabriek (1920-1935), bestuurslid van de Vereeniging tot bevordering van het automobilisme te Tiel (dec. 1924),[62] verkozen tot bestuurslid van het departement Geldermalsen van de de Nederlandsche Maatschappij van Handel en Nijverheid (1924.. 1928),[63] neemt deel aan de verkiezingen van de gemeenteraad van Geldermalsen maar wordt niet verkozen (mei 1925)[64] en (juni 1931),[65] stemt tegen een voorstel om de gemeenten Geldermalsen en Buurmalsen samen te voegen (jan. 1934),[66] staat op de lijst van de Vrijheidsbond voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Geldermalsen (mei 1935),[67] fabrikant (1935), tr. Tricht 5-8-1902[68] Elisabeth Catharina de Feyfer, geb. De Bilt 22-12-1877, ovl. Geldermalsen 14-3-1932, (beg. Buurmalsen begraafplaats Lingedijk), dr. van Dr. Gosselius Harmannus de Feyfer, chirurg en gynaecoloog, en Alida Elisabeth van Walsem. Zij wonen te Tricht (1903..1913), Buurmalsen (1919), Geldermalsen (1921..1924).

Uit de bevolkingsregisters en de registers van de Burgerlijke stand van Geldermalsen en Buurmalsen blijkt het volgende:
- Lodewijk Willem van der Maesen, scheikundige komend uit Geldermalsen, wordt op 4-10-1899 ingeschreven bij de machnist Karel Hendrik Schaëfer te Buurmalsen. Na hun huwelijk vestigen Lodewijk Willem van der Maesen en Elisabeth Catharina de Feyfer zich in de Kerkstraat te Buurmalsen. Zij wordt 13-8-1902 ingeschreven komend uit Utrecht.
- In Buurmalsen worden de dochter Carolina Louise en zoon Gosselius Harmanus geboren en het gezin blijft daar wonen tot 24-3-1920 wanneer Lodewijk Willem van der Maesen, fabricagechef, met vrouw en twee kinderen verhuist naar Geldermalsen (wijk B159). Bij het gezin woont daar geregeld een inwonende dienstbode. Tussen 1920 en 1936 verhuist het gezin in Geldermalsen blijkbaar van wijk B159 naar wijk B223.
- Dochter Caroline Louise gaat in 1915 naar het gymnasium te Tiel. Of zij de school afmaakt is onbekend. In ieder geval vertrekt zij 1-3-1926 naar de Hoogstraat in Koog aan de Zaan, en keert in mei 1929 weer terug naar het ouderlijk huis te Geldermalsen, dan komende uit Bussum. Zij trouwt in juli daaraanvolgend en vertrekt een week later met echtgenoot Lucas Wildervanck de Blécourt naar Indië.
- Zoon Gosselius Harmanus blijft bij zijn ouders wonen, en zit minstens een jaar op het Gymnasium te Tiel (1919/1921).
- In 1932 komt Lodewijk Willem zelf aangifte doen van het overlijden van zijn vrouw Elisabeth Catharina de Feyfer. Na haar overlijden woont hij nog tot 31-10-1935 te Geldermalsen (wijk B223) wanneer hij verhuist naar het pension van Jenneke Ganzeman pensionhoudster te Geldermalsen en aldaar een paar dagen later (3-11-1935) overlijdt. De aangifte van overlijden wordt gedaan door zijn schoonzoon Lucas Wildervanck de Blécourt, Oost-Indisch rechterlijk ambtenaar die - juist op verlof uit Indië - met Caroline Louise voor anderhalf jaar in Warnsveld woont.
- De zoon Gosselius Harmanus - zonder beroep en volgens aantekening in het Bevolkingsregister niet dienstplichtig - is kort daarvoor op 21-10-1935 ingetrokken bij Jan Ganzeman, concierge aan het Nutsgebouw te Geldermalsen, en blijft daar ingeschreven staan tot het einde van dit deel (1930-1940) van het Bevolkingregister. In het volgende deel (1940-1950), dat niet digitaal raadpleegbaar is, valt wellicht te vinden wanneer hij uit Geldermalsen (naar Amsterdam?) is vertrokken.

