This page was last updated : 100411.
File size is: 88 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 2

Willem Willemsz Tak

2a. WILLEM WILLEMSZ FENT (de jonge), geb. vóór ca. 1590, beg. Nieuwkoop NH Kerk okt. 1634 (zie zerk), belender als Willem Willemsz Jonge Fent in het Noordeinde van Nieuwkoop aan de binnenweg (1614, 1623), aan de buitenweg (1632: de kinderen van Willem Willemsz Fent de jonge), is doopget. in 1629 (als Willem Willemsz), tr. 1o vóór ca. 1615 NN (Maertensdr Col?), ovl. vóór 1633, tr. 2o Nieuwkoop schepenen 9-3-1633 (als weduwnaar van een niet genoemde vrouw) ANTHONIA JANSDR, ovl. na 1635, wed. van Cornelis Pietersz Bakker (zie Kwartierstaat Lapikás nr. 6146 sub a ), doopget. (1622) (als Teuntgen Jans), dr. van Jan Isbrantsz en Anna Jansdr. Zij hertr. Pieter Aertsz (Ariensz Smith).[1]

Zerk in de NH Kerk te Nieuwkoop te voorschijn gekomen bij de restauratie van de kerk in 1984 (zie Ref. [2] voor een uitgebreid verslag hiervan). De tekst luidt: "Hier is begraven Willem Willemssoon Fent ende hij is gerust de ... OCTOBER ANNO 1634".
Bron: Ref. [3]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 2-12-1611 koopt Willem Willemsz Jonge Fent van Maerten Cornelisz Col een perceel land met huis en hof in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, verongeld voor 1 morgen 5 hond, strekkend van de Vorendijk tot de Achterweg, belend ten oosten en westen Gerrit Claesz. Koopsom 400 gulden. [4]
Op 9-9-1624 verkoopt Jan Claesz te Langeraar, getrouwd met Jannichgen Cornelisdr, aan Willem Willemsz Fent de jonge een bruikweerland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 1 morgen 5 hond, strekkend van de Vorendijk tot het land van Willem Willemsz, belend ten oosten Claes Gerritsz en ten westen Adriaen Sijmonsz. Koopsom 935 gulden. Geroijeerd 1629. [5]
Op 9-1-1625 verkoopt Willem Willemsz Jonge Fent te Nieuwkoop aan Cornelis Jansz Heer een perceel veenland in het Noordeinde, binnen- en buitenweg, strekkend van het land van Cornelis Elbertsz tot aan het land van Cornelis Jansz, belend ten westen Cornelis Elbertsz. Koopsom 61 gulden 10 stuivers. [6]
Op 28-6-1631 compareren Anthonia Jansdr, weduwe van Cornelis Pietersz, bakker te Nieuwkoop met als voogd haar broer IJsbrant Jansz, ter ene en Andries Pietersz, bakker en Maerten Pietersz voor zichzelf en Claes Jacobsz als voogden van de kinderen van de overleden jonge Cornelis Pietersz, Claes Jansz, man en voogd van Aeltgen Pietersdr, Adriaen Jansz, man en voogd van Geertgen Pietersdr, Jan Ghijsbertsz, handelend namens Cornelis Ghijsbertsz en Sijmon Ghijsbertsz, mede Neeltgen Ghijsbertsdr, kinderen en erfgenamen van Trijntgen Pietersdr, allen als erfgenamen van oude Cornelis Pietersz, ter andere zijde. Deling der nalatenschap. Dirck Willemsz Fent, man en voogd van Maritgen Pietersdr(¥) als mede-erfgenamen, is toebedeeld een perceel hooiland in het Zuideinde van Nieuwkoop, buitenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van het land van deze Dirck Willemsz tot dat van Jan Huijbertsz, belend ten oosten Gerrit Jacobsz en ten westen Dirck Willemsz. Arien Jansz, man en voogd van Geertgen Pietersdr, ontvangt een perceel veenland in het Noordeinde over de Achterweg, strekkend van de landen van Cornelis Willemsz en Joost Pietersz tot dat van Aelbert Philipsz, belend ten oosten Aelbert Philipsz en ten westen Arien Ariensz Kijnt. Aris (Andries) Pietersz komt toe een erf met schuren in het Noordeinde, binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Ghijsbert Ariensz, belend ten oosten Claes Lenertsz en ten westen Jan Ariensz, nog een akker land in het Zuideinde, binnenweg, strekkend van het land van Willem Cornelisz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Claes Dircxsz en ten westen Egbert Willemsz en Dirck Twaelffhoven. Anthonia Jansdr ontvangt een huis en erf met een boomgaard in het dorp Nieuwkoop, buitenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend ten noorden van de straat en ten zuiden het erf van Cornelis Cornelisz Boer, belend ten oosten Cornelis Dircxsz en Cornelis Boer en ten westen het kind van Frans Elbertsz en Cornelis Dircxsz, nog een perceel veenland onder Binnenweg, samen liggend met haar moeder Anna Jansdr, weduwe van Jan Isbrantsz, strekkend van het land van Gerrit Pietersz tot dat van Dirck Gijsz, belend ten oosten Gerrit Pietersz en ten westen Gerrit van Staveren. [7]

