This page was last updated : 120702.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Specht
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Specht,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Specht Gen. nr. 4

4a. Dr. Nicolaus (Nicolaes) Specht (Speght), geb. Culemborg 1664, beg. Rotterdam Groote Kerk 23-3-1735 (in de Trans no. 154, oud 69½ jaar, wonende op de Hoogstraat over d Hr. van Belle, nalatende 2 minderjarige en 3 meerderjarige kinderen),[1] j.m. (1701), wonende in de Torenstraat (1701..1706), ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht 1688 ("Nicolaus Specht, Culenburgensis")[2] promoveert aldaar op 14-6-1688 in de geneeskunde op een dissertatie getiteld "de Nephritide",[3] geneesheer van de Admiraliteit te Rotterdam,[4] brandmeester van de Vijfde Wijk te Rotterdam (1910),[5] doopget. (1727..1732), otr./tr. Rotterdam geref. 2/16-10-1701[6] Adriana van Rosendael, ged. Rotterdam geref. 19-11-1679 (get. Kornelia Velsenaer), beg. Rotterdam Groote Kerk 9-8-1758 (eijge kelder, in de Trans no. 154, oud 79 jaar, wonende Korte Hoogstraat, nalatende 4 meerderjarige kinderen),[7] j.d. van Rotterdam en wonende tot Schiedam (1701), doopget. (1727..1732), dr. van Kornelis van Rosendael en Maria Velsenaer. Zij wonen te Rotterdam (1730).

Op 26-9-1701 maken Nicolaus Specht, jongman, geassisteerd met zijn vader Ds. Philippus Specht, predikant te Opheusden in de Neder-Betuwe, en Adriana van Rosendael, jongedochter, geassisteerd met haar moeder Maria Velsenaer, laatst weduwe van Jacob Domp- selaar, wonende te Schiedam, huwelijksvoorwaarden. [8]
Op 11-1-1726 testeren te Rotterdam Nicolaus Specht en Adriana van Rosendael. Zij bepalen o.a. dat alle portretten, schilderijen en geslachtsregister van de Spechten zullen komen aan de zonen, beginnende met de oudste. Het huis Hoogstraat, Prot. no. 555, gekocht 20 Januari 1707, ging later volgens testament over aan Adriaan van Eijk, ged. Rotterdam 18 September 1732. [9]
Op 9-12-1730 dragen Nicolaas Specht en Adriana van Rosendael echtelieden wonende te Rotterdam, voor wie als gemachtigde optreedt Gerard Nahuys canonicq capittule van Oudemunster te Utrecht, een obligatie van ƒ 400,-- en een van ƒ 500,-- beide ten laste van de provincie, over aan een niet genoemde ontvanger. Er wordt verwezen naar een testament d.d. 1-11-1671 voor notaris H. van Capel, een procuratie d.d. 7-12-1730 voor notaris C. Silvergieter Ez. te Rotterdam, een scheiding d.d. ... voor notaris S. van den Aelpoel, een uitkoop d.d. 1-9-1670 voor notaris W. van Velpen. [10]
Op 16-8-1768 vindt de scheiding plaats - van diverse obligaties afkomstig uit de nalatenschap van Hillegonda Specht in leven weduwe Anthony van Meerwyk. tussen enerzijds Johannes Specht, predicant te Opheusden,(dit moet een vergissing zijn in de akte of in de samenvatting daarvan, bedoeld is zijn broer ) de kinderen van wijlen Hillegonda Jacob Specht, zijn zuster, in leven wed. van Jan van Eyck, met name Willemetta Johanna van Eyck, Adriaan van Eyck, koopman wonende te Utrecht, en anderzijds Philippus Specht, predicant te Opheusden, gehuwd met Jacoba Maria Specht, zuster, Johannes Schull, rustend predicant, gehuwd met Maria Specht, zuster. Er wordt verwezen naar een procuratie 16-6-1768 voor notaris C. van der Looy te Rotterdam. Bijzonderheden: Johannes Specht, wijlen Hillegonda Jacoba Specht, Jacob Maria Specht en Maria Specht zyn kinderen van wijlen Nicolaas Specht, in leven medicine doctor te Rotterdam. Het betreft de scheiding binnen een staak. [11]