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 16-3-1932 van Elisabeth Catharina de Feijfer (1877-1932). Advertentie in de Zaltbommelsche Courant d.d. 23-11-1935, betreffende de verkoop van goederen uit het huis van Lodewijk Willem van der Maesen (1870-1935).
klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit dit huwelijk:

Stamkaart van de Oost-Indische Ambtenaar Lucas Wildervanck de Blécourt.
Bron: Nationaal Archief, Ministerie van Koloniën: Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, Inventaris nr. 46
Persoonskaart van Carolina Louise van der Maesen
Bron: Stadsarchief Amsterdam

klik op plaatje(s) om te vergroten

Gedenkteken voor Lucas Wildervanck de Blécourt (1900-1944) op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung.
Bron: Oorlogsgravenstichting

klik op plaatje(s) om te vergroten
 • 2. Gosselius Harmanus (Hermanus) van der Maesen, geb. Buurmalsen 28-6-1906, ovl. Amsterdam 23-9-1944 (gefusilleerd, doodgeschoten?),[93] [94] gecremeerd Velsen 25-9-1944, "as verstrooid op het Vijverpark bij het Crematorium" [95] , slaagt voor het toelatingsexamen Gymnasium te Tiel (juli 1919),[96] en voor het toelatingsexamen HBS te Zaltbommel (juli 1919),[97] bevorderd van de 1e naar de 2e klasse (juli 1921)[98] van het Gymnasium te Tiel. Hij woont tot kort voor het overlijden van zijn vader nog in het ouderlijk huis te Geldermalsen en wordt op 21-10-1935 - zonder beroep en volgens aantekening in het Bevolkingsregister niet dienstplichtig - ingeschreven bij Jan Ganzeman, concierge aan het Nutsgebouw te Geldermalsen. Hij blijft daar ingeschreven staan tot het einde van dit deel (1930-1940) van het Bevolkingregister. In het volgende deel (1940-1950), dat niet digitaal raadpleegbaar is, valt wellicht te vinden wanneer hij uit Geldermalsen (naar Amsterdam?) is vertrokken. Bekend is in ieder geval al dat Jan Ganzeman op 14-5-1940 is omgekomen (als militair?) bij een bombardement te Alphen aan de Rijn.[99]
  Wat er met Gosselius Harmanus tussen 1940 en 1944 gebeurd is, blijft vooralsnog onbekend. Tot 1940 woonde hij nog in Geldermalsen. De reden waarom hij op 23 september 1944 gefusilleerd werd (of is dat de datum van de ovl. akte?) is nog niet bekend. Aannemelijk is dat het met de gebeurtenissen na Dolle Dinsdag (5 september 1944) te maken heeft. Mogelijke aanknopingspunten zijn de volgende berichten in de in 1948 samengestelde Kroniek van Amsterdam over de jaren 1940-1945:[100]

  Drie personen W.O. Mr. Th. J. Eskens, verdacht van illegaal werk, op den Zuidelijken Wandelweg gefusilleerd. Maandag 11 sept. 1944

  Mededeeling van de Höhere SS und Polizeiführer, distr. "Nordwest", dat verscheidene personen, wegens sabotage, standrechterlijk zijn gefusilleerd. Vrijdag 15 sept. 1944
  In de Lijst van Nederlanders gefusilleerd tijdens de Duitse bezetting (gebaseerd o.a. op L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog),[101] komt
  - op 11 sept. 1944 te Amsterdam alleen de naam van Theodorus Johannes Eskens voor,
  - op 15 sept. 1944 te Amsterdam geen namen van gefusilleerden voor,
  - op 23 sept. 1944 (de datum van fusilleren van Gosselius Harmanus) geen gefusilleerden voor.
  Noch in deze Lijst, noch in L. de Jong, Het Koninkrijk... komt een 'Van der Maesen' of zelfs een Gosselius voor.

  Het Stadsarchief Amsterdam deelt mee dat in Amsterdam geen overlijdensakte van Gosselius Harmanus (Hermanus) van der Maesen te vinden is. Volgens de Oorlogsgravenstichting, die daarvoor geen bron vermeldt, is hij op straat doodgeschoten.


