This page was last updated : 150819.
File size is: 96 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 7
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 7


Dirck Willemsz Tak

7a. GERRIT PIETERSZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 26-9-1756, ovl./beg. Nieuwkoop / gaarder 4/8-8-1807 (laat 2 kinderen na), j.m. wonende te Nieuwkoop (1788), woont te Nieuwkoop (1807), otr. Nieuwkoop (gaarder) 25-4-1788, otr./tr. geref. Nieuwkoop 25-4/11-5-1788 MARRIGJE WILLEMSE VAN VEEN, ged. geref. Nieuwkoop 15-2-1761, ovl. na 1819, j.d. wonende te Nieuwkoop (1788), dr. van Willem Amen van Veen en Pietje Maartense Oudshoorn.

7b. MICHIEL VAN PIJLEN (PEILEN), ged. Amsterdam Nieuwe K. 7-7-1769, ovl. Amsterdam 8-2-1841, poorter van Amsterdam 27-11-1787 als timmermanskecht en zn. van wijlen Cornelis Pieters van Peilen, scheeptimmerman, woonde Cattenburg in de "Zwarte Kat" (1793), sleeper (1816), werkman (1823), sjouwer in de Nieuwe Looiersstraat (1841), otr. Amsterdam geref. 20-2-1793 (get. zijn voogd Frans de Jongh en haar moeder Johanna van Selm) GEERTJE STOLK, ged. Amsterdam Oude K. 12-2-1769 (get. Jacob Stolk en Giertie de Baay), ovl. Amsterdam 12-6-1845, woonde Cattenburgerplein naast ... (1793), Tweede Weteringdwarsstraat (1845), dr. van Derk Stolk en Johanna van Selm.


Interieur van een kolonistenwoning in de Maatschappij van Weldadigheid (nagebouwd in museum de Koloniehof te Frederiksoord).
Foto: Louk Lapikás, 2010

klik op plaatje(s) om te vergroten


Egbert Willemsz Tak

7c. DIRK VAN PIJLEN, ged. Zevenhoven 10-11-1765, ovl. Zevenhoven 25-6-1822, wordt lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Zevenhoven in 1784, herhaaldelijk genoemd als aangever bij begraven te Zevenhoven (1797..1804), bouwman (1816), wonend te Zevenhoven (1814, 1816), tr. vóór 1793 (niet gevonden Zevenhoven schepenen 1784-1794) HUBERTJE MEYER, geb. Achttienhoven vóór ca. 1770, ovl. Zevenhoven 12-2-1829, wordt lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Zevenhoven in 1784, doopget. (1795..1810), mogelijk dr. van Hendrik Meijer en Maria Loos, Rem. lidmaten te Zevenhoven (1780). Zij compareren te Achttienhoven 6-9-1792 [4]. Zij wonen aan het Woerdse Verlaat (1793, 1795).

Op 28-10-1814 geven Harmen Boekhorst en Dirk van Pijlen, beide wonende te Zevenhoven, een borgtocht, groot 375 gulden, wegens 200 roeden baggerturf, te venen door Gerrit Huijskens, te Zevenhoven en waarvan ten behoeve van het syndicaat 's-lands impost collectif zegel en 15 procent zal moeten worden betaald. [5]

7d. CORNELIS VAN PIJLEN, ged. Zevenhoven 20-5-1770, ovl. Mijdrecht 20-7-1822, wordt lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Zevenhoven in 1794, tr. vóór 1804 PIETERNELLA KET (KAT), geb. 1774/75, ovl. Mijdrecht 31-12-1827, bouwvrouw onder Mijdrecht (1824), dr. van Hendrik Ket en Marijtje Zwartendijk.

Op 29-12-1812 vindt de publieke verkoop plaats door Cornelis Verruijt, wonende te Nieuwkoop, van een huis, nr. 55, gelegen te Nieuwkoop. Het perceel is onverkocht gebleven. Tevens in publieke verkoop gebracht een erf, groot vier are, gelegen aan de noordkant van Nieuwkoop, een perceel grond en water, begroeit met riet, waarvan nog een are land is, gelegen in de polder Nieuwkoop, een erf en twee percelen rietland, gelegen onder water. Gekocht door Klaas van Pijlen en zijn broer Cornelis van Pijlen. Koopsom 214 francs 20 centimes. [13]
Op 2-7-1813 wordt een obligatie verstrekt, groot 1.680 francs, ten behoeve van Cornelis Clant, wonende te Nieuwveen en ten laste van Klaas en Cornelis van Pijlen, beide wonende te Nieuwkoop. [14]
Memorie van successie van Cornelis van Pijlen, ovl. Mijdrecht 20-7-1822. [15]
Op 8-10-1824 verkopen Jan van Wieringen, eigenaar, en Cornelis van Wieringen, scheepmaker, beide wonende onder Nieuwkoop, aan Petronella Ket, laatst weduwe van Cornelis van Pijlen, bouwvrouw onder Mijdrecht, van een stuk veenland, nu nog groot ruim 1 bunder 70½ roeden, gelegen in de Voordijkse polder onder Zevenhoven, en dat voor de som van 800 gulden contant geld. [16]

