This page was last updated : 161006.
File size is: 64 k.
Fragment Genealogie Van den Luffel
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van den Luffel,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van den Luffel Gen. nr. 2

2a. Gielis (Gillis) van Luffel(en) (Nuffelen)(de Jonge), geb. 1573/74, beg. Rotterdam Hoofdsteeg 23-3-1625 (Gillis van Nuffelen), j.m. (1602), is in 1602 28 jr en wonend te Dordrecht, belender bij de Tolbrug aan de landzijde te Dordrecht (1610), koopman (1606..1619), cruyenier (1610), wijncooper (1623), te Rotterdam , doopget. te Amsterdam (1620), tr. Rotterdam geref. 8-12-1602 Marya Duboys, geb. 1582/83, beg. Amsterdam Oude Kerk 29-12-1664 (Marija Dubois, wed. van Gilles van Luffelen), j.d. (1602), zet als coopvrouwe van wijnnen (1625..1639), na de dood van haar echtgenoot diens wijnkoperij te Rotterdam blijkbaar voort tot 1639 sind wanneer zij in de notariele akten te Rotterdam niet meer voorkomt, vertrekt daarna blijkaar naar Amsterdam (mogelijk met haar in 1639 getrouwde dochter Geertruij), wonende Hooftstraet (1635), Hooftstege (1639) te Rotterdam, was (mogelijk de enige erfgenaam van haar zuster Anna Dubois, van wie zij in 1649 Huize Opburen (later Engels Opburen, Vechtstroom, Knollenstein) ten zuiden van de gemeente Maarssen, aan de Amsterdamse Straatweg, erft,[1] wordt in het geref. lidmatenregister van 1665 vermeld als "Juffr. van Uffelen op Opbuuren, doot 1665", dr. van NN du Boys (zie ...).