4b. Ds. Herman(n)us Specht, geb. Krimpen a/d Lek, 1655, ovl. (Brouwershaven?) 10-4-1715,[28] [29], ingeschreven als student letteren aan de Universiteit van Leiden 10-9-1675 ("Hermannus Specht, Crimpensis Batavus. 20 (jr.)"),[30] j.m., bedienaar des godlijck woordts tot Willige-Langerack (1683), geref. predikant te Willige-Langerak 1684-1691 (als kandidaat bevestigd op 25-3-1684), en Brouwershaven 1691-1715 (bevestigd op 25-11-1691),[31] doopget. te Brouwershaven (1694, 1701), werd op latere leeftijd krankzinnig waarna een proponent zijn diensten moest waarnemen (1705),[32] tr. Heerjansdam 27-10-1683[33] Maria Staphorst(ius), ged. Heerjansdam 30-7-1662 (get. Casparus Staphorstius, en de heer Aernout van Ravesteijn), ovl. na 1706, j.d. van Heerjansdam en aldaer wonende (1683). dr. van Ds. Samuel Staphorst(ius), predikant te Heerjansdam, en Johanna (Jeannette) van Ravesteijn (zie Fragment Genealogie Staphorst(ius) nr. 4d).

Op 7-5-1706 vindt scheiding plaats van de boedel van Dirck van Wickenburg en Lyntje van Harmelen, in leven echtelieden, tussen 1. Johannes van Wickenburg, 2. de van erven Johanna van Wickenburg en Jan van Veersen, met name Gerrit van Veersen, hun zoon, en het onmondige kind van Willem Lobe en Catharina van Veersen, hun dochter 3. Adriaen van Schermbeeck x Aletta van Wickenburg, dochter van Jaspar van Wickenburg en Aletta van Schayck, 4. de kinderen van Jacobus Breetveld en Catharina Specht, 5. Hermannus Specht, predicant tot Brouwershaven, x Maria Stafforst(!), 6. Hillegonda van Wickenburg, wed. van Johannes Verbruggen. Het betreft de scheiding van gemeen gebleven effecten. Er wordt verwezen naar: plecht d.d. 29-1-1650 voor gerecht van Utrecht [34]

4c. Ds. Ger(h)ardus Specht, geb. vóór ca. 1670, ovl. 1731-1768, geref. predikant(¥) Tuil 1695-1731, gaat in september 1731 met emeritaat,[36] afgevaardigde van de classis Zaltbommel naar de Synode van Gelderland te Zutfen 15-24 aug. 1724,[37] is "wegens ouderdom en andere swakheden door de E. Classis van Saltbommel en door de E. Kerkenraedt te Tuijl, van het waarnemen van zijn dienst, en wat daar toe behoort, ontslagen" (sept. 1631),[38] tr. vóór 1697 Geertruijda van Eck, ovl. 1708-1717, wordt geref. lidmaat te Tuil 1696/97 op attestatie bvan Tiel.

Lidmatenboek Tuil 1639 - 1873:
Den 5 Maij 1695 ben ik als ordinaer leeraer van de gemeijnte tot Tuijl bevesticht en ingezegent. Gerardus Specht.
1696/97: Juffr. Geertruijda van Eck, tegenwoordich huijsvr. van D. Gerardus Specht, is tot ons gekomen van Tiel als lidtmaet, obiit.
In Junij 1724 is Philippus Specht(¥), student, als lidtmaet van Utregt tot ons overgekomen met sijne kerckel. attestatie. Obiit.

