This page was last updated : 150820.
File size is: 124 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 6
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 6


Willem Willemsz Tak

6hh. JAN WILLEMSZ VAN PIJLEN, geb. 1682/3, ovl. Roelofarendsveen, beg. Rijnsaterwoude 7-2-1748 (impost Alkemade ƒ 15 aangever zijn zwager)[1], teelman (1731, 1742) te Roelevaartjesveen,[2] betaalt ƒ 6,-- belasting (classe 1), weesman van Alkemade (1737),[3] woont te Roelofarendsveen (1719), vermeld als belender te Alkemade (1747) [4], tr. Alkemade schepenen (gaarder, RK) 8-10-1731 ANTJE JOPPEN BOXE, geb. Alkemade ca. 1700, ovl. (kort voor) 1776,[5]. vermeld als belendster te Alkemade (Roelevaartjesveen) (1749 [6] ), (1751, 1769, 1779 [7] ), woont te Roelofarendsveen ten zuiden van het huis en erf van de kinderen van Gerrit Willemse Kasteleijn (1759),[8] dr. van Jop Teunissen Boxe, scheepmaker en armmeester te Roelevaartjesveen [9] [10] ,[11] , en Maertgen Dirksdochter Clutz.[12]

Handtekeningen van Jan Willemsz van Pijlen en Antje Joppen Boxen onder hun mutueel testament d.d. 17-1-1731.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Kohier van de 100e penning van Rijnland: 1714. Alkemade-Rijpwetering: Cornelis Jansz van Egmont overleden. Erven Willem Willemsz van Doorn ƒ 17, Niesje Jans van Egmont, f. 9, Willem Theunisz van Wieringen f. 9, Jan Willemsz van Peylen f. 2,10, en Maartje Willems van Peylen f. 2,10.
Op 11-10-1719 wordt Jan Willemsz van Pijlen, oud 36 jaar, bij dode van Willem Willemsz van Doorn, zijn neef, beleend met 2 morgen toegemaalt land te Alkemade, leenroerig aan de hofstede Warmond. Op 10-7-1720 draagt hij het leen over aan Cornelis Cornelisz Warmerdam [13].
Op 11-10-1719 wordt Jan Willemsz van Pijlen, oud 36 jaar, bij dode van Willem Willemsz van Doorn, zijn neef, beleend met 2 morgen 1 hont zowel hooi- als ruigland, waarin een akker ten zuiden van het ruigland, gelegen in Alkemade in Roelevaartjesveen, en leenroerig aan de hofstede Warmond.
Op 8-10-1748 doen Anton Boxen en Gerard Oudshoorn hulde voor de ene helft van het leen ten behoeve van Willem van Pijlen, oud 16 jaar, bij dode van Jan, diens vader.
Op 20-2-1753 verkrijgt Anton Boxen ook de westelijke helft van het leen voor Willem Jansz van Pijlen, oud 20 jaar, bij overdracht door Pieter Cornelis Bikbergen voor f 500,-- en 15 stuivers.
Op 4-2-1769 verkrijgt Jacob Gerardsz Kastelein het gehele leen voor Niesje van Pijlen, dr. van Jan van Pijlen, zijn vrouw, bij dode van Willem van Pijlen, haar broer.
Op 30-7-1774 verkrijgt Cornelis Kastelein het leen voor Niesje van Pijlen bij dode van Jacob Kastelein. Op 13-5-1776 verkoopt Niesje van Pijlen het leen aan Hermanus Nieuwenhuizen te Roelevaartjesveen, oud 58 jaar, voor ƒ 1060,-- [14].
Op 19-6-1720 wordt Jan Willemsz van Pijlen genoemd als executeur testamentair van Willem Willemsz van Doorn (overleden te Roelofarendsveen), en op 19-7-1720 wordt hij genoemd als één van diens erfgenamen. De anderen zijn: Willem Theunisz. van Wieringen, Susjen Willems van Pijlen, Dieuwertjen Willems van Pijlen en Claes Woutersz van Thol als getrouwd met Maertjen Willems van Pijlen. [15]
Kohier van de 100e penning van Rijnland : 1720. Willem Willemsz van Doorn overleden. Erven Willem Teunisz van Wieringen, Jan Willemsz van Peylen, Maartje Willems van Peylen, Dieuwertje Willems van Peylen en Claes Woutersz van Tol nom(ine) ux(oris).
Op 25-9-1725 compareren te Leiden Susje Willemsdr van Pijlen, meerderjarige j.d., Jan Willesmz van Pijlen, meerderjarige j.m. en Dieuwertje Willemsdr van Pijlen meerderjarige ongehuwde j.d. allen wonende onnder de Heerlijkheid Alkemade. Zij scheiden de boedel nagelaten door Willem van Doorn, hun neef, en beschreven voor schout en schepenen van Alkemade op 19-6-1720, als volgt:
- Susje Willemsdr van Pijlen en Dieuwertje Willemsdr van Pijlen verkrijgt: een teelakker gelegen in Roelevaartjesveen te verongelden voor 100 roeden, nog enige teelakkers aldaar, gekomen van Jan Clementse Zuant, te verongelden voor 1 morgen 441 roeden en in de polder voor 1 morgen 490 roeden, 3/5 parten in een rentebrief van ƒ 500,-- kapitaal ten laste van Crijn Claase van Egmond,
- Jan Willesmz van Pijlen en Dieuwertje Willemsdr van Pijlen verkrijgen: een huijzinge en erve gelegen in Roelevaartjesveen met de landen daar aan gelegen tesamen te verongelden in 't ambagt voor 2 mergen, 509 roeden, een partije teelland gelegen als vooren, te verongelden in't ambagt na hermetinge voor 1 merge 25 roeden en in de polder voor 1 merge 225 roeden, een houtakker gelegen in de Lijkerpolder, te verongelden in't ambagt voor 75 roeden en in de polder voor 88 roeden, en een hoekje lands gelegen ob Abbenes aan de Groote Meer, met Dirk Bout gemeen leggende. W.g.: Jan Willemse van Pijlen, en merken gesteld door zijn beide zusters. [16]
Op 12-3-1726 maken Jan Willemsz van Pijlen en zijn zuster Dieuwertje Willems van Pijlen (beiden wonende te Roelofarendsveen, gezond en niet gequotiseerd voor de 200ste penning) hun testament op te Oude Wetering. Ze kennen hun moeder een bedrag van ƒ 400 toe voor haar legitieme portie en benoemen elkaar tot universeel erfgenaam. Dieuwertje tekent met een kruisje en Jan met "Jan Willemse van Pijlen". [17]
Op 20-11-1728 compareren ter ene zijde Jan Willems van Pijlen, meerderjarige j.m., ter andere zijde Dieuwertje Willemsdr van Pijlen geassisteerd met haar echtgenoot Jacob Dirkse van Bemmel. Zij verdelen het huijs, erve en landerijen hen opbesturven door het overlijden van Willem van Doorn, hun neef, als van hun moeder en schoonmoeder Niesje Jansdr van Egmond, wed. en boedelhoudster van Willem Egberts van Pijlen, die mede-erfgename was gebleven van Cornelis Janse van Egmond en bij de scheiding van diesns boedel het recht had verkregen op vijff mergen lands, alle bij Jan Willems van Pijlen en Dieuwertje Willemsdr van Pijlen tot nu toe in het gemeen bezeten.
Jan Willems van Pijlen krijgt
- een huijs en erve groot 250 roeden, te verongelden voor 240 roeden, gelegen in Roelevaartjesveen met het recht van de vrije vaart voor zijn werf aan de zuidzijde buiten Jacob Dirkse van Bemmel.
- 800 roeden lands zijnde de helft van het land aan het bovenstaande huijs en erve gelegen ten zuiden, en bestaande in vier teelakkers.
- een houtakker gelegen in de Lijkerpolder te verongelden in het ambagt voor 75 roeden en in de polder voor 110 roeden
Dieuwertje Willemsdr van Pijlen en Jacob Dirkse van Bemmel krijgen
- de wederhelft van het land gelegen aan het bovenvermelde huis en erve gelegen in Roelevaartjesveen groot 800 roeden bestaande mede in vier teelakkers ten noorden; - een hoekje lands, gelegen op Abbenes, aan de groote meer, met Dirk Bont gemeen leggende. Al het bonvenstaande komt uit de scheiding van de boedel van Willem van Doorn op 19-6-1728 voor schout en schepenen van Alkemade.
Zij krijgen verder nog
- een houtakker gelegen in de Lijkerpolder te verongelden in het ambacht voor 75 roeden en in de polder voor 88 roeden; - een partij teelland gelegen als voren te verongelden in het ambacht voor 25 roeden en in de polder 225 roeden lands. - 5 morgen van 7 morgen lands gekomen uit de boedel van Cornelis Jans van Egmond gelegen in de Veenderpolder onder Esselijkerwoude belend OZ de Kerksloot, ZZ de wed. van Jan van de Wetering en de Heer Rippert van de Velde, WZ de Rijpwateringerdijck, NZ Gerrit Abrahms van der Veen.
Tussen de comparanten wordt nog in het gemeen gehouden het eerste houtakker gelegen in de Lijkerpolder in Alkemade belend OZ de Kerksloot, ZZ Pieter van Hees en Bartholomees Srtijdhagen, WZ Cornelis Pieter Dammasz van Egmond, NZ Dirk Endelstaart, te verongelden in het ambacht voor 350 roeden en in de polder voor 323 roe 4 voet, gekomen uit de boedel van hun voorsz. moeder. Voorts zijn de contante penningen en de meubile goederen verdeeld. [18]