Op 8-11-1606 krijgt G. van Luffelen de Jonge van Rotterdam continuatie voor vier maanden Seureté de Corps (vrijgeleidebrief). (Resolutie van de Heeren Staaten van Holland en WestVriesland) [2]
Op 11-4-1625 wordt op verzoek van Mayken Deboys weduwe van Gielis van Luffelen, een verklaring afgelegd door Teuntgen Pietersdr, 61 jr., weduwe van Jan van der Linde, Merritgen Claesdr, 36 jr., vrouw van Cornelis Cornelissen, varende man, dat Gerrit Roelantsz, schipper te Harlingen in Vrieslant, aan voornoemde Mayken Deboys trachtte te bewijzen dat hij zijn schulden aan haar overleden man betaald heeft door Jacob Cornelissen Croplant te laten getuigen. Nadat zij Croplant door Claes van Royen haar dienaar heeft laten halen, ontkent deze maar verklaart door Gerrit Roelantsz hierover wel aangesproken te zijn bij de Draybrugge. [3]
Op 3-7-1625 machtigt Marya du Boys weduwe van Gielis van Luffelen, cruydenier en wijncooper, geassisteerd door de notaris, Johan van der Cloes procureur te Utrecht, om Jan Snoeck wonende te Rhenen te manen om de door haar geleverde wijn te betalen. [4]
Op 12-5-1626 machtigt Marya Duboys, weduwe van Gielis van Luffelen, coopvrouwe van wijnnen, Abraham de Nandt, procureur te Middelburch in Zeelant, om 135 carolusgulden te innen van Jan Sinjeur, cuyper te Middelburch, wegens leverantie van drie pijpen franse wijnnen. [5]
Op 1-7-1626 machtigt Gerrit Roelantsz, schipper van Harlingen, Jan Lenerts Schoute, procureur voor het gerecht alhier om zijn belangen te behartigen in zijn zaak tegen de weduwe van Gillis van Nuffelen. [6]
Op 16-7-1626 machtigt Marya du Bois weduwe van Gielis van Luffelen wijncoopster, haar dienaer Niclaes van Royen, om in Emmerick bij alle kopers van haar wijn op betaling aan te dringen. [7]
Op 19-5-1627 machtigt Marya du Boys weduwe van Gielis van Luffelen, Bartholomeus van der Velde procureur, om van joncker N.N. van Thienen wonende te Noortwijck binnen de schuld die hij bij haar heeft op te eisen. [8]
Op 15-8-1635 bekent Margriete Franchoijs, weduwe van Pieter Boursen, 400 gulden schuldig te zijn aan Maria du Boijs, weduwe van Gielis van Luffel, wegens koop van camerickxdouck, af te betalen binnen de 6 komende maanden. [9]
Op 1-10-1635 testeert Marya Duboys, weduwe van Gielis van de Luffel, wonende Hooftstraet, en legateert een bedrag van 800 gulden aan haar zoon Abraham van de Luffel, en vermaakt haar kleding en juwelen aan haar drie dochters Geertruyt van de Luffel, Anneken van de Luffel en Sara van de Luffel. De rest van haar nalatenschap moet gelijkelijk verdeeld worden door genoemde kinderen. Als voogden over haar minderjarige kinderen benoemt comparante haar broers Lowys Duboys, coopman te Venetien, en Abraham Duboys, coopman te Hamburg. [10]
Op 2-10-1635 testeert Maria Dubois, weduwe van Gielis van de Luffel, wonende Hooftstraet, en bevestigt haar testament van 1-10-1635, uitgezonderd dat haar zoon Abraham van de Luffel, boven de daarin gelegateerde 800 gulden nog zal ontvangen, bij wijze van legaat, twee zilveren schroeven en dat haar dochters Geertruyt van de Luffel, Anneken van de Luffel, en Sara van de Luffel, nader omschreven textiel zullen ontvangen. [11]
Op 17-3-1639 testeert Marya Du Boys, weduwe van Gielis van de Luffel, herroept haar testament en codicil gemaakt op resp. 1-10-1635 en 2-10-1635 t.o.v. notaris Jan van Aller, en benoemt tot haar universele erfgenamen haar kinderen Geertruyt van de Luffel, Anneken van de Luffel, Sara van de Luffel en Abraham van de Luffel, en benoemt tot voogd over haar minderjarige kinderen haar broers Lowijs Du Boys en Abraham Du Boys. [12]
Op 30-3-1639 worden p verzoek van Johan van Rijmsdijck, oud burgemeester van Grave, verklaringen afgelegd door Marya du Bois, weduwe van Gielis van de Luffel, wijncoopster, 56 jr. en Willem Sam, wijnverlater 40 jr. Zij hebben met het provantschip van capitein Barent Verhaer wijn laten vervoeren naar Graeff. [13]
Op 13-8-1639 verklaart Maria Duboes, weduwe van Gillis van Luffelen, ongeveer 50 jaar oud, op verzoek van Lijsbeth Jansdr, vrouw van Hendrick Gerritsz Nieuwenhoven, coopman van lijwaet, carixdoeken en speldewerck, dat zij ten huize van Lijsbeth gehoord hebben over een poging tot diefstal van speldewerck door een vrouwspersoon, genaamd Mary. [14]
Weeskamer te Dordrecht : (NOG INZIEN) Stukken betreffende boedelinventarissen en -scheidingen, rekeningen en testamenten:
nr. 918 Gillis van Luffelen en Maria Dubois, 1628 - 1661 [15]

2b. Pieter (Pierre) van de Luffel(e), geb. vóór ca. 1590, koopman (1618, 1637), wijnhandelaar (1624, 1641),[27] gezworen wijnroeier te Amsterdam (1655), huw. get. (1639), doopget. te Rotterdam (1639), woont op de Zeedijk (1621), in het huis van Dr Claes Pietersz Tulp op de Keysersgracht (voor 1637), te Amsterdam (1654, 1656) tr. vóór 1614 Maijken (Maria) Jans.

