This page was last updated : 120904.
File size is: 44 k.
Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt,
version 1.1,
Muiden, 2012.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Cateau van Rosevelt Gen. nr. 2

2a. Dr. Mr. Francois Adriaan (van) Ro(o)sevelt Cateau, ged. geref. Ravestein 5-1-1756 (get. Francoys Cateau en Debora van de Velouw, beiden uit Nijmegen)[1], ovl. Middelburg 26-11-1820, werd gedoopt in de vrijplaats Ravenstein waarheen zijn ouders waren uitgeweken, en waar zijn moeder in het kraambed overleed en begraven werd,[2] wordt geref. lidmaat te Vlissingen 30-6-1772 op belijdenis (afkomstig van Ravestein, wonend Korte Walstraat te Vlissingen), krijgt vandaar attestatie naar Leiden 19-8-1774, ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 12-9-1774 ("Francois Adrianus Rozenveld Cataur, Civis Vlissinganus, 18 (jaar)") ,[3] promoveert aldaar op 8-11-1776 in de rechten op een dissertatie getiteld de Testamentis ("François Adriaan van Rosevelt Cateau, Goeza-Zelandus"),[4] keert weer terug met attestatie van Leijden okt-dec 1776 (dan wonend Korte Walstraat te Vlissingen), honorair Pensionaris te Vlissingen (1777),[5] wordt benoemd (1777) tot Directeur en schatbewaarder (1778) van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1777-1795), lid van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen afd. Vlissingen (1778-1782),[6] krijgt op 6-3-1779 attestatie van de Nederduitsch-gereformeerde kerk te Vlissingen naar de Walsche Kerk Vlissingen, lid van de Staten van Zeeland, raad (benoemd 9-4-1780[7]) en schepen van de stad Vlissingen (1777-..), wordt in december 1784 - dan wonend in de Nieuwstraat- weer lidmaat van de Nederduitsch-gereformeerde kerk te Vlissingen met attestatie van de Fransche Kerk aldaar, wordt op 15-10-1785 benoemd tot overdeken van 't oud en nieuw schoenmakersg(ilde), [8] verkrijgt op 12-12-1789 opnieuw "de rang en voorregten van oud Raad contrarie Res(olutie d.d.) 4-6-1788, [9] vermeld als extra-ordinair lid (1793)[10] en Meester (1793-1797)[11] van de Vrijmetselaarsloge L'Astre de L'Orient te Vlissingen , patriot,[12] reder en burgemeester (1795-1802) te Vlissingen,[13] [14] wordt op 29-4-1795 benoemd tot weesmeester en commissaris van desolate boedels aldaar,[15] en bedankt daarvoor reeds op 14-5-1796,[16] wordt in 1795 provisioneel representant / gecommitteerde namens Vlissingen,[17] neemt op 20-1-1796 "de post van representant van Zeeland wegens Vlissingen aan mits meerder loon, gepersiteert bij de Resolutie van 07-1795", wordt op 29-1-1796 als "representant te Middelburg gearresteert over de vertellingen van dhr Lachterop en Schaafse gedep(uteerde)ns van de club na Z(ierik)zee, [18] krijgt op 22-10-1796 demissie als commissaris van 't zeerecht te Vlissingen, [19] neemt op 2-10-1797 als afgevaardigde van district Leiden II zitting in de Tweede Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek en was daarna voorzitter van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam tot de staatsgreep van 12-6-1798, waarbij hij gevangen werd gezet op Huis ten Bosch en vervolgens nog een maand te Nieuwerkerk aan de IJssel onder militaire bewaking,[20] [21] waarna hij begin juli 1798 zijn vrijheid herkrijgt,[22] was enthousiast bewonderaar van de Franse revolutie en