This page was last updated : 130902.
File size is: 52 k.
Fragment Genealogie Van den Luffel
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van den Luffel,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van den Luffel Gen. nr. 1

Hoe Ghielis van Nuffele (1a), Hans van Uffelen (1b) en Jan van (de) Nuffel(e) (1c) verwant zijn, is vooralsnog onduidelijk.

1a. Ghielis van Nuffele (de Oude), ovl. 1617-1635 drijft vanuit Antwerpen handel met Rusland (1582),[1] koopman van Antwerpen (1585), doopget. te Rotterdam, wonend te Dordrecht (1617), eigenaar van het huis Hamburgh aldaar, tr. wellicht Martgen NN, die in 1622 als Martgen van Nussel als doopget te Rotterdam optreedt?

Op 11-8-1635 geeft Jean van de Luffel, coopman, een blanco volmacht af teneinde voor schepenen van Dordrecht zijn deel in de nalatenschap van wijlen Gillis van de Luffel den Ouden, coopman te Dordrecht, op te eisen en aan Aert Verstappen, isercoper, het huis genaamd Hamburgh, eens eigendom van de overledene, over te dragen. Op 21-8-1635 verklaren Gillis Francois van de Luffel en Anneken Cassier door Jacob van de Luffel gemachtigd te zijn om een zelfde blanco volmacht te verstrekken. [2]

1b. Hans van Uffelen (Nuffel(e), Nuffelen), geb. 1562 (in 1621 59 jaar, in 1628 65 jaar oud), ovl. na 1632, jongeman (1596), koopman (1599), doopget. (1623, 1627), brouwer in het Roode Ancker (1604..1630) gelegen op de Kipstraet, verhuurt zijn brouwerij per 30-7-1628 aan Steven Janss, brouwer, otr./tr. 1o Rotterdam 12-5/5-6-1596 Clementia Jacobs Cloeckhove (Clinkchoven), beg. Rotterdam 25-1-1626 (huisvrouw van Hans van Nuffelen), jongedochter (1596), doopget. (1623), otr./tr. 2o Rotterdam 26-6-1633 (attestatie naar Amstelredam 17-7-1633) Maria van Pithen (Pietsen), weduwe van Johan Sorg.

COMMENTAAR(¥) Het verband met het onderstaande is niet duidelijk:
Hans van Uffele koopman van Antwerpen, wordt poorter van Amsterdam 07-08-1591
Hans van Uffele (Jr.) koopman van Antwerpen, wordt poorter van Amsterdam 09-11-1601
Op 28-5-1599 verkoopt Francos Loijs aan Jeronimus Petiteau, aan Hans van Uffelen. een Tuin in de Reguliershof te Amsterdam. [11]