COMMENTAAR(¥) Op welke wijze Dirck Willemsz Fent en Maritgen Pietersdr erfgenamen zijn blijft vooralsnog onduidelijk.
Op 16-11-1634 delen Anthonia Jansdr, weduwe van Willem Willemsz Fent met als voogd haar broer IJsbrant Jansz ter ene en Jan Willemsz Fent voor zichzelf en Grietgen Willemsdr met Dirck Willemsz Fent en Cornelis Maertensz Col, haar ooms en voogden, kinderen en erfgenamen van de overleden Willem Willemsz Fent, diens nalatenschap. De kinderen ontvangen een bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterweg, belend ten oosten Claes Gerritsz en ten westen Sijmon Ariensz, nog een perceel land te Noorden buitenweg, strekkend van het land van Aert Jan Heer tot de Kawetering, belend ten oosten Elbert Sijmonsz en ten westen de weduwe van Jan Braats, nog een perceel hooiland in het Zuideinde buitenweg, gekomen van de grootvader van de kinderen, strekkend van het land van de kinderen van Gerrit Willemsz Fent tot in de oude Meije, belend ten oosten Jan Harmensz en ten westen Adriaen Heijndricxsz, nog een perceel veenland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van en tot het land van Cornelis Cornelisz Baillius, belend ten oosten Jan Ghijsz en Cornelis Claesz en ten westen Jacob en Willem Ghijszn, nog een rietsudde of kleiput in het Noordeinde achter Arien Jochemsz Buijtenwech, nog een schuldbrief op het bruikweer in het Zuideinde van Anna Jacobsdr, weduwe van Claes Claesz, groot 530 gulden, nog een brief op Dirck Willemsz Fent, groot 300 gulden, nog een rentebrief op Aert Jansz Heer, groot 100 gulden. De kinderen moeten bij leven van grootvader Willem Willemsz Fent hem jaarlijks 50 gulden uitkeren. Nog ontvangen ze de helft van 150 roeden turf. De weduwe behoudt een huis, erf en boomgaard in het dorp en alle verdere onroerende goederen, mede schuldbrieven en renten, geld, goud en zilver en 150 roeden turf. [8]
Op 21-4-1635 verkoopt Anthonia Jansdr, laatst weduwe van Willem Willemsz Fent met als voogd haar broer Wijt Jansz, aan haar andere broer IJsbrant Jansz een huis en erf met boomgaard in Nieuwkoop dorp, verongeld voor ½ morgen, strekkend ten noorden van de straat tot over de Wetering en de werf van Cornelis Cornelisz Boer, belend ten oosten Commer Dircxsz en Cornelis Cornelisz Boer en ten westen Jheremias Pietersz en Lauris Dircxsz Wit, nog een perceel veenland binnenweg, strekkend van het land van Gerrit Pietersz tot dat van Harmen Cornelisz Heer, belend ten oosten Gerrit Pietersz en ten westen de weduwe van Gerrit van Staveren en Harmen Cornelisz. Koopsom 1.250 gulden. [9]

Dirck Willemsz Tak

2b. DIRCK WILLEMSZ FENT / VAN DER PIJLEN, geb. vóór ca. 1585, ovl. 9-11-1647, beg. Nieuwkoop NH Kerk (zie zerk), belender in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de Achterweg (1607..1629), aan de buitenweg (1615..1646), (1652, 1671: kinderen van Dirck Willems Fent) aan de binnenweg (1615..1638), in het Noordeinde van Nieuwkoop aan de overweg (1625), aan de Achterweg (1615..1630), achter Nieuwkoop binnenweg (1644), woont te Nieuwkoop (1623), landgebruiker te Nieuwkoop (1631-1636), was als Dirk Willems Fent ambachtsbewaarder van Nieuwkoop en Noorden (1633),[19] treedt op als voogd van zijn nichtje Grietje Willems Fent (1634, 1635), doopgetuige (1638), draagt als Dirk Willemz Fent in 1648 (postuum!) ƒ 15,-- bij aan het bouwfonds voor de bouw van een eigen remonstrantse kerk in Nieuwkoop,[20] tr. vóór ca. 1617 MARITGE PIETERS (VAN WIERINGEN), geb. vóór ca. 1600, ovl. 1660-1665, dr. van Pieter Cornelis Arisz (ook Pieter Cornelis Backer), weerbare man en kerkmeester te Nieuwkoop, en Maritgen Dircxdr[21] (zie verder Kwartierstaat Lapikás nr. 6146. )