het door haar gepropageerde ongeloof,[23] lid van de Leidse vrijmetselaarsloge La Vertu (1797-1798) en van de Haagse vrijmetselaarsloge Les vrais Bataves (1799-1801),[24] oud schepen en raad der stad Vlissingen, wonende te Groede (1817), particulier (1820), woont te Middelburg op de Korte Delft nr. 84 (1820), otr./tr. 1o Vlissingen 6/23-12-1777[25] Susanna Elisabeth Milet, geb. vóór ca. 1754, beg. 2-2-1780 (volgens Ref. [26], dus tegelijk met haar tweede kind), wordt geref. lidmaat te Veere 17-10-1772 met attestatie van Gouda 27-9-1772, lid van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen afd. Vlissingen (1780-1781),[27] dr. van Hendrik Milet,(scheeps)chirugijn, diaken en ouderling, vader van het Burgerweeshuis te Middelburg, schepen en burgemeester van Veere, en lid van de Staten van Zeeland, en vrouwe Adriana Jacoba Blondel (zie Fragment Geneaologie Milet ), tr. 2o Vlissingen 7-4-1781[28] Catharina Elisabeth Kroef, geb. (volgens Ref. [29] te Vlissingen), ovl./beg. Vlissingen Oostkerk 21/25-2-1793 ("met 6 lijkdienaars, koets, dragers")[30] , wonend op de Dok (1793), dr. van Adriaen Kroef, reder, koopman, schepen en raad te Vlissingen, en Geertruij Adriana du Pon, bewoners van de buitenplaats Vlugtenburg te Oost-Souburg,[31] tr. 3o Gouda 14-2-1795[32] Christina Boers, ovl. 's-Gravenhage 12(14?)-12-1800 (aan "eene kwaadaardige zinkingskoorts"), tr. 4o Groede 17-10-1817 (get. voor hem zijn zoon Jan Jacques van Rosevelt, oud 30 jaar, tweede luitenant in de 3de Comp. 5de Bat. Schutterij, wonende te Groede, en zijn goede bekende Adriaan de Priester Adriaanszoon, koopman, oud 40 jaar, wonende te Groede, voor haar de goed bekenden Hubartus Thoussaint oud 34 jaar, koopman wonende te Middelburg, en Abraham Haartsen, landman, oud 40 jaar, wonende te IJzendijke) Johanna Maria (Jeanne Marie) The(e)sing, ged. geref. Paramaribo 29-12-1776, ovl. 1817-1820 (niet gevonden te Groede, Middelburg en Vlissingen), wonende te Groede (1817), dr. van wijlen Jacobus Theesing (beg. Leerdam 1801) en Maria Johanna Judith Neef (wonende te Amsterdam op de Utrechtsestraat het derde huis van de Keizersgracht, nr. 28 (1817)).

Overlijdensadvertentie van Christina Boers (..-1800) in de Haagsche Courant d.d. 15-12-1800. Overlijdensakte van Franciscus Adriaan van Rosevelt Cateau (1756-1820), waarin de ambtenaar aanvankelijk de namen van de overledene en die van zijn eerder overleden vrouw verwisselt, en na herstel van die fout vergeet de leeftijd aan te passen.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Beginregels van een Bruiloftsdicht door Jacobus Bellamy d.d. 23-12-1777 voor Mr. François Adriaan van Rosevelt Cateau, Pensionaris Honorair van Vlissingen, waarmee Bellamy Rosevelt als zijn Mecenas hoopt te winnen....[33]
O Rozeveld! zult gij nog schragen
de kunst? in mijn geboortestad,
den Eernaam van Mecenas dragen?...
In de Huisschattingkohieren, 1768-1805 wordt Francois Adriaan Rosevelt Catteau met een huis op de Oud Timmerwerf nr. 5 aangeslagen voor de Huisschatting £ 04-19-02 en Lantaarngeld £ 00-06-00. [34]
De (laatste) datering hiervan zou kunnen zijn 1808, in welk jaar in het Register van eigenaren te Vlissingen wordt vermeld: Catteau, wijk K, nr. 2 Oude Timmerwerf. [35] Het is echter niet zeker dat het hier Francois Adriaan betreft.