Op 13-3-1599 sluiten Hans van Nuffele koopman, en Cornelis Cornelisz Jut, schipper op de Lammeken, een bevrachtingsovereenkomst voor 30 Last voor een reis naar Fousque in Noorwegen. De schipper ontvangt ƒ 13,-- per last. [12]
Op 13-3-1599 transporteert Cornelis Cornelisz Jut schipper, aan Hans van Nuffele, koopman, de Lammeken, 30 last. Het schip was door Jut gekocht van Henrick Janss van Delfshaven. Jut behoudt een achtste part en zal ermee zeilen naar Fousque in Noorwegen. Koopprijs ƒ 509,--. [13]
Op 1-5-1604 testeren Hans van Nuffelen, brouwer, en zijn vrouw Clementia van Cloechoeven (zij tekent: van Clochoven), wonend in het huis 't Roode Ancker in de Kipstraet, en benoemen elkaar tot erfgenaam. Zij hebben nu kinderen, en zij, en evt. latere, worden mede-erfgenamen. [14]
Op 17-4-1614 verkoopt Eva Jansdr weduwe van Claes Cornelisz Hagenaer, geassisteerd door haar broer Michiel Jansz, een huis en erve aan Hans van Nuffelen brouwer in het Rootancker. Het betreft de verkoop van een huis en erf staande aan de westzijde van de Pannekoeckstraet, belend door Cornelis Aelbrechtsz koeckebacker, brouwerij het Root Ancker, en de huysarmen [15]
Archief Familie Prins (van Westdorpe):
nr. 43 Extract uit de gifteboeken van schepenen van Rotterdam van een akte van overdracht d.d. 22-1-1616 van een huis en erf, gelegen aan de Nieuwe Haven, door Willem Cornelisz. Prins, gehuwd met Maritgen Cornelisdr aan Hans van Nuffelen. [16]
nr. 58 Extract uit de gifteboeken van schepenen van Rotterdam van een akte van overdracht d.d. 11-4-1616 van drie erven, gelegen aan de Leuvehaven, door Hans van Nuffelen aan Willem Eeuwoutsz Prins. [17]
Op 27-8-1614 verklaart Hans van Nuffelen brouwer in 't Root Ancker dat hij afstand doet van alle rechten op de erfenis van zijn ouders. [18]
Op 17-2-1624 testeren Hans van Nuffelen, brouwer in 't Root Ancker, en zijn vrouw Clementia van Cloeckhoven, en herroepen hun eerder gesloten testament van 1-5-1604 bij notaris Jacob Symonsz en sluiten een nieuw testament waarbij ze elkaar tot erfgenaam benoemen. Ze leggen bepaalde voorwaarden vast voor hun dochter Johanna van Nuffelen gehuwd met Jan Adriaensz van Eyck over betaalde rekeningen bij haar huwelijk op 3-7-1619. Voor Anna van Nuffelen wordt vastgelegd dat zij eenzelfde bedrag ontvangt als haar zuster bij haar huwelijk of als ze 25 jaar wordt. N.B.: Zij tekent als Clementia van Clochoven. [19]
Op 14-11-1625 testeren Hans van Nuffelen, brouwer in den Rooden Ancker, en zijn vrouw Clementia van Cloeckhoven. Zij bevestigen hun testament gemaakt op 17/02/1624 t.o.v. notaris Van der Hagen en bepalen dat de daarin vermelde diposities met betrekking tot het erfdeel van hun dochter Anna onveranderd blijven, maar zij wijzigen hetgeen daarin bepaald is betreffende hun dochter Johanna. Als voogden worden aangesteld Jacob Caecken te Middelburch en Abel Gebrielsz. [20]
Op 17-5-1627 bekent Harman Harmansz, dienend als opperbrouwer in de brouwerij van Hans van Nuffele, genaamd het Roode Ancker, die zich bezighoudt met biersteecken of bierschoyen, en een bierstal houdt te Steenbergen, 416 gulden schuldig te zijn aan van Nuffelen wegens geleverde bieren. [21]
Op 27-4-1628 testeert Hans van Nuffelen brouwer in het Root Ancker, weduwnaar en erfgenaam van Clementia van Cloeckhoven, en bekrachtigt zijn testament dat hij met zijn vrouw op 17-2-1624 heeft gemaakt en bepaalt in aanvulling daarop dat de helft van zijn goederen zullen vererven op zijn dochters Johanna en Anna. Zijn testament d.d. 14.11.1625 herroept hij. [22]
Op 6-6-1628 verklaren Hans van Nuffele, brouwer in de brouwerij van 't Roode Ancker, 65 jaar oud, en Barent Jansz of Jorisz zijn knecht, 40 jaar oud, op verzoek van de heer Grenu, en lieutenant van de Artillerye, en gouverneur te Isendijck in Vlaenderen, dat soldaat Willem Jansz op 15 mei in de stad was en op 17 mei bij de brouwery ingeladen heeft. [23]
Op 1-7-1631 verkoopt Hans van Nuffelen, brouwer in de Rooden Ancker aan Jan Gerritsz Proens een huis staande aan de oostzijde van de Pannecoeckstraet en een erf mede gelegen aan de Pannecoeckstraet. Belend door: ten noorden Samuel Pietersz Vlaming en ten zuiden Duyffgen Adriaensz strekkende tot Cornelis Henderixz, metselaer. Het erf is belend door ten noorden Willempjen Ewoutsdr en ten zuiden Willem Kerckenraet strekkende tot Joost Berthouts. De verkoper heeft het geld ontvangen uit handen van Jan Claesz. [24]
Op 11-7-1633 verklaren Jan Gerritsz Proons, laeckencooper in de Hoochstraat en zijn vrouw Anna van Nuffele, met haar zuster Johanna van Nuffele weduwe van Heyndrick Deynoot, geassisteerd door Adriaen Fransz Pieck, cooman van granen, volkomen voldaan te zijn door hun vader Hans van Nuffele in de erfenis van hun moeder Clementia van Clouckhoven en geen bezwaar te hebben tegen zijn huwelijk met Maria van Pietsen. [25]