Op 8-12-1615 verkoopt Claes Willemsz te Nieuwkoop aan Dirck Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Jacob Ariensz tot de Achterweg, belend ten oosten Gerrit Jacob Pietersz en ten westen Cornelis Pietersz. Koopsom 116 gulden 2 stuivers 10 penningen. [22]
Op 4-2-1616 verkoopt Sijmon Jansz Jonge Snoeck te Zwammerdam aan Dirck Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde over de Achterweg, strekkend van het land van Philips Barentsz tot van de koper, belend ten oosten Gerrit Cornelisz en ten westen Lenert Willemsz. Koopsom 200 gulden. [23]
Op 31-12-1618 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Leendert Willemsz een perceel veenland in het Zuideinde over de Achterweg, strekkend van het land van de koper en dat van de verkoper tot het land van Lenert Cornelisz, belend ten oosten Dirck Willemsz Fent en ten westen Leendert Willemsz. Koopsom 62 gulden.[24]
Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623: "Dirck Willemsz ende Maritgen Pietersdr huijsvre met Jacob, Neeltgen, Trijntgen ende Grietgen heure kinders - 6 hoofden". [25]
Op 15-5-1624 verkoopt Pieter Cornelis Andriesz te Nieuwkoop aan zijn zwager Dirck Willemsz Fent een bruikweerland in het Zuideinde buitenweg, verongeld voor 3 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan de Masloot, belend ten oosten Dirck Willemsz Fent en Gerrit Gerritsz en ten westen Jan Claesz en Sijmon Jansz. Belast met een jaarlijkse pacht van 8 gulden, de koper toekomend. Koopsom 2.175 gulden. [26]
Op 10-8-1624 verkopen Pleun Bouensz (Barentsz?) en Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Jan Jansz, Jan Heer, een perceel land met schuur in het Zuideinde over de Achterweg, strekkend van het land van Cornelis Anthonisz tot dat van Jan Eliasz, belend ten oosten Gerrit Jacobsz en Gerrit Cornelisz en ten westen Lenert Willemsz. Koopsom 600 gulden. [27]
Op 22-10-1627 ruilen Dirck Willemsz Fent en Jan Willemsz Cats te Nieuwkoop onderling land. Dirck Willemsz Fent krijgt in eigendom een perceel veenland in het Noordeinde over de Achterweg, strekkend van het land van Willem Willemsz Cats tot dat van Ghijsbert Dricxsz van Vliet, belend ten oosten Anthonis Gerritsz en ten westen Jan Willemsz Lous. Jan Willemsz Cats ontvangt een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Jan IJsbrantsz tot de Achterweg, belend ten oosten Gerrit Jacobsz en ten westen Annetgen Lenertsdr. [28]
Op 22-10-1627 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Claes Willemsz Cats een perceel veenland in het Zuideinde over de Achterweg, strekkend van het land van Adriaen Huijgensz tot dat van Cornelis Cornelisz Baillius, belend ten oosten Harmen Cornelisz Heer en Annetgen Lenertsdr en ten westen Cornelis Stoffelen. Koopsom 172 gulden. [29]
Op 30-11-1630 verkopen Dirck Willemsz Fent voor zichzelf en Frans Jaspersz, scheepmaker, getrouwd met Annetgen Willem Fentendr, kinderen van Willem Willemsz Fent, aan Cornelis Cornelisz Baillius een bruikweerland in het Zuideinde van Nieuwkoop, binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Willemsz, belend ten oosten Claes Dircxsz en Willem Cornelisz en ten westen Jan Arien Jansz en Cornelis Stoffelsz. Koopsom 2.100 gulden. [30]
Register of Morgenboek van Nieuwkoop:[31]
1631 - ½ morgen op Dirck Willemsz Fent
1636 - op Ijsbrant Jansz.
Op 24-5-1635 verkoopt Cornelis Gerritsz Coij te Nieuwkoop aan Dirck Willemsz Fent een bruikweerland in het Zuideinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot aan de Achterweg, belend ten oosten Jan Jansz van Erckelen, de kinderen van Jacob Jochumsz en Pieter Tomasz en ten westen Pieter Janensz, Willem Jacobsz, Arien Aelbertsz en de weduwe van Philips Jansz. Koopsom 3.700 gulden. [32]
Op 24-5-1635 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Ghijsbert Ariensz een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van de weduwe van Jan Heijndricken tot aan mr. Cornelis van Sevenhoven, baljuw en het land van Willem Cornelisz, belend ten oosten Pieter Thomasz en ten westen Dirck Willemsz. Koopsom 700 gulden. [33]
Op 24-5-1635 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan mr. Cornelis van Sevenhoven, baljuw en schout, een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Dirck Willemsz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Willem Cornelisz en Arien Aelbertsz en ten westen de baljuw zelf en Aris Philipsz. Koopsom 600 gulden. [34]
Op 24-5-1635 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Jacob Gerritsz Vermij een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Cornelis Arimaat tot dat van Jan Isbrantsz, belend ten oosten Jan Gerritsz en ten westen Claes Jan Cluft en Jan Jacob Bouwensz. Koopsom 105 gulden. [35]
Op 5-11-1635 verkoopt Dirck Willemsz Fent aan Andries Pietersz een perceel veenland achter het dorp Nieuwkoop overweg, strekkend van Aris Gerritsz Coij tot het land van de koper, belend ten oosten de kinderen van Teus Gerritsz en ten westen Gerrit Jan de Vries. Koopsom 100 gulden. [36]
Op 5-11-1635 verkoopt Andries Pietersz, bakker te Nieuwkoop, aan Dirck Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van Willem Cornelisz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Jan Fransz en Aechte Dircxsdr en ten westen de weduwe van Egbert Willemsz en Dirck Ariensz Twaelffhoven. Koopsom 40 gulden.
Op dezelfde dag 5-11-1635 verkoopt Dirck Willemsz Fent bovengenoemd perceel aan Jan Jansz, kleermaker. Koopsom 72 gulden. [37]
Op 12-5-1637 verkopen Pieter Andriesz Baillius voor zichzelf en Cors Cornelisz van Dijck (Eijck), getrouwd met Jannetgen Andriesdr, kinderen van de overleden Andries Cornelisz Baillius, aan Jacob Pietersz Duijerniet en Dirck Willemsz Fent een kamp weiland, te verongelden voor 2 morgen, strekkend van het land van Ghijsbert Cornelisz tot het blokkamp van Cornelis Jansz, belend ten oosten Adriaen Matheusz, secretaris en ten westen Cornelis Jansz. Koopsom 1.800 gulden. [38]
Op 11-6-1637 verkoopt Frans Jaspersz, scheepmaker, getrouwd met Annetgen Willem Fentendr, aan zijn zwager Dirck Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Dirck Willemsz tot de Achterweg, belend ten oosten Dirck Ariensz Twaelffhoven en ten westen Jacob Pietersz en Adriaen Bouwensz. Koopsom 480 gulden. [39]
Op 11-6-1637 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Heijndrick Jochumsz een huis en erf in het Zuideinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot de weduwe van Jacob Jochumsz, belend ten oosten Jan Jansz van Erckel en ten westen de verkoper. Koopsom 975 gulden. Heijndrick Jochumsz draagt meteen dit huis over aan Pieter Ghijsbertsz, alias jonge Piet. Koopsom 1.150 gulden. [40]
Op 6-9-1638 verkoopt Cornelis Willem Jansz te Nieuwkoop aan Dirck Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Jan Andriesz tot aan de Achterweg, belend ten oosten de weduwe van Jacob Jochemsz en ten westen Cornelis Jansz. Koopsom 550 gulden. [41]
Op 15-9-1638 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Ghijsbert Cornelisz Crijger een perceel veenland binnenweg, strekkend van de verkoper tot aan de Achterweg, belend ten oosten Dirck Ariensz Twaelffhoven en ten westen Arien Bouwensz. Koopsom 567 gulden. [42]
Op 11-2-1639 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Cors Gerritsz een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Willem Jacob Dircksz tot dat van mr. Cornelis van Sevenhoven, belend ten oosten Claes Cornelisz Coij en ten westen Arien Aelbertsz van Wieringen. Koopsom 375 gulden. [43]
Op 11-2-1639 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Claes Cornelisz Coij een huis en erf met een perceel veenland daarbij gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 3 hond, strekkend van de Vorendijk tot mr. Cornelis van Sevenhoven, belend ten oosten Pieter Ghijsz jonge Piet, de kinderen van Jacob Jochumsz en Ghijsbert Ariense Wit en ten westen Willem Jacob Dircksz en Cors Gerritsz. Koopsom 1.350 gulden. [44]
Op 1-9-1640 verkopen Roeloff Jacobsz, zwager en Willem Ghijsz, getrouwd met Marritgen Jacobsdr, handelend namens Cornelis Ariensz, oom en voogd van oude Jan Jacobsz en Neeltgen Jacobsdr, allen kinderen van Jacob Ariensz en Marritgen Roelendr, beiden overleden, aan Dirck Willemsz Fent een perceel veenland in Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Jan Cornelisz van der Aer en dat van Dirck Claes Fransz tot de Achterweg, belend ten oosten Dirck Cornelisz, smid en ten westen de weduwe van Jan Pietersz van Aarlanderveen. Koopsom 915 gulden. [45]
Op 14-11-1640 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Aert Cornelisz van Vliet en Aris Jansz een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Jan Arisz tot aan de Achterweg, belend ten oosten de weduwe van Jacob Jansz en ten westen Cornelis Jansz. Koopsom 550 gulden. [46]
Op 14-11-1640 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Arien Willem Jan Huijgen een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Jacob Sijmon Bouwensz tot dat van Cornelis Ariensz, buurman, belend ten oosten Cornelis Jacob Jansz en ten westen Arien Ariensz. Koopsom 565 gulden. [47]
Op 14-11-1640 verkoopt Dirck Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Adriaen Matheusz, secretaris van Nieuwkoop, een kamp weiland en tuinen in het Zuideinde buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van het land van Ghijsbert Cornelisz Heer tot dat van Jacob Pietersz Duijerniet, belend ten oosten de koper en ten westen Cornelis Jansz. Koopsom 1.075 gulden. [48]
Op 9-5-1646 verkopen Cornelis Maertensz en Jan Ariensz, aan de Meije onder Zegveld voor hen zelf en Jan Maertensz en Jan Cornelisz van Leeuwen als ooms en voogden over Pieter Ariensz, Trijntgen, Claesgen en Neeltgen Adriaensdrs, minderjarige kinderen van Arien Maertensz en Annichgen Cornelisdr, die woonden aan de Meije, aan Dirck Willemsz Fent een kamp hooiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend uit de Masloot tot in de oude Meije, belend ten oosten Geert Lamberden en ten westen Jan Teusz Crijger. Koopsom 1.225 gulden. [49]
Op 15-5-1663 verkopen Cornelis Dircxsz Fent den ouden, Cornelis Dircxsz Fent den jongen, Cornelis Claesz Cats, getrouwd met Neeltge Dircxdr Fent, Dammis Cornelisz van Vlieth, getrouwd met Trijntie Dircxsdr Fent en Cornelis Ariensz van Wieringen, getrouwd met Grietge Dircxsdr Fent, allen als kinderen van de overleden Dirck Willemsz Fent, aan Elbert Jan Corsz aan de Meije een kamp hooiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1½ morgen, strekkend van het land van Arien Cees Hoogeveen tot in de oude Meije, belend ten oosten Pieter Cornelisz van Dobben en ten westen Marcelis Abramsz en genoemde Pieter Cornelisz. [50]
Op 16-9-1663 verkopen Cornelis Dircxsz Fent den ouden en Cornelis Dircxsz Fent den jongen, Cornelis Claes Cats, getrouwd met Trijntge Dircxdr Fent en Cornelis Ariensz van Wieringen, getrouwd met Grietge Dircxsdr Fent, kinderen van de overleden Dirck Willemsz Fent, samen handelend namens Pieter Dircxsz Fent, aan Aelbert Fulpsz van Vlieth een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Cornelis Dircxsz Fent de ouden tot dat van de weduwe van Roel Gijsen Crijger, belend ten oosten de koper en westen de nazaten van Jacob Pietersz Duijrniet. Koopsom 256 gulden 10 stuivers. [51]
Rinse Penningen 1665 : de weduwe van Dirck Willemsz Fent overleden.[52]
Op 23-04-1669 dragen Cornelis Dircksz Fent de jonge, Cornelis Claesz Cats, man en voogd over Neeltgen Dircxsdr, Willem Jacobsz met opdracht van zijn moeder Merritgen Claesdr, weduwe van Jacob Dircksz Fent, Diewertgen Cornelisdr, huisvrouw van Pieter Dircksz Fent, uitlandig persoon, mede handelend namens Cornelis Arijensz van Wieringen, die getrouwd was met Grietgen Dircxsdr, ieder voor 1/7 deel, over aan Cornelis Dircksz Fent de oude, mede-erfgenaam voor 1/7 deel, een huis en erf met 2 morgen weiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Cornelis Dircksz Fent de jonge, belend ten oosten de weduwe van Jacob Dircksz Fent en ten westen de weduwe van Cornelis Willemsz Crijger, nog een kamp hooiland aldaar, groot 1 morgen, strekkend van het land van de weduwe van Jacob Dircksz Fent tot het land van Pieter Cornelisz van Dobben, belend ten oosten Jacob Jacobsz van der Bijl en ten westen Cornelis Arijensz van Wieringen. Koopsom 3.350 gulden. [53]

