This page was last updated : 170329.
File size is: 100 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 3


Willem Willemsz Tak

3dd. JAN WILLEMSZ FENT (FENT VAN PIJLEN)), geb. vóór ca. 1615, beg. Nieuwkoop 17-11-1699 (impost: 3 gulden, als Jan Willemsz Fent van Pijlen), veenman en bouwman te Nieuwkoop, belender in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de binnenweg (1665), in het Noordeinde van Nieuwkoop (1677), aan de buitenweg (1635..1676), aan de binnenweg (1641..1680), buiten het dorp (1661), j.m. van Nieuwkoop (1640), draagt als Jan Willemz Fent in 1648 twee(drie?)maal ƒ 50,-- bij aan het bouwfonds voor de bouw van een eigen remonstrantse kerk in Nieuwkoop,[1] is doopgetuige (1651?), wordt genoemd in het kerkenboek van de remonstrantse gemeente te Nieuwkoop (1654..1662),[2] treedt op als voogd van zijn neef Willem Gerritsz Fent van Pijlen (1661), betaalt als Jan Willemsz Fent, die "veent en weyt" te Nieuwkoop ƒ 1,-- familiegeld (1674), vermeld als bouwman te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 4 personen in de klasse halve kapitalisten,[3] komt in 1651 voor het eerst voor als Jan Willemsz Fent van Pijlen, tr. 1o Nieuwkoop geref. 5-2-1640 (als Jan Willemsz) GRIETJE DIRCKS, ovl. 1640-1647, j.d. van Nieuwkoop (1640), tr. 2o 1640-1647 (niet gevonden Nieuwkoop geref. en schepenen) BARBARA DIRCXSDR, geb. vóór 1623, vermeld in het Hoofdgeld van Nieuwkoop (1623) als dr. van Dirck Bartholomees Dircxsz en Jannetgen Cornelisdr.

