This page was last updated : 130729.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Van den Luffel
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van den Luffel,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van den Luffel Gen. nr. 3

3a. Daniel van de(r) Luffel(en), ged. geref. Rotterdam 21-5-1637 (get. Domene Maersijs, Pouwelijna van Wede, huisvrou van de heer Ontfanger, Rindick van Binnengraef), beg. Rotterdam 7-11-1679, coopman in wijnen te Rotterdam (1664), jongeman van Rotterdam wonend op de Oppert (1661), op de Nijeuhaven (1679), doopget. (1665, 1670), schepen van Beugel en Bloemersdijck genaamd Cool (1676), otr. Rotterdam geref. 30-10-1661 Clasina (Catelijna) van Bleiswijck, beg. Rotterdam Grote kerk eigen graf 30-5-1710 (liet na 3 meerderjarige kinderen, 3 uur beluid), jongedochter van Schiedam wonend te Schiedam (1661), doopget. (1662..1684), dr. van Hugo van Bleijswijck en Maria Beijs.

Op 9-5-1676 verkoopt Daniel van der Luffel, schepen van Beugel en Bloemersdijck genaamd Cool, koopman wonende te Rotterdam, gehuwd met Clazyna van Bleijswijck dochter en mede erfgename van Hugo van Bleijswijck en Maria Beijs als het hierna volgende huis jegens de verdere kinderen en erfgenamen te beurt gevallen zijnde, aan Thielman Jacobsz metselaar een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend NZ Joris Hendricksz en ZZ Claes Danckertsz, strekkende voor van de straat tot achter aan 's heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste brief is van 14-8-1649, voor 38 gld in gereed geld ontvangen. [1]

3b. Pieter van (der) Luffel (de Jonge), ged. geref. Amsterdam Oude K. 27-4-1614, beg. verm. Amsterdam Wester Kerk 13-10-1689 (Pieter van Luffel), wordt poorter van Amsterdam 19-04-1641 als Pieter van de Luffel (Jr), wijnverlater van Amstelredamme, wijnroeier te Amsterdam (1657-1687), tr. vóór 1643 Anneken Gijsberts Botter, dr. van Ghisbert Aertsz Botter, schipper en burger van Amersfoort, en Tuentien Jansdr (zie Fragment Genealogie Botter ).

Op 29-10-1633 constitueren Jan Veen tegenwoordig schepen en Daniel Jorisse koopman te Schiedam, Willem Dircxz. Vrouling wonende te Nantes om te vorderen van Pieter van Luffelen de jonge, residerende tot Nantis, de somme van ƒ 1394-13-00, hun toekomende over de levering van haring en vis, waarvan betaald ƒ 1.000. [2]
Op 5-3-1653 verkopen Gijsbert Gijsbertsz Botter en Marritgen Wouters zijn vrouw. Peter van Luffelen en Annitgen Gijsbert Botter zijn vrouw, kinderen en erfgenamen van zaliger Gijsbert Aertsz Botter hun vader en schoonvader, aan, en doen afstand aan hun zwager en zuster: Peter Jacobsen en Neeltgen Gijsberts Botter zijn vrouw, van, een huis op de Langegracht te Amersfoort laatst bewoond door hun vader en schoonvader voornoemd. [3]
Op 31-1-1668 verstrekt Pieter van de Luffel een obligatie van ƒ 1260,-- aan Jacobus aan Noordt, organist te Amsterdam. [4]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Van den Luffel --- Generatie 3 ( 4 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  1. ORA Schiedam, Gifteboek, inv.nr. 349 (1675-1680), f65v
  2. ORA Schiedam, inv. nr. 607, akte nr. 414
  1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
  2. Jb. Amstelodamum 81(1989)83

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3