Op 17-1-1731 testeren te Leiden d'eersaeme Jan Willemse van Pijlen, teelman, en d'eerbaere Antie Jopsdr Boxen, echtelieden wonende in de Roelofaartienveen, beiden gezond van lichaam en verstand. Zij maken een mutueel testament en benoemen de langstlevende tot enige en universeel erfgenaam, onder de voorwaarde dat deze eventuele kinderen tot hun 25e jaar of eerder huwelijk zal opvoeden en alimenteren. Langstlevende mag eventuele kinderen bij huwelijk naar goeddunken een uitzet geven in plaats van de legitime portie. Indien testatrice overlijdt zonder kinderen na te laten dan dient haar achtergebleven echtgenoot aan testatrices vader - indien deze dan nog leeft - uit te keren ƒ 300,-- in plaats van de legitieme portie. Indien een van beide testateurs overlijdt zonder kinderen na te laten en opnieuw trouwt dan dient deze aan de nabeschreven vrienden van de eerstoverledene uit te keren ƒ 300,--. Indien ook de langstlevende ongehuwd overlijdt dan erven de vrienden van weerszijden elk de helft. In dien testateur de langstlevenede is en weder trouwt of overlijdt dan dient testatrices vader - als hiij dan nog leeft - zijn ƒ 300,-- weer in de gemene boedel aan te brengen. Voorts benoemen zij, onder uitsluiting van weesmeesters of enige andere autoriteit, elkaar tot voogden over eventueel na te laten minderjarige kinderen, en bij hertrouwen tevens testatrices broeder Teunis Joppe Boxen en Gerrit Gijsen Outshoorn. In margine: De comparanten hebben verklaard in het Quhier van de 200e penning beneden ƒ 4000,-- bekend te staan. [19]
Op 4-3-1748 toont Antje Joppen Boxe voor de weeskamer van Alkemade het testament van haar en haar overleden man Jan Willemse van Pijlen, dat op 17-11-1731 was gepasseerd voor notaris Hendrik Wilmers te Leiden. In dit testament werd zij gesteld tot voogd over haar minderjarige kinderen, met uitsluiting van de weeskamer.[20]
Op 25-11-1762 verschijnt Antje Joppen Boxe ter secretarie van Alkemade (te Oude Wetering) om te verklaren dat zij en haar erven voor 340 gulden verkocht hebben aan de heer Gerard Schouten en Jan van den Bogaerd: een houtakker, 103 roeden groot, in de Lijkerpolder met als belendingen: OZ: Jacob van Hees & Barend Neels, ZZ: Cornelis Mous, WZ: Izak de Jong, en NZ: Hendrik Meijer.[21]
Op 30-4-1776 worden de nagelaten onroerende goederen, voor zover nog niet publiekelijk verkocht, door de erfgenamen (haar drie dochters) van Antje Joppen Boxe als volgt verdeeld:
Marijtje Jansdr van Peijlen, ongehuwd, en Antje Jansdr van Peijlen, weduwe van Dirk van der Starre (Sterre) krijgen samen: 1. Een huis en erf in Roelofarendsveen, nr. 171 in de protocollen en in de verpondingen aangeslagen tot ƒ 3:7:0, belend OZ: de hierna te noemen akkers, ZZ: Pieter van Klink, WZ: de Veenwetering, en NZ: Corstiaan Oversloot. Belast met onderhoud van 14 roeden 4 voeten Veenderdijk (nr. 35), en met de helft van de kosten in de heul bezuiden de werf, waardoor Pieter van Klink vrije doorvaart heeft. 2. Vier akkers aan de oostzijde van de Veenderdijk in de Veenderpolder, te verongelden met het voornoemde huis samen voor 474 roeden "laagbon" in het ambacht en 2 morgen 67 roeden in de polder, belend OZ: Pieter Corsz van Duuren, ZZ: Pieter Bandhout, NZ: Pieter van Klink, en WZ: het voornoemde huis met erf. Belast met onderhoud van 7 roeden 5 voet 6 duim kade in de Veenderpolder in het tweede 50 nr. 44, het tweede gedeelte.
Niesje Jansdr van Peijlen, vrouw van Jacob Akerboom, krijgt: 1. Een houtakker aan de westzijde van de Veenderdijk in de Veenderpolder, te verongelden in het ambacht voor 400 roeden laagbon en in de polder voor 1 morgen 226 roeden. OZ: Willem Tilleman, zuid: Pieter Bandhout en Jan Bezuijen, NZ: Mathijs van Zaal en de weduwe van Wouter Akerboom, en WZ: de Loetsloot. Belast met onderhoud van 2 roeden 9 voet kade in de Veenderpolder in het eerste 50 nr. 22. [22]