Op 2-9-1633 verkoopt Jacob Dircxsz ......, te Noorden, voor zijn broer Cornelis Dircxsz, aan Jan Willemsz Fent en Grietgen Willemsdr een perceel land in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van het land van Huijbert Jaspersz tot het land van Jan Willemsz en Grietgen Willemsdr, belend ten oosten Jan Nijsz en ten westen Heijndrick Huijbertsz. Koopsom 218 gulden. [4]
Op 3-6-1636 verkopen Cornelis Willemsz Taet, man en voogd van Aeltgen Aelbertsdr, Willem Cornelisz, man en voogd van Odetgen Aelbertdr, mede handelend namens hun zwager Arien Aelbertsz, Cornelis Jacob Aelbertsz voor zichzelf en handelend als voogd over de onmondige kinderen van de overleden Jacob Aelbertsz, allen als kinderen van de overleden Aelbert Jacobsz, die woonde te Nieuwkoop in het Noordeinde, aan Jan Willemsz Fent een bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan het land van Pieter Thomasz, belend ten oosten de weduwe van Jacob Aelbertsz en ten westen Claes Gerritsz. Belast met 300 gulden volgens rentebrief. Koopsom 1.550 gulden. [5]
Op 5-5-1638 verkopen Geertgen Heijndricxdr, weduwe van Pieter Thomasz van Swieten met als voogd haar zoon Thomas Pietersz van Swieten, deze Thomas Pietersz voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Grietgen Pietersdr van Swieten, aan Jan Willemsz Fent een kamp weiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld in het molenboek voor 1 morgen 288 roeden, strekkend van het land van de koper tot het land van Cornelis Ghijsz, belend ten oosten Trijntgen Jansdr en ten westen Claes Gerritsz. Koopsom 1.225 gulden. [6]
Op 7-2-1642 verkoopt Jan Claes Gerritsz te Nieuwkoop aan Jan Willemsz Fent een kamp land in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het veenland van Jan Claesz, belend ten oosten de weduwe van Claes Gerritsz en ten westen de koper. Koopsom 1.650 gulden. [7]
Op 3-4-1645 verkoopt Jan Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Jochum Roeloffsz van Beijeren een kamp land in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor 3 morgen, strekkend van de Vorendijk tot de werf van de verkoper en de damsloot tot het land van Philips Dircxsz Stichter en Bartel Cornelis Gijsz, belend ten oosten de weduwe van Claes Gerritsz en ten westen de verkoper met zijn huis en erf en Sijmon Ariensz. Koopsom 3.800 gulden. [8]
Op 27-12-1646 verkoopt Jan Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Jacob Jansz Mees een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor 1/2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jochum Roelen, belend ten oosten Jochum Roeloffsz en ten westen Sijmon Ariensz. Koopsom 1.000 gulden. [9]
Keuren, etc. etc. van de heerlykheid Nieukoop en Noorden:
17 en 28-1-1646: Akkoord tussen enerzijds "Meester Johan van Sevenhoven, Bailliuw van Achtienhoven, Bailliuw en Schout van Nieukoop en Noorden, Gerrit Claasz Heemskerk, en Simon Andriesz Backer, Schepenen in de selve Heerlykheden van Nieukoop en Noorden" en anderzijds "Jan Jansz Lakenkooper, en Aart Maartensz oude Ambachtsbewaarders, mitsgaders Symon Ariensz van Staveren, Gerrit Gerritsz Coy, Pieter Arien Jan Louwen, Jan Pietersz Wit, Jan Willemsz Fent, Harman Jansz, Adriaan Symonsz Teysterman, Jan Cornelisz van Staveren, Jan Huybertsz Brak, Jan Gysbertsz van Leeuwen, Dirk Aartsz, Joost Pietersz, Wouter Heindriksz van Swieten, Joachim Roelen van Beyeren, Cornelis Jansz en Adriaan Jansz, Cornelis Claasz van Leiden, Thomas Jansz Vliet, Pieter Aartsz van Wyk, Cors Claasz van Beyeren, voor hem, en hem sterk makende, en de rato caverende voor Claas Corsz syn Soon, en Gysbert Cornelisz syn Swager, Cornelis Dammisz van Griekken, en Cornelis Cornelisz, Baillius voor haar selven, als voor haar consorten, alle ingesetenen der voorsz Heerlykheden". Zij verklaren twee processen over de turfwinning die liepen bij het Hof van Holland te niet te doen en vrienedelijk te willen afhandelen. [10]
Op 8-8-1647 delen Jannetgen Cornelisdr, weduwe van Dirck Bartholomees Dircxsz met als voogd Willem Cornelisz, ter ene en Cornelis en Bartholomees Dircxsz en Claertgen Dircxsdr met als voogd Matheus van Heijningen, secretaris, Jan Willemsz Fent, getrouwd met Barbara Dircxsdr, Cornelis Cornelisz van Griecken als vader en voogd van drie kinderen van de overleden Aeltgen Dircxsdr, allen als kinderen en kleinkinderen van Dirck Bartholomees, ter andere zijde, de nalatenschap van Dirck Bartholomees Dircxsz. Jannetgen Cornelisdr als weduwe behoudt een kamp land te Nieuwkoop binnenweg met huis en hof, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jochum Roelen, belend ten oosten Cornelis Cornelisz van Griecken en ten westen Jan Willems Fent, nog een kamp land aldaar buitenweg, strekkend van het land van Jochum Cornelisz tot in de Meije, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Baillius of zijn kinderen en ten westen Willem Cornelisz, nog een kamp land met huis en hof aldaar binnenweg met de veenakkertjes daarachter gelegen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jan Cornelisz Coppert, Cornelis Roel Jansz en anderen, belend ten oosten Tomas Pietersz Wit en ten westen Jan Cornelisz Coppert, nog een tuin aldaar buitenweg, genoemd "de Cleijput", strekkend van het land van Huijch Willemsz tot dat van Cornelis Cornelis Baillius, belend ten oosten Huijch Willemsz en ten westen Huijch Willemsz Jan Huijgen, nog een perceel veenland over de Achterweg, strekkend van het land van Jochem Roelen tot de landscheiding, belend ten oosten Willem Cornelisz en ten westen Jan de Vogel, nog een perceel veenland aldaar binnenweg, verongeld voor 4 morgen 25 roeden, strekkend van het land van Pieter Pietersz Spijcker tot de Achterweg, belend ten oosten Lauris Gerritsz Goetknecht en ten westen Pieter Pietersz Spijcker, nog een huis en erf met land daarachter in Mijdrecht, met de Mijdrechtse dijk en brug bij dit huis behorend en land "uijt 's heer en schouwe te houden", voorts "met de helft van damgelt, outschilt ende schellingelt, als mede poldergelt, dat den helen boedel daer subiect was", strekkend van de Mijdrechtse dijk tot het land van de kinderen van Dirck Bartholomeesz, belend ten zuiden de weduwe van Pieter Lenertsz en ten noorden Claes Cornelisz en Jan Maertensz, scheepmaker. Cornelis Dircxsz valt ten deel 1/3 deel van een kamp hooiland in Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 morgen 376 roeden, strekkend van het land van Dirck Pietersz Corff tot dat van de kinderen van Aeltgen Dircxsdr, belend ten oosten Pleun Roelen en ten westen Joost Jansz. Bartholomees Dircxsz ontvangt 1/6 deel van een kamp hooiland te Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 210 roeden, strekkend van het 1/6 deel van de kinderen van Aeltgen Dircxsdr tot in de Masloot, belend ten oosten Jochum Roelen en ten westen de baljuw, nog een perceel veenland aldaar binnenweg, strekkend van het land van Sijmon Arisz tot het land van de kinderen van Aeltgen Dircxsdr, belend ten oosten Jan Willemsz Fent met de kade en ten westen Lenert Aerden. Claertgen Dircksdr komt toe een perceel veenland binnenweg, strekkend van het land van de weeskinderen van Aeltgen Dicksdr tot het land van Jan Willemsz, belend ten oosten Jan Willemsz Fent en ten westen Willem Cornelisz. Jan Willemsz Fent is toebedeeld en perceel veenland in Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Claertgen Dircxdr tot in de Achterweg, belend ten oosten Jan Willemsz zelf en ten westen Willem Cornelisz, nog een huis en erf aldaar binnenweg, verongeld voor 2 morgen 75 roeden, strekkend van de dijk tot het land van Sijmon Arisz, belend ten oosten Jannetgen Cornelisdr en ten westen Dirck Abrahamsz. Hij moet 1.409 gulden uitkeren aan de overige kinderen van Dirck Bartholomeesz. Sijmen Arisz, man en voogd van Aeltgen Dircxsdr (?) ontvangt een perceel veenland binnenweg, strekkend van de harswerf van Jan Willemsz Fent tot het land van Bartholomees Dircxsz, belend ten oosten Jan Willemsz Fent en ten westen Dirck Abrahamsz. De weeskinderen van Aeltgen Dircxsdr zijn toebedeeld 1/6 deel van een kamp hooiland buitenweg, strekkend van het land van Cornelis Dircxsz tot dat van Bartholomees Dircxsz, belend ten oosten Jochum Roelen en ten westen de baljuw. De gezamenlijke kinderen erven nog een erf land in Mijdrecht "te veen", strekkend van de dijk tot de weduwe van Dirck Bartholomeesz, belend ten zuiden Trijn Jansz en ten noorden Jannetgen Cornelisdr met de Mijdrechtse dijk en brug "uitte schouwe te houden", nog een perceel veenland in Mijdrecht, strekkend van het land van Jannetgen Cornelisdr tot dat van Cornelis Cornelisz Coij, belend ten zuiden Bastiaen Claesz en ten noorden Janen, scheepmaker, "met de helft van outschilt ende schellinggelt, alsmede damgelt". [11]
Op 20-10-1650 komen voor in een not. akte te Woerden:[12] Jan Willemsz Fent als huwelijkspartner, Aeltge Dircksdr en Bartell Dircksz als erfgenaam erflater bloedverwant, Barbara Dircksdr als erfgenaam huwelijkspartner bloedverwant, en als erfgenaam bloedverwant, Aeltge Bartholomeusdr, Dirck Bartholomeeusz, Ermtgen Cornelisdr, Cors Cornelisz, Marijntge Cornelisdr, Cornelis Dircksz, Neeltge Dircksdr. Allen wonen te Woerden.
Op 19-1-1651 verkoopt Jan Jansz Cats te Nieuwkoop aan Jan Willemsz Fent van Pijlen een perceel land in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van het land van Hilletgen Cornelisdr tot aan het land van Oede Albertsz, belend ten oosten Hillitgen Cornelisdr en Oede Albertsz en ten westen de koper. Koopsom 208 gulden. [13]
Op 24-2-1651 verkoopt Jan Willemsz Fent van Pijlen te Nieuwkoop aan Cornelis Willemsz Goethart een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Phillips Dircxsz tot de Achterweg, belend ten oosten Jan Gerritsz en ten westen Claes Corsz.
Op 24-2-1651 is Cornelis Willemsz Goethart 750 gulden schuldig aan Jan Willemsz Fent van Pijlen wegens koop van perceel uit voorgaande akte. [14]
Op 2-6-1651 komen voor in een not. akte te Woerden:[15] Aeltgen Dircxdr te Nieucoop als erflater, Bartel Dircxsz te Nieucoop als erflater, Dirck Meeusz te Nieucoop als huwelijkspartner, Jannichgen Cornelisdr te Nieucoop als testateur, Jan Willemsz Fent te Nieucoop als voogd bloedverwant, Barbara Dircxdr te Woerden als erfgenaam, Cornelis Dircxsz te Nieucoop als erfgenaam voogd, Neeltgen Dircxdr te Woerden als erfgenaam.
Op 26-5-1665 draagt Pieter Sijmonsz van Wieringen over aan Jan Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van de koper, belend ten oosten de weduwe van Thomas Pietersz Wit en ten westen de koper. Koopsom 849 gulden. [16]
Op 23-6-1666 draagt Jan Willemsz Fent over aan Hendrick Hermensz Meulenvliedt een huis en erf met schuur in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten de verkoper en ten westen Marritgen Jansdr. Koopsom 435 gulden. [17]
Op 29-1-1668 draagt Pieter Sijmonsz van Wieringen te Zevenhoven over aan Jan Willemsz Fent van Pijlen te Nieuwkoop een perceel hooi- en veenland in het Noordeinde binnenweg, groot 800 roeden, strekkend van een sloot achter de werf van de koper tot aan het land van de weeskinderen van Bartholomeusz Dock, belend ten oosten de kade en ten westen Pieter Tomasz Wit en Arijen Jacobsz Verdoes. Koopsom 1.400 gulden. [18]
Op 27-4-1668 draagt Mr. Hendrick Cock te Aalsmeer over aan Jan Willemsz Fent te Nieuwkoop een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, belend ten oosten Dirck Mees Cade en de koper, ten zuiden Elbert Fransz van Wieringen, ten westen de weduwe van Jan Andriesz van Wieringen en ten noorden de koper. Koopsom 400 gulden. [19]


Dirck Willemsz Tak

3a. JACOB DIRCKXSZ FENT / VAN PIJLEN, geb. vóór 1623, ovl. 1655-1662. wordt als eerste kind genoemd in het register van het Hoofdgeld en zal dus wel de oudste zijn, veenman en bouwman te Nieuwkoop, j.m. van Nieuwkoop (1642), doopget. (1643, 1654), belender in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de Achterweg (1665, 1675: zijn wed.), aan de buitenweg (1662..1677: zijn wed.), aan de overweg (1649, 1653), (1668: zijn wed.), over de Achterweg in Koemansland (1646), passeert een rentebrief (1655), tr. Nieuwkoop geref. 9-2-1642 MERRITGEN CLAESDR, ovl. na 1674, j.d. van Nieuwkoop (1642), betaalt als wed. van Jacob Dircxsz van Pijlen, die veent en bouwt te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674).

Op 7-7-1667 dragen Aeltgen Pietersdr Haseboom, huisvrouw van Jan Gijsbertsz Sas, nu buitenlands, met als voogd Hendrick van Sevenhoven, secretaris en mr. Rudolphus Camphuijsen voor zichzelf en handelend namens Aert Gijsbertsz Sas, over aan Cornelis Quirijnsz van Swieten een rentebrief d.d. 18-7-1655 gepasseerd door Jacob Dircksz van Pijlen ten behoeve van Jan Dammas Gijsbertsz Sas, groot 400 gulden. [23]
Op 23-4-1669 dragen Cornelis Dircksz Fent de jonge, Cornelis Claesz Cats, man en voogd over Neeltgen Dircxsdr, Willem Jacobsz met opdracht van zijn moeder Merritgen Claesdr, weduwe van Jacob Dircksz Fent, Diewertgen Cornelisdr, huisvrouw van Pieter Dircksz Fent, uitlandig persoon, mede handelend namens Cornelis Arijensz van Wieringen, die getrouwd was met Grietgen Dircxsdr, ieder voor 1/7 deel, over aan Cornelis Dircksz Fent de oude, mede-erfgenaam voor 1/7 deel, een huis en erf met 2 morgen weiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Cornelis Dircksz Fent de jonge, belend ten oosten de weduwe van Jacob Dircksz Fent en ten westen de weduwe van Cornelis Willemsz Crijger, nog een kamp hooiland aldaar, groot 1 morgen, strekkend van het land van de weduwe van Jacob Dircksz Fent tot het land van Pieter Cornelisz van Dobben, belend ten oosten Jacob Jacobsz van der Bijl en ten westen Cornelis Arijensz van Wieringen. Koopsom 3.350 gulden. [24]

3b. CORNELIS DIRKSZ FENT (de oude) / VAN PIJLEN, ged. geref. Nieuwkoop 6-10-1624, ovl. 1669-1671. doopget. (1643..1652), j.m. van Nieuwkoop (1648), belender in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de Achterweg (1671), aan de buitenweg (1652..1663), aan de binnenweg (1651), aan de overweg (1663), woont in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg (1662, 1663), komt in 1651 voor het eerst voor als Cornelis Dircxsz Fent van Pijlen, in 1652 voor het eerst als Cornelis Dircksz van Pijlen, in 1657 weer als Kornelis Dircksz Fent, betaalt als Cornelis Dircxsz van Pijlen, veenman te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674), tr. 1o Nieuwkoop geref. 12-1-1648 (als Kornelis Dircksz Fent) MARRITGEN JANSDR, ovl. vóór 1661, j.d. van Nieuwkoop (1648), tr. 2o voor 1671 SUZANNETGEN DIRCXSDR, ovl. na 1671 (verm. voor 1677), doopgetuige (1671), wordt in 1671 "laatst weduwe" van Cornelis Dircxz Fent den ouden genoemd en was dus verm. eerder gehuwd.

Op 12-5-1661 verkopen Jacob Jansz Verhoef, getrouwd met Neeltgen Jansdr, Hendrick Pietersz, getrouwd met Marritgen Jansdr, "Gert Lopeker als met kennisse van ons schepenen ten desen geconstitueeert van Tijs Aertsz Snell, getrouwt hebbende Jannetgen Jansdr" en Cornelis Dircksz Fent, vader en voogd van Dirck Cornelisz, minderjarig kind geboren bij Marritgen Jansdr, aan Roel Jansz Swanenburch en Neeltgen Jansdr Swanenburch een huis en erf met 4½ morgen land in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend van de Voorwetering tot het land van Roel Jansz, belend ten oosten de nazaten van Cornelis Dammasz van Griecken en ten westen Willem Gertsz Toll en Cornelis Jacobsz, buurman. Koopsom 1.800 gulden. [25]
Op 4-5-1662 is Cornelis Dircxsz Fent te Nieuwkoop 600 gulden schuldig aan Bouwen Pietersz Knecht te Aarlanderveen. Gesteld onderpand: zijn huis en erf met 2 morgen land in het Zuideinde buitenweg, belend ten oosten de weduwe van Jacob Dircxsz Fent, ten zuiden Cornelis Dircxsz Fent, ten westen Cornelis Willemsz Crijger en ten noorden de Wetering, nog 1 morgen hooiland met tuin aldaar, belend ten oosten Arijen Jansz Hogeboom, ten zuiden Pieter Cornelisz van Dobben, ten westen Dammis Cornelisz van Vliet en ten noorden Cornelis Dircxsz Fent. Geroijeerd d.d. 18-6-1682. [26]
Op 18-7-1662 is Cornelis Dircxsz Fent van Pijlen te Nieuwkoop 200 gulden schuldig aan de gereformeerde diaconie te Nieuwkoop. Gesteld onderpand: een perceel hooiland in het Zuideinde buitenweg, groot 2½ morgen, strekkend van het land van Jan Willemsz van Heijningen tot in de Meije, belend ten oosten Sijmen Dircxsz Coij en ten westen Jan Jansz van Leeuwen. [27]
Op 13-12-1662 is Cornelis Dircxsz van Pijlen te Nieuwkoop 350 gulden schuldig aan Gert Gerritsz Koij. Gesteld onderpand: een kamp hooiland in het Zuideinde buitenweg, groot 2 1/2 morgen, strekkend van het land van Jan Willemsz van Heijningen tot in de Meije, belend ten oosten Sijmen Dircxsz Koij en ten westen IJsbrant Jansz en Jan Jansz van Leeuwen. [28]
Op 10-5-1663 is Cornelis Dircxsz Fent te Nieuwkoop 250 gulden schuldig aan Bouwen Pietersz Knecht te Aarlanderveen. Gesteld onderpand: zijn huis en erf met 2 morgen land in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, belend ten oosten de weduwe van Jacob Dircxsz Fent, ten zuiden Cornelis Dircxsz Fent, ten westen Cornelis Willemsz Crijger en ten noorden de Voorwetering, nog een morgen hooiland met tuin aldaar, belend ten oosten de weduwe van Jan Hoogeboom, ten zuiden Cornelis van Dobben, ten westen Dammis Cornelisz van Vlieth en Arien Cornelisz van Wieringen en ten noorden Cornelis Dircxsz Fent. [29]
Op 15-5-1663 verkopen Cornelis Dircxsz Fent den ouden, Cornelis Dircxsz Fent den jongen, Cornelis Claesz Cats, getrouwd met Neeltge Dircxdr Fent, Dammis Cornelisz van Vlieth, getrouwd met Trijntie Dircxsdr Fent en Cornelis Ariensz van Wieringen, getrouwd met Grietge Dircxsdr Fent, allen als kinderen van de overleden Dirck Willemsz Fent, aan Elbert Jan Corsz aan de Meije een kamp hooiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1½ morgen, strekkend van het land van Arien Cees Hoogeveen tot in de oude Meije, belend ten oosten Pieter Cornelisz van Dobben en ten westen Marcelis Abramsz en genoemde Pieter Cornelisz. [30]
Op 16-9-1663 verkopen Cornelis Dircxsz Fent den ouden en Cornelis Dircxsz Fent den jongen, Cornelis Claes Cats, getrouwd met Trijntge Dircxdr Fent en Cornelis Ariensz van Wieringen, getrouwd met Grietge Dircxsdr Fent, kinderen van de overleden Dirck Willemsz Fent, samen handelend namens Pieter Dircxsz Fent, aan Aelbert Fulpsz van Vlieth een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Cornelis Dircxsz Fent de ouden tot dat van de weduwe van Roel Gijsen Crijger, belend ten oosten de koper en westen de nazaten van Jacob Pietersz Duijrniet. Koopsom 256 gulden 10 stuivers. [31]
Op 10-6-1668 draagt Cornelis Dircksz Fent de oude in het Zuideinde van Nieuwkoop over aan Johan van Assendelft, brouwer in "het Witte Paert" te Leiden, 2½ morgen hooiland in het Zuideinde buitenweg, strekkend van de weduwe van Jan Willemsz van Heijningen tot in de oude Meije, belend ten oosten de koper en ten westen IJsbrant en Jan Jansz van Leeuwen. Koopsom 1.187 gulden 13 stuivers 1 penning. [32]
Op 23-4-1669 dragen Cornelis Dircksz Fent de jonge, Cornelis Claesz Cats, man en voogd over Neeltgen Dircxsdr, Willem Jacobsz met opdracht van zijn moeder Merritgen Claesdr, weduwe van Jacob Dircksz Fent, Diewertgen Cornelisdr, huisvrouw van Pieter Dircksz Fent, uitlandig persoon, mede handelend namens Cornelis Arijensz van Wieringen, die getrouwd was met Grietgen Dircxsdr, ieder voor 1/7 deel, over aan Cornelis Dircksz Fent de oude, mede-erfgenaam voor 1/7 deel, een huis en erf met 2 morgen weiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Cornelis Dircksz Fent de jonge, belend ten oosten de weduwe van Jacob Dircksz Fent en ten westen de weduwe van Cornelis Willemsz Crijger, nog een kamp hooiland aldaar, groot 1 morgen, strekkend van het land van de weduwe van Jacob Dircksz Fent tot het land van Pieter Cornelisz van Dobben, belend ten oosten Jacob Jacobsz van der Bijl en ten westen Cornelis Arijensz van Wieringen. Koopsom 3.350 gulden. [33]
Op 19-5-1671 verkopen Suzannetgen Dircxsdr, laatst weduwe van Cornelis Dircxz Fent den ouden, met als voogd Buijen Dircxsz van der Neut en haar zoon Dirck Cornelisz Fent, mede Cornelis Dircksz Fent de jonge als oom en voogd over het minderjarige kind van Cornelis Dircksz en Suzannetgen, aan Gillis Nouts een huis, erf, berg, schuur en weiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Cornelis Dircxsz Fent de jonge, belend ten oosten de weduwe van Jacob Dircksz Fent en ten westen de weduwe van Cornelis Willemsz Crijger, nog een kamp hooiland en henneptuin aldaar, samen groot 676 roeden, belend ten oosten de weduwe van Arijen Jansz Hoogeveen, ten zuiden Pieter Cornelisz van Dobben, ten westen Cornelis Arijensz van Wieringen en Dammas van Vliet en ten noorden Jacob Dircksz van Pijlen. Koopsom 2.404 gulden. [34]

3c. PIETER DIRCKSZ FENT / VAN PIJLEN (PIJL), ged. geref. Nieuwkoop 13-12-1626, ovl. 1669-1677, j.m. van Nieuwkoop (1651), woont in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg (1662), is in 1665 blijkbaar in Dordrecht (zie akte), is in 1669 uitlandig, tr. Nieuwkoop geref. 29-1-1651 (als Pieter Dircksz Pijl) DIEUWERTGEN CORNELIS (BOER), ovl. na 1685, wanneer zij als getuige optreedt bij het huwelijk van haar zoon Cornelis Pietersz van Pijlen te Amsterdam, j.d. van Nieuwkoop (1651), dr. van Cornelis Cornelisz Boer, timmerman, en Trijntje Jacobsdr.

Op 5-4-1661 draagt Buijen Dircxsz van der Neut te Nieuwkoop over aan Jan Cornelisz van Cats een schuldbrief d.d. 13-5-1657 groot per reste 180 gulden, ten laste van Pieter Dircxsz van Pijlen. [45]
Op 17-10-1662 is Pieter Dircksz Fent te Nieuwkoop 250 gulden schuldig aan Cornelis Hermensz Verheijde, biersteker bij Zwammerdam onder Aarlanderveen. Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Pieter Arijen Jansz, belend ten oosten Beuckel Woutersz van Swanenburch en ten westen het Verlaat of "ambachtssluijs". [46]
Op 22-10-1662 is Pieter Dircxsz Fent te Nieuwkoop 100 gulden schuldig aan Hilletge Jansdr van Leeuwen. Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Zuideinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Pieter Arijen Jansz, belend ten oosten Beuckel Woutersz en ten westen het Verlaat. Geroijeerd d.d. 25-7-1665. [47]
Op 16-2-1665 verkopen Dirck Lambertsz With en Beuckel Woutersz van Swanenburch met procuratie van Pieter Dircxsz Fent bij akte d.d. 3-6-1664 voor Arent van Neten, notaris te Dordrecht, aan Gerrit en Jacomijntie Jaspersz Trom een huis en erf in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 4 hond, strekkend voor van de dijk tot het erf van Pieter Arien Jansz, belend ten oosten Beuckel Woutersz van Swanenburch en ten westen de doornheining van Pieter Arien Jansz. Belast met 250 gulden toekomend Cornelis Hermensz, biersteker te Zwammerdam. Koopsom 550 gulden. [48]
Op 23-4-1669 dragen Cornelis Dircksz Fent de jonge, Cornelis Claesz Cats, man en voogd over Neeltgen Dircxsdr, Willem Jacobsz met opdracht van zijn moeder Merritgen Claesdr, weduwe van Jacob Dircksz Fent, Diewertgen Cornelisdr, huisvrouw van Pieter Dircksz Fent, uitlandig persoon, mede handelend namens Cornelis Arijensz van Wieringen, die getrouwd was met Grietgen Dircxsdr, ieder voor 1/7 deel, over aan Cornelis Dircksz Fent de oude, mede-erfgenaam voor 1/7 deel, een huis en erf met 2 morgen weiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Cornelis Dircksz Fent de jonge, belend ten oosten de weduwe van Jacob Dircksz Fent en ten westen de weduwe van Cornelis Willemsz Crijger, nog een kamp hooiland aldaar, groot 1 morgen, strekkend van het land van de weduwe van Jacob Dircksz Fent tot het land van Pieter Cornelisz van Dobben, belend ten oosten Jacob Jacobsz van der Bijl en ten westen Cornelis Arijensz van Wieringen. Koopsom 3.350 gulden. [49]
Op 2-3-1677 verkopen Jacob Cornelisz Boer, Pieter Huijgen Liesvelt, getrouwd met Poulijntje Cornelisdr Boer, Willem Dircksz Wit, zoon van Dirck Lambertsz Wit en Annitje Cornelisdr Boer voor zichzelf en handelend namens de verdere kinderen en erfgenamen van Dirck Lambertsz, Jacob Cornelisz Boer, mede handelend namens de meerder- en minderjarige kinderen van Cornelis Cornelisz Boer en Trijntje Jacobsdr, Dieuwertje Cornelisdr Boer, weduwe van Pieter Dircksz Fent en Huijg Pietersz Liesvelt als voogd over Willempje Cornelisdr Boer, allen als kinderen en erfgenamen van Cornelis Cornelisz Boer en Trijntje Jacobsdr, aan Sweer Pietersz Verwoert een huis en erf met twee schuren in het Noordeinde van Nieuwkoop, belend ten oosten Aerd Japen, ten zuiden de Vorendijk, ten westen de Remonstrantse gemeente en ten noorden voornoemde gemeente en Aerd Japen. [50]

3d. JAN DIRKSZ (VAN PIJLEN??), geb. vóór ca. 1640, ovl. na 1662, tr. vóór 1662 MARITGE SIMONS.Gerrit Willemsz Tak

3e. GERRET GERRETSZ FENT VAN PIJLEN / VAN PIJLEN, ged. geref. Nieuwkoop 2-3-1625, ovl. 1661, j.m. van Nieuwkoop (1650), belender in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de binnenweg (1661), in de Wouden onder Nieuwkoop (1661), komt voor het eerst in 1659 voor als Gert Gertsz Fent van Pijlen, timmerman te Nieuwkoop (1661), tr. Nieuwkoop geref. 23-1-1650 (als Gerret Gerretsz Pijlen) MARITGE KORNELIS VAN GRIEKEN, geb. vóór ca. 1630, ovl. na 1675, j.d. van Nieuwkoop (1650)¥) dr. van Cornelis Dammasz van Griecken en Jaepie Gijsbertsdr.

COMMENTAAR(¥) zie OVO III p 64

Op 17-3-1659 verkoopt Geertgen Arijensdr, weduwe van Gert Willemsz Fent met als voogd Heijndrick van Sevenhoven aan haar zoon Gert Gertsz Fent van Pijlen een huis en erf met een erf land in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 4 hond 50 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoopster, belend ten oosten Pieter Huijgen van Leeuwen en ten westen Jan Willemsz Blesgrauw, nog een stuk hooiland aldaar buitenweg, groot 3 morgen, strekkend van het land van de nazaten van Marritgen Cornelisdr den Boer tot dat van de weduwe van Jan Aertsz, belend ten oosten Hermen Jansz van der Wel en Bouwen Gert Reijersz en ten westen Arijen Hendricksz. Geertgen Arijensdr stelt zich mede als borg voor haar zoon. Koopsom 987 gulden. [60]
Op 7-9-1660 verkopen Cornelis Evertsz van Swanenburch en Buijen Dircksz van der Neuth aan Gert Gertsz Fent van Pijlen een huis en erf in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 1/2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jan Abrahamsz van Swanenburch, belend ten oosten Jan Baillius en ten westen Gijsbert Jansz van der Wel. Koopsom 520 gulden. [61]
Op 24-9-1660 verkopen Jacob de Grood, schout en rentmeester te Kalslagen en Johannes Ooms, voogd in plaats van de overleden Dammes de Grood, die testamentair voogd was volgens testament van de overleden Cornelis Dammasz van Griecken, over Jan Cornelisz van der Ham, geboren uit Aeltgen Cornelisdr van Griecken en ook Dammas Cornelisz van Griecken, mede Aeltgen Cornelisdr van der Ham, geboren bij Willempgen Cornelisz van Griecken en Gert Gertsz van Pijlen, vader van de minderjarige kinderen geboren bij Marritgen Cornelisz van Griecken en Grietgen Cornelisdr, weduwe van Harmen Cornelisz van Griecken voor haar zelf als voogdes van haar minderjarig kind Cornelis Hermensz, bij openbare veiling
1. aan Gerrit Arijensz van Staveren 140 roeden wei- als veenland met schuur in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend met 50 roeden uit de weikamp achter het huis waar Cornelis Dammasz eerder woonde. De tweede kamp ten westen van de Bruggevaart en twee akkers van de weikamp tot het land van Claes Cornelisz Coij, belend ten oosten Hendrick Egbertsz en ten westen Jan Willemsz Lous. Koopsom 420 gulden.
Dezelden dragen over
2. aan Claes Cornelisz Coij vier akkers veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Gerrit Arijensz van Staveren tot aan een rietakkertje van Gijsbert Willemsz van Leijden, belend ten oosten Hendrick Egbertsz en Claes Cornelisz Coij en ten westen Jan Willemsz Lous. Koopsom 875 gulden.
3. aan Gijsbert Willemsz van Leijden vijf akkers veenland met rietakker in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Claes Cornelisz Coij tot aan de Achterweg, belend ten oosten Teeus Huijgen Versneij en ten westen Jan ..... Koopsom 275 gulden.
4. aan Jan Arijensz Goetknecht een perceel veenland in het Noordeinde over de Achterweg, strekkend vandaar tot de landscheiding, belend ten oosten Arijen Jacobsz Verdoes en ten westen Huijch Willemsz van Leijden. Koopsom 505 gulden. [62]
Op 23-4-1661 draagt Jacob de Groot, schout en rentmeester van Kalslagen met procuratie van Gerrit Gerritsz van Pijlen, timmerman te Nieuwkoop, over aan Gerrit Pietersz van Schuijlenburch, de helft van 102 roeden veenland, waarvan deze Schuijlenburch de wederhelft bezit, het geheel ten zuiden van Nieuwkoop binnen de Achterweg, strekkend van het land van Jacob Pietersz tot het land van de weduwe van Harmen van Griecken, belend ten oosten Willem Egbertsz en ten westen het kloosters "raeck"(?). Koopsom 122 gulden. [63]
Op 1-6-1661 verkoopt Jacob de Grood, schout van Kalslagen als executeur van het testament van Cornelis Dammasz van Griecken, als voogd over de weeskinderen van Gert Gertsz van Pijlen, geboren bij Marritgen Cornelisdr van Griecken en het minderjarige kind van Willempgen Cornelisdr van Griecken, aan Jaepgen Gijsbertsdr, weduwe van Cornelis Dammasz van Griecken, 1 morgen 10 roeden hooiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend van het land van de erfgenamen van Arijen Aelbertsz tot in de Meije, belend ten oosten Sijmen Willemsz van Leijden en ten westen de erfgenamen van Sijmen Roelen. [64]
Op 29-5-1662 vindt de verkoop bij decreet plaats van een kamp land in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 3 morgen 150 roeden, strekkend van het land van Gerrit Cornelisz Vermij en Pieter Andriesz Baillius tot dat van de weduwe van Jan Corsz, belend ten oosten Bouwen Gerrit Reijersz en ten westen Pieter Egbertsz Fent. Eigenaar was de geëxecuteerde Gerrit Gerritsz Fent van Pijlen. Koper is Catarina van Eijck met als voogd haar oom Wouter Hendricxsz van Swieten te Bodegraven. Koopsom 1.880 gulden. [65]


Cornelis Willemsz Tak

3yy. EGBERT CORNELIS FENT, geb. vóór ca. 1615, tr. vóór ca. 1640 MARRITGEN PIETERSDR, ovl. na 1650, belendster in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg (1646). Zij hertr. voor 1645 (niet gevonden Nieuwkoop geref. en schepenen 1640-1645) Adriaen Bouwensz Vermij (ook Cappiteijn).

Op 10-11-1645 verkopen Marritgen Pietersdr, weduwe van Adriaen Bouwensz Cappiteijn, ter ene en Cornelis Bouwensz Vermij als oom en voogd van Jan Ariensz Vermij, kind van de overleden Arien Bouwensz Vermij Cappiteijn en namens Claes Jansz van Nieuwveen, de mede-voogd, ter andere zijde, aan Claes Maertensz een bruikweerland met huis en hof in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Cornelis Ariensz, belend ten oosten Jan Pieter Lenertsz en ten westen Cornelis Ariensz. Koopsom 2.100 gulden. [67]
Op 16-1-1646 delen Marritgen Pietersdr, weduwe van Adriaen Bouwensz Vermij met als voogd haar broer Cornelis Pietersz ter ene en Cornelis Bouwensz Vermij en Claes Jansz van Nieuwveen als voogden van Jan Ariensz Vermij, kind van de overleden Adriaen Bouwensz, ter andere zijde, de nalatenschap van Adriaen Bouwensz Vermij. Marritgen Pietersdr als weduwe komt toe het voorhuis tot aan de middenmuur, mede de berg en schuur met het erf tot aan de heining van het weiland van het kind, nog krijgt ze de helft van het weiland en wel het buitenste deel met een buitentuin, nog deelt ze mee in 3 morgen hooiland in de "twaalf morgen", waarvan 4½ hond eigen land is, nog een kamp hooiland, groot 8 hond, van Spaengers gekomen, strekkend van de Masloot tot het land van Arien Heijnricxsz, belend ten oosten Gerrit Willemsz Fent en ten westen Jan Gerritsz, nog twee morgen land in Aarlanderveen, strekkend van het land van Arien Willemsz tot dat van Claes Pietersz, mede nog bewesten het veenland met de grote schuur, strekkend van het land van Jacob Pietersz tot de Achterweg. Ze beëindigt de alimentatie van haar twee zonen, geboren in huwelijk met Egbert Cornelis Fent, met het uitkeren van 1.200 gulden. Jan Ariensz als weeskind van Arien Bouwensz ontvangt als moederlijk bewijs de helft van 735 gulden. Ook moet de weduwe jaarlijks uitkeren de helft van het onderhoud van Bouwen Cornelisz Vermij en diens huisvrouw, volgens testament d.d. 25-4-1644. Jan Ariensz Vermij, als weeskind van zijn vader, verkrijgt de helft van het huis, dus achterhuis en de helft van het daarachter liggend weiland, nog een morgen hooiland, strekkend van het land van Gerritgen Cornelisdr tot dat van Cornelis Pieter Sijmonsz, belend ten oosten Claes Jansz en ten westen Jaep Arien, nog een perceel veenland, strekkend van het land van Jacob Pietersz tot de Achterweg, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz Crijger en ten westen genoemde weduwe, nog drie morgen twee hond land in Aarlanderveen in twee percelen, waartussen land ligt van Gerrit Gijsz Roelen, strekkend van het land van Jochum Bouwensz tot dat van Cornelis Gijsz Roelen. Mede moet Jan Ariensz meebetalen aan het onderhoud van Bouwen Cornelisz Vermij en vrouw. Aan de kinderen van Marritgen Pietersdr, genaamd Pieter Egbertsz en Willem Egbertsz, moet hij 1.200 gulden uitkeren. [68]
Op 12-1-1650 verkoopt Claes Maertensz te Nieuwkoop aan Maritgen Pietersdr, weduwe van Adriaen Bouwensz Vermij voor een helft en Jan Adriaensz Vermij voor de andere helft een bruikweerland met huis en hof in het Zuideinde buitenweg, verongeld voor 1½ morgen, strekkend uit de Voorwetering tot het erf en land ....?, belend ten oosten Jan Pietersz en ten westen de weduwe van Cornelis Ariensz. Koopsom 1.600 gulden. [69]


Egbert NN Tak

3x. PIETER EGBERTSZ VAN (DER) PIJLEN, geb. vóór ca. 1650, betaalt als Pieter Egbertsz van der Pijlen, veenman te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674), wordt vermeld als Pieter Egbertsz van Pijlen, te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 2 personen in de klasse arbeiders en onvermogenden.[70]Egbert Willemsz Tak

3h. CLAES EGBERTSZ (EGBERDEN) VAN PIJLEN, geb. vóór ca. 1640, ovl. 1681-1687, betaalt als Claes Egbertsz, veenman te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674), belender in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg (1677), vermeld als schipper te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 6 personen in de klasse kleine getaxeerden, [71] koopt een schuur etc. (1681)(¥), tr. vóór 1666 MARRITJE JANS QUAST, ovl. na 1687.

COMMENTAAR(¥) vul aan kopie 129 en Kuipers 5058

Op 3-1-1674 verkoopt Pieter Tomasz Wit en Pieter Gijsbertsz Groenewout met opdracht van de crediteuren van Pieter Cornelisz Teijsterman en Maddaleentge Gijsdr Boetekees, in het openbaar aan Claes Egbertsen van Pijlen een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, groot 54 roeden, strekkend van het erf van Cornelis Severtsz tot het land van Gerrit Gerritsz van Staveren, belend ten oosten de weduwe van Aris Gerritsz van Staveren en ten westen Aelbert Philipsz van Vliet. Het land is belast met een schuld van 162 gulden die de koper op zich neemt. Koopsom totaal 485 gulden 12 stuivers. [72]
Op 15-2-1675 verkoopt Pieter Huijgen van Leeuwen aan Claes Egbertsz van Pijlen een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, groot 105 ½ roeden, strekkend van de schuur van Leendert Cornelisz Potjes tot aan het land van de verkoper, belend ten oosten de koper en ten westen Jan Cornelisz van Staveren en de weduwe van Bouwen Gerrit Reijersz. De koper heeft een vrij oppad over de werf van Dirck Jan Zeverden en Leendert Potje. Koopsom 332 gulden 6 stuivers. [73]
Op 29-8-1687 compareren voor schout en schepenen van Nieuwkoop en Noorden Marritje Jans Quast, weduwe en boedelhoudster van Claes Egberts van Pijlen, ter eenre zijde, en Pr.? Egbertsz van Pijlen oom ende naeste bloetvoogd over Marritje Claes van Pijlen, Willempje Claes van Pijlen, Egbert Claes van Pijlen, Dirk Claes van Pijlen, Aeltje Claes van Pijlen ende Stijntje Claes van Pijlen, zijnde de voorn. voogt geasst. met mij Bailjuw en Schout voornt., Hendrik van Wijk ende Gerrit van Dueren, weesmannen van Nieucoop en Noorden ter andere sijde, om de erfenis van Claes Egberts van Pijlen te regelen. Zij besluiten tot uitkoop waarbij Marritje Jans Quast het vruchtgebruik krijgt van alle roerende en onroerende goederen en inkomsten enz., onder de verplichting de kinderen op te voeden en te alimenteeren etc. tot hun mondigheid of huwelijk. Voorts dient zij aan hen ieder dan mee uit te keren als hun vaderlijke erfenis behalve een eerlijke uijtset een somma van ƒ 10,--. [74]

3i. HE(Y)NDRI(C)K EGBERTSZ (EGBERDEN) VAN PIJLEN(¥), geb. vóór ca. 1645, ovl. ca.1680-1686, belender Zuideinde binnenweg (1674..1679), in het Zuideinde van Nieuwkoop buiten de polder (1676), betaalt als Hendrick Egbertsz van Pijlen, veenman te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674), vermeld te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 2 personen in de klasse arbeiders en onvermogenden, [79] tr. vóór ca. 1670 NEELTJE CORNELISDR VAN VEEN, beg. Nieuwkoop 5-8-1696 (gaarder ƒ 3,--). Zij otr./tr. 2e. Nieuwkoop geref. 18-1/3-2-1686 (met attestatie van Zegveld 9-1-1686) Willem Lodewijck (Cornelis?/Hendricksz?)van Eijck, wednr. van Jannetje Jacobs Sael van Segvelt, zn. van Cornelis Hendricks van Eijck en Merrighje NN.