7e. KLAAS JACOBSZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 16-10-1757, ovl. Nieuwkoop 17-7-1843, j.m. wonend te Nieuwkoop (1779), veenman (1811..1843), tabaksverkoper (1812), kastelein en tapper (1818..1823) te Nieuwkoop, poldermeester van de polder Nieuwkoop en Noorden (1812), heemraad in het polderbestuur van Nieuwkoop en Noorden (1814..1838), [17] belender in het dorp Nieuwkoop (1812) en in het Noordeinde van Nieuwkoop (1827 1828), treedt op als borg (1814..1829) en als boedelschatter (1828, 1834), lid van de kerkenraad der Remonstrants gereformeerde gemeente van Nieuwkoop en Zevenhoven (1838),[18] koopt een scheepmakerij te Nieuwkoop (1840), woont te Nieuwkoop (1779..1843), otr. Nieuwkoop (gaarder) 18-6-1779, otr./tr. Nieuwkoop geref. 18-6/4-7-1779 MARRIGJE JANSE HOOGENES, ovl. na 1813, j.d. wonend te Nieuwkoop (1779). Zij compareren te Achttienhoven 5-6-1790 [19].

Op 10-4-1812 passeert een obligatie met hypotheek, groot 630 francs, ten behoeve van Klaas van Pijlen, wonende te Nieuwkoop en ten behoeve van Hannis van Leeuwen, wonende te Nieuwkoop. Gevestigd op een huis, gelegen te Nieuwkoop. [20]
Op 18-7-1812 verhuurt Jacob Willem Bosch, burgemeester van Nieuwkoop, de tienden van Nieuwkoop, aan Klaas van Pijlen, wonende te Nieuwkoop, voor 57 francs 65 centimes. [21]
Op 29-12-1812 vindt de publieke verkoop plaats door Cornelis Verruijt, wonende te Nieuwkoop, van een huis, nr. 55, gelegen te Nieuwkoop. Het perceel is onverkocht gebleven. Tevens in publieke verkoop gebracht een erf, groot vier are, gelegen aan de noordkant van Nieuwkoop, een perceel grond en water, begroeit met riet, waarvan nog een are land is, gelegen in de polder Nieuwkoop, een erf en twee percelen rietland, gelegen onder water. Gekocht door Klaas van Pijlen en zijn broer Cornelis van Pijlen. Koopsom 214 francs 20 centimes. [22]
Op 2-7-1813 wordt een obligatie verstrekt, groot 1.680 francs, ten behoeve van Cornelis Clant, wonende te Nieuwveen en ten laste van Klaas en Cornelis van Pijlen, beide wonende te Nieuwkoop. [23]
Op 2-7-1813 passeert een obligatie, groot 5.040 francs, ten laste van Klaas van Pijlen, wonende te Nieuwkoop en ten behoeve van Cornelis Clant, wonende te Nieuwveen, onder borgstelling van Jacob de Wit en Cornelis van Pijlen, beide wonende te Nieuwkoop. [24]
Notarieel archief Woerden[25]
21-7-1813 : vermeld (o.a.): Klaas van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, huwelijkspartner, machtiger, verkoper, Stijntje van Leeuwen wonend te Nieuwkoop erflater, huwelijkspartner, Cornelis van Pijlen, wonend te Nieuwkoop belender, Willem van Pijlen, wonend te Nieuwkoop belender. TEKST OPZOEKEN
Op 21-7-1813 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Klaas van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van huwelijkspartner machtiger verkoper. 2) Marrigje Hogenes, wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van gemachtigde huwelijkspartner verkoper. 3) Hendrik Vermeij, arbeider wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van koper. ZOEK UIT. [26]
Op 14-1-1814 transporteren Cornelis van Wieringen, Klaas van Pijlen en Hendrik van Veen, aan Joseph Visscher, wonende te Breukelen, van een huis en erf nr. 239, staande en gelegen onder Nieuwkoop en een erfje, gelegen als voren. Koopsom 450 gulden. [27]
Op 20-1-1814 vindt de voorlopige toewijzing plaats door Lijdia van Leeuwen, Marrigie van Leeuwen, gehuwd met Martinus de Knegt, allen onder Nieuwkoop woonachtig, Leuntje van Leeuwen, gehuwd met Aart van Vliet, wonende te Koudekerk en Cornelis van Pijlen, wonende te Nieuwkoop, van huizen, schuren, landerijen en water, staande en gelegen in de gemeente en polder Nieuwkoop, van wijlen Cornelis IJzakze van Leeuwen. [28]
Op 4-2-1814 vindt de finale toewijzing plaats, door Lijdia van Leeuwen, Marrigie van Leeuwen, gehuwd met Martinus de Knegt, allen onder Nieuwkoop woonachtig, Leuntje van Leeuwen, gehuwd met Aart van Vliet, wonende te Koudekerk en Cornelia van Pijlen, wonende te Nieuwkoop, van huizen, schuren, landerijen en water, staande en gelegen in de gemeente en in de polder van Nieuwkoop, van wijlen Cornelis IJzakze van Leeuwen, ter somma van 2.616 gulden 8 stuiver. [29]
