This page was last updated : 120413.
File size is: 24 k.
Fragment Genealogie De Schilder
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Schilder,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Schilder Gen. nr. 2

2a. Pieter (Pierre, Peeter) de Schilder, geb. Rotterdam 1583/84, ovl. Leiden 23-4-1643, beg Leiden Pietersk.,[1] wonend "in de Fortuyn" in de Warmoesstraat (1606), op de (Oude?)zijds Achterburgwal (1607), vermeld als koopman te Amsterdam (vanaf 1609),[2] bewindhebber van de kamer Amsterdam der VOC (1623, 1624),[3] doopget. (1613), betaalt ƒ 375,-- 200ste penning (vermogen ƒ 75.000,--) voor een huis op het Cingel tusschen de Warmoesgraft en Gasthuismolensteeg (1631),[4] eigenaar van grond in de Schermer (1635), schrijft zich op late leeftijd alsnog in als oud-student aan de Universiteit van Leiden 25-5-1640, ("D(ominus) Petrus de Schilder, antiquus stud(iosus) rursum inscript(us), 56 (jaar)"),[5] otr. Amsterdam geref. 20-10-1607 (get. Marten van der Sande zijn momboir, en Arnout Kobbaut en Anna van Valkenb(urg), haar vader en moeder),[6] [7] Elisabeth Cobbault (Cabbout, Kobbout, Kabbout, Cobbout), geb. Emden 1587/88, ovl. Leiden 25-5-1655, beg Leiden Pietersk.,[8] woont in de Warmoestraet (1607), doopget. te Rotterdam (1650), dr. van Aarnoud Cobbault, koopman te Amsterdam, en Anna van Valkenburg (schoonzuster van Jacob Cats).

Geschilderd portret van Pieter de Schilder (1583/84-1643) toegeschreven aan Nicolaes Eliasz Pickenoy.
Olieverf op paneel. Formaat: 123 x 89 cm.
Datering: onbekend
Locatie: onbekend. Het schilderij werd op 7-4-1989 bij Sotheby's in New York geveild.
Bron: Ref. [9]
Geschilderd portret van Elisabeth Cobbault (1587/88-1655) toegeschreven aan Nicolaes Eliasz Pickenoy.
Formaat: 122 x 90 cm.
Datering: onbekend
Locatie: collectie RKD, 's-Gravenhage.
Bron: Ref. [10]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Wapen De Schilder: in zilver twee blauwe palen en daaroverheen een hoekige roode dwarsbalk.[11]
Wapen Cobbault: in blauw een stappend paard van zilver en drie zilveren rozen in het schildhoofd. of een klimmend paard en in het schildhoofd drie ronde bloemen.
Loterij van 1606 t.b.v. de bouw van een Oudemannenhuis te Haarlem: "Peeter de Schilder, een jonckman de hem laet dunck wijs haelf selden prijs, wonende in de Fortuyn in de Waermoesstraat, 1.16 lot, ƒ 7,--.
Op 3-5-1607 compareren Merten van den Sande, voogd van de twee nog minderjarige kinderen van wijlen Pieter de Schilder, in tegenwoordigheid van de oudste van de twee kinderen, Pieter de Schilder en sr. Johannes de Laet, enige zoon en erfgenaam van sr. Hans de Laet, die eveneens voogd was van voornoemde weeskinderen laten vastleggen, dat tussen hen een geschil was gerezen over een schepenkennis (schuldvordering) ten laste van Hans de Waert (zie Fragment Genealogie De Weert sub 2a ), waarop nog ƒ 1250,-- moest worden betaald. Partijen komen nu overeen, dat Johan de Laet 1/3e deel van dit bedrag zal vergoeden. De weeskinderen moeten derhalve een verlies van 2/3e deel incasseren. Zou alsnog, tegen de verwachting in, geld binnenkomen dan zou dat naar rato moeten worden verdeeld. Johan verklaart, dat hij geen honorarium zal vorderen voor het door zijn vader gevoerde beheer. [12]
Op 20-5-1620 koopt Pieter de Schilder een huis en erf op het Singel buiten de Gasthuismolenpoort te Amsterdam. [13]
Pieter de Schilder komt als een van de grondeigenaren voor in het "Cavel-Register van de Gronden in de Schermeer, met de namen van de Eijgenaers der zelver, zijnde de Cavelinge gedaen den 25 October 1635".[14]
Hierop verrijst blijkbaar later de "hofstede in de kavels E 17 en 18 gelegen aan de Noordzijde van de Noordervaart (thans het huis Wittenburg)" in de Schermer, in bezit (1668) bij Pieter de Schilder (Jr.).[15]
Manuscript: De afstammelingen van Andries Rijckaert:[16]
Nog komt daer voor in de aenteekening op den 29 Julij 1623 als getuige van Willem, desselvs laatste kind, Catrina de Schilder (=Metsue), huijsvrouw van Abraham de Schilder, welke hij noemt onze nicht, gelijck ook op 't jaer 1613 6 Julii genoemt wort Pieter de Schilder als getuige van Marieke, desselvs 14de kint. Sijn (nl. van Pieter de Schilder(¥)) dogter is getrout geweest met Staats, waarvan een soon en 2 dogters, de soon ongetrout gestorven, de oudste dogter getrout met Schuil van Walhorn, waarvan 3 kinderen, 2 soons en eene dogter, de soons ongetrout gestorven, de dogter getrout eerst met van der Daes, daarna met Baldewijn. Van van der Daes een zoon getrout met de dogter van de professor Wolferd Senguerd. Van Baldewijn zijn geen kinderen.