COMMENTAAR(¥) Een Hendrick Pijlen treedt op als getuige in een notariele akte te Uithoorn (1671). [80] Is hij bovenstaande?

Op 20-11-1674 verkopen Claes Willemsz van Leijden en Cornelis Dircksz van Pijlen als voogden over de onmondige kinderen van de overleden Dammas Cornelisz van Vliet en Trijntjen Dircxsdr van Pijlen, aan Hendrick Egbertsz van Pijlen enkele percelen land ten weerszijden van de Achterweg, belend ten oosten Pieter Hermensz Heer, ten westen de weduwe van Jan Willemsz Blesgraeff en ten noorden Dirck Sijmonsz Cooij. Koopsom 69 gulden. [81]
Op 11-2-1675 verkoopt Hendrick Egbertsz van Pijlen in het Zuideinde van Nieuwkoop als voogd van de twee onmondige kinderen van Andries Pietersz van Ferwert, aan Cornelis Arisz van Staveren een perceel veenland met schuur in het Zuideinde overweg, strekkend van het land van Pieter Jan jonge Neel Tijsz tot de Aarlanderveense kade, belend ten oosten Jan Teunen en ten westen de genoemde kade. Koopsom 125 gulden. [82]
Op 18-2-1675 verkoopt Hendrick Egbertsz van Pijlen als voogd over de onmondige kinderen van de overleden Andries Pietersz van Staveren en Neeltjen Crijnen, aan Lambrecht van Asperen 1/4 deel van een perceel veenland met twee schuren in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Roel Jansz van Swanenb(urg) tot dat van de weduwe van Claes jonge Dircken, belend ten oosten genoemde Roel Jansz en ten westen Maerten Jacobsz Quack. Koopsom 30 gulden. [83]
Op 12-3-1675 verkoopt Hendrick Egbertsz van Pijlen als voogd over de onmondige kinderen van de overleden Andries Pietersz van Ferwert en Neeltjen Crijnen, aan Cornelis Gerritsz Loopeker een huis en erf in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 500 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gillis Nouts, belend ten oosten Gijsbert Jacobsz van der Jacht en ten westen Jan Willemsz Poenjaert. Koopsom 600 gulden. Borgen zijn Gerrit Loopeker, bode van Nieuwkoop en Jan Arijensz van Staveren. [84]
Op 28-10-1675 verkoopt Hendrick Egbertsz van Pijlen als voogd over de minderjarige kinderen van Andries Pietersz van Ferwert en Neeltjen Crijnen aan Cornelis van Leeuwen een kamp weiland achter Nieuwkoop buitenweg, groot 2½ morgen, strekkend van het land van de koper tot in de Meije, belend ten oosten Claes Stouthandel en ten westen de erfgenamen van Leendert van Griecken. Koopsom 865 gulden 2 stuivers. [85]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 3 ( 88 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Mededeling Hendrik Battjes te Amsterdam, 2008
 2. Mededeling Hendrik Battjes te Amsterdam, 2008
 3. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 175v volgnr. 51
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 60, blz. 112v
 5. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 90v
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 11v
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 278v
 8. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 146
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 11
 10. Keuren, ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten, etc. etc. van de heerlykheid Nieukoop en Noorden, Amsterdam, 1756
 11. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 41v
 12. Groenehart Archieven, inv. nr. 8505 blz. 167
 13. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 65, blz. 2
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 65, blz. 8v
 15. Groenehart Archieven, inv. nr. 8533 blz. 14
 16. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 19v
 17. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 65v
 18. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 124
 19. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 136
 20. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 214 volgnr. 117
 21. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 193 volgnr. 395
 22. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 216v volgnr. 166
 23. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 104
 24. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 188
 25. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 204v
 26. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 252v
 27. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 267v
 28. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 286
 29. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 305
 30. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 307v
 1. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 324
 2. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 153
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 188
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. YY
 5. Het Weesboek van Nieuwkoop en Noorden, dd 20 jan. 1693, mededeling T. Brouwer te Canada (2003
 6. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8559, p 76
 7. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8560, p 18
 8. Streekarchief Alphen a/d Rijn, Weeskamer-archief Nieuwkoop en Noorden, weesboek genaamd "Prothocol en vertigting" 1684-1727, 1796, 1809, f25, ⇒ www.den-braber.nl
 9. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8563, p 2
 10. ⇒ noord1.html
 11. Kuipers, l.c., en Onze Voorouders II, l.c., p31
 12. Kuipers, l.c.
 13. Onze Voorouders II, l.c., p31
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 129v
 15. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 194v
 16. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 276v
 17. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 279
 18. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 8v
 19. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 188
 20. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 127
 21. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 179 volgnr. 125
 22. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 234
 23. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8559, p 76
 24. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 184 volgnr. 220
 25. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 26
 26. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 184 volgnr. 220
 27. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 263
 28. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 186 volgnr. 260
 29. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 175v volgnr. 54
 30. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. YY
 1. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 173
 2. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 174v
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 198v
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 209
 5. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 260v
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 81
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 184
 8. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. YY
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 200v
 10. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 189 volgnr. 311
 11. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 178 volgnr. 100
 12. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 14
 13. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 55v
 14. Streekarchief Alphen a/d Rijn, Weeskamer-archief Nieuwkoop en Noorden, weesboek genaamd "Prothocol en vertigting" 1684-1727, 1796, 1809, f12, ⇒ www.den-braber.nl
 15. ORA Nieuwkoop, invnr. 5, fol. 92-92v, gecit. in Meijer en Van Wieringen, l.c.
 16. Meijer en Van Wieringen, l.c., p591
 17. Meijer en Van Wieringen, l.c., p591
 18. ORA Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 26 folio 140v, ⇒ www.groenehartarchieven.nl
 19. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 189 volgnr. 315
 20. ONA Uithoorn, Nots. M.de Witt, d.d. 1 mei 1671, gecit. in ⇒ www.brouwertree.com
 21. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 42v
 22. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 55
 23. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 56v
 24. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 59
 25. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 83
 26. Kb. Nieuwkoop l.c.
 27. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 184 volgnr. 215
 28. Kb. Nieuwkoop l.c.

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15