Op 15-7-1618, sluiten Pieter van Uffelen, aan de ene zijde, en Barent Albertsz aan de andere zijde, beiden kooplieden, een akkoord over de betaling van een letter of exchange.[28]
Op 24-8-1621 koopt Pieter v. Luffelen op de Zeedijk, voor ƒ 16,-- een schilderij getiteld Paulus gevanckenis uit de nagelaten boedel van de Amsterdamse schilder Abraham Vinck ende Victoria Vinck. [29]
Op 29-8-1624 verklaren de heer Adriaen Cornelisz Brederode, 66, de heer Jan Sybrantsz de Bont, 62, Harman Dircksz Van de Colck, 61, en ​​Bartelt Philipsz, 49, op verzoek van Hendrick Broen, Pieter Jacobsz de Gooijer, Pieter van Luffele, Claes Corver, Gerrit Bas, Joachem Jansz Scheepmaecker, en Jan Gerritsz Verloorenarbeit, allen handelaren, dat ze in de afgelopen 20 jaar, gedurende verschillende perioden, ze pachters van de belasting en accijnzen op wijn waren en goed wisten dat grote hoeveelheden wijn die afkomstig waren uit het buitenland (uijtter Zee) nooit zijn onderworpen aan enige peiling of andere ongemakken. (NA 389, fol. 70, film 6420). [30]
Op 21-12-1624 machtigt Sara van Luffelen, weduwe van Thomas Marinus en boedelhoudster van zijn nalatenschap, bijgestaan ​​door Jan van Uffelen de Jonge, haar neef en voogd, Pieter van Luffelen haar zaken waar te nemen. [31]
Op 28-2-1637 verklaart Pieter van Luffelen, koopman, 42, op verzoek van Dr Claes Pietersz Tulp, dat hij had gewoond in het huis van Tulp op de Keysersgracht, waarvoor hij niet meer dan ƒ 230.-- per jaar had betaald.[32]
Op 27-5-1654 machtigen Henrick Lintlaege en zijn vrouw Anna Rittaene, Pieter van Nuffele coopman in Amsterdam. Anna is enig erfgename van haar broer Adam Rittan, coopman te Amsterdam. Pieter van Nuffele moet geld innen in Danzick en elders in het buitenland en regelingen treffen met debiteuren en crediteuren van haar overleden broer. NB: Zij tekenen als Hendrick Lintlag en Anna Retaen. [33]
Op 16-5-1655 wordt inventaris opgemkaat van meubelen ende huysraet mitsgaders wijnen ende anders bevonden in den boedel van Guilliam Verbiest, wijncoper. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 5 maij 1655 ende de voors. wijnen geroijt by Pieter van Luffelen gesworen wijn roeijer binnen deser stede. [34]
Op 28-4-1656 machtigt Anna de Neve, weduwe en boedelhoudster van Johan van de Luffel coopman, Joris de Neve haar broer en Pieter van de Luffel, beiden wonend in Amsterdam om geld te ontvangen van Pieter Slinger uit Rijga. [35]

2c. J(oh)an (Jean, Joan) van (de) Luffel(en) (de Jonge), geb. 1597/98, ovl. 5-10-1655, beg. Rotterdam Prinsenkerk 3-10-1655 (sic!)(¥), diaken van de kerk en regent van de Huisarmen (1629), wijncooper te Rotterdam (1631), werkzaam in Nantes als wijnkoper (1633-1634), wijnkoper (1644) te Rotterdam, coopman (1633..1654), woont te Rotterdam (1638), belender aan de noordzijde van de Nyeuwe Haven (1641, 1643), laat een packhuys maken aan de noordzijde van de Nyeuwe haven (1643), verscheept wijnen naar het Reciffo de Phernambuco in Brasilien (1644), not. get. (1653), doopget. (1632..1654), tr. vóór 1631 Anna de Neve, ovl. na 1669, doopget. (1641..1666), not. get. (1653), dr. van NN de Neve en Marya de Eclesia. Zij wonen op de Nieuwe Haven (1641..1653).

COMMENTAAR(¥) Wellicht leesfout? Moet na het ovl. volgens de zerk zijn, misschien 8-10-1655?

