This page was last updated : 120701.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Specht
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Specht,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Specht Gen. nr. 2

2a. Herman Specht, geb. vóór ca. 1610, ovl. 1664-1667, werkzaam als boekverkoper (1643-1664) en kunstverkoper (1651) te Utrecht, wonend bij de Heeren Staten Camer 1648-1655,[1] [2] tr. 1o Utrecht Buurkerk 22-5-1631[3] Cornelia Jans van Cleef, ovl. 1642-1650, tr. 2o Utrecht Buurkerk 19-7-1650[4] Heijltje Jaspers van Harmelen, ovl. na 1674.

Portret van Carel de Maets (1597-1651).
graveur: Steven van Lamsweerde, ontwerper: Hendrick Bloemaert, uitgever: Herman Specht.
gravure op papier
Datering: 1659
Bron: Collectie Centraal Museum, Utrecht

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 3-8-1667 vindt de boedelscheiding plaats van Heyltgen van Hermelen, wonende te Utrecht, wed. van Herman Specht, in leven constvercoper, tussen de erven van Herman Specht, te weten: enerzijds Philippus Specht predikant wonende te Crimpen, de onmondige kinderen ende erfgenamen van Herman Specht, met name Jaspar Specht, Maria Specht, Dirck Goyertsen van Wickenburgh, Henricus Schyns (sic! moet zijn Selyns), bedienaer des goddelycken woorts wonende te Waverenveen, gehuwd met Mechtelt Specht, en anderzijds Anna Specht en Cornelia Specht. Het betreft een huysinge in twee woningen gerepareert - naar Anna Specht en Cornelia Specht - aan de WZ van de Tolingstraet te Utrecht. [5]
Op 24-8-1671 vindt de uitkoop plaats door Heyltgen Jaspers van Harmelen, wed. van Herman Specht, ter voldoening van het vaderlyk erfdeel van de kinderen van wijlen Herman Specht en Heyltgen Jaspers van Harmelen, met name Jasper Specht en Maria Specht, voor wie voogd is Philippus Specht, hun halfbroer, en predicant tot Crimpen op de Leck. [6]
Op 24-8-1671 benoemt Heyltgen Jaspers van Hermelen, wed. van Herman Specht, wonende te Utrecht tot voogden over haar onmondige kinderen Johannes Verbrugge, haar neef, en Philippus Specht, predicant tot Crimpen op de Leck. [7]

Afbeelding van een wapenkaart met de wapens en namen van de leden van de Edelen en de Ridderschap, vertegenwoordigers van de tweede stand in de Staten van Utrecht, vanaf 1597 tot 1745.
Anonieme prent (ets) uit 1708, uitgegeven door Casper Specht in dat jaar, op de etsplaat bijgewerkt tot 1745 en in dat jaar gedrukt en uitgegegeven door Cornelis Kribber
Bron: Het Utrechts Archief

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 22-6-1698 machtigen Ambrosius Charlier, francekramer, geh. met Cornelia van Cuylenborch, en Gaspar Specht, constvercoper en kaertvercoper, wonende te Utrecht, Cornelia van Cuylenborch en Maria Specht, zuster van Gaspar Specht, tot het innen van geld uit de boedel van NN Houwert, advocaet. [23]
Op 1-8-1709 testeert Caspar Specht, constvercoper wonend te Utrecht, gehuwd met Johanna Elisabet de With. Erfgenamen zijn zijn zuster Maria Specht, en Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht, in die goederen, die hy niet aan zyn echtgenote mag bespreken. Eri is een lyftocht ten behoeve van zyn vrouw. [24]
Uit het Doodenboek der Momber-kamer te Utrecht:[25]
25 September 1710. - Caspar Specht, laet na sijn vrouw, in de Mindebroerstraet, gesonken, 63 gulden. - Buerkerk.
Op 9-5-1711 vindt de uitkoop plaats door Johanna Elisabeth de With, wed. van Caspar Specht, in leven konstvercoper en kaartvercoper, van de erven van Caspar Specht, met name Maria Specht, en Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht. [26]

2b. Petrus (Pieter) Specht, ged. Utrecht 17-3-1613, ovl. Utrecht 19-12-1667,[28] schoenmaker te Utrecht (1653, 1657), treedt op als gemachtigde (1563), tr. Utrecht 4-11-1635[29] Clarisse (Claesje) van Vollenhoven, ovl. 1675-1679, dr. van Gerrit (Gaerard) Hendricksen van Vollenhoven, leerkoper te Utrecht, en Sophia (Feychien) Collaerts Cornelisdr.