Op 1-7-1819 verkoopt Klaas van Pijlen, kastelein te Nieuwkoop, aan Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen, een perceel land, gelegen in de Kalslager polder onder Kalslagen groot 1 morgen 200 roeden, voor de som van 300 gulden. [30]
Op 29-12-1819 passeer een proces-verbaal van publieke veiling en verkoping van enige partijen veenland, rietland en water, alsmede drie woonhuizen, respectievelijk gequoteerd nr. 114, 147 en 152, mitsgaders twee turfschuren, zijnde nrs. 144 en 408, alles staande en gelegen ten dele onder Zevenhoven en ten dele in het Zuid- en Noordeinde, en in het dorp van Nieuwkoop. (...) Onder de kopers is o.a. Klaas van Pijlen, veenman onder Nieuwkoop. Koopsom 6.044 gulden. [31]
Op 15-5-1823 passert het roces-verbaal van publieke verhuring door Christiaan Paulus de Vos en Jan Jacob Holtzman, eigenaren, wonende binnen de stad Utrecht, aan Gerret Kneppers en Jan Koolmoes, bouwlieden te Zevenhoven, Klaas van Pijlen, kastelein, Thomas Kleij, broodbakker en Joannes Henricus Elsmeijer, bouwman, allen wonende onder Nieuwkoop, van vijf kavels wei-, hooi- en bouwlanden, gelegen in de drooggemaakte polder van en onder deze gemeente van Nieuwkoop. Huursom 479 gulden onder borgtocht. [32]
Op 5-5-1824 verkopen Joannes Lemzon, chirurgijn en zijn echtgenote Jacoba de Rooij, buiten beroep, wonende te Nieuwkoop, aan Klaas van Pijlen, veenman te Nieuwkoop, een huis en erf, gequoteerd nr. 196, staande en gelegen in het Noordeinde van Nieuwkoop, voor de som van 375 gulden. [33]
Op 2-8-1824 verkoopt Klaas van Pijlen, veenman te Nieuwkoop, aan Jan Teunisse, aannemer van publieke werken, wonende te Nieuwkoop, enig rietland en water, gelegen in het Noordeinde van Nieuwkoop, voor de som van 50 gulden. [34]
Op 24-1-1826 passert de memorie van lasten en proces-verbaal van verkoping van diverse vaste goederen, bestaande uit huizen en landerijen, samen dertien percelen, staande en gelegen in de gemeente van Nieuwkoop en Noorden. Op verzoek van Cornelis en Aris van Wieringen, scheepmakers te Nieuwkoop, zowel persoonlijk als met de mede-comparante Maria Kleij, echtgenote van en geassisteerd door haar man Zegert de Rooij, veenman, beide wonende te Noorden, gemeente Nieuwkoop, tezamen de enige en algehele erfgenamen van wijlen Jan van Wieringen, mitsgaders Thomas Kleij, broodbakker te Giessendam woonachtig. Kopers zijn Albertus Bots, winkelier, Jan Teunisse, aannemer van publieke werken, Cornelis van Wieringen, scheepmaker, Klaas van Pijlen, veenman, Cornelis Outshoorn Czn, turfschipper, Hendrik Vermeij, veenman, Jan Varrik, rietdekker, en Aris van Wieringen, scheepmaker, mitsgaders Cornelis Bosman, bouwman, alle wonende onder Nieuwkoop, en dat voor de som van 4.601 gulden. [35]
Op 25-2-1829 wordt proces-verbaal opgemaakt van verkoping van negen percelen, zowel huizen als landerijen, alles staande en gelegen onder de gemeente van Nieuwkoop en Zevenhoven en behorende tot de boedel en nalatenschap van Grietje Hogenes, weduwe van Dirk Roos. Op verzoek van Cornelis van Leeuwen, veenman te Noorden, gemeente Nieuwkoop, als voogd en Jan van der Bent, veenman, mede te Noorden, gemeente Nieuwkoop woonachtig, toeziende voogd over Gerret en Aaltje Roos, minderjarige wettige kinderen van Grietje Hogenes, weduwe van Dirk Roos, alsmede Arie Roos, arbeider onder Nieuwkoop, als voogd en Klaas van Haringen, turfschipper te Nieuwkoop, als toeziende voogd over Wilhelmina Hogenes, minderjarige onechte dochter van opgemelde Grietje Hogenes, weduwe van Dirk Roos, gewoond hebbende en overleden te Nieuwkoop. Kopers zijn Cornelis Zuidervliet, veenman te Nieuwkoop, Willem van Heeringen, veenman te Vinkeveen, Hendrik Vermeij, veenman te Nieuwkoop, Klaas van Pijlen, Jan van der Bent, Cornelis van Leeuwen, en Maarten Zuidervliet, allen wonende onder Nieuwkoop. Koopsom 2.222 gulden. [36]
Op 3-5-1830 verkoopt Klaas van Pijlen, veenman te Nieuwkoop, aan Nicolaas Hommels, bouwman in de Meije onder Bodegraven, een huis, erf en schuur, staande en gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop. Koopsom 500 gulden. [37]
Op 21-8-1830 blijkt bij de scheiding van de boedel en nalatenschap van Cornelis Clant, overleden te Nieuwveen, dat Klaas van Pijlen te Nieuwkoop een van de zeer vele schuldernaren is met een obligaties van ƒ 102,08. [38]