Zerk in de Prinsenkerk te Rotterdam.: nr. 33. Hier leyt begraven Johan van de Luffelen oudt sijnde seven en vijftich jaeren obiit den 5 October Ao. 1655. (Wapen uitgehakt.)
Op 19-3-1633 herroepen Jean van Luffele en zijn vrouw Anna de Neve of Anna Deneve hun testament gepasseerd voor notaris Troost op 12-3-1631 en benoemen elkaar tot hun enige erfgenaam. Mochten er kinderen zijn dan zal aan hen gezamenlijk 3000 gld. worden uitgekeerd en er mag geen bemoeienis zijn van de weeskamer. Als er geen kinderen zijn dan ontvangen de erfgenamen van de eerststervende 2000 gld. Uitgesloten hiervan is Adriaen de Neve, stiefbroer van Anna. De huisarmen van de stad alhier ontvangen 200 gld. [36]
Op 22-7-1636 machtigen Johan van de Luffel, coopman, en Catharina de Neve, ongehuwd, wonend te Middelburch, geassisteerd door de notaris, Joris van den Branden te Middelburch, om ten overstaan van de schepenen van Middelburch, over te dragen aan Johan de Neve hun broer en zwager, de helft van een huis, dat Johan van de Luffel als man van Anna de Neve voor een vierde deel en Catharina de Neve ook voor een vierde deel geerfd hebben van Marya de Eclesia hun schoonmoeder en moeder, staande aan de Dam te Middelburch, genaamd de Witte Duyve. [37]
Op 5-5-1638 begeeft de notaris Arnout Wagensvelt zich in opdracht van Jean van de Luffel naar diens broer Gillis van de Luffel, om hem een antwoord te geven op diens insinuatie aan Jean, waar hij het niet mee eens is. Notaris Nicolaes Vogel heeft 29 maart j.l. een insinuatie gestuurd. [38]
Op 12-5-1639 verkopen Jan van den Luffel, coopman, en zijn vrouw Anna de Neve aan haar broer Jan de Neve hun deel van een huis en pakhuis genaamd de Witte Duyve te Middelburg in Zeeland voor de somma van 300 ponden Vlaams. Zij machtigen Joris van den Brande, coopman te Middelburg, voor hen op te treden. Belendingenvan het huis zijn: de Dam, Philippe Bisschops en Jan Quesen. [39]
Op 16-8-1639 ziet de wijnkooper Jan van Luffel, hoe zijn zaak zoo'n vlucht had genomen, dat hij zich genoopt zag, iemand in zijn dienst te nemen, "omme voor hem van Luffel te trecken ende reijsen, soo in Vranckrijck, Engelant als elders, daar het den voornoemden van LufFel gelieven sal hem te ordineren ende aldaer getrouwelijck te verrichten ende verhandelen sijn van Luffels affairen, sulcx hij hem mondeling heeft aengeseijt ende naderhant bij missiven sal comen te ordineren". De aan tes stleen persoon werd uitdrukkelijkverboden, gedurende de eerste twee jaren na z'n aanstelling "voor hemselven ofte voor anderen, wie hetselve oock soude mogen wesen, eenige negotie, handelinge ofte factorie te mogen doen, directelijck noch indirectelijck". [40]
Op 14-5-1649 testeren Jean van Luffele, coopman, en zijn vrouw Anna de Neve, en benoemen elkaar tot erfgenaam met legaten aan de huisarmen en het weeshuis. [41]
Op 7-10-1653 wijzigen Johan van de Luffel en zijn vrouw Anna de Neve wonend op de Nieuwehave, hun testament van 14-5-1649, voor notaris Adriaen Kieboom gepasseerd. [42]
Op 10-12-1653 verklaart Johan van de Luffel, coopman, handelend namens Jasper de Maecht, man van Clara Salomonsdr die weduwe was van Jan la Moine ( of Lamoine ), in zijn leven bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie te Middelburch in Zeeland, wegens een vonnis door La Moine verkregen tegen Adriaen Waeywel, coopman te Middelburch, voor een wisselbrief getrokken door de broer van comparant François van de Luffel d.d. 29-5-1645 en groot 505 gulden, te hebben gecedeerd aan genoemde François van de Luffel bovenbedoeld vonnis en wisselbrief. Comparant handelt op grond van een akte van transport gepasseerd op 6-5-1649 t.o.v. notaris Dirck Block. In de akte wordt tevens vermeld Jan Hoyel, griffier te Hulst. [43]
Op 12-11-1655 machtigt Anna de Neve weduwe en boedelhoudster van Johan van de Luffel, coopman, Jacob van der Tombe, wonend in Lillo en Daniel van de Luffel, haar zoon om geld te innen van haar debiteuren in Brabant en Vlaanderen, en om namens haar onder ede te verklaren dat de boeken van haar man na zijn dood onveranderd zijn gebleven. [44]

2d. Gillis van Luffelen, koopman, heeft een pakhuis te Nantes (1630-1631) doopget. te Rotterdam (1630), te Recife (Brazilie) (1641, 1644), woont te Nantes (1627 en 1631), te Amsterdam (1632, 1633), te Rotterdam (1637, 1638), werkzaam in Nantes als wijnkoper (1645),[61] schepen van Mauritsstad (thans Recife, Brazilie) (1642), huizenspeculant aldaar,[62] ondertekent als inwoner van Recife een Request aan de Staten Generaal tegen het vertrek van Maurits van Nassau uit Brazilie (1648).[63]