Zerk in de NH Kerk te Nieuwkoop te voorschijn gekomen bij de restauratie van de kerk in 1984 (zie Ref. [54] voor een uitgebreid verslag hiervan). De tekst luidt:
"Hier is gerust Dirck Willemszoon van der Pijlen ende hij is gestorven den 8 november Ao 1647"
Foto: L. Lapikás, 2008
Detailopname van het wapen op deze zerk. Blazoenering: Gedeeld: A. drie gevederde pijlen schuinrechts geplaatst, B. een versmalde balk vergezeld van drie klimmende leeuwen, getongd en genageld, 1,2 geplaatst.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Het wapen op bovenstaande zerk lijkt een alliantiewapen Van Pijlen - van Wieringen te zijn.
Van Pijlen: in rood 3 zwartgepunte pijlen schuinrechts geplaatst, gevederd van goud en zwart. Kleuren gebaseerd op een wapen Pijl in Rietstap.
Van Wieringen: in goud een versmalde rode balk vergezeld van drie klimmende rode leeuwen, zwart getongd en genageld, 1,2 geplaatst. Dit wapen is een variant op het wapen van Dirck Heijricxzoon [55] (zie Kwartierstaat Lapikás nr. 27824 ).

klik op plaatje(s) om te vergroten

Gerrit Willemsz Tak

2c. GER(RI)T WILLEMSZ FENT / VAN PIJLEN, geb. vóór ca. 1595, ovl. 1653-1659, doopgetuige (1622), j.m. van Nieuwkoop (1623), belender in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de Achterweg (1628..1634), aan de buitenweg (1635..1648), (1660: de wed.) aan de binnenweg (1636..1653), in het Noordeinde van Nieuwkoop aan de buitenweg (1637, 1638), aan de binnenweg (1631), aan de Vorendijk (1633), timmerman te Nieuwkoop (1629, 1631), heet in 1648 voor het eerst Gerrit Willemsz Fent van Pijl tr. Nieuwkoop geref. 31-12-1623 ("met vrijbrief van de kerck van Noorden") GEERTGE ARIENS, ovl. na 1661, van de Bree in 't land van Woerden (1623), doopgetuige (1653).