Dirck Willemsz Tak

6a. PIETER JANSZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 4-3-1725, ovl. Nieuwkoop 6-2-1789, beg. Nieuwkoop op kosten van de Remonstrantse buiten armen (gaarder pro deo), j.m. van Nieuwkoop (1745), tr. 1o Nieuwkoop gerecht 23-8-1745 WILLEMIJNTJE TEUNISSE QUAST, geb. Nieuwkoop, ovl. 1749-1750, j.d. van Nieuwkoop (1745), dr. van Teunis Gijsbertse Quast en Maritje Eeuwouts van Leeuwen, (zie onder 3e1), tr. 2o Nieuwkoop (niet gerecht en niet geref.!?!) 26-4-1750 ANNIGJE GERRITSE VERDUYN, ged. geref. Nieuwkoop 1-6-1727, ovl./beg. Nieuwkoop 3-9-1783 (impost pro deo, aangever : Pieter Jansz van Pijlen, echtgenoot), dr. van Gerrit Cornelisz Verduyn.

6b. MICHIEL CORNEILLE VAN PIJLEN (PEIJLLE), geb./ged. Amsterdam Walenk. 20/23-1-1718, beg. Amsterdam Ooster Kh. 6-2-1745, poorter van Amsterdam 26-10-1740 als scheepstimmerman van Amsterdam, en zn. van Pieter Cornelis van Pijlen, vaart als Michiel Cornelisz van Pijlen, afkomstig uit Amsterdam in de rang Oppertimmerman op 23-10-1741 met het schip Bosbeek voor de kamer Amsterdam van de VOC via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 26-2-1742 en vertrek 11-3-1742) naar Batavia alwaar aankomst op 24-5-1742, vaart op 26-12-1742 met het schip Ruiter voor de kamer Amsterdam via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 11-3-1743 en vertrek 21-3-1743) terug naar Nederland, alwaar aankomst op 19-7-1743 (hij heeft geen maandbrief, wel een schuldbrief),[44] is scheepstimmerman (1745) op de werf "De Gouden Leeuw" op de Cadijk, woonde op de Cadijk (1743), otr. Amsterdam geref. 4-10-1743 (get. zijn vader Pieter Cornelis van Pijlen en haar vader Izak de Vrolik) JOHANNA DE VROLICK, ged. Amsterdam Oude K. 24-1-1721 (get. Jan Bos en Annitje Wijckmans), beg. Amsterdam Zuiderk. 3-11-1789, doopget. (1763..1778), woonde op de Cadijk (1743, 1747) en op Cattenburg (1769, 1789), dr. van Izak de Vrolick, scheepstimmerman van de Nieuwe Zeedijk en Aagje Hendricks. Zij hertr. Amsterdam geref. 19-5-1747 Pieter de Boer, wednr. van Grietje Potter, op Cattenburg.

Op 2-6-1747 bewijst Johanna de Vrolijk voor de weeskamer aan haar kind het vaderlijk erfdeel [45].

6c. CORNEILLE PIERRE (CORNELIS) VAN P(E)IJLEN, geb./ged. Amsterdam Walenk. 29-8/1-9-1720, beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 10-11-1772 (laat 4 kinderen na), vaart als Cornelis Pietersz van Peijlen uit Amsterdam in de rang ondertimmerman op 20-8-1747 met het schip Schellag voor de kamer Zeeland van de VOC via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 18-12-1747 en vertrek 16-1-1748) naar Batavia alwaar aankomst op 18-5-1748 naar Batavia, vaart op 29-9-1751 met het schip Getrouwigheid voor de kamer Amsterdam via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 25-12-1751 en vertrek 12-1-1752) terug naar Nederland, alwaar aankomst op 5-5-1752 (hij heeft geen maandbrief, wel een schuldbrief),[47] wordt poorter van Amsterdam 17-6-1752 als scheepstimmerman en zn. van Pieter Cornelis van Peilen, scheepstimmerman, vaart als Cornelis Pietersz van Pijlen, afkomstig uit Amsterdam in de rang Oppertimmerman op 3-9-1753 met het schip Amstelveen voor de kamer Amsterdam van de VOC via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 30-6-1753 en vertrek 18-7-1753) naar Batavia alwaar aankomst op 15-12-1753, vaart op 31-10-1758 met het schip Bosschenhove voor de kamer Amsterdam via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 104-1-1759 en vertrek 26-2-1759) terug naar Nederland, alwaar aankomst op 24-6-1759 (hij heeft een maandbrief en schuldbrief, waarvan de begunstigde is zijn vader: Pieter Cou..s van Pijl uit Amsterdam,[48] woont op de Cadijk (1759), in de Calverstraat hoek Jonge Roelofsstraat (1764), op Kattenburg (1772), otr. Amsterdam geref. 14-12-1759 (get. zijn vader Pieter Cornelisz van Pijlen en haar broer Hendrik Croese) FEMMETJE CROESE (KROESE), ged. Amsterdam Nieuwe K. 25-7-1728 (get. Claas Jacobs en Willemina Jacobs), beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 3-2-1793 (laat 1 kind na), woonde Antonibreestraat (1759), Cattenburg (1772), Kleine Cattenburgerstraat (1793), dr. van Hendrik Croese, hoedenwinkelier op de Nieuwendijk,[49] en Femmetje Jacobs.

6d. CLAAS VAN PIJLEN, ged. Amsterdam Nieuwe K. 10-5-1747, ovl. Amsterdam 18-12-1820 in het Oudemannenhuis aan de Amstel, woonde Rotterdam, Bikkerseijland (1773), Braak zuidzijde (1783), Haarlemmerdijk (1785, 1787, 1789) en op Het Water voor de Paapenbrug (1790, 1791), doopget. (1802), otr. 1o Amsterdam geref. 17-9-1773 (get. Pieter Booy op 't Rejaleneiland en haar vader Hendrik van Elsen) MARIA JOHANNA VAN ELSEN, ged. geref. Zwolle 12-3-1752, beg. Amsterdam Eilandk. 14-10-1783, woont op 't Bikkerseiland (1773), dr. van Hendrik van Elsen en Gezina van Es, otr. 2o Amsterdam geref. 20-10-1785 (akte doorgehaald) BARBARA SCHUURMAN, van Nieuwer Amstel.