Volkstelling Nieuwkoop 1830
Huis nr. 97 in het dorp Nieuwkoop: Klaas van Pijlen, oud 72 jaar, veenman, weduwnaar, en voorts Jan Outshoorn oud 17 jaar, arbeider, en Doortje Meerloo oud 41 jaar, jongedochter, werkbode, allen Remonstrants en geboren te Nieuwkoop.
Op 23-9-1834 worden twee schuurstalen met het rietland en water daarbij behorende, liggende in het Zuideinde van Nieuwkoop, verhuurd voor de tijd van twintig jaar. Verhuurders zijn Joannes Arnoldus Swillens, Waling Dam en Cornelis van Wieringen, als representerende het gemeentebestuur van Nieuwkoop en Noorden. Huurder is Klaas van Pijlen, veenman, wonende te Nieuwkoop. Huursom tien gulden per jaar. [39]
Op 16-2-1835 vindt publieke besteding plaats van het vijfjarig onderhoud van de dijken en wegen behorende tot de gemeente Nieuwkoop en Noorden. Besteders zijn Joannes Arnoldus Swillens, burgmeester en secretaris van Nieuwkoop en Noorden, Cornelis van Wieringen en Hendrik Vermeij, assessoren, allen wonenden te Nieuwkoop, en in hun kwaliteit representerende het gemeentebestuur van Nieuwkoop en Noorden. Aannemer is Klaas van Pijlen, veenman, te Nieuwkoop. Borgen zijn Gerret Haring, veldwachter en Jan Outshoorn, veenman te Nieuwkoop. Aanneemsom is 575 gulden, bedragende per jaar 115 gulden. [40]
Op 15-12-1835 passeren de de memorie van lasten en proces-verbaal van verkoping van dertien percelen huizen en landerijen, staande en gelegen in de gemeente Nieuwkoop en Noorden. Verkopers zijn Cornelis van Wieringen en Aris van Wieringen, scheepmakers, Leendert Kranenburg, veenman, Gijs van Leeuwen, arbeider en Cornelia Tijsterman, weduwe van Jan Kloot, zonder beroep wonende alle onder de gemeente van Nieuwkoop, in kwaliteit van enige en algehele geinstitueerde erfgenamen van de boedel en nalatenschap van Pieter Tijsterman, in leven veenman, gewoond hebbende en overleden te Nieuwkoop. Kopers zijn de genoemde Cornelis en Aris van Wieringen, Leendert Kranenburg en Gijs van Leeuwen, alsmede Hendrik Vermeij, veenman, Klaas van Pijlen, veenman, Gerrit van der Weijden Jacobszoon, veenman, Jacob van Leeuwen, veenman en Pieter van der Weijden Corneliszoon, turfschipper, alle wonende binnen de gemeente van Nieuwkoop. Koopsom 2.295 gulden. [41]
Op 28-7-1840 vindt de verkoping plaats van de scheepsmakerij en twee percelen rietland en water, staande en gelegen in de gemeente Nieuwkoop en behorende tot de boedel en nalatenschap van Aris van Wieringen, in leven scheepmaker, gewoond hebbende en overleden te Nieuwkoop. Verkopers zijn Hendrik Vermeij, veenman, en Jan van Wieringen, bouwman, beide wonende te Nieuwkoop, in kwaliteit als gevolmachtigde van Wijntje van Wieringen, ongehuwd, minderjarig en zonder beroep, wonende onder Wilnis. Kopers zijn Klaas van Pijlen, veenman, te Nieuwkoop en Louw van der Tol, mede te Nieuwkoop woonachtig. Ingezet voor 210 gulden, zijnde de scheepmakerij opgehouden en niet verkocht. [42]
Op 4-12-1843 wordt inventaris opgemaakt van de boedel en nalatenschap van Klaas van Pijlen, in leven veenman, gewoond hebbende en overleden te Nieuwkoop. Op verzoek van Neeltje van Pijlen, huisvrouw van Klaas Dubbeldam, opziener, wonende te Katwijk aan Zee en Grietje van Pijlen, weduwe van Gerret Kasbergen, zonder beroep, wonende te Nieuwkoop, beide bekwaam om zich te gedragen als erfgenamen van hun overleden vader Klaas van Pijlen. [43]
Op 11-6-1844 vindt de scheiding van de boedel en nalatenschap plaats van Klaas van Pijlen, in leven veenman, gewoond hebbende en overleden te Nieuwkoop. Gerechtigd zijn Neeltje van Pijlen, zonder beroep, huisvrouw van Klaas Dubbeldam, opziener, wonende te Katwijk aan Zee, en Grietje van Pijlen, weduwe van Gerrit Kasbergen, zonder beroep, wonende te Nieuwkoop, in kwaliteit van enige kinderen en algehele erfgenamen bij versterf van hun vader Klaas van Pijlen. De nalatenschap bestaat uit de vaste eigendommen en de contante penningen met enige pretensien. [44]
Op 11-6-1844 vindt de publieke verkoping plaats door Neeltje van Pijlen met haar man Klaas Dubbeldam en Grietje van Pijlen, weduwe van Gerrit Kasbergen, als kinderen en erfgenamen van Klaas van Pijlen, van de meubelen en van de roerende goederen tot de boedel en nalatenschap van hun overleden vader Klaas van Pijlen behorende. [45]