Op 27-1-1626 verkopen Claes Huijbertsz, Pieter Claesz van Leijen, man en voogd van jonge Maritgen Huijbertsdr en Huibert Claesz als vader en voogd van Weijntgen Huijbertsdr, weduwe van Aert Ariensz, aan Gerrit Willemsz Fent een kamp land in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Crijn Cornelisz, belend ten oosten Willem van Cats en Jan Pietersz en ten westen Willem Cornelisz. Koopsom 1.500 gulden. [61]
Op 13-8-1627 verkoopt Gerrit Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Jan Severtsz (ook Staversz) een perceel veenland in het Zuideinde over de Achterweg, strekkend van het land van Cornelis Arien Jacobsz tot dat van Egbert Willemsz, belend ten oosten Jan Pieter Lenertsz en ten westen Aris Gijsz Quast en Egbert Willemsz. Koopsom 345 gulden. [62]
Op 29-10-1629 verkoopt Gerrit Willemsz Fent, timmerman te Nieuwkoop, aan Cornelis Gerritsz Koij een perceel veenland in het Zuideinde, overweg, strekkend van het land van Gerrit Willemsz tot dat van Cornelis Cornelisz Ouweneel, belend ten oosten Abram Trom en ten westen Maerten Reijersz. Koopsom 510 gulden. [63]
Op 23-7-1630 verkoopt Huijbert Jansz Craeck te Bodegraven aan Gerrit Willemsz Fent en Lauris Luijtensz Paddenburch een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de erven van Jacob Reijersz en Jan Jansz tot het land van Cornelis Pietersz Boetenkees, belend ten oosten Heijndrick Jaenen en ten westen de erfgenamen van Aper Fransz. Koopsom 200 gulden. [64]
Op 13-5-1631 verkoopt Gerrit Willemsz Fent, timmerman te Nieuwkoop, aan Isbrant Cornelisz een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop over de Achterweg, strekkend van en tot het land van Abram Jacobsz en tot het land van Cornelis Gerritsz Coij, belend ten oosten Cornelis Jacobsz, buurman en de weduwe van Claes Dircxsz en ten westen Cornelis Pieter Ghovertsz en Bastiaen Willemsz. Koopsom 480 gulden. Geroijeerd. d.d. 19-10-1637. [65]
Op 7-6-1632 dragen Adriaen Stevensz en Cornelis Gerritsz op aan Gerrit Willemsz Fent een kampje land in het Zuideinde van Nieuwkoop, binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot Lambert Jacobsz, bode en het land van Cornelis Thonisz Warre, belend ten oosten de weduwe van Jan IJsbrantsz en ten westen Jan de Vries en Jan Severtsz. Belast met een schuld van 100 gulden, toekomend de weduwe of erfgenamen van Jacob Pietersz. Koopsom 375 gulden. [66]
Op 23-6-1635 verkoopt Adriaen Claesz van Leeuwen, brouwer in "'t Lam" te Leiden, aan Willem Willemsz Lous en Gerrit Willemsz Fent een bruikweerland met huis en hof in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg met het veenland erbij dat van Aechgen Cornelisdr afkomstig is, verongeld voor 2½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot de Achterweg, belend ten oosten Cornelis Willem Jacobsz, Jan Willemsz Lous en anderen en ten westen Jan Jansz, kleermaker. Borg is Cornelis Cornelisz Stam. Koopsom 3.325 gulden. Gestelde gararantie door de comparanten: een perceel hooiland, strekkend van het land van Jan Eliasz tot het land van Grietgen Willemsdr, belend ten oosten Bouwen Gerritsz en ten westen Jan Eliasz. [67]
Op 6-3-1636 verkopen Dirck Ariensz als zoon en voogd van Meijnsgen Hagensdr, Aert Woutersz als zwager en Dirck Aelbertsz als voogd vanwege Hillegont Hagensdr te Zwammerdam, aan Gerrit Willemsz Fent een blokkamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van het land van Willem Cornelisz tot dat van de weduwe van Lenert Bouwensz, belend ten oosten Aris Willemsz Wit en ten westen Mees Ariensz: mede nog een kleiput, gelegen achter Arien Jochumsz. Koopsom 285 gulden. [68]
Op 12-11-1636 verkoopt Gerrit Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Huijch Gerritsz Coij een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Willem Willemsz Lous tot dat van Jan Roelen, ten westen Jan Roelen. Koopsom 920 gulden. [69]
Op 28-12-1637 verkoopt Gerrit Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Jan Roeloffsz een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Huijch Gerritsz en Jan Roelen tot de Achterweg, belend ten oosten Jan Roelen en de erfgenamen van Dammas Cornelisz en ten westen Jacob Heijndricxsz, schipper te Woerden. Koopsom 435 gulden 4 stuivers. [70]
Op 16-1-1642 verkopen Gerrit Jansz Creg en Aris Cornelisz Quast, ooms en voogden van Jan Jansz Creg, enige zoon van de overleden Jan Jansz Creg en Willempgen Pietersdr, aan Gerrit Willemsz Fent een kamp land in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend van Huijch Dircxsz tot het land van Aelbert en Geerloff Philipsz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Coij en ten westen de erfgenamen van Claes Gerritsz. Koopsom 750 gulden. Geroijeerd d.d. 9-5-1646. [71]
Op 17-11-1643 verkoopt Gerrit Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Cornelis Claesz van Cats een kamp land in het Zuideinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Dirck Sijmonsz, belend ten oosten de weduwe van Arien Heijndrick Jacobsz en Jan Dircxsz Lous en ten westen Cornelis Abramsz en Jan Stevertsz. Koopsom 1.470 gulden. [72]
Op 17-3-1659 verkoopt Geertgen Arijensdr, weduwe van Gert Willemsz Fent met als voogd Heijndrick van Sevenhoven aan haar zoon Gert Gertsz Fent van Pijlen een huis en erf met een erf land in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 4 hond 50 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoopster, belend ten oosten Pieter Huijgen van Leeuwen en ten westen Jan Willemsz Blesgrauw, nog een stuk hooiland aldaar buitenweg, groot 3 morgen, strekkend van het land van de nazaten van Marritgen Cornelisdr den Boer tot dat van de weduwe van Jan Aertsz, belend ten oosten Hermen Jansz van der Wel en Bouwen Gert Reijersz en ten westen Arijen Hendricksz. Geertgen Arijensdr stelt zich mede als borg voor haar zoon. Koopsom 987 gulden. [73]
Op 24-5-1660 is Geertjen Arijensdr, weduwe van Gerrit Willemsz Fent van Pijlen met als voogd Antonis Cornelisz van Wieringen 400 gulden schuldig aan Grietje Pietersdr Paviljoen, weduwe van Jan Hendricksz van Swieten. Gesteld onderpand: een perceel weiland in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, groot 1 ½ morgen, strekkend van het land van Huijch Dircxsz Versneij tot dat van Cornelis Arij Jongetje, belend ten oosten Jan Roelen van Bree en ten westen Jan Louwen van den Rijn. [74]
Op 16-4-1661 is Geertjen Arijensdr, weduwe van Gerrit Willemsz van Pijlen te Nieuwkoop met als voogd haar zwager Gerrit Pietersz aan de Meije, 300 gulden schuldig aan Jan Cornelisz van der Ham. Gesteld onderpand: een perceel weiland in het Zuideinde buitenweg, groot 1½ morgen, belend ten oosten Jan Roelen, ten zuiden Cornelis Arij Jongetjes, ten westen Jan Jansz van Leeuwen en ten noorden Huijch Dircxsz Versneij, nog een perceel veenland aldaar binnenweg, groot 30 roeden, belend ten oosten Pieter Huijgen van Leeuwen, ten zuiden Gerrit Gerritsz van Pijlen, ten westen de weduwe van Jan Willem Ermen en ten noorden Pieter Huijgen van Leeuwen. [75]
Op 16-4-1661 verkoopt Jacob de Groot, schout en rentmeester van Kalslagen met procuratie d.d. 16-4-1661 van Geertje Arijensdr, weduwe van Gerrit Willemsz van Pijlen, aan Pieter Huijgen van Leeuwen een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, groot 100 roeden, strekkend van het land van deze Geertje Arijensdr tot dat van Dirck Egbertsz, belend ten oosten de koper en westen de weduwe van Jan Willem Ermin. Koopsom 285 gulden. [76]
Op 23-4-1661 verkoopt Geertgen Arijensdr, weduwe van Gerrit Willemsz van Pijlen, aan Dirck Egbertsz een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, groot 300 roeden, strekkend van het land van Pieter Huijgen tot dat van Jacob Pietersz, belend ten oosten Jan Geerloffsz en ten westen de weduwe van Jan Willemsz Ermen. Koopsom 855 gulden [77]

