This page was last updated : 100411.
File size is: 104 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 1

Wapen Van Pijlen: in rood 3 zwartgepunte pijlen schuinrechts geplaatst, gevederd van goud en zwart.
Dit wapen komt voor als deel van een alliantiewapen Van Pijlen - van Wieringen op een zerk in de NH Kerk te Nieuwkoop.[1] De kleuren zijn gebaseerd op een wapen Pijl in Rietstap.

1a. WILLEM WILLEMSZ FENT (de oude), geb. vóór ca. 1560, ovl. na 1631, vermeld als Willem Willemsz Fent, belender in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de buitenweg (1603..1631), aan de binnenweg (1605..1627), aan de Achterweg (1603..1618), in het Noordeinde van Nieuwkoop aan de binnenweg (1611..1630), aan de Achterweg (1611..1631), in Noorden, aan de buitenweg (1631), vermeld als Willem Fent, belender in de Oude Meije (1620), in Zuideinde van Nieuwkoop aan de buitenweg (1621), aan de binnenweg (1620-1621), aan de Achterweg (1621..1630), in het Noordeinde van Nieuwkoop aan de binnenweg (1622, 1632), was Wees- of Heilige Geestmeester (armmeester) van Nieuwkoop en in die hoedanigheid in 1608 betrokken bij een nieuwe keur van 41 artikelen voor de Nieuwkoopse weeskamer,[2] treedt in 1615 op als voogd van Clara en Lijsbet Pieterdrs, kinderen van de overleden Pieter Cornelisz Langen wiens nageslacht zich Van der Pijl gaat noemen (zie Fragment Van der Pijl II), bezit 4½ hond land in het Zuideinde van Nieuwkoop, gelegen in een perceel van 12 morgen (1626), tr. vóór ca. 1585 MARITGEN DIRCXDR (VAN DER PIJL(EN)?), geb. vóór ca. 1565, ovl. na 1623. Zij wonen te Nieuwkoop, vermoedelijk in de Kerkbuurt (1603).

Willem Willemsz Fent en Maritgen Dircxdr wonen te Nieuwkoop, en krijgen daar minstens vier zoons, die bij elkaars kinderen als doopgetuigen optreden en wier afstammelingen allen in de loop van de 17de eeuw de naam (Fent) Van (der) Pijlen gaan voeren. De voorzichtige conclusie moet luiden dat Maritgen Dircxdr uit een geslacht Van (der) Pijlen stamt. Haar mogelijke vader Dirck van Pijlen is echter (nog) niet gevonden. Er zijn wel diverse personen Dirck Pijll te Amersfoort en Utrecht in de 16de eeuw, met wie echter geen verband is aan te tonen.

In het Kohier van de Capitale Leninge van het jaar 1600 komen onder Nieuwkoop ca. twintig aangeslagenen voor. Daarbij is geen Willem Willemsz (Fent).
Op 12-11-1603 draagt Willem Willemsz Fent te Nieuwkoop op aan Marijtgen Cornelisdr een rentebrief d.d. 5-3-1603, inhoudend de koop van een huis en erf in de Kerkbuurt. Betaald met een schuldbrief van 290 gulden. [3]
Op 4-2-1604 koopt Willem Willemsz Fent van Laures Willemsz, smid, een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van het land van Elias Jansz tot dat van Jan Pietersz, belend ten oosten Elijas Jansz en ten westen Jan Claesz, Jan Barentsz en Aper Fransz. Koopsom 398 gulden. [4]
Op 30-10-1605 is Pleun Barentsz 48 gulden schuldig aan Willem Willemsz Fent. Gesteld onderpand: een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop over de Achterweg, strekkend van het land van Jan Corsz Plemp (?) tot dat van Aper Fransz, belend ten oosten Gerrit Jaep Pietersz en ten westen Jan Maerten Burgh.[5]
Op 22-12-1605 verkoopt Cornelis Anthonisz, secretaris, aan Willem Willemsz Fent een perceel veenland achter het dorp over de Achterweg, strekkend van het land van Cornelis Arien Jacobsz tot dat van Volck Jochumsz, belend ten oosten Pieter Cornelisz Lange en ten westen Ghijsbert Ariensz Quast. Koopsom 280 gulden. [6]
Op 10-3-1606 verkoopt Jan Willem Volckersz aan Willem Willemsz Fent een perceel in het Zuideinde van Nieuwkoop, binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de Voorendijk tot het land van Gerrit Jonge Dircken, belend ten oosten Theus Theuisz, dekker en ten westen Gerrit Gerritsz. Koopsom 375 gulden. [7]
Op 5-5-1608 verkopen Pieter Cornelisz voor zichzelf, Christoffel IJllisz, getrouwd met Marritgen Cornelisdr, met als voogden Cornelis Cornelisz Ouwe Neel en Cornelis Aelbertsz, aan Willem Willemsz Fent een perceel weiland in het Zuideinde buitenweg, verongeld voor 1 morgen 4½ hond, strekkend van het land van Cornelis Andriesz van de dam af tot het land van Heijnrick Willemsz, belend ten oosten Cornelis Adriaensz en ten westen de weduwe en kinderen van Jan Willem Volckersz. Koopsom 656 gulden. [8]
Op 28-2-1609 verkoopt Willem Willemsz Fent aan Abraham Jacobsz Trom een huis met een perceel land in het Zuideinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Willem Sijmonsz, belend ten oosten Theus Matheusz, dekker en ten westen Gerrit Gerritsz. Koopsom 600 gulden. [9]
Op 28-12-1609 is Pleun Barentsz te Nieuwkoop 88 gulden schuldig aan Willem Willemsz Fent. Gesteld onderpand: een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop over de Achterweg, strekkend van het land van Aper Fransz tot Jan Corsz, belend ten oosten Gerrit Jacobsz en ten westen Jan Maertensz. [10]
Op 13-11-1613 is Lauris Dircxsz te Nieuwkoop 100 gulden schuldig aan Willem Willemsz Fent. Gesteld onderpand: een bruikweerland in het Zuideinde buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Geerte Buurman, belend ten oosten Philips Dircxsz en ten westen Arien Cornelisz. [11]
Op 11-12-1613 verkoopt Willem Jansz te Nieuwkoop aan Willem Willemsz Fent een perceel veenland in het Zuideinde over de Achterweg, strekkend van Pieter Lambertsz tot het land van Jan Eliasz, belend ten oosten Gerrit Cornelisz Staveren en ten westen Pieter Stoffelsz. Koopsom 30 gulden. [12]
Op 2-6-1615 is Lauris Dircxsz te Nieuwkoop 150 gulden schuldig aan Willem Willemsz Fent. Gesteld onderpand: een bruikweerland in het Zuideinde buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Geert Buijerman, belend ten oosten Philips Dircxsz en ten westen Adriaen Cornelisz. [13]
Op 14-10-1615 verkoopt Willem Willemsz Jonge Fent te Nieuwkoop aan Michiel Gerritsz Goetknecht een bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor 1 morgen 5 hond, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten Claes Gerritsz en ten westen Adriaen Sijmonsz. Koopsom 1.650 gulden. Gestelde garantie: een perceel veenland in het Noordeinde over de Achterweg, strekkend van het land van Gerrit Dircksz tot dat van Cornelis Anthonis, belend ten oosten Cornelis Anthonisz en ten westen jonker Willem van Montfoort. [14]
Op 15-12-1615 verkoopt Willem Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Arien Aelbertsz een stuk land, genaamd "de Loet" in het Noordeinde over de Meije, strekkend uit de Nieuwe Meije tot in de Oude Meije toe. Koopsom 470 gulden. [15]
Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623: "Willem Willemsz Fent ende Maritgen Dircxdr sijn huijsvr met Gerrit heur soon(¥) - 3 hoofden". [16]

COMMENTAAR(¥) De andere veronderstelde kinderen zijn kennelijk al vertrokken.
Op 20-10-1624 verkoopt Willem Willemsz Fent te Nieuwkoop aan Aert Jansz Heer een bruikweerland te Noorden buitenweg, verongeld voor 2½ morgen, strekkend uit de Voorwetering tot Willem Willemsz Fent, belend ten oosten Trijntgen Pietersdr te Amsterdam en ten westen Aeltgen Maertensdr. Betaald met een schuldbrief, groot 2600 gulden, ten laste van Aert Jansz, op genoemd bruikweer en op een perceel land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Dirck Meesz tot Vreeck Maertensz toe, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Elias Jansz, mede nog een obligatie op Marritgen Jansdr, weduwe van Lauris Leendertsz, groot 325 gulden. [17]
In 1633 besluiten de baljuw, ambachtsheemraden en gekwalificeerde ingelanden van Nieuwkoop en Noorden, om alle dijksloten noordwaarts de Nieuwkoopse Dijk, van de woning van Van Pijlen tot aan de Basgesbrug, ter breedte van de huiswerven af te dammen en de werven vast te maken. [18]
Dit is de vroegst gevonden vermelding van de naam Van Pijlen te Nieuwkoop. Het betreft hier mogelijk de woning van Willem Willemsz Fent of van een van diens zonen.

Fragment Van der Pijl II

Ia. Pieter Cornelisz Langen, geb. vóór ca. 1565, ovl. vóór 1615, tr. vóór ca. 1590 Hillegont Jansdr, ovl. na 1623, woont te Aarlanderveen (1615..1623), bij haar dochter Elisabeth (1623).

Op 29-9-1615 compareren Hillegont Jansdr, weduwe van Pieter Cornelisz Langen te Aarlanderveen met als bloedvoogd Jan Cornelisz ter ene en Cornelis Pietersz Ouwe Kees, Cornelis Pietersz Jonge Kees en Cors Pietersz voor zichzelf, Matheus Cornelisz, getrouwd met Maritgen Pietersdr en Willem Willemsz Fent als voogd van Clara en Lijsbet Pieterdrs, samen kinderen van de overleden Pieter Cornelisz Langen, ter andere zijde. De kinderen valt ten deel een perceel veenland achter het dorp Nieuwkoop over de Achterweg, strekkend van Pieter Claesz Duijerniet tot aan de landscheiding, belend ten oosten Jacob Marcelisz Trom en ten westen Jacob Jacobsz, nog een perceel aldaar, strekkend van de landscheiding tot het land van Willem Pietersz, belend ten oosten Jan Cornelisz van Staveren en ten westen Cornelis Pietersz Ouwe Kees, nog twee klootstalen, strekkend van het land van Jan Dircxsz Kock tot Jan Cleijn Pieren, belend ten oosten Volckertsz en ten westen Jan Cleijn Pieren, nog een perceel over de Achterweg, strekkend vandaar tot het land van Stoffel Cornelis Aertsz, belend ten oosten Dirck Willem Ouwe Lous en ten westen Cornelis Cornelisz Crijger, nog een perceel strekkend van het veenpad tot in de "streckvaert", belend ten zuiden de erfgenamen van Pieter Cort Jan en ten noorden het veenpad, nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het veenpad tot in de Trekvaart, belend ten zuiden Gerrit Jan Gerritsz en ten noorden Cornelis Pietersz Ouwe Kees. [36]
  Uit hem:

IIa. Cornelis Pieter Langensz (de Oude) (alias Ouwe Kees), geb. vóór ca. 1600, ovl. 1638-1641, komt voor in een aantal akten te Alphen en Aarlanderveen (1621..1638), treedt op als voogd van zijn zuster Clara (1622), treedt op als voogd van zijn zuster Elisabeth (1631), woont te Aarlanderveen (1622), tr. vóór 1623 NN, ovl. vóór 1623, wed. van NN (waaruit voorkinderen).

Op 13-5-1622 verkoopt Willem Sijmonsz te Nieuwkoop aan Cornelis Pietersz Langen te Aarlanderveen een perceel veenland aan de zuidzijde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 2 morgen 2 hond, strekkend van het land van Bastiaen Willemsz tot aan de Strekvaart of Achterwetering, belend ten oosten de Strekvaart en ten westen de Aarlanderveense kade. Koopsom 1.200 gulden. [41]
Op 13-5-1622 verkoopt Cornelis Pietersz Langen te Aarlanderveen aan Ghijsbert Jansz te Aarlanderveen een perceel veenland in het Zuideinde, overweg, strekkend van het land van Dirck Willemsz tot de landscheiding, belend ten oosten Jan Cornelisz Staveren en ten westen Willem Cornelisz, nog een perceeltje overweg, strekkend van het land van Bastiaen Willemsz tot dat van Dirck Willemsz en dat van ....., belend ten oosten Jacob Maertensz en ten westen Pieter Dircksz. Koopsom 500 gulden. [42]
Hoofdgeld van Aarlanderveen anno 1623: "Cornelis Pietersz ouwe kess, weduwenr met Jacob ende Geertgen sijn kinderen mitsgaders Willem ende Maritgen voorkinderen van sijn huijsvre sa - 5 hoofden". [43]
Op 2-6-1625 verkoopt Cornelis Pietersz Langen d'oude te Aarlanderveen aan Pieter Tijsz, scheepmaker, een perceel land in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 2 morgen 2 hond, strekkend van het land van Bastiaan Willemsz tot in de Achterweg, belend ten oosten Jacob Evertsz en de Strekvaart en ten westen de Aarlanderveense waterkering. Koopsom 1.000 gulden. Op 8-6-1636 is hierop 300 gulden betaald aan Jan Gerritsz, schipper, getrouwd met Geertgen Cornelisdr, "ende sulcx swager (=hier schoonzoon) van Cornelis Pietersz Langen d'oude. Geheel geroijeerd d.d. 2-9-1676. [44]
Op 1-2-1628 verkopen Pieter Maerten Janz voor zichzelf en handelend namens zijn moeder Leuntgen Cornelisdr, weduwe van Maerten Jansz en Jacob Maertensz voor zichzelf en vervangende Cornelis Tonisz, man en voogd van Marritgen Maertensdr, aan Claes Jansz, herbergier, een perceel veenland in het Zuideinde over de Achterweg, strekkend van de landen van Jan Severtsz en Geertgen Jacobsdr tot aan dat van Jan Cornelisz Staveren, belend ten oosten Gerrit Reijersz en ten westen Pieter Dircksz Kindt (?). Claes Jansz, herbergier en koper, draagt het perceel veenland weer over aan Cornelis Pietersz Langen alias ouwe Kees. Koopsom 475 gulden. [45]
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Jacob Cornelisz, geb. vóór 1623.
 • 2. Geertgen Cornelisdr, geb. vóór ca. 1615, tr. vóór 1636 Jan Gerritsz, schipper (1636).
  Op 2-6-1625 verkoopt Cornelis Pietersz Langen d'oude te Aarlanderveen aan Pieter Tijsz, scheepmaker, een perceel land in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 2 morgen 2 hond, strekkend van het land van Bastiaan Willemsz tot in de Achterweg, belend ten oosten Jacob Evertsz en de Strekvaart en ten westen de Aarlanderveense waterkering. Koopsom 1.000 gulden. Op 8-6-1636 is hierop 300 gulden betaald aan Jan Gerritsz, schipper, getrouwd met Geertgen Cornelisdr, "ende sulcx swager (=hier schoonzoon) van Cornelis Pietersz Langen d'oude. Geheel geroijeerd d.d. 2-9-1676. [46]

IIb. Cors Pietersz Langen (de Jonge) (alias Jonge Kees), geb. vóór ca. 1590, woont te Aarlanderveen (1629), belender in het Grove land onder Nieuwkoop (1639), tr. Evertgen Jansdr.

Hoofdgeld van Aarlanderveen anno 1623: "Cors Pietersz, ende Evertgen Jansdr sijn huijsvre met Pieter ende Geertgen heure kinderen - 4 hoofden". [47]
Op 24-12-1629 verkoopt Cors Pietersz Langen te Aarlanderveen met procuratie van zijn broer Cornelis Pietersz Langen aan Cornelis Cornelisz Stam een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop over de Achterweg, strekkend van de landen van de weduwe van Willem Gerritsz Cluft en die van Jan Severtsz tot dat van Jan Cornelisz van Staveren, belend ten oosten de weduwe van Willem Gerritsz Wasten en ten westen Pieter Dircxsz Taet. Borgen zijn Claes Jan Claesz en Aert IJsaacxsz. [48]
Op 11-7-1631 draagt Bouwen Volckensz over op Cors Pietersz Langen 9 hond hooiland in twee kampen in het Pulmot, strekkende uit de Meije tot het land van Volckensz voornoemd, belend ten zuiden mede Volckensz en, ten noorden de erfgenamen van Thomas Adriaen Dirck Thomasz. Koopsom 1.000 gulden. [49]
Op 22-12-1666 compareren Pieter Corsz van der Pijl, Jonge Jan Corsz van der Pijl, Pieter Gerritsz, getrouwd met Hillegont Corsdr, Dirck Jacobsz Lelijvelt, getrouwd met Luijltgen (?) Mouringhsdr, wier moeder was Geertgen Corsdr, en Aeffgen Claesdr, weduwe van Oude Jan Cors Pier Langens, geassisteerd met haar vader Claes Pietersz Lansman, erfgenamen van Cors Pieter Langensz en Evertgen Jansdr, om de nalatenschap te delen.
 • Pieter Corsz van der Pijl valt ten deel een huis, erf en houttuin, strekkende van de Aarlanderveensedijk tot het land van Jonge Jan Corsz, belend ten zuiden Heijndrick Jacobsz van der Hoorn en ten noorden Cornelis Dirck Grietges Volck, nog 3 morgen 4 hond hooiland te velde over de wetering in de Zuideinderpolder van Aarlanderveen, strekkende uit de Molenwetering tot aan het land van Theuwis Cornelis Pietersz, belend ten noorden Theuwis voornoemd en ten zuiden de erfgenamen van de jonge brouwer, nog een schuurstal bij de heide, belend ten oosten Jonge Jan Corsz, ten westen Cornelis Dirck Grietges Volck, ten noorden de heide en ten zuiden Ouwe Jan Corsz, nog 1 morgen 2 hond aan de Schinkel in de Zuideinderpolder, belend ten westen Jacob Ariensz, ten oosten de kinderen van Cornelis Cornelisz Oudeneel, ten noorden Ouwe Jan Corsz en ten zuiden de Meijevaart, nog een vijfde deel "van 't schrijsel van de Siende bij de Vonck", nog een perceeltje veenland op Nieuwkoop in het grove land met een schuur, belend ten noorden Cors Claesz en Pieter Ariensz van Griecken, nog een perceeltje op Nieuwkoop in de 60 roeden, belend ten noorden de erfgenamen van Jan Dirck Heijndricken en ten zuiden Heijndrick Gijsz Baes.
 • Jonge Jan Corsz van der Pijl komt toe 3½ hond land in de Zuideinderpolder van Aarlanderveen, strekkende van het land van Pieter Corsz tot dat van Dirck Jacobsz, belend ten oosten Heijndrick Jacobsz van der Hoorn en ten noorden Cornelis Dirck Grietges Volck, nog een schuurstal met schuur op de heide, belend ten noorden Pieter Corsz, ten zuiden Jacob Cornelisz van Wieringen, ten oosten de heide en ten westen Ouwe Jan Corsz, nog 3 morgen in de Zuideinderpolder, strekkende van de Molenwetering tot het land van Dirck Huijgen, belend ten oosten Jan Cornelisz Cappiteijn, nog een perceeltje veenland over de heide op Nieuwkoop, strekkende van de heide tot Jan Dammasz Vaert (?) toe, belend ten noorden Gijs Pieter Gijsz en ten zuiden Heijndrick Jacobsz van der Hoorn, nog een perceeltje veenland op Nieuwkoop aan de Achterweg, belend ten noorden Harmen Jansz en ten zuiden Roel Gijssge Crijger.
 • Pieter Gerritsz ontvangt 3½ hond land in de Kamp, belend ten noorden Cornelis Dirck Grietges Volck, ten zuiden Jacob Cornelisz van Wieringen, ten oosten Ouwe Jan Corsz en ten westen Dirck Jacob Bouwensz, nog 425 roeden hooiland, strekkende uit de wetering tot het land van Dirck Jacobsz Lelijvelt, belend ten westen Arien Jan Dircksz en ten oosten Meijns Bouwen Volckensz, nog 2 morgen 1 hond 50 roeden hooiland gelegen als voren, strekkende van de wetering tot de erfgenamen van Claes Arisz, belend ten zuiden Jacob Cornelisz van Wieringen en ten noorden Cornelis Cornelisz Wiltenburch, nog een hoek veenland in de Grafelijkheid, belend ten zuiden Pieter Cornelisz Cleijn en ten noorden Cornelis Pietersz Cop.
 • Luijltgen (?) Mourings ontvangt 3½ hond land in de Kamp in de Zuideinderpolder, strekkende van het land van Pieter Gerritsz tot dat van Jonge Jan Corsz, belend ten westen Cornelis Dirck Grietges Volck en ten oosten Jacob Cornelisz van Wieringen, nog 750 roeden hooiland buiten de wetering, strekkende van Pieter Gerritsz tot het land van de weduwe van Jan Corsz, belend ten noorden Arien Jan Dircxsz en ten zuiden Cornelis Mouringsz Jonge Corsges.
 • Aeffgen Claesdr valt toe 3½ hond land in de Kamp in de Zuideinderpolder, strekkende van Jonge Jan Corsz en Pieter Corsz tot het land van Pieter Gerritsz, belend ten oosten Heijndrick Gijsz en ten noorden Cornelis Dirck Grietges Volck, nog 2 morgen 25 roeden, strekkende van het land van Dirck Jacobsz tot het land van Pieter Corsz, belend ten oosten Dirck Jacobsz c.s. en ten westen Jacob Ariensz. [50]
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Pieter Corsz van der Pijl, geb. vóór 1623, ovl. na 1674, belender in de Zuideinderpolder van Aarlanderveen (1666), aangeslagen voor ƒ ½ familiegeld te Aarlanderveen (1674).
  Op 23-3-1665 verkoopt Willem Jansz, buurman, twee percelen veenland in "de 60 roeden" aan Pieter Corsz van der Pijl. Koopsom 50 gulden. [51]
 • 2. Geertgen Corsdr (van der Pijl), geb. vóór 1623, ovl. vóór 1666, tr. vóór ca. 1645 Mouringh NN.
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Luijltgen (?) Mouringhsdr, geb. vóór ca. 1645, ovl. na 1666, tr. vóór 1666 Dirck Jacobsz Lelijvelt, belender in de Kamp in de Zuideinderpolder (1666), Zuideind (1666) te Aarlanderveen, aangeslagen voor ƒ ½ familiegeld te Aarlanderveen (1674).

IIIa. Oude Jan Cors Pier Langens, geb. vóór ca. 1640, ovl. vóór 1666, ook genoemd Ouwe Jan Korsz van der Pijl, bouwman in het Zuideinde van Aarlanderveen, tr. vóór 1666 Aeffgen Claesdr Lansman, ovl. 1666-1702 (in 1702?), dr. van Claes Pietersz Lansman.

Op 10-2-1702 compareren Pieter Jansz van der Pijl, Evertje Jansdr van der Pijl, Cornelis Jansz van der Pijl, Jan Jansz van der Pijl, Cors Jansz van der Pijl, kinderen van Jan Corsz van der Pijl en Aefje Klaesdr Lansman, beiden overleden, om de nalatenschap te delen.
 • Pieter Jansz van der Pijl komt toe 1 morgen 75 roeden land in het Zuideinde van Aarlanderveen, strekkend uit de Molenwetering tot Evertje Jansdr van der Pijl, belend ten zuiden Jacob Hendricksz Hoogeboom en ten noorden hijzelf.
 • Evertje Jansdr van der Pijl ontvangt 1 morgen 75 roeden land, gelegen als het vorige, strekkend van Pieter Jansz van der Pijl tot Cors Jansz van der Pijl, belend ten zuiden Jacob Hendricksz Hoogenboom en ten noorden Pieter Jansz van der Pijl, nog een perceel weiland, als het voorgaande, verongeld voor 7 hond, strekkend van de Aarlanderveensedijk tot de weduwe en erfgenamen van Cornelis Crijnen Vermij, belend ten zuiden Gerrit Teuwisz Vermij en ten noorden de kinderen van Jonge Jan Corsz van der Pijl, nog een perceel veenland of water, gelegen als het vorige, verongeld voor 40 roeden, strekkend van Jan Cornelisz Jonckhart tot Jan Cornelisz Verhoeff, belend ten zuiden Cornelis Jacobsz Verdoes en ten noorden de kinderen van Jonge Jan Cors.
 • Cornelis Jansz van der Pijl, is toebedeeld een perceel veenland liggend als het vorige, verongeld voor 350 roeden, strekkend van Pieter Gerrit Jannen tot de kinderen van Jonge Jan Cors, belend ten zuiden Cornelis Hendricksz Baes en ten noorden Daem Pietersz Vos.
 • Jan Jansz van der Pijl ontvangt een perceel hooiland, gelegen als het voorgaande, verongeld voor 2 morgen 25 roeden, strekkend van Dirck Jacobsz Lelijvelt tot Pieter Cornelis Verlaen, belend ten zuiden advocaat Duijnevelt en ten noorden Abraham Bastinguis, nog een huis, erf, berg en schuur, gelegen als het vorige, strekkend van de Aarlanderveensedijk tot de kinderen van Jonge Jan Cors, deze ook belend ten zuiden en noorden Volck Volckertsz Lelijvelt, nog een perceel veenland aldaar, verongeld voor 485 roeden, strekkend van Cornelis Pietersz Lansman tot dezelve Lansman, belend ten zuiden Klaes Jan Fransz en ten noorden Jan Hendricksz 't Hart, nog een perceel veenland of water liggend aan de Hei, strekkend van Cornelis Cornelisz Verhoeff tot aan de schuurstalen, belend ten zuiden Cornelis Volckersz Lelijvelt en ten noorden Teuwis Hendricksz 't Hart, nog een perceel veenland of water in het Zuideinde, verongeld voor 40 roeden, strekkend van Jan Cornelisz Jonckhart tot Jan Cornelisz Verhoeff, belend ten zuiden Cornelis Jacobsz Verdoes en ten noorden de kinderen van Jonge Jan Cors, nog een schuur en schuurstaal op de Hei, strekkend van Cornelis Pietersz Verhoeff "tot het grove lant", belend ten zuiden Jan Cornelisz Verhoeff en ten noorden Cornelis Dirck Jongekorsges.
 • Cors Jansz van der Pijl verkrijgt een perceel hooiland in het Zuideinde, verongeld voor 2 morgen 150 roeden, strekkend van Evertje Jansdr van der Pijl tot in de Meije, belend ten zuiden Cornelis Cornelisz Griffioen en ten noorden Hendrick Gijsz Elsgeest, nog een perceel weiland gelegen als het vorige, verongeld voor 1 morgen 150 roeden, strekkend van de Aarlanderveensedijk tot Willem Gerritsz Cortens toe, belend ten zuiden Maerten Jacobsz Hoogeveen en ten noorden het weeskind van Jan Teuwisz Vermij, nog een perceeltje veenland of water, als het vorige, verongeld voor 40 roeden, strekkend van Jan Cornelisz Jonckhart tot Jan Cornelisz Verhoeff, belend ten zuiden Cornelis Jacobsz Verdoes en ten noorden de kinderen van Jonge Jan Cors. De inboedel, het vee en bouwgereedschap zijn onderling verdeeld. [52]
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Pieter Jansz van der Pijl, geb. vóór ca. 1675, ovl. Aarlanderveen 1702, tr. vóór 1697 Jannetje Pietersdr, ovl. 1709-1719, wed. van Jan Teunisz Vermey, vermeld als de weduwe van Pieter Jansz van der Pijl, belendster in het Zuideinde van Aarlanderveen (1707, 1709).
  Kohier van de 1e 100e penning van Rijnland,[53]
  1697: "Pieter Jansz van der Pijl x de weduwe van Jan Teunisz Vermij"
  1702: de eerste tekst luidt: "Pieter Jansz van der Pijl te Aarlanderveen x de weduwe van Jan Teunisz Vermey 1/5 erve van Aefje Claes, weduwe van ouwe Jan Korsz. Pieter is overleden. Erven: zijn weduwe, Cornelis Jansz van der Pijl 1/8, Jan Jansz van der Pijl 1/8, Kors Jansz van der Pijl 1/8 en Evertje Jans van der Pijl 1/8."
  1702: de tweede tekst luidt: "Aefje Claes weduwe van ouwe Jan Korsz te Aarlanderveen overleden. Erven: Pieter Jansz van der Pijl, Cornelis Jansz van der Pijl, Jan Jansz van der Pijl, Kors Jansz van der Pijl en Evertje Jans van der Pijl."
  1708: "Evertje Jans van der Pijl te Aarlanderveen overleden. Erven Cornelis Jansz van der Pijl 1/3, Jan Jansz van der Pijl 1/3 en Kors Jansz van der Pijl 1/3."
  1719: "de weduwe van Pieter Jansz van der Pijl overleden. Erve Marritje Jans Vermey x Adriaen Stevensz van Royen."
  Op 29-4-1709 verkoopt Lijsbet Matteuwisdr, weduwe van Maerten Jacobsz Hoogeveen met Jacob Maertensz Hoogeveen, haar zoon en voogd, aan Jannetje Pietersdr, weduwe van Pieter Jansz van der Pijl, een perceel hooiland in de Zuideinderpolder van Aarlanderveen, verongeld voor 1 morgen 525 roeden, belend ten oosten Cornelis Jelisz van Wieringen, ten zuiden en noorden Dirck Jacobsz Lelijveld en ten westen Jannetje Pietersdr voornoemd. Nog drie teeltuinen, gelegen als het vorige, samen verongeld voor 250 roeden, belend ten oosten en westen de koopster, ten zuiden Peterus Rosendal en ten noorden Cornelis Cornelisz Griffioen. Koopsom 1.200 gulden. [54]
 • 2. Evertje Jans van der Pijl, ovl. Aarlanderveen kort voor 1708, wier erfgenamen belenders zijn in het Zuideinde van Aarlanderveen (1706).
 • 3. Cornelis Jansz van der Pijl, ovl. na 1708, is voogd over de kinderen van Jonge Jan Korsz van der Pijl x Aeltje Dircksdr (zie hieronder). is wellicht identiek met Cornelis Jansz van Pijlen, betaalt als schuytvoerder te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674).
 • 4. Jan Jansz van der Pijl, ovl. na 1708, in het Zuideinde (1706), aan de Zuideinderhei (1708) onder Aarlanderveen.
 • 5. Kors Jansz van der Pijl, ovl. na 1708, is wellicht identiek met Cors Jansz van Pijlen, smith te Nieuwkoop, betaalt ƒ 1/2 familiegeld (1674), vermeld als Cors Jansz van Pijlen te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 2 personen in de klasse arbeiders en onvermogenden,[55]

IIIb. Jonge Jan Korsz (Cornelisz) van der Pijl, geb. vóór ca. 1645, ovl. 1674-1702, belender aan de Aarlanderveensedijk (1666), in de Kamp in de Zuideinderpolder te Aarlanderveen (1666), aangeslagen voor ƒ ½ familiegeld als bouman te Aarlanderveen (1674), wiens kinderen belenders zijn in het Zuideinde van Aarlanderveen (1702), tr. vóór 1677 Aeltje Dircksdr, ovl. vóór 1702.

Op 29-10-1671 verkoopt Jan Cornelisz van der Pijl te Aarlanderveen aan Cornelis Claesz Cats een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop over de Achterweg, strekkend van daar tot het land van Jacob Maerten Jansz, belend ten oosten Claes Claesz Velsen en ten westen Evert Corsz Swanenburgh. Koopsom 218 gulden. [56]
Op 15-5-1702 compareren Evertje en Marritje Jansdrs van der Pijl, meerderjarige dochters, mede Cornelis Dirckss van Eijck en Cornelis Jansz van der Pijl als voogden over Cornelis Jansz van der Pijl, kinderen van Jonge Jan Cornelisz van der Pijl en Aeltje Dircksdr, beiden overleden, verkopen aan Annetje Willemsdr, weduwe van Willem Jansz Cappiteijn, een perceel hooiland in het Zuideinde van Aarlanderveen, verongeld voor 3 morgen, belend ten oosten Dirck Huijgen Eijckhout, ten zuiden de weduwe van Cappiteijn zelf, ten westen de Molenwetering en ten noorden Eijckhout voornoemd. Koopsom 500 gulden. [57]
Op 10-5-1706 compareren Cors Jansz van der Pijl, Gijsbert Tonisz Vlasman, getrouwd met Evertje Jansdr van der Pijl en Dirck Cornelisz van Wieringen, getrouwd met Marritje Jansdr van der Pijl, kinderen en erfgenamen van Jonge Jan Corsz van der Pijl, voor de deling der nalatenschap.
 • Cors Jansz van der Pijl valt ten deel een huis, erf met aanliggend land in het Zuideinde van Aarlanderveen strekkende de dijk tot Dirck Cornelisz van Wieringen, belend ten oosten deze van Wieringen, ten westen Jan Jansz van der Pijl. Nog een perceel land, gelegen als het vorige, belend ten oosten Cornelis Jelisz van Wieringen, ten zuiden en westen Gijsbert Tonisz Vlasman, ten noorden Jacob Aertsz van Wieringen. Nog de helft in een schuur en schuurstaal op de Hei, verongeld voor 50 roeden, waarvan Gijsbert Tonisz Vlasman nomen uxoris de wederhelft is toebedeeld, belend ten oosten de erfgenamen van Hendrik Jacobsz van der Hoorn, ten zuiden Cornelis Jansz van der Pijl, ten westen Dirck Jacobsz Lelijvelt, ten noorden de Hei. Nog de helft van een perceel veenland of water onder Nieuwkoop, belend ten oosten Klaes Jansz Kats en ten westen de erfgenamen van Leuntje Jan IJden.
 • Dirck Cornelisz van Wieringen, getrouwd met Marritje Jansdr van der Pijl, ontvangt een perceel land in het Zuideinde van Aarlanderveen, verongeld voor 3 hond, belend ten oosten de erfgenamen van Evertje Jansdr van der Pijl, ten zuiden de Aarlenderveensedijk, ten westen Gijsbert Tonisz Vlasman en ten noorden de weduwe van Cornelis Crijnen Vermij. Nog een perceel land of water, gelegen als het vorige, verongeld voor 1 morgen, strekkend van Cors Jansz van der Pijl tot aan de Hei, belend ten oosten Dirck Jacobsz Lelijvelt en ten westen Volck Volcksz Lelijveld. Nog een perceel veenland of water, als het vorige, strekkend van Volck Tonisz Sael tot Cornelis Dircksz van Eijk, belend ten oosten Cornelis Jelisz van Wieringen, ten westen "hij selve". Nog 1/4 deel in een schuur en schuurstaal op de Hei, de verdere 3/4 behorend aan Dirck Cornelisz van Eijck en de erfgenamen van Dirck Cornelis Jonge Corsges. [58]
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Evertje Jansdr van der Pijl, geb. vóór 1677, meerderjarig in 1702, tr. 1702-1706 Gijsbert Tonisz Vlasman, belender in het Zuideinde van Aarlanderveen (1706).
 • 2. Marritje Jansdr van der Pijl, geb. vóór 1677, meerderjarig in 1702, tr. 1702-1706 Dirck Cornelisz van Wieringen, belender in het Zuideinde van Aarlanderveen (1706).
 • 3. Cornelis Jansz van der Pijl, geb. na 1677, minderjarig in 1702, meerderjarig in 1706.

Fragment PIJL te Amersfoort, Utrecht
In Ref. [59] worden tien generaties vermeld van een geslacht Pijl te Amersfoort, Utrecht. ZOEK OP Archief te Utrecht. (Aangevuld uit Gen. PIJLL). Geslacht PIJLL. Extract-Genealogie.

Ia. JO(H)ANNES (JAN) PIJL, geb. vóór ca. 1275, ovl. na 1309, vermeld 1298 en 1300, is borg 1309, tr. vóór ca. 1295 NN WTEN ENGE.

"Jan Pijl had bij eene dochter van Wten Enge (soo ick gelove wt den huse van Loenresloot, daer haer sonen borgen worden voor die van den Hogenlande met wt den stamhuijse van Loenresloot) vele kinderen.:
Joannes Pijl, in factione Lichtenbergica contra Wilhelmum Episcopum anno 1298 en 1300.[60]
"Hij hield oock de partije van Heer Kerstans van Linchoten jegens Heer Zweder van Abicwoude (=Abcoude), in den twist tusschen haer ende haer beyder ouders ende hulpers ontstaen. Ende wanneer Bisschop Guido den selven twist nedergeleght ende gesoent hadde, doen wierden borgen voor Heer Kerstans voorsz. anno 1309 : Heer Gerit van den Vliete, Heer Steven van Voirne, Heer Jan van Alblaes, Herberen van Merwede, Ghijsebrecht van Kuele, Jan van der Mije Jan Pijl ende Herman Over die Vecht."[61]
  Uit dit huwelijk:

IIa. HERMAN PIJL, ovl. na 1328, vermeld 1317[62] , 1328.

Op 15-1-1328 verbindt Herman Pijl zich tot de levering van 6½ mud haver in het jaar, als rente van de helft van het Kijfland. [63]
  Uit hem drie zonen:[64]

IIb. EREMBERT PIJL, geb. vóór ca. 1295.

IIIa. PETER PIJL, tr. vóór ca. 1345 BELIA VAN ISSELT, (vermeld?) 1350?

IVa. PETER (PETRUS) PETERSZN PIJL (de jonge), geb. vóór ca. 1345, ovl. 1406-1410, pacht van kanunnik Herman Both een perceel land gelegen tegen de stadsmuur aan tussen de openbare weg en de stadsgracht te Amersfoort(1390),[68] tr. vóór ca. 1370[69] ALIJT JANS (VAN WOUDENBERCH), ovl. na 1410, dr. van Jan van Woudenberch. "Zij leefden beijden noch Ao 1406 te Amersfoort, oud van jaren zijnde. In 1410 was zij weduwe."[70]

Op 25-10-1390 oorkonden Ghisebrecht van Lodensteyne, schout, Evert Johan Taetsen zone, Heynric Botter, Lambrecht Keyl, Evert Hubrechts zone en Johan Zoes zone, schepenen, dat Gheriit Reyners zone (Poy?) en Aliit zijn vrouw hebben vermaakt aan Peter Pijl 2 pond jaarlijkse rente van 8 Hollandse plakken de pond, gevestigd op hun huis en hofstede bij het Spui, aan de ene zijde begrensd door Jacob Smit Meeuw zone met een steeg, aan de andere zijde de stadsgracht. [71]
  Uit dit huwelijk:[72]

Va. JAN PETERSZN PIJL, geb. vóór ca. 1370, tr. vóór ca. 1395[73] Aleid Reiniersdr Poyt, dr. van Reijnier Po(e)yt), godshuisberader van het Sint-Joriskapittel.[74]

VIa. P(I)ETER JANSZN PIJL, geb. vóór ca. 1415, raad te Amersfoort in 1440, 1443 en 1445, tr. vóór 1441 FOYSE TAETS, ovl. na 1486. Zij worden vermeld als Conjuges 1441, 1449.

In 1438 transporteert Hendrik Bot aan Peter Petersz Pijl en zijn vrouw Jutte een hof op Bloemendal te Amersfoort. [80]
In 1442 vindt de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Peter Pijl te Amersfoort. Erfgenamen zijn zijn zonen Willem, Peter, Lambert, Jan en Hendrik. HOE ZIT DAT? [81]
Peter Pyll belender in de Horseweide te Amersfoort (1491).[82]
  Uit dit huwelijk:[83]

VIIa. JAN PIJL, geb. vóór ca. 1425, ovl. 1480-1488, schepen van Amersfoort (1480), tr. 1o [84] BILANT NN, tr. 2o [85] GERTRUDIS STEVENS (MAES), ovl. na 1488, dr. van Steven Maes.

In 1468 zijn Steven Maesz ende Jan Pyll borgen bij de burgerrechtverleningen te Amersfoort van Peter Claesz en Meijns Claesz, die daarvoor elk 4 Wilhelmus schilden betalen. Actum in Schonenveld. [86]
Op 18-10-1480 (des wonsdages na sunte Galledach) oorkonden Jacop vander Horst, schout, Wouter Bertouts, Wouter vander Mathe, Jan Pyll, Luman Jacops, Herman Loychs, Herman Bot en Evert Bot Goerts, schepenen, dat Jan Pyll heeft overgedragen aan Elyas van Wede en zijn vrouw Dierck de helft van een kamp land, gemeenschappelijk met Peter Pyl, in de Horseweide, aan de ene zijde begrensd door Wouter Bertouts c.s., aan de andere zijde Reyer Peters. (Het eerste, vijfde, zevende en achtste zegel ontbreken, fragment van het vierde. Transfix van de akte op 10 mei 1441). [87]
  Uit een van beide huwelijken:[88]

VIIIa. SIMON PIJL(L), geb. vóór ca. 1450, schepen te Amersfoort in 1508 en 1521,[89] deken van St. Anna in de O.L.V. Kapel 1521,[90] tr. 1o voor 1474 Joff. BEERTE, ovl. 1474 (zonder kinderen), tr. 2o vóór ca. 1515 (voor 1485?) Joffr. DIRCK, "syn naewijff" vermeld 1485, 1489.

IXa. Mr. J(OH)AN PIJL(L), geb. vóór ca. 1505, ovl. na 1564 (na 1597?), secretaris van Amersfoort ("soo mij de heere burgemeester van Deuverden verhaelt heeft"),[92] treedt op als voogd van Lobberich Claesdr, weduwe van Jorden Ghysberts (van der Maet), (1531),[93] rentmeyster en gemachtigde van Reyer Peter Aeltsoen erfgenamen, Evert Jan Claessoen voorkinderen en Dirck Poeyt Rutgersoen erfgenamen (1542, 1544),[94] treedt herhaaldelijk op als momber in transportakten te Amersfoort (1540..1544), neemt herhaaldelijk vidimussen uit het Transportregister te Amersfoort (1535..1544), treedt op als bevelhebber (=gemachtigde?) van Steven van Waell (1544), schepen van Amersfoort (1564),[95] belender in de Hellestraat (1542, 1553), op de Hoff (1544, 1597(!)) te Amersfoort, tr. vóór 1542 (vóór ca. 1530?) MARIA CLAESDR MOYEN(S).

Op 26-4-1542 (quarta post Georgii) verkoopt Hilligont Henrick Gerytsoen weduwe met haar momber Thonis Albertsoen aan Jan Pijll en zijn wijf Marie een huis en hofstede gelegen in de Crommestraet aan Den Hof, belend aan de ene zijde de erfgenamen van Evert van Dompseler, aan de andere zijde de erfgenamen van Jacop Evertsoen. [96]
In 1544 wordt een scheidsrechtelijke uitspraak gedaan door de rekenmeester Pieter van Sinte Pieters tussen Lodwijk Jansz. Botter en Jan Pijl inzake hun rechten op het secretarisambt van Amersfoort. [97]
Het alliantie-wapen van PIJL-MOYENS, 1551, werd gevonden "in den Transch van het weeshuijs tot Amersfoort, voortijts genoemt het Mariaen-hooftsclooster". Hun huwelijk blijkt ook "uit het vicarieboek tot Amersfoort. bij seecker transport aldaer gepasseert 19 April 1552." Bij de bovenstaande notitiën worden genoemd: Poijt van Overeem, Dirck Brant, Moyen, Middeldorp.


COMMENTAAR(¥) Op 27-10-1538 (donredach ante Sijmonis et Jude) verzoekt Jan Petersz, wever, "behilict aen Jan Pijll de Messemaickers dochter hem het burgerrecht van Amersfoort te verlenen. [98]
Deze Jan Pijll kan dus vrijwel zeker niet de bovenstaande secretaris zijn. Wie wel?
  Uit dit huwelijk acht kinderen :[99]
 • 1. Mr. SIMON PIJL, ovl. 1586, klerk van de secretarissen Gerrit van Assendelft, Otto van Malsen en Cornelis de Jonge, opvolger als secretaris van de Rekenkamer van zijn zwager Jan van der Mersche (1559),[100] rekenmeester van Holland (1580), tr.[101] Francoyse van der Marsche, dr. van Cornelis van der Mersche, advocaat voor het Hof van Holland, en Belye/Belia Cornelisdr.[102]
  In Ref. [103] wordt de volgende legepenning (in bezit van de auteur) beschreven:
  Voorzijde: "Reddens unicuique suum 1580", Afbeelding het fraaije wapenschild van Mr. Simon Pijl rekenmeester van Holland
  Keerzijde: "Manus dei protegat me I.G.M." Afbeelding, het ruit of vrouwelijke wapenschild van zijne echtgenoote Francina van der Marsche, zijnde het zelve gekwartileerd(¥) of afgedeeld in de vier kwartieren als van van der Pijl en Schoterbosch en van der Marsche en van Nispen.

  COMMENTAAR(¥) Uit de beschrijving is niet duidelijk wiens kwartieren er nu eigenlijk staan, van beide echtgenoten of van haar? De namen Schoterbosch en van Nispen zijn in dit verband niet te plaatsen.
   Uit dit huwelijk:[104]
  • a. NN PIJL, "soon in Vranckryck in studijs gestorven".

Xa. Mr. NICOLAAS PIJLL, geb. vóór ca. 1540, ovl. 's-Gravenhage 10-1-1601,[112] rentmeester in het kwartier Wouw (1560-1570), raad en commies van het huis van Bergen op Zoom (1562..1582), gecommitteerde tijdens de superintendentie (1575-1577), raad van het vorstensterfhuis van Oranje (1584, 1589-1601),[113] [114] "was een zeer 'lieftal.' en aanzienlijk man",[115] tr. vóór 1562 Juffr. CORNELIA (DE) BOUL(L)IN, geb. 1521/22, ovl. Utrecht 12-1-1595, beg. Amersfoort (oud 73 jaar),[116] dr. van Mr. Philips (de) Boul(l)in, secretaris van de heer van Bergen op Zoom, griffier en thesaurier-generaal van de leenhof, rentmeester van de domeinen te Bergen op Zoom, en Josina van Dunenborch.[117]


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 1 ( 124 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 2. Mededeling Hendrik Battjes te Amsterdam, 2008
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 9
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 20v
 5. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 64v
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 71v
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 87v
 8. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en sNoorden, inv. nr. 55, blz. 10
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 49v
 10. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 106v
 11. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 350v
 12. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 360
 13. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 78
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 99
 15. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 127v
 16. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 17. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 155II
 18. OA Nieuwkoop en Achttienhoven Nieuwkoop en Noorden 1633, inv. nr. 150, ac-code 162.1.01
 19. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 49v
 20. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 130
 21. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 22. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 3, blz. 1
 23. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 108
 24. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 65, blz. 271
 25. Archief van het ambacht Nieuwkoop, 1569-1811, Toegangsnummer: 162.1.01, ⇒ www.archieven.nl
 26. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 125
 27. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 273v
 28. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 145v
 29. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 314v
 30. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 31. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 7v
 32. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 121v
 33. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 238
 34. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 177
 35. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 82v
 36. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 93
 37. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 32v
 38. GA Leiden, Hoofdgeld van Aarlanderveen anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1406- 1460
 39. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1630-1631, inv.nr. 62, blz. 83, 04-04-1631
 40. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1630-1631, inv.nr. 62, blz. 83v, 04-04-1631
 41. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 50
 42. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 50v
 1. GA Leiden, Hoofdgeld van Aarlanderveen anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1406- 1460
 2. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 189v
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 38
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 189v
 5. GA Leiden, Hoofdgeld van Aarlanderveen anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1406- 1460
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 156
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 105v
 8. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1666-1671, inv.nr. 64, blz. 37v, 22-12-1666
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 39
 10. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1699-1705, inv.nr. 4, blz. 106, 10-2-1702
 11. GA Leiden, S.A.II inv.nr. 4600 d.d. 16-1-1694
 12. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1706-1712, inv.nr. 5, blz. 185v, 29-04-1709
 13. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 184 volgnr. 220
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 302
 15. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1699-1705, inv.nr. 4, blz. 134, 15-05-1702
 16. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1706-1712, inv.nr. 5, blz. 16v, 10-05-1706
 17. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 18. Gen. Her. Bladen 5(1910)168
 19. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 20. Gen. Her. Bladen 5(1910)168
 21. RA Utrecht, Toegangsnummer: 216, rooms-katholiek (rk): domkapittel, nr. 1134, ⇒ www.archieven.nl
 22. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 23. RA Utrecht, Monumenta Van Buchel pag. 257 (fol. 141v)
 24. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 25. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 26. ⇒ amersfoort1-01.htm
 27. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 28. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 29. ⇒ amersfoort001.htm
 30. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 31. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 32. ⇒ amersfoort001.htm
 33. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 34. ⇒ amersfoort001.htm
 35. ⇒ amersfoort001.htm
 36. ⇒ amersfoort001.htm
 37. ⇒ amersfoort001.htm
 38. RA Utrecht, Toegangsnummer: 355, verzameling van buchel booth, nr. 235, ⇒ www.archieven.nl
 39. RA Utrecht, Toegangsnummer: 355, verzameling van buchel booth, nr. 485, ⇒ www.archieven.nl
 40. ⇒ amersfoort7-01.htm
 41. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 1. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 2. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 3. GA Amersfoort, Burgerrechtverleningen, Stadsarchief inv. nr. 2 fol. 226v 9,10
 4. Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort
 5. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 6. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-03, f109r
 7. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 8. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 9. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 10. ⇒ amersfoort003.htm
 11. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-03, passim
 12. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-04, f388r
 13. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-03, f68r
 14. RA Utrecht, Toegangsnummer: 37, Archivalia van de Hollandse rekenkamer betreffende Utrecht 1528-1585, nr. 90, ⇒ www.archieven.nl
 15. GA Amersfoort, Burgerrechtverleningen, Stadsarchief inv. nr. 8, blz. 202-8
 16. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 17. S. ter Braake, Met recht en rekenschap, De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558), Hilversum, 2007
 18. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 19. S. ter Braake, Met recht en rekenschap, De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558), Hilversum, 2007
 20. G. van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen, Leiden, 1825
 21. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 22. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-11
 23. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-11
 24. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-11
 25. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-11
 26. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a001 folio 21 V
 27. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-04, f029v, en f 334v
 28. Gen. Her. Bladen 5(1910)179
 29. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 30. ⇒ f.e.brandenburg
 31. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 32. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 33. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 34. ⇒ tijhoff.net
 35. Gen. Her. Bladen 5(1910)169, 185
 36. zie ook ⇒ f.e.brandenburg
 37. ⇒ tijhoff.net
 38. ⇒ tijhoff.net
 39. Gen. Her. Bladen 5(1910)188
 40. Gen. Her. Bladen 5(1910)188

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15