Oproep van de erfgenamen van Klaas van Pijlen (1757-1843) aan schuldeisers om zich te melden.
Bron: Advertentieverzameling CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten


nog uit zoeken waar deze akten horen
Op 9-4-1814 verkoopt B. Hedeman, wonende te Amsterdam, rundvee aan Dirk van Pijlen. Kooopsom 1.464 gulden 17 stuivers, zijnde daarvan 1.324 gulden 5 stuivers met borgtocht en zonder cautie 140 gulden en 12 stuivers. [46]
In 1812 wordt inventaris opgemaakt op verzoek van Izaak Hazeveld te Oude Wetering, Klaas van Pijlen te Nieuwkoop, Arie van Eik te Nieuwkoop, Margje de Wit te Amsterdam en Cornelis van Pijlen te Nieuwkoop. [47]
Op 22-7-1812 vindt een verkoop plaats door Marrigje de Wit te Amsterdam, Klaas van Pijlen, Kornelis van Pijlen en Arie van Eik te Nieuwkoop en Ds. Hazeveld, Klaas van Pijlen en Arie van Eik q.q. te Oude Wetering. [48]
Op 14-5-1819 passert de rekening en scheiding van de boedel en nalatenschap van wijlen Margje Pijper laatst weduwe van Pieter Lusaat, op verzoek van Johanna van den Heuvel wed D. Hazeveld qq te Alkemade, Willem Timmers qq te Leimuiden, Anna Maria Hazeveld qq en Jacoba Hazeveld qq beiden te Alkemade, Klaas van Pijlen qq te Nieuwkoop, Kornelis van der Heiden te Amsterdam, Klaas van Pijlen te Nieuwkoop, Arie van Eik te Waddinxveen, Aaltje van Pijlen, Jan P... Spijker, Trijntje van Haringen weduwe Korn van Pijlen allen te Nieuwkoop en Arie van Eik, Kornelis van Willegen en Leendert van Rijsdam allen te Waddinxveen en Janna van Willigen te Alphen. [49] kllas van pijlen is executeur.

einde akten

7f. WILLEM JACOBSZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 27-5-1764, ovl./beg. Nieuwkoop /gaarder 3/8-4-1811 (laat 3 kinderen na), j.m., woont te Nieuwkoop (1791, 1811), turfschipper (1811) aldaar, otr./tr. Nieuwkoop gaarder/gerecht 10/28-2-1791 MARRIG(T)JE WILLEMSE VAN L(E)YDEN, geb. Nieuwkoop 1765/66, ovl. Hazerswoude 11-1-1839 (oud 73 jaar), j.d., woont te Nieuwkoop (1791..1819), doopget. (1796, 1798) dr. van Willem van Leiden (Lijden) en Margje Oudshoorn.