COMMENTAAR(¥) Zou dat zijn zoon onder nr. 1 zijn? Waarom staat er dan "obiit"?
Op 27-2-1717 machtigt Mechteld Strangh wed. van Engel van Zweerd, Hermannus Ribbius procureur voor den hove van Utrecht, om op te treden in de zaak tegen Gerardus Specht, predikant. [39]
Op 16-6-1717 benoemt Everard van Harskamp, secretaris van Utrecht, tot voogd over de minderjarige kinderen van Gerardus Specht, mede-erfgenamen van grootvader Willem Specht, in zyn plaats Matthias Silvergieter, predikant wonende te Swammerdam. Er wordt verwezen naar een testament d.d. 3-2-1711 voor notaris J. Wantenaar. Matthias Silvergieter accepteert de voogdy. [40]


COMMENTAAR(¥) Waar Ds. Ger(h)ardus Specht theologie gestudeerd heeft is onbekend. In de Alba Studiosorum van de Nederlandse universiteiten viel hij niet te vinden.
Op 16-8-1768 vindt de scheiding plaats - van diverse obligaties afkomstig uit de nalatenschap van Hillegonda Specht in leven weduwe Anthony van Meerwyk, tussen enerzijds Phillipus Specht, predicant te Opheusden, en anderzijds Hermannus Specht, zijn broer wonende te Utrecht. Het betreft de scheiding binnen een staak. [41]

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Specht --- Generatie 4 ( 48 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. zie ook NL 58(1940)47
 2. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 3. Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815, Utrecht, 1936
 4. NL 47(1929)382
 5. ANF 1(1884)#90, p2
 6. zie ook NL 57(1939)576
 7. zie ook NL 58(1940)47
 8. GA Rotterdam, Nots. Govert van Gesel
 9. GA Rotterdam, Nots. Levinus Silvergieter Engelszoon
 10. GA Utrecht, ONA, Nots. A. H. van Munster , inv.nr. U173a003, akte nr. 59
 11. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Dam, inv.nr. U184a028, akte nr. 170-3
 12. zie ook NL 57(1939)576 en NL 58(1940)47
 13. zie ook OV 96-05
 14. Jb. CBG 12(1958)139
 15. zie ook NL 47(1929)382 en NL 65(1948)232
 16. NL 65(1948)232
 17. NL 47(1929)382
 1. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN DAM, inv.nr. U184a028, akte nr. 170-4
 2. akte voor notaris L. Silvergieter Ez. 21 Oct. 1733.
 3. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. Nav. 34(1884)112
 6. Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1, Utrecht 1907, sub voce Adriaan van Assendelft
 7. Streekarchief VPR, inv. nr. 034 Ambacht Hekelingen en Vriesland (en Oude en Nieuwe Uitslag van Putten), nr. 1029
 8. Streekarchief VPR, inv. nr. 034 Ambacht Hekelingen en Vriesland (en Oude en Nieuwe Uitslag van Putten), nr. 1091
 9. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6611, f 93
 10. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van Lanckom, inv.nr. U204a011, akte nr. 55
 11. W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, 1565-1938
 12. ⇒ ~rclarke
 13. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 14. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlands hervormde predikanten tot 1816
 15. Jb. Nehalennia 1(1849)184
 16. ⇒ ~rclarke
 17. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN WOUDENBERGH, inv.nr. Inventarisnummer U93a50, akte nr. 48
 1. ⇒ ~rclarke
 2. ⇒ www.domees.nl
 3. Boekzaal 21(1725)361
 4. Boekzaal 33(1731)358
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. B.J. van Zweerd, inv.nr. U137a009, akte nr. 50
 6. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN HEES , inv.nr. U110a010, akte nr. 150
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN DAM, inv.nr. U184a028, akte nr. 170-2
 8. zie ook Wap. 1(1897)62
 9. Wap. 1(1897)62
 10. ⇒ www.dominees.nl
 11. Jb. CBG 12(1958)139
 12. GA Utrecht, ONA, Nots. C. de Wijs , inv.nr. U256c014, akte nr. 150
 13. NP 57(1971)150
 14. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Klemme , inv.nr. U236a002, akte nr. 20

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5