GA Utrecht, verzameling losse aanwinsten: nr. 743 Akte van vrijwillig gerechtelijk transport door Peter Specht aan Gerrit Claessen van Milhuysen van een huis aan de oostzijde van de Lijnmarkt. Datering: 1664.
Op 26-4-1667 testeert Abraham van Vollenhoven wonende te Utrecht. Ergenamen zijn de kinderen van Claesgen van Vollenhoven, zijn zuster, gehuwd met Peter Specht, Philips Specht c.s., de kinderen van Aletta van Vollenhoven, zijn zuster, eerder weduwe van Lambert Witsingen, gehuwd met Joriaen Halstee, de kinderen van wijlen Judith van Vollenhoven, zijn zuster, in leven gehuwd met Johannes van Hulshuysen. De nalatenschap is op last van lyftocht ten behoeve van testateurs vader Gerard van Vollenhoven, en na zyn overlyden ten behoeve van de zusters van testateur, moeders van de erfgenamen. Mochten erfgenamen de lyftocht door Gerard van Vollenhoven verstoren dan zyn zy van erfenis uitgesloten en zal testateurs vader de enige erfgenaam zyn vererving zal hoofd voor hoofd gebeuren en niet per staak de vaders van gestelde erfgenamen zullen niet van de erfporties van hun kinderen profiteren noch hieraan het vruchtgebruik genieten, noch hierover het beheer voeren, met benoeming van Philips Specht, Henrick Specht en Hermannus Specht, zijn neven, tot executeurs en voogden. Aletta van Vollenhoven en Joriaen Halstee wonen te 's-Gravenhage, de testateur is op Pasen 31-3-1678 in het Apostelgasthuis overleden. [30]
Op 31-12-1667 passeren de kinderen van Peter Specht een akte van protest. Het begraven van hun vader Peter Specht geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap. Wilhelmus Specht, Hermannus Specht, Philippus Specht, Henrik Specht, en Cornelis Specht. Zij verklaren dat Peter Specht en zyn echtgenote Claesgen van Vollenhoven afzonderlyk woonden en behalve hun dagelykse kleren geen goederen bezaten. [31]
Op 6-11-1671 machtigt Gerrit Henrixss van Vollenhoven, wonende te Utrecht, Claesgen van Vollenhoven, zijn dochter, wed. van Peter Specht, Abraham van Vollenhoven, zijn zoon, Henrick Specht, zijn neef (sic! =kleinzoon!), Herman Specht, zijn neef (sic! =kleinzoon!), om in Amsterdam ƒ 600-- en ƒ 300-- met rente te innen van Hermannus Schut, echtgenoot van Catarina Verbeeck of de debiteuren (of hun borgen) van een weesmeesterskennis en om andere vorderingen te innen Er wordt verwezen naar procuratie d.d. ... voor notaris N. van Vechten, een weesmeesterskennis d.d. 13-2-1658 voor weesmeesters (van Amsterdam?). De weesmeesterskennis is gepasseerd door Catalyntgen Dominicus ten behoeve van het onmondige kind van Barent Janss Verbeeck en overgedragen door Hermannus Schut onder herroeping van procuratie op Jurriaen Alstee. [32]
Op 26-11-1674 machtigt Johannes Hulsthuysen, boeckbinder wonend te Utrecht, wednr. van Judith van Vollenhoven namens zijn 2 onmondige kinderen (waarover voogd is zijn zwager Abraham van Vollenhoven), zijn (schoon)zuster Claesgen van Vollenhoven, wed. van Pieter Specht, in leven schoenmaker te Utrecht, om te Amsterdam schuld te innen van Harmannus Schuth en Catharyna Verbeeck, echtelieden. Er wordt verwezen naar een kennis d.d. 13-2-1658 van de weesmeesters van Amsterdam. Beide partyen zyn medeërfgenamen van hun (schoon)ouders Gerrit van Vollenhoven en Sophia Collaerts, in leven echtelieden [33]
Op 1-4-1678 dienen Philippus Specht, predicant ten dienste des legers van desen staet, gehuwd mmet Hillegunda van Vollenhoven, en Willem Specht een protest in. Zij verklarene dat het begraven van hun oom Abraham van Vollenhoven geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap. [34]
Op 20-3-1679 verleent Willem Specht wonend te Utrecht, goedkeuring voor overdracht van een obligatie door zijn moeder Claasgen van Vollenhoven, in leven wed. van Pieter Specht, afgegeven aan haar zoon Philippus Specht voor aflossing schulden van zoon Hermannus Specht. Er wordt verwezen naar een procuratie d.d. 1-12-1676 ter secretarie te Tutecoryn in Indië, een procuratie d.d. 30-9-1677 voor boekhouder Jacob Schoors te Tutecoryn, en een procuratie d.d. ----- voor notaris H. van Zuylen. [35]
Op 17-2-1680 (oude stijl) compareren 1. Wilhem Specht, koopman te Utrecht, die persisteert bij sijne acte van substitutie en constitutie op Aletta van Sonsbeeck, sijne huijsvrou (procuratie d.d. 21-01-1680 voor notaris J. van Paddenburgh), wegens het overlijden van Claesje van Vollenhoven, zijn moeder, wed. van Peter Specht, zijn vader, alsmede 2. Ds. Philippus Specht, zijn broeder, predicant gewesen tot Curassou in Westindien, ende alsnu hier te lande te Opheusden, 3. beiden tevens als gemachtigden (procuratie d.d. 01-12-1676 voor A. Bassingh, eerste klerk van het secretarie van Madoera, en akte d.d. 30-09-1677 voor J. Schoors, garnizoensboekhouder van Madoera) van hun broeder Ds. Hermannus Specht, predicant in dienst van de VOC gewesen tot Tutecorijn op de Madurese custen en naderhant op het eyland Ceylon, en van diens huijsvrou Susanna van de Kouter. Zij machtigen Aletta van Sonsbeeck om bij de bewindhebbers van de VOC ter kamer Amsterdam ƒ 200,10,11 te innen wegens een een origineele reeckeninghe gesloten op het comptoir Tutecorijn (specialijk gedisgneert in seeckere andere procuratie in dato 22-11-1677 voor J. Schoors, garnizoensboekhouder van Madoera) op naam van sijn comparants voornoemde moeder. [36]