Egbert NN Tak

2d. EGBERT NN (VAN PIJLEN?), geb. vóór ca. 1625.



COMMENTAAR(¥) deze 2d is wellicht identiek met 2y

Egbert Willemsz Tak

2h. EGBERT WILLEMSZ FENT, geb. vóór ca. 1595, ovl. na 1674?, belender achter Nieuwkoop dorp over de Achterweg (1619, 1622), in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de buitenweg (1625), aan de binnenweg (1626), aan de Achterweg (1628..1632), aan de overweg (1632), (de kinderen van Egbert Willemsz Fent zijn belenders te Nieuwkoop 1666) j.m. van Nieuwkoop (1629), is doopgetuige (1624, 1625, 1627), mogelijk schepen van Nieuwkoop (1673, 1674) als Egbert van Pijlen [81], tr. vóór 1623 (niet gevonden Nieuwkoop geref. 1619 (begin trouwboek) -1623)¥) MARITGEN PIETERSDR, doopget. (1620).

COMMENTAAR(¥) Egbert Willemsz, j.m. van Nieuwkoop, tr. Nieuwkoop geref. 25-11-1629 Stijntge Heijndrixs, j.d. van Nieuwkoop.
Het is onzeker of het hier een tweede huwelijk van Egbert Willemsz betreft. Andere inschrijvingen in het geref. trouwboek maken wel degelijk onderscheid tussen een j.m. en een wednr.

Op 11-11-1620 verkoopt Stoffel Cornelisz Mul te Nieuwkoop aan Egbert Willemsz Fent een bruikweer met huis en hof in het Zuideinde buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Jan Dirck Pietersz, belend ten oosten Cornelis Stoffelsz en Jan Hamers en ten westen Willem Pijnt. Onder voorwaarde dat Stoffel Cornelisz en zijn vrouw hun leven lang in het kleine huisje mogen blijven wonen. Koopsom 2.700 gulden. [82]
Op 25-9-1621 verkoopt Cornelis Sijmonsz, man en voogd van Maritgen Claesdr, die eerder getrouwd was met Heijndrick Dircxsz, aan Egbert Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van de kinderen van Pieter Jansz aan 't bruggetgen tot aan de Achterweg, belend ten oosten Jacob Sijmonsz Tol en ten westen Willem Fent. Koopsom 40 gulden. [83]
Op 28-12-1621 verkoopt Egbert Willemsz Fent aan Johan Theusz, dijkgraaf en Arien Claesz D'Erckel, drossaard, een perceel veenland achter het dorp, overweg, strekkend van het land van de weduwe van Arien Elisz tot aan Johan Theusz, belend ten oosten Dirck Gerritsz Coij en Dirck Jan Aelbertsz en ten westen Johan Theusz. Koopsom 250 gulden.[84]
Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623: "Egbert Willemsz ende Maritgen Pietersdr sijn huijsvre met Neeltgen Pietersdr haer jongwijf - 3 hoofden". [85]
Op 2-1-1627 verkoopt Dirck Pietersz Velssen te Nieuwkoop aan Egbert Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Dirck Meesz tot de Achterweg, belend ten oosten Willem Willemsz Fent en ten westen de weduwe van Lambert Ariensz. Koopsom 450 gulden. [86]
Op 7-2-1629 verkoopt Egbert Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Arien Huijgen een perceel veenland in het Zuideinde over de Achterweg, strekkend van het land van Dirck Fent tot dat van Claes Matsen, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Jan Heer en ten westen Cornelis Stoffelen. Koopsom 175 gulden. [87]
Kohier van de 2b 200e penning van Rijnland: 1676. Nieuwkoop: de erven van Aryen Bouwensz Capiteyn zijn Pieter Egbertsz Fent van Pylen en Willem Egbertsz Fent van Pylen.