Op 4-11-1785 compareren te Amsterdam Claas van Pijlen, wednr. van Maria Johanna van Elsen, wonende te Amsterdam, en Barbera Schuurman, minderjarige dr., geassisteerd met haar vader en voogd Frederik Schuurman, wonend op het Jan Hansenpad te Nieuwer Amstel. Zij verklaren te Amsterdam en Nieuwer Amstel in ondertrouw te zijn gegaan, doch dat sindsdien "tussen hen comparanten zulke verregaande onaangenaamheden zijn voorgevallen, dat zij comparanten, begrijpende dat hun huwelijk, indien zij hetzelve kwamen te voltrekken, met veel verdriet en verregaande oneenigheden verzelt zoude gaan, om verdere verdrietelijkheden te prevenieeren geresolveert waren om hun voorgenomen huwelijk niet te voltrekken." Zij ontslaan elkaar van wederzijdse trouwbeloften en machtigen de betreffende autoriteiten om de huwelijksproclamatien te royeren. Zij, Barbera Schuurman, dient aan hem, Claas van Pijlen, ƒ 42,-- te restitueren wegens door hem betaald middel op het trouwen en verdere kosten gemaakt voor het aanstaande huwelijk. Bovendien dient zij de rekening van de notaris te betalen. Getuigen zijn Daniel Lublink en Jacobus de Booy [57].
Hij otr. 3o Amsterdam pui 16-3-1787 (get. Jan Keyer, haar ouders dood) GERRITJE MULDER, ged. Amsterdam Eilandk. 22-3-1753 ("in huys", get. Hendrik Vosbrink en Elisabeth Mulder), beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 13-4-1799, woonde op de Hoogte Kadijk naast de Toren van Kordaen (1799), dr. van Gerrit Mulder, kassier op de Oude Zijds Achterburgwal [58] en Catharina Roosman.
In 1774 koopt Claas van Pijlen een huis en erf op het Kattenburgerplein oostzijde bij de zuidhoek van de Grote Kattenburgerstraat. [59]
Op 23-1-1776 verkopen de erven van Roeloff Roelvink, echtgenoot van Elsje Visschers aan Claas van Pijlen, een huis en erf in de Haarlemmerdijk (Haarlemmerstraat) hoek Rode Koegang tussen Binnen Vissersstraat en Binnen Wieringerstraat te Amsterdam. [60]
Op 28-11-1776 verkoopt Frans Barendsz wednr. van Maria Offenberg aan Claas van Peijlen, een huis, achterhuis en erven, waar De Rode Koe in de gevel staat, op de Palmgracht (ZZ) het derde huis van de Palmdwarsstraat te Amsterdam. [61]
Op 28-11-1776 verkoopt Frans Barendsz, wednr. van Maria Offenberg aan Claas van Peijlen, een huis, achterhuis en erven, waar Het Melkmeisje in de gevel staat, in de Braak (ZZ) (Palmgracht) tussen Brouwersgracht en Palmdwarsstraat te Amsterdam. [62]
Op 7-7-1779 verkoopt Maria Alijda Swavink, wed. voor ƒ 1925,-- aan Claas van Pijlen een huis en erf op het Kattenburgerplein oostzijde, op de zuiderhoek van de Grote Kattenburgerstraat [63].
Op 27-1-1790 verkoopt Claas van Peijlen aan Anna Margaretha Sijbilla Turburg, wed. van Michiel Hegeman, een huis, achterhuis en erven, waar De Rode Koe in de gevel staat, op de Palmgracht (ZZ) het derde huis van de Palmdwarsstraat te Amsterdam. [64]
Op 27-1-1790 verkoopt Claas van Peijlen aan Evert Kunst, een huis, achterwoning en erven op de Haarlemmerdijk (Haarlemmerstraat) hoek Rode Koegang tussen Binnen Wieringerstraat en Binnen Vissersstraat te Amsterdam. [65]
Op 27-1-1790 verkoopt Claas van Peijlen aan Lodewijk Emmer, een huis, achterhuis en erf, waar Het Melkmeisje in de gevel staat, in de Braak (ZZ) (Palmgracht) tussen Palmdwarsstraat en Brouwersgracht te Amsterdam. [66]
Op 13-1-1808 verkoopt Claas van Pijlen aan Fredrik Sieveking, een scheepstimmerwerf, huis en loods genaamd De Pelikaan op de Hoogte Kadijk te Amsterdam. [67]


Cornelis Willemsz TAK

6j. PETRUS (PIETER) EGBERTS VAN P(E)IJLEN, ged. RK Nieuwkoop 29-4-1710 (get. Aart Pieters en Cnelia Pieters), ovl./beg. Nieuwkoop 17/22-4-1763 (graf nr. 116), mogelijk vermeld als Pieter Egbertsz van Pijlen belender te Nieuwkoop Buitenweg (1731), j.m. wonend te Nieuwkoop (1750), vermeld voor de weeskamer Bodegraven 12-5-1749,[69] en 9-12-1755,[70] doopget. (1761), tr. Nieuwkoop gerecht 26-4-1750 ANNA HENDRIKSE KOPERDRAAT, ovl. Woubrugge 8-6-1796 (gaarder pro deo, als Antje Koperdraat weduwe van Pieter van der Pijl, sic!, aangever haar schoonzoon Pieter Lelijveld), j.d. wonend te Nieuwkoop (1750), doopget. (1761), verm. dr. van Hendrik Koperdraat, bouwman (1742) te Nieuwkoop.[71].