Op 21-8-1627 stelt Jan van Luffelen de Jonghe coopman, zich borg voor zijn broer Gillis van Luffelen, wonende te Nantes, ten behoeve van Heynrick Michielsz gewezen coopman te Nantes, voor zekere waardepapieren, eigendom van Heynrick Michielsz, en die Gillis van Luffelen onder zich zou hebben. Jan Heynricksz Touwer coopman, heeft Gillis van Luffelen doen arresteren en beslag op diens goederen laten leggen teneinde hem te verplichten tot een verklaring welke waardepapieren dit betreft en deze aan hem, Touwer, over te dragen. [64]
Op 27-1-1631 verklaart Johan van de Luffel, wijncooper, met betrekking tot de wisselbrief, gedateerd Paris 15-11-1631 groot 483 1/3 ecus en ondertekend door Jaecques Caron, welke Cornelis Jansz Hartichvelt hem gepresenteerd heeft voor acceptatie, dat hij van zijn broer Gielis van de Luffel te Nantes geen opdracht daartoe heeft ontvangen. Hij is nochtans bereid de wisselbrief te accepteren op voorwaarde dat hij de vervaldag daarvan eenzelfde wisselbrief kan trekken op genoemde Jacques Caron. [65]
Op 6-2-1632 geeft Isaak Elles, koopman te Amsterdam, volmacht aan Adriaan Kieboom notaris en procureur te Rotterdam om speciaal alle geschillen tussen hem en Gillis van Luffel, koopman te Nantes in Frankrijk, op te lossen. Getuigen Jan Kornelis Messian en Hendrik van der Blok. [66]
Op 14-9-1632 is op verzoek van Willem Hense, coopman te Amstelredam, Gillis van Luffele, coopman te Amsterdam nu logerende ten huize van Johan van Luffele, in kennis gesteld van een in het Frans gestelde wisselbrief ad. 4627 livre, te betalen aan genoemde Hense, uitbetaald door Abraham Valboure en geadresseerd aan Gillis van Luffele. [67]
Op 31-3-1633 machtigt Gillis van de Luffel wonende te Amsterdam zijn broer Jean van de Luffel om mede namens hem en andere erfgenamen de zaken te regelen die het sterfhuis betreffen van zijn overleden vader Jean van de Luffel. [68]
Inventaris Oude West-Indische Compagnie.
25-6-1642: Brief van president Mattheus Beck, Gillis van Luffel, Hans van der Goes, Jacob Coets en Emanuel Halters, schout en schepenen van Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX. [69]
6-7-1642: Brief van de schepenen van Mauritsstad - Matthijs Beck, Samuel Halters, Jacob Coets en Gilles van Luffel - aan de Heren XIX. [70]

2e. Jacob van de Luffel, geb. vóór ca. 1610, ovl. 1635-1652, (mogelijk identiek met Jacob van Nuffel, onderwijzer in Middelburg (1642)), licentmeester en commijs op het fort Ste. Tanne gelegen in de polder van Naemen, tr. vóór ca. 1635 Susanna Clasenius, ovl. na 1652, verm. dr. van Ds. Petrus Clasenius, geref. predikant te Nisse, Heinkenszand en Domburg.

Op 11-8-1635 geeft Jean van de Luffel, coopman, een blanco volmacht af teneinde voor schepenen van Dordrecht zijn deel in de nalatenschap van wijlen Gillis van de Luffel den Ouden, coopman te Dordrecht, op te eisen en aan Aert Verstappen, isercoper, het huis genaamd Hamburgh, eens eigendom van de overledene, over te dragen. Op 21-8-1635 verklaren Gillis Francois van de Luffel en Anneken Cassier door Jacob van de Luffel gemachtigd te zijn om een zelfde blanco volmacht te verstrekken. [71]
Op 9-6-1652 maken Johan van de Luffel, coopman, en Franchois van de Luffel, coopman te Middelburch in Zeelandt, als ooms en bloetvoogden van Maria van de Luffel, een verdeling van de nalatenschap van de ouders van laatstgenoemde met Susanna Clasenius, weduwe van Jacob van de Luffel in zijn leven licentmeester en commijs op het fort Ste. Tanne gelegen in de polder van Naemen. [72]
Op 28-6-1655 machtigt Jan van de Luffel, coopman, mede namens Marcus van der Elst man en voogd van Maria van de Luffel die een dochter was van Jacob van de Luffel, wonend in Delft als broer en neef en daardoor erfgenamen van Francois van Luffel, coopman overleden in Middelburch in Zeelant, Pieter Resen schepen in Middelburch. Hij moet voor de kamer van de West-Indische Compagnie te Middelburch een aandeel in de WIC van 600 ponden Vlaems transporteren aan Abram de Smit notaris aldaar, die hebben toebehoord aan Francois van Luffel. [73]