Op 11-9-1779 verkoopt Anna Cornelia Lampsins aan A.F. Rosevelt Cateau voor £ 500,-- een huis op de Oud-Timmerwerf te Vlissingen. [36] In 1808 blijkt dit huis nog in zijn bezit te zijn.
Op 10-4-1784 verkoopt M.F.A. Roseveld Cateau aan A.E. van Dishoeck van Domburg voor £ 575,-- een huis over de Roode brug te Vlissingen. [37]
Advertentie in de Middelburgsche courant d.d. 14-9-1786:
Men zal op Vrydag den 15 September 1786, 's Morgens ten 10 Uuren precies, te VLISSINGEN Verkoopen: een groote party Zweedsch YZER, Noordsche DEELEN, puike party TEER, SPYKERS, ALUYN, ROODE-VERF,STOEP en VLOER-STEENEN, eerst uit Zee aangebragt, zullende al hetzelve by Perceelen Verkogt worden, onderrigting begeerende, Addresseeren zig by F. A. VAN ROSEVELT, CATEAU. NB. De Goederen zyn daags voor, en op de Verkoopdag van een ieder te zien. PS. Tot naberigt dient dat de DEELEN uit de Hand Verkogt zyn.
Op 18-10-1788 weigert Rosevelt Cateau de seclusie der weeskamer te betalen om dat de acte niet geligt heeft contrarie 57 art. Op 3-5-1789 afgedaan. [38]
In april 1790 koopt de heer F.A. van Rosevelt Cateau uit de boedel van Claas de Rijke, een speelhof te West-Souburg voor £ 330,--.[39]
In 1790 koopt Francois Adriaan van Rosevelt Cateau uit de boedel van Claas de Rijke en Jacobus de Rijke, een speelhof, boomgaard, huysinge, en schuren gelegen te West-Souburg in Pier Coppens Block, groot 214 roeden, voor £ 330,--. [40]
In 1795 verstrekt Francois Adriaan van Rosevelt Cateau een volmacht aan Cornelis Evera voor de verkoop van een speelhofje (te Souburg?) [41]
Op 10-12-1795 verkoopt de heer Rozeveld Catteau voor £ 400,-- aan Pieter Dane een hofstede, huisinge, schuure en verdere timmer te West-Souburg, gelegen in Pier Coppens Block, groot 214 roeden. [42] [43]
Op 12-3-1795 verleent Francois Adriaan van Rosevelt Cateau, koopman, een volmacht aan Gerrit Lachtrop Janszoon, wonende te Vlissingen. [44]
Op 3-7-1795 passeert een insinuatie van Swen Swensen aan Francois Adriaan van Rosevelt Cateau. [45]
Op 18-6-1795 wordt te Vlissingen H. Gooyen op voorstel van Rosevelt Catteau gegeselt, omdat hij zijn kind had laten dopen met de namen Wilhelmina, Frederika Sophia, Louisa en omdat hij na de executie zeide: " 't is Oranjebloed" werd hij ten tweede male gegeselt gebannen. [46]
Op 20-4-1796 passeert een wisselprotest op verzoek van Johan de Beij aan Francois Adriaan van Rosevelt Cateau. [47]
Op 30-9-1796 passeert een insinuatie van Henricus van Roijen aan Francois Adriaan van Rosevelt Cateau. [48]

Advertentie in de Rotterdamse courant d.d. 28-12-1797 waarin Francois Adriaan van Rosevelt Cateau zich verdedigt tegen beschuldigingen van de burgers Helmke, Booy en Beuker Andreae.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 2-4-1801 passeert het relaas van een afvraging van Francois Adriaan van Rosevelt Cateau aan Willem Kaas. [49]
Over laatstgenoemde vindt men elders:
Willem Kaas was kapitein van het fregat De Indiaan, waarmee hij voor de Vlissingse rederij Rosevelt-Cateau op El-Mina aan de Goudkust voer. Met dit slavenschip vooer hij van 16 februari 1792 tot 1794 vanuit Vlissingen via de Goudkust en Suriname weer naar Vlissingen. Als kapitein van het schip De Oosterstar vervoerde hij in 1794 een lading van 900 vaten buskruit naar Angola en de kust van Guinee. Ook in 1795-96 bevindt Willem Kaas zich in de West. Eind 1799 en begin 1800 is hij in opdracht van Rosevelt-Cateau te Suriname betrokken bij de verkoop van de schepen De Oosterstar en de Sans Souci.[50]
In de Huisschattingkohieren, 1768-1805 wordt Francois Adriaan Rosevelt Catteau met een huis op de Oud Timmerwerf nr. 5 aangeslagen voor de Huisschatting £ 04-19-02 en Lantaarngeld £ 00-06-00. [51]
In 1808 wordt in het Register van eigenaren te Vlissingen vermeld: Catteau, wijk K, nr. 2 Oude Timmerwerf. [52]
Op 25-6-1812 passeert een akte van bekendheid te Gouda. Attestanten zijn: Sara Catharina de Kroef, weduwe van Felix de Klopper te Leiden. Judith Pauline de Poorter, weduwe van Abraham de Kroef te Ouderkerk. Getrude Brack, weduwe van Isac Peter Gosenson wonende te Gouda, Johanna Brak wonende te Gouda, Willem de Timmerman, koopman te Moordrecht. Abraham Robert Kroef, handelaar, wonende te Ouderkerk. Adriaan Wesselius Kroef, beëdigd vertaler, wonende te Ouderkerk. Zij kennen de volgende personen, waarvan de geboorteakte te Vlissingen is verbrand tijdens het bombardement van 1809: Robert Henri Cateau van Rosevelt, eerste luitenant van de Keizerlijke en Koninklijke Marine wonende te Gouda, geb. Vlissingen 16-9-1784, François Abraham van Rosevelt particulier wonende te Rotterdam, geb. Vlissingen 9-4-1786, Jean Jaques van Rosevelt, opzigter op een bureau wonende te Groede, geb. Vlissingen 29-6-1787, Cornelie Pauline van Rosevelt, meerderjarige j.d. wonende te Gouda, geb. Vlissingen 5-1-1791. Allen zijn de enige kinderen uit het huwelijk van wijlen Catharine Elisabeth Kroef met François Adriaan van Rosevelt Cateau. [53]
Op 23-10-1817 passeert te Vlissingen een akte van notoriteit (bekendheid)(¥) van de heer Simons van der Swalme, mr. Albertus Johannes de Smidt, juris utriusque docter, constaterende het oiverlijde van vrouwe Catharina Elisabeth Kroeff, echtgenote van den heer mr. Francois Adriaan van Roseveld Catjouw(!). [54]

COMMENTAAR(¥) Deze akte van bekendheid zal in 1820 door de dochter Cornelia Paulina van Rosevelt worden gebruikt om het overlijden van haar moeder Catharina Elisabeth Kroeff aan te tonen.
Volgens de memorie van successie[55] opgemaakt na het overlijden van François Adriaan van Rosevelt Cateau op 26-11-1820 in de Middelburgse Korte Delft 84, weigeren de kinderen diens erfenis. De kinderen zijn Jacoba Milet van Rosevelt, particuliere te Gouda, Jean Jacques van Rosevelt, schrijver te Groede, Robert Henry van Rosevelt, justitieraad te Soerabaya, een dochter (naam niet genoteerd) en François Adriaan van Rosevelt, sergeant-majoor. De (eerder overleden) vierde echtgenote van François Adriaan, Johanna Maria Theesing wordt nergens genoemd (misschien zijn zij op huwelijkse voorwaarden getrouwd). In de erfenis zijn geen onroerende goederen, en de boedel bedraagt 19 gulden.