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Specht --- Generatie 2 ( 41 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 2. ⇒ drukkers.library.uu.nl
 3. ⇒ ~rclarke
 4. ⇒ ~rclarke
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. D. de Swart, inv.nr. U067a001, akte nr. 201
 6. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a004, akte nr. 364
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Zuylen, inv.nr. U048a004, akte nr. 365
 8. ⇒ ~rclarke
 9. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 10. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 11. Year book of the Holland Society of New-York, New York, 1916, ⇒ www.archive.org
 12. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Hees, inv.nr. U110a002, akte nr. 2
 13. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Den Doorslag, inv.nr. U139a001, akte nr. 37
 14. ⇒ ~rclarke
 1. GA Utrecht, ONA, Nots. G. VAN ZUYLEN , inv.nr. U090a001, akte nr. 15
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. R. van Cuylenborch, inv.nr. U086a001, akte nr. 182
 3. GA Utrecht, ONA, Nots. R. van Cuylenborch, inv.nr. U086a001, akte nr. 210
 4. GA Utrecht, ONA, Nots. R. VAN CUYLENBORCH, inv. nr. U86a1, aktenr. 224
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. G. BREDIE, inv.nr. U156a1, akte nr. 45
 6. ⇒ ~rclarke
 7. A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel 10
 8. ⇒ drukkers.library.uu.nl
 9. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees , inv.nr. U110a005, akte nr. 204
 10. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Hees, inv.nr. U110a8, akte nr. 140
 11. ANF 16(1903)434
 12. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees, inv.nr. U110a008, akte nr. 232
 13. ⇒ ~rclarke
 14. NL 73(1956)375
 1. NL 73(1956)375
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. W. van der Houve, inv.nr. U047a005, akte nr. 31
 3. GA Utrecht, ONA, Nots. h. van zuylen, inv.nr. U048a003, akte nr. 388
 4. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Zuylen, inv.nr. U048a004, akte nr. 396
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Houtman, inv.nr. U82a2, akte nr. 57
 6. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Duerkant, inv.nr. U070a006, akte nr. 343
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. W. ZWAERDECROON, inv.nr. U80a5, akte nr. 294
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van Paddenburgh, inv. nr. U81a1, aktenr. 240
 9. NL 73(1956)375
 10. NL 78(1961)267
 11. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van Almeloveen, inv.nr. U073a001, akte nr. 242
 12. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Munster, inv.nr. U124a001, akte nr. 158
 13. Ind. Nav. 13(2000)78

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5