Notarieel archief Woerden[72]
7-9-1749: vermeld : Egbert Pietersz Peijlen, huwelijkspartner, bloedverwant. Marritje Jans Kooijman wonend te Nieuwkoop, huwelijkspartner, testateur, voorgdijsteller, voogd. Claas Egbertsz Vrij, huwelijkspartner, bloedverwant. Jan Jansz Kooijman, voogd, bloedverwant Pieter Egbertsz van Peijlen, voogd, bloedverwant. TEKST OPZOEKEN


Egbert Willemsz Tak

6e. JAN KLAASZ VAN PIJLEN (PEILEN), ged. Nieuwkoop 27-7-1732, ovl. na 1786, wordt in 1763 lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Zevenhoven wonend in de Noordtsche Buurt, herhaaldelijk genoemd als aangever bij begraven te Zevenhoven (1772..1786), vermeld als lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Zevenhoven in de lijst van 1780, tr. Zevenhoven (gaarder) 18-2-1763 BAALTJE DIRKSE BLESGRAAF, ovl. na 1789, wordt in 1762 lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Zevenhoven wonend in de Noordtsche Buurt, vermeld als lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Zevenhoven in de lijst van 1780, doopget. (1789), verm. dr. van Dirk Blesgraaf en Jannetje Cornelis van Noorden, Rem. lidmaten in de Noordtsche Buurt te Zevenhoven.

Notarieel archief Woerden[74]
9-9-1765: vermeld : Jan van Peijlen, wonend te Noorden, huwelijkspartner, testateur, bloedverwant. Baaltje Dirkse Blesgraaf, wonend te Noorden, huwelijkspartner, testateur, bloedverwant. Cornelis Blesgraaf, wonend te Noorden, voogd, bloedverwant. Jacob van Peijlen, voogd, bloedverwant. TEKST OPZOEKEN
In de Opregte Haarlemsche Courant d.d. 22 en 24-9-1814 verschijnt de volgende advertentie:
Uit de hand te Koop: Een kapitaal en weldoortimmerd HUIS en ERVE, zeer geschikt voor eene Boeren-Woning, met een HEEREN OPTREK, staande in den Dorpe Zevenhoven, te bevragen bij AART VERLAAN, te Zevenhoven, of bij KLAAS van PIJLEN, te Nieuwkoop.
Wiens huis zou dat betreffen?

6f. JACOB KLAASZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 10-4-1735, ovl./beg. Nieuwkoop /gaaarder 18/23-1-1810 (oud 77 jaar (sic!), laat 3 kinderen na), woont te Nieuwkoop (1810), tr. vóór 1756 AALTJE JANSE PIJPER, ovl./beg. Nieuwkoop 28-2-1784 (impost pro deo, aangever : Jacob van Pijlen, echtgenoot).

Op 30-11-1810 testeert Marrigje Janse Pijper, laatst weduwe van Pieter Lietaart, te Oude Wetering. Zij prolegateert aan Klaas Nijg, stiefzoon van Pieter Lietaart een bedrag van 100 gulden. Voor de rest benoemt zij tot erfgenamen: de kinderen van haar zus wijlen Enkje Pijper voor 1/3 deel, de kinderen van haar zus Aaltje Pijper voor 1/3 deel en de kinderen van haar zus Neeltje Pijper voor 1/3 deel. Tot executeurs van haar testament, redderaars van haar boedel en voogden over de minderjarige erfgenamen benoemt zij Izaak Hazeveld te Oude Wetering en Klaas van Pijlen te Nieuwkoop en tot toeziend voogd benoemt zij Arie van Eik te Nieuwkoop. Getuigen zijn Pieter van Greuningen en Boudewijn Kroon. [98]
Op 20-10-1817 verkopen Klaas van Pijlen, kastelein, Cornelis van Pijlen, Willem Hogenes, Hendrik van Veen, Jan Vollebregt, allen veenlieden en Marrigje van Leijden, buiten beroep, weduwe van Willem van Pijlen, allen wonende te Nieuwkoop, aan Gerret Hoek, veenman, wonende mede te Nieuwkoop, een huis, erf en schuur, gequoteerd nr. (niet ingevuld), staande en gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop, item een partij rietland en water gelegen mede onder Nieuwkoop, voor de som van 150 gulden. [99]


Tak - omgeving Den Haag

6i. CORNELIS PIETERSZ VAN PIJLEN, ged. Voorburg 26-3-1749, beg. Voorburg gaarder 29-12-1804 ("Cornelis van Pijlen", pro deo), woont te Voorburg (1770), otr. Voorburg gaarder 21-4-1770 ("Cornelis van Peijlen en Ariaentje van der Meer, beijden won alhier, ieder in de 4e kl. dus samen ƒ 6,--") en tr. Voorburg RK 13-5-1770 ("Cnelis van Pijlen en Ariaentje van Meer") ARIAANTJE (ADRIANA) VAN DER MEER, geb. 1747/48, ovl. Voorburg 26-12-1815, woont te Voorburg (1770).

6m. PIETER CORNELISZ VAN PIJLEN, geb. Rijswijk vóór ca. 1730, ovl./beg. verm. Voorburg gaarder 22-7-1793 ("lijk van Pieter van Peijlen alhier overleden" ƒ 3,--), j.m. geboren tot Rijswijk en wonende te Voorburg (1754), kan niet schijven (1754), doopget. (1776..1790), otr. Voorburg gaarder 3-5-1754 ("Pieter van Pijlen en Johanna Perssoon (sic!), pro deo") en otr./tr. Voorburg gerecht 3/19-5-1754 (hij met consent van sijn moeder Caatje van Rijn wed. van Cornelis van Pijlen en tr. Voorburg RK 19-5-1754, ("Pieter van Pijlen en Joanna Ten Oort") JOHANNA TER/TEN (N)OORT (PERSSOON?), ovl. na 1758, meerderjarige dogter geboren te Emmerik onder 't Graafschap van Cleeff, wonende te Voorburg, tekent Johanna ten Noort (1754).