Ondertrouwannonce in de Opregte Haarlemsche Courant d.d. 16-12-1806 van François Pierre Jeannier en Jacoba Henriëtta Milet van Rosevelt (1778-1848).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de Opregte Haarlemsche Courant d.d. 8-3-1838 van François Pierre Jeannier (1763/64-1838). Overlijdensadvertentie in de Rotterdamsche Courant d.d. 20-4-1848 van Jacoba Henriëtta Milet van Rosevelt (1778-1848).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Ouderkerk aan de IJssel: een aanzienlijk huis, koornwasserij, pakhuis, paardenstalling, kookhuis, erf etc.. (in 1833 Kadastraal nr. C27):[56]
24-1-1810: Transport van dit complex, waarop nog een huurcedulle rust d.d. 28-12-1809 t.b.v. J.P. de Poorter wed. van A. Kroef wonende te Moordrecht, door Casparus de Vos aan Abraham Robert Kroef, wonende te Moordrecht.
17-7-1811: Hypotheek op dit complex: Abraham Robert Kroef
3-8-1825: Transport van dit complex door Jacoba Henrietta Milet van Rosevelt geh. met Francois Pierre Jeannier, wonend te Gouda, gemachtigd via een notaris te Parijs aan Sara Catharina Kroef, meerderjarige j.d. Dit volgens een vonnis van de rechtbank van le aanleg d.d. 13-3-1816 afkomstig van Mr. Jan Willemsz. Blanken procureur van de voornoemde rechtbank.
Op 24-9-1812 is er voor het vredegerecht te Gouda een familieraad betreffende de benoeming van voogden voor Jacoba Henrietta Jannier, geboren Milet van Roseveld. Aanwezig zijn: Robbert Henri Cateau van Rosevelt, 1e luitenant bij de keizerlijke marine. François Abraham van Rosevelt, particulier te Rotterdam. Willem de Timmerman, maire van Moordrecht. Jan Ernst Ligtvoet van Leeuwen, advocaat en wethouder. J.C.C. den Beer Poortugael, advocaat en raadslid. Abraham Robert Kroef, "negociant" te Ouderkerk a/d IJssel. Willem de Timmerman is voogd en J.C.C. den Beer Poortugael toeziend voogd. [57]
Op 8-7-1813 is er voor het vredegerecht te Gouda wederom een familieraad betreffende de benoeming van een voogd voor Jacoba Henrietta Milet van Roseveld. Aanwezig zijn: François Abraham van Roseveld te Rotterdam. Jan Ernst Ligtvoet van Leeuwen. François van Harencarspel Dekker van Beverwijk en Adriaan Voorduyn, raadsleden. Abraham Willet, waals predikant. Abraham Robert Kroef, koopman te Ouderkerk a/d IJssel. Wegens overlijden van J.C.C. de Beer Poortugael wordt deze vervangen door Adriaan Voorduyn als toeziend voogd. [58]
Op 28-9-1820 is te Gouda de derde familieraad betreffende de benoeming van een voogd voor Jacoba Henrietta Jannier geboren Milet van Rozenveld. Aanwezig zijn: Adrianus van Bergen, Marinus Imans, Jan Ernst Ligtvoet van Leeuwen, Otto Suarts, Iman Johannes Imans, Guillaume Jaques ten Brummeler. Benoemd worden Willem de Timmerman te Antwerpen als voogd fideicommis en Guillaume Jaques te Brummeler als toeziend voogd fideicommis. [59]
