This page was last updated : 150813.
File size is: 28 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 9
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 9


Dirck Willemsz Tak

9a. GERRIT VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 1-6-1819, ovl. akte Nieuwkoop 8-11-1877, smid (1842), smidsknegt (1848), meestersmid (1853) te Nieuwkoop, tr. Nieuwkoop 1-9-1842 (hij heeft Nat. Militie voldaan) WILLEMIJNTJE SCHELLINGERHOUT, geb. Nieuwkoop 1815/16, wed. van Joannes van Leeuwen, dr. van Gijsbert Schellingerhout, meestersmid, en Marrigje Pijper.

Op 19-11-1853 passeert een obligatie met hypotheekstelling, groot 700 gulden, ten laste van Gerrit van Pijlen, meestersmid te Nieuwkoop, en ten behoeve van Gijsbert Schellingerhout Gijsbertszoon, meestersmid te Nieuwkoop. De hypotheek is gevestigd op een huis en smederij te Nieuwkoop, wijk 6 nr. 147b, kadastraal bekend sectie A nr. 1397. [1]

9b. DIRK VAN P(E)IJLEN, geb. Nieuwkoop 25-8-1821, ovl. Nieuwkoop 5-3-1897, smidsknecht (1845..1865), smid (1843..1897) te Nieuwkoop, dreef handel in kleine ijzerwaren met Amsterdam, graaft een oude eik op (1853) (zie onderstaand artikel), wonend te Nieuwkoop (1843..1897) in wijk 6 nr. 148 (1861, 1865), tr. Nieuwkoop 7-5-1843 PETRONELLA BLOK, geb. Amsterdam 4-3-1823, ovl. Nieuwkoop 20-5-1892, dienstmaagd, dr. van Petrus Blok, timmerman en Pieternella Loenjers, segaremaakster.

Hoe Dirk van Pijlen (1821-1897) de revenuen van een archeologische vondst misliep. Artikel in de NRC d.d. 10-2-1864.[6]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Oorkonde d.d. 18-9-1885, waarin Gerardus van Pijlen wordt aangesteld tot "Lederen Slangdrager aan de brandspuit van het dorp Nieuwkoop".
Foto : uit W. Kwakkenbos, Wandeling in het verleden, Nieuwkoop, 1981.
Gerardus van Pijlen (1852-1910?) met een van de eerste (door hemzelf gemaakte?) fietsen.
Foto : Nieuwkoop ca. 1885. [11]

klik op plaatje(s) om te vergroten


Egbert Willemsz Tak

9c. WILLEM VAN PIJLEN, geb. Hazerswoude 29-1-1839, ovl. Hazerswoude 8-2-1887, timmermansknecht, hervormd, tr. Hazerswoude mei 1876[12] NEELTJE VERHOOR(E)N, geb. Hazerswoude 26-3-1849, ovl. Hazerswoude 4-2-1899, woont als winkelierster Hazerswoude, Wijk D 17 (na 1887). dr. van Jacob Verhooren en Jaantje (Adriaantje) Langelaan. Zij wonen te Hazerswoude Dorp 288b.Tak - omgeving Den Haag

9d. PIETER VAN PIJLEN, geb. 's-Gravenhage 8-1-1848, ovl. 's-Gravenhage 26-8-1936, woont Koningstraat 240 (1903), ambtenaar (1877), letterzetter (1873..1907), schrijver bij de landsdrukkerij (1907..1910), is voor de Christelijke groepen lid van de Gemeenteraad te 's-Gravenhage (1903-1908), bestuurslid van "verschillende nuttige vereenigingen en instellingen en zeer gezien bij collega's en superieuren", werkt 50 jaar bij de Algemeene Landsdrukkerij (1860-1910), en krijgt daarvoor de ere-medaille van de orde van Oranje-Nassau in zilver,[14] hoofdbestuurslid van de Christelijke Volksbond te 's-Gravenhage (1893-1903), [15] lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim, vierde afd. te 's-Gravenhage (1903),[16] tr. 's-Gravenhage 21-5-1873 DIEDERIKA MARGARETHA MATHILDA LENZ, geb. 's-Gravenhage 13-11-1850, ovl. 's-Gravenhage 21-9-1925[17], dr. van Johan Philip Lenz, opzigter, boekdrukker, letterzetter, en Margaretha Gutterswijk. Zij wonen te 's-Gravenhage (1873-1936).

Pieter van Pijlen (1848-1936).
Foto: t.g.v. zijn gouden jubileum d.d 13-1-1910 aan de Algemeene Landsdrukkerij te 's-Gravenhage.
Bron: Centraal Bureau voor Genealogie
Verslag in de NRC d.d 13-1-1910 van de viering van het gouden ambtsjubileum van Pieter van Pijlen (1848-1936).
klik op plaatje(s) om te vergroten
In een artikel in Het Vaderland d.d. 4-4-1928 over de Landsdrukkerij te 's-Gravenhage wordt het volgende over Pieter van Pijlen geschreven:
"Door alle tijden heen heeft het personeel van die klassieke drukkerij tot de aristocraten van de typografen behoord. Er was iets bijzonder deftigs aan een letterzetter, die het voorrecht had op den Fluwelen Burgwal te werken. Zijn kenmerkend distinctief was het dragen van een hoogen hoed. Een hunner heeft zelfs de onderscheiding genoten van door zijn medeburgers in district I tot lid van den gemeenteraad van 's-Gravenhage te worden gekozen. Het was de heer P. van Pijlen, die van 1903 tot 1908 als afgevaardigde der burgerij op de Groenmarkt zetelde. Van Pijlen was de eerste werkman, die in den gemeenteraad zitting kreeg, niet als vertegenwoordiger van de Soc.-Dem. Arbeiderspartij, maar van de Christelijke groepen. Hij heeft zich die vijf jaren van zijn lidmaatschap met waardigheid gekweten, geen veelspreker, maar als hij wat te zeggen had, blijk gevende van veel gezond verstand.

Overlijdensadvertenties van Leonard Pieter van Pijlen (1886-1945) in Het Vaderland d.d. 8-3-1945 en Jacoba Elisabeth van Delden (1886-1954) uit Collectie Familieadvertenties CBG
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 9 staan ook
hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 9 ( 29 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1839-1854, inv.nr. 13 aktenummer 66, blz. 82, 19-11-1853
 2. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 425
 3. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 446
 4. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 428
 5. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 433
 6. KB, ⇒ kranten.kb.nl
 7. Alphen aan de Rijn, bevolkingsregister 1862
 8. Alphen aan de Rijn, bevolkingsregister 1870
 9. Mededeling J.J. van Pijlen, ca. 1970
 10. W. Kwakkenbos, Wandeling in het verleden, Nieuwkoop, 1981
 1. Kwakkenbos, l.c.
 2. De Rijnbode, 21/05/1876; p. 3/6
 3. De Rijnbode, 18/12/1926; p. 6/6
 4. Het Centrum, d.d. 14-1-1910
 5. Rijks-en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 68-78, 's-Gravenhage, 1893-1903
 6. Hof-,Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 78, 's-Gravenhage, 1903
 7. zie ook Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 8. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 9. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 10. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 1. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 2. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 3. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 4. Het Vaderland 8-3-1945
 5. zie ook Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 6. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 7. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 8. Bibl. NGV, Naarden, Advertentiecollecties
 9. Persoonskaart Amsterdam

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 10
Back to previous
generation 8
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15