6n. CLAAS (NICOLAAS) CLAESZ (VAN) PIJL(EN), geb. Rijswijk vóór ca. 1730, beg. Wassenaar 25-1-1803 (gaarder pro deo, aang. Huijg van Pijlen), j.m. geb. Rijswijk en wonend te Wassenaar (1753), tr. Wassenaar gerecht 14-10-1753 (als Claes Pijl) AALTJE (ALIDA) (HUIJGE) VAN DE(R) VELDE(N), ged. RK Wassenaar 14-1-1729, beg. Wassenaar 3-4-1798 (gaarder, aang. Huig van Pijlen), wonend te Wassenaar (1750, 1753), wed. van Nanning Aris Obdam, dr. van Huijg van der Velden en Marij Barte.

6o. JOANNES (JAN) (VAN) P(E)IJL(E(N)), ged. RK Voorschoten 29-11-1732 (get. Jan Koenen en Cornelia van Peijlen), ovl. Nootdorp 1790-1820, j.m. van Voorschooten, wonend onlangs te Wassenaar en Zuijdwijk (1758), wednr. van Cornelia Dullemans wonend te Nooddorp (1763), wonend te Nootdorp (1762..1774), doopget. (1759..1790), aangever (1782), otr. 1o Wassenaar gerecht 26-6-1758 (betoog afg.) en tr. 1o Hillegersberg (Ambachtstrouw) 1-7-1758 en tr. 1o Bergschenhoek RK 2-7-1758 CORNELIA (NEELTJE) DULLEMAN(S) (DUBBELMANS), ged. RK Bergschenhoek 28-3-1736, beg. Nootdorp gaarder 21-7-1762 ("heeft Jan van Pijlen aangebragt het lijk van zijn vrouw genaamt Cornelia Dullemans", ƒ 3,--), j.d. van Hillegersberg, wonend te Hillegersberg (1758), doopget. (1759), dr. van Cornelis Dullemans en Neeltje Vollebregt, otr./tr. 2o Nootdorp 01/17-4-1763 G(E)IJSJE PIETERSDR GROENEWEG, beg. Nootdorp gaarder 1-9-1769 ("heeft Jan van Pijle aangebragt het lijk van zijn vrouw genaamt Gijsje Groeneweg", ƒ 3,--), j.d. wonend in de Polder Van Teedingebroek in de Banne Van Stompwijk (1763), doopget. (1765), otr. 3o Nootdorp 6-1-1774 en tr. 3o Hillegersberg (Ambachtstrouw) 24-1-1774 en tr. 3o Bergschenhoek 30-1-1774 CATHARINA (KAATJE) WILLEMSDR JANSON, geb. 1743/44, ovl. Nootdorp 17-2-1820 (Katrina Jansen oud 76 jaar, wed. van Jan van Pijlen)(¥), j.d. wonend te Hillegersberg (1774), doopget. (1774, 1776, 1781, 1790), dr. van Willem Jansen en Hendrika Robol.

Op 11-5-1762 compareren te Nootdorp Jan van Peijlen en Cornelia Dullemans wonend te Nootdorp. Zij maken een langstlevende testament onder herroeping van alle voorgaande testamenten. De langstlevende dient eventuele kinderen tot zij 25 jaar zijn eerlijk op te voeden, scholing te laten volgen en een goed ambacht te laten leren. Indien zij 25 jaar worden of bij huwelijk krijgen de gezamenlijke kinderen in plaats van de legitieme portie uitgekeerd ƒ 25,--, waarvan elk kind zal trekken zijn contingente portien. Als testatrice overlijdt zonder kind of kinderen dan ontvangen haar ouders, indien deze dan nog leven, in plaats van de legitieme portie ƒ 25,--, en anders niet. Verder verklaren de testateurs dat hun kinderen goederen zullen succederen volgens aasdomsrecht (in het kort "het naaste bloed erft goed"). De testateurs benoemen elkaar tot absolute voogd over na te laten minderjarige kinderen, de testateur benoemt voorts zijn broer Pieter van Peijlen, en de testatrice haar vader Cornelis Dullemans tot voogd, onder uitsluiting van weesmeesters etc. Get. Gerrit Rijnders en Domincus van Conijnneburgh. W.g. Jan van Peijlen en Cornelia Dullemans. [105]