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Varia --- Generatie 1 ( 101 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Nav. 81(1932)198
 2. zie ook Nav. 81(1932)198
 3. ANF 11(1894)41
 4. Nav. 81(1932)198
 5. Algemeen Handelsblad d.d. 28-3-1873
 6. Algemeen Handelsblad d.d.2-3-1849
 7. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1854-1864
 8. Java-bode d.d. 5-2-1862
 9. Rotterdamsche courant, d.d. 17-7-1862
 10. Java-Bode d.d. 9-12-1865
 11. Algemeen Handelsblad 2-11-1868
 12. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, d.d. 6-1-1869
 13. NRC d.d. 20-4-1869
 14. Java-bode d.d. 24-4-1871
 15. Nieuws van den Dag: kleine courant d.d. 1-2-1872
 16. Naamlijst 1869
 17. zie ook Nav. 81(1932)198
 18. Bommelsche Courant, 12/07/1884
 19. ⇒ www.militieregister.nl
 20. Nav. 81(1932)198
 21. zie ook Nav. 81(1932)198
 22. Nav. 81(1932)199
 23. zie ook Nav. 81(1932)199
 24. GN 21(1966)195
 25. ⇒ www.dominees.nl
 26. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1925-1942
 27. GN 21(1966)195
 28. GN 21(1966)269
 29. ⇒ srs.ogs.nl
 30. ⇒ www.erelijst.nl
 31. NA, Japanse interneringskaarten, ⇒ nt00425
 32. ⇒ srs.ogs.nl
 33. Het Vaderland d.d. 14-6-1922
 34. Het Vaderland 31-8-1923
 1. Algemeen Handelsblad d.d. 26-9-1923
 2. Algemeen Handelsblad d.d. 28-11-1928
 3. NRC d.d. 2-1-1929
 4. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, d.d. 29-1-1929
 5. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1930-1936
 6. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 06-07-1936
 7. Het Vaderland 20-3-1940
 8. Mededeling Hans van der Maesen
 9. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1930-1934
 10. zie ook Nav. 81(1932)199
 11. De Sumatra Post d.d. 16-4-1936
 12. zie ook NP 46(1960)228
 13. zie ook Nav. 81(1932)199
 14. NA 72(1981)147
 15. Nav. 81(1932)199
 16. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 17. ⇒ www.militieregister.nl
 18. Nieuwe Tielsche Courant 3-11-1900
 19. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 11-3-1903 en 3-9-1910
 20. De Kampioen, 1911..1917
 21. Het nieuws van den dag : kleine courant, d.d. 05-04-1913
 22. Tielsche Courant d.d. 1-6-1913
 23. Culemborgsche Courant d.d. 4-7-1915
 24. Culemborgsche Courant d.d. 11-7-1915
 25. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 3-3-1917
 26. Zalt-Bommelsche Courant, 03/12/1919
 27. Tielsche Courant d.d. 3-4-1922
 28. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 10-12-1924
 29. NRC d.d. 8-12-1924
 30. Tielsche Courant d.d. 23-5-1927
 31. Tielsche Courant d.d. 26-6-1931
 32. Tielsche Courant d.d. 29-1-1934
 33. Tielsche Courant 17-5-1935
 34. zie ook NP 11(1920)8
 1. zie ook Nav. 81(1932)199
 2. Tielsche Courant d.d. 15-7-1916
 3. Nieuwe Tielsche Courant 18-7-1917
 4. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 14-7-1920
 5. Zalt-Bommelsche Courant, 16/07/1919
 6. Tielsche Courant d.d.3-6-1929
 7. De Sumatra Post d.d. 4-1-1939
 8. ⇒ Tjideng%20Register%20april%201944%20alf.htm
 9. GA Amsterdam, Archiefkaart
 10. ⇒ srs.ogs.nl
 11. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 12. Het Vaderland d.d. 24-12-1924 en 3-2-1925
 13. Nieuwsblad van het Noorden d.d. 9-1-1926 en 8-2-1927
 14. Nieuwe Tilburgsche Courant d.d. 25-2-1929
 15. Algemeen Handelsblad d.d. 13-3-1929
 16. De Sumatra Post d.d. 13-8-1929
 17. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 8-1-1935
 18. De Sumatra Post d.d. 29-10-1936
 19. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 11-5-1939
 20. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1930-1942
 21. Mededeling Hans van der Maesen
 22. ⇒ srs.ogs.nl
 23. De Sumatra Post d.d. 12-1-1938
 24. De Sumatra Post d.d. 16-8-1938
 25. ⇒ www.oorlogsslachtoffersgemeentegeldermalsen.nl
 26. ⇒ srs.ogs.nl
 27. RANH, map B327, Lijst van gefusilleerden e.a., die tijdens de oorlog 1940-1945 in het crematorium te Velsen zijn verast
 28. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 16-7-1919
 29. Zalt-Bommelsche Courant, 16/07/1919
 30. De Waalbode d.d. 16-7-1921
 31. ⇒ srs.ogs.nl
 32. J.F.M. den Boer, en S. Duparc, Kroniek van Amsterdam over de jaren 1940-1945, Amstelodamum, Amsterdam 1948
 33. ⇒ ?view=mediawiki&article=Nederlanders_gefusilleerd_tijdens_de_Duitse_bezetting#Lijst_van_ge.C3.ABxecuteerden

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13