COMMENTAAR(¥) Ditis een onjuiste toevoeging in het manuscript. Pieter de Schilder is getrouwd met Elisabeth Cobbault, haar zuster Susanna Cobbault met Pieter Sta(at)s.[17]

Geschilderd portret van Jan Danielsz de Marez (1596-1665) toegeschreven aan Paulus Hennekyn.
Doek. Formaat: 70,5 x 54,6 cm.
Datering: onbekend
Locatie: onbekend. Het schilderij werd op 16-11-1988 bij Christie's in Londen geveild.
Bron: Ref. [25]
Geschilderd portret van Elisabeth de Schilder (1609-1648) toegeschreven aan Paulus Hennekyn.
Olieverf op paneel. Formaat: 70,3 x 54,6 cm.
Datering: onbekend
Locatie: onbekend. Het schilderij werd op 7-4-1989 bij Sotheby's in New York geveild.
Bron: Ref. [26]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Geschilderd portret van Abraham van Thije (1603-1645) toegeschreven aan Paulus Hennekyn.
Paneel. Formaat: 69 x 54 cm.
Datering: onbekend
Locatie: onbekend
Bron: Ref. [36]
Geschilderd portret van Anna de Schilder (1619-1679) toegeschreven aan Paulus Hennekyn.
Paneel. Formaat: 69 x 54 cm.
Datering: onbekend
Locatie: particuliere collectie, Italie, (1968).
Bron: Ref. [37]

klik op plaatje(s) om te vergroten

2b. Abraham de Schilder, geb. vóór ca. 1595, ovl. 14-9-1630,[40] beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 17-9-1630 (Abraham de Schilder op deSingel, ƒ 8,--), koopt een huis op de Herengracht (1623-1625),[41] betaalt (postuum!) ƒ 300,-- 200ste penning (vermogen ƒ 60.000,--) voor een huis op Keysersgraft westzijde b/d Berestraet (1631),[42] otr./tr. Amsterdam geref. 9/13-12-1619[43] Catelijntje (Catrijna) Philips Metsu(e), ovl. verm. 16-9-1636, of beg Amsterdam Nieuwe Kerk 11-3-1637 (Catalina Metsue op de Princegraft, ƒ 8,--), doopget. (1623).

Op 27-5-1621 verkoopt Isaack Lemaire aan Abraham de Schilder, een actie voor 1500 gulden kapitaal. [44]
Op 23-4-1624 verkoopt Jan Gerritsz Verloren Arbeijt aan Abraham de Schilder, een huis en erf op de Herengracht (WZ) te Amsterdam. [45]
Op 16-4-1630 verkoopt Abraham de Schilder aan Gerrit Reuver, een huis en erf op de Herengracht (WZ) te Amsterdam. [46]

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie De Schilder --- Generatie 2 ( 59 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Jb. CBG 44(1990)182
 2. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 3. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 4. Nav. 47(1897)98
 5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 6. zie ook Jb. CBG 44(1990)182
 7. zie ook ANF 11(1894)228
 8. Jb. CBG 44(1990)182
 9. Jb. CBG 44(1990)182
 10. Jb. CBG 44(1990)182
 11. Wap. 3(1899)89
 12. GAA NA 107, fol. 3Ov, notaris Jan Fransz Bruyningh, gecit. in Jb. CBG 50(1996)124
 13. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21610352
 14. Nav. 69(1920)259
 15. Nav. 75(1926)228
 16. Nav. 47(1897)88
 17. NL 62(1944)51
 18. ANF 11(1894)228
 19. Jb. CBG 44(1990)182
 20. Jb. CBG 44(1990)182
 1. zie ook ANF 11(1894)228
 2. zie ook Jb. CBG 44(1990)180
 3. Jb. CBG 44(1990)180
 4. Jb. CBG 44(1990)180
 5. Jb. CBG 44(1990)182
 6. Jb. CBG 44(1990)182
 7. zie ook Jb. CBG 44(1990)171
 8. NL 21(1903)266
 9. zie ook ANF 11(1894)228
 10. zie ook NL 21(1903)266
 11. zie ook Jb. CBG 44(1990)182
 12. NL 21(1903)266
 13. ANF 11(1894)228
 14. Jb. CBG 44(1990)182
 15. NA 46(1953)452
 16. Jb. CBG 44(1990)182
 17. Jb. CBG 44(1990)182
 18. Jb. CBG 44(1990)171
 19. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 20. Wap. 3(1899)90
 1. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 2. zie ook Nav. 47(1897)98
 3. Wap. 3(1899)90
 4. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21579703
 5. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21612508
 6. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21614340
 7. zie ook Wap. 3(1899)90
 8. Amstelodamum 17(1930)79
 9. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21582753
 10. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21624551
 11. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21624991
 12. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21583259
 13. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21625041
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21625303
 15. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21625706
 16. zie ook Jb. CBG 28(1974)40
 17. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21624987
 18. Nav. 17(1867)94
 19. NL 58(1940)382

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3