Handtekeningen van Jan van Peijlen (1732-..) en Cornelia Dullemans (1736-1762/63) en van de notaris onder hun bovengenoemd testament d.d. 11-5-1762.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook
hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 6 ( 105 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ ~mgjkusse
 2. Personele Quotisatie, Rijnland, 1742
 3. ⇒ ~mgjkusse
 4. OV 35(1980)670
 5. zie ONA Alkemade 30-4-1776
 6. OV 32(1977)265
 7. OV 35(1980)676
 8. ⇒ ~mgjkusse
 9. van der Steur, l.c.
 10. ⇒ ~mgjkusse
 11. Personele Quotisatie, Rijnland, 1742
 12. ⇒ bocxe.htm
 13. OV 35(1980)659
 14. OV 35(1980)676
 15. NA, ORA Alkemade, inv.nr. 89, folio 270 en 274v
 16. RAL, ONA Leiden, Nots. Coenraad Lucasz van Rijp, Archiefnr. 506, inv. nr. 1767, akte nr. 111
 17. NA, ONA Alkemade, Nots. Jacobus van Santen, inv.nr. 93, folio 511
 18. GA Leiden, ONA, Nots. Coenraad van Rijn, archiefnr. 506, inv. nr. 1769, f163
 19. RAL, ONA Leiden, Nots. H. Wilmers, Archiefnr. 506, inv. nr. 1876, akte nr. 134
 20. NA, Weeskamer Alkemade, inv.nr. 4, akte d.d. 04-03-1748
 21. NA, Rechterlijk Archief Alkemade, inv.nr. 104, folio 13
 22. NA, ONA Alkemade, Nots. Henricus Hollingerius van Lansbergen inv.nr. 85, akte 143
 23. ⇒ lang.htm
 24. zie R.A. Alkemade 95-43, d.d. 3-8-1762
 25. zie R.A. Ter Aar 9-11-1773
 26. ⇒ lang.htm
 27. ⇒ lang.htm
 28. SRM, Toeg nr. 113.2.01, Not. Arch. Oudshoorn, inv. nr. 17
 29. OV 35(1980)675
 30. zie N.A. Alkemade 19-12-1775
 31. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 12, blz.
 32. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 31
 33. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 31
 34. SRM, Archief van het ambacht, later gemeente Alkemade, 1549-1811 (1842), Toegangsnummer: 170.1.01, nr. 240
 35. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 10, blz.
 36. ORA Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 50 folio 483, aktenr. 134, ⇒ www.groenehartarchieven.nl
 1. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 31
 2. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 35, blz.
 3. SRM, Toeg nr. 170.2.02, Not. Arch. Oude Wetering, inv. nr. 36
 4. SRM, Toeg. nr. 170.2.02, Not. Arch. Oude Wetering, inv. nr. 37
 5. Kwartierstatenboek KNGGW 1983, Den Haag, 1983
 6. SRM, Toeg nr. 12.2.01, Not. Arch. Alphen, inv. nr. 74
 7. SRM, Toeg nr. 112.2.01, Not. Arch. Alphen, inv. nr. 74
 8. ⇒ voc.websilon.nl
 9. GA Amsterdam, Beg. Reg. WK ...
 10. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21697776
 11. ⇒ voc.websilon.nl
 12. ⇒ voc.websilon.nl
 13. Personele Quotisatie, Amsterdam, 1746
 14. ⇒ voc.websilon.nl
 15. ⇒ voc.websilon.nl
 16. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 17. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 18. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 19. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 20. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 21. N.A. Amsterdam, Nots. G. Wijthoff, d.d. 4-11-1785
 22. Personele Quotisatie, Amsterdam, 1746
 23. GAA, Kwijtscheldingen
 24. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21699437
 25. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21699657
 26. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21699899
 27. GA Amsterdam, Kw.Sch. T6 f 338v
 28. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21711789
 29. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21711787
 30. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21711788
 31. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21594010
 32. Algemeen Handelsblad d.d. 28-12-1855
 33. Groenehart Archieven, inv. nr. 3, blz. 113
 34. Groenehart Archieven, inv. nr. 3, blz. 154
 35. Personele Quotisatie, Rijnland, 1742
 36. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 8638, akte nr. 58
 1. ⇒ dekwakel.htm
 2. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 8684, akte nr. 35
 3. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8780, p 135
 4. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 8792H, akte nr. 68
 5. zie ook Gens Dunia
 6. zie ook ⇒ genealogie.historischekringliemeer.nl
 7. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 26, blz. 82
 8. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 11, blz. 95
 9. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 41, blz. 92
 10. Mededeling Ginny Fagerstrom, USA, 2010
 11. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. nr. 6229 aktenr. 54, blz. 000
 12. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. nr. 6229 aktenr. 55, blz. 000
 13. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. nr. 6229 aktenr. 81, blz. 000
 14. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. nr. 6229 aktenr. 77, blz. 6
 15. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. nr. 6229 aktenr. 3, blz. 7v
 16. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. nr. 6229 aktenr. 4, blz. 7v
 17. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230, aktenr. 10, blz. 78
 18. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230, aktenr. 25, blz. 81
 19. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 26, blz. 82
 20. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 36, blz. 91
 21. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 26, blz. 82
 22. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 11, blz. 95
 23. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 41, blz. 92
 24. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 45, blz. 92
 25. Het Utrechts Archief, Toegangnr: 337-11, Inventarisnr: 5546, Kantoorplaats: Woerden, Memorienr: 86, Registratie datum: 14-10-1838, nummer op film: 1164. "datum akte ontbreekt"
 26. SRM, Not. Arch. Oude Wetering, Toeg. nr. 170.2.02, inv. nr. 11, blz.
 27. SRM, Not. Arch. Nieuwkoop, Toeg. nr. 162.2.01, inv. nr. 53, blz. 3v
 28. NA, toegangsnr. 3.02.10.04, inv. nr. 234 en 235
 29. ⇒ www.wassenaar.nl
 30. ⇒ www.wassenaar.nl
 31. ⇒ www.wassenaar.nl
 32. ⇒ www.wassenaar.nl
 33. GA Delft, ONA Nootdorp, Nots. Johan Hector Scheffer, inv. nr. 6380, Folio 408

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15