1c. Jan van (de) Nuffel(e), kerkenraadslid, bevestigd als diaken te Middelburg 16-10-1611,[51] coopman in Middelburch (1612), belastingplichtige voor de 1000ste penning in Middelburg voor zichzelf en voor zijn kinderen (1623).

Op 28-7-1612 machtigt Abraham Thoenemans fiscael, vertegenwoordigd door zijn vader Ambrosius Thoenemans, Jan van Nuffele coopman in Middelburch, om de boeten te arresteren die in Oost-Indien vervallen zijn op het schip Middelburch en die ten name staan van Henrick Ra. [52]

Diverse Van den Luffel Niet Geplaatst
Abraham van Nuffelen, geb. vóór ca. 1585.
  Uit hem:
 • 1. NN van Nuffelen, beg. Rotterdam 26-11-1611 (kind van Abraham van Nuffelen).
Anna van Nuffelen, ovl. vóór 1620, tr. vóór 1620, Christoffel Bulsinck, busmaker te Rotterdam (1620), wednr. van Anna Brix (bij wie voorkinderen). Hij hertr. voor 1620 Jannetje Moliers.
Op 3-8-1620 testeert Christoffel Bulsinck, busmaker,, vermaakt zijn bezit aan zijn vrouw en kinderen Hans en Stoffel de Bulsinck, van wie Anna Brix moeder is. Voorts erft Tanneke van Nuffelen, dochter van zijn tweede vrouw Anna van Nuffelen en tenslotte erven
aham, Sara en Maycken, kinderen van zijn laatste vrouw Jannetje Moliers. Of: benoemt tot zijn erfgenamen........................ [61]
  Uit dit huwelijk?:
 • 1. Tanneke van Nuffelen (sic!), ovl. na 1620.
Tannicken Nuffelen, geb. vóór ca. 1575, ovl. (kort?) voor 1621, otr. Dordrecht 29-8-1593 Hans van Doren (Doorn), ovl. na 1621, wonende op de hoek van de Calverstraet te Rotterdam (1621).
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Katarina (Lijntgen) Jansdr van Doren, ged. Dordrecht 1-9-1594, beg. verm.Rotterdam 25-5-1636 ("huisvrouw van Sent Willems in de Stinksteeg), j.d. (1621), otr./tr. Rotterdam geref. 14/30-11-1621 Cent (Sent) Willemsz, j.m. (1621), cuyper (1621, 1639), wonend op de Buttersloot (1639).
  Op 5-12-1621 bevestigt Cent Willemsz, cuyper, man en voogd van Lijntgen Jansdr, dochter van Hans van Doorn en van wijlen Tanneken van Nuffelen, te hebben ontvangen van zijn schoonvader Hans van Doorn, wonende op de hoek van de Calverstraet, een bedrag van 6 gulden, zijnde het erfdeel van comparants vrouw in de nalatenschap van haar moeder. [62]
  Op 14-12-1633 verzoekt Cent Willemsz, cuyper, wonend op de Buttersloot Jan Pietersz, cuyper in de brouwerij van de Oraengenboom hem te vergeven dat hij hem in staat van dronkenschap voor een dief heeft uitgescholden, en verklaart hem voor een eerlijk man te houden. [63]
    Uit dit huwelijk:
  • a. Aelcken Cents, ged. Rotterdam geref. 27-12-1622 (get Gielis van Nussel, Martgen van Nussel).
Maike van Uffelen, geb. vóór ca. 1595, tr. vóór 1614 Abraham van den Doolegen.
   Uit dit huwelijk:
 • 1. Pieternelle Abrahams van den Doolegen, ged. Dordrecht okt. 1614.
Getuigschrift voor Jan van Luffele de Jonghe, coopman van lynwaet, te Antwerpen. [64]
Huwelijken Londen Austin Friars:
28-2-1572 Nicolaus van der Luffel van Antwerpen x Kaerken van Aken, wed. Jans Jansen zij hertr. 8-10-1579 Franchois Janssens Diericksen als Klaarken van Aken, wed. Niclaas van Luffel, beyde van Antwerpen.
25-1-1592 Ester van Luffele van Londen x Jans van der Bulcke van Antwerpen
13-12-1586 Sara van Nuffele van Antwerpen, wed. Fransois Pieters, x Jan van Peene van Roesselare
juli 1620 Pieter van Nuffel, van Brussel, x Agneta Storcx, van Sittert wt t'landt van Gulick