Op 16-4-1800 geeft Willem van Pijlen het overlijden (op 13-4-1800) aan van zijn schoonvader Willem van Leiden.
Op 28-3-1815 verkopen Pieter Drost, wonende te Hazerswoude en Marrigie van Leijden, weduwe van Willem van Pijlen, wonende te Nieuwkoop, aan Cornelis Gerritse Outshoorn te Nieuwkoop, twee partijen rietland, groot, met het water daarbij behorende, 8 morgen 400 roeden, gelegen onder Noord-Achttienhoven. Koopsom 60 gulden. [66]
Op 20-10-1817 verkopen Klaas van Pijlen, kastelein, Cornelis van Pijlen, Willem Hogenes, Hendrik van Veen, Jan Vollebregt, allen veenlieden en Marrigje van Leijden, buiten beroep, weduwe van Willem van Pijlen, allen wonende te Nieuwkoop, aan Gerret Hoek, veenman, wonende mede te Nieuwkoop, een huis, erf en schuur, gequoteerd nr. (niet ingevuld), staande en gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop, item een partij rietland en water gelegen mede onder Nieuwkoop, voor de som van 150 gulden. [67]
Op 1-6-1819 passeert een akte van borgtocht, groot 1.050 gulden, gesteld door Pieter Drost, veenman te Hazerswoude en Marregie van Leijden, weduwe van Willem van Pijlen, buiten beroep, wonende te Nieuwkoop, wegens de te venen roeden turf door Willem Drost, veenman te Hazerswoude in de jaren 1819, 1820 en 1821 en waarvan ten behoeve van het syndicaat 's-lands impost, collectief zegel en 15 procent additioneel zal moeten worden betaald. [68]

7g. CORNELIS JACOBSZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 14-12-1766, ovl. Nieuwkoop 1-3-1818, j.m. van Nieuwkoop (1809), veenman (1811..1818) wonende in het Noordeinde van Nieuwkoop (1817), tr. Nieuwkoop gerecht 29-10-1809 TRIJNTJE HENDRIKSE VAN HA(E)RING(EN) (HEERING), ged. Nieuwkoop 27-10-1771, ovl. (Nieuwkoop?) 28-9-1846[71], veenvrouw (1820, 1835), woonde in het Noordeinde (1817, 1835) te Nieuwkoop (1809..1820), wed. van Dammis van Leeuwen (1809), met wie zij compareerde te Achttienhoven 6-5-1801 [72]. dr. van Hendrik Jacobse van Heering, vervener, en Marrijtje Klaasse Verlaan, Zij hertr. Nieuwkoop 30-4-1820 Hendrik Langhout.

Op 14-6-1814 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. 2) Willem Hogenes, boer, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 3) Hendrik van Veen, boer wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. ZOEK UIT. [73]
Op 10-7-1815 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 2) Willem Hogenes, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. 3) Hendrik van Veen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. ZOEK UIT. [74]
Op 10-7-1815 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. 2) Willem Hogenes, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 3) Hendrik van Veen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. ZOEK UIT. [75]
Op 29-5-1816 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. 2) Willem Hogenes (& Comp), veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 3) Hendrik van Veen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. ZOEK UIT. [76]
Op 29-5-1816 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 2) Willem Hogenes (& Comp), veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. 3) Hendrik van Veen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. ZOEK UIT. [77]
Op 29-5-1816 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 2) Willem Hogenes (& Comp), veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 3) Hendrik van Veen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. ZOEK UIT. [78]
Op 29-5-1816 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 2) Willem Hogenes (& Comp), veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. 3) Hendrik van Veen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. ZOEK UIT. [79]
Op 29-5-1816 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 2) Willem Hogenes (& Comp), veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 3) Hendrik van Veen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. ZOEK UIT. [80]
Op 29-5-1816 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van geborgde. 2) Willem Hogenes (& Comp), veenman wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 3) Hendrik van Veen, boer wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. ZOEK UIT. [81]
Op 14-8-1817 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden : 1) Cornelis van Pijlen, veenman wonend te Noorden, in de hoedanigheid van borgsteller. 2) Klaas van Haringen, turfschipper wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van borgsteller. 3) Jan van Haringen, turfschipper wonend te Noorden, in de hoedanigheid van geborgde. ZOEK UIT. [82]
Op 3-11-1817 testeert Cornelis van Pijlen, veenman, wonende in het Noordeinde van Nieuwkoop. [83]
Op 3-11-1817 testeert Treintje van Haringen, buiten beroep, echtgenote van Cornelis van Pijlen, wonende in het Noordeinde van Nieuwkoop. [84]
Op 14-2-1818 verkoopt Jan van Haringen, turfschipper, wonende in de gemeente van Nieuwkoop, aan Cornelis van Pijlen, veenman te Nieuwkoop, een stuk gebroken veen-, rietland en water, groot tezamen 1 morgen 100 roeden gelegen in de Noordsebuurter polder onder de gemeente van Zevenhoven, ter somma van 222 gulden. [85]
Op 8-5-1819 verkoopt Roelof van den Haak, turfschipper, wonende te Noorden onder Nieuwkoop, aan Treintje van Haaringen, eigenaresse, wonende te Noorden onder Nieuwkoop, weduwe van Cornelis van Pijlen, een huis, zomerhuis en erf staande en gelegen te Noorden onder Nieuwkoop, gequoteerd nr. 313, voor de som van 300 gulden. [86]
Memorie van successie van Cornelis van Pijlen, ovl. Nieuwkoop 1-3-1818. [87]
Op 9-10-1835 verkoopt Trijntje van Haaringen, eerder weduwe van Cornelis van Pijlen, doch laatst weduwe van Hendrik Langhout, veenvrouw te Noorden, aan Dirk Gerretszoon van der Weijden, winkelier te Noorden, van een huis, schuur en erve gewerkt nr. 241 wijk 10, staande en gelegen te Noorden, op de kadastrale perceelsgewijze legger bekend sub sectie B nr. 919, 920 en 921. Koopsom 300 gulden. [88]