Op 4-7-1823 is te Gouda de vierde familieraad betreffende de benoeming van een voogd voor Jacoba Henriette Jannier - Milet van Rozenveld. Aanwezigzijn: Adrianus van Bergen, Marinus Imans, Jan Ernst Ligtvoet van Leeuwen,, Otto de Suars, Iman Johannes Imans, Cornelius Catharinus Krom. Benoemd wordt Marinus Imans als administrateur Fideicommis. [60]
Op 18-3-1824 is te Gouda de vijfde familieraad. Aanwezig zijn: Adrianus van Bergen, Marinus Imans, Jan Ernst Ligtvoet van Leeuwen, Guillaume Jaques ten Brummeler, Iman Johannes Imans Zij autoriseren tot verkoop van de stukken te Engeland en het kapitaal in te schrijven op het Grootboek Nationale Schuld t.n.v. Jacoba Henrietta Milet van Roseveld als fideicommis. [61]
Op 19-4-1836 is te Gouda de zesde familieraad betreffende de benoeming van een voogd voor Jacoba Henrietta Jannier geboren Milet van Rozeveld. Aanwezig zijn: Johannes Adrianus Remy, Adrianus van Bergen, Jaques Anne François van der Meer van Kuffeler, Cornelius Catharinus Krom, Bernardus Schreuder, Jacobus Gerardus Rooseboom. Benoemd worden Gemachtigde: Guillaume Jaques ten Brummeler als fideicommis en toeziend voogd, en tot Voogd: Johannes Adrianus Remy i.p.v. Marinus Imans als Fideicommisvoogd en administrateur. [62]

Overlijdensadvertentie van Cornelia Paulina van Rosevelt Cateau (1791-1829).
Bron: CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorteadvertentie in de Rotterdamse courant d.d. 14-1-1796, en overlijdensadvertentie van Jean Evert Henri van Rosevelt Cateau (1796-1798). Bron: CBG, KB
klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorteadvertentie in de Goudasche courant d.d. 9-8-1799, van een dochter van Francois Adriaan van Rosevelt Cateau en Christina Boers.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt --- Generatie 2 ( 74 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. NL 84(1967)324
 2. NL 84(1967)324
 3. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 4. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 5. Jb. CBG 2(1948)43
 6. ⇒ societies1800
 7. Jb. CBG 2(1948)41
 8. GA Vlissingen, Stadsresoluties, 1578-1806, inv. nr. 5159, p610
 9. GA Vlissingen, Stadsresoluties, 1578-1806, inv. nr. 5159, p654
 10. Med. CBG 47(1993)132
 11. ⇒ societies1800
 12. ⇒ societies1800
 13. NL 84(1967)358
 14. Jb. CBG 2(1948)24
 15. GA Vlissingen, Stadsresoluties, 1578-1806, inv. nr. 5159, p734
 16. GA Vlissingen, Stadsresoluties, 1578-1806, inv. nr. 5159, p777
 17. P. Brood e.a., 'Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Zeeland in 1795' (Amsterdam 1993), p. 568-569
 18. GA Vlissingen, Stadsresoluties, 1578-1806, inv. nr. 5159, p766
 19. GA Vlissingen, Stadsresoluties, 1578-1806, inv. nr. 5159, p787
 20. Jb. CBG 4(1950(131)
 21. Jb. CBG 29(1975)74
 22. Nav. 51(1901)12
 23. Jb. CBG 29(1975)74
 24. J.G.M.M. Rosendaal, Een Stille leerschool van deugd en goede zeden, Hilversum, 1995
 25. ⇒ www.parlementairdocumentatiecentrum.nl
 1. ⇒ www.parlementairdocumentatiecentrum.nl
 2. ⇒ societies1800
 3. NL 84(1967)324
 4. ⇒ fam00017.htm
 5. zie ook NL 84(1967)324
 6. ⇒ OostSouburg_Vlugtenburg.html
 7. ⇒ www.parlementairdocumentatiecentrum.nl
 8. J. Aleida Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786), Leiden, 1917
 9. GA Vlissingen, Toegangsnummer 100 Stadsbestuur Vlissingen I, 1505-1914, inv.nr. 112
 10. GA Vlissingen, Register van eigenaren 1808, autnr. 5482, p97
 11. RAZ, Transporten Onroerend Goed Walcheren 1757-1805, nr. D 69581
 12. RAZ, Transporten Onroerend Goed Walcheren 1757-1805, nr. D 69631
 13. GA Vlissingen, Stadsresoluties, 1578-1806, inv. nr. 5159, p 635
 14. RAZ, Transporten Onroerend Goed Walcheren 1757-1805, nr. D 69691
 15. GA Vlissingen, Transporten en plechten West-Souburg, 1639-1811, Reg. nr. 1482, overloper 1487 f223
 16. GA Vlissingen, Transporten en plechten West-Souburg, 1639-1811, f210
 17. RAZ, Transporten Onroerend Goed Walcheren 1757-1805, nr. D 69751
 18. GA Vlissingen, Transporten en plechten West-Souburg, 1639-1811, Reg. nr. 1483, overloper 1487, f210
 19. GA Vlissingen, Toegangsnr. 137, NA Vlissingen I, 1808-1842, Nots. A.F. Clement, inv. nr. 781, akte nr. 57
 20. GA Vlissingen, Toegangsnr. 137, NA Vlissingen I, 1808-1842, Nots. L. de Jonge Borgerhoff, inv. nr. 433, akte nr. 199
 21. GA Vlissingen, Gebeurtenissen in Vlissingen
 22. GA Vlissingen, Toegangsnr. 137, NA Vlissingen I, 1808-1842, Nots. A.F. Clement, inv. nr. 399, akte nr. 59
 23. GA Vlissingen, Toegangsnr. 137, NA Vlissingen I, 1808-1842, Nots. L. de Jonge Borgerhoff, inv. nr. 433, akte nr. 426
 24. GA Vlissingen, Toegangsnr. 137, NA Vlissingen I, 1808-1842, Nots. L. de Jonge Borgerhoff, inv. nr. 433, akte nr. 83
 25. ⇒ MIEPenPIET.htm
 1. GA Vlissingen, Toegangsnummer 100 Stadsbestuur Vlissingen I, 1505-1914, inv.nr. 112
 2. GA Vlissingen, Register van eigenaren 1808, autnr. 5482, p97
 3. SAMH, vredegerecht civiele zaken Gouda 1812, inv. nr. 4, akte nr. 150
 4. GA Vlissingen, Toegangsnr. 137, NA Vlissingen I, 1808-1842, Nots. Abraham van der Swalme, inv. nr. 523, akte nr. 236, Akte in invnr. 461
 5. Zeeuws Archief 385, cassette nr 56, akte 2/842, gecit. door Bert Altena, 2012
 6. OV 35(1980)182
 7. SMH, orig. NA Den Haag; microfiches SAMH, inv. nr. 4, aktenummer 207
 8. SMH, orig. NA Den Haag; microfiches SAMH, inv. nr. 5, aktenummer 135
 9. SMH, orig. NA Den Haag; microfiches SAMH, inv. nr. 12, aktenummer 136
 10. SMH, orig. NA Den Haag; microfiches SAMH, inv. nr. 15, aktenummer 65
 11. SMH, orig. NA Den Haag; microfiches SAMH, inv. nr. 16, aktenummer 36
 12. SMH, orig. NA Den Haag; microfiches SAMH, inv. nr. 28, aktenummer 55
 13. Ilse Müller, Günther Schweizer, Peter Werth, Die Familie Remy, 2009
 14. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 15. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 16. ⇒ www.dominees.nl
 17. zie ook ⇒ www.archieven.nl
 18. bovenstaande akte van bekendheid
 19. AL 1827
 20. NL 71(1954)243
 21. zie ook NL 71(1954)243
 22. bovenstaande akte van bekendheid
 23. ⇒ www.parlementairdocumentatiecentrum.nl
 24. ⇒ www.parlementairdocumentatiecentrum.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5