Cornelis Willemsz Tak

2yy. CORNELIS WILLEMSZ FENT (TAET?), geb. vóór ca. 1610, ovl. 1636-1648, tr. vóór 1636 AELTGEN AELBERTSDR, geb. vóór 1613, ovl. na 1648, voor wie Adriaen Claesz, molenaar, oom en voogd is in 1613,[88] dr. van Aelbert Jacobsz en Anna Claesdr.

Op 3-6-1636 verkopen Cornelis Willemsz Taet(¥), man en voogd van Aeltgen Aelbertsdr, Willem Cornelisz, man en voogd van Odetgen Aelbertdr, mede handelend namens hun zwager Arien Aelbertsz, Cornelis Jacob Aelbertsz voor zichzelf en handelend als voogd over de onmondige kinderen van de overleden Jacob Aelbertsz, allen als kinderen van de overleden Aelbert Jacobsz, die woonde te Nieuwkoop in het Noordeinde, aan Jan Willemsz Fent een bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan het land van Pieter Thomasz, belend ten oosten de weduwe van Jacob Aelbertsz en ten westen Claes Gerritsz. Belast met 300 gulden volgens rentebrief. Koopsom 1.550 gulden. [89]
Op 18-10-1648 verkoopt Lijsbeth Elbertsdr, weduwe van Jan Ariensz Vermij met als voogd Pieter Cornelisz Verhoeff, aan Aeltgen Aelbertsdr, weduwe van Cornelis Willemsz Fent(¥) een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Jacob Jansz Pijper tot Louris Claesz van Wieringen, belend ten oosten de weduwe van Wijt Cornelisz Taet en ten westen Aris Cornelis Gijsz Quast. Koopsom 500 gulden. [90]

COMMENTAAR(¥) Wat is nu de echte naam van de echtgenoot van Aeltgen Aelbertsdr, Cornelis Willemsz Taet of Cornelis Willemsz Fent? Of is er in een van beide bovenstaande akten sprake van een leesfout? In twee andere akten van 1635, 1666 heet hij ook Taet en niet Fent. CONCLUSIE verwijderen!

Hendrik NN Tak

2i. ARIJEN HENDRICKSZ, geb. vóór ca. 1625, ovl. vóór 1649, belender aan de Meije (1667), tr. vóór ca. 1645 TRIJNTGEN JANSDR DE VRIES, geb. vóór ca. 1620, ovl. na 1667, wordt in het Hoofdgeld van Nieuwkoop (1623) vermeld als (oudste) dr. van Jan Gerritsz de Vries en Grietgen Jansdr

Op 29-1-1634 verkoopt Jan Gerritsz de Vries te Nieuwkoop aan zijn kinderen Trijntgen, Grietgen en Marritgen Jansdr een huis en erf in het Zuideinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Willemsz Fent, belend ten oosten deze Fent en ten westen Jochem Dirck Lousz. Koopsom 700 gulden. Ze verkopen dit huis opnieuw aan Cornelis Abramsz, timmerman, voor 900 gulden. [91]
Op 29-5-1634 verkoopt Cornelis Stoffelsz Mul te Nieuwkoop aan Trijntgen, Marritgen en Grietgen Jansdr de Vries een huis en erf in het Zuideinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Bouwen Gerritsz, belend ten oosten Bouwen Gerritsz en ten westen Cors Dircxsz. Koopsom 490 gulden. [92]
Op 1-3-1649 verkoopt Trijntgen Jansdr, weduwe van Arien Heijndricksz met als voogd haar vader Jan Gerritsz de Vries, aan Jan Cornelisz Pijper een huis in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Heijndricksz, belend ten oosten Cornelis Heijndricksz en ten westen Cornelis Claesz Cats. Koopsom 675 gulden. [93]
Op 26-1-1667 draagt Trijntgen Jansdr de Vries, weduwe van Arijen Hendricksz in het Zuideinde van Nieuwkoop met als voogd Hendrick van Sevenhoven, over aan haar zoon Hendrick Arijensz van Pijlen twee huisjes met erven in het Zuideinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Severtsz, kramer, belend ten oosten Arijen Cornelisz Barent (?) en ten westen voornoemde Barentsz. De koper moet hiervoor 405 gulden betalen aan Grietgen Pietersdr Paviljoen. [94]

Fragment Van der Pijl I

Van de onderstaande Cornelis van der Pijl is verwantschap met het hier behandelde geslacht Van Pijlen nog onduidelijk.

2e. Cornelis van der Pijl, geb. vóór ca. 1615.

Op 18-10-1687 compareren Annetje Pieters, weduwe van Sijmon Cornelisz van der Pijl, wonende in het Noordeinde, ter eenre zijde, en Marritje Cornelisdr van der Pijl, weduwe van Gijsbert Claesz van Wieringen, wonende te Nieuwkoop, geassisteerd met Jacob Claesz Lous, mede wonende te Nieuwkoop, Cornelis Pietersz Noorthollant, wonende te Aarlanderveen, nog Jacob Claesz Lous, procuratie hebbend van Appolonia Cornelisdr van der Pijl wonende te Amsterdam en Cornelis Cornelisz van der Pijl, wonende te Woubrugge, beiden als bejaarde dochter en zoon van Cornelis Cornelisz van der Pijl, in leven linnenwever te Aarlanderveen, ter andere zijde. Genoemde procuratie is gepasseerd voor Johannes Boots notaris te Amsterdam op 29-9-1687. Alle comparanten zijn erfgenamen van Sijmon Cornelisz van der Pijl, hun broer en oom (zijn testament voor notaris Clement Stouthandel was van 12-01-1662). Annetje Pieters behoudt alle roerende en onroerende goederen en zal de verdere erfgenamen samen uitreiken het bedrag van 300 gulden. [95]
  Uit hem:
 • 1. Si(j)mon Cornelisz van der Pijl, ovl. 1680-1687 (kort voor 1687?), testeert 1662, belender te Aarlanderveen (1670), betaalt als cramer te Aarlanderveen ƒ 1,-- familiegeld (1674), vermeld als winkelier te Aarlanderveen in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 3 personen in de klasse kleine getaxeerden, [96] tr. Annetje Pieters, ovl. na 1687, wonende in het Noordeinde (1687) te Aarlanderveen (1687).
  Op 14-8-1687 verkoopt Annetje Pieters, weduwe van Sijmon Cornelisz van der Pijl, aan Willem Pietersz Crijger, wonende te Aarlanderveen, een huis en erf met schuur in het Noordeinde, groot 1 hond, belend ten oosten, zuiden en noorden Claes Dircxsz van Wieringen en ten westen de Aarlanderveensedijk, nog twee percelen veenland in de Nakoop, belend ten oosten en westen Maerten Claesz Verbrugge, ten zuiden Claes Dircxsz van Wieringen en ten noorden Jan Neuteboom c.s., nog een schuur en schuurstaal op de heide, strekkende uit de wetering tot in de Grafelijkheid, belend ten zuiden IJsaack Abrahamsz van Wieringen en ten noorden Cornelis Maertensz Stichter, nog een schuur en schuurstaal naast de Noordeindse Bentlaan, belend ten oosten Hendrick Joosten Verlaen, ten westen en zuiden Cornelis Gijsz Hoogendijck en ten noorden de Bentlaan, nog een teeltuin, groot 60 roeden, in het Noordeinde, belend ten zuiden Maerten Jacobsz Hoogeveen en ten oosten, westen en noorden Pieter Cornelisz Baes. Koopsom 800 gulden. [97]
 • 2. Marritje Cornelisdr van der Pijl (van Pijlen), geb. vóór ca. 1635, ovl. na 1687, wonende te Nieuwkoop (1687), tr. 1o [98] Doede Gerrits, ovl. vóór 1666, tr. 2o Noorden begin 1666[99] Gijsbert Claesz van Wieringen, ovl. 1683-1685, schepen van Nieuwkoop (1642, 1643), vermeld als bouwman te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 2 personen in de klasse kleine getaxeerden,[100] wednr. van Maritge Cornelisdr Quast, zn. van Claes Fransz en Neeltgen Dircsdr Wit. Hij testeert met zijn eerste vrouw 1653 en 1656.[101] Uit het huwelijk van Wieringen-van der Pijl geen kinderen bekend.
 • 3. Cornelis Cornelisz van der Pijl, ovl. vóór 1687 (voor 1667?), linnenwever te Aarlanderveen, tr. verm. voor 1667 Aeltgen Querten, ovl. vóór 1667.
  Op 18-5-1667 is Jacob Jacobsz Vermij schuldig aan de weeskinderen van Cornelis Cornelisz van der Pijl en Aeltgen Querten, beiden overleden, een bedrag van 598 gulden. Gesteld onderpand: 1½ morgen land in de Oosterpolder, belend ten oosten en zuiden Jan Arijensz Vermij, ten westen Jan Jansz van der Camp en ten noorden Jacob Jacobsz Vermij voornoemd. [102]
   Uit hem (uit dit huwelijk?):
  • a. Appolonia Cornelisdr van der Pijl, geb. (voor 1667), ovl. na 1687, onmondig in 1667? bejaarde dochter wonende te Amsterdam (1687).
  • b. Cornelis Cornelisz van der Pijl, geb. vóór 1667?), ovl. na 1687, onmondig in 1667? wonende te Woubrugge (1687).

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 2 ( 102 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005
 2. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 3. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 220v
 5. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 152
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. YY
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 272
 8. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 60, blz. 218v
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 14v
 10. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 60, blz. 112v
 11. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 23
 12. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 23
 13. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 130v
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 168
 15. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 16. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 171v
 17. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 180v
 18. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 180v
 19. Mededeling Hendrik Battjes te Amsterdam, 2008
 20. Mededeling Hendrik Battjes te Amsterdam, 2008
 21. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p44
 22. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 118v
 23. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 152
 24. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 57, blz. 175
 25. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 26. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 140
 27. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 148v
 28. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 20
 29. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 21
 30. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 238
 31. OA Nieuwkoop, inv. nr. 97, f83, gecit. in Meijer en Van Wieringen, l.c. p45
 32. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 21v
 33. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 22
 34. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 22
 35. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 22v
 1. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. YY
 2. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 52
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 162
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 177
 5. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 177v
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 35v
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 36v
 8. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 68v
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 68v
 10. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 179v
 11. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 189
 12. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 189
 13. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 189
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 208
 15. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 307v
 16. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 324
 17. GA Leiden, Rinse Penningen. medegedeeld door Fons van Wieringen, 2009
 18. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 188
 19. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 20. Meijer en Van Wieringen, l.c., p249
 21. GBLO 8(1993)129
 22. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 42, 42v
 23. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 129v
 24. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 129v
 25. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 233 en 233v
 26. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 214v
 27. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 14
 28. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 138 Iv
 29. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 220v
 30. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 257v
 31. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 60, blz. 36v
 32. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 30
 33. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 55v
 34. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 122
 35. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 218v
 1. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 272
 2. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 78v
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. YY
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 161
 5. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 196
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 197v
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 198
 8. Groenehart Archieven, inv. nr. 2, blz.134v
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 198v
 10. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 230
 11. ARA, Den Haag, Trouwboek gerecht Nieuwkoop, passim
 12. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 57, blz. 246
 13. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 20v
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 28v
 15. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 16. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 270v
 17. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 100
 18. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 360
 19. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 90v
 20. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 117
 21. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 60, blz. 148v
 22. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 60, blz. 182v
 23. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 123v
 24. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 83
 25. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1686-1692, inv. nr. 65, blz. 70v
 26. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 212v volgnr. 91
 27. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1686-1692, inv. nr. 65, blz. 65
 28. Meijer en Van Wieringen, l.c. p594
 29. Meijer en Van Wieringen, l.c. p594
 30. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 182v volgnr. 194
 31. ONA Woerden
 32. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1664-1670, inv. nr. 5, blz. 74

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15