Groot aantal akten ca. 1700 Luffel Utrechts Archief NOG DOEN


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Van den Luffel --- Generatie 1 ( 64 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 150, aktenr./blz. 447/707
 3. Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, Volumes 68-71, p88
 4. Adriaan van der Willigen, Les artistes de Harlem: Notices historiques avec un Précis sur la Gilde de St. Luc, Haarlem, 1870
 5. Adriaan van der Willigen, Les artistes de Harlem: Notices historiques avec un Précis sur la Gilde de St. Luc, Haarlem, 1870
 6. NP 3(1912)295
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 88, aktenr./blz. 160/322
 8. NA 21S, Nots. Salomon Hendricx, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 9. NA 661, fol. 122, Not. J. Warnaerts, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 10. Jb. Amstelodamum 81(1989)62
 11. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21599664
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Isaac Dz. Troost, inv. nr. 29, aktenr./blz. 17/60
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Isaac Dz. Troost, inv. nr. 29, aktenr./blz. 16/56
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 10, aktenr./blz. 107/365
 15. GA Rotterd.am, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, aktenr./blz. 19/32
 16. GA Rotterdam, nr. 329 Familie Prins (van Westdorpe), nr 43
 17. GA Rotterdam, nr. 329 Familie Prins (van Westdorpe), nr 58
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, aktenr./blz. 46/81
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 104, aktenr./blz. 138/212
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 105, aktenr./blz. 134/190
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 173, aktenr./blz. 40/58
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 106, aktenr./blz. 269/363
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 163, aktenr./blz. 34/45
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 120, aktenr./blz. 74/158
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 71, aktenr./blz. 100/403
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 120, aktenr./blz. 74/158
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 152, aktenr./blz. 144/206
 6. NP 4(1913)159
 7. NL 65(1948)232
 8. NL 41(1923)63
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57, aktenr./blz. 81
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 104, aktenr./blz. 138/212
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 62, aktenr./blz. 140/466
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 262, aktenr./blz. 97/159
 13. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 14. ⇒ www.dominees.nl
 15. H. Bots, I. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse Studenten, 1550- 1750, Tilburg, 1979
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 357, aktenr./blz. 75/256
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 357, aktenr./blz. 76/260
 18. zie ook NL 65(1948)232
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 355, aktenr./blz. 239/660
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 356, aktenr./blz. 9/34
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 403, aktenr./blz. 171/405
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 357, aktenr./blz. 7/22
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 313, aktenr./blz. 138/234
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 358, aktenr./blz. 263/757
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 399, aktenr./blz. 110/1231
 4. NL 41(1923)63
 5. Prot. 231 Haarlem
 6. NL 41(1923)63
 7. F. Nagtglas, 'De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860', Middelburg, 1860
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 54, aktenr./blz. 118/247
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 89, akte/blz. nr. 322/522
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 99, akte/blz. nr. 60/116
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, akte/blz. nr. 185/275
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, akte/blz. nr. 207/307
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, aktenr./blz. 213/315
 14. GA Rotterdam, inv. nr. 33.01 Handschriftenverzameling
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, aktenr./blz. 247/360
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 139, aktenr./blz. 281/416
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 102, aktenr./blz. 50/66
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 84, aktenr./blz. 134/354
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 99, aktenr./blz. 37/72
 20. Certificatieboeck 1567, fol. 610v, Fonds Plaisier

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3