Tak - omgeving Den Haag

7i. PIETER CORNELISZ VAN PIJLE(N), ged. RK Voorburg 26-12-1792 (get. Leen Overgauw en Wijna van der Burg, ovl. 's-Gravenhage 11-11-1873, bediende (1818..1831), oppasser (1823..1829), bode (1831..1853), wonend te 's-Gravenhage (1818..1873), tr. 's-Gravenhage 29-7-1818 GRIETJE BORGHAR(D)T (BORCHART), ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 21-8-1793 (get. Hendrik Meijier en Henderina Eldijk), ovl. 's-Gravenhage 4-3-1872, woont te 's-Gravenhage (1818..1872), dr. van Hendrik Jacob Borghart en Teuntje Eldijk.


Overlijdensadvertentie van Adriana Barbara van Pijlen (1819-1890).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Friederich Godlieb Heinrich Meijer (1856/57-1941).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

7j. KLAAS (NICOLAAS) CLAESZ (VAN) PIJL(EN), ged. RK Wassenaar 23-12-1755, ovl. Bergschenhoek 14-11-1788 ("Nicolaus van Peijlen"), j.m. afkomstig uit Wassenaar en wonend te Nootdorp (1782), doopget. (1784), otr. Nootdorp gaarder 5-4-1782 (ƒ ? (onleesbaar), en otr. Nootdorp 21-4-1782 (attestatie (na?) gedane geboden) JACOBA JANS(S)ON, ged. verm. RK Rotterdam Leeuwenstraat 30-9-1755 (get. Jacobus Janson en Jacoba Peijs), j.d. afkomstig uit Hilgonsberg (!) en wonend te Nootdorp (1782), wed. wonend te Bergsenhoek binnen Hillegersberg ("zijnde van de Roomsche Religie") (1790), doopget. (1784), verm. dr. van Michiel Janson en Anna Francke. Zij hertr. Hillegersberg ambachtstrouw 15-4/9-5-1790 Jan van Velthoven, wednr. van Willemina Odijk wonend te Maassluis.

7k. HUIJG (HUGO) CLAAS VAN P(E)IJLEN, geb./ged. RK Wassenaar 8/9-2-1765, ovl. Wassenaar 2-9-1820, doopget. (1789), j.m. wonend te Wassenaar (1794), bakker (1813-1815), [95] kiesgerechtigd (1815),[96] otr. Wassenaar gerecht-2-3-1794 JANNETJE HENDRIKS VAN NOORD (NOORT, OORT), ged. Wassenaar RK 9-9-1763, ovl. Wassenaar 22-1-1830, j.d., wonend te Wassenaar (1794, 1824), dr. van Hendrik van Oort (sic!) en Trijntie Cnelis Verhoef.


Referenties van de gegevens van generatie 7 staan ook
hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 7 ( 99 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GA Amsterdam, Archief Huiszittenhuizen
 2. Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid, ⇒ www.drenlias.nl
 3. Drents Archief, Toegangnr: 0119.05, Inv.nr 46, Kantoorplaats: Meppel, opnamenr: 366 (1)
 4. zie R.A. Achttienhoven 6-9-1792
 5. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. nr. 6229 aktenr. 98, blz. 000
 6. ⇒ genealogie.historischekringliemeer.nl
 7. SRM, Not. Arch. Woubrugge, Toeg. nr. 125.2.01, inv. nr. 111, blz. 2v
 8. SRM, Not. Arch. Woubrugge, Toeg. nr. 125.2.01, inv. nr. 111, blz. 27
 9. SRM, Not. Arch. Woubrugge, Toeg. nr. 125.2.01, inv. nr. 111, blz. 32v
 10. zie ook ⇒ genealogie.historischekringliemeer.nl
 11. ⇒ genealogie.historischekringliemeer.nl
 12. SRM, Toeg. nr. 25.2.01, Not. Arch. Woubrugge, inv. nr. 111
 13. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 152, blz. 000
 14. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 55, blz. 000
 15. Het Utrechts Archief, Toegangnr: 337-11, Inventarisnr: 5515, Kantoorplaats: Woerden, Memorienr: 181, Registratie datum: 04-11-1822, nummer op film: 2745.
 16. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. nr. 6229 aktenr. 95, blz. 3
 17. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden, passim
 18. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden, passim
 19. zie R.A. Achttienhoven 5-6-1790
 20. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv.nr. 6229 aktenummer 26, blz. 0, 4-2-1819
 21. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 81, blz. 000
 22. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 152, blz. 000
 23. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 55, blz. 000
 24. SRM, Not. Arch. Nieuwkoop, Toeg. nr. 162.2.01, inv. nr. 53, blz.
 25. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 8778, akte nr. 162
 26. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8778, p 163
 27. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv.nr. 6229 aktenummer 1, blz. 000, 14-01-1814
 28. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 2, blz. 000
 29. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 4, blz. 000
 30. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 34, blz. 11
 31. SRM, Not. Arch. Nieuwkoop, Toeg. nr. 162.2.01, inv. nr. 53, blz. 13v
 32. SRM, Not. Arch. Nieuwkoop, Toeg. nr. 162.2.01, inv. nr. 53, blz. 3v
 33. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 43, blz. 11v
 34. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 73, blz. 1v
 1. SRM, Not. Arch. Nieuwkoop, Toeg. nr. 162.2.01, inv. nr. 53, blz. 7v
 2. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv.nr. 6230 aktenummer 7, blz. 19, 25-02-1829
 3. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6230, akte nr. 24, blz. 30
 4. SRM, Not. Arch. Alphen, Toeg. nr. 112.2.01, inv. nr. 82, blz.
 5. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6230, akte nr. 27, blz. 64
 6. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6230, akte nr. 5, blz. 67
 7. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv.nr. 6230 aktenummer 24, blz. 71, 15-12-1835
 8. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 32, blz. 10
 9. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 33, blz. 24v
 10. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 17, blz. 27
 11. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 18, blz. 27
 12. SRM, Not. Arch. Woubrugge, Toeg. nr. 125.2.01, inv. nr. 66, blz. 8
 13. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 31, blz.
 14. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 31, blz.
 15. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 38, blz.
 16. Mededeling Arie Verloop, Kirkland (WA, USA), 2004
 17. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1839-1854, inv. nr. 13 aktenr. 36, blz. 29
 18. Mededeling Arie Verloop, Kirkland (WA, USA), 2004
 19. zie ook Mededeling Arie Verloop, Kirkland (WA, USA), 2004
 20. zie ook Mededeling Arie Verloop, Kirkland (WA, USA), 2004
 21. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden, passim
 22. Kwakkenbos, l.c.
 23. ⇒ www.kaljee.com
 24. ⇒ www.kaljee.com
 25. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 13, blz. 8v
 26. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 5, blz. 40v
 27. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 35, blz. 50v
 28. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 65, blz. 54
 29. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 68, blz. 54v
 30. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, akte nr. 42, blz. 62v
 31. zie ook ⇒ www.kaljee.com
 32. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv.nr. 6229 aktenummer 30, blz. 000, 28-03-1815
 33. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv.nr. 6229 aktenummer 51, blz. 3v, 20-10-1817
 34. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv.nr. 6229 aktenummer 31, blz. 10v, 01-06-1819
 1. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 59, blz. 4v
 2. Het Utrechts Archief, Toegangnr: 337-11, Inventarisnr: 5539, Kantoorplaats: Woerden, Memorienr: 114, Registratie datum: 3-4-1835, nummer op film: 1161
 3. ⇒ vooroud.html
 4. R.A. Achttienhoven 94 (4) nr 44, d.d. 6-5-1801
 5. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8779, p 159, 160
 6. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8780, p 144
 7. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8780, p 145
 8. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8781, p 120
 9. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8781, p 121
 10. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8781, p 122
 11. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8782, p 130
 12. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8782, p 137
 13. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8782, p 138
 14. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8782, p 161
 15. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 58, blz. 4v
 16. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 59, blz. 4v
 17. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 4, blz. 5v
 18. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, akte nr. 28, blz. 10v
 19. Het Utrechts Archief, Toegangnr: 337-11, Inventarisnr: 5509, Kantoorplaats: Woerden, Memorienr: 63, Registratie datum: 29-08-1818, nummer op film: 128.
 20. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6230, akte nr. 20, blz. 70
 21. Mededeling Marian Scheper, 2006
 22. Mededeling Marian Scheper, 2006
 23. Mededeling Marian Scheper, 2006
 24. Mededeling Marian Scheper, 2006
 25. Mededeling Marian Scheper, 2006
 26. Mededeling Marian Scheper, 2006
 27. Garde National, Register van mannen van 20 tot 60 jaar
 28. Wassnaar, Registre Civique
 29. ⇒ stamboom
 30. ⇒ stamboom
 31. NA, toegangsnr. 3.02.10.04, inv. nr. 234 en 235

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 8
Back to previous
generation 6
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15