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Van den Luffel --- Generatie 2 ( 73 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ Knollenstein.htm
 2. Aert van der Goes, Resolutien van Holland 1600-1609, 1770
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 78, aktenr./blz. 255/491
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 88, aktenr./blz. 314/620
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 78, akte/blz. nr. 428/781
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 257, aktenr./blz. 2/2
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 88, aktenr./blz. 295/592
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 88, aktenr./blz. 401/765
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 85, akte/blz. nr. 410/818
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 81, akte/blz. nr. 127/415
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 81, akte/blz. nr. 128/419
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 81, akte/blz. nr. 251/797
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 94, akte/blz. nr. 258/441
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 122, aktenr./blz. 113/234
 15. GA Dordrecht, Weeskamer te Dordrecht arch. nr. 10, inv. nr. 918, 1.6 Boedelpapieren
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 81, akte/blz. nr. 261/827
 17. GA Utrecht, ONA, Nots. W. van der Houve, inv. nr. U047a005, akte nr. 151
 18. GA Utrecht, ONA, Nots. W. van der Houve, inv. nr. U047a005, akte nr. 152
 19. ⇒ Knollenstein.htm
 20. SAA, Not. Arch. toeg.nr. 5075, Nots. Gerrit Meijer, inv.nr. 118, f925, URL: ⇒ eknwvjrys
 21. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. Becker, inv. nr. U100a006, akte nr. 10
 22. GA Utrecht, ONA, Nots. C. van Doorn, inv. nr. U060a038, akte nr. 8
 23. ⇒ Knollenstein.htm
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 146, akte/blz. nr. 193/580
 25. GA Utrecht, ONA, Nots. W. van der Houve, inv. nr. U047a005, akte nr. 151
 1. GA Utrecht, ONA, Nots. W. van der Houve, inv. nr. U047a005, akte nr. 152
 2. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 3. GA Amsterdam, ONA, NA 942
 4. Oud Holland 3(1885)185
 5. GA Amsterdam, ONA, NA 389, fol. 70, film 6420, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 6. NA 21S, Nots. Salomon Hendricx, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 7. GA Amsterdam, ONA, NA 991, fol. 110, Nots. J. Bosch, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, aktenr./blz. 135/200
 9. GA Amsterdam, Desolate Boedelskamer DBK 5072/582
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, aktenr./blz. 213/315
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 149, aktenr./blz. 533/903
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 89, akte/blz. nr. 368/604
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, akte/blz. nr. 162/304
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 133, akte/blz. nr. 124/233
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, 145/208, gecit. in Rotterdam's Jaarboekje Reeks 04, 10(1942)107
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 154, aktenr./blz. 230/364
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 130, akte/blz. nr. 151/419
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 146, aktenr./blz. 79/324
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, akte/blz. nr. 203/301
 20. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie ZH, Utrecht, 1922
 21. Rotterdam
 22. Nantes
 23. Middelburg
 24. Henriette de Bruyn Kops, A Spirited Exchange, Leiden, 2007
 25. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 131, akte/blz. nr. 127/348
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 146, aktenr./blz. 82/328
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 130, akte/blz. nr. 178/489
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 135, aktenr./blz. 423/577
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 130, akte/blz. nr. 201/556
 5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 6. NL 42(1924)118
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 130, aktenr./blz. 351/994
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Philips Basteels, inv. nr. 919, aktenr./blz. 33/120
 9. zie ook NL 91(1974)255
 10. NL 42(1924)118
 11. Henriette de Bruyn Kops, A Spirited Exchange, Leiden, 2007
 12. Hermann Wätjen, Das holländische Kolonialreich in Brasilien, Den Haag, 1921
 13. Kroniek van het Historisch Genootschap Utrecht, 25(1869)537
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 84, aktenr./blz. 430/1026
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 98, akte/blz. nr. 195/505
 16. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, ONA, Nots. F. van Es, Toegangsnummer: 110, inv. nr. 1010
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 165, aktenr./blz. 9/15
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 149, akte/blz. nr. 543/917
 19. NA, Inventaris van het archief van de Oude West-Indische Compagnie (Oude WIC), 1621-1674 (1711), nr. 1.05.01.01, inventarisnummer: 57, (12)
 20. NA, Inventaris van het archief van de Oude West-Indische Compagnie (Oude WIC), 1621-1674 (1711), nr. 1.05.01.01, inventarisnummer: 57, (7)
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 150, aktenr./blz. 447/707
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 146, aktenr./blz. 51/275
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, akte/